فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال ششم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1394)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • پریناز محنتی*، شیرین ببری صفحه 191
  با عنایت به اهمیت شغل پزشکی و رسالت دانشگاه در تربیت پزشکان کارآمد، پرتوان و متعهد، در این تحقیق عوامل اثرگذار در فرآیند تحصیلی دانشجویان پزشکی در عصر کنونی بررسی گردید. این مطالعه در بین 110 نفر از دانشجویان رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام و با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته با مقیاس لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت. گزینه های مهم تاثیرگذار در فرآیند تحصیلی به دو دسته ی عوامل درونی و بیرونی تقسیم شدند. از 110 نفر دانشجوی پزشکی، 57 درصد مونث و بقیه مذکر بودند. این مطالعه نشان داد از عوامل درونی موثر، میزان علاقه به رشته ی تحصیلی قبل از انتخاب رشته در 5/ 85 درصد و امیدواری به امکان خدمت به مردم 2/ 88 درصد زیاد و خیلی زیاد بود. در مورد عوامل بیرونی، رضایتمندی دانشجویان از نحوه ی آموزش 30 درصد و سطح علمی اساتید 1/ 49 درصد خیلی زیاد و یا زیاد بود و ارائه ی پکیج آموزشی توسط مدرس برای هر واحد درسی 8 /81 درصد نقش خیلی زیاد و زیاد در فراگیری داشته است. این مطالعه نشان داد که فرایند تحصیلی دانشجویان با عوامل درونی ارتباط مستقیم معناداری دارد. از عوامل بیرونی استفاده از پکیج آموزشی مناسب به صورت اثر معنادار مثبت بوده و موجب کاهش زمان و هزینه می گردد.
  کلیدواژگان: فرآیند تحصیلی، دانشجویان پزشکی، عوامل درونی
 • علی حسن پور دهکردی*، رضا مسعودی صفحه 198
  آموزش مهارت های ارتباطی، مسوولیت پذیری، احترام، آگاهی از خود و تفکر انتقادی از شاخص های مهم تغییر رفتارهای یادگیری در روش های نوین است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دو روش آموزش CBL (یادگیری مبتنی بر زمینه) و سنتی بر یادگیری، نگرش، رفتار و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1393 بود. این مطالعه، یک پژوهش نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل می باشد. واحدهای پژوهش، دانشجویان ترم آخر پرستاری بودند. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه CBL و سنتی تقسیم شدند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ی استاندارد ارزشیابی رفتار و نگرش دانشجو بود که قبل و بعد از مداخله توسط دانشجویان تکمیل شد. در گروه CBLمیانگین نمره ی رفتار، نگرش و تفکر انتقادی پس از مداخله افزایش یافت، ولی در گروه سنتی ارتباط آماری معناداری بین میانگین نمره ی رفتار، نگرش و تفکر انتقادی دانشجویان قبل و بعد از مطالعه به دست نیامد، ولی میانگین نمره ی یادگیری بعد از مداخله در گروه CBL و سنتی نسبت به قبل از مطالعه افزایش یافته بود که از نظر آماری معنا دار بود. با توجه به نتایج این مطالعه که نشان داد به کارگیری روش CBL از نظر افزایش احترام، خودآگاهی و خودارزشیابی، مهارت های ارتباطی، مسوولیت پذیری، تفکر انتقادی و افزایش انگیزش و نمره ی یادگیری نسبت به روش های سنتی مفید می باشد؛ بنابراین نتیجه می گیریم که این روش ها منجر به افزایش انگیزه ی یادگیری در دانشجویان، به کارگیری تئوری در بالین و ارتقای مراقبت از بیمار می شوند.
  کلیدواژگان: CBL، یادگیری، رفتار، نگرش، تفکر انتقادی
 • منصوره ربانی زاده صفحه 206
  آینده برای جوانان نیز یکی از دغدغه های مهم فکری است که با اهداف، امیدها و ترس های آن ها آمیخته است. امروزه با صنعتی شدن جوامع، آینده ی جوان از لحاظ شغلی و ازدواج به تعویق افتاده است. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی اثر غیر مستقیم ادراک از سبک های فرزندپروری مادر و پدر بر جهت گیری آینده ی دانشجویان پزشکی با واسطه گری متغیر سبک های هویت بود. پژوهش حاضر از نوع طرح های علی و هدف از آن، کشف روابط علی ممکن بین متغیرها است. بدین منظور، 386 نفر (200 مرد و 186 زن) از دانشجویان سال پنجم، ششم و هفتم دانشگاه علوم پزشکی ایران به طور تصادفی انتخاب شدند و به سه پرسش نامه ی سبک های هویت برزونسکی، سیاهه ی مسیر زندگی آینده و سیاهه ی مادر پدر پاسخ دادند. برای آزمون مدل ها و فرضیه های پژوهش و تعیین روابط علی بین متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. تحلیل آماری داده ها نشان داد که نقش واسطه ای سبک هویت اطلاعاتی بین خودمختاری مادر و پذیرش پدر بر جهت گیری رفتاری (27/ 0، 25/ 0)، شناختی (21/ 0، 10/ 0) و انگیزشی (36/ 0، 32/ 0) معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد از میان ادراکات از سبک ای فرزندپروری تنها ادراک از سبک ای مادر (خودمختاری و پذیرش) می واند پیش ینی کننده ی سبک هویت (اطلاعاتی) و مولفه رفتاری جهت یری آینده باشد. این دو بعد، با سبک هویت اطلاعاتی، رابطه ی معنادار دارند. به عبارت دیگر، جوانانی که مادران آنان از سبک فرزندپروری خودمختاری بیشتر و پذیرش کمتر استفاده می کنند، بیشتر از سبک هویت اطلاعاتی استفاده می-کنند. در تبیین این یافته می توان گفت مشارکت جوان در تصمیم گیری، او را به جستجوگری برای یافتن گزینه های مناسب هدایت می کند.
  کلیدواژگان: جهت گیری آینده، سبک های فرزندپروری، سبک هاب، هویت، دانشجویان علوم پزشکی
 • شیما سام*، مسعود ناظری، عباس سام، فروزان رفیعی، آرش شهروان صفحه 220
  این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی- مهندسی انجام شد. این مطالعه ی مقطعی بر روی 383 نفر از دانشجویان سال های اول تا سوم رشته های پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، مهندسی کامپیوتر، الکترونیک و مواد که به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند (از هر رشته 60 نفر)، انجام شد. جهت سنجش از پرسش نامه های هوش هیجانی شوته (33SSEIT-)، استرس کسب شده (10PSS-) و افسردگی بک (21BDI-) استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون های معنادار بودن ضریب همبستگی پیرسون، مجذور کای و t گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره ی هوش هیجانی در کل جمعیت مورد مطالعه 4/ 13±4/ 121، میانگین نمره ی استرس تجربه شده 8/ 6±5/ 17، و میانگین نمره ی افسردگی آزمون بک 7/ 8±28/ 10 به دست آمد. همبستگی منفی و معنادار بین هوش هیجانی و استرس (r = - 0.417، p = 0.01) و هوش هیجانی و افسردگی (r = -0.372، p = 0.01) مشاهده شد. بین دانشجویان رشته های مختلف از لحاظ هوش هیجانی، استرس و افسردگی اختلاف معناداری مشاهده نشد (p> 0.05). همچنین رابطه ی بین سن، جنس، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات با هوش هیجانی، استرس و افسردگی نیز معنادار نبود (p> 0.05). می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی در کاهش استرس و افسردگی دانشجویان موثر است و تفاوتی در این مولفه ها بین دانشجویان علوم پزشکی و فنی- مهندسی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، استرس، افسردگی، دانشجویان علوم پزشکی، دانشجویان فنی، مهندسی
 • شیما کاظمی ملک محمودی*، مسعود پیری توسنلو، نصرالله نوروزی، محمد آریایی صفحه 229
  محیط رقابتی دنیای امروز و توسعه ی علم و فن آوری، استفاده از آموزش الکترونیکی را در جامعه ی بشری امری اجتناب ناپذیر کرده است. در یک دهه ی اخیر، وجود چالش هایی از قبیل تقاضای روزافزون آموزش عالی، عدم کفایت بودجه، کمبود اعضای هیات علمی تمام وقت و عدم محدودیت جغرافیایی آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که روش های سنتی آموزش، دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای آموزشی مادام العمر فراگیران نیست. با علم به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان انجام گرفت. برای دستیابی به این هدف، از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 1391-92، نمونه ای به حجم 170 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی عنایتی و همکاران استفاده شد که روایی و پایایی آن آزمون تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی مرتبط نظیر میانگین، انحراف معیار، آزمون تی مستقل و آنووا استفاده شد. یافته ها نشان داد که از نظر دانشجویان، تمامی محورهای مورد بررسی در آموزش الکترونیکی موثر بود. همچنین تاثیر عوامل و محورهای مورد بررسی در توسعه ی آموزش الکترونیکی به ترتیب اولویت عبارت است از: زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، ارتباطات اجتماعی و فنون همکاری، محتوای تدریس و مفاد آموزشی، شیوه ی ارزیابی فراگیران، رشته های آموزشی، و در نهایت شیوه ی جذب دانشجو. همچنین بین دیدگاه دانشجویان در زمینه ی عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی و نوع دانشکده، تفاوت معناداری یافت نشد (p value>./05). بنابراین می توان گفت تمامی عوامل و محورهای مورد بررسی، بر توسعه ی آموزش الکترونیکی تاثیرگذار بودند و از این میان، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افرازی، ارزشمندترین عوامل در زمینه ی آموزش الکترونیکی بودند.
  کلیدواژگان: عوامل موثر، آموزش الکترونیکی، دانشجویان
 • سیده مینا صفوی*، مریم محمدی فرید، خلیل کاظم پور مشهدی صفحه 237
  پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و مشکلات آموزشی و رفاهی اعضای هیات علمی و دستیاران علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان انجام گرفته است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی دستیاران و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان در سال 1390 بودند، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 120 نفر از بین آن ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامهی محقق ساخته بود. روایی صوری آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی به روش آلفای کرانباخ، 92 /0 برای کل به دست آمد. یافته های پژوهش در 5 خرده مقیاس نشان داد که بیشترین مشکلات دو گروه دستیابی به مهارت حرفه ای (5/ 1=)، در مرحله ی بعد دستیابی به دانش جدید (77/ 1=) در مراتب بعدی به ترتیب امکانان رفاهی (87/ 1=)، ساختار آموزشی (8/ 2=) و مشکلات سازمانی (64/ 3=) بود. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین نظر آن دو در حیطه ی دستیابی به دانش جدید وجود داشت (01 /0>P و 51 /2=t). شواهد و نتایج این پژوهش نشان داد که دانشگاه پیام نور استان خوزستان، تلاش ناموفقی در فراهم کردن امکان دستیابی به دانش جدید و دسترسی به مهارت های حرفه ای داشته است و در زمینه ی فراهم کردن امکانات رفاهی نیز ناموفق بوده است. ساختار سازمانی و مقررات دانشگاه از موانع ارتقای جامعه ی مورد بررسی بود.
  کلیدواژگان: موانع آموزشی و رفاهی، عضو هیات علمی، دستیار علمی، دانشگاه پیام نور
 • سید حمید حسینی*، حسین جاجرمی، رضوان رجب زاده، زهرا مرزی، کوروش ارزمانی، هاشم حشمتی صفحه 245
  با توجه به شیوع بالای بیماری سالک و مطالعات محدود در زمینه ی آموزش رابطین سلامت از طریق مدل های آموزشی در رابطه با بیماری سالک، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک انجام شد. در این مطالعه ی نیمه تجربی آینده نگر که در سال 1392 در شهرستان جاجرم انجام شد، 60 رابط بهداشتی به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. مداخله ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف طراحی و اجرا شد. قبل و 3 ماه بعد از مداخله، داده ها به وسیله ی پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید بود، جمع آوری و به کمک نسخه ی 16 نرم-افزار SPSS و با استفاده از آزمون های کای اسکویر، تی زوج، تی مستقل، من ویتنی و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره ی آگاهی، نگرش، قصد رفتار و رفتار در گروه تجربی 3 ماه بعد از مداخله ی آموزشی به طور معناداری افزایش یافته است، اما میانگین نمره ی عوامل قادرکننده افزایش معناداری نداشته است. میانگین نمره ی آگاهی و رفتار در گروه شاهد تغییر معنا داری نداشته است، اما میانگین نمره ی نگرش، قصد رفتار، عوامل قادرکننده و رفتار در گروه شاهد به طور معناداری کاهش یافته است (p<0.05). در این مطالعه، کارایی برنامه ی آموزشی بر اساس الگوی بزنف بر روی تغییر رفتار آموزشی رابطین نشان داده شد. لذا پیشنهاد می شود جهت آموزش رابطین بهداشتی در رابطه با بیماری سالک از مدل بزنف استفاده شود.
  کلیدواژگان: مدل بزنف، سالک، آموزش، رابط سلامت
 • عبدالرضا گیلاوند*، محمدحسین پور صفحه 253
  به دنبال رشد روزافزون فن آوری اطلاعات، روش های سنتی آموزش که در حال حاضر اجرا می شوند به تنهایی پاسخ گوی نیازهای آموزشی کارکنان سازمان های امروزی نمی باشند. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی در آبان ماه سال 1393 و به منظور بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پیرامون دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سه مقوله ی رضایت از محتوا، رضایت از روش ارائه ی دوره ها و رضایت از برنامه ی آموزش مجازی صورت گرفته است. از 1052 نفر جامعه ی مورد پژوهش، نمونه ای به حجم 211 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و برای جمع-آوری اطلاعات از پرسش نامه ی استاندارد شده که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بود، استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمارهای توصیفی درصد فراوانی، مد، میانگین و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل در نسخه ی 21 نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید. بیشترین میزان رضایتمندی از برنامه ی آموزش مجازی با میانگین رضایتمندی 4.17 (از حداکثر نمره ی 5) و با 80.65 درصد موافق و کمترین آن مربوط به رضایت از محتوای دوره های آموزشی با میانگین رضایتمندی 3.76 و با 69.43 درصد موافق بود. متغیرهای زمینه ای نظیر سابقه ی کار، نوع استخدام، مدرک تحصیلی و جنسیت، تاثیری بر رضایت کارکنان از شرکت در دوره های آموزش مجازی نداشت. لذا با توجه به رضایت قابل توجه کارکنان از دوره های آموزشی مجازی، لزوم برنامه ریزی جدی در خصوص استقرار نظامی متناسب، جهت پیاده سازی کامل این شیوه، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، آموزش مجازی، رضایتمندی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، کارکنان
 • فریدا عابسی*، سینا حقانی فر، علی اکبر مقدم نیا، مینا مطالب نژاد صفحه 261
  به طورکلی مطالعات گوناگونی در ارتباط با نگرش دانشجویان در خصوص نقش پاورپوینت در آموزش انجام شده است و همیشه این دغدغه وجود دارد که یک مدرس در طراحی یک پاورپوینت چه استانداردهایی را باید رعایت کند. لذا هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفیت اسلایدهای پاورپوینت به کار رفته در کلاس های تئوری اعضای هیات علمی دانشکده ی دندانپزشکی بابل بوده است. در این مطالعه ی مقطعی تمامی اعضای هیات علمی دانشکده ی دندانپزشکی بابل با سابقه ی تدریس بین 2 ماه تا 20 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد شمارش موارد در هر متغیر برای یافتن شاخص های مرکزی استفاده شد و به منظور بررسی اثر متغیرهای جنس، سابقه ی تدریس بر سوالات موجود در پرسش نامه از آزمون های غیرپارامتریک مان ویتنی استفاده شد. سطح معناداری 05/0p< در نظر گرفته شد. 46% از افراد مورد مطالعه مرد و 54% از آن ها زن بودند و سن شان بین 60- 27 سال با میانگین 56/ 7±94/ 37 بود. در بررسی سوالات کمی، میانگین نمره ی اساتید 2.76±12.13 از 20 شده است و ارتباط معناداری بین آن با جنسیت (05/ 0p) نتایج مطالعه نشان داد که کیفیت اسلایدهای پاورپوینت به کار رفته در کلاس های تئوری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در حد نسبتا مطلوب قرار دارد. برای تمامی اعضای هیات علمی برگزاری کارگاه هایی از این نوع به طور دوره ای لازم و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: تدریس، آموزش پزشکی، آموزش چندرسانه ای، پاورپوینت، دندانپزشکی
 • سارا شهبازی*، محمد حیدری، مجتبی باقری، مهدی پور نظری صفحه 268
  مهارت های تفکر انتقادی در آموزش پزشکی هدف غایی بوده و دانشجویانی که منتقدانه تفکر می کنند کمتر به قضاوت های غلط می پردازند و بیشتر بر حیطه ی بالین متمرکز می شوند که خود می تواند خلا میان آموزش تئوریک و بالینی را کاهش دهد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده ی پرستاری می باشد. این پژوهش توصیفی-تحلیلی بر روی کل دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده ی پرستاری بروجن به تعداد 60 نفر انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک و تفکر انتقادی کالیفرنیا استفاده شد. اطلاعات در نسخه ی 16 نرم افزار SPSS با استفاده از تست های آماری توصیفی و تحلیلی کای دو و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد میانگین نمره ی تفکر انتقادی دانشجویان 075/ 4±883/ 8 می باشد. کمترین نمره مربوط به دانشجویان ترم دوم (589/ 4±166/ 8) و بیشترین نمره مربوط به دانشجویان ترم هشتم (419/ 3±769/ 9) بود که این اختلاف از نظر آماری هم معنادار بود (p<0.05). از بین زیرگروه های تفکر انتقادی، استدلال قیاسی از میانگین بالاتری برخوردار بود (011/ 2±766/ 4). با اینکه تفکر انتقادی بخش ضروری صلاحیت حرفه ای پرستاری است، نتایج این مطالعه، نشان دهنده ی ضعف این مهارت در دانشجویان پرستاری می باشد. با توجه به اینکه افزایش قابل توجهی در میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان ترم آخر صورت نگرفته است، این موضوع می تواند نشانگر ضعف کلی در زمینه ی پرورش تفکر انتقادی در برنامه های آموزشی باشد.
  کلیدواژگان: تفکر، تفکر انتقادی، پرستار
 • علی بناگذار محمدی*، علی استادی، م زارع نهندی صفحه 275
  با توجه به چالش های نظام سلامت و در راستای اهداف و سیاست های آموزشی و پژوهشی کلان کشور (سیاست های کلی سلامت 2014 و سند چشم انداز ایران 2004) و با استفاده از امکانات و دانش موجود، به منظور تربیت پزشکان حاذق، با مسوولیت و پاسخگو و نیز در جهت یاددهی و یادگیری بر مبنای اصول اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای پزشکی (کوریکولوم های آموزش تخصصی 2008)؛ و با توجه به اینکه طبق مطالعات «به نظر می رسد که برنامه های دکترای تخصصی در شکل فعلی آن با توجه به رسالت، محتوا و طول دوره، پاسخگوی تمام نیازهای کشور نمی باشد» (صادقی راد، 2009) ارائه ی روشی نوین در آموزش، پسخوراند و ارزیابی میزان عمل به آموخته ها به دستیاران کشیک در بخش های بالینی برای تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه ضروری به نظر می رسد.
|
 • Parinaz Mehnati *, Shirin Babri Page 191
  The present study survived todays effective parameters on education process of medical students regarding tothe importanceof medicalprofessionand the universitymissionin trainingcommitted and profasionalphysicians were surveyed.This descriptive-cross sectional study was performed among 110 medical students at Tabriz University of medical sciences. A researcher made questioner with Likert scale was used for datagathering. Then, the effective factors on education process entitled internal and external parameters were investigated.Amongall participants, 57% were female and the rest were male. 85.5% of participants showed their high and very high desire to their discipline amongeffective internal factors, and theirinterest towardthe possibility to give service to peopleestimated88.2%. Student’s satisfactions of teacher education way, teacher knowledge level and educational package were assessed high and very high by 30%, 49.1% and 81.8%, respectively. Education process showed direct meaningful relation withinternal parameters and educational package as one of the external parameters showed meaningful (p<0.05) effect on students learning in addition to saving time and costof study,althoughit seems that teacher education way needs to be reviewed.
  Keywords: Education Process, Medicine Student, Internal Parameters
 • Ali Hassanpour Dehkordi *, Reza Masoudi Page 198
  Teaching communication skills, responsibility, honesty, self-awareness and critical thinking are the main indicators of learning in all modern student-centered methods. The aim of present study was to determine the effect of CBL (Context Base Learning) and traditional learning on the behavior, attitude, learning and critical thinking changes of B.Sc.-nursing students at Shahrekord Medical University in 1393. This was a Quasi-experimental research with pre-post test of control group. Samples were the seniors of nursing students, and they were divided into two groups randomly (Traditional and CBL). Students of each group completed two questionnaires before and after intervention, one questionnaire for evaluation of behavior and the other was for evaluation of attitude. Finally, these two points and learning points of students were compared to each other. Data belonged to CBL group showed mean scores of behavior, critical thinking and attitude increased after intervention while the meaningful relation, in this regard, was not observed within traditional group; although, the mean point of learning in both CBL and traditional groups increased on comparison with their behavior before intervention and this was statistically meaningful. In conclusion, application of CBL rather than traditional method may increase respect, self-awareness, self-evaluation, communication skills, and responsibility as well as motivation; furthermore, it leads to improve learning, applying theory to clinical practice and to enhance patient care.
  Keywords: Context Based Learning, Behavior, Attitude, Learning, Critical Thinking
 • Mansoureh Rabbani Zadeh Page 206
  Future is one of the primary concerns combined with adult's goals, hopes and fears. Nowadays with Industrialization of societies, young adult's marriage and vocational future is postponed. Hence, the purpose of the present study was to examine indirect effect of perceived parenting styles on future orientation among medical students with mediating role of identity styles. This study was a causal model with the aim of discovering causal relationship between variables. Then, 386 sample (200 male, 186 female) of 5th to 7th-year students of Iran Medical Sciences University were selected randomly; they fill in Berzunskey Identity Styles questionnaire, Prospective Life course inventory and Father-Mother-Peer Inventory. In order to testing research models and hypothesis and determining causal relationships between variables, path analysis method was used applying Lisrel software. Furthermore, statistical analysis showed significant relationship between mediating role of informative identity style in the effect of mother's autonomy and father's acceptance on behavioral (0/27,0/25), cognitive (0/21,0/10), motivational (0/36,0/0/32) components of future orientation. Moreover, the result showed that just perceived parenting style of mother (autonomy, acceptance) between perceptions of parenting styles can predict informative identity style and behavioral component of future orientation. These two dimensions have strong relationship with informative identity style; in other words, the young adult whose mother has more autonomy and less acceptance parenting style can use more informative style. The explanation of this finding indicates that participating in decision making would direct young adults to appropriate choices.
  Keywords: Future Orientation, Parenting Styles, Identity Styles, Medical Ssciences Students
 • Shima Sam, Masoud Nazeri, Abbas Sam, Forouzan Rafie, Arash Shahravan Page 220
  The present study was performed on propose of assessment and comparison of stress, depression and emotional intelligence among medical students and engineering students This cross-sectional study was done on 383 student in 1st to 3rd year students of medicine, dentistry, nursing, computer science, electronics, and materials, 60 members of each subject were selected and classified randomly. The emotional intelligence questionnaire (SSEIT-33), the obtained stress (PSS-10) and the Beck Depression Inventory (BDI-21) were used to assess the significance of the data which was examined and analized utilizing Pearson's correlation coefficient, chi-square, and t are independent groups, were analyzed. The mean score of emotional intelligence in the general population was121.4±13.4, the mean score of experienced strees score was 17.5±6.8, and the mean score of Beck depression test was 10.28±8.7. In addition, a significant negative correlation was observed between emotional intelligence and stress (r = - 0.417, p = 0.01) and between emotional intelligence and depression(r = -0.372, p = 0.01). There was no significant difference between students of different disciplines in terms of emotional intelligence, stress and depression(p> 0.05); moreover, the relationship between age, gender, marital status and education level of emotional intelligence, stress and depression was not significant (p> 0.05). In concultion, the results showed that emotional intelligence was effective to lessen stress and depression, and the difference regarding to these technical components was not noticed between medical students and engineering students.. Therefore, the promotion of emotional intelligence in medical and engineering students appears to be necessary.
  Keywords: Emotional Intelligence, Stress, Depression, Medical Sciences Students, Engineering Students
 • Shima Kazemi, Masoud Piritosanloo, Nasrollah Norouzi, Mohammad Aryaie Page 229
  Today's competitive environment and the development of science and technology has made the use of e-learning inevitable in human society. In the last decade, according to some challenges such as Increased demand for higher education, Inadequacy of funds, Inadequacy of full-time faculty and lack of geographical limitations put e-learning and teaching up in center of full consideration. Currently, the traditional methods of training are not able to respond to the educational needs of lifelong learners. Hence, this study was conducted with the aim of investigating factors affecting the development of e-learning from the perspective of students.. With regard to the number of faculties at Golestan University of Medical Sciences in the year 1392, a total amount of 170 students were selected by stratified random sampling method., Data gathering tool was a questionnaire consisted of two parts. The first part was demographic information and the second part was Standardized questionnaire from Enayati et al. After coding and entering data into Spss16, descriptive and inferential statistics such as the mean and the associated t-test and ANOVA were used. Results obtained from the students’ viewpoints suggested that factors examined in the study influenced the development of e-learning, and based on their order of priority included respectively: infrastructure hardware and software, Social Communications and Collaboration Technologies, content of teaching and provisions of learning, method of assessing learners, Educational fields, and finally the attraction of students. In addition, examining the role of effective factors in the study divided bygender, education, and Faculty had no significant relevance (p value>./05). According to the results of the data analysis, therefore, it may indicate that all the factors examined at the University had an impact on e-learning. Moreover, hardware and software among these factors in frastructure were the most important ones in the field of e-learning.
  Keywords: Factors Affecting, E, Learning, Students
 • Seyedeh Mina Safavi, Maryam Mohamadifarid, Galil Kazempour Mashadi Page 237
  This Special reseaech has been performed on reviewing the educational and welfare barriers and problems from the scientific board members and scientific assistants’ opinion. The research population consisted of all faculty members and the scientific board members at payam Noor University in Khuzestan Province in 2011; and 120 members were chosen through simple random sampling method. Moreover, in order to gaderhing data, a researcher-made questionnaire was used which contained two sections with 41 sub-questions; its external validity and reliability was estimated using Cronbach Alpha and experts’ opinion(92/0 for the total). The research findings showed that the most problems among five subscales for the two groups were achieveing to professional skills (=1/5), achieving the new sciences (CX=1/77), achieving to welfare services (=1/87), educational structure (= 2/8) and the organizational problems (= 3/64), respectively. By T-test, the comparison between two groups showed there is significant differences between the View of them In area of accessing to new knowledge (t=2.51, P<0.01). According to the results, PNU has been not successful in the acquisition to new knowledge and professional skills, and it failed in providing welfare amenities, too. Moreover, the organizational and administrative problems were considered as the barriers to studied population promotion.
  Keywords: Barriers to Education, Welfare, Faculty Member, Scientific Assistant, PNU
 • Seyed Hamid Hosseini, Hossein Jajarmi, Rezvan Rajabzadeh, Zahra Marzi, Korush Arzamani, Hashem Heshmati Page 245
  Considering high prevalence of Cutaneous Leishmaniasis and few studies on educational models in Cutaneous Leishmaniasis (CL) among volunteer health workers (VHWs), the present study was done with the aim of determining the effect of educational program based on BASNEF model on promoting educational practice of VHWs in regard to CL. In this Quasi-Exprimental prospective study, 60 VHWs who were resident in CL endemic area of Jajarm city in 2013 were selected through cluster sampling method, and were randomly divided into experimental and control group. Data were collected before and 3 months after educational intervention using reliable and valid questionnaire. Then, data were analyzed using SPSS16 software, chi-square, t paired-Test, independent t-test, Mann-whitneyU and vilcoxon. Furthermore, the mean score of knowledge, attitude, behavioral intention and practice increased significantly 3 months after educational intervention program in experimental group, but the mean score of enabling factors did not have significant increase; the mean score of knowledge and practice didn’t show significant changes in control group, but the mean score of attitude, behavioral intention, enabling factors and practice significantly increased (p<0.05). Consequently, the efficacy of BASNEF model on the educational behaviors’ change of VHWs was confirmed. Therefore, using BASNEF model for educating VHWs in related to CL is suggested.
  Keywords: Basnef model, Cutaneous Leishmaniasis, Education, Volunteer Health Workers
 • Abdolreza Gilavand, Mohammad Hosseinpour Page 253
  Following the increasing development in information technology, the traditional methods of teaching cannot meet the staff's teaching demands and the educational needs of today's organizations. This study was an observational study with a cross-sectional design conducted in October 2014 to investigate satisfaction of in-service training e-courses among employees at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences and Health Services(AJUMS); three categories named satisfaction of content, presentation and e-learning programs. The studied population consisted out of 1052 members included official, contract and conditioned contract staff, and a sample of 211 were selected by easy randomized. Data collection was performed through a standardized questionnaire based on Likert scale; Reliability and validity of the questionnaire were reassessed; then, data analysis was done using descriptive statistics, frequency, mode, mean, standard deviation, ANOVA, and independent t-test using statistical software SPSS 21. The highest amount of satisfaction obtained regarding to e-learning program was 4.17 average (of 5 scores) and %80.65 agreed; while the lowest belonged tothe content satisfaction with 3.76 average and %69.43 agreed. Background variables such as work experience, type of employment, and education and gender didn’t have any impact on the employee's satisfaction from participating in e-learning courses. Therefore, due to the considerable satisfaction of the employees from the e-courses, it seems necessary to consider serious planning for the appropriate structure and full implementation of this approach to learning.
  Keywords: Staff in_service Training_Electronic E learning_Satisfaction_Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences(AJUMS)_Staff (Employees)
 • Farida Abesi*, Sina Haghanifar, Ali Akbar Moghadamnia, Mina Motalebnejad Page 261
  An extensive body of literature exists on the student’s attitude about using power point presentation and the data refers to the importance of a standard power point presentation usage. The present study was based on evaluating the quality of power point presentations used during teaching in Babul Dental School. This cross- sectional study was performed on all faculty members at Babul Dental School. The Forty six percent of participants were male and 54% were female. In addition, the mean age of members was 37.94 ± 7.56 with 2 months to 20 years academic experienced. Then a checklist was designed according to the guidelines of a standard power point presentation and it was filled out by researchers while reviewing each power point files used during teaching. Furthermore, descriptive statistics such as mean, standard deviation, percent and count the items in each index was used for central Index. The quality of power point presentations according to age, gender and years of teaching were also analyzed by nonparametric tests (Mann-Whitney). The data demonstrated P < 0.05 as significant; whereas regarding to quantitative questions, mean score was 12.13 ± 2.76 and there were no significant different according to gender and years of teaching (p>0.05). Regarding to qualitative questions, 48% of participants used one kind of animation which reflected a significant relationship with years of teaching (p<0.05). According to the results, it indicated the quality of power point presentations utilized by study's population was relatively desirable, moreover, it was suggested to hold power point presentation workshops to improve the ability of academic members in preparing perfect power point presentations.
  Keywords: Power Point, Dentistry, Teaching
 • Sara Shahbazi, Mohammad Heidari, Mojtaba Bagheri, Mahdi Poornazari Page 268
  Critical thinking skills are ultimate goal of medical education and students who think critically lessen wrong judgment and conclusions concerning the theory and try to focus on topics relevant to clinical areas. This can also reduce the gap between theoretical instruction and clinical practice. Therefore, the aim of this prospective study was to compare the critical thinking skills of undergraduate nursing students at Borojen nursing faculty (n=60); data collection was performed using demographic and California critical thinking questionnaires. Then, information was analyzed by spss16 software, using descriptive and chi-square test, ANOVA and Pearson correlation coefficients. Consequently, the results pointed to the average total score of critical thinking 8/883 ± 4/075; the lowest score belonged to the second-semester students (8.166 ± 4/589), and conversely the highest score observed in the eighth-semester students (9/769 ± 3/419) which was statistically meaningful (p<0.05). In addition, deductive reasoning between subtypes of critical thinking was found at higher average (4.766±2.011).Although, critical thinking was considered as an indispensable part of the nursing profession, the results showed the weakness of this skill between nursing students. According to the lack of substantial increase in the level of critical thinking skills of senior students, therefore, this may reflect a general lack of critical thinking in educational programs.
  Keywords: Think, Critical Thinking, Nursing
 • Ali Banagozar Mohammadi*, Ali Ostadi, Maryam Zare Nahandi Page 275