فهرست مطالب

مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی
سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/11/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • راضیه عطاء الهی، روح الله عبدالشاهی صفحات 119-127
  برای برآورد میزان ترکیب پذیری، نوع عمل ژن، قابلیت توارث و دیگر پارامترهای ژنتیکی گندم نان در شرایط تنش خشکی از تلاقی نیمه دی آلل استفاده شد. 9 رقم گندم نان و 36 نتاج F1 حاصل از آن ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار، در مزرعه پژوهشی دانشگاه باهنر کرمان در سال 1391 ارزیابی شدند. بین ژنوتیپ های بررسی شده تنوع معنا داری برای تمام صفات مشاهده شد. قابلیت ترکیب پذیری عمومی (GCA) برای تمامی صفات و قابلیت ترکیب پذیری خصوصی (SCA) برای تمام صفات به جز زاویه ساقه معنا دار شد. این نتایج نقش آثار افزایشی و غیرافزایشی را در کنترل ژنتیکی این صفات نشان می دهد. آزمون اعتبار مدل هیمن نشان داد اپیستازی به طور معنا داری در کنترل ژنتیکی تمام صفات به جز زاویه ساقه نقش داشت. این امر سبب مشکل شدن به نژادی برای صفات ارزیابی شده می شود. وراثت پذیری خصوصی از 06/0 برای زاویه برگ پرچم تا 49/0 برای زاویه ساقه متغیر بود. بالا بودن نسبت بیکر، وجودنداشتن اپیستازی و وراثت پذیری خصوصی بالا برای زاویه ساقه نشان دهنده پاسخ به گزینش زیاد این صفت در برنامه های به نژادی است. در مورد این صفت گزینش در خلال نسل های تفکیک موثر خواهد بود. با توجه به اهمیت زیاد آثار غیر افزایشی (غالبیت و اپیستازی) در کنترل ژنتیکی سایر صفات، در برنامه های به نژادی این صفات روش هایی نظیر بالک، بالک تک بذر و دابل هاپلوئید مناسب است.
  کلیدواژگان: اپیستازی، درجه غالبیت، عمل ژن، قابلیت ترکیب پذیری، وراثت پذیری
 • علیرضا پورمحمد، مجید شکرپور، عزت الله اسفندیاری صفحات 129-138
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ گندم، آزمایشی با نشانگرهای RAPD در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. 10 آغازگر از 70 آغازگر ارزیابی شده، الگوهای نواربندی مناسب تولید کردند. این آغازگرها در مجموع 73 نوار چندشکل با میانگین 3/7 نوار به ازای هر آغازگر تولید کردند. تعداد نوار به ازای هر آغازگر از 5 نوار برای آغازگر 55 تا 11 نوار برای آغازگر 59 متغیر بود. تعداد کل نوارهای چند شکل حاصل در ژنوتیپ های بررسی شده گندم از 7 نوار تا 57 نوار متغیر بود، به طوری که میانگین تعداد نوار از 7/0 نوار در ’آزادی ‘ تا 7/5 نوار در ’قدس‘ متفاوت بود. براساس شاخص تنوع ژنی نی، تنوع چشمگیری بین ژنوتیپ های گندم مطالعه شده وجود داشت. از بین آغازگرهای بررسی شده، آغازگر 30 با توالی CCGGCCTTAG بیشترین (408/0) و آغازگر 18 کمترین (226/0) تنوع را نشان دادند. در تجزیه خوشه ایارقام براساس فاصله ژنتیکی نی و به روش UPGMA 4 گروه متمایز، قابل تشخیص بودند. در این گروه بندی، ارقام خارجی در گروه دوم و جدا از سایر ارقام قرار گرفتند. بنابراین، RAPD در جداسازی ارقام خارجی از داخلی موفق تر عمل کرد. در تجزیه به مختصات اصلی، 3 مولفه اصلی اول 71/61 درصد از تغییرات داده ها را توجیه کردند. کم بودن تغییرات توجیه شده توسط 3 مولفه اول، می تواند ناشی از پراکنش خوب نشانگر های بررسی شده و نمونه برداری مناسب آن ها از کل ژنوم باشد.
  کلیدواژگان: آغازگر تصادفی، تجزیه خوشه ای، تجزیه به مختصات اصلی، تنوع ژنتیکی، چندشکلی
 • ناصر عالم زاده انصاری، نرجس صفاییان، موسی موسوی، زیبا بیرانوند صفحات 139-152
  به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی جعفری ایران، آزمایشی با 21 توده جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح آگمنت (ارزیابی مقدماتی عملکرد) در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 1390 1391 انجام شد. برخی صفات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و کیفی (زمان جوانه زنی، ارتفاع، وزن تر و خشک، محتوای کلروفیل و رنگ برگ) و آنتی اکسیدانی (کاروتنوئید، ویتامین C، کاتالاز و پراکسیداز) ارزیابی شدند. جمعیت های بررسی شده از نظر صفات مورفولوژیکی و میزان کاروتنوئید، تفاوت معنا داری دارند. تجزیه به عامل ها نشان داد، 4 عامل اصلی توانستند 35/68 درصد از کل واریانس صفات را توجیه کنند. براساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه ایبه روش یو پی جی ام آ، 21 جمعیت جعفری در 3 گروه قرار گرفتند، گروه اول با کوتاه ترین زمان جوانه زنی، بیشترین میانگین وزن تر و خشک بوته و بیشترین میزان ویتامین C و فعالیت آنزیم پراکسیداز در مقایسه با سایر گروه ها سازگارترین توده ها در شرایط اهواز معرفی می شوند. درنهایت، می توان از این تنوع موجود در میان توده های بومی جعفری به عنوان یک منبع ژنتیکی ارزشمند، برای کارهای اصلاحی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، جعفری، کاتالاز
 • عبدالله حسن زاده قورت تپه، حسین عباسی هولاسو، محمدرضا عباسی صفحات 153-169
  به منظور بهره گیری از روش های تجزیه و تحلیل چندمتغیره در بررسی تنوع ژنتیکی، تشخیص روابط بین صفات (مورفولوژیک، زراعی و فنولوژیکی) و تعیین صفات سهیم در توجیه تنوع عملکرد توده های اسپرس بومی، آزمایشی با 30 جمعیت اسپرس در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با 3 تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، در شهریور سال 1390 1391 انجام گرفت. جمعیت های بررسی شده از نظر صفات زراعی اختلاف معنا داری داشتند. همبستگی عملکرد علوفه با تعداد شاخه در ساقه اصلی، تعداد برگچه و تعداد ساقه مثبت و با شاخص برداشت برگ و درجه روز از کاشت تا سبز شدن منفی و معنا دار بود. همبستگی ارتفاع بوته با عملکرد علوفه معنا دار نبود، ولی ارتفاع بوته با تعداد برگچه همبستگی معنا داری داشت. تجزیه به مولفه های اصلی، برای کلیه صفات، 6 مولفه را مشخص کرد که بیش از 76 درصد از تنوع موجود را توجیه کردند و به ترتیب عامل عملکرد، وزن خشک گیاه، حجم بوته، شاخص برداشت برگ، صفات مورفولوژیکی فنولوژیکی و سرعت گل دهی، نام گذاری شدند. بر مبنای نتایج رگرسیون گام به گام، صفاتی نظیر تعداد ساقه، ارتفاع بوته و تعداد برگچه بیشترین تنوع عملکرد را توجیه کردند و می توانند به منزله یک شاخص در گزینش قابل توصیه باشند. تجزیه علیت نیز اثر مستقیم این سه صفت بر عملکرد علوفه را به ترتیب 716/0، 226/0 و 984/0- برآورد کرد. نتایج نشان دهنده سودمندی کاربرد روش های آماری چندمتغیره یادشده در بررسی روابط بین متغیرهای مختلف کمی در گیاه اسپرس است.
  کلیدواژگان: اسپرس، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه رگرسیون، تجزیه علیت، همبستگی
 • یاور درگاهی، علی اصغری، علی رسول زاده، خدیجه آقایی فرد، مریم احمدیان صفحات 171-183
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد، در سال زراعی 1387 1388 اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به منزله عامل اصلی در 3 سطح (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و 10 رقم کنجد به منزله عامل فرعی بررسی شد. برای محاسبه مقدار و زمان آبیاری در رژیم های آبیاری مطالعه شده (تعیین نیاز آبی گیاه)، از نرم افزار CROPWAT-4 استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام و رژیم های آبیاری از نظر عملکرد دانه و بیولوژیکی، شاخص برداشت و کارایی مصرف آب برای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی اختلاف معنا دار وجود داشت. اثر متقابل آبیاری در رقم در صفات کارایی مصرف آب برای عملکرد دانه و شاخص برداشت معنادار بود. عملکرد دانه و بیولوژیکی کاهش و شاخص برداشت و کارایی مصرف آب، در شرایط تنش کم آبی افزایش یافت. در تیمار آبیاری با میزان 50 درصد نیاز آبی، مقدار شاخص برداشت، کارایی مصرف آب برای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی بیشتر از دو تیمار دیگر بود. ارقام ’کرج 1 ‘،’اولتان‘ و ’IS‘ بیشترین و رقم ’هندی 14‘ کمترین مقدار عملکرد بیولوژیکی، کارایی مصرف آب برای عملکرد دانه و بیولوژیکی را داشتند. بنابراین، ارقام ’کرج 1‘، ’اولتان‘ و’IS‘ به دلیل داشتن کارایی مصرف آب و عملکرد بالا قابلیت کشت در مناطق کم آب را داشتند.
  کلیدواژگان: خشکی، کراپوات، کنجد، گیاهان روغنی، نیاز آبی
 • محمد ضابط، علیرضا صمدزااه صفحات 185-197
  تنوع ژنتیکی و تحمل به خشکی ژنوتیپ های کنجد از طریق مطالعه شاخص های تحمل به خشکی و ترسیم بای پلات با آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی 1389 1390 بررسی شد. تیمار مورد نظر در 12 سطح شامل ژنوتیپ های بیرجند، خوسف، تربت جام، رقم سینتتیک (صفی آباد)، داراب 1، داراب 14، بندر عباس، یلووایت، دشتستان 2، دشتستان 5 و لاین های 2 و TN234 و تنش در دو سطح (تنش خشکی و نرمال) بود. آبیاری در محیط نرمال براساس 100 و در محیط تنش براساس 200 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A انجام گرفت. ژنوتیپ های مورد نظر از نظر کلیه صفات به استثنای طول، عرض و تعداد کپسول تفاوت معنا داری با هم در هر دو محیط داشتند و تنش بر کلیه صفات به جزطول و عرض کپسول تاثیرگذار بود. ژنوتیپ های بندرعباس و داراب 14 بیشترین و ژنوتیپ های صفی آباد و لاین 2 کمترین عملکرد در شرایط نرمال را داشت. در شرایط تنش، ژنوتیپ های داراب 1 و لاین TN234 بیشترین و ژنوتیپ های بیرجند و داراب 14 کمترین عملکرد داشتند. بیشترین آسیب تنش در صفات تعداد کپسول، عملکرد دانه، تعداد برگ و شاخص برداشت و کمترین آسیب در صفات تعداد شاخه فرعی، وزن هزاردانه، وزن کپسول، ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیکی مشاهده شد. بنابراین، شاخص های [1]STI، [2]GMP، [3]MP و [4]Harm مطلوب بوده و گزینش براساس آن ها ژنوتیپ های داراب 1 و لاین TN234 را به منزله ژنوتیپ های مطلوب شناسایی کرد.
  کلیدواژگان: پلات، خوشه، شاخص، مولفه، همبستگی
 • حسن عبدی، محمدرضا بی همتا، ابراهیم عزیز اف، رجب چوگان صفحات 199-212
  به منظور برآورد اجزای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان به روش تلاقی دی آلل، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در پاییز 1391 اجرا شد. 7 والد شامل گاسپارد، چمران، WS-82-9، DN-11، M86-4، M86-6 و M86-12 به همراه 21 هیبرید حاصل، بررسی شد. صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد دانه در بوته، طول پدانکل، تعداد گلچه های عقیم و تعداد روز تا گل دهی ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنا داری را بین ژنوتیپ ها نشان داد. مدل جینکز هیمن صادق بودن مدل را تنها برای صفات وزن هزاردانه و عملکرد دانه در بوته نشان داد. با تجزیه گرافیکی صفات معلوم شد که طول پدانکل، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه تحت کنترل اثر غالبیت ناقص ژن ها بود و سایر صفات تحت کنترل اثر فوق غالبیت ژن ها قرار گرفت. تجزیه ترکیب پذیری عمومی در لاین WS-82-9 بیانگر مقدار زیاد (gi) برای صفات ارتفاع بوته، عملکرد دانه در بوته، وزن هزاردانه، طول پدانکل و صفت تعداد دانه در سنبله بود. همچنین لاین DN-11 و رقم چمران برای صفت وزن هزاردانه مقدار زیادی (gi) داشتند. بنابراین، می توان از این والدها در برنامه های اصلاحی برای تولید ارقام پرمحصول در گندم نان استفاده کرد. دورگ های 2 × 1 و 3 × 5 بیانگر مقادیر زیاد (sij) برای صفات تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه بودند.
  کلیدواژگان: اثر ژن، ترکیب پذیری، گندم نان، وراثت پذیری
 • مهدی فلاح، یاور شرفی، موسی رسولی، علی ایمانی صفحات 213-225
  با توجه به خودناسازگاری و گاهی دگرناسازگاری بیشتر ارقام و ژنوتیپ های بادام، در این مطالعه سازگاری و میزان نفوذ لوله گرده در مادگی 3 گروه ترکیب تلاقی بین 2 رقم و 3 ژنوتیپ بادام، در دانشگاه شاهد در سال 1392 انجام گرفت. گروه اول شامل والد مادری ژنوتیپ ’ A9.7» با والدهای پدری رقم ’ Tuono ‘ و ژنوتیپ های ’ A230 ‘، ’ A10.11 ‘، ’ A8.39 ‘، گروه دوم شامل والد مادری رقم ’شکوفه ‘ با والدهای پدری ارقام ’سهند ‘ و ’ Tuono ‘ و ژنوتیپ های ’ A230 ‘، ’ A1.16 ‘ و گروه سوم شامل والد مادری رقم ’ Tuono ‘ با والدهای پدری رقم ’سهند ‘ و ژنوتیپ های ’ A230 ‘، ’ A1.16 ‘ و ’ A9.7 ‘ بودند. مادگی های تلقیح شده 120 ساعت پس از گرده افشانی، جدا شد و میزان نفوذ لوله گرده در مادگی با میکروسکوپ فلورسنت بررسی شد. ترکیب تلاقی ’ Tuono’ × ♂ ‘A9.7»♀ (با میانگین تعداد 33/3 لوله گرده نفوذ کرده به تخمدان)، ’ A9.7’ × ♂‘A8.39 ‘ ♀)با میانگین تعداد 33/4 لوله گرده نفوذ کرده به تخمدان) و ’ A1.16 ‘ ♂× ’ شکوفه ‘ ♀ (با میانگین تعداد 33/4 لوله گرده نفوذ کرده به تخمدان) دارای بیشترین تعداد لوله گرده نفوذ کرده به تخمدان و بیشترین سازگاری در بین ترکیب تلاقی های به کار رفته در گروه های مختلف را داشتند. همچنین ترکیب تلاقی های ’سهند ‘ ♀‘Tuono’ × ♂ و ‘A9.7’ × ♂‘A230’♀ فقط دارای یک لوله گرده وارد شده به تخمدان بود که نشان از مشکوک بودن سازگاری دانه گرده و تخمک در این ترکیب تلاقی داشت. با توجه به میزان سازگاری و درصد تشکیل میوه در تلاقی های انجام شده، برای دستیابی به عملکرد مطلوب، می توان از گرده دهنده های ’ A9.7 ‘، ’ A1.16 ‘ و ’سهند ‘ به ترتیب برای والدهای مادری ’ Tuono ‘، ’ A9.7 ‘ و ’شکوفه ‘ استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تخمدان، تلاقی کنترل شده، دگرسازگاری، رشد لوله گرده، ناسازگاری
 • ندا فتحی، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری صفحات 227-240
  آجیلوپس تریانسیالیس (2n=4x=28; CtCtUtUt) یکی از گونه های تتراپلوئید جنس آجیلوپس و از منابع با ارزش ژن های مقاومت به تنش های زیستی و غیرزیستی است. در این پژوهش، ارقام گندم نان (2n=6x=42; AABBDD) ’امید ‘، ’نوید ‘، ’زرین ‘، ’پیشگام ‘ و ’ MV-17 ‘ با گونه آجیلوپس تریانسیالیس تلاقی داده شد و هیبریدهای F1 و F2 (حاصل از خودباروری F1) بررسی سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی شدند. تفاوت معنا داری بین تلاقی پذیری ارقام مختلف گندم (با میانگین تلاقی پذیری 24/46 درصد) مشاهده شد. هیبریدهای F1 طبق انتظار 35 کروموزوم (n=5x=35; ABDUtCt) داشتند. فراوانی تشکیل بذرهای F2 حدود 54/3 درصد در گلچه بود. تعداد کروموزوم ها در نمونه ای از بذرهای F2 از 40 تا 70 متغیر بود، بنابراین در بین آن ها آمفی پلوئید (2n=10x=70; AABBDDUtUtCtCt) خود به خودی مشاهده شد. همچنین القای پلی پلوئیدی با کلشی سین موفقیت آمیز بود و یکی از بذرهای F1 تیمار شده بذرهای 70 کروموزومی تولید کرد. در بررسی متافاز I میوزی در هیبریدهای F1 به طور متوسط تعداد 21 یونی والنت و 7 بی والنت مشاهده شد. از نظر رسیدگی هیبریدهای نسل اول 30 روز دیر رس تر از والدین خود بودند. فراوانی بذرهای BC1F1 حاصل از تلاقی برگشتی هیبریدهای نسل اول (♀) با والد گندم (♂)، نسبت به بذرهای F2 کمتر و حدود 27/1 درصد بود. در این پژوهش، آمفی پلوئیدهای مصنوعی خود به خودی و القایی از تلاقی ارقام گندم نان با آجیلوپس تریانسیالیس به دست آمد که می تواند به منزله پلی در برنامه های به نژادی گندم به کار رود.
  کلیدواژگان: آمفی پلوئید، پلی پلوئیدی، تکامل، هیبریداسیون بین گونه ای
 • موسی رسولی، بهروز محمدپرست، مهین عینی صفحات 241-260
  تنوع فنوتیپی 32 رقم و ژنوتیپ انگور در باغ تحقیقاتی دانشگاه ملایر و کلکسیون انگور شهرستان ملایر وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به منظور گزینش مقدماتی ارقام و ژنوتیپ های برتر از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی برای استفاده در برنامه های به نژادی، با استفاده از 61 صفت شامل 5 صفت فنولوژیکی و رویشی تاک، 41 صفت مربوط به میوه (خوشه، خوشه چه، حبه و هسته) و میزان ماده ضد سرطانی رسوراترول در 15 بخش مختلف گیاه، طی سال های 1390 1392 بررسی شد. براساس توصیفگرهای جهانی انگور و روش های مرتبط، گروه بندی و مقایسه شد. ضرایب همبستگی ساده بین صفات نشان داد که بین برخی صفات اندازه گیری شده رویشی نظیر خوشه، حبه و هسته همبستگی مثبت یا منفی و معنا دار وجود دارد. برخی صفات مثل وزن خوشه چه، رنگ گوشت میوه، طول دم خوشه، وزن دم حبه، وزن و طول هسته و مقدار سیس و ترانس رسوراترول در هسته غوره و انگور رسیده ضریب تغییرات بالایی داشتند. تجزیه به عامل ها صفات ارزیابی شده را به 10 عامل اصلی کاهش داد که در مجموع 22/74 درصد واریانس کل را توجیه کردند. تجزیه خوشه ایدر فاصله 5 اقلیدسی ارقام و ژنوتیپ ها را به 7 گروه اصلی تقسیم کرد. ارقام و ژنوتیپ های ’کیوهو‘، ’احمد مولایی‘، ’شست عروس‘، ’کشمشی بی دانه سفید و قرمز‘، ’عسگری‘ و ’ژنوتیپ شماره 1-1‘ به ترتیب از نظر عادت دیرگل دهی، درصد قند و انبارمانی، تازه خوری، میزان پروتئین و مقدار ماده ضد سرطانی رسوراترول برتر از سایر ارقام و ژنوتیپ ها بودند.
  کلیدواژگان: انگور، تجزیه خوشه ای، رسوراترول، صفات مورفولوژیک، ضریب همبستگی
|
 • Razieh Ataollahii, Rohollah Abdolshahi Pages 119-127
  Combining ability، gene action، heritability and other genetic parameters in bread wheat under drought stress condition were evaluated using half diallel design. Nine wheat cultivars and 36 derived F1 assessed in a randomized complete block design with three replications in Shahid Bahonar University of Kerman research field in 2013. Evaluated genotypes showed high diversity for all traits. General combining ability (GCA) was highly significant for all traits and specific combining ability (SCA) was significant for all traits except stem angel. These results show the additive and non-additive effects on genetic control of these traits. Validity test of Hayman model showed the effect of epistasis on genetic control of all traits apart from stem angle. This dilemma makes breeding more obscure for these traits. Narrow heritability varied from 0. 06 for flag leaf angel to 0. 49 for stem angel. High Baker ratio، absent of epistasis and high narrow heritability show high response to selection in breeding programs for stem angel. Selection during segregation generation would be effective for this trait. Non-additive effects (dominant and epistasis) were highly important in genetic control of other traits. Bulk، single seed descent and double haploid methods are appropriate for these traits in breeding programs.
  Keywords: Epistasis, Degree of dominance, Gene action, Combining ability, heritability
 • Alireza Pourmohammad, Majid Shokrpour, Ezatollah Esfandiari Pages 129-138
  The genetic diversity of 48 wheat genotypes was studied by RAPD markers at 2012 in laboratory of Department of Agronomy and Plant Breeding، University of Mohaghegh Ardebili. 10 primers from 70 used primers showed suitable banding patterns. These primers totally produced 73 polymorphic bands with mean 7. 3 for each primer. The number of bands for 55 and 59 primers were 5 and 11، respectively. The total numbers of polymorphic bands within varieties verified between 7-57 bands that mean of bands number were 0. 7 for ‘Azadi’ and 5. 7 for ‘Ghods’. There was remarkable diversity among varieties based on Nei’s gene variation index. The primers 30 and 18 had the highest (0. 408) and lowest (0. 226) genetic diversity، respectively. The cluster analysis on based of Nei’s distance and UPGMA method، distinguished four different groups. In this grouping، external varsities lied separately in second group. Thus، RAPD marker was successful in separating external from internal varsities. Based on principal coordinates analysis three coordinates accounted for only 61. 7 percent of variation which indicated the proper distribution of markers across wheat genome under study because of relatively low percentage determined by the three first coordinates.
  Keywords: cluster analysis, genetic diversity, Principal Coordinate Analysis (PCoA), Polymorphism, Random Primer
 • Naser Alemzadeh Ansari, Narjes Safaiyan, Mousa Mousavi, Zeiba Beiranvand Pages 139-152
  In order to evaluate the genetic diversity some native populations of parsley Iran، 21 parsley populations which collected from different regions of Iran and cultured as an augmented design in Shahid Chamran University of Ahvaz. in 2011-12. Some of morphological characteristics including (Time of emergence، plant height، fresh and dry weight، Seed weight، Chlorophyll content) and anti oxidant Properties (carotenoids، vitamin c، catalas and proxidase) of these populations were evaluated. The analysis of variance showed that there was significant differences between genotypes in morphological characteristics and carotenoid. The principal component analysis declared four components which accounted 68. 35 percent of total variation. Cluster analysis using the UPGMA classified populations to 3 main groups. The first group with shortest mean of emergence، highest mean fresh and dry weight per plant، and maximum amont of vitamin C and proxidase activity and catalase compared to other groups as compatible the populations are introduced in the Ahwaz conditions. A total can be of the diversity among the native populations of parsley as a valuable genetic resource for the breeding works.
  Keywords: catalase, cluster analysis, genetic diversity, parsley, proxidase
 • Abdollah Hasanzadeh Gorttapeh, Hossein Abbasi Holasou, Mohammad Reza Abbasi Pages 153-169
  This experiment was conducted to investigate the genetic diversity، relationship between morphological، agronomic and qualitative traits and to identify components of forage yield using some multivariate statistical methods in local sainfoin populations. The experiment was conducted as randomized complete block design with three replications in Agricultural and Natural Resources Research Center of West Azerbaijan. Results indicated that correlation coefficients of forage yield with number of branches per main stem، number of leave and number of stem were significantly positive but with harvest index leaf and degree day emergence was significantly negative. Forage yield had no correlation with plant height but plant height was correlated with number of leave. Principal component analysis revealed six component which justified more than 76 percent of the total variation، and classified as “Yield”، “Dry weight”، “Plant size”، “Harvest index leaf”، “Morphological-phenological traits” and “Flowering rate”، respectively. On the basis of stepwise regression analysis، number of stem، plant height and number of leave justified the majority of hay yield variation. Hence، these characters could be use for selecting high yield cultivars. Thus، direct effect of these three traits on forage yield were calculated 0/726، 0/226 and -0/984 respectively by Path analysis. Finally، on the basis of the current result in this research compared with previous findings، it can be concluded that multivariate statistical methods can be useful to find relationships between quantitative characters in sainfoin.
  Keywords: Correlation, Principal component, regression, Path analysis
 • Yavar Darghahi, Ali Asghari, Ali Rasoulzadeh, Khadijeh Aghaeifard, Maryam Ahmadian Pages 171-183
  Drought stress is one of the important environmental factors reducing grain yield of plants in arid and semiarid regions. Study the effect of water deficit stress on yield، water use efficiency and harvest index of sesame varieties، this experiment was conducted as a split plot based on a randomized complete block design with three replications، at Agriculture and Natural Resources Research Center in Parsabad، Ardebil Province، in 2008-2009. In this experiment، irrigation was allocated to the main factor at three levels (50، 75 and 100 percent of plant water requirement) and ten sesame varieties. The CROPWAT-4 software was applied to calculate the amount and time of irrigation (water requirements of plants) in studied irrigation regimes. Results of the analysis of variance showed significant differences between cultivars and irrigation regimes for grain، biological yield، harvest index، water use efficiency for grain and biological yield traits. Interaction between irrigation regimes and cultivars were significant on grain water use efficiency and harvest index traits. Comparisons of means showed that under water stress condition، the grain and biological yield were decreased and the value of water use efficiency for grain، biological yield and harvest index were increased. In irrigation treatment with amount of 50 percent plant water requirement، the amounts of harvest index، grain water use efficiency for grain and biological yield were greater than other tow treatments. ’Karaj 1‘، ’Ultan‘ and ’IS‘ varieties had the highest value and ’Indian 14‘ cultivar had the lowest value of biological yield، water use efficiency used for grain and biological yield. Therefore، ’Karaj 1‘، ’Ultan‘ and ’IS‘ varieties due to high yield، water use efficiency for grain and biological yield had ability to growing in water deficit regions.
  Keywords: CROPWAT, drought, Oil crops, Sesame, Water requirement
 • Mohammad Zabet, Ali Reza Samadzadeh Pages 185-197
  To study genetic diversity and drought tolerance in sesame genotypes، an experiment in a randomized complete block design with three replications in 2010-2011 was conducted at the Agricultural Research Field، University of Birjand under stress and non-stress conditions. The aim of this study was the testing of yield، tolerance index and bi-plot analysis. Materials included genotypes Birjand، Khusf، Torbate-jam، Safi-Abad، Darab 1، Darab 14، Bandar Abbas، Yellowite، Dashtestan 2، Dashtestan 5، Line 2 and Line TN234. The irrigation was carried in 100 and 200 mm evaporation of A class pan in normal and stress conditions respectively. The compound analysis of variance showed that the genotypes were different in the most traits except for capsule length، capsule width and the number of capsules. The drought stress was affected on the most traits except for capsule length، capsule width. Mean comparisons showed that the genotypes Bandar Abbas and Darab 1 have the highest and Safiabad and Darab 14 lines have the lowest YP. The genotypes Darab 1 and Line TN234 have highest and the genotypes Birjand and Darab 14 have the lowest YS. The maximum damage of drought stress was on the capsule number، economic yield، leaf number and harvest index and the minimum damage were on the auxiliary branch number، seed weight، capsule weight، plant height and biomass. Correlation analysis showed that STI، GMP، MP and Harm are appropriate and selection on their identified darab1 and TN234 line as desirable genotypes.
  Keywords: Cluster, Components, Correlation, Index, Plot
 • Hasan Abdi, Mohammad Reza Bihamta, Ebrahim Azizov, Rajab Chogan Pages 199-212
  A partial set of diallel crosses conducted among seven bread wheat genotypes contain (Gasspard،M86-4،M86-6،DN-11،WS82-9 and M86-12) along with 21 hybrid، based on randomized complete block design (RCBD) with three replication were evaluated. The experiment was accomplished in a research field of agriculture and natural research center of Tehran Province in 2012-2013 in order to study genetic analysis of yield and some related traits like، grain number spike-1، plant height، grain yield،، kernel weight-1، peduncle length-1 non -fertile floret، and day to flowering. Significant (p≤0. 0l) differences were observed among genotypes for all the studied traits. The fitness of an additive-dominance model was accompanying for traits like: kernel weight، grain yield. However، for the remaining trait، when one parent was excluded، the assumptions were fulfill. Based on the estimates of average degree of dominance and result of graphical analysis gene action for the، plant height، kernel weight and number of non -fertile floret in the spike was partial dominance، while days to heading and grain yield were controlled by over dominance gen action. Broad -sense heritability estimates ranged from 51 Percent for grain yield to 75 Percent for days to heading. Narrows- sense heritability estimates ranged from 28 Percent for (grain yield to 48 Percent for grain number. Spike-1. The WS82-9 had the highest GCA effects for، grain yield،، kernel weight plant height and peduncle length and the DN-11 line and Chamran cultivar had the highest positive and significant differences for the number of grain spike-1 and kernel weight respectively. So this parents can be used for identifications and introduction of new bread wheat varieties in breeding programs. The hybridization of the 2 × 1 and 3 × 5 showed the highest values (sij) for number of grains per spike-1 and kernel weight-1 (yield two important components) respectively.
  Keywords: Gen effect, GCA, heritability, Bread wheat
 • Mehdi Fallah, Yavar Sharafi, Mousa Rasouli, Ali Imani Pages 213-225
  Almond is one of the most important species of genus prunus. Most almond cultivars and genotypes are Self-incompatible and some of others are cross-incompatible. In this study compatibility and frequency pollen tube penetrate in the ovary were performed in three groups. The first group included the genotype A9. 7 as female parent and Tuono with genotypes A230، A10. 11، A8. 39 as male parents، the second group contained Tuono as the female parents، the Sahand cultivar with genotypes A230، A1. 16 and A9. 7 as male parents and third group included Shokofeh cultivar as the female parent with genotypes Sahand،Tuono and A230، A1. 16 as male parent were. 120 hours after controlled crosses، pistils fertilized with different pollens، isolated and the frequency of pollen tube growth was evaluated by Florescence microscope in different parts of pistils. Results showed that crosses ♂A9. 7×♀ Tuono (mean 3. 33 pollen tube penetrates in the ovary) ♂A 8. 39 ×♀ A9. 7 (average 4. 33، pollen tube penetrates in the ovary) and ♀A1. 16 × ♀Shokofeh (average of 4. 33pollen tube penetrates in the ovary) highest number of pollen tubes penetrated to ovary and so they are very compatible for orchard establishment and crossing programs. With respect to compatibility and percentage of fruit set in Crosses، to achieve optimum performance can of pollinizer A9. 7، A1. 16 and Sahand In order to female parent Tuono، A9. 7 and Shokofeh were used.
  Keywords: Crosses, Cross, Compatible, Self incompatibility, ovary, Pollen tube growth
 • Neda Fathi, Ghader Mirzaghaderi, Hediyeh Badakhshan, Ali Akbar Mozafari Pages 227-240
  Aegilops triuncialis L. (2n=4x=28; CtCtUtUt) is one of the tetraploid Aegilops species harboring valuable genes for resistance to many biotic and abiotic stresses. In the present study the bread wheat cultivars MV17، Navid، Omid، Pishgam، Zarin were crossed with an accession of Ae. triuncialis and the resulted F1 and F2 (obtained by the selfing of F1 plants) hybrids studied using the conventional cytogenetic methods. The crossability (seed set per pollinated floret) of whet cultivars was significantly different with an average of 46. 24 percent. Chromosome counting confirmed the presence of 35 (n=5x=35; ABDUtCt) chromosomes in a sample of F1 seeds. The mean frequency of F2 seeds (per floret) was 3. 54 percent. The F2 seeds fell in two distinct classes of shrank and smooth seeds. Chromosome counting in root tip cells revealed 40-70 chromosomes in a sample of F2 seeds، indicating the ocurance spontaneous amphiploid (2n=10x=70; AABBDDUtUtCtCt) formation in F2 generation. Induced polyploidy using colchicine was also successful in one of the treated F1 seeds، producing 70 chromosome seeds. Study of the metaphase I of the meiosis in F1 hybrids on average revealed 7 rod bivalents and 21 univalents in each Pollen Mother Cell (PMC). F1 seeds generally matured 30 days later than that of their wheat parents. The frequency of BC1F1 seeds resulting from crossing of F1 with the wheat parent was about 1. 27 percent which was lower than F2 seed frequency.
  Keywords: Amphiploid, Polyploid, Evolution, interspecific hybridization
 • Mousa Rasouli, Behrooz Mohammadparast, Mahin Eyni Pages 241-260
  comparison and grouping of 32 grape cultivars and genotypes by using 61 traits including; 5 phenological and vegetative characters، 41 traits related to fruit and amount of resveratrol in 15 parts of plant was done according to grape descriptor and related methods. According to the results some traits such as spikelet weight، berry color، length of peduncle، length of berry tail، weight and length of seed and amount of cis &trans-resveratrol in seeds of ripe and unripe fruit had high coefficient of variation. Simple correlation coefficients between traits indicated the existence of significant، positive as well as negative correlations among some important vegetative، bunch، berry and seed measured traits. Cluster analysis at Euclidean distance of 25، divided all cultivars and genotypes into two main branches and characters such as time of berry ripening، tendril density، thickness of berry skin، weight of spikelet peduncle، Length of berry tail and amount of cis-resveratrol in berry were effective in separation of cultivars and genotypes. With decrease in the Euclidean distance from 25 to 5، the cultivars and genotypes were divided into six main subclusters and traits such as growth vigor، bunch size، berry density in bunch، anthocyanin coloration of berry، TSS، thickness of berry skin، ratio of bunch weight to spikelet weight، bunch length and ratio of bunch length to bunch width were important factor in separation of main clusters. Based on the results، cultivars and genotypes including ‘Kyoho’، ‘Ahmad Mowla''ii’، ‘Aangoshte Aros’، ‘Keshmeshi sefid’، ‘Keshmeshi ghermez’، ‘Asgari’Tehran’ and ‘Genotype1-row1’ in some of the important traits such as late flowering habit، TSS and storage، table grape and amount of protein and resveratrol were better than the other cultivars and genotypes.
  Keywords: Grape, Morphological traits, Correlation coefficient, Cluster analysis, Resveratrol