فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی ورزشی - سال چهارم شماره 12 (تابستان 1394)
 • سال چهارم شماره 12 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ولی الله کاشانی، زهرا قلی زاده صفحات 1-16
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه انسجام ورزشی کودکان می باشد. بدین منظور، 160 کودک ورزشکار که میانگین سنی آن ها 9/10 سال بود، به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند و نسخه فارسی پرسش نامه انسجام ورزشی کودکان را، تکمیل کردند. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آمار استباطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از آن است که میزان شاخص نیکویی برازش 93/0 و میزان شاخص نیکویی برازش تطبیقی 97/0 می باشد که در این پرسش نامه، 2 عامل و در هر عامل، 7 سوال مورد تایید قرار گرفته است. علاوه بر این، نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب هم بستگی درون طبقه ای نشان داد که پرسش نامه انسجام گروهی کودکان، دارای ثبات پاسخ درونی و زمانی مناسبی می باشد؛ بنابراین، پژوهشگران قادر خواهند بود از نسخه فارسی پرسش نامه انسجام ورزشی کودکان به عنوان ابزاری روا و پایا در جهت سنجش انسجام گروهی آن ها استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: انسجام تکلیف، انسجام اجتماعی، روایی، پایایی، تحلیل عاملی
 • منصوره سهرابی دهاقانی، حسن خلجی، علیرضا بهرامی صفحات 17-30
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین قابلیت تصویرسازی ذهنی با حس حرکت دختران ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر 8 تا 11 سال، 12 تا 15 سال و دانشجویان 20 تا 23 سال تشکیل دادند و نمونه آماری نیز شامل 20 نفر ورزشکار و 20 نفر غیرورزشکار از هر رده سنی (120نفر) بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها، پرسش نامه وضوح تصویرسازی حرکت 2، پرسش نامه دست برتر چاپمن، آزمون تنظیم زاویه دست برتر بهرامی و پرسش نامه جمعیت شناختی بودند. یافته ها نشان دادند که هم بستگی مثبت و معناداری بین قابلیت تصویرسازی ذهنی و خطای حس حرکت دختران ورزشکار و غیر ورزشکار 12 تا 15 سال و 20 تا 23 سال وجود دارد؛ اما، این ارتباط برای دختران ورزشکار و غیرورزشکار 8 تا 11 سال معنادار نمی باشد. از سوی دیگر، قابلیت تصویرسازی ذهنی می تواند خطای حس حرکت ورزشکاران و غیر ورزشکاران را پیش بینی کند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که این سازه توسط مشاوران روان شناختی و پژوهشگران در درمان ها و مطالعات بعدی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ورزشکار، پیش بینی، تصویرسازی، حس حرکت
 • سیده افروز موسوی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، حمید یعقوبی صفحات 31-42
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقشکمال گرایی ورزشی در ابعاد سلامت روان شناختی و موفقیت ورزشی ورزشکاران می باشد. نمونه ای 385 نفری (285 مرد و 100 زن) که به روش تصادفی خوشه ایاز بین ورزشکاران نخبه انتخاب شده بودند مقیاس کمال گرایی چند بعدی ورزشی-2، مقیاس سلامت روان، و مقیاس موفقیت ورزشی را تکمیل نمودند. ن داد معیارهای شخصی و سازماندهی با بهزیستی روان شناختی و موفقیت ورزشی هم سبتگی و معناداری دارند. همچنین، نگرانی نسبت به اشتباهات و تردید به اعمال، با درماندگی روان شناختی هم بستگی مثبتی دارند؛ اما، با موفقیت ورزشی هم بستگی منفی و معنا داری را نشان دادند. کمال گرایی ورزشی نیز تغییرات مربوط به ابعاد سلامت روان شناختی و موفقیت ورزشی ورزشکاران را پیش بینی کرد. یافته های دیگر پژوهش نشان داد که ورزشکاران مرد نسبت به ورزشکاران زن نمره درماندگی روان شناختی کمتری دارند. به طور کلی، نتایج حاکی از نیاز به حفظ حد مطلوب کمال گرایی ورزشی برای دست یابی به اوج عملکرد ورزشکاران می باشد.
  کلیدواژگان: کمال گرایی ورزشی، سلامت روان شناختی، موفقیت ورزشی
 • پروانه شمسی پور دهکردی، مریم عبدالشاهی، مهسا صالحیان دهکردی صفحات 43-58
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سطوح متفاوت فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در سالمندان دارای اختلال خواب می باشد. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود. آزمودنی ها شامل 100 سالمند دارای اختلال خواب با دامنه سنی 60 تا 80 سال بودند که در 5 گروه تمرین هوازی با شدت کم، متوسط، بالا، خیلی بالا و گروه غیرفعال قرار گرفتند. آزمودنی ها پرسش نامه های کیفیت زندگی، عملکرد شناختی و اختلال خواب را تکمیل کردند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه های تکراری نشان داد گروه تمرین با شدت پایین، متوسط و بالا، دارای میانگین نمرات بیشتری در کیفیت زندگی و عملکرد شناختی نسبت به گروه های دیگر بودند (0.05P<). یافته های این پژوهش، اهمیت ورزش هوازی پیاده روی بر کیفیت زندگی و عملکرد شناختی سالمندان دارای اختلال خواب را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، عملکرد شناختی، اختلال خواب، گام شمار، سالمندان
 • عبدالله قاسمی، بهنام مدبری صفحات 59-72
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تمرین مهارت های روانی بر سخت کوشی روانی تیراندازان نخبه می باشد. 30 تیرانداز نخبه به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پیش و پس از هشت هفته تمرین مهارت های روانی، پرسش نامه سخت کوشی روانی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. نتایج نشان داد تمرین مهارت های روانی در نتایج پس آزمون گروه تجربی بر برخی از خرده مقیاس های سخت کوشی روانی (کنترل عواطف، تعهد، اعتماد به توانمندی ها و اعتماد بین فردی و مبارزه طلبی) اثر معنا داری دارد. با توجه به شباهت مهارت های روانی با خرده مقیاس های سخت کوشی روانی، این امکان وجود دارد که با انجام تمرینات مهارت های روانی، خرده مقیاس های سخت کوشی و در نهایت، سخت کوشی کل افزایش یابد.
  کلیدواژگان: تمرین مهارت های روانی، سخت کوشی روانی، تیراندازان نخبه
 • اکبر بهلول، شهرزاد طهماسبی بروجنی، ریحانه عزتی صفحات 73-84
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه راهبرد های روان شناختی زنان و مردان ورزشکار در رشته های تیمی و انفرادی می باشد. 394 نفر از ورزشکاران دوازدهمین المپیاد ورزشی به تکمیل نسخه دوم پرسش نامه راهبردهای اجرا که دارای همسانی درونی بیش از 70/0 است، پرداختند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که در شرایط تمرین، مردان در هدف گزینی و کنترل توجه بهتر از زنان می باشند و زنان در کنترل هیجان عملکرد بهتری دارند. همچنین، در شرایط مسابقه، مردان در خودکاری و حواس پرتی امتیازات بهتری نسبت به زنان کسب کرده اند. ورزشکاران رشته های تیمی نیز حین تمرین، در مهارت های آرام سازی و کنترل توجه و در حین مسابقه، در مهارت های فعال سازی و خودکاری دارای عملکرد بهتری نسبت به ورزشکاران رشته های انفرادی هستند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود در آموزش مهارت های روان شناختی، رشته ورزشی و شرایط تمرین و مسابقه به عنوان عوامل مهم تاثیرگذار مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: راهبردهای اجرا، شرایط تمرین، شرایط مسابقه، ورزشکار، مهارت های روان شناختی
 • مریم لطفی، جلال دهقانی زاده، حسن محمد زاده صفحات 85-98
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ذهن آگاهی و حافظه کاری دانشجویان فعال و غیرفعال دانشگاه ارومیه می باشد. نمونه این پژوهش که از نوع علی مقایسه ای است، از بین دانشجویان رشته تربیت بدنی و دیگر رشته های علوم انسانی به صورت هدفمند انتخاب شد که شامل 40 نفر دانشجوی تربیت بدنی و 40 نفر دانشجوی علوم انسانی (در هر گروه 20 دختر و 20 پسر) بود. برای سنجش ذهن آگاهی از پرسش نامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی و حافظه کاری از نرم افزار حافظه فعال استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که از لحاظ جنسیت و فعال بودن، تفاوت معناداری در متغیر حافظه کاری و خرده مقیاس تمرکزگری وجود ندارد. همچنین، مشخص شد که دانشجویان فعال در متغیر ذهن آگاهی در خرده مقیاس های مشاهده گری و توصیف گری برتر بودند. در خرده مقیاس توجه به امور و پذیرش گری نیز تفاوت معناداری از لحاظ جنسیت مشاهده شد؛ بنابراین، لازم است جهت آگاهی افراد از ذهن آگاهی، برنامه های ویژه ای طراحی گردد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، حافظه کاری، دانشجویان فعال و غیرفعال
 • علی صابری، فرهاد رشیدی، شهرام عروف زاد صفحات 99-112
  هدف از پژوهش حاضر، برآورد سهم نسبی شادمانی از طرح واره های ناسازگار اولیه در دبیران تربیت بدنی شهر اصفهان می باشد که به روش توصیفی هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی 3 دوره تحصیلی آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال 1392 (تعداد 559 نفر) بود. حجم نمونه آماری از طریق جدول کرجیس و مورگان (1970) 226 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه طرح واره های ناسازگار و شادمانی بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که هم بستگی منفی و معناداری بین طرح واره های ناسازگار اولیه با شادمانی دبیران تربیت بدنی شهر اصفهان وجود دارد. با توجه به نتایج می توان گفت که وجود طرح واره های ناسازگار در دبیران تربیت بدنی می تواند باعث کاهش شادمانی در آن ها شود که این مهم می تواند تاثیر نامطلوبی بر عملکرد دبیران رفتار های آینده آن ها داشته باشد. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که طرح واره های ناسازگار اولیه می توانند پیش بینی کننده های خوبی برای شادی در دبیران تربیت بدنی باشند و 20 درصد شادی را تحت تاثیر قرار دهند.
  کلیدواژگان: طرح واره های ناسازگار اولیه، شادمانی، دبیران تربیت بدنی
|
 • Vali Ollah Kashani, Zahra Gholizade Pages 1-16
  The purpose of this research was to determine the validity and reliability of the Persian version of children sporting cohesion questionnaire. For this purpose، 160 athletes children with mean age of 10. 9 years completed the Persian version of the children’s sporting cohesion questionnaire. Results were examined using descriptive and inferential statistics. Confirmatory factor analysis results suggest that the goodness of fit index is 0. 93 and Comparative Fit Indices are 0. 97، which in this questionnaire two factors and in each factor seven items are properly verified. In addition، Cronbach''s alpha coefficient results and intra-class correlation coefficient showed that group cohesion of children''s questionnaire has appropriate internal and temporal consistency in answers. Therefore، The Persian version of children’s sporting cohesion questionnaire is of acceptable reliability and validity and researches are able to use the Persian version of the children''s sporting questionnaire as a reliable and valid tool to measure children''s group cohesion.
  Keywords: Task Cohesion, Social Cohesion, Validity, Reliability, Factor Analysis
 • Mansore Sohrabi Dehaghani, Hasan Khalaji, Alireza Bahrami Pages 17-30
  The purpose of this study was to examine the relationship between mental imagery ability and kinaesthesis between athlete and non-athlete females. The population included female students aged 8-11، 12-15 and 20-23 years old. The sample contained 20 athletes and 20 non-athletes in each age group (120 people) that were selected randomly. Data collection tools were vividness of movement imagery-2 questionnaire، chapmans handedness inventory، Bahrami’s dominant-hand''s angle accommodation test and demographic questionnaire. The results showed that there was a significant and positive correlation between mental imagery ability and kinaesthesis error in female athletes and non-athletes of 12-15 and 20-23 years old groups. But this relationship was not significant in female athletes and non-athletes of 8-12 years old groups. On the other hand، the mental imagery ability could predict kinaesthesis error of athletes and non-athletes. According to the results، it is suggested that this structure would be used by psychological consultants and researchers in treatments and future studies.
  Keywords: Athlete, Prospect, Imagery, Kinaesthesi Kinaesthesis
 • Afrooz Mousavi, Mohammad Vaezmousavi, Hamid Yaghobi Pages 31-42
  The purpose of the present study was to investigate the effects of sport perfectionism on psychological health dimensions and sport success in elite athletes. A sample of 385 (285 male and 100 female) elite athletes were chosen using cluster random sampling. Participants completed Multidimensional Sport Perfectionism Scale-2، Mental Health Inventory (MHI)، and Sport success scale. The results showed that personal standards and organization were positively associated with psychological well-being and sport success. Also doubts about actions and concern over mistakes were positively associated with psychological distress and negatively associated with sport success. The sport perfectionism predicted changes of psychological health dimensions and sport success. Other findings showed that the average scores of psychological distress in men athletes were significantly lower than women athletes. Overall، observing the optimal level ofsport perfectionism is needed to achieve performance of athletes.
  Keywords: Sport Perfectionism, Psychological Health, Sport Success
 • Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Maryam Abodshahi, Mahsa Salehian Dehkordi Pages 43-58
  The purpose of present research was to investigate the effect of physical activity different levels on cognitive function and quality of life in elderly people with sleep disorders. The research method was quasi-experimental with pre and post-test design. The statistical sample included 100 elderly people that divided randomly in five experimental groups (exercise with low، moderate، high، and very high intensity) and a control none active group. All subjects were completed the quality of life and cognitive functions scales. Results in post-test showed that the moderate، low and high intensity group scores in cognitive functions scale and quality of life were better than other groups (P<0. 05). Based on these findings، the aerobic practice with low، moderate and high intensity as a useful and medical method to improve the cognitive functions and quality of life among older adults with sleep impairment were recommended.
  Keywords: Quality of Life, Cognitive Functions, Sleep Disorders, Pedometer, Older Adult
 • Abdollah Ghasemi, Behnam Modabberi Pages 59-72
  The aim of this study was to investigate of mental skills training effects on mental toughness among elite shooters. Thirty elite shooters were selected purposely and divided to two experimental and control groups randomly. Before and after eight weeks of mental skills training، participants completed the mental toughness questionnaire. The results of analysis of gain scores and independent t tests showed that in some sub-scales (such as emotion control، commitment and confidence in abilities، confidence interpersonal & challenge)، mental skills training had significant effects and in some (life control and challenge) had not. Because of mental toughness and mental skills sub-scale similarities، it seems that mental skills training could promote mental toughness among elite shooters.
  Keywords: Mental Skills Training, Mental Toughness, Elite Shooters
 • Pages 73-84
  The purpose of present research was to compare the psychological strategies between male and female athletes and individual and team sports. 394 athletes from student Olympiad twelfth completed the test of performance strategies- 2 questionnaire that has stability and consistency above 0. 70. The MANOVA analysis revealed that in practice، male athletes were significantly better in goal-setting and attention control compared to female athletes but، females had better emotional control. During competition، male athletes performed better compared to female athletes in automaticity and distractibility. In addition، team players were characterized by higher scores in relaxation skills and attention control in practice and activation and automaticity in competition compared to individual players. So، it is suggested to consider، sports type، practice and competition as effective factors for teaching psychological skills.
  Keywords: Performance Strategies, Practice Conditions, Competition Conditions, Athlete, Psychological Skills
 • Pages 85-98
  The aim of this study was to compare the mental awareness and working memory between active and inactive students of Urmia University. Participants were selected purposefully from physical education students and other fields of humanities. The samples included 80 students (physical education (n: 40)، humanities fields (n: 40)، and each group consisted of 20 males and 20 females). The Kentucky awareness Skills Inventory and N-BACK software were used to evaluate mental awareness and working memory respectively. The findings of the multi co-variance analysis showed that there was no significant difference between working memory and focusing sub-test of physical education students in comparison to the humanities students and also gender. Active students were better in the observing and describing sub-tests. In the attention and accepting sub-test، there were significant differences in gender. Therefore، it is necessary to inform the public about the mental awareness through designing and developing special programs.
  Keywords: Mindfullness, Working Memory, Active, Inactive Students
 • Pages 99-112
  The aim of the present study is to estimate the relative ratio of happiness of early maladaptive schemas in physical education teachers in Isfahan، which is done by a descriptive correlational method. The population includes all teachers of physical education (559 persons)، who were attended in three course of physical education in Isfahan in 2013. The volume of sample calculated through the Krjys and Morgan chart (1970) is 226 persons. The method of random sampling is commensurate with the size of the population. In order to collect data we used maladaptive schemas and happiness questionnaire. To analyze data، descriptive statistics (Mean and Standard Deviation) and inferential statistics (Correlation Coefficient، Regression) are applied. The results showed that there is a significant negative correlation between early maladaptive schemas and happiness of physical education teachers in Isfahan. According to the results، Maladaptive Schemas in physical education teachers can reduce their happiness، that consequently this can have a negative impact on the performance of teachers in their future behavior. Also، the results come from regression showed that early maladaptive schemas can be good predictors for happiness in the physical education teachers and affect 20 percent of the happiness of physical education teachers.
  Keywords: Early Maladaptive Schemas, Happiness, Physical Education Teachers