فهرست مطالب

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان - پیاپی 26 (زمستان 1393)
 • پیاپی 26 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • لقمان کشاورز*، ابوالفضل فراهانی، زهرا اصغری صفحه 9
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی هوش سازمانی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران و کارکنان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بود (850= N) که 265 نفر به طور تصادفی طبقهای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرخت و سرمایه اجتماعی پانتهام استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب92/ 0 و 72/ 0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده، از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت تک نمونهای، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد در وزارت ورزش و جوانان، هوش سازمانی در حد نامطلوب و سرمایه اجتماعی در حد مطلوب قرار دارد. همچنین، بین خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد. مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوب برخوردار است. در ارتباط بین خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان ایران میل به تغییر با بار عاملی 82/ 0 دارد و روحیه و بعد شناختی هرکدام با بار عاملی 80 /0 بیشترین تاثیر را دارند.
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، سرمایه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان
 • حمید قاسمی*، حبیب هنری، مرتضی رضایی صوفی، فهیمه مومنی فر صفحه 23
  مدیران با وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند می توانند نقش بی بدیلی در هدایت و راهبری سازمان ها بر عهده گیرند که در علم مدیریت به وظایف، نقش ها و شایستگی های مدیران اشاره شده است. هدف از این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش، نخبگان مدیریت ورزشی شامل اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی، روسای فدراسیونهای ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان (450=N) بودند که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق، فهرستی جامع از اجزای شایستگی تهیه و تنظیم و منتج به طراحی پرسشنامه محقق ساخته ای شد که روایی پرسشنامه توسط 15 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی و با آلفای کرونباخ 95/ 0محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر های اصلی شایستگی های چهارگانه شامل فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه ای، توان دسته بندی به 11 مولفه و 48 شاخص را دارند. با توجه به نتایج کلی تحقیق پیشنهاد می گردد تا از الگوی نهایی تحقیق و شاخص های شناسایی شده مانند اعتماد به نفس، پیش بینی و آینده نگری، ارزیابی مدیریت عملکرد و نظارت و گرایش به خلاقیت و نوآوری به عنوان معیارهای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش استفاده گردد تا شایسته پروری و شایسته داری در این سطح صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: مدیران میانی، شایستگی، نخبگان مدیریت ورزشی و تحلیل عاملی
 • فاطمه فاضلی دینان*، علی محمد صفانیا صفحه 41
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران است. پژوهش حاضر، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. به دلیل محدودیت در تعداد جامعه آماری تحقیق، نمونه برابر با کل جامعه آماری و شامل مدیران تا رده معاونین سازمان های ورزشی منتخب کشور می باشد(103 نفر). ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که در نهایت، 87 نفر به پرسشنامه پاسخ دادهاند. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار 19SPSS و روش آماری توصیفی و استنباطی (پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بجز ابعاد پشتیبانی ICT و تفکر استراتژیک و ساختار تمرکز، بین سایر مولفه های سازمانی با استقرار دانش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.. نتایج حاکی از متوسط بودن وضعیت استقرار مدیریت دانش به دلیل تمرکز زیاد در ساختار سازمانی مراکز مورد پژوهش است. در نتیجه، مدیران باید برای استقرار مدیریت دانش در سازمان ها به ابعاد عوامل سازمانی در سازمان توجه داشته باشند و تاحد امکان از طریق آموزش، مشارکت و دادن آزادی عمل به کارکنان، و عدم اعمال محدودیت های بیش از حد، برای آنان امنیت شغلی ایجاد نمایند و فرهنگ اعتماد را تقویت و حمایت کنند و استفاده از فناوری را به عنوان ابزار موثر جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال و اشاعه دانش، در سر لوحه کار خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، فناوری و مدیریت دانش
 • محمدرضا نیک نژاد*، غلامرضا شعبانی بهار، سید قاسم قربانزاده زعفرانی صفحه 63
  وفاق اجتماعی، یکی از موضوعات اساسی است که از گذشته طولانی مورد توجه صاحبنظران در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی بوده است. با گذشت زمان این مسئله نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه به جهت تحولات روزافزون در صحنه بین الملل و جهانی از اهمیت بیش از پیشی برخوردار شده است. وفاق اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های اساسی و بنیادین سرمایه اجتماعی و از عومل تاثیرگذار بر روابط اجتماعی می باشد که روز به روز فرسایش می یابد و ضعیف تر می گردد- این مساله هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی مشاهده شده است. برای تحلیل و تبیین این موضوع، چهارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریات پاتنام و بوردیو و مکاتب کارکردگرایی و کنش متقابل نمادین طراحی گردیده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در میزان توانایی پیش بینی ورزش قهرمانی در افزایش ابعاد وفاق اجتماعی(کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و همنوایی اجتماعی) می باشد.
  پژوهش حاضر به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ورزشی و غیر ورزشی 31 استان کشور بوده است که از بین این استان ها، ده استان بالای دو میلیون نفر جمعیت به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. مدیران ورزشی، 5 نفر شامل مدیران و معاونان ادارات کل تربیت بدنی استان ها- دارای تجربه و زمینه مدیریت در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی- و مدیران غیرورزشی 5 نفر شامل3 نفر از مدیران سیاسی، امنیتی و انتظامی 31 استانداری و 2 نفر از مدیران و معاونان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی- دارای سابقه در زمینه فرهنگ سازی برقراری نظم و ثبات و فراهم نمودن همبستگی- بودند که در مجموع، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در واقع، نمونه گیری به روش کل شمار و به صورت هدفمند انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه بود. برای سنجش میزان روایی از روش همبستگی درونی گویه ها و همچنین «آلفای کرونباخ» استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS 16 صورت گرفت.
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که هر چند متغیر مشارکت در ورزش قهرمانی با هر چهار بعد وفاق اجتماعی(کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و همنوایی اجتماعی) رابطه معنی داری دارد(05/ 0= p) اما تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد تنها متغیر همنوایی اجتماعی به دلیل دارا بودن بالاترین ضریب همبستگی، 158/ 0 از واریانس ورزش قهرمانی را تبیین می کند که با توجه به میزان F مشاهده شده این واریانس تبیین شده است. در نتیجه، مدل رگرسیون درگام اول در سطح 01/ 0 معنی دار و نشان از توانایی پیش بینی ورزش قهرمانی تنها در بعد همنوایی اجتماعی را دارد و در سه بعد دیگر (کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی) این پیش بینی معنی دار نمی باشد.
  کلیدواژگان: ورزش قهرمانی، پیش بینی و وفاق اجتماعی
 • احمد خراطها*، علی حسنی صفحه 77
  هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 6 هفته تمرین فزاینده هوازی بر عملکرد ریوی با توجه به شاخص BMI بالا و پایین در دانشجویان غیرفعال است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، نیمه تجربی می باشد. برای این منظور، 33 دانشجوی پسر سالم با دامنه سنی 5±25 سال به عنوان نمونه آماری انتخاب و به دو گروه BMI پایین (25 BMI <) و BMI بالا (25P). بطور کلی می توان نتیجه گرفت تمرینات هوازی پیشرونده می تواند بر شاخص های عملکردی ریوی تاثیر مثبتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، ظرفیت های ریوی و شاخص توده بدنی
 • شراره مهدی زاده*، محمد گنجی، فاطمه زارع غیاث آبادی صفحه 85
  شادی حالتی از ذهن است که نمی توان تنها آن را توسط نگرش ذهنی و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی افراد، مورد ملاحظه قرار داد. درواقع، شادی ریشه در اجتماع دارد؛ بهطوریکه افزایش شادی مردم، شاخص یک جامعه خوب است. بر این مبنا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن استفاده از نظریات اندیشمندانی از قبیل گیدنز، چلبی، آرگایل گیدنز، چلبی، آرگایل، هادلر و کولمن با روش پیمایش به مطالعه جامعه شناختی وضعیت شادمانی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در میان جوانان 18 تا 29 ساله شهر تهران پرداخته شود. با توجه به حجم جامعه آماری مورد نظر به میزان 2371342 نفر، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر مشخص گردید. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر با استفاده از مقیاس شادکامی آکسفورد و نظر داینر و ساه، شادی را در قالب 3 بعد احساسی، شناختی و اجتماعی مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد؛ به طوری که در نهایت، مفهوم شادی از روایی قابل قبولی(91/ 0) و اعتبار صوری برخوردار می باشد. یافته های توصیفی نشان می دهد که میانگین احساسات خوشایند، گرایشات مثبت اجتماعی و ارزیابی از زندگی در بین جوانان مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است. درنتیجه، میزان شادی در بین پاسخگویان کمی بالاتر از حد متوسط است. همچنین، یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اگر چه میانگین سرمایه اجتماعی در بین افراد مورد بررسی کمی بالاتر از حد متوسط است، ولی کمیت روابط اجتماعی دارای میانگینی پایین تر از حد متوسط است؛ این در حالی است که میانگین کیفیت روابط اجتماعی معادل 41 /59 می باشد. تحلیل دو متغیره بیانگر این است که بین میزان شادی جوانان با کیفیت روابط اجتماعی و نیز با کمیت روابط اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد. در نهایت، با توجه به تحلیل رگرسیونی می توان نتیجه گرفت که متغیرکیفیت روابط اجتماعی در مقایسه با کمیت روابط اجتماعی به میزان بیشتری در افزایش شادی جوانان موثر است.
  کلیدواژگان: شادمانی، کمیت روابط اجتماعی، کیفیت روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و جوانان
 • علی اصغر اسماعیل زاده*، غلامرضا ذاکر صالحی صفحه 109
  مقاله حاضر، تلاشی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از پژوهش های مربوط به مسئله مهاجرت نخبگان و نقدی بر آنچه تا کنون در این زمینه در ایران انجام شده است. استفاده از برآیند یافته های پژوهش های مختلف، جمع آوری یافته های پژوهشی از مطالعات منفرد و پراکنده به منظور ترکیب و یکپارچه سازی یافته های آن جهت استفاده علمی و کاربردی در راستای برنامه ریزی، از مهم ترین دلایل اهمیت مرور سیستماتیک حاضر است. در این مطالعه که با روش مرور سیستماتیک انجام شده، اطلاعات توصیفی مفیدی پیرامون ابعاد روش شناختی و محتوایی پژوهش های انجام گرفته در زمینه مهاجرت نخبگان در ایران ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که پژوهش های انجام شده در این مورد، در ابعاد روش شناختی و نظری نیاز به ساماندهی دارد و کمتر پیمایش جدی در این زمینه صورت گرفته است. پیمایش ها بیشتر درصدد سنجش گرایش نخبگان داخل به مهاجرت بوده و کمتر به نخبگان مهاجرت کرده پرداخته و این از جمله خلاء های مطالعاتی در حوزه مهاجرت نخبگان است.
  کلیدواژگان: مرور سیستماتیک، مهاجرت نخبگان، فرار مغزها و ایران
 • فرانک غفوری اصل*، محمدحسین عبداللهی، محسن امیری صفحه 131
  یکی از دغدغه های مهم زندگی هر فرد، انتخاب همسر است. انتخاب همسر و معیارهای مربوط به آن، به عنوان عوامل بنیادی در ایجاد یک فضای گرم و صمیمی که زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و تنظیم هیجان با ملاک های انتخاب همسر در دانشجویان مجرد دانشگاه خوارزمی بود. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش را تمامی دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه خوارزمی تهران (در سال تحصیلی 93-92 که مجموعا 5160 دانشجو بودند) تشکیل می دادند. از این جامعه، 250 دانشجوی دختر و پسر مجرد (125 پسر و 125 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و سپس پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید،1990)(95/ 0 =آلفای کرونباخ)، خرده مقیاس تنظیم هیجانی (شات و همکاران، 1998)(88/ 0 =آلفای کرونباخ) و ملاک های انتخاب همسر (فراهانی و عابدی، 1385)(80 /0> آلفای کرونباخ) را تکمیل نمودند. در فرآیند گردآوری داده ها، پژوهشگر پس از کسب رضایت و توضیح فرآیند پژوهش به شرکت کننده ها، پرسشنامه ها را بین آنها توزیع می کرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی، از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم هیجان و سبک دلبستگی ایمن با مولفه های انتخاب همسر وظیفه شناسی، برون گرایی و عینی ارتباط مثبت معنادار داشتند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که تنظیم هیجان و سبک دلبستگی دوسوگرا- اضطرابی می توانند 23 درصد از واریانس ملاک وظیفه شناسی را تبیین کنند. تنظیم هیجان، دلبستگی دوسوگرا- اضطرابی و دلبستگی اجتنابی می توانند 25 درصد از واریانس ملاک برون گرایی انتخاب همسر را تبیین کنند و سبک های دلبستگی دوسوگرا- اضطرابی، اجتنابی و ایمن می توانند 17 درصد از واریانس ملاک عینی انتخاب همسر را تبیین نمایند. همچنین، نتایج آزمون t مستقل نشان داد دو گروه دختر و پسر از لحاظ ملاک انتخاب همسر وظیفه شناسی تفاوت دارند. بدین ترتیب، براساس نتایج این پژوهش می توان در مشاوره های قبل از ازدواج با تعیین سبک دلبستگی و تنظیم هیجان افراد، ملاک های انتخاب همسرشان را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، تنظیم هیجان، ملاک انتخاب همسر و دانشجویان مجرد
 • ستار پروین*، عبدالحسین کلانتری، مریم داودی صفحه 151
  مقاله حاضر به بررسی آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان خوابگاه های خودگردان و دولتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن(احساس فشاراجتماعی و احساس سازگاری اجتماعی) میپردازد. چارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه های فشار اجتماعی و سازگاری اجتماعی میباشد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه های خودگردان در شهر تهران است که جهت مقایسه یک خوابگاه دانشجویی دولتی انتخاب شده است. داده های تحقیق از طریق روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و از طریق نمونه گیری تصادفی احصا شده است.حجم نمونه برابر با 300 نفر است. بر اساس نتایج تحقیق، آسیبهای اجتماعی مانند مصرف سیگار، تماشای سایتها و فیلمهای غیرمجاز و مصرف قلیان دارای بیشترین میزان شیوع در بین دانشجویان میباشد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد متغیر فشار اجتماعی با میزان ضریب پیرسون 156/ 0 و متغیر سازگاری اجتماعی با میزان ضریب همبستگی311/ 0- دارای روابط معنادار آماری با متغیر وابسته تحقیق میباشند. بر اساس یافته های رگرسیونی تحقیق، از بین متغیرهای مستقل تحقیق، متغیر احساس سازگاری اجتماعی دارای رابطه مستقیم و معنادار با متغیر آسیب پذیری دانشجویان میباشد- این متغیر حدود 10درصد از واریانس و تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند. دیگر متغیر مستقل یعنی احساس فشار اجتماعی، به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر احساس سازگاری بر متغیر وابسته اثر میگذارد.
  کلیدواژگان: دانشجو، خوابگاه های خودگردان، آسیب پذیری، رفتارهای پرخطر، فشار اجتماعی و سازگاری اجتماعی
 • جعفر نجات*، حمید عبادالهی چنذانق، حبیب الله زحمت کش صفحه 171
  پژوهش حاضر، به بررسی و تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را جوانان 15 تا 29 ساله ساکن در استان بوشهر تشکیل می دهند که بر اساس آمار، تعداد آنان 214849 گزارش شده و 475 نفر از آنان به شیوه تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که سطح مشارکت سیاسی 2/ 13 درصد از افراد مورد بررسی کم، 1 /39 درصد در سطح متوسط و 6/ 47 درصد در سطح زیاد می باشد. بررسی میزان سرمایه اجتماعی نشان داد که 4/ 17درصد از افراد مورد بررسی سطح سرمایه اجتماعی شان پایین، 57 درصد در سطح متوسط و 5 /25 درصد در سطح بالا می باشد. بنابراین، اکثر جوانان مورد مطالعه، میزان سرمایه اجتماعی شان در سطح متوسط است. همچنین، نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مستقیم و معنادار سرمایه اجتماعی و ابعاد آن(اعتماد اجتماعی، حمایت مدنی و مشارکت مدنی) برمشارکت سیاسی می باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، سرمایه اجتماعی، اعتماد مدنی، حمایت مدنی و مشارکت مدنی
|
 • Logman Keshavarz*, Aboulfazl Farahani, Zahra Asghari Page 9
  The purpose of this research was to design the relationship model of social capital and organizational intelligence in the ministry of sports and youth of Iran. The research method was a correlation, descriptive and the analytic. Statistical population of this study included 850 managers and employees that working at the all levels at the ministry of sports and youth in Iran. On the basis of Morgan table, 265 persons were cluster-randomly selected as the research samples. To achieve the research goals, Putnam social capital and Albrecht organizational intelligence questionnaires were used. Validity of two questionnaires was confirmed by 15 experts and their reliability was studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0.92, and 0.72 respectively. For data analysis the descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov Smirnov, T- Single sample test and path analysis were used and for determination of the causal relationship between variables the method of structural equations model by application of Amos. Graphics V.18 software and SPSS.V.16 were used. Research findings showed that organizational intelligence is not desirable, and social capital is desirable at the ministry of youth and sports of Iran. There is a significant relationship between social capitals with organizational intelligence. Their relationship model has desirable goodness. Also at their relationship appetite for change with coefficient of 0.82, sprit and the cognitive with coefficient of 0.8 have the most roles.
  Keywords: Social Capital, Organizational Intelligence, Ministry of Sports, Youth
 • Seyyed Hamid Ghasemi*, Habib Honari, Morteza Rezai Soufi, Fahimeh Momenifar Page 23
  Managers can play an important role in guiding and leading organizations regarding their duties and authority and in knowledge management refers to the management tasks, roles and competencies. So, the aim of present study is to designing a core competencies pattern for appointment of middle sport managers in Iranian ministry of sports and youth. The main information gathering tool was a researcher made questionnaire including competency components which was designed and edited by applying theoretical principles and frameworks. In order to make sure about validity of this questionnaire, an expert’s panel composed of management professors was applied. For testing its reliability, 30 questionnaires were completed and 95% Cronbach’s alpha was calculated which was an appropriate reliability coefficient for this study. Statistical population of this study was composed of all sport management professors in universities, chairman of the federations and also elected leaders and experts of the ministry of sports and youth (N=450). Due to the large population study class random sampling method was used (n=209). Data analysis of this study was done by the method of descriptive and inferential statistics and using factor analysis and Friedman’s ranking in Excel and SPSS software environments. Analysis results revealed the approval of 48 competency indications in 11 components and 4 dimensions. According to conclusion of this research, it is recommended that the final model of research and identified indicators such as confidence, anticipation and foresight, evaluation and monitoring management performance and attitudes to creativity and innovation as criteria for appointment Middle Sport Managers in Iranian Ministry of sports and youth to good and proper rearing would be done at this level.
  Keywords: Competency, Middle Managers, Elite Sport Management
 • Fatemeh Fazeli Dinan*, Ali Mohammad Safaniya Page 41
  The Purpose of this study is to evaluate the relationship between organizational factors and knowledge management in elite sports organizations. This survey is a correlation. Due to the limitations of the statistical community, with a total sample population of the study consisted of athletic directors which included Deputies selected national sport organizations country(103 individuals). Finally, 87 individuals responded to the sent questionnaires. Validity and reliability were confirmed. Data was collected by questionnaire and were analyzed using descriptive and inferential statistical methods SPSS19 (Pearson, Spearmans, regression) was analyzed. Results indicated that, except for dimensions and structure of the supporting ICT and strategic thinking, focusing, among other components of organizational knowledge, there is a significant positive relationship. Results indicate average condition because of too much focus on knowledge management and organizational structure of the research centers. As a result, managers must establish knowledge management in organizations with dimensions of organizational factors in mind, and through education and participation as possible and giving freedom to the employees, and the lack of excessive restrictions ¬ for establishing of the job security and to strenghten and support a culture of trust and the use of technology as an effective tool for the collection, storage, transmission and dissemination of knowledge, the plaque over their work.
  Keywords: Organizational Structure, Corporate Culture, Human Resources, Technology, Knowledge Management
 • Mohammad Reza Niknezhad*, Gholam Reza Shabani Bahar, Seyyed Ghasem Gorbanzade Page 63
  Social consensus is one of the main issues of the past, long regarded experts in the field of social and cultural studies. Over time, it not only did not lose its importance, but also has gained global importance because of increasing developments on the international scene. Social consensus as a fundamental component of social capital and of factors affecting social relations that daily wear tends to be weak. This issue has been observed globally and nationally. The analysis of this issue was designed on the basis of Bourdieu's theories and schools Pantam and functionalism and symbolic interactionism. The aim of this study was to investigate the attitudes of sports and non-sports administrators the ability to predict the rise of social consensus athletics (act of communication, establish social order, social balance and social conformity).This is due to the implementation of the survey. The study samples were non-sport athletic directors from among the directors of the country's 31 provinces, among the ten provinces of the two million people were randomly selected. Therefore, among the directors, 5 persons including directors and assistant athletic departments of physical education unsporting Astan¬Ha managers and directors of the political, security to 3 Estandard 31 and deputy director of the Office of culture and the number 2 of persons Who have experience in the culture of order, stability, providing solidarity (total of 5 persons as directors of non-sports) for a total of 100 individuals were sampled. Data collection tools in the study was a questionnaire. To assess the internal consistency reliability of the items as well as "alpha" was used. Data analysis was performed using SPSS 16. Data analysis showed a variable that participation in athletics all four dimensions of social consensus (communicative action, establish social order, social balance and social conformity) has a significant relationship(p≥ 0.05). However, multiple regression analysis showed that the only variable highest correlation due to social conformity, /158 explaining the variance in athletics given that the variance of F is observed. As a result, the first regression Level 0/01 showed significant predictive ability in athletics is only after, social conformity a nd in three dimensions (act of communication, establish social order, social balance) This predict can not be of the meaning.
  Keywords: Athletics, Predictions, Social Consensus
 • Ahmad Kharatha*, Ali Hassani Page 77
  The purpose of this study was to evaluate the effect of 6 weeks of aerobic exercise on pulmonary function due to increasingly high and low BMI index in sedentary students. Therefore, 33 healthy male students aged 25±5 years were selected as the sample into two groups: BMI lower (BMI <25) and high BMI (BMI >25) were divided. Both BMI and Spirometric indices were measured and then they did a progressive aerobic exercise, three times a week, respectively. Spirometry test and BMI were measured again after six weeks (indicators of FVC, FEV1). Paires Sample T-test was used to investigate the effect of exercise on pulmonary function within the group. But in order to determine the effect of exercise on pulmonary function in patients with high BMI and low, Independent- Sample T-test was used. Data analysis showed that after 6 weeks of progressive aerobic exercise FVC, FEV1 in both high and low BMI group, there were significant differences (P<0/05). Generally, we can conclude progressive aerobic exercise can have a positive effect on lung function indices.
  Keywords: Aerobic Exercise, BMI, Pulmonary Function Tests
 • Sharareh Mehdizadeh*, Mohammad Ganji, Fatemeh Zara Ghias Abadi Page 85
  Happiness is a mental status that can’t be merely considered by mind attitude and regardless social conditions of people. Indeed, happiness is rooted in society, so that people happiness increase is an index of a good society. Accordingly, scientists views such as Gidnz, Chelbi, Argail, Turner, Danger and Bisvas Dayner… have been used to sociological study of youth happiness status and it’s relationships with social capital. It would be searched by survey method on 18 -29 aged youth in Tehran. Descriptive findings show that pleasantness feelings mean, positive social trends and evaluation of life between studied youth are upper than medium. As a result, rate of happiness between respondents is higher than average slightly. Also, findings show that although, mean of social capital between studied youth is higher than average slightly, but quantity of social relationships have mean lower than medium. While average of quality of social relationships is equal to 59.41, Bivariate Analysis shows that there’s a positive relation between quality of social relationships and youth happiness. Also there’s a positive relation between quantity of social relationships and youth exhilaration. At last, according to Regression analysis, it can be concluded that quality variable of social relationships in compared with quantity of social relationships is more affectivein increase of youth happiness.
  Keywords: Happiness, Quantity of Social Relationships, Quality of Social Relationships, Social Capital, Youth
 • Ali Asghar Esmaelzadeh*, Gholam Reza Zaker Salehi Page 109
  The article is a systematic review of the research done concerning elite migrations or brain drain in Iran, based on meta-analysis method. The outcome of the research findings, collect and disseminate research findings of individual studies to combine and integrate the findings of scientific and applied for, in line with the planning of the most important factors that led to the present systematic review. In this study, a systematic review of methods used. Useful descriptive information on the dimensions of methodological and substantive research has been done in the field of elite migration in Iran. The results show that in this case the dimensions of methodological and theoretical studies are needed to organize and less serious survey has been done in this area. Further studies are planned to assess the tendency to migrate into the elite of the elite migration has been less, such gaps in research in the field of migration and the elite.
  Keywords: Systematic Review, Elite Emigration, Brain Drain, Iran
 • Faranak Ghafoori Asl*, Mohammad Hossein Abdollahi, Mohsen Amiri Page 131
  One of the important issues in the life of any one is the mate selection. Mate selection and the criteria related to it, as a fundamental factor in creating a warm and friendly atmosphere that underlie the growth and the development of society, have special importance. Given the importance of the issue, the objective of this research was to study the relationship between attachment styles and emotion regulation with mate selection among Kharazmi University single students.This was a correlation study. The research society was all male and female students graduate BS, Kharazmi University of Tehran (93-92 academic year, a total of 5160 students). The sample of 250 people (125 male, 125 female) were selected by using multi-stage cluster sampling method. Then they completed Adult Attachment Style questionnaire, Emotional Regulation subscale and Mate Selection questionnaire. Data analysis, in both descriptive and inferential statistics, was performed using Pearson correlation, Stepwise regression and Independent T-test.Results showed emotion regulation and secure attachment style had a significant positive correlation with components of mate selection including conscientiousness, extraversion and objectivity. Also, results of stepwise regression showed that emotion regulation and ambivalent attachment style can explain 23 percent of variance of conscientiousness of mate selection; Emotion regulation, anxious-ambivalent and avoidant attachment styles can explain 25 percent of variance of extraversion of mate selection, and anxious-ambivalent, avoidant and secure attachment styles can explain 17 percent of variance of objectivity of mate selection. The results of t-test showed that the two groups of male and female are different in conscientiousness of mate selection. In conclusion, These results can be used in premarital consultation with determining attachment style and emotion regulation in order to predict their mate selection criteria.
  Keywords: Attachment Styles, Emotion Regulation, Mate Selection Criteria, Single Students
 • Sattar Parvin*, Abdolhosein Kalantari, Maryam Davoodi Page 151
  The present article is to study social pathologies and risky behavior among the students and its social factors. The method of research is survey. The study’s theoretical framework is the combination of social strain and social adjustment theories. A sample of 300 students living in private dormitories of Tehran city was targeted in a questionnaire survey. The results of survey show that social pathologies such as smoking and watching porn sites and videos have the highest prevalence among students. Other findings display social strain and social adjustment has statistically significant relationship with dependent variable. The results of regression analysis shows independent valuables explain 0.10 percent from variation of dependent valuable.
  Keywords: Student, Private Dormitories, Risky Behavior, Social Strain, Social Adjustment
 • Jafar Nejat*, Hamid Ebadollahi, Habibollah Zahmatkesh Page 171
  This research is to study the effect of social capital and the dimensions on political participation. The research method is descriptive- analytical and data collection methods are library and the field study. The Statistical Society is the 15 to 29 year old young people in Bushehr province. Based on statistics reported, the number of 15 to 29 year old young people in Bushehr province was 214849 that a sample of 475 people were selected by random sampling method of Bushehr province between the city centers. The findings of the research showed that the level of political participation of %13/2 of them is low. Their political participation, %39/1 in average level and %47/6 at the level of high. A comparison with social capital showed that %17/4 of their subjects is a low level of social capital.%57 their level of social capital in the intermediate and %25/5 in high level. So, the most young people level of social capital is in medium. Also, the results of the research indicates a significant direct impact social capital and its dimensions (social trust, civic participation, civil protection) on political participation.
  Keywords: Political Participation, Social Capital, Civic Trust, Civic Participation, Civil Protection