فهرست مطالب

روانشناسی بالینی و شخصیت - شماره 11 (پاییز و زمستان 1393)
 • شماره 11 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • شیما قلمزن*، مختار ملک پور، سالار فرامرزی صفحات 3-10

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازیهای توجهی بر میزان عملکرد حافظه و یادگیری کودکان پیش دبستانی با ناتوانی های یادگیری عصب- روان شناختی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بوده و بر اساس طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین کودکان پنج تا شش ساله شهر اصفهان تعداد 20 نفر با ناتوانی یادگیری عصب- روان شناختی انتخاب و به تصادف در 2 گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند، و بازیهای توجهی بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. ابزارهای مورد استفاده در برگیرنده آزمون تشخیصی عصب روانشناختی کانرز و مقیاس هوش کودکان پیش از دبستان ریون بود. داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها نشان دادند که بازیهای توجهی می تواند برمیزان عملکرد حافظه و یادگیری کودکان پیش دبستانی با ناتوانی های یادگیری عصب روانشناختی اثر داشته باشد (01/0P<). بنابر این نتایج یاد شده ضمن همسویی با دیگر نتایج ، امکان به کارگیری مقدماتی این نوع بازیها در کودکان پیش دبستانی با ناتوانی های عصب روانشناختی -تحولی ، را فراهم ساخته است.

  کلیدواژگان: بازی های توجهی، عملکرد حافظه، یادگیری، ناتوانی های یادگیری عصب- روان شناختی
 • فرهاد خرمائی*، اعظم فرمانی صفحات 11-24

  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان بود. برای دستیابی به هدف یاد شده ،تعداد 516 دانشجوی دانشگاه شیراز به وسیله ی نمونه گیری خوشه ای به روش تناسب احتمالی با اندازه انتخاب و با تکمیل پرسش نامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت (فرم کوتاه) و مقیاس صبر در این پژوهش شرکت کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که پنج عامل بزرگ شخصیت به غیر از عامل گشودگی در تجربه ، نمره ی کل صبر را پیش بینی کردند. همچنین این پنج عامل، مولفه های صبر را نیز پیش بینی نمودند. در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان این گونه نتیجه گیری کرد که عوامل شخصیتی با صبر مرتبط هستند. بنابراین هنگام کاربرد راهبردهای آموزش صبر توجه به ویژگی های شخصیتی مراجعان اهمیت دارد

  کلیدواژگان: پنج عامل بزرگ شخصیت، صبر، مولفه های صبر، ویژگی های شخصیتی
 • لیلا سابقی، عصمت دانش*، حسین رضابخش، نرگس سلیمی نیا صفحات 25-36

  هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه میزان خود ناتوان سازی و عزت نفس در میان دانشجویان ورزشکار قهرمان و دانشجویان ورزشکار غیر قهرمان بود. روش پژوهش پس-رویدادی و جامعه آماری 975 نفر دانشجوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد کرج در سال تحصیلی91-90 بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و فرمول برآورد نمونه بورگ و گال ، 115 نفر به تفکیک مقطع تحصیلی، جنس و وضعیت قهرمانی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز، رودوالت و عزت نفس روزنبرگ بود. داده ها از طریق تحلیل واریانس دو راهه تک متغیری، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تک متغیری تحلیل شد. نتایج حاکی از عزت نفس بالاتر ورزشکاران قهرمان از ورزشکاران غیرقهرمان بود، اما تفاوت معناداری بین سطح عزت نفس و خود ناتوان سازی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر قهرمان و غیرقهرمان مشاهده نشد.رابطه بین عزت نفس و خود ناتوان سازی در دانشجویان ورزشکار پسر قوی تر از این رابطه در بین دانشجویان ورزشکار دختر و رابطه بین خود ناتوان سازی و عزت نفس دانشجویان ورزشکار تربیت بدنی معکوس بود. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد خود ناتوان سازی و عزت نفس پیش بینی کننده یکدیگرند و چون رابطه معکوس بین عزت نفس و خود ناتوان سازی در دانشجویان ورزشکار غیرقهرمان قوی تر از این رابطه در بین دانشجویان قهرمان است، می توان با فراهم آوردن زمینه ها و امکانات برای کسب موفقیت، عزت نفس و خود توانمندسازی افراد را افزایش داد

  کلیدواژگان: خود ناتوان سازی، عزت نفس، دانشجویان ورزشکار، قهرمان، غیرقهرمان
 • سارا کلانتری*، شکوه سادات بنی جمالی، زهره خسروی صفحات 37-48

  کودکی یکی از دوران های سرنوشت ساز و حساس زندگی انسان می باشد. در دنیایی که بسیاری از افراد بزرگسال از تفکرات غیرمنطقی و تبعات آن رنج می برند، توجه به دوره های حساس کودکی و نوجوانی برای آموزش تفکر منطقی به افراد، امری ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان(P4C) در کاهش تفکرات غیرمنطقی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بروجن انجام شده است. برای انجام این امر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، دو کلاس انتخاب گردید سپس از هر کلاس 15 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد و با روش جایگزینی تصادفی، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. این دو گروه در یک طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. بدین صورت که پس از اجرای پیش آزمون بر روی هر دو گروه، برنامه آموزش فلسفه برای کودکان به مدت 15 جلسه بر روی گروه آزمایش انجام شد. در پایان هر دو گروه در پس آزمون شرکت نمودند. به منظور کنترل اثرات پیش آزمون، داده های حاصل از این پژوهش به روش تحلیل کوواریانس(ANACOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحلیل نشان داد برنامه فلسفه برای کودکان به طور معناداری تفکرات غیرمنطقی را در گروه آزمایش کاهش داده است. این کاهش معنادار در تمام خرده مقیاسهای پرسشنامه تفکرات غیر منطقی کودکان ونوجوانان به جز خرده مقیاس عدم تحمل در برابر ناکامی های کاری نیز مشاهده شد.

  کلیدواژگان: تفکرات غیرمنطقی، فلسفه برای کودکان، دانش آموزان دختر
 • فرامرز بیجنوند*، مهدی سبحانی نژاد، امیر نیک آذین، سهراب محمدی پویا صفحات 49-60

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی مهارت تفکر انتقادی دانشجویان پزشکی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانی آنان صورت گرفته است. روش مورد استفاده در پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. ابزارهای گردآوری داده ها، پنج پرسشنامه ی: تفکر انتقادی واتسون - گلیزر، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF)، سلامت روانی گلدبرگ و هیلیر (GHQ-12)، نسخه کوتاه مقیاس مقبولیت اجتماعی مارلو- کراون (SDS) و قدردانی مک کلگ و همکاران (GQ) بوده است. جامعه پژوهش مورد نظر را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل رشته های علوم پزشکی دانشگاه شاهد تشکیل داده اند که از این میان، تعداد 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون تی، استفاده گردید. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان داد که: بررسی رابطه بین مهارت تفکر انتقادی با سلامت روان، مبین ارتباط مثبت و معنادار بعد ارزیابی مدارک و شواهد از تفکر انتقادی با سلامت روانی (05/0P<) و ارتباط منفی و معنادار بین بعد استنتاج (05/0P<) و تفسیر از تفکر انتقادی با سلامت روانی (01/0P<) می باشد به علاوه بین بعد استنتاج از تفکر انتقادی با مقبولیت اجتماعی، رابطه ی منفی و معنادار وجود داشته است (05/0P<) و همچنین همبستگی بین ابعاد تفکر انتقادی با متغیر قدردانی نیز مثبت و معنادار بوده است (05/0P<). مهارت تفکر انتقادی با بعد سلامت روانی کیفیت زندگی نیز رابطه مثبت و معنادار داشته است (05/0P<). در نهایت نتایج نشان داد که مجموع متغیرهای سلامت روان، مقبولیت اجتماعی، قدردانی و کیفیت زندگی(ابعاد سلامت محیط، روابط اجتماعی، سلامت روانی و سلامت جسمانی)، 32 درصد واریانس تفکر انتقادی را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی، قدردانی
 • محسن شکوهی یکتا*، نیره زمانی، مریم محمودی، جواد پور کریمی، سعید اکبری زردخانه صفحات 61-70

  خشم و کنترل آن در میان نوجوانان و جوانان از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از دلایل مراجعه به کلینیک-های روان شناختی، خشم و پرخاشگری می باشد. به همین جهت، انجام مطالعات برای کاهش خشم و افزایش مکانیزم-های کنترل خشم از موضوعات بسیار مهم تلقی می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش کنترل خشم با رویکرد شناختی- رفتاری بر صفت و ابراز خشم انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های شبه آزمایشی است. آزمودنی های این مطالعه را 30 نفر از دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان مدرسه شاهد تشکیل دادند که داوطلب شرکت در کارگاه بودند و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این تعداد آزمودنی در دو گروه با برنامه مداخله یکسان آموزش مدیریت خشم را به مدت هفت جلسه (هفته ای یک بار) و در جلسات دو ساعته، گذراندند. ابزار پژوهش، سیاهه خشم حالت- صفت اسپیلبرگر بود که قبل و پس از آموزش بوسیله دانش آموزان تکمیل شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری بیانگر افزایش معنادار کنترل خشم درونی در گروه نمونه پس از طی دوره آموزشی است. لذا می توان اذعان داشت که با روش مداخله شناختی- رفتاری، می توان به افزایش کنترل خشم و مدیریت آن دست یافت.

  کلیدواژگان: مدیریت خشم، رویکرد شناختی- رفتاری، خشم درونی، خشم بیرونی
 • آزاده زمزمی*، مژگان آگاه هریس، احمد علی پور صفحات 71-84

  پژوهش حاضر به منظور کارآمدی مداخله رفتاری-آموزش ذهن آگاهی در ارتقاء خودپنداشت و بهبود کیفیت زندگی گروهی از دانشجویان دختر دارای تصویر بدنی منفی انجام گرفته است. پس از اجرای پرسشنامه چند بعدی روابط بدن - خود (MBSRQ)، تعداد 30 آزمودنی دختر که نمرات کل آنها در پرسشنامه چند بعدی روابط بدن - خود کمتر از 160 و در زیر مقیاس رضایت از نواحی بدن کمتر از 33 بود انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. آزمودنیهای هر دو گروه به کلیه گویه های پرسشنامه چند بعدی روابط بدن - خود (MBSRQ)، پرسشنامه خودپنداشت بک و پرسشنامه کیفیت زندگی قبل از مداخله و پس از مداخله پاسخ دادند. پس از اجرای 12 جلسه مداخله رفتاری-آموزش ذهن آگاهی ، تحلیل یافته ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار آماری SPSS آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل در زمینه تصویر بدنی و خودپنداشت وجود دارد و نشان دهنده بهبود تصویر بدنی و خودپنداشت آزمودنیها بود. اما تغییر کیفیت زندگی آزمودنیهای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در سطح معناداری نبود. با توجه به یافته های فوق می توان گفت مداخله رفتاری- ذهن آگاهی با اصلاح مولفه های رفتاری و شناختی مرتبط با تصویر بدنی باعث بهبود قضاوت افراد نسبت به بدن خود و ادراک بهتر و نزدیک تر آن به حالت واقعی شده و منجر به افزایش رضایت بدنی و خودپنداشت افراد می شود.

  کلیدواژگان: مداخله رفتاری، آموزش ذهن آگاهی، تصویر بدنی منفی، خودپنداشت، کیفیت زندگی
 • اعظم سادات مدنی*، لیلا حیدری نسب، حمید یعقوبی، رضا رستمی صفحات 85-98

  اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، یکی از اختلالات روانی-عصبی شایع می باشد، که در طفولیت شروع شده و تا بزرگسالی ادامه می یابد و در ابعاد مختلفی از زندگی فرد نظیر زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه ای، عملکرد اجرایی نظیر حافظه فعال و تمرکز و سایر ابعاد عملکردی فرد اختلال ایجاد می کند. مطالعات متعددی در خصوص درمان این اختلال از جانب مولفان مطرح گردیده است، با توجه به فقدان مطالعاتی که درمان نوروفیدبک را در این حیطه در بزرگسالان مورد بررسی قرار دهند، مطالعه کنونی شکل گرفته است.بنابر این هدف این تحقیق ، تعیین اثربخشی نوروفیدبک، در کاهش نشانه های نقص توجه، تمرکز و بیش فعالی در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی می باشد.
  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش را بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی که به کلینیک آتیه در شهر تهران مراجعه می کنند، تشکیل دادند؛ که از بین جامعه آماری فوق 2 گروه 8 نفره، یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل از افراد مراجعه کننده به کلینیک آتیه، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی بارکلی، آزمون IVA و آزمون CNSVS. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از روش آماری یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین از آزمون های تی مستقل، ویلکاکسون و کروسکال والیس نیز جهت نتایج تکمیلی استفاده شد.
  نتایج بدست آمده نشان داد که نوروفیدبک منجر به کاهش معنادار نشانه های نقص توجه و تمرکز و کاهش بیش فعالی و تکانشگری در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل گردید. بنابراین ضمن همسو بودن نتایج با دیگر یافته ها ، می توان به شکل مقدماتی استفاده از نوروفیدبک را در کاهش علایم نقص توجه و همچنین کاهش بیش فعالی و تکانشگری در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: نوروفیدبک، اختلال نقص توجه، بیش فعالی بزرگسالی
 • احمد منصوری*، محمود منصوری، نسیبه منصوری صفحات 99-108

  اگر چه رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی به خوبی تایید شده است، توجه کمی به نقش نشخوارفکری به عنوان میانجی این رابطه شده است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی با توجه به نقش میانجی نشخوارفکری انجام گردید. بدین منظور، در یک پژوهش توصیفی-همبستگی، تعداد 200 دانشجوی دانشگاه خوارزمی تهران (70 پسر، 130 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپال (SPQ)، پرسشنامه تجدید نظر شده افسردگی بک (BDI-II) و مقیاس پاسخ نشخوارفکری (RRS) استفاده شد. داده های پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPSS20 و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین اسکیزوتایپی، افسردگی و نشخوارفکری رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P). همچنین، بین اسکیزوتایپی، افسردگی و مولفه های نشخوارفکری، یعنی در فکر فرورفتن و تعمق رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P). در نهایت، نتایج نشان داد که نشخوارفکری و مولفه های آن می توانند میانجی جزیی رابطه بین اسکیزوتایپی و افسردگی باشند (05/0>P). در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد دارای نمره بالای اسکیزوتاپی، علایم افسردگی بیشتری بواسطه مکانیسم مربوط به نشخوارفکری گزارش می کنند.

  کلیدواژگان: اسکیزوتایپی، افسردگی، نشخوارفکری، در فکر فرو رفتن، تعمق
 • مهناز علی اکبری دهکردی، طیبه محتشمی*، پرستو حسن زاده، معصومه تدریس تبریزی صفحات 109-120

  اضافه وزن و چاقی دوران کودکی و نوجوانی در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور چشمگیری افزایش یافته است. با اینکه چاقی جزء اختلالات روانی محسوب نمی شود، اما زمینه ساز مشکلات زیادی می باشد؛ از جمله مشکلات رفتاری. هدف این مطالعه تعیین پیش بین های ابتلا به اضافه وزن در دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 260 دانش آموز به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق چک لیست رفتاری کودکان (CBCL) بود.
  نتایج با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک نشان داد که اضافه وزن، مشکلات جسمانی شکل و سن کودک را در سطح معنی داری (05/0 P<)پیش بینی می کند؛ در حالی که مشکلات عاطفی، اضطرابی، تحصیلات و شغل والدین، همچنین جنسیت کودک توسط اضافه وزن پیش بینی نمی شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر از آنجایی که مشکلات جسمانی شکل پیش بین ابتلا به اضافه وزن است و این مشکلات در واقع زبان بدن هستند و گویای مشکلات اساسی زیربنایی، آگاهی دادن و تغییر نگرش والدین در پیشگیری از بروز چاقی و اضافه وزن و در نهایت مشکلات رفتاری ضروری به نظر می رسد. بنابراین برنامه ریزی و سیاست گذاری های مرتبط در حوزه سلامت و بهداشت کودکان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اضافه وزن، مشکلات درونی سازی شده، کودکان، اختلال جسمانی شکل
 • مصطفی طوبائی*، محمد رضا شعیری، غلامحسین قائدی، گیتی شمس صفحات 121-132

  هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی با بینش پایین و بالا و همچنین گروه غیر بیمار بوده است. بدین خاطر 19 آزمودنی مبتلا به وسواس با بینش بالا و 4 بیمار مبتلا به وسواس با بینش پایین(بر اساس نمره فرد در گویه یازدهم آزمون ییل براون) و همچنین 26 آزمودنی غیربیمار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها با آزمون ییل براون، پرسشنامه BDI-II، و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12) و پرسشنامه باورهای فراشناختی- 30 گویه ای(MCQ-30) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که بیماران مبتلا به وسواس نسبت به افراد غیربیمار به طور معناداری در خرده مقیاسهای باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار نمرات بالاتری بدست آوردند. اما مقایسه بیماران وسواسی با بینش بالا و پایین در باورهای فراشناختی هیچ تفاوتی را در دو گروه آشکار نساخت. بنابراین می توان گفت باورهای فراشناختی در اختلال وسواس از اهمیت خاصی برخوردار است.

  کلیدواژگان: اختلال وسواس فکری- عملی، بینش، باورهای فراشناختی
 • فاطمه دائمی*، محسن جوشنلو صفحات 135-144

  هدف پژوهش حاضر تعیین پایایی (همسانی درونی)، اعتبار سازه مقیاس رضایت مندی از زندگی (دینر، امونز، لارسن و گریفین، 1985) در دو نمونه دانشجویی ایرانی بود.اولین نمونه متشکل از 866 دانشجو (490 دختر و 376 پسر) با میانگین سنی 60/22 بود و نمونه دوم متشکل از 300 دانشجو (131 دختر و 169 پسر) با میانگین سنی 87/20 بود. از همه آزمودنی های نمونه اول خواسته شد تا به مقیاس 5 ماده ای رضایت مندی از زندگی پاسخ دهند. در نمونه دوم آزمودنی ها به همراه مقیاس های رضایت مندی از زندگی، به مقیاس های بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و بالانس عاطفی نیز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، آزمون t برای گروه های مستقل و تحلیل همبستگی با اصلاح بونفرونی استفاده شد.
  در تحلیل عاملی اکتشافی یک عامل استخراج شد. عامل بدست آمده 40/63 درصد از واریانس نمرات را تبیین میکند. تحلیل عاملی تاییدی هم از ساختار تک عاملی مقیاس SWLS در نمونه به کار گرفته شده حمایت میکند. این مقیاس با سایر مقیاس های بهزیستی بکار گرفته شده نیز همبستگی مثبت نشان داد. ضریب آلفای این مقیاس معادل 87/0 بدست آمد. نهایتا، ضریب پایایی بازآزمون مقیاس نیز معادل 92/0 بدست آمد. روی هم رفته نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که این مقیاس در نمونه دانشجویی ایرانی از ساختاری تکعاملی و پایایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است. لذا می توان از این مقیاس در نمونه های ایرانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مقیاس رضایت مندی از زندگی، پایایی، اعتبار
 • محمدرضا شعیری*، سهیلا قمیان صفحات 147-170

  نوشتار حاضر، برای ترسیم MMPI-2-RF، تلاش خود را با نیم نگاهی تاریخی- محتوایی به شکل گیری و تحول پرسش نامه شخصیتی مینه سوتا (MMPI) آغاز، و تا شکل گیری MMPI-2 و RC و نیز تا نحوه در هم غلتیدن نسخه ها در یکدیگر، با نقادی نسخه های قبلی، پیش رفته تا بتواند در نگاشتن MMPI-2-RF و عمق بخشی بسترهای شکل گیری آن غرقه شود. هر چند باید اشاره نمود که این نوشتار سرآن ندارد که به هیچ وجه به شیوه های اجرا، نمره گذاری و تفسیر MMPI بپردازد و اگر گاهی در نقادی نسخه ها، اشاره به اعتبار و پایایی MMPI شده، آنهم نیتی بنیادین نبوده، بلکه به ضرورت بحث ارایه شده است.

  کلیدواژگان: MMPI، MMPI-2-RF، ام. ام پی آی، پرسش نامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا
|
 • Shima Ghalamzan*, Mokhtar Malekpour, Salar Faramarzi Pages 3-10

  This survey was conducted aiming at determining effectiveness of attention-oriented games on memory performance and learning of preschool children with learning neuropsychological disabilities. This is experimental survey and was conducted based on pre-test and post-test with control group. For this purpose, 20 neuropsychological-disability children were selected through multi-stage random sampling among five-to-six year old children in Isfahan. These children were randomly categorized in control and test groups. Attention-oriented games were done on test group. The applied tools were Conners neuropsychological diagnostic test and Ryan preschool scale of intelligence. The data were analyzed by Multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
  Findings showed that attention-oriented games can influence memory performance and learning of preschool children with learning neuropsychological disabilities (P< 0.01). Therefore, the mentioned results, aligning with other findings, provided basic application of such games for children with learning neuropsychological disabilities.

  Keywords: Attention-oriented games, Memory, Learning, Neuropsychological Learning Disabilities
 • Farhad Kormaie*, Azam Farmani Pages 11-24

  The purpose of this paper is to determine the role of Big Five Personality Factors in prediction of patience and its components in students. For this, 516 students in University of Shiraz were selected by cluster sampling using probable proportion to sample size and participated in this survey by completing personality’s main five factors questionnaire (short form) and patience scale. Simultaneously, multiple regression analysis showed that five main factors except opening in experience predicted total score of patience. Also, these five factors predicted total score of patience’s components. Findings indicated that characteristic factors are related to patience. Therefore, in application of patience education strategies considering the characteristics of clients is important.

  Keywords: Big Five Personality Factors, Patience, Patience’s components, Characteristics of personality
 • Leila Sabeghi, Esmat Danesh*, Hossein Rezabakhsh, Narguesse Salliminia Pages 25-36

  This paper aims to identify and compare level of self-esteem in self- handicapping in champion and non-champion athlete students in Physical Education and Sport Science College. The methodology for this research is post-event and statistical population was 975 students in Physical Education and Sport Science College in Azad University of Karaj in 2011-2012 academic year in which 115 students were selected based on gender, academic major and championship status using stratified sampling and Borg and Gal sample estimation formula. The survey tools were Jones and Rhodewalt self- handicapping and Rosenberg self-esteem questionnaires. The data were analyzed using single-variable two-way variance, correlation coefficient and single-variable regression. Findings showed more self-esteem for champion athlete students compared to those without any silverware. But no significant difference was observed for self-esteem and self-handicapping level between female and male champion and non-champion athletes. The relationship between self-esteem and self-handicapping for male athletes was stronger than that of females while the relationship between self-handicapping and self-esteem was vice versa. Findings showed that self-esteem and self-handicapping could predict each other. And since reverse relationship between self-esteem and self-handicapping in non-champion was stronger than that of champion students, self-esteem and self-empowerment could be improved by providing bases for achievements.

  Keywords: Self-handicapping, Self-esteem, Athlete students, Champion, Non-champion
 • S Kalantari*, Sh Banijamali, Z Khostavi Pages 37-48

  Childhood is one of the most crucial and important stages throughout the life. In the world in where many adult individuals suffer from irrational thoughts and their consequences, attention to sensitive age of childhood is important for educating rational thoughts. This survey was conducted aimed to survey effectiveness of implementing philosophy education to children on reduction of irrational thoughts in 6th year students in Brujen. For this, two classes were selected by cluster random sampling. Then 15 students were randomly selected for each class and one class was determined as experimental group and the other was labled as control group through random replacement method. The two groups were surveyed and compared in pre-test and post-test plan in a way in which after implementing pre-test on both groups, 15 sessions of philosophy education to children were held for experimental group. At the end, both groups attended in post-test. In order to control effects of pre-test, data of this survey were analyzed by covariance. Findings showed that philosophy program for children has significantly reduced irrational thoughts in experimental group. This meaningful reduction has been observed in all minor-scales of children’s non-rational thoughts questionnaire except lack of tolerance against work failures.

  Keywords: Irrational thoughts, Philosophy for children, Female students
 • F Bijnavand*, M Sobhaninejad, A Nikazin, S Mohammadi Pouya Pages 49-60

  This survey is conducted aimed to survey the relation between critical thought skill and quality of life, social acceptance and appreciation of medical science students. This is descriptive correlation survey. Data gathering tools were five questionnaires of Watson & Glaser critical thought, world health organization quality of life (WHOQOL-BREF), GHQ-12, Marlowe – Crowne Social Desirability Scale – short, and Gratitude Questionnaire. Statistical population in this survey is all of medical science students in Shahed University while 100 students were selected as survey sample using stratified random sampling. Correlation test, multi-variable linear regression, and t-test were used for data analysis. Findings indicated that surveying the relation between critical thought and mental health describes existence of positive and significant relation between assessment of proofs from critical thought and mental health (p< 0.05) and negative and significant relation between deduction and interpretation of critical thought with mental health (p<0.01). In addition, there is negative and significant relation between deduction of critical thought with social acceptance while correlation between critical thought and gratitude was positive and significant. Also, critical thought and quality of life was positive and significant. Results showed that totally the five variables determined 32% for critical thought variance

  Keywords: Critical thought, Quality of life, Mental health, Social acceptance, Gratitude
 • Mohsen Shokoohi Yekta*, Nayereh Zamani, Maryam Mahmoudi, Javad Pourkarimi, Saeed Akbari Zardkhane Pages 61-70

  Anger and its control among juveniles and youngsters has significant importance and of the main reasons for referring to psychology therapy centers is anger and fierce. Therefore, conduction of studies on anger reduction and improvement of its control mechanism is important affair. This research is conducted aimed to survey impact of Cognitive -behavioral intervention on high school students’ control of anger. This is quasi-experimental survey. Subjects of survey includes 30 students in 7th year in Shahed high school volunteer for participating in workshop who were selected by available sampling. These subjects were categorized in two groups and then participated in seven 2-hour sessions (one session per week) of anger management education identical intervention. Survey tool was Spielberger State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI-2) which was completed by students before and after education. Multi-variable variance analysis results represented significant increase of internal anger control in sample after training course. So, it could be concluded that anger management and control could be achieved by Cognitive -behavioral intervention.

  Keywords: Anger management, Cognitive -behavioral approach, Internal anger, External anger
 • A Zamzami*, M Agahheriss, A Alipor Pages 71-84

  The purpose of this paper is to survey effectiveness of behavioral-mindfulness intervention on self-concept promotion and life quality improvement of female students with negative body image. After applying Multi-dimensional Body-Self Relationship Questionnaire (MBSRQ), 30 females with scores under 160 and 33 respectively in MBSRQ and Body Areas Satisfaction Scale (BASS) were selected and categorized in two 15-person test and control groups. The subjects in both groups replied to all the items of MBSRQ, Beck Self-concept and Life Quality questionnaires before and after intervention. Data analysis was done after 12 sessions of behavioral-mindfulness using SPSS software 16th version and variance analysis test. Findings showed that there is significant difference between test and control groups in relation to body image and self-concept, representing improvement of them in subjects. But life quality changes in test group were not significantly different from control one. Considering the above-mentioned findings, it could be stated that behavioral-mindfulness intervention with modification of behavioral and conceptual components related to body image improves individuals’ judgment on their own body and rationalizes their perception of it leading to improvement of satisfaction of body and self-concept

  Keywords: Behavioral intervention, Mindfulness education, body image, Self-concept, quality of Life
 • A. S Madani*_L Heidarinasab_H Yaghubi_R Rostami Pages 85-98

  ADHD is one of common neuropsychological disorders in childhood and continuing to adulthood and disturbs various dimensions of individual’s life such as personal affairs, social interactions, professional life, executive performance like active memory and concentration etc. There are numerous works on treatment of this type of disorder. Considering the lack of studies on neuro-feedback in adults, this research was conducted. For this purpose, this survey tries to determine effectiveness of neuro feedback in reduction of attention and concentration deficit symptoms in ADHD adults. This is experimental research pre-test and post-test as well as control group. Statistical population includes adults with ADHD referring to Atiye Clinic in Tehran. Two groups of experimental and control, each one composed of 8 people, were selected using purposive sampling. Research tools were Beck Stress Questionnaire, Beck Depression Questionnaire, Barkely Adults ADHD Questionnaire, IVA Test, and CNSVS test. The data were analyzed using SPSS software and Mann Whitney statistical test. Also, independent t-test, Wilcoxon, and Kruskal Wallis were applied for further results. Findings showed that neuro-feedback significantly reduced attention and concentration deficit symptoms in ADHD adult experimental group compared to control one. Therefore, neuro-feedback could be suggested for reduction of attention deficit symptoms and reduction of ADHD in adults.

  Keywords: Neuro-feedback, Adult Attention deficit, hyperactivity disorder, impulsivity, ADHD
 • A Mansouri*, M Mansouri, N Mansouri Pages 99-108

  Although the relation between schizotypy and depression has been completely approved but limited attention has been dedicated to rumination as a mediator for this relation. Therefore, this research was conducted aimed to identify the relation between schizotypy and depression according to mediator role of rumination. For this purpose, 200 students in Kharazmi University (130 females and 70 males) were selected using stage cluster sampling in a correlation-descriptive survey. Data gathering tools were schizotypal personality questionnaire (SPQ), Beck depression inventory (BDI- II), and rumination reply scale (RRS). Data were analyzed by SPSS using Pearson correlation and regression analysis. Findings showed that there is significant relation between schizotypy, depression and rumination (P<0.05). Also, there is significant relation between schizotypy, depression and rumination components, namely brooding and reflection (P<0.05). Finally, results indicated that rumination and its components could be trivial mediator for relation between schizotypy and depression (p<0.05). Findings showed that individuals with high score of schizotypy represent more depression symptoms due to rumination mechanism

  Keywords: Schizotypy, Depression, Rumination, Brooding, Reflection
 • M Aliakbari Dehkordi, T Mohtashami*, P Hassanzadeh, M Tadris Tabrizi Pages 109-120

  Overweight and fatness in childhood and juvenile periods in Iran and around the world has been significantly increased. Despite overweight is not considered as psychological disorder, it leads to many problems including behavioral issues. This research tries to predict disorders in primary school students with overweight. Statistical population is all of primary school students in Tehran while 260 students were selected as sample using cluster sampling. The main tool in this survey was children behavior check list (CBCL). Using logistic regression, results showed that overweight forecasts somatoform disorder and age of children in significant level (P<0.05) while emotional problems, anxiety, parents’ education and job and child’s gender is not predicted by overweight. According to the results since somatoform predicts overweight, representing body’s critical issues, making parents informed and changing their view about overweight and fatness and therefore behavioral problems seems to be necessary. So, planning and policy making is suggested for children’s health

  Keywords: Overweight, Internalized problems, Children, Somatoform
 • M Toobaei*, M.R Shairi, GH.H Ghaedi, G Shams Pages 121-132

  oThis paper aims to compare meta-cognitive beliefs in obsessive compulsive disorder patients with poor and good insight and healthy individuals. For this purpose, 19 and 4 OCD patients with respectively good and poor insight (based on their score in Brown test 11th item) and 26 healthy persons were selected by available sampling. Data analysis was done by Brown test, BDI-II questionnaire, GHQ-12, and MCQ-30. Findings showed that OCD patients significantly gained more score in subscale of negative beliefs about uncontrollability, danger, cognitive confidence, and need to thought control, compared to healthy people. But comparing OCD with good and poor insights indicated no differences in meta-cognitive beliefs. Therefore, it could be stated that meta-cognitive beliefs have special importance in obsessive disorder.

  Keywords: Obsessive compulsive disorder, Insight, Meta-cognitive
 • F Daemi*, M Joshanloo Pages 135-144

  The purpose of this paper is to determine reliability (internal consistency) and validity of satisfaction with life scale in two samples of Iranian students. The first sample was composed of 866 persons (490 females and 376 males) with average age of 22.60 while the second one was composed of 300 persons (131 females and 169 males) with average age of 20.87. All the subjects were asked to answer to satisfaction with life scale. Subjects in the second group replied to emotional balance, social welfare, and psychological welfare scales along with answering to satisfaction with life scale. Conformity and exploratory factor analysis, t-test for independent groups, and correlation analysis with Bonferroni modification were used for data analysis. A factor was extracted by exploratory factor analysis. The resulted factor defined 63.40 variance for scores. Conformity factor analysis supports SWLS single-factor structure. There was positive correlation between this scale and other scales of welfare while its alpha coefficient was equal to 0.87. finally, reliability for scale retest was 0.92. Findings showed that this scale has single-factor structure and appropriate validity and reliability. Therefore it could be applied for Iranian samples

  Keywords: Satisfaction with Life Scale, Reliability, Validity
 • M.R Shairi*, S Ghomian Pages 147-170

  In order to draw MMPI-2-RF, this paper has history-content review on formation and evolution of Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) and MMPI-2 as well as manner of versions integration, criticizing previous versions in order to deeply survey MMPI-2-RF. Of course, this paper is not conducted to study implementation methods, scoring, and interpretation of MMPI and if MMPI validity and reliability was referred in version criticism process, it has been vital to the subject.

  Keywords: : MMPI, MMPI-2-RF, Minnesota multiphasic personality Inventory