فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • حمید آهنچیان، فرح اشرف زاده، عبدالکریم حامدی، حمید فرهنگی، سیدعلی جعفری، محمدعلی کیانی، سید حمیدحسینی، علی خاکشور* صفحات 219-228
  زمینه و هدف
  مننژیت یکی از اورژانس های مهم در طب اطفال می باشد که نوع میکروبی آن میزان مرگ و میر و عوارض نسبتا بالایی دارد، با توجه به اینکه حدود 5% مننژیت ها منشا میکروبی دارند، یافتن راهی که با حساسیت بالا بتواند دو نوع مننژیت را از یکدیگر تشخیص دهد دارای اهمیت می باشد. در این مطالعه سطح پروکلسیتونین به عنوان معیاری برای تشخیص مننژیت مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 32 کودک 2 ماهه تا 14 ساله مبتلا به مننژیت مراجعه کننده به اورژانس اطفال انجام شد. نمونه ها بر اساس یافته های بالینی به دو گروه مننژیت میکروبی و مننژیت غیر میکروبی تقسیم شدند. برای همه بیماران آزمایشات لازم انجام شد. 20 کودک سالم نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شده و پروکلسیتونین و WBC خون در آنها اندازه گیری شد. سپس نتایج با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون های آماری من ویتنی، کای دو و تی تست در بین بیماران مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی کودکان 6/ 42 ماه بود. از بین متغیرهای مورد بررسی سن، جنسیت، ESR، CRP و کشت CSF بین دو گروه مننژیت میکروبی و غیر میکروبی تفاوت آماری معنی داری نداشت. هیچ یک از کودکان سالم پروکلسیتونین بیشتر از ng/ml5/0 نداشتند. 80%کودکان در گروه میکروبی و 33/ 8% در گروه غیر میکروبی دارای پروکلسیتونین بیشتر از ng/ml2 بودند.
  نتیجه گیری
  پروکلسیتونین می تواند به عنوان یک معیار کارآمد با نقطه برش ng/ml2 در افتراق افراد سالم از مبتلایان مننژیت به کار رود. همچنین پروکلسیتونین بیشتر از ng/ml2 را می توان به عنوان نقطه برش در تشخیصی مننژیت میکروبی مشخص کرد.
  کلیدواژگان: مننژیت میکروبی، مننژیت غیر میکروبی، پروکلسیتونین
 • وحیدرضا برهانی نژاد، احمد نقیب زاده تهامی، سید حمیدنبوی، وحید راشدی، وحید یزدی فیض آبادی* صفحات 229-240
  زمینه و هدف
  افزایش جمعیت سالمندان با افزایش تقاضا برای دریافت خدمات سلامت همراه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت در سالمندان شهر کرمان صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در آن600 نفر از سالمندان شهر کرمان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسشگری قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده در نرم افزار 17 SPSS و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و رگرسیون لجستیک تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشترین مکان مراجعه جهت دریافت خدمات سرپایی مطب های خصوصی پزشکان متخصص (6/ 46%) و بیشترین علت مراجعه بیماری های عضلانی و اسکلتی بود (3 /37%). بیشترین محل بستری بیمارستان دولتی (7 /55%) و شایعترین علت منجر به بستری شدن بیماری های قلبی عروقی بود (5 /31%). متوسط اقامت در بیمارستان 9/ 3 روز بوده است. فاکتورهای موثر بر بهره مندی از خدمات سرپایی سن (p=0.012)، جنسیت (p=0.002)، تحصیلات (p=0.021)، وضعیت تاهل (p=0.025)، بیمه (035/0p=) و درک سالمند از وضعیت سلامتی خود (p<0.001) و در بهره مندی از خدمات بستری جنسیت (p<0.001)، سن (p=0.041)، بیمه (p=0.003) و درک سالمند از وضعیت سلامتی خود (p<0.001) بود.
  نتیجه گیری
  مشکلات سلامتی نظیر بیماری های عضلانی اسکلتی و قلبی عروقی در سالمندان تقاضا جهت دریافت خدمات سلامت را در این قشر افزایش داده است. از آنجایی که به نظر می رسد بهره مندی موضوعی چندعاملی است، در نتیجه برنامه ریزی صحیح در قبال این رشد تقاضا ضروری می باشد
  کلیدواژگان: بهره مندی از خدمات سلامت، تقاضا، سالمندان
 • مهین تفضلی، منا لرکی*، رباب لطیف نژاد رودسری، محمدتقی شاکری صفحات 241-252
  زمینه و هدف
  یکی از گروه های آسیب دیده زنان در سطح جهان که به طور نامتناسبی در معرض خطر شیوع بالای ایدز و اچ آی وی قرار دارند، زنان تن فروش می باشند. با توجه به این امر، که ایدز بیماری مرتبط با رفتار است شناسایی فاکتورهای موثر بر وقوع رفتارهای مرتبط با ایدز در این جمعیت از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر قصد رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در زنان آسیب دیده با استفاده از یک مدل نظری می باشد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی به روش سرشماری بر روی 58 نفر از زنانی که به جرم تن فروشی در زندان مرکزی مشهد به سر می بردند، انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای دو بخشی شامل اطلاعات فردی و سازه های مستقیم و غیر مستقیم تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود که به شیوه مصاحبه چهره به چهره تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی (انحراف معیار و میانگین)، استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون خطی) و نرم افزار SPSSنسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  رگرسیون خطی نشان داد تئوری رفتار برنامه ریزی شده به میزان 42 درصد قادر به پیشگویی قصد انجام رفتارهای پر خطر مرتبط با ایدز می باشد و در این میان قصد عمدتا توسط سازه کنترل رفتاری درک شده پیش بینی می گردد (β =0.404، P=0.003).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش قوی تر سازه کنترل رفتاری درک شده در برنامه ریزی جهت مداخلات در این گروه می بایست به این سازه توجه بیشتری اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: ایدز، رفتارهای پرخطر، مدل، زنان تن فروش
 • محمد شاکری، هادی پرهون*، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی، کمال پرهون صفحات 253-265
  زمینه و هدف
  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی می باشد، روش های متنوعی جهت درمان آن وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش علایم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به اختلال افسردگی اساسی انجام شده است.
  مواد و روش کار
  در یک طرح تجربی با پیش آزمون- پس آزمون توام با گروه کنترل، و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 22 آزمودنی زن، که براساس ملاک های DSM-V توسط روانپزشک افسرده اساسی تشخیص داده شدند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند؛ گروه آزمایش طی دو ماه تحت درمان فراشناختی قرار گرفت، نمرات پرسش نامه ی افسردگی بک (BDI-II) و پرسش نامه کیفیت زندگی(WHOQOL-BREF) قبل و بعد از مداخله و در مرحله پیگیری سه ماهه در هر دو گروه جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس مختلط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که درمان فراشناختی به طور معنی داری موجب کاهش نشانه های افسردگی (001/ 0>p) و افزایش کیفیت زندگی (001/0>P) گروه آزمایش در مرحله ی پس آزمون و پیگیری شده است.
  نتیجه گیری
  درمان فراشناختی تغییرات معنی داری در کاهش علایم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران ایجاد کرد و این نتیجه در چارچوب دیدگاه های رفتاری موج سوم قابل تفسیر است. به نظر می رسد این درمان در کاهش علایم افسردگی اساسی و بهبود کیفیت زندگی این بیماران موثر باشد، لذا به عنوان یک روش درمان موثر برای اختلال افسردگی اساسی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی اساسی، درمان فراشناختی، کیفیت زندگی
 • محمدرضا حاجی نژاد، سیده آیدا داوری*، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی، حمیدرضا میری، مژده اکبری، شهناز کمالی جوان صفحات 267-278
  زمینه و هدف
  دیابت اختلالی درون ریز است که سبب افزایش قند و چربی خون می گردد. امروزه گیاهان دارویی بدلیل قیمت مناسب و عوارض جانبی کمتر بطور گسترده در درمان دیابت بکار می روند. در این مطالعه تاثیر عصاره برگ گیاه جغجغه بر بافت کبد و سطح سرمی مالون دی آلدئید در موش های دیابتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  45 موش صحرایی نر ویستار به سه گروه شاهد، دیابتی و دیابتی تحت درمان تقسیم شدند. دیابت نوع I با تزریق صفاقی استرپتوزوسین (mg/kg42) القاء شد. سپس عصاره گیاه جغجغه با دز 300 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت سی روز به موش ها خورانده شد. گروه های شاهد و دیابتی نیز نرمال سالین دریافت کردند. پس از تهیه مقاطع بافتی، تغییرات هیستوپاتولوژیکی کبد توسط میکروسکوپ نوری مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان مالون دی آلدئید سرمی و کبدی بر اساس واکنش تیوباربیتوریک اسید (TBARS) اندازه گیری شد. نهایتا اعداد بدست آمده با استفاده از آزمون آماری Student t-test و Mann-Whitney rank sum test بررسی شدند.
  یافته ها
  القاء دیابت توسط استرپتوزوسین سبب افزایش مالون دی آلدئید سرمی و کبدی شد (p<0.05). در حالی که تیمار با عصاره گیاه جغجغه غلظت ماده مذکور را بطور معنی داری کاهش داد (p<0.05). یافته های هیستوپاتولوژیک نیز موید نقش موثر این عصاره در بهبود ضایعات ناشی از دیابت بود.
  نتیجه گیری
  عصاره برگ جغجغه می تواند غلظت مالون دی آلدئید سرمی و کبدی را کاهش دهد و از آسیب کبدی ناشی از دیابت جلوگیری کند.:
  کلیدواژگان: جغجغه، مالون دی آلدئید، کبد، دیابت
 • زهرا حیدر، معصومه میرزا مرادی*، اکرم افشاری، محمد امین پورحسین قلی صفحات 279-285
  زمینه و هدف
  این مطالعه با هدف ارزیابی میزان بارداری وعوامل تاثیر گذار درمیزان موفقیت سیکلهای درمان کمک باروری با استفاده از تخمک اهدایی در خانم هایی که کاندید دریافت تخمک اهدایی بودند صورت گرفته است.
  مواد و روش کار
  این تحقیق برروی 100 خانم نابارور که بدلایل مختلف کاندید استفاده از اوویست اهدایی شده بودند انجام شده، پارامترهای تاثیر گذار شامل سن و BMI اهدا کننده و گیرنده، تعداد اوویست های حاصل، تعداد جنین های منتقل شده، ضخامت آندومتر و نیز پذیرش روحی _ روانی گیرنده جنین مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد میزان بارداری در روش درمان کمک باروری با استفاده از جنین اهدایی 59% بوده و هم BMI گیرنده و هم اهدا کننده ارتباط معکوس معنی دار با نتایج موفقیت سیکل درمانی دارند. از بین سایر پارامترها سن هم فاکتور تاثیرگذار در میزان بارداری بود اما این ارتباط تفاوت آماری معنی دار نداشت(p-value< 0.05). مشاوره روان شناسی قبل، حین وپس از زایمان نشان داد که تمامی مادراناز جنبه روحی و روانی به خوبی پذیرش فرزند حاصل از تخمک اهدایی را داشتند.
  نتیجه گیری
  BMI پایین تر هم در گیرنده و هم در اهدا کننده تاثیر مثبت در افزایش میزان بارداری داشته و سن کمتر از28 سال در دهنده و کمتر از 45 سال در گیرنده با پیش آگهی بهتری همراه است.
  کلیدواژگان: ناباروری، تخمک اهدایی، IVF
 • محمدرضا حیدری*، امیرحسین محوی صفحات 287-298
  زمینه و هدف
  تهیه آب آشامیدنی سالم برای مصرف با هزینه پائین یکی از مهمترین اهداف سیستم های تامین آب است. یکی از منابع اصلی ورود نیترات کودهای کشاورزی است. وجود مقادیربالای نیترات درآب شرب برای سلامتی و محیط زیست مخاطره آمیز بوده بنابراین بایستی تاحدمجاز تعیین شده در رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت تقلیل یابد. هدف ازاین مطالعه حذف نیترات ازمحلول های آبی با استفاده از منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته (PASIC) و اتعقاد الکتریکی (EC) مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  پژوهش مطالعه ای تجربی با استفاده پایلوت درمقیاس آزمایشگاهی است. تاثیر(pH (4-11، اختلاف پتانسیل الکتریکی(10-30ولت)، غلظت اولیه نیترات (25-100 میلی گرم بر لیتر)، زمان تماس (5-60 دقیقه) بر راندمان حذف نیترات ازمحلولهای آبی بررسی شد. شرایط بهینه حاصل ازنتایج تحقیق، بروی آب شرب تکرارشد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه این روش توانایی حذف نیترات ازمحلول های آبی را تا کمتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت دارد. pH، اختلاف پتانسیل الکتریکی تاثیرمستقیم و غلظت اولیه نیترات تاثیر معکوس برراندمان حذف نیترات ازمحلول های آبی رادارد. نتایج بدست آمده نشان داد که منعقد کننده PASIC و فرایند انعقاد الکتریکی بترتیب نیز قادر به حذف 65 و 55 درصد نیترات می باشد به گونه ای که بیشترین درصد حذف نیترات برای EC در ولتاژ30 ولت، زمان ماند60 دقیقه، 10 =pH و برای PASIC غلظت mg/l 5، زمان ماند 15 دقیقه و10= pH مشاهده گردید. نتایج آزمون آماری SPSS نشان داد که میانگین غلظت در تمامی متغییر ها در آب خام ورودی و بعد از انجام فرایند اختلاف معنی داری وجود دارد (05/ 0 < P).
  نتیجه گیری
  در حذف نیترات منعقد کننده PASIC کارایی بهتری نسبت به فرایند انعقاد الکتریکی دارد. با توجه کارایی بهتر PASIC در غلظت کم و pH طبیعی اب شرب نسبت به فرایند انعقاد الکتریکی هم از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه است. میزان یون آلومینیوم باقیمانده در هر دو روش کمتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و استاندارد آب شرب در ایران است، به لحاظ هزینه و کارای مناسب، برای جایگزینی در تصفیه خانه های آب شرب قابل طرح است
  کلیدواژگان: پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته، انعقاد الکتریکی، نیترات، محلول آبی
 • سید ابراهیم حسینی*، مریم سادات خسروفرد، داود مهربانی، علیرضا فتحی، مریم رفیعی راد صفحات 299-307
  زمینه و هدف
  از ریزوم زنجبیل به عنوان یک طعم دهنده مواد غذایی و در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت استفاده می شود. با عنایت به شیوع دیابت در دوران بارداری و هزینه های سنگین داروهای شیمیایی که در درمان این اختلال به ویژه در دوران بارداری و شیردهی استفاده می شود و عوارض جانبی آن ها بر فرزندان، این مطالعه با هدف بررسی اثر مصرف نئوناتال و پری ناتال عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر میزان انسولین و آنزیم های ALT، AST، ALPدرفرزندان بالغ موش های صحرایی انجام گردید
  مواد و روش کار
  این یک مطالعه تجربی است که بر روی72 سر موش صحرایی ماده بالغ انجام گرفت. موش ها به9 گروه 8 تایی شامل گروه های کنترل (فاقد تیمار)، شاهدپریناتال و نئوناتال و 6 دسته تجربی دریافت کننده دوزهای mg/kg 50، 100 و 200 عصاره الکلی زنجبیل تقسیم شدند. کلیه تجویزها به صورت خوراکی انجام گرفت. در پایان آزمایشات از قلب حیوانات خون گیری و با جداسازی سرم از نمونه ها میزان انسولین و آنزیم های ALT، AST، ALP اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن آنالیز گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عصاره ریزوم زنجبیل باعث افزایش معنی دار در میزان هورمون انسولین و کاهش معنادار آنزیم های ALT، AST، ALPدر فرزندان نر و ماده می شود.
  نتیجه گیری
  عصاره ریزوم زنجبیل احتمالا با داشتن تر کیبات فلاونوئیدی نظیرجینجرولها، سرکوییترپنها، سلنیوم، وارتقائ سطح سلامت مادر و تحریک ترشح سروتونین وبا افزایش میزان انسولین در فرزندان باعث بهبود عملکرد کبد و کاهش میزان سرمی آنزیم های ALP، ALT و AST شده است.
  کلیدواژگان: زنجبیل، انسولین، ALT، ALP، AST، موش صحرایی
 • فرشته رحیمی پور، فاطمه رودباری، امیر عظیمیان، مسعود یوسفی، سعید عامل جامه دار، کیارش قزوینی* صفحات 309-318
  زمینه و اهداف
  استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی می باشد. اخیرا افزایش مقاومت های دارویی مختلف آن بر مشکلات درمانی افزوده است. بروز سویه های (VRSA(Vancomycin resistant staphylococcus aureus، نگرانی های زیادی را در زمینه درمان ایجاد نموده است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه های بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی قائم (عج) و امام رضا (ع) در مشهد در سال 1393 و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی در طی 7 ماه، 176 سویه استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی جدا و با استفاده از روش های بیوشیمیایی شناسایی شدند. جهت تعیین مقاومت از روش دیسک دیفیوژن، طبق دستورالعمل(CLSI(Clinical and Laboratory Standards Institute استفاده شد. حداقل غلظت مهار کننده (Minimal inhibitory concentration) با روش رقت در آگار و تایید توسط E test مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 176 سویه مورد بررسی 68 سویه (64 /38 %) به متی سیلین مقاوم بودند. نتایج حاصل از روش رقت در آگار بیانگر 55 مورد(VISA(Vancomycin intermediate Staphylococcus aureus و 6 مورد VRSA بود. اما تایید با نوارهای آنتی بیوتیکی استاندارد E test این نتایج را اصلاح نمود.
  نتیجه گیری
  بروز سویه های VISA و VRSA درمان عفونت ها را با محدودیت مواجه کرده است، بنابراین لازم است کادر پزشکی در تشخیص، کنترل و درمان کسانی که با سویه های VISA و VRSA کلونیزه یا عفونی شده اند اهمیت بیشتری قائل شوند.
  کلیدواژگان: (MRSA، Etest، VRSA)
 • مهدی رضایی*، سیدکاوه حجت، سیداسماعیل حاتمی، حدیثه منادی زیارت، الهه عین بیگی صفحات 319-327
  زمینه و هدف
  درمان فراشناختی درمان نو ظهوری است که یکی از مولفه های موثر در آسیب شناسی روانی را کاهش نشخوار فکری قلمداد می کند. یکی از عواملی که موجب بی خوابی می شود و آن را تشدید می کند نیز همین نشخوار افکار منفی است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا اثربخشی این نوع درمان بر بهبود بیماران مبتلا به بی خوابی مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش در چارچوب طرح شبه تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. از بین بیماران مبتلا به بی خوابی مراجعه کننده به دو کلینیک روانپزشکی شهر تبریز 30 نفر بصورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار جمع آوری داده ها شاخص شدت بی خوابی مورین بود. از تی زوجی برای مقایسه میانگین های دو گروه استفاده شد. سطح معناداری در این مطالعه 05/ 0 بود.
  یافته ها
  پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل4/ 2±66/ 18 و 0/ 3±58/18 بود و پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش به ترتیب 7/ 1± 33 /14 و 0 /3±33/ 18 بود. نتایج حاکی از آن بود که درمان فراشناختی در کاهش نشخوار فکری و بهبود بی خوابی بیماران تاثیر معناداری داشته است (0001/ 0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد، درمان فراشناختی با تمرکز بر تکنیک هایی که بطور مستقیم نشانه های بیماری را هدف می گیرد و نشخوار فکری اصلاح و تعدیل می نماید می تواند در درمان بیماران مبتلا به بی خوابی موثر باشد.
  کلیدواژگان: بی خوابی، نشخوار فکری، درمان فراشناختی
 • حسین علیدادی، عباس صادقی، بایرام اسدی* صفحات 329-337
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات اصلی استفاده از منابع آب سطحی غلظت بالای مواد آلی طبیعی آن است در اثر واکنش کلر آزاد با مواد آلی موجود در آب ترکیباتی بنام تری هالو متانها تشکیل می شوندکه خطرات سرطانزایی آنها در انسان و حیوانات اثبات شده و بر دستگاه تنفسی اثرات مخربی ایجاد می نماید. هدف از انجام این مطالعه بررسی غلظت تری هالو متانها با شاخص کلروفرم در آب شرب شهر مشهد می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه که بصورت توصیفی در سال 1391 انجام گرفت غلظت تری هالو متانها با شاخص کلروفرم در شبکه توزیع آب مناطق مختلف شهر مشهد اندازه گیری و بررسی شد تعداد90 نمونه بصورت تصادفی از شبکه توزیع آب شرب در محدوده تصفیه خانه آب و برق شهر مشهد با اولویت ابتدا و انتهای شبکه توزیع با استفاده از دستگاه(GC-MS (Gas Chromatography – Mass Spectrometry مدل QP2010Plus ساخت کشور ژاپن مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین غلظت کلروفرم در شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد درفصل بهار وتابستان برابر 5/ 0±5/ 3 میکروگرم در لیتر میباشد و متوسط مقدار کلر باقیمانده در شبکه توزیع برابر 2/ 0±6/ 0 میلی گرم در لیتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت کلروفرم در شبکه توزیع با وجود مقدار کلر 2/ 0±6/ 0 میلی گرم در لیتر بسیار پایین تر از حد مجاز تری هالو متانها در آب آشامیدنی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان بهداشت جهانی (200میکروگرم در لیتر) و کمتر از حد مجاز توصیه شده سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (80 میکروگرم در لیتر) بود.
  کلیدواژگان: تری هالو متا، آب شرب، مشهد، کلروفرم
 • رضا بشارتی، حسین لشکردوست، میترا صالحی، سپیده غلامی، سحر خاکشور، مهدیس مهرابی* صفحات 339-345
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین MRSAمشکل عمده بخشهای مختلف بیمارستان می باشد. نظر به اهمیت جهانی این سویه در ایجاد عفونتهای بیمارستانی لازم است تا میزان آلودگی آن در بخشهای مختلف بیمارستان تعیین شود. این تحقیق با هدف تعیین شیوع کلونیزاسیون باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین دربیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد انجام پذیرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 150 بیمار بستری در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) در مدت 4 ماه انجام شد. از روش متی سیلین دیسک دیفیوژن برای غربالگری سویه های مقاوم به متی سیلین استفاده گردید. در نهایت بر روی سویه های MRSA تست آنتی بیوگرام انجام گرفت.
  یافته ها
  از 150 بیمار نمونه گیری شده تعداد 13 نفر (7/ 8%) حامل بینی استافیلوکوکوس اورئوس بوده و از این تعداد 10 مورد (9/ 76%)را سویه MRSAتشکیل می دادند.
  نتیجه گیری
  وجود حاملین بینی حکایت ازحضور سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بخش داخلی بیمارستان امام رضا(ع) دارد. اگر چه میزان آلودگی با گونه استافیلوکوکوس اورئوس معنی دار نبود، ولی اکثر سویه های این باکتری جزء سویه های MRSA می باشند که می توانند انتشار وسیعی پیدا کنند
  کلیدواژگان: کلونیزاسیون، استافیلوکوکوس اورئوس، MRSA، بخش داخلی
 • سیدامیرحسن قاضی زاده هاشمی، علی خاکشور، محمدعلی کیانی، معصومه سعیدی* صفحات 347-355
  زمینه و هدف
  توده های گردنی جزو شکایات شایع بیماران مراجعه کننده به کلینیک های گوش، حلق و بینی است که طیف وسیعی از تشخیص های افتراقی ناشی از بیماری های موضعی، متاستاتیک و سیستمیک را در برمی گیرد که علاوه بر اینکه بیمار را مضطرب می سازد، در مواردی برای کادر پزشکی نیز یک مشکل تشخیصی محسوب می شود.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه مقطعی در سال 92-1390 پس از حذف 58 بیمار مبتلا به عفونت حاد گردنی، 203 بیمار(93 زن و 110 مرد) با توده گردنی مشخص که به درمانگاه گوش حلق و بینی بیمارستان امام رضا ع در مشهد مراجعه کرده بودند، از نظر بالینی به لحاظ متغیرهای دموگرافیک و محل، تعداد، قوام، چسبندگی، حساسیت و ارتباط ضایعه با سایر ارگانها، پاتولوژی آن و مدت بیماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. برخی از بیماران طی بررسی تحت FNA و آندوسکوپی قرار گرفتند و تشخیص قطعی ضایعه بر اساس نتیجه بیوپسی مشخص گردید.
  یافته ها
  شایع ترین پاتولوژی مشاهده شده در مردان به ترتیب (SCC(37/38 درصد، سیالادنیت (21 /11 درصد) و کیست مجرای تیروگلوسال (5/ 7 درصد) و در زنان به ترتیب سل (89/18 درصد)،(SCC (15/55 درصد و گواتر مولتی ندولر (8/ 7 درصد) بود. یافته ها نشان داد بین جنسیت و ضایعه نئوپلاستیک ارتباط معنی داری وجود داشت (P <0.05)، یعنی احتمال نئوپلاستیک بودن توده گردنی در مردان بیشتر از زنان بود. با افزایش سن میزان ضایعات نئوپلاستیک افزایش می یافت (05/ 0 >P).
  نتیجه گیری
  پس از حذف علل التهابی شایع ترین پاتولوژی در مردان SCC و در زنان سل می باشد که غالبا به ترتیب در زنجیره لنفاوی ژوگولودیگاستریک و مثلث خلفی گردن دیده می شود.
  کلیدواژگان: توده گردنی، شیوع، پاتولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، کلینیک گوش و حلق و بینی
 • رحیم قدیمی پور*، سعید صدیق اعتقاد، رقیه چلنگر، مهدی علیپور یگانه، بابک خدیری، غلامرضا افکاری صفحات 357-367
  زمینه و هدف
  سیر با نام علمی Allium sativum، دارای اثرات ضد میکروبی طبیعی بوده و برای مقابله با عوامل عفونت زا استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره آبی پودر سیر (AEGP) و عصاره آبی قرص سیر (AEGT) بر روی سه باکتری سالمونلا تیفی موریوم، شیگلا دیسانتریه و اشرشیا کولی در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه، عصاره های آبی سیر بر اساس روش Bakri و Douglas تهیه گردیدند. همچنین برای تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی(MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) این عصاره ها از روش استاندارد لوله ای (Standard Tube Test) استفاده شد.
  یافته ها
  MIC دو عصاره AEGP و AEGT بر روی سالمونلا تیفی موریوم، شیگلا دیسانتریه و اشرشیا کولی به ترتیب 5/ 12، 5/ 12، mg/ml 6/25 و 40، 40، mg/ml20 بدست آمد. MBC این عصاره ها بر روی سه باکتری مورد مطالعه به ترتیب 25، 25، mg/ml 12/5 و 80، 80، mg/ml40 بود. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، در شرایط آزمایشگاهی اثر ممانعت کنندگی و فعالیت باکتری کشی AEGP بر روی هر سه باکتری تحت آزمایش بطور معنی داری بیشتر از AEGT می باشد(P<0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره آبی سیر (AEG) بخصوص عصاره آبی حاصل از پودر سیر تازه، در شرایط آزمایشگاهی دارای اثرات ضد میکروبی قابل توجهی بر روی میکروارگانیسم های تحت آزمایش عامل اسهال بوده و پیشنهاد می شود جهت بررسی اثرات این عصاره در شرایط درون تنی (in vivo) و انجام ارزیابی های بالینی، مطالعات بیشتری صورت پذیرد
  کلیدواژگان: عصاره آبی سیر (AEG)، آلیسین، باکتری های شایع عامل اسهال، حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC)، حداقل غلظت باکتری کشی (MBC)
 • ناصر کلانتری، سعید دعایی*، هانیه مالمیر، مریم غلامعلی زاده، شیوا نعمت گرگانی صفحات 369-380
  زمینه و هدف
  تغذیه دوران کودکی نقش بسیار مهمی در سلامت افراد ایفا می کند. رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون نقش بسزایی در شکل گیری تغذیه و نمایه توده بدنی کودکان دارند. این مطالعه به منظور شناسایی ارتباط بین میزان گرایش به تماشای تلویزیون و میزان تاثیرگذاری آن بر کودک با دریافت گروه های غذایی و نمایه توده بدنی کودکان پیش دبستانی انجام شده است.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی و توصیفی– تحلیلی بر روی 114 کودک 2 تا 6 ساله ثبت نامی در مهدکودک های شهر تهران اجرا گردید. اطلاعات مربوط به میزان تماشای تلویزیون و تاثیر آن از طریق پرسشنامه های اطلاعات عمومی و پرسشنامه معتبر تاثیر تماشای تلویزیون بر کودک از دیدگاه والدین جمع آوری شد. پرسشنامه بسامد خوراک نیز به منظور اطلاع از دریافت غذایی کودک تکمیل گردید. قد و وزن کودکان با استفاده از ترازو و متر نواری اندازه گیری شد. آنالیز آماری نتایج حاصل از مطالعه به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تست تحلیل واریانس ANOVA انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان مصرف از گروه گوشت ها (p=0.008)، قندها (p=0.013)، و گروه اسنکها و دسر ها(p=0.011) در کودکانی که به میزان بیشتری تلویزیون تماشا می کردند، بیشتر از سایر کودکان بود. میزان نمایه توده بدنی و مصرف غلات در کودکانی که به تماشای تبلیغات غذایی علاقه داشتند (p=0.019) بطور معنی داری بالاتر از سایرین بود. همچنین میزان مصرف از گروه چربی ها در کودکانی که از دید والدینشان بیشتر تحت تاثیر تلویزیون قرار می گیرند (p=0.017) بیشتر از سایر کودکان بود.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده از مطالعه، افزایش تماشای برنامه های تلویزیونی با افزایش نمایه توده بدنی و افزایش مصرف از گروه های کم ارزش غذایی مرتبط می باشد.
  کلیدواژگان: تماشای تلویزیون، نمایه توده بدنی، دریافت گروه های غذایی، کودک پیش دبستانی
 • فردوس محمدی بساتینی*، بهزاد ریحانی نیا صفحات 381-391
  زمینه و هدف
  غده تیروئید یکی از غدد حیاتی بدن است که می توان گفت به طور غیر مستقیم روی تمام ارگان های بدن مانند قلب، کلیه، دستگاه گوارش و غیره اثر دارد هدف این مطالعه استفاده از الگوریتم بوستینگ در کاهش خطای تشخیص غده تیروئید نرمال از غده تیروئید غیرنرمال می باشد. این الگوریتم یک روش قدرتمند در حوزه تشخیص و پیش بینی می باشد. الگوریتم بوستینگ به طور مکرر یک رده بندی کننده پایه را روی داده های دوباره وزن دار شده رشد می دهد و در نهایت یک ترکیب خطی از نتایج تشکیل می دهد و از این رو دقت را بهبود می بخشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی است. داده های وضعیت غده تیروئید یک نمونه 103تایی از مراجعه کنندگان به آزمایشگاه سلامت شهرستان شوشتر در سال 89-90 مورد تحلیل قرار گرفت برای تشخیص غده تیروئید نرمال از غده تیروئید غیرنرمال از درخت های تصمیم معمولی و درخت های تصمیم بوستینگ از نرم افرار 3.0.1R استفاده شد. برای مقایسه نتایج از روش تحلیل رده بندی و سه معیار نرخ خطای رده بندی، حساسیت و ویژگی استفاده شد.
  یافته ها
  نرخ خطای رده بندی، حساسیت و ویژگی در مجموعه آزمون برای درخت های تصمیم معمولی به ترتیب 088/ 0، 91/ 0 و 92 /0 به دست آمدند و در درخت های تصمیم بوستینگ سه معیار فوق به ترتیب 029/ 0، 955/ 0و 1 به دست آمدند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که الگوریتم بوستینگ برای تشخیص غده تیروئید نرمال از غده تیروئید غیرنرمال بسیار موفق تر عمل می کند بنابراین استفاده از درخت های تصمیم بوستینگ جهت تشخیص و پیشگویی وضعیت غده تیروئید پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: الگوریتم بوستینگ، نرخ خطای رده بندی، حساسیت، ویژگی
 • آمنه محمدی، طوبی احمدزاده ثانی، حسین کمالی، پیمان آل شیخ، پیمان فیضی، پرستو ضرغامی مقدم* صفحات 393-403
  زمینه و هدف
  امروزه استفاده از عصاره های گیاهی برای درمان کمکی عفونتهای میکروبی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. در این پژوهش اثرات عصاره های مختلف گیاه Scutellaria pinnatifida بر روی پاتوژن های شاخص مواد غذایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. Scutellaria pinnatifida گیاهی از جنس اسکوتلاریا، خانواده نعناعیان و بومی خراسان می باشد.
  مواد و روش کار
  پس از تهیه عصاره متانولی، دی کلرومتانی و اتیل استاتی گیاه به روش ماسراسیون، حضور ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره های حاصل از اندام هوایی Scutellaria pinnatifida به دو روش دیسک و چاهک در باکتری های گرم مثبت و منفی بررسی گردید.
  یافته ها
  باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با بالاترین هاله عدم رشد به عنوان حساس ترین باکتری در دو روش دیسک (24 میلیمتر) و چاهک (24 میلیمتر) مشاهده گردید. در حالیکه اثر قابل ملاحظه ای بر روی باکتری های گرم منفی نداشت. در این مطالعه عصاره متانولی دارای بالاترین میزان ترکیبات فنلی می باشد. یافته ها نشانگر این است که در اندام هوایی گیاه، عصاره اتیل استاتی نسبت به سایر عصاره ها بیشترین اثر را داشت و عصاره دی کلرومتانی کمترین اثر را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که هاله عدم رشد به دست آمده در اندام هوایی این گیاه بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس در مقایسه با نمونه کنترل مثبت جنتامایسین قابل توجه بوده و تاثیر تقریبا مشابهی با جنتامایسین بر روی حذف باکتری های گرم مثبت نشان داد.
  کلیدواژگان: Scutellaria pinnatifida، آنتی باکتریال، ترکیبات فنلی
 • سید حسین میرزایی*، جعفر حسنی صفحات 405-417
  زمینه و هدف
  آموزش مهارت های زندگی روش موثری در جهت رشد شخصیت سالم و تامین بهداشت روانی نوجوانان است. در این ارتباط راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان یکی از مهمترین عوامل موثر در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان است، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان شهرستان بجنورد انجام پذیرفت.
  مواد و روش کار
  با استفاده از طرح تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 48 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 10جلسه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت. هر دو گروه فرم کوتاه پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، 1390) را قبل و بعد از مداخله تکمیل نمودند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت میانگین های تعدیل شده دو گروه آزمایش و کنترل در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان از نظر آماری معنادار است. به عبارت دیگر، آموزش مهارت-های زندگی منجر به کاهش راهبردهای سازش نایافته ملامت خویش، نشخوارگر ی، فاجعه سازی و ملامت دیگران و افزایش راهبردهای سازش یافته پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه-ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری شد.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های زندگی از همبسته های اساسی راهبردهای نظم جویی هیجان می باشد و می توان با طراحی مداخلات مبتنی بر مهارت های زندگی گام های اساسی در توانمندسازی روان-شناختی و هیجانی نوجوانان برداشت.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های زندگی، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، نوجوانان
 • مریم نظافت فریزی*، محمود فرامرزی، طاهره موسوی، کبری انتظامی، علی محمد شریفی صفحات 419-432
  زمینه و هدف
  آرتریت روماتوئید (RA) با التهاب سینوویوم و تخریب مفصلی شناخته شده است. سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) در درمان و پیشگیری از بیماری های خودایمنی متعدد، موثر می باشند. در مطالعه حاضر اثر مولکول های ترشحی MSCs در پیشگیری از آرتریت القاء شده توسط کلاژن (CIA) در موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی، به کمک امولسیون کلاژن تیپ II جوجه و ادجوان فروند در موش های صحرایی نژاد ویستار، مدل حیوانی آرتریت تهیه و به طور همزمان از مایع رویی کشت MSCs مشتق از مغزاستخوان برای پیشگیری از بروز CIA استفاده شد. در گروه کنترل بجای مایع رویی کشت MSCs از محیط کشت سلول استفاده شد. از روز 7 تا 35 پس از ایمونیزاسیون، میزان تورم پاها و شدت بالینی علایم و همچنین ویژگی های هیستوپاتولوژیکی استخوان ها و مفاصل مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد مایع رویی کشت MSCs بصورت معناداری سبب تاخیر در شروع CIA، کاهش تورم پاها، تخریب استخوان، التهاب مفاصل و شدت علایم بالینی در گروه پیشگیری در مقایسه با موش های صحرایی گروه کنترل می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از فاکتورهای محلول موجود در مایع رویی کشت سلول های بنیادی مزانشیمی هر چند نمی تواند به طور کامل از بروز CIA جلوگیری کند، ولی علایم بالینی آرتریت را به طور قابل ملاحظه کاهش داده و موجب بهبودی آسیب های بافتی موضعی می شود. به نظر می رسد، این نتایج می تواند در برنامه های درمان و پیشگیری از آرتریت انسان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، آرتریت القاء شده با کلاژن، سلول بنیادی مزانشیمی
 • ربابه نوری* صفحات 433-444
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مهارت های زندگی بر دانش و اطلاعات دانش آموزان انجام شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر نیمه تجربی بود. بدین منظور، دو مدرسه از شهر های اصفهان، شیراز، کرمان و مشهد به طور تصادفی انتخاب شدند. مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه که طرح در آنها اجرا شده بود با دو مدرسه مشابه دیگر که طرح در آنها اجرا نشده بود، به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب و مورد مقایسه قرار گرفتند. به این ترتیب 1428دانش آموز انتخاب شدند. پرسشنامه خودساخته برگرفته ازمحتوی آموزشی هر پایه تحصیلی تدوین شد و در پایان سال تحصیلی، به دانش آموزان گروه کنترل و آزمایشی داده شد که تکمیل کنند. سپس، دو گروه با استفاده از نرم افزار14 SPSSو آزمون آماری تحلیل واریانس عاملی از نظر میزان دانش کسب شده مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد اثر آموزش مهارت های زندگی فقط در یکی از شهر ها معنی دار بود. در اکثر شهر ها، دانش دختران در زمینه مهارت های زندگی به طور معنی داری از پسران بیشتر بود (کرمان، 12/ 11 در مقابل 5/ 7؛ مشهد 79/ 11 در مقابل 93/ 10؛ شیراز 33/ 10 در مقابل 06/ 7، اصفهان 89/ 15 در مقابل 31/ 8) و تفاوت معنی داری بین دختران و پسران در کرمان (F= 52.56، P< 0.01)، شیراز (F= 55.22، P< 0.01) و اصفهان (F= 133.58، P< 0.01) به دست آمد.همچنین در اکثر شهرها دانش آموزان پایه های پایین تر در مقایسه با دانش آموزان پایه های بالاتر دانش بیشتری از مهارت های زندگی داشتند. MANOVA تفاوت معنی داری را بین کلیه شهرها از نظر پایه های تحصیلی نشان داد: کرمان(F= 76.9،، P< 0.01) شیراز (F=164.12، P< 0.01) اصفهان (F= 54.56، P< 0.01) مشهد(F= 86/22، P< 0.01).
  نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده تفاوت های جنسیتی و رشدی در آموزش مهارت های زندگی را نشان داد که باید به آن توجه شود. علاوه بر این، ضرورت ارزشیابی طرح های پیشگیرانه به طور جدی مطرح می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی، دانش، آموزش مهارت های زندگی، پیشگیری
 • حمید آهنچیان، حمیدرضا کیانی فر*، تکتم گنجی، محمدعلی کیانی، علی خاکشور، سیدعلی جعفری صفحات 445-452
  زمینه و هدف
  عفونت های حاد تنفسی، از شایعترین عفونت های دوران کودکی محسوب می شوند، بطوریکه هر کودک زیر 5 سال، سالانه 4 تا 8 بار مبتلا می شود و این عفونت ها سالانه باعث ابتلای دو میلیون کودک در سطح جهان می گردد. در این مطالعه مروری به بررسی و جمع بندی مقالات مرتبط با نقش پروبیوتیکها در عفونتهای تنفسی کودکان پرداخته ایم.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مروری نظام مند، کلیه مقالات چاپ شده تا دسامبر 2014 به دو زبان فارسی و انگلیسی در زمینه ارتباط نقش پروبیوتیکها در عفونتهای تنفسی کودکان انجام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعات از طریق پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (IranMedex)، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (IranDoc)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Margiran)، Science Direct، Ovid،Google Scholar PubMed، CINAHL و با استفاده از کلید واژه های پروبیوتیکها و عفونتهای تنفسی کودکان، (probiotic AND respiratory infection AND children به دست آمد.
  یافته ها
  در این مطالعه نتایج استفاده از 9 نوع پروبیوتیک شامل KB290، CRL-431، BB-12، TH-4، FOS، CRL431، DSM17938، Lactobacillus acidophilus و Bifidobacteriumbifidum در عفونتهای تنفسی فوقانی کودکان در 2261 کودک بررسی شد. در این مطالعات تنها در دو مورد به عوارض ناشی از تجویز پروبیوتیک پرداخته شده بود که شایعترین عارضه ذکر شده عوارض گوارشی بودند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تجویز پروبیوتیک در عفونتهای تنفسی فوقانی کودکان به عنوان درمان کمکی سبب کاهش مدت علائم بیماری و غیبت از مدرسه می شود.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، کودک، عفونتهای تنفسی
 • یاسمن جعفری، جمیله رحیمی، سمیه بک نظر، حسین لشکردوست، حمیدرضا محدث حکاک*، سید مرتضی موسوی جاجرمی، سید حمید حسینی صفحات 453-463
  زمینه و هدف
  دیابت، یک بیماری شایع و یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی کشورهاست. خودمراقبتی، یک رفتار ارتقاء دهنده سلامتی شناخته شده است. بر اساس مطالعات، اعتقادات معنوی، رفتارهای بهداشتی را تحت تاثیر قرار می دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی و خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان بجنورد انجام شده است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 196 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان بجنورد با روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه های استاندارد خودمراقبتی توبرت و جهت گیری مذهبی آلپورت بود. داده ها در نرم افزار SPSS 18 وارد شده و با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس، تی مستقل و ضریب همبستگی آنالیز شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره خودمراقبتی افراد 43/ 14±7/ 26، جهت گیری مذهبی درونی 09/ 6±34/ 22 و جهت گیری بیرونی 64/ 10±97/ 33 محاسبه شد. خودمراقبتی با جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه معناداری داشت (P=0/001) اما با جهت گیری مذهبی درونی رابطه ای نداشت (P=0/187). سن و تحصیلات با خودمراقبتی و جهت گیری مذهبی بیرونی ارتباط معناداری داشتند (P<0/05).
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج این تحقیق، انجام مراسم عبادی و دینی حتی اگر برای مقاصد ظاهری نیز باشد منجر به افزایش خودمراقبتی در بیماران دیابتی خواهد شد. بنا بر این توصیه می شود در کنار برنامه های رایج مراکز بهداشتی، برنامه های فرهنگی- مذهبی نیز جهت ارتقاء وضعیت خودمراقبتی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: دیابت، خودمراقبتی، جهت گیری مذهبی
 • راحله عسلی*، فاطمه جلال مروی، فرزانه انصاری پور، حسین لشکردوست صفحات 465-473
  زمینه و هدف
  سندرم پیش از قاعدگی ظهور دوره ای یک یا چند علامت از مجموعه بزرگی از علایم، درست قبل از قاعدگی است. با توجه به آن که زنان به عنوان رکن اساسی تعادل، آرامش و تعالی نظام خانواده و جامعه محسوب می شوند، کاهش فعالیت و نقش آنان سبب به هم خوردن این تعادل می شود. لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر سندرم پیش از قاعدگی بر روابط زناشویی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی (مقطعی) است که بر روی 96 نفر از کارمندان مراکز بهداشتی درمانی انجام شد. پس از رد اضطراب و افسردگی توسط مقیاس DASS -21 و تایید سندرم پیش از قاعدگی در دو سیکل متوالی پرسشنامه استاندارد خلاصه شده ارزیابی سندرم پیش از قاعدگی توسط نمونه ها در فاصله زمانی 7 روز قبل از قاعدگی تا حداکثر 2 روز بعد از قاعدگی به مدت 2 دوره تکمیل شد. پس از تایید سندرم پیش از قاعدگی شرکت کنندگان پرسشنامه شاخص روابط زناشویی RDAS را برای بررسی روابط زناشویی تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد 5/ 27 درصد افراد مورد مطالعه سندرم پیش از قاعدگی خفیف 56 درصد متوسط، 9/9 درصد شدید و 5/ 4 درصد خیلی شدید داشتند. بین نمره روابط زناشویی و سندرم پیش از قاعدگی ارتباط معنی دار وجود داشت (P = 0.024). همچنین بر اساس آزمون توکی افرادی که دارای سندرم پیش از قاعدگی شدید و خیلی شدید بودند نمرات کمتری در روابط زناشویی کسب کردند.
  نتیجه گیری
  سندرم پیش از قاعدگی بر روابط زناشویی تاثیر گذار است لذا توصیه می شود آگاهی لازم جهت سندرم پیش از قاعدگی به زنان داده شود، اهمیت و تاثیر آن بر زندگی آنان شرح داده شود و روش های موثر جهت بهبود علائم سندرم پیش از قاعدگی در اختیار زوجین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سندرم قبل از قاعدگی، روابط زناشویی، زنان شاغل
|
 • H. Ahanchian, F. Ashrafzadeh, Ab Hamedi, H. Farhangi, Sa Jafari, Ma Kiani, Sh Hosseini, A. Khakshour* Pages 219-228
  Background and Objectives
  Meningitis is one of the important emergencies in pediatrics. Proper and timely treatment prevents high mortality and morbidity of bacterial meningitis. Given that only5% of meningitis are bacterial، finding a sensitive method to discriminate between the two types of meningitis is of clinical importance. In this study procalcitonin levels as a criterion for the diagnosis of bacterial meningitis and aseptic was studied.
  Material and Methods
  This was a case control cross sectional study in which 32 children with clinically suspected meningitis admitted to the hospital were studied. According to the clinical findings and results of CSF analysis، the patients were classified into two groups: bacterial meningitis and aseptic meningitis. For all cases CSF analysis & culture were done and procalcitonin،ESR، CRP & WBC were measured. Twenty healthy children were selected as control group and their procalcitonin and WBC was measured. Data were analyzed by SPSS software.
  Results
  The average age was 42. 6 months. There was no significant difference between two groups in terms of age، sex، ESR، CRP and CSF culture. Serum procalcitonin levels in control group were less than 0. 5ng/ml. 80% of bacterial meningitis and only one child (8. 33%) in aseptic meningitis had serum procalcitonin more than 2ng/ml.
  Conclusion
  Serum procalcitonin level could be used as a useful diagnostic test with the cut of point 0. 5ng/ml differentiating healthy subjects from patients with meningitis. and Procalcitonin more than 2 ng / ml can be identified as Cut of Point diagnosis of bacterial meningitis.
  Keywords: Bacterial meningitis, Aseptic meningitis, Procalcitonin
 • Vr Borhaninejad, A. Naghibzadehtahami, H. Nabavi, V. Rashedi, V. Yazdi, Feyzabadi * Pages 229-240
  Background and Objectives
  Increased rate of aging population is associated with a high health care demand and utilization in the elderly. The purpose of this study was to describe the health services utilization among elderly in Kerman.
  Material and Methods
  This was a cross-sectional study in which 600 elderly people were selected using a randon clustered sampling method in Kerman. Data collection was performed using a structured questionnaire. To analyze the data, we used SPSS software ver 17.0 with descriptive statistics and logistic regression analysis.
  Results
  In outpatient services, the most sources were private clinics (46.6%), and the most disease was musculoskeletal disorders (37.3%). In patient services, the main sources were public hospitals (55.7%) and the main reason of complaints was cardiovascular disorders (31.5%). Average length of stay in hospital was 3.9 days. The factors related to outpatient health service utilization by the elderly were age (p=0.012), gender (p=0.002), marital status(p=0.025), insurance status (p=0.035), education (p=0.021), screening (p<0.001) and self‐reported health status (p<0.001), and to inpatient services utilization were age(p=0.041), gender(p<0.001), insurance status (p=0.003), self‐reported health status (p<0.001).
  Conclusion
  health problems in elderly such as musculoskeletal and cardiovascular have increased demand for health services. As it was showed that utilization of health services in elderly people is a multi-factorial event, thus, proper planning and policy for this increasingly demand is essential.
  Keywords: Health services utilization, Demand, Aged
 • M. Tafazoli, M. Larki *, R. Latifnejad Roudsari, M. Shakeri Pages 241-252
  Background and Objectives
  One of the damageable groups in the world that are exposing disproportionately by the risk of HIV and AIDS infection are female sex worker. Due to this fact that AIDS is related with behavior illness, identification of factors influencing the incidence of AIDS -related behaviors in this population is of importance. The objective of this Study is to determine the factors influencing high risk behaviors associated with AIDS in vulnerable women by using a theoretical model.
  Material and Methods
  This research is descriptive analytic study, which was done on 58 sex worker women were taken to prison. The study instrument was dichotomous questionnaire including demographic information and direct / indirect TPB structures that was completed with face-to-face interview by the study participants. Data were analyzed by SPSS version 16 and presented with descriptive and inferential correlation and linear regression model.
  Results
  The constructs of theory of planned behavior explained the variability in intention to high risk behavior related to AIDS by %42. The standardized linear regression coefficients showed that the strongest predictor of intention to high risk of AIDS- related behavior was perceived controls (β =0.404, P=0.003).
  Conclusion
  by considering of the stronger role of perceive control structure on interventional planning in this group, more attention is demanded.
  Keywords: AIDS, High risk behaviors, model, female sex workers
 • M. Shakeri, H. Parhoon *, Sh Mohammadkhani, J. Hasani, K. Parhoon Pages 253-265
  Background and Objectives
  Depression is one of the most popular psychological disorders. There are various methods of treatment on it. This study aimed to assess the efficacy of meta-cognitive therapy in reducing depressive symptoms and improving quality of life in patients with MDD has been conducted. Methods and materials: The design was an experimental with pre and post-test and control group. Sampling method was available sampling. The 22 female subjects were evaluated by the psychiatrist for choosing according to DSM-V. Then subjects were put in one of two groups; experimental and control. The experimental group was studied for two months. BDI-II and WHOQOL-BREF were given to the subjects before and after treatment and at the 3 month follow up period. The results were analyzed using mixed analysis of variance.
  Results
  The results showed that meta-cognitive therapy, significantly reduced depressive symptoms (p<0/001) and increased quality of life (p<0/001) in the experimental group in the post-test and follow-up phase.
  Conclusion
  metacognitive therapy created significant changes to reduce depressive symptoms and improve the life quality of depressed patient. This result is interpretable in the context of the third wave of behavioral perspective. It seems that this therapy is effective in reducing depressive symptoms and improving life quality of these patients, therefore it is recommended as an effective therapy for major depression.
  Keywords: Major Depression, Meta, cognitive Therapy, Quality of Life
 • Mr Hajinezhad, Sa Davari *, S. Esmaeelzadeh, Hr Miri, M. Akbari, Sh Kamalijavan Pages 267-278
  Background and Objectives
  Diabetes is a common endocrine disorder that can lead to hyperglycemia and hyperlipidemia. Nowadays, herbal plants are utilized as inexpensive medicines with low adverse effects for treatment of diabetic disorders. In this study, the effect of hydro-alcoholic extract of prosopis fracta leaves was investigated on liver tissue and serum level of malondialdehyde in streptozotocin- induced diabetic rats.
  Materials and Methods
  Male rats (n = 45) were randomly divided into 3 groups(normal control, diabetic control and diabetic treated with Prosopis farcta extract). Type 1 diabetes was induced in male wistar rats by injection of 42 mg/kg of streptozotocin. 300 mg/kg of Prosopis farcta leaves extract was administered after induction of diabetes for 30 days. The group of normal control and diabetic control received normal saline. After tissue processing, histopathological changes of liver were examined under light microscopy. The serum and liver concentration of MDA were determined as thiobarbituric acid reactive substances. Finally, the obtained data were statistically analyzed using Student's t–test and Mann-Whitney rank sum test.
  Results
  Induction of diabetes with streptozotocin caused a statistically significant increases of MDA in serum and liver tissues (p<0.05). Administration of Prosopis fracta leaves extract significantly decreased concentration of malondialdehyde content in liver tissue and serum of diabetic rats (p<0.05).Histopathological findings confirmed the effective role of this extract in treatment of diabetic disorders.
  Conclusion
  Hydro-alcoholic extract of Prosopis fracta could reduce level of malondialdehyde content in liver and prevent lipid peroxidation of cellular membranes associated with diabetes.
  Keywords: Prosopis, Malonedialdehyde, Liver, Diabetes
 • Z. Heidar, M. Mirzamoradi *, A. Afshari, M. Pourhoseingholi Pages 279-285
  Background and Objectives
  This study was aimed in order to assessment of pregnancy rate and prognostic factor in success rate of oocyte donated IVF cycles in women who candidated for oocyte donated cycle. Methods & Material: This was a prospective study of 100 women who because of different reasons such as premature ovarian failure, genetic problem and decreased ovarian reserve were candidate for IVF cycle with oocyte donation. Prognostic factors including age of donor and recipient, BMI of both, number of oocyte retrieved and embryos, endometrial thickness and emotional state of recipients and pregnancy rate were assessed.
  Results
  in this study pregnancy rate was 59%. Between different parameters BMI of both donor and recipients has statistically significant negative correlation with IVF successes rate. (CI=95% p< 0.05)Younger age of donor and recipient has positive but not statistically significant effect on pregnancy rate. With frequent psychiatric consultation all recipients have a good emotional state and completely accepted the baby as her own child.
  Conclusion
  IVF with donated oocyte is a highly successful treatment in women who are candidate for donation. Lower BMI in addition to health status has positive effect on pregnancy rate. Lower age pregnancy for both donor and recipient accompanied with better prognosis.
  Keywords: infertility, IVF, oocyte donation
 • Mr Heidari *, Ah Mahvi Pages 287-298
  Background and Objectives
  Providing safe water for consumption with low cost is one of the main objective of water supply systems. A main source of nitrate in water is using excessive fertilizer. The high amounts of nitrate in water has a deteriorating effect on the environment and health so nitrate removal must be below the recommended levels of WHO guidelines. The purpose of this study is nitrate removal from aqueous solution by Poly Aluminum Silicate Chloride (PASIC) and Electro Coagulation process (EC).
  Materials And Methods
  This experimental study was aimed to examine efficiency of the effects of various operating parameters such pH (4-11), initial nitrate (25-100 mg L-1), contact time (5-60 min), residual aluminum in finished water by application of EC process and PASIC..
  Results
  The results showed that the applied methods have the ability to remove nitrate from aqueous solutions to levels less than standard those of WHO. PH and electrical potential difference had direct effect while contrast initial nitrate concentration had reverse effect of nitrate removal. The results showed that the coagulant PASIC and EC process, can reach nitrate removal respectively 65% and 55%, so that the optimum condition of the nitrate removal for EC was contact time of 60 min, a voltage of 30 W, pH = 10 and for PASIC was Concentration in 5 mg /L, contact time of 15 min, pH = 10. Our results showed significant differences between the mean concentration in all variables of the raw water before and after doing all process (P ≤ 0.05).
  Conclusion
  According to our findings PASIC coagulants in removing nitrates AD better performance than electro coagulation process. Given the higher performance of PASIC in the low concentration and natural pH of water than the EC process, it would be more cost- effective and economical. Residual aluminum in finished water was below the recommended WHO guidelines and Iranian standard institute. In terms of cost and efficacy this method could be considered as an alternative method to the drinking water treatment plant.
  Keywords: poly aluminum silicate chloride, Electro coagulation, Nitrate, aqueous solution
 • Se Hosseini *, M. Khosrofard, D. Mehrabani, A. Fathi, M. Rafieirad Pages 299-307
  Background and Objectives
  In the world rhizome of ginger is used as a food flavoring and in the treatment of many diseases including diabetes. Considering the prevalence of diabetes during pregnancy and cost of chemical drugs that is used in treating the disorder, especially during pregnancy and lactation and their side effects on children, this study aimed to investigate the effect of neonatal and perinatal extract of ginger on insulin levels and enzymes ALT, AST, ALP in offspring of adult rats.
  Material and Methods
  This experimental study was conducted on 72 adult female rats. The rats were divided into 9 groups (N=8)including; perinatal, neonatal control and 6 experimental groups receiving doses of 50,100 mg / kg 200 mg / kg alcoholic extract of ginger(orally). At the end of the experiments, blood was collected from heart, and the isolated serum from samples was analyzed for the insulin levels and ALT, AST, ALP enzymes. Data were analyzed by using ANOVA and Duncan tests.
  Results
  The results showed that ginger rhizome extract causes significant increase in levels of insulin and significant dose-dependent decrease in ALT, AST, ALP enzymes on male and female offspring.
  Conclusion
  Ginger with compounds, Jinjerols, Sezkuinterpens, selenium, flavonoids and antioxidants and anti-inflammatory stimuli, serotonin secretion and reduce blood glucose has significant effects on insulin levels and enzymes ALT, AST, ALP.
  Keywords: ginger, Insulin, ALT, AST, ALP, Rat
 • F. Rahimipour, F. Roudbari, A. Azimian, M. Youssefi, S. Amel Jamedar, K. Ghazvini * Pages 309-318
  Background and Objectives
  Staphylococcus aureus is one of the major causes of nosocomial infections. Recently, increase in its various drug-resistant strains, has increased health problems. Incidence of VRSA (vancomycin resistant Staphylococcus aureus) strains has created many concerns about the treatment of these bacterial infections. The aim of this study was to determine the frequency of Staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycinin clinical samples of patientsadmitted to the Ghaem and Imam Reza academic hospitals in Mashhad in 2014.
  Material And Methods
  In this cross-sectional study within 7 months, 176 S.aureus isolates obtained from clinical samples and were identified using the biochemical methods. To determine the resistance, the disk diffusion method according to CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) guidelines was used. The minimum inhibitory concentration (MIC) was evaluated by the agar dilution method and approved by E.test.
  Results
  Of 176 S.aureus isolates,68 strains (64/38%) were methicillin resistant.The results of the agar dilution method represented 55cases of VISA (vancomycin intermediate Staphylococcus aureus) and 6 cases VRSA. But, these results confirm the correct with E.Test standard tapes.
  Conclusion
  Emergence of VISA and VRSA isolates has been limited treatment of infections. Therefore, clinicians must be aware of management of patients who are colonized or infected with VISA and VRSA
  Keywords: MRSA, E.test, VRSA
 • M. Rezaei *, Sk Hojjat, Se Hatami, H. Monadi, E. Ein Beigi Pages 319-327
  Background and Objectives
  Meta-Cognitive therapy is an emerging treatment that supposes reducing rumination as an effective component of psychopathology. The present study is an attempt to consider the effectiveness of this therapy to improve patients with insomnia.
  Material and Methods
  This research performed as quasi-experimental pretest - posttest control group design. Among patients with insomnia referred to a psychiatric clinic in Tabriz, 30 patients were randomly divided into 2 groups: intervention and control. Data were collected with Morin insomnia severity index.
  Results
  The results indicate that meta-cognitive therapy has a significant effect on improving patients with insomnia.
  Conclusion
  The results show that meta-cognitive therapy with focusing on rumination can be effective on treating patients with insomnia.
  Keywords: insomnia, rumination, meta, cognitive therapy
 • H. Alidadi, A. Sadeghi, B. Asadi * Pages 329-337
  Background and Objectives
  One of the main problems of utilizing the surface water sources is the high concentration of its natural organic materials, which result in reaction of chlorine with some organic ingredients in water components called thrihalomethanes, that their carcinogenic risks and destructive effects on respiratory system have been reported in humans and animals. This study aimed to examine the concentration of thrihalomethanes with chloroform index in drinking water in Mashhad city.
  Material And Methods
  This descriptive study was carried out in 2012. The concentration of thrihalomethanes with chloroform index in water distribution network of different regions of Mashhad was measured and examined. A number of 90 randomized samples from water drinking distribution network in the area of refinery Abo & Bargh Mashhad by priority of begging to end were examined by using the gas chromatography Mass spectrometry.
  Results
  The chloroform concentration average in drinkable water distribution network in spring and summer seasons, were 3.5±0.5 μg/l and the mean of chlorine amount remaining in distribution network were 0.6±0.2 mg/l.
  Conclusion
  The results showed that concentration of chloroform in distribution network with 0.6±0.2 mg/l chloride amount was much more lower than accepted limit of trihalomethane in drinking water of institute of standards and industrial research of Iran and of world health organization (200 μg/l) and was lower than the limit recommended by American environmental protection agency (80 μg/l).
  Keywords: Tri halo methane, Drinking water, Mashhad, Chloroform
 • R. Besharati, H. Lashkardoost, M. Salehi, S. Gholami, S. Khakshur, M. Mehrabi * Pages 339-345
  Background and Objectives
  The major problem of different wards of hospitals is Methicillin-resistant Staphylococcus aureus(MRSA). Regarding the global importance of this strain to create nosocomial infections, it is necessary to determine the rate of infection in different wards of hospitals. This study aimed to determine the prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in patients admitted to the internal ward of Imam Reza hospital in Bojnurd.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted on a total of 150 patients for 4 months in the internal ward of Imam Reza hospital. Methicillin disk diffusion method was applied for detection of methicillin-resistant strains. Susceptibility of Methicillin-resistant strains to commonly used antibiotics was determined by disk diffusion method.
  Results
  From150 patients, 13 (8.7%) were nasal carrier of Staphylococcus aureus, and %10 of cases (76.9%) were resistant to Methicillin.
  Conclusions
  Presence of nasal carriers, indicated presence of Methicillin resistant S. aureus in patients of Imam Reza hospital. Although the prevalence of Staphylococcus aureus was not significant, most of the isolates were MRSA that could potentially distribute widely.
  Keywords: Colonization, Staphylococcus aureus, MRSA, domestic ward
 • Sa Ghazizade Hashemi, A. Khakshour, Ma Kiani, M. Saeidi* Pages 347-355
  Background and Objectives
  Neck mass is the most common complaints among patients referred to otolaryngology clinics and involve a wide range of differential diagnosis of localized disease, metastatic and systemic. In addition to the patient anxiety, it is also a diagnostic problem for medical staff. Matherials and
  Methods
  At a Cross-sectional study in 2011 to 2013, after excluding 58 acute infective cases, 203 patients (110 males and 93 females) who have clinically neck mass or masses referred to the ENT clinic of Imam Reza Hospital, Mashhad were selected. The clinical and demographic variables in terms of location, quantity, consistency, cohesion, sensitivity and communication with other organs of the lesion, pathology and disease duration were evaluated. Some patients diagnosed during the study FNA and endoscopy and definite diagnosis of the lesion was determined based on the biopsy result.
  Results
  The most common pathology observed in men was: SCC (37/38 percent), sialoadenitis (11/21%) and Tyrvglvsal duct cyst (7/5%) respectively, and in women was: tuberculosis (18/89 percent), SCC (15/55%) and nodular goiter (7/8 percent) respectively. The possibility of neoplastic cervical mass in men was more than women. The neoplastic lesions rate showed an increase with age (P <0.05).
  Conclusion
  After eliminating the causes of inflammatory, SCC is the most common disease in men and Tuberculosis in women that so often can be seen in the posterior triangle of the neck juglodigastric lymph chain.
  Keywords: Neck mass, Pathology, Imam Reza hospital, ENT clinic
 • R. Ghadimipour *, S. Sedigh, Eteghad, R. Chalangar, M. Alipoor, Yeganeh, B. Khadiri, Gh Afkari Pages 357-367
  Background And Objective
  Garlic (Allium sativum) has been considered to be an excellent medical panacea and a natural antimicrobial agent that can be used as an alternative form of treatment of pathogenic infections. The aim of this study was to assess the effect of different concentrations of aqueous extract of garlic powder (AEGP) and aqueous extract of garlic tablet (AEGT) against three gram-negative diarrhea causing bacteria including Salmonella typhimurium, Shigella dysenteriae and Escherichia coli, in vitro.
  Material And Methods
  In this research, aqueous extracts of garlic were prepared using Bakri and Douglas method. Also Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of AEGP and AEGT were tested through Standard Tube Test. Data were analyzed by Student t Test of SPSS software.
  Results
  The MICs of AEGP and AEGT against on Salmonella typhimurium, Shigella dysenteriae and Escherichia coli were 12.5,12.5, 6.25 mg/ml and 40, 40, 20 mg/ml respectively. The MBCs of AEGP and AEGT on tested microorganisms were 25,25, 12.5 mg/ml and 80, 80, 40 mg/ml respectively. The results of present study showed that the inhibitory and bactericidal effects of AEGP was much more than that of AEGT (P<0.05), either on tested microorganisms in vitro.
  Conclusion
  The results of our research indicated that aqueous extract of garlic (AEG) especially AEGP have significant antibacterial effects on the tested diarrhea causing microorganisms, in vitro. Further studies will be needed for pharmacological standardization and clinical evaluation of garlic aqueous extract, in vivo.
  Keywords: Garlic aqueous extract (GAE), Allicin, Diarrhea
 • N. Kalantari, S. Doaei *, H. Malmir, M. Gholamalizadeh, Sh Nematgorgani Pages 369-380
  Background and Objectives
  The formation of food habits begins from early childhoods and is established in adolescence. The mass media especially television is one of the important factors affecting the formation of food habits and child BMI through changing appetite, the desire to consume junk foods and reducing physical activity. Because of childhood obesity had doubled in the past 10 years and to identify factors contributing to obesity and overweight, this study aimed to identify the relationship between the tendency to viewing TV and content of television programs on food groups’ intake and BMI of children.
  Material and Methods
  This Descriptive – analytical cross sectional study was conducted on 114 children aged 2 to 6 years old who were enrolled in kindergartens in Tehran. Data on the level of viewing TV was collected with questionnaire. Data about the content of television programs viewed by children was collected with a validated questionnaire. Food frequency questionnaire (FFQ) was completed by the researchers through interviews with parents. Height and weight of children were measured by standardized procedures. The Pearson correlation test and ANOVA were used by performing SPSS version 21 to analyze the data.
  Results
  The results showed that more than 60% of children watched TV more than the daily recommendation (2 hours). Cartoons and child’s programs, television advertisements and movies were the most popular programs of TV in children. Boys were more interested in watching TV than girls (3.16±0.77 vs. 2.95±0.71). The results of the analysis showed that BMI significantly increased in children by the increase in their interest in watching TV (p=0.008). There was a positive significant correlation between the time spent on watching television and age (p=0.032), intake of snacks and desserts (p=0.018) and simple sugars (p=0.012).
  Conclusions
  According to the result of this study, the probability of watching TV in preschool children increase as they grow older. Also Increasing tendency to watch TV leads to an increase in BMI and consumption of junk foods.
  Keywords: TV viewing, BMI, food group intake, preschool child
 • F. Mohammadi Basatini *, B. Reyhani Niya Pages 381-391
  Background and Objectives
  Thyroid is a vital gland, which affect all of the body oragans such as heart, digestive system, kidney and so on. The intention of this research is to decreas in wrong determination of normal thyroid gland from abnormal using boosting algorithm. This algorithm is a powerful method in diagnosis and prognosis. It iteratively grows base classifer on a sequence of reweighted datasets then takes a linear combination of consequencs and we hope improves accuracy at final.
  Material and Methods
  A total of 103 patients’ data corrolated to November 2010 until November 2011 from Shoushtar salamat laboratory were analyzed for detemination thyroid gland state. Conventional decision trees and boosting decision trees were made for diagnosis normal thyroid gland from abnormal thyroid gland using R softwere vedersion 3.0.1.
  Results
  Our findings revealed that for conventional decision trees misclassification rate, sensitivity and specificity with test set were 0.088, 0.91 and 0.92 respectively. However these figures considered by boosting desion trees were 0.029, 0.955 and 1 crrespondingly. Conclution: The boosting decision trees had possibily superior sucsses in diagnosis normal tiroid gland ftom unnormal. So using boosting decisin trees propose in determination thyroid gland state.
  Keywords: boosting algorithm, misclassification rate, sensitivity, specificity
 • A. Mohammadi, T. Ahmadzadeh Sani, H. Kamali, P. Alesheikh, P. Feyzi, P. Zarghami Moghaddam Pages 393-403
  Background and Objectives
  Nowadays, the use of extracts of plants for cure of bacterial infections is beloved on scientists. In this study, the effect of various extracts of aerial parts of Scutellaria pinnatifida on typical food-borne pathogens was studied. Scutellaria pinnatifida from labiatae family and scutellaria genus is endemic to Khorasan province.
  Material And Methods
  After preparation of methanol, dichloromethane and ethyl acetate extracts with maceration method, the presence and amount of phenolic compounds was evaluated and antimicrobial activity of Scutellaria pinnatifida was examined with disc diffusion and well diffusion methods in the positive and negative bacteria.
  Results
  staphylococcus aureus with highest diameter of the inhibition zone, was sensitive bacteria in disc diffusion and well diffusion methods. There wasn’t any effect on the negative bacteria. Methanol extract had highest amount of phenolic compounds. The results showed in the aerial parts of plant, ethylacetate extract had highest effect and dichloromethane extract had lowest effect on the bacteria.
  Conclusion
  The results showed that diameter of the inhibition zone of aerial parts extract of this plant on S. aureus and B. cereus were differentiable to positive control such as Gentamycin and this plant was similar to Gentamycin for inhibition of positive bacteria.
  Keywords: scutellaria pinnatifida, antibacterial, phenolic compounds
 • Sh Mirzei *, J. Hasani Pages 405-417
  Background and Objectives
  The instruction of life skills is an effective way to improve the healthy personality and mental health of adolescents. In this regard, cognitive emotion regulation strategies are one of the most important factors in the favorite growth of adolescent. The current study aimed to determine the effect of life skills training in cognitive emotion regulation strategies of Bojnurd adolescents.
  Material and Methods
  Using pre test and post test with control group experimental design 48 high school students were selected through random multi cluster sampling method and randomly assigned to control and experiment group. The experimental group received 10 sessions 'life skills training. Both groups completed the short form of cognitive emotion regulation questionnaire before and after the intervention. The data was analyzed by ANCOVA
  Results
  The results showed that the difference of modified means of experimental and control groups in cognitive emotion regulation strategies is statistically significant. In the other word, life skills training led to reduction in self-blame, rumination, catastrophizing and other-blaming maladaptive strategies and increase in acceptance, positive refocusing, positive reappraisal, refocus on planning and putting into perspective adaptive strategies.
  Conclusion
  life skills training is the basic correlates of cognitive emotion regulation strategies so it can help adolescents to improve their psychological and emotional capabilities through designing effective intervention programs.
  Keywords: life skills training, cognitive emotion regulation strategies, adolescents
 • M. Nezafat Firizi *, M. Faramarzi, T. Mousavi, K. Entezami, Am Sharifi Pages 419-432
  Background and Objective
  Rheumatoid arthritis (RA) is characterized by synovium inflammation and articular destruction. mesenchymal stem cells (MSCs) could be effective in the treatment and prevention of several autoimmune diseases. The present study aimed to investigate the effect of molecules secreted by mesenchymal stem cells (MSCs) for the prevention of collagen-induced arthritis (CIA) in rats. Method & Materials: Supernatant of MSCs obtained from rat bone marrow derived MSCs culture. In prevention group, rats treated with collagen-adjuvant emulsion and MSC supernatant on days 0 and 7. In control group, we used from clutter medium instead of MSC supernatant for rats treatment and other cases were similar with prevention group. We also used from rats without any treatment as health control group. From day 7 through day 35after immunization, we investigated onset of CIA, paw swelling and clinical score in rats. We also determined histopathological features of joints and bones.
  Results
  We have found that supernatant of MSCs significantly delayed the onset of CIA and decreased paw swelling, bone destruction, inflammation of synovial and clinical score in prevention group compared with rats treated with culture medium in control group.
  Conclusion
  Taken together, we conclude that molecules secreted by MSCs cells arent able to prevent CIA in rats, but they can delay time of CIA induction and also decrease severity of arthritis and local and systemic tissue lesions.
  Keywords: Rheumatoid arthritis, Collagen, induced arthritis, Mesenchymal stem cell
 • R. Noury* Pages 433-444
  Background and Objectives
  The aim of this study was evaluation of Life Skills Training Program in junior high school.
  Materials and Methods
  This was a Semi-experimental study. In this relation, from four cities of Kerman, Mashhad, Isfahan and Shiraz, two schools were randomly selected. Girls and boys from experimental schools were compared with those of control schools. Collectively 1428 students were selected. At the end of the educational term, researcher- developed questionnaire from educational materials of each class were completed by both of the experimental and control groups. Then knowledge of two groups was analyzed by SPSS-14 software.
  Results
  Our study showed that the effect of life skills training was significant in only one city.In the most cities, the knowledge of girls in the field of life skills was significantly higher than boys (Kerman: 11.12 Vs. 7.5, Mashhad, 11.79 Vs. 10.93, Shiraz 10.33 Vs. 7.06, Isfahan, 15.89Vs. 8.31) and there were siginificant differences between girls and boys in Kerman (F= 52.56, P< 0.01), Shiraz (F= 55.22, P< 0.01), and Isfahan (F= 133.58, P< 0.01). But there was no significant difference in Mashhad. In the most cities, knowledge of life skills of lower grades’ students was significantly higher than students in higher grades. MANOVA revealed that the differences in all cities were significant (Kerman, F= 76.9,, P< 0.01, Shiraz F=164.12, P< 0.01, Isfahan F= 54.56, P< 0.01 and Mashhad F= 86/22, P< 0.01).
  Conclusion
  According to the results, there are sexual and developmental differences in life skills training that should be considered. In addition, evaluation of preventive programs as a serious matter is demanded.
  Keywords: Evaluation, Knowledge, Prevention, Life Skills Training Program
 • H. Ahanchian, Hr Kianifar *, T. Ganji, Ma Kiani, A. Khakshour, Sa Jafari Pages 445-452
  Background and Objectives
  acute upper respiratory infections (URI) are one of the most common infections in childhood. It is estimated children younger than 5, suffer from 4 to 8 episodes annually, andURI incidence is 2 million children all around the world. The aim of this review was to evaluate and summarized studies about relation between probiotic and upper respiratory tract infection in children.
  Material and Methods
  The articles were identified by searching the Cochrane Library, PUBMED, Scopus and MEDLINE, IranMedex, Google Scholar, Ovid, Science Direct, Margiran, Scientific Information Database up to December 2014. We selected key words regard to MeSH Database (probiotic AND respiratory infection AND children).
  Results
  Nine types of probiotics were used on 2261 children in these studies, included KB29, CRL-431, BB-12, TH-4, FOS, CRL431, DSM17938، Lactobacillus acidophilusand Bifidobacteriumbifidum. Only two studies reported the side effects of probiotics.
  Conclusion
  these studies revealed that probiotic administration could reduce the duration of upper respiratory tract infection and decrease the loss of school days.
  Keywords: probiotics, upper respiratory tract infection, child
 • Y. Jafari, J. Rahimi, S. Bkgnazar, H. Lashkardoost, Hr Mohaddes Hakkak *, Sm Mousavi Jajarmi, Sh Hoseini Pages 453-463
  Background and Objectives
  Diabetes is a common disease and one of the biggest health problems in countries. Self-care is known as a health-promoting behavior. According to the studies, spiritual beliefs affect health behaviors. This study aimed to determine the relationship between religious orientation and self-care in patients with type 2 diabetes having referred to diabetes clinic in Bojnurd city.
  Material and Methods
  This descriptive-analytic study was conducted on 196 patients with type 2 diabetes who had referred to the Diabetes Clinic in Bojnurd city through available sampling method. Data collection tools included the demographic data, and two standard questionnaires; Toobert’s self-care and Alport’s religious orientation. Data were entered into SPSS 18 software and were analyzed using ANOVA, t-test and correlation coefficient.
  Results
  The results of this study showed that the mean score of self-care was 26/7±14/43, and that of internal and external religious orientation were respectively 22/34±6/09 and 33/97±10/64. Self-care had a significant relationship with external religious orientation, but was not related to the internal religious orientation. Age and education had a significant relationship with self-care and external religious orientation.
  Conclusion
  According to the results of this study, holding religious events, even for pretension purposes will lead to the increase in self-care in diabetic patients. Therefore, in addition to the current, it is recommended to include religious-cultural programs as well as common programs of the health centers to improve self-care conditions in people with type 2 diabetes.
  Keywords: diabetes, self, care, religious orientation
 • R. Assali *, F. Jalal Marvi, F. Ansari, H. Lashkardost Pages 465-473
  Background and Objectives
  Premenstrual syndrome is existence of one or more symptom and sign from a large collection of signs, before menstruation. Given the role of women in family stability and peace, any decrease in their pivotal activity or emotional disturbance could affect this balance. The aim of this study was to investigate the effects of premenstrual syndrome on marital relations.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was carried out on 96 employed women in health centers. Anxiety, stress and depression were rolled out with DASS -21 scales. Premenstrual syndrome was confirmed with short questionnaire PMS within 7 days before menstrual phase and 2 days after menstrual phase for two menstrual periods. Marital relationship of cases with premenstrual syndrome diagnosis was assessed by RDAS questionnaire.
  Results
  The results showed 27.5% of cases were of mild premenstrual syndrome, 56% moderate, 9.9% severe, and 5.4 percent were severe. The relationship between marital relationship and premenstrual syndrome was significant (P = 0.024). According Tukey test women with severe and very severe premenstrual syndrome received lower marks in marital relationship.
  Conclusions
  Premenstrual syndrome could affect marital relationship, so it is recommended that women with premenstrual syndrome receive the necessary knowledge about its effects on their life and effective method to improve the symptoms.
  Keywords: Employed women, premenstrual syndrome, marital relationship