فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 57، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/17
 • تعداد عناوین: 30
|
 • مقالات مروری
 • رضا شیری، نجات مهدیه * صفحات 1-17
  سابقه و هدف
  تالاسمی، به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی، در بسیاری از کشورهای جهان دیده شده است. دو نوع رایج از تالاسمی آلفا و بتا وجود دارد. شیوع جهش های مسبب تالاسمی در نقاط مختلف دنیا و حتی در درون کشور ما در نژادهای مختلف، متفاوت است. افزون بر روش های تشخیصی بالینی و بیوشیمیایی و هماتولوژیک، روش های مولکولی برای تشخیص پیش از زایمان تالاسمی نیز به کار می روند. بر اساس مطالعه حاضر، جهش های IVS I-5 (G>C)، IVS II-1 (G>A)، FSC36/37 (-T)، IVS I-110 (G>A)، FSC 8/9 (+G)، IVS I-1 (G>A)، FSC8 (-(AA)، IVSI-25 bp، CD30 (G>C) و (FSC44 (-C، در کشور شایع هستند. این جهش ها در حدود 80% از کل جهش ها را تشکیل می دهند. جهش(IVS II-1 (G>A در سراسر کشور شایع بوده ولی جهش های دیگر در اقوام و مناطق خاصی شایع هستند. در این مطالعه، انواع مطالعاتی که برای شناسایی و فراوانی جهش های بیماران بتاتالاسمی انجام شده بررسی و جهش های شایع در استان های مختلف کشور ارائه می گردد. شناسایی مکانیسم مولکولی بیماری، به درک بهتر ویژگی های بالینی کمک کرده و برنامه های پیشگیری و درمان بیماری را آسان تر می سازد
  کلیدواژگان: تالاسمی، گلوبین، جمعیت، ایران
 • محمد مهدی رنجبر، نایبعلی احمدی، خدایار قربان *، آرش قلیانچی لنگرودی، مریم دادمنش، حمیدرضا امینی، بیژن صدیقی مقدم صفحات 18-26
  سابقه و هدف
  ایمونوانفورماتیک یا ایمونولوژی محاسباتی اخیرا به عنوان زمینه ای مهم و نوین نقش چشمگیری را در علوم آنالیز، مدل سازی و پیشگویی عمل کرد سیستم ایمنی، طراحی واکسن های جدید، تحقیقات آلرژی زایی و اکتشافات دارویی داشته است. این علم نه تنها سبب تسریع تحقیقات علمی شده بلکه به علت تعامل آن با پروژه های ژنوم منجر به دست یابی به اطلاعات بسیار زیادی در ارتباط با ایمنی شناسی گردیده است. در واقع ایمونوانفورماتیک همانند پلی میان آزمایشات تجربی و رهیافت های محاسباتی می باشد. موفقیت های این شاخه از علم به طور وسیعی به سبب ارتباط مستقیم آن با سلامتی جهانی، واجد اهمیت استراتژیک می باشد و در کنار آن، از نگاهی دیگر سبب کاهش زمان و هزینه ها در فرآیند تحقیقات علمی می شود. این مقاله، پایگاه های مختلف عمومی و اختصاصی ایمنی شناسی، رهیافت های پیشگویی اپی توپ های سلول B و T و مبانی بیوانفورماتیک واکسن ها را مرور می کند و نیز کاربردهای ایمونوانفورماتیک را بر می شمارد. در واقع هدف اصلی این مقاله آشنایی هر چه بیش تر و هدایت محققان ایرانی به سمت و سوی کاربرد پایگاه ها و ابزارهای پیشرفته ایمونولوژی در تحقیقاتشان می باشد.
  کلیدواژگان: ایمونوانفورماتیک، ایمونولوژی محاسباتی، پایگاه داده ها، اپی توپ ها، پیش گویی ایمونولوژیکی
 • مقالات پژوهشی
 • عباسعلی کشتکار، مهدی رنجبران، حمید سوری *، کورش اعتماد، پاتریشیا خشایار، محبوبه دینی، باقر لاریجانی صفحات 27-36
  سابقه و هدف
  نتایج متفاوتی در خصوص ارتباط بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و وضعیت تراکم استخوان وجود دارد، ولی به دلیل شکستگی های بیش تر در گروه های با درآمد کم جامعه، به نظر می رسد که وضعیت اقتصادی اجتماعی نقش مهمی در سلامتی استخوان داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطوح فردی و خانوار وضعیت اقتصادی-اجتماعی با استئوپروز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  داده های حاصل از مرحله ی سوم طرح IMOS) Iranian Multi-center Osteoporosis Study)، شامل تعداد 2617 نمونه از سنین 20 ساله و بالاتر که به صورت خوشه اییک مرحله ای از شهرهای اراک و سنندج است وارد مطالعه شدند. برای ساختن شاخص وضعیت اقتصادی-اجتماعی سطح فردی و خانوار از مدل PCA) Principal component analysis) استفاده شد. دو متغیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی ساخته شده به عنوان متغیرهای مستقل در مدل تک متغیره و چند متغیره رگرسیون لجستیک برای بررسی نقش آن ها در شیوع استئوپروز به عنوان متغیر وابسته استفاده گردید.
  یافته ها
  وضعیت اقتصادی-اجتماعی در هر دو سطح فردی و خانوار به طور مستقل و با کنترل عوامل خطر اصلی، اثر موثری بر بیماری استئوپروز نشان داد. در سطح فردی، در گروه پایین، متوسط به پایین و متوسط به بالا، در مقایسه با گروه با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا، نسبت شانس و فاصله اطمینان 95% به ترتیب برابر: (46/ 3–96/ 2) 2/ 3، (55/ 6–65/ 5) 08/ 6، (32/ 5–60/ 4) 95/ 4 و در سطح خانوار به ترتیب برابر: (95/ 1–80 /1) 88/ 1، (44/ 1–33/ 1) 38/ 1، (06/ 2–90/ 1) 98/ 1 بود.
  نتیجه گیری
  علاوه بر سطح فردی، سطح خانوار وضعیت اقتصادی-اجتماعی نیز حائز اهمیت است و نیاز به اقدامات مداخله ای و پیشگیرانه در سطح خانوار علاوه بر سطح فردی احساس می شود.
  کلیدواژگان: طبقات اجتماعی، پوکی استخوان، تحلیل مولفه های اصلی، ایران
 • محمد مهدی هزاوه ای، سعید دشتی *، بابک معینی، جواد فردمال، رضا شهرآبادی، امیر حسین یزدی صفحات 37-44
  سابقه و هدف
  فشار خون یک بیماری مزمن بدون علامت است که از هر سه نفر بزرگسال در سراسر دنیا یک نفر را مبتلا کرده است این بیماری قابل درمان نیست ولی لازم است مدیریت شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به فشار خون با مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 298 نفر از بیماران فشار خونی بالای 30 سال روستاهای شهرستان همدان انجام شد. نمونه گیری به روش چند مرحله ای انجام گرفت. بیماران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. پرسش نامه ها به صورت خودگزارش دهی و مصاحبه تکمیل شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه مدل اعتقاد بهداشتی، سوالات آگاهی، رفتارهای خود مراقبتی و متغیرهای دموگرافیک بود.
  یافته ها
  آزمون آماری رگرسیون بین سازه های موانع درک شده، خودکارآمدی و راهنما برای عمل با رفتار خود مراقبتی رابطه معنی داری نشان داد (001/ 0>P). از بین متغیرهای تعدیل کننده تنها جنس با رفتارهای خودمراقبتی رابطه معنی داری داشت. بین میزان آگاهی، تحصیلات و وضعیت اقتصادی با رفتارهای خودمراقبتی رابطه معنی داری مشاهده نشد (P >0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه بین موانع درک شده، راهنما برای عمل و خودکارآمدی با رفتارهای خود مراقبتی، لازم است که برنامه های آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی و با تاکید بر سازه های موثر بر انجام رفتارهای خود مراقبتی تدوین گردد
  کلیدواژگان: مدل های آموزشی، پرفشاری خون، خود مراقبتی
 • نرجس بحری، براتعلی عرب نژاد، نسرین بحری، فریبا اسحاقی، طاهره فتحی، منا لرکی* صفحات 45-53
  سابقه و هدف
  طبق بیانیه سازمان جهانی بهداشت کلید پیشگیری از مرگ و میر مادران مراقبت های بهداشتی با کیفیت است. اولین گام در ارتقای کیفیت مراقبت ها، ارزیابی کیفیت ارائه این خدمات می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت عمل کرد تیم سلامت در ارتباط با مراقبت های پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان طراحی و انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 105 پزشک و مامای تیم سلامت که در مراکز بهداشتی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره سه مشهد شاغل بودند، به روش سرشماری وارد شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه مشخصات فردی و سه آزمون بالینی ساختاردار عینی در زمینه مراقبت های پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان بودند. مشارکت کنندگان پس از تکمیل پرسش نامه مشخصات فردی ایستگاه های طراحی شده آزمون بالینی ساختاردار عینی را که برای مراجعین فرضی طراحی شده بود، به ترتیب گذراندند.
  یافته ها
  بهترین عمل کرد تیم سلامت در حیطه مراقبت های پیش از بارداری (1/ 98 درصد عمل کرد خوب) و ضعیف ترین عمل کرد در حیطه مراقبت های پس از زایمان (52/ 49 درصد عمل کرد خوب) مشاهد شد. در حیطه مراقبت های پیش از بارداری اخذ شرح حال (100 درصد) و ایمن سازی (7/ 65 درصد)، در حیطه مراقبت های دوران بارداری اخذ شرح حال (100 درصد) و تجویز صحیح مکمل ها (76/ 24 درصد)، در حیطه مراقبت های پس از زایمان نیز ارزیابی مادر پس از زایمان (09 /98 درصد) و ارائه توصیه های لازم (57 درصد)، به ترتیب بهترین و ضعیف ترین کیفیت عمل کرد توسط تیم سلامت ارائه شد. بین سن (04/ 0=P) و سابقه کار (006/ 0=P) با نمره کیفیت مراقبت های پیش از بارداری، بین مدرک تحصیلی و کیفیت ارائه مراقبت دوران بارداری (02/ 0=P) ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج کلی نشان داد که کیفیت عمل کرد تیم سلامت در ارائه مراقبت های پس از زایمان مطلوب نمی باشد. از آن جایی که مراقبت مناسب در دوران نقاهت پس از زایمان نقش مهمی در کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد دارد؛ پیشنهاد می شود که مراقبین بهداشتی با شرکت منظم در دوره های بازآموزی مرتبط بر مهارت و تجربه خود بی افزایند
  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت بهداشتی، مراقبت پیش از باداری، مراقبت حین بارداری، مراقبت پس از زایمان، ارزیابی فرآیند مراقبت بهداشتی
 • صنم مرادان *، مژگان رحمانیان، راهب قربانی صفحات 54-59
  سابقه و هدف
  پره اکلامپسی از عوارض جدی حاملگی و جمع آوری ادرار 24 ساعته برای تعیین میزان پروتئین استاندارد طلایی تشخیص آن است. هدف این مطالعه ارزیابی امکان جایگزینی جمع آوری نمونه های ادرار 6 ساعته به جای 24 ساعته است.
  مواد و روش ها
  یک پژوهش توصیفی تحلیلی روی 30 خانم باردار، سن حاملگی بالای 20 هفته، تشخیص احتمالی پره اکلامپسی، وجود حداقل پروتئینوری مختصر یا 1 مثبت، فشار خون 140/ 90 میلی متر جیوه، بستری در بخش زنان انجام شد. ابتدا یک نمونه تصادفی ادرار جهت تعیین نسبت پروتئین به کراتینین گرفته و سپس در دو ظرف جداگانه در دوره زمانی 6 و 18 ساعته نمونه ادرار جمع آوری شد. میزان پروتئین در نمونه اول بررسی و سپس دو نمونه با یک دیگر مخلوط و مجددا میزان پروتئین اندازه گیری شد که به عنوان میزان پروتئین ادرار 24 ساعته در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  هم بستگی مثبت و معنی داری بین میزان پروتئین نمونه ادرار 6 و 24 ساعته در سطح معنی داری 05/ 0 مشاهده گردید (P=0.018، r=0.429). هم بستگی بین نسبت پروتئین به کراتینین با میزان پروتئین نمونه ادرار 6 (p=0.366، r=0.171) و 24 ساعته (p=0.794، r=0.050) دیده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان پیشنهاد کردکه جهت تشخیص پراکلامپسی جمع آوری نمونه ادرار 6 ساعته، جایگزین نمونه 24 ساعته گردد. نسبت پروتئین به کراتینین با میزان پروتئین ادرار 6 و 24 ساعته ارتباطی ندارد
  کلیدواژگان: پروتئینوری، پره اکلامپسی، زنان باردار، عوارض بارداری
 • مریم مخلصین، حوریه احدی، جلال بختیاری، زهرا احمدی زاده، فاطمه کسبی* صفحات 60-76
  سابقه و هدف
  برخی مطالعات در زمینه چگونگی پردازش کلمات در مغز، تاثیر محتوای هیجانی کلمه بر عمل کرد مغز را مورد بررسی قرار می دهند. گروهی دیگر نیز با کنترل ابعاد هیجانی، تاثیر ویژگی های واژگانی و معنایی بر پردازش کلمه را می سنجند. برای انجام چنین مطالعاتی در زبان فارسی نیازمند فهرستی از واژگان هیجانی مختص زبان و فرهنگ خود هستیم و هدف از مطالعه حاضر تهیه چنین فهرستی برای انجام مطالعات آتی است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی و مقطعی حاضر 150 دانشجوی فارسی زبان با میانگین سن 22 سال بر اساس مقیاس لیکرت به 300 کلمه فارسی بر اساس بار و برانگیختگی هیجانی، میزان آشنایی، سن یادگیری و قابلیت تصور نمره دادند. اطلاعات موجود در زمینه بسامد، طبقه واژگانی، عینیت و طول کلمات نیز توسط محققین برای هر کلمه اضافه گردید.
  یافته ها
  از مجموع 294 کلمه که به دلیل مشخص بودن بار هیجانی مورد بررسی نهایی قرار گرفتند، 237 مورد اسم، 47 کلمه صفت و 10 واژه معنای فعلی داشت. 158 کلمه مورد مطالعه برای دانشجویان بار هیجانی مثبت و 79 کلمه بار منفی داشت و 57 کلمه خنثی بود. همه نمرات برای هر کلمه در جدول داده ها به طور کامل برای استفاده محققین قرار داده شده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر از طریق ارائه فهرستی از کلمات هم راه با نمرات مربوطه می تواند در کنترل و بررسی عوامل موثر بر پردازش کلمات در جوانان فارسی زبان در مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیرد. دلیل تفاوت نمرات حاصل از این مطالعه با مطالعات خارجی، تفاوت های فرهنگی و پیش زمینه های اجتماعی- زبانی است
  کلیدواژگان: برانگیختگی، هیجان، زبان فارسی
 • شبنم صدوق عباسیان، صفیه صوفیان، علیرضا ژاپونی نژاد، حمید ابطحی* صفحات 77-83
  سابقه و هدف
  از مشکلات جدی در تولید آنزیم هیالورونیداز استرپتوکوکوس پایوژنز به صورت نوترکیب، وزن مولکولی بالای این پروتئین می باشد. هدف از انجام این مطالعه استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیکی جهت پیش بینی نواحی با بیش ترین خاصیت آنتی ژنیک در پروتئین هیالورونیداز، پیش گویی ساختار قطعه مورد نظر و ارزیابی کلونینگ آن در وکتور pTZ57R/T می باشد.
  مواد و روش ها
  ابتدا جهت به دست آوردن توالی مورد توافق در تمامی توالی های آمینو اسیدی آنزیم هیالورونیداز، هم ترازی چندگانه با استفاده از نرم افزار MegAlign و روش Clustal W صورت پذیرفت. آنالیز BlASP صورت پذیرفت. نواحی آنتی ژنیک با استفاده از نرم افزارهای آنلاین ABCpred، BcePred و Emboss تعیین گردید. ساختمان سه بعدی نواحی آنتی ژنیک تعیین شده، با استفاده از نرم افزار TASERI پیش گویی شد و با استفاده از نرم افزار Swiss-PDB Viewer بررسی گردید. در نهایت قطعه پیش بینی شده در وکتور pTZ57R/T وارد گردید.
  یافته ها
  توالی مورد توافق به دست آمده دارای 868 آمینو اسید بود که توالی امینو اسیدی 279 تا 773 به عنوان منطقه با آنتی ژنیک بالا به منظور کوتاه کردن توالی با استفاده از نرم افزارهای آنلاین انتخاب شد. در نهایت نتایج نشان داد که بخش های آنتی ژنیک ژن هیالورونیداز در وکتور pTZ57R/T کلون شده است.
  نتیجه گیری
  توالی مورد توافق به دست آمده دارای 868 آمینو اسید بود که توالی امینو اسیدی 279 تا 773 به عنوان منطقه با آنتی ژنیک بالا به منظور کوتاه کردن توالی با استفاده از نرم افزارهای آنلاین انتخاب شد. در نهایت نتایج نشان داد که بخش های آنتی ژنیک ژن هیالورونیداز در وکتور pTZ57R/T کلون شده است
  کلیدواژگان: آنزیم هیالورونیداز، نواحی آنتی ژنیک، کلونینگ
 • حمید استاجی *، محمدرضا سلیمی بجستانی، عماد چنگیزی، عباس جواهری وایقان صفحات 84-91
  سابقه و هدف
  سویه های اشریشیاکلی مولد شیگاتوکسین اجرام بیماری زایی هستند که با ایجاد مانند کولیت خون ریزی دهنده و سندروم همولیتیک اورمیک در انسان در ارتباط اند و شیگاتوکسین ها (stx1، stx2) از مهم ترین عوامل حدت این سویه ها می باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع و انتشار ژن های stx1 و stx2 در سویه های E. coli جدا شده از بره های نژاد سنگسری واقع در اطراف شهر سمنان می باشد.
  مواد و روش ها
  طی یک دوره سه ماهه در بهار سال 1393، تعداد 160 نمونه به صورت سوآب مقعدی از بره های مبتلا به سندروم اسهال گرفته شده و از لحاظ کشت و بیوشیمیایی جهت جداسازی باکتری اشریشیاکلی به عنوان عامل ایجاد عفونت بررسی شده و سپس سویه های E. coli جداسازی شده به واسطه روش Multiplex-PCR جهت ردیابی ژن های stx بررسی شدند.
  یافته ها
  از تعداد 160 نمونه مورد بررسی، تعداد 51 سویه E. coli به عنوان عامل ایجاد اسهال در بره ها جداسازی شدند. از میان 51 جدایه تعداد دوازده (24%) سویه دارای حداقل یکی از انواع stx بودند و به عنوان STEC تشخیص داده شدند. در میان این 12 سویه، پنج (10%) سویه حامل ژن stx1، چهار (8%) سویه حامل ژن stx2 و تعداد سه (6%) سویه حامل هر دو واریته stx بودند.
  نتیجه گیری
  تناوب حضور ژن های stx1 و stx2 در حیوانات و ارتباط آن ها با ایجاد بیماری در انسان در ایران به خوبی مشخص نشده است. به دلیل مصرف بالای گوشت گوسفند و به خصوص پرورش گوسفندان نژاد سنگسری در منطقه اطراف سمنان و حضور سویه های STEC در بره های مبتلا به سندروم اسهال به میزان 24% در نمونه های مدفوع دام های مورد مطالعه، بررسی دقیق تر و جامعی در این رابطه جهت شناسایی دقیق تر میزان انتشار سویه های مولد شیگاتوکسین در دام های فوق الذکر، کنترل و پیشگیری از انتشار مستقیم و غیرمستقیم این عامل مشترک بین انسان و دام و مخاطره آمیز مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی شیگاتوکسیژنیک، شیگاتوکسین 1، شیگاتوکسیین، اسهال گوسفند، سمنان
 • مجید اکبری، بی تا بخشی *، شهین نجار پیرایه صفحات 92-98
  سابقه و هدف
  انتروباکترها متعلق به خانواده انتروباکتریاسه اند که دارای مشخصات متنوعی از نظر فنوتیپ و ژنو تیپ هستند. در مورد انتروباکترکلوآکه، شش گونه مشابه از نظر فنوتیپیک و ژنوتیپیک در یک کمپلکس به عنوان کمپلکس انتروباکترکلوآکه گنجانده شده اند و جدایه های وابسته آن جزء بیش ترین جدایه های عامل ایجاد عفونت های فرصت طلب سخت در بیمارستان می باشند. بر اساس توالی ژن hsp60 در این کمپلکس 13 خوشه ژنتیکی تعریف کرده اند. چون در ایران هیچ گونه مطالعه ای بر روی این کمپلکس صورت نگرفته، در این پژوهش به ارزیابی روش های تشخیصی این باکتری ها در بین جدایه های ادراری با دو روش فنوتیپیک (کیت تجاری در دسترس) و ژنتیکی اقدام نمودیم.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 74 جدایه ادراری انتروباکترکلوآکه از 6 بیمارستان شهر تهران جمع آوری گردید. جدایه ها با استفاده از کیت API20E به عنوان روش مرجع مجددا تعیین هویت و جهت تایید نهایی هویت جدایه ها از تعیین توالی ناحیه ژنی hsp60 استفاده گردید.
  یافته ها
  کیت API 20E در مقایسه با تعیین توالی hsp60، به عنوان روش استاندارد طلایی از حساسیت 88% و ویژگی 60% جهت تعیین گونه ها، زیر گونه ها و ژنو تیپ های موجود در کمپلکس انتروباکترکلوآکه برخوردار می باشد.
  نتیجه گیری
  بنا به اهمیت کمپلکس انتروباکترکلوآکه و نقش ویژه آن ها در عفونت های بیمارستانی و فرصت طلب و با توجه به محدودیت پایگاه داده های کیت API20E در تشخیص اعضاء این کمپلکس می بایست از تست های تکمیلی و یا روش های ملکولی که از دقت و صحت بالاتری برخوردارند، استفاده کرد.
  کلیدواژگان: انتروباکترکلوآکه، حساسیت و ویژگی، انتشار عفونت، hsp60
 • فرشته احمدآبادی، سیدمحسن آوندی، عاطفه امینیان فر* صفحات 99-110
  سابقه و هدف
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر حاد پروتکل های مختلف گرم کردن بر تعادل ایستا، پویا و عمل کرد بالانس شلاقی در دختران ژیمناست ماهر بود.
  مواد و روش ها
  به این منظور تعداد 24 نفر از دختران ژیمناست ماهر با میانگین سنی 43/1±66/9 سال انتخاب شدند. آزمودنی ها با آرایش تصادفی به سه گروه (گرم کردن عمومی (کنترل)، گرم کردن عمومی و کشش ایستا و گرم کردن عمومی و کشش پویا) تقسیم شدند. پروتکل اول شامل 10 دقیقه گرم کردن عمومی، پروتکل دوم شامل گرم کردن عمومی و استفاده از حرکات کششی ایستا و پروتکل سوم شامل گرم کردن عمومی و حرکات کششی پویا در عضلات درگیر در اجرای مهارت بالانس شلاقی بود. قبل و بلافاصله بعد از فعالیت شاخص های تعادل دامنه نوسانات مرکز فشار در جهت های قدامی-خلفی و داخلی-خارجی و هم چنین طول مسیر مرکز فشار قدامی-خلفی و داخلی-خارجی در چهار وضعیت ایستا و پویا (در هر دو وضعیت: با دو پا و یک پا) با استفاده از سیستم نیروسنج مجهز به 7 دوربین و صفحه فشار (Kistler force plate) بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد عمل کرد بالانس شلاقی با پروتکل گرم کردن پویا به طور معناداری بالاتر از پروتکل گرم کردن عمومی (001/ 0=p) و پروتکل گرم کردن ایستا (001/ 0=p) بود. هم چنین عمل کرد بالانس شلاقی بعد از اجرای پروتکل گرم کردن ایستا به طور معنی داری کاهش یافت (005/ 0=p) اما در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (P ≥0.05). تعادل ایستا با دو پا در پروتکل گرم کردن پویا نسبت به پروتکل گرم کردن عمومی (07/ 0=p) و پروتکل گرم کردن ایستا (06/ 0=p) تفاوت معنی داری نشان نداد (P ≥0.05). هم چنین در پروتکل گرم کردن ایستا و گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P ≥0.05). از طرفی بین تعادل ایستا با یک پا، تعادل پویا با دو پا و تعادل پویا با یک پا تفاوت معنی داری در گروه ها مشاهده نگردید (P ≥0.05).
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد گرم کردن پویا در مقایسه با گرم کردن ایستا و عمومی باعث توسعه بیش تری در عمل کرد بالانس شلاقی می گردد. هم چنین گرم کردن پویا در مقایسه با گرم کردن ایستا و عمومی هر چند از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین گروه ها نشان نداد، اما از نظر بالینی باعث توسعه بیش تری در تعادل ایستا و پویا گردید.
  کلیدواژگان: تمرینات گرم کردن، تعادل وضعیتی، ژیمناستیک
 • کریم آزالی علمداری صفحات 111-122
  سابقه و هدف
  امروزه در مورد تاثیر سابقه فعالیت بدنی بر خطر متابولیک و توجه تداومی در جریان افزایش سن، اطلاعات اندکی فراهم شده است که به دلیل ماهیت چند مولفه ای توجه تداومی و خطر متابولیک با پراکندگی نیز مواجه هستند. بنابراین این تحقیق با هدف تعیین تاثیر سابقه فعالیت بدنی در مردان بر چگونگی تغییرات هم زمان در عمل کرد کلی توجه تداومی و خطر متابولیک در دو مقطع سنی میان سال و سالمند انجام شد. هم چنین نقش سایر متغیرهای فردی بر دستکاری تاثیر سابقه فعالیت بدنی بر متغیرهای مذکور نیز بررسی شدند.
  مواد و روش ها
  13 مرد میان سال فعال، 14 مرد میان سال غیرفعال، 15 مرد سالمند فعال و 13مرد سالمند غیرفعال، آزمون توجه تداومی (CPT) را تجربه کردند و پس از خون گیری (ناشتا)، دور کمر و فشارخون تعیین شدند. به منظور ارائه ملاک کمی واحد از عمل کرد کلی توجه تداومی و خطر متابولیک، امتیاز z کل توجه تداومی (Zcpt) از جمع جبری نمرات z در سه مولفه از آزمون CPT (نسبت پاسخ های صحیح به کل محرک های ارائه شده، نسبت پاسخ های اشتباه به کل محرک های ارائه شده و متوسط زمان واکنش) و امتیاز z کل خطر متابولیک (Zmets)، از مجموع نمرات z در پنج عامل خطر متابولیک (دور کمر، فشار خون، قند، تری گلیسرید و لیپوپروتئین پرچگال خون) محاسبه شدند
  یافته ها
  در تمام آزمودنی ها، بین سن و تعداد شاخص های خطر متابولیک با مولفه های توجه تداومی هم بستگی معنی داری وجود داشت (05/ 0>P). سطح تحصیلات، مهم ترین عامل پیش بینی Zcpt بود (05/ 0>P). هر سه مولفه توجه تداومی هم در بین دو گروه سنی و هم در بین دو نوع سبک زندگی، تفاوت معنی داری داشتند(Zcpt (P<0.05 فقط در بین دو نوع سبک زندگی و Zmets فقط در بین دو گروه سنی تفاوت معنی داری داشت (05/ 0>P).
  نتیجه گیری
  سالمندی هم راه با سبک زندگی غیر فعال و افزایش خطر متابولیک، توجه تداومی را تضعیف می کند و به نظر می رسد که آمادگی بدنی و افزایش درگیری شناختی، در بهبود گوش به زنگ بودن و کاهش خطرات ناشی از حواس پرتی مفید است.
  کلیدواژگان: پیری، توجه، ورزش، عوامل خطر
 • جبار بشیری *، عباسعلی گایینی، حمدالله هادی صفحات 123-132
  سابقه و هدف
  تمرین استقامتی به عنوان جزء سودمند برنامه تمرینی می تواند به منظور بهبود استقامت قلبی عروقی و ظرفیت عمل کردی در افراد به کار برده شود. به نظر می رسد تمرینات استقامتی می توانند از طریق افزایش آنژیوژنز، بیماران دیابتی را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی بر آنژیوژنز عضله قلبی و سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در موش های صحرایی دیابتی بود.
  مواد و روش ها
  40 رت به دو دسته دیابتی و سالم تقسیم و سپس هر دسته به دو گروه تمرین استقامتی به مدت 8 هفته و بدون تمرین تقسیم شدند. 48 ساعت پس از اتمام دوره تمرینی نمونه خونی گرفته شد. تراکم مویرگی در عضله قلبی رت ها با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی (فعالیت آلکالین فسفاتاز) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها مشاهده شد که دیابت موجب کاهش معنی دار تراکم مویرگی عضله قلبی و مقدار سرمی VEGF می شود (001/ 0=P). هم چنین نتایج نشان داد که تمرین استقامتی به مدت 8 هفته موجب افزایش معنی دار تراکم مویرگی عضله قلبی و مقدار سرمی VEGF در رت های سالم و دیابتی می شود (001 /0=P).
  نتیجه گیری
  بنابراین به نظر می رسد تمرین استقامتی می تواند از طریق مسیر آنژیوژنیکی باعث بهبود بیماران دیابتی گردد. هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر و روشن شدن این فرآیندهای تنظیمی به وسیله VEGF که به وسیله تمرین استقامتی تحت تاثیر قرار می گیرند، استراتژی بسیار باارزشی به دست می آید که می تواند به توسعه روش های درمانی جدید در بیماری دیابت منجر شود.
  کلیدواژگان: عامل رشد اندوتلیال عروقی آ، مویرگ ها، دیابت شیرین، موش های صحرایی
 • غلامعلی شولی، محسن قنبرزاده *، عبدالحمید حبیبی، روح الله رنجبر صفحات 133-141
  سابقه و هدف
  هم زمان با انجام تمرین های ورزشی در شدت های متفاوت مقدار مصرف انرژی افزایش می یابد که ممکن است تغییراتی در سطوح لیپتین مستقل از سلول های چربی و متاثر از شدت فعالیت ورزشی ایجاد کند؛ از این رو هدف از این مطالعه مقایسه شدت های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان لپتین سرم، لاکتات، گلوگز و پروتئین تام مردان فعال بود.
  مواد و روش ها
  برای این منظور، 10 مرد سالم فعال، (میانگین سن 4/ 1±5/ 21 سال و شاخص توده بدنی 2/ 1±88/ 21 کیلوگرم بر مجذور متر) در قالب طرح نیمه تجربی، فعالیت ورزشی ترکیبی (فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی) را در سه شدت کم، متوسط و زیاد انجام دادند. شدت های مختلف (فعالیت ورزشی هوازی شامل دویدن روی تردمیل با سرعت 8، 6/ 9 و 2/ 11 کیلومتر بر ساعت و فعالیت ورزشی مقاومتی بر اساس 45، 65 و 85 درصد حداکثر قدرت بیشینه در شش حرکت) برای همه شرکت کنندگان، یکسان سازی شد. نمونه گیری خونی طی سه مرحله (حالت پایه، بلافاصله و 24 ساعت پس از قرارداد تمرینی) انجام شدند.
  یافته ها
  یافته ها حکایت می کنند که تجمع لاکتات پلاسما بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی در مقایسه با قبل و 24 ساعت بعد از فعالیت در همه شدت ها افزایش یافت (05/ 0≥P). فعالیت ورزشی ترکیبی در شدت های مختلف منجر به تغییرات معنی دار لپتین نشد (05/ 0≤P). یافته های پژوهش هم چنین نشان داد که مقادیر گلوکز و پروتئین تام پلاسمای آزمودنی ها بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی و 24 ساعت بعد از فعالیت ورزشی در مقایسه با قبل از فعالیت ورزشی در شدت های مختلف فعالیت ورزشی ترکیبی تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که فعالیت ورزشی ترکیبی (هوازی-مقاومتی) در شدت های مختلف منجر به تغییرات لپتین مردان فعال نمی شود
  کلیدواژگان: ورزش، لاکتات ها، گلوکز، لپتین، مردان
 • رزیتا هدایتی *، صدیقه کهریزی، محمد پرنیان پور، فریبا بهرامی، انوشیروان کاظم نژاد، بهرام مبینی صفحات 142-151
  سابقه و هدف
  انجام تمرینات درمانی به عنوان یکی از مهم ترین مداخلات درمانی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن مطرح شده است. از جمله مهم ترین تمرینات کاربردی در این بیماران، تمرینات ثباتی است. بررسی تاثیر این تمرینات بر عوامل روانی هم راه با درد و ناتوانی عمل کردی ناشی از کمردرد از جمله ابهاماتی است که تاکنون به آن پاسخ داده نشده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر انجام تمرینات ثباتی بر ترس از درد، حرکت و ناتوانی عمل کردی در این بیماران، می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت تجربی بر روی 21 بیمار مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی تکرار شونده (14 نفر در گروه آزمایش و 7 نفر در گروه کنترل) انجام شد. نمره پرسش نامه های ترس از درد، ترس از حرکت و ناتوانی این افراد ثبت گردید. سپس افراد گروه آزمایش، تمرینات به داخل کشیدن شکم و انقباض هم زمان عضلات شکم را در سه تکرار ده تایی با فواصل استراحت دو دقیقه بین هر تکرار، به صورت ایزوله، در طی 20 جلسه و در حضور فیزیوتراپیست با استفاده از بیوفیدبک فشاری، در وضعیت های طاق باز، نشسته بر روی صندلی، ایستاده ثابت و ایستاده هم راه با بالا بردن اندام فوقانی با حداکثر سرعت، یک بار در روز تمرین می گردید یک بار در روز تمرین کردند. پس از پایان دوره تمرین درمانی متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در هر دو گروه آزمایش و کنترل مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بررسی نتایج نشان داد که انجام تمرینات ثباتی تاثیری بر عوامل اجتنابی ناشی از درد (ترس از درد و حرکت) ندارد (P >0.05)، در حالی که می تواند ناتوانی ناشی از کمر درد را کاهش دهد (01/ 0=P).
  نتیجه گیری
  بررسی نتایج نشان داد که عوامل روان شناختی هم راه با درد در بیماران مبتلا به کمر درد غیر اختصاصی تکرار شونده که یکی از عوامل تداوم کمردرد است، نمی تواند با انجام تمرینات ثباتی بهبود یابد.
  کلیدواژگان: ترس از درد، ترس از حرکت، ناتوانی، تمرینات ثباتی، کمر درد
 • مهرزاد مقدسی *، محمد امین عدالت منش، آیدا معینی، محدثه نعمت الله زاده صفحات 152-159
  سابقه و هدف
  به نظر می رسد نوروتروفین ها از جمله فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز(brain-derived neurotrophic factor، BDNF) نقش مهمی در بازسازی نرون ها دارند. شواهد اخیر حاکی از آنند که سطح BDNF در بیماران مبتلا به مالیتیپل اسکلروزیس (ام اس) کاهش یافته و ممکن است فعالیت ورزشی سطح این پروتئین را افزایش دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر میزان BDNF زنان مبتلا به ام اس بود.
  مواد و روش ها
  27 زن میان سال مبتلا به بیماری ام اس با میانگین و انحراف معیار سن 5/5±4/ 32 سال و شاخص درجه ناتوانی یک تا پنج به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه کنترل (13=n) و تمرین (14=n) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تمرین به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته به انجام برخی تمرینات مقاومتی منتخب بالاتنه و پایین تنه با وزنه و کش های مخصوص پرداختند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد وزن بدن، شاخص توده بدن، توده چربی و شاخص درجه ناتوانی آزمودنی ها پس از هشت هفته تمرینات مقاومتی نسبت به گروه کنترل به ترتیب 5/ 2، 4/ 3، 1/ 5 و 7 /27 درصد کاهش معنی دار یافته است (P<0.05). هم چنین، نتایج نشان داد سطح BDNF در گروه تمرین به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل 5/ 27 درصد افزایش پیدا کرده است (از 4/ 1068 به 7/ 1362 پیکوگرم بر میلی لیتر رسید؛ P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به نظر می رسد تمرینات مقاومتی با مدت و شدت به کار رفته در تحقیق حاضر موجب بهبود درجه ناتوانی و افزایش سطح BDNF در زنان مبتلا به بیماری ام اس می شود.
  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی، بیماری ام اس، BDNF، زنان
 • فاطمه کسبی، مژگان اسدی *، مجید میرمحمدخانی صفحات 160-169
  سابقه و هدف
  با توجه به این که مشکلات صوتی در معلمان ممکن است نه تنها بر روابط اجتماعی و عاطفی بلکه بر کیفیت آموزشی و شغل آنان تاثیر بگذارد، این مطالعه به مقایسه عوامل خطرساز مشکلات صوتی بین معلمان دارای و فاقد مشکلات صوتی می پردازد.
  مواد و روش ها
  در پژوهش حاضر 243 پرسش نامه بین معلمان ابتدایی سمنان توزیع شد که بر اساس بخش شکایات صوتی آن، معلمان به دو گروه دارای مشکل صوتی و فاقد مشکل صوتی تقسیم شدند. در این مطالعه با استفاده از آزمون های کای دو، دقیق فیشر، رگرسیون لجستیک ساده و چندگانه به مقایسه عوامل خطرساز مرتبط با مشخصات فردی، ویژگی های شغلی، عادات زندگی و اطلاعات پزشکی در دو گروه پرداخته شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که جنس، وضعیت تاهل، سابقه کار، بلندی صدا، گرد و غبار در کلاس، مصرف دارو، ریفلاکس مروی، اضطراب، آلرژی، سابقه جراحی حنجره و مشکلات هورمونی بر ابتلای معلمان به مشکلات صوتی موثر می باشند (P<0.05). آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه نیز نشان داد 3 عامل عادت به بلند صحبت کردن، اضطراب و آلرژی بیش ترین اهمیت را در ابتلا به مشکلات صوتی دارند به طوری که خطر ابتلا به مشکل صوتی را به ترتیب 4، 3 و 3 برابر افزایش می دهند.
  نتیجه گیری
  عادت به بلند صحبت کردن، اضطراب و آلرژی از جمله مهم ترین عوامل خطر ابتلا به مشکل صوتی در معلمان می باشند که لازم است معلمان، مسولین آموزش و پرورش و گفتاردرمانان به آن توجه نمایند.
  کلیدواژگان: مدرسه ها، نیروی انسانی، معلم ها، اختلالات صدا، عوامل خطر، گفتار درمانی
 • مسعود باقری، غلامرضا کاکا *، همایون صدرایی، محمود مفید، سعید رضایی، محمدرضا نقیئ صفحات 170-178
  سابقه و هدف
  استئوآرتریت شایع ترین اختلال مفصلی در جوامع امروزی است. بور به عنوان عنصری مکمل می تواند از تاثیر موثر کلسیم، منیزیم و ویتامین D در بدن حمایت کند. هدف از این تحقیق بررسی اثر بور بر ترمیم غضروف مفصل آسیب دیده زانو در موش صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد Sprague Dawley که به طور تصادفی به پنج گروه مساوی تقسیم شدند: گروه شاهد بدون هیچ مداخله ای، گروه شم میزان 50 میکرولیتر سالین در داخل فضای مفصل زانوی راست تزریق شد، گروه مونو سدیم استات (MIA) مقدار mg3 جهت ایجاد آسیب غضروف مفصلی تزریق شد، گروه درمان با بور از هفته سوم بعد از تزریق MIA و گروه پیشگیری با بور از روز اول تزریق MIA میزان mg/kg 15 بور را روزانه در آب خوراکی دریافت کردند. بعد از هفت هفته از تزریق حیوانات کشته شده و پس از فیکساسیون و دکلسیفیکاسیون مقاطع 5 میکرونی تهیه و تحت رنگ آمیزی Safranin O + Fast Green قرار گرفتند. میزان آسیب و درمان غضروف مفصلی بر اساس سیستم درجه بندی منکین (Modified Mankin’s grading system) بر اساس مقدار رنگ پذیری غضروف مفصلی، ساختار، تعداد و کلونی کندروسیت ها در غضروف بود بررسی شد.
  یافته ها
  میزان رنگ پذیری غضروف مفصلی، ساختار، تعداد و کلونی کندروسیت ها در غضروف مفصلی گروه MIA و هر دو گروه درمان و پیشگیری در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته بود که نشان دهنده آسیب غضروف مفصلی بود. اما این متغیرها در گروه های درمان و پیشگیری به صورت معناداری نسبت به گروه MIA افزایش یافته است (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بور علاوه بر کاهش اثرات زیان بار و مخرب MIA بر روی غضروف مفصلی، تاثیر درمانی خوبی در جلوگیری از تخریب غضروف مفصلی در مدل استئوآرتریت نشان داده است
  کلیدواژگان: التهاب استخوان و مفصل، بور، غضروف مفصلی، موش های صحرایی
 • جواد احمدی، سعید کاویانی جبلی *، امیر آتشی صفحات 179-186
  سابقه و هدف
  اخیرا چندین RNA غیر کد شونده بلند مرتبط با سرطان از قبیل رونوشت مرتبط با متاستاز آدنوکارسینومای ریهMALAT1)، HOTAIR) و ANRIL شناسائی شده اند. مطالعات نشان داده اند که MALAT1، در بسیار ی از تومورهای توپر افزایش بیان داشته و نقش تنظیمی مهمی در بیولوژی، متاستاز و عود سرطان دارا می باشد. لوسمی میلوئیدی حاد (AML) و لوسمی لنفوئیدی حاد (ALL) گروهی از سرطان ها هستند که رده های میلوئیدی و لنفوئیدی سلول های خونی را درگیر می کنند و با رشد سریع سلول های سفید خون، انباشت سلول های سفید غیر طبیعی در مغز استخوان و اختلال در تولید سلول های طبیعی خون شناسایی می شوند.
  مواد و روش ها
  دودمان های سلولی KG1 و Jurkat به ترتیب در محیط های کشت IMDM و RPMI-1640 کشت داده شدند. RNA توتال از دودمان های سلولی و سلول های طبیعی مغز استخوان استخراج و سطوح بیان ژن MALAT1 با استفاده از تکنیک qRT-PCR سنجیده شد.
  یافته ها
  بیان ژن MALAT1 در دودمان سلولی KG1 در مقایسه با سلول های طبیعی مغز استخوان افزایش معنی داری داشت (P <0.05)، در حالی که بیان ژن MALAT1 در دودمان سلولی Jurkat نسبت به نمونه نرمال کاهش یافته بود (P <0.05).
  نتیجه گیری
  یافته های ما نشان داد که افزایش و یا کاهش بیان این RNA تنظیمی می تواند در بیولوژی این سرطان ها دخالت داشته و هم چنین دارای یک عمل کرد بالقوه به عنوان یک بیومارکر جدید برای تشخیص، پیش آگهی و متاستاز باشد
  کلیدواژگان: سلول های جورکت، سرطان خون میلوئید حاد، لنفوم ? سرطان خون با پیش سلول لنفوبلاستیک
 • محمد مهدی خانی *، محمد تفضلی شادپور صفحات 187-195
  سابقه و هدف
  سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان (hMSCs) توانمندی قابل توجهی در پزشکی باز تولید به خصوص مهندسی بافت عروق دارد. خواص مکانیکی داربست کشت سلولی به عنوان یک محیط مکانیکی در فعالیت های فیزیولوژیک سلول از جمله تکثیر، تمایز و توسعه ساختار اسکلتی سلول تاثیر گذار بوده و در کارامدی سلول مهندسی شده در خارج از بدن موثر است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق hMSCها در گروه های کنترل و القای تمایز با فاکتور رشد در دو گروه با بسترهایی با سفتی های مختلف کشت داده شده و با روش آزمون مکش میکروپیپت رفتار مکانیکی آن ها (مدول الاستیک موثر (E) و تمایل به خزش ویسکوالاستیک) حین تمایز به سلول های عضله صاف اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل، در گروه القای تمایز برای هر دو بستر شاهد کاهش قابل توجه آماری در میزان E هستیم در حالی که تمایل به خزش سلول ها افزایش چشمگیری داشت. با افزایش زمان کشت تا چهار و شش روز، مقادیر E سلول ها در گروه های القای تمایز در مقایسه با گروه های کنترل متناظر افزایش قابل توجه آماری داشته در حالی که تمایل به خزش کاهش پیدا کرده است. میزان افزایش یا کاهش تمایل به خزش با سفتی بستر ارتباط دارد به گونه ای که سلول های کشت داده شده بر بستر سفت تر تمایل کم تری به خزش ویسکوالاستیک دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق زمینه مناسبی در حوزه مهندسی بافت سلول های بنیادی جهت بهینه سازی شرایط کشت و استفاده موثر از محرک های فیزیکی خارجی (شامل خواص مکانیکی بستر کشت) در کنترل فرایند تمایز و تولید سلول های مهندسی شده کارآمد فراهم می کند
  کلیدواژگان: مهندسی بافت، سلول های بنیادی، تمایز سلول، مکانیک سلولی
 • اعظم رحیم پور، آزیتا نجایی، فریدون مهبودی * صفحات 196-202
  سابقه و هدف
  سلول های تخمدان همستر چینی (CHO)پرکاربردترین سیستم میزبانی برای بیان پروتئین های نوترکیب می باشند. روش های متنوعی هم چون ایجاد وکتورهای بیانی بهینه و نیز میزبان های مهندسی شده برای افزایش میزان بیان پروتئین در این میزبان به کار گرفته شده اند. در این مطالعه روش مهندسی سلول بر پایه ژن های موتان غیر قابل فسفریله شونده زیر واحد آلفای فاکتور آغازی یوکاریوتی 2 (eIF2α S51A) و پروتئین انتقال دهنده سرامید (CERT S132A)، که به ترتیب مسیر های ترجمه و ترشح پروتئین را در سلول کنترل می کنند، به منظور ایجاد رده سلولی CHO بهینه به کار گرفته شده است.
  مواد و روش ها
  هر یک از ژن های CERT S132A، eIF2α S51A و فاکتور فعال کننده پلاسمینوژن بافتی(t-PA) در وکتور بیانی مناسب کلون شدند. جمعیت های سلولی پایدار بیان کننده هر یک از ژن هایCERT S132A و eIF2α S51A ایجاد شده و کارایی این سلول ها در بیان موقتی ژن t-PA در مقایسه با سلول های دستورزی نشده مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  وارد شدن هر یک از ژن های CERT S132A و eIF2α S51A در ژنوم سلول میزبان از طریق انجام PCR بر DNA ژنومی سلول های پایدار تائید شد. هم چنین در وسترن بلات باند اختصاصی مطابق با هر یک از پروتئین های CERT S132A و eIF2αS51A مشاهده شد. بیان ژن CERT S132A افزایش بیان 50% را در بیان t-PA به دنبال داشت. در مقابل در سلول های پایدار شده با ژن eIF2α S51A تاثیر مثبتی بر میزان بیان مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق کارایی روش مهندسی سلول بر پایه ژن CERT S132A را در ایجاد سلول CHO بهینه شده نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سلول های تخمدان هامستر چینی، سرامید، فاکتور آغازی یوکاریوتی 2، فعال کننده پلاسمینوژن بافتی
 • سمیرا قلی زاده، سید محمد موذنی *، مژده صالح نیا صفحات 203-213
  سابقه و هدف
  ماکروفاژها نقش مهمی در لانه گزینی مناسب رویان و حفظ بارداری ایفا می کنند. این مطالعه به منظور بررسی فراوانی و پراکنش ماکروفاژهای رحمی (تغییرات موضعی) و ماکروفاژهای طحالی (تغییرات سیستمیک) در روزهای چهار و نیم و هفت بارداری موش که متقارن با شروع لانه گزینی جنین و استقرار کامل جنین در رحم موش می باشد، انجام شد.
  مواد و روش ها
  تعیین روز بارداری از طریق تشخیص پلاک واژینال صورت گرفت. از موش های باردار در روزهای چهارونیم و هفتم بارداری خون گیری شد و غلظت هورمون های 17-بتا-استرادیول و پروژسترون سرم با الایزا سنجش شد. هم چنین با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی و آنتی بادی ضد شاخص F 80/4، فراوانی و چگونگی پراکنش ماکروفاژهای رحم و طحال در روزهای مذکور بررسی شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که فراوانی ماکروفاژها در روز هفتم بارداری در مقایسه با روز چهارونیم کاهش معناداری یافته است. در روز چهارونیم بارداری ماکروفاژها در تمامی نواحی بافت رحم از جمله میومتر، اطراف غدد رحمی و اطراف لومن گسترش داشتند در حالی که در روز هفتم پراکنش آن ها به میومتر و استرومای زیر عضلات حلقوی محدود بود. فراوانی ماکروفاژهای طحالی به عنوان نماینده ای از تغییرات سیستمیک این سلول ها در روزهای مورد بررسی تغییر معناداری نداشت. غلظت سرمی 17-بتا-استرادیول و پروژسترون در روز هفتم بارداری نسبت به روز چهارونیم افزایش معناداری داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به تغییرات غلظت هورمون های 17-بتا-استرادیول و پروژسترون در طول بارداری و تاثیرات غیر مستقیم آن ها بر فراخوانی و پراکنش ماکروفاژها از طریق تنظیم سنتز M-CSF و GM-CSF توسط سلول های استرومائی رحم، تغییرات فراوانی و جایگیری این سلول ها در رحم طی مراحل مختلف بارداری قابل توجیه است. در حالی که عوامل جذب و لانه گزینی و منابع تولیدی جاذب های شیمیایی ماکروفاژها در طحال با رحم متفاوت است و تحت تاثیر تغییرات غلظت هورمون های تخمدانی قرار نمی گیرد. با توجه به نقش اساسی ماکروفاژها در لانه گزینی رویان و کنترل پاسخ های ایمنی مادر، تغییرات این سلول ها در موضع بارداری می تواند برای پیشبرد بارداری موفق تاثیرگذار باشد
  کلیدواژگان: ماکروفاژها، رحم، کاشت رویان، استرادیول، پروژسترون
 • صمد وجدی حکم آباد، صادق علیجانی، حسین دقیق کیا، حکیمه زالی *، سهیلا خداکریم، محسن بیگدلی پاشایی صفحات 214-223
  سابقه و هدف
  به منظور توسعه استراتژی های جدید برای جلوگیری از ورم پستان از نوع اشرشیاکلی، داشتن فهم درست از جزئیات و مکانیسم های مولکولی درگیر در پاسخ های ایمنی میزبان به این باکتری ضروری می باشد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات ترانسکریپتومیکس موجود به مطالعه بیوانفورماتیکی این بیماری پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  داده های حاصل از مطالعه گیلبرت و همکارانش که با استفاده از تکنیک ریزآرایه انجام شده بود از سایت GEO استخراج گردید. بر اساس داده های استخراج شده با استفاده از پایگاه داده String برهمکنش بین پروتئین ها شناسایی شده و توسط نرم افزار Cytoscape شبکه برهمکنش پروتئین – پروتئین آن رسم گردید. آنالیز های شبکه جهت یافتن هاب ها و دسته بندی بر اساس GO برای هر شبکه توسط CluGO-Clue-pedia انجام شد.
  یافته ها
  شبکه برهمکنش پروتئین - پروتئین از ژن هایی با بیان متفاوت در بافت پستان گاو آلوده شده با لیپوپلی ساکارید برگرفته از باکتری E. coli بعد از گذشت 3 و 6 ساعت تعیین شد. بخش های مشترک دو شبکه انتخاب شد و در آنالیز شبکه حاصله، ژن های IL6، IFIH1، PARP14، IL1B، ISG15، GRO1، IFIT3، CCL5، ICAM1، IRF9 و NOS2 دارای بیش ترین درجه بودند که به عنوان هاب های شبکه عمل می کنند. آنالیز خوشه بندی بر اساس GO، مهم ترین فرآیندهای بیولوژیکی، عمل کردهای ملکولی، جایگاه سلولی، فرآیندهای سیستم ایمنی و مسیرهای حاکم بر اساس پایگاه KEGG تعیین شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که با افزایش زمان حضور پاتوژن در میزبان تعداد برهمکنش ها در پروتئین های هاب هم راه با افزایش است بنابراین این پروتئین ها می توانند کاندیدای هدف های دارویی باشند
  کلیدواژگان: اشریشیاکولی، التهاب پستان گاو، نقشه های برهمکنش پروتئین، تجزیه و تحلیل ریزآرایه، ترانسکریپتوم
 • منوچهر صفری، مجید جدیدی، حمیدرضا ثامنی، سام زربخش، احمد رضا بندگی، عباسعلی وفایی، سعید مقدس بیات* صفحات 224-232
  سابقه و هدف
  استفاده از سلول های بنیادی یکی از روش های درمانی ممتاز در بیماری پارکینسون می باشد. در تحقیقات جدید از میدان های مغناطیسی با فرکانس پایین جهت ایجاد تکثیر و تمایز در سلول های بنیادی استفاده شده است. بنابراین ما نیز در این تحقیق از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان که در دو میدان مغناطیسی قرار گرفته اندجهت درمان پارکینسون استفاده کردیم.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 36 سر موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به 6 گروه شامل گروه نرمال، گروه پارکینسونی، گروه درمان با سلول بنیادی، گروه درمان با سلول بنیادی قرار گرفته در میدان مغناطیسی 40 میکروتسلا، گروه درمان با سلول بنیادی قرار گرفته در میدان مغناطیسی 400 میکروتسلا، و گروه vehicle تقسیم شدند. مدل پارکینسونی با تزریق 4 میکروگرم نوروتوکسین 6-هیدروکسی دوپامین به داخل استریاتوم طرف چپ ایجاد گردید. سلول های بنیادی به بطن طرفی چپ تزریق شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق ما نشان می دهد که تزریق سلول های بنیادی مغز استخوان قرار گرفته در میدان 40 و 400 میکروتسلا باعث کاهش تعداد چرخش ها شده است اما میزان کاهش در گروه 400 میکروتسلا نسبت به گروه های دیگر بیشتر بود. هم چنین میزان BDNF خون در گروه 400 میکروتسلا نسبت به دیگر گروه های درمانی افزایش بیش تری نشان داده است. میزان BDNF در بین گروه سلول بنیادی و گروه 40 میکروتسلا تفاوت قابل توجهی نشان نمی دهد.
  نتیجه گیری
  سلول های بنیادی قرار گرفته در میدان مغناطیسی 400 میکروتسلا به طور قابل ملاحظه ای چرخش های القائی را کاهش و سطح BDNF خون را افزایش می دهند
  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، سلول های بنیادی مزانشیمی، میدان های مغناطیسی، سلول های مغز استخوان، BDNF
 • هادی حسن زاده نامقی، مصطفی رضایی طاویرانی *، سمانه سادات سیدی، علیرضا عمادی صفحات 233-238
  سابقه و هدف
  امواج الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین (ELF-EMF) یکی از عوامل محیطی است که به طور گسترده در زندگی بشر وجود دارد. در سال های اخیر اثرات زیستی این امواج روی مدل های زیستی مورد بررسی قرار گرفته است. از آن جا که مکانیسم عمل کرد این امواج ناشناخته است، مطالعات in vitro می تواند در این زمینه موثر باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اثرات امواج الکترومغناطیس با فرکانس 50 هرتز، شدت 1 میلی تسلا در دو روز متوالی (4 ساعت در هر روز) روی مورفولوژی و بیان پروتئین های سلول های نوروبلاستومای انسانی (SHSY5Y) مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک پروتئومیک برای بررسی تعیین اثرات این امواج روی بیان پروتئین مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز بیوانفورماتیک و آماری پروتئوم با استفاده از نرم افزار Non Linear Progenesis Same Spots انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که امواج ELF-EMF قادر به تغییر مورفولوژی سلولی و کاهش تکثیر سلولی می باشد.
  نتیجه گیری
  مطالعات پروتئومیک و آنالیز بیوانفورماتیکی نشان داد که امواج الکترومغناطیس با فرکانس 50 هرتز، شدت 1 میلی تسلا قادر به تغییر بیان پروتئین به صورت قابل توجهی (05/0 p ≤) می باشند.
  کلیدواژگان: میدان های الکترومغناطیس، پروتئومیک، نوروبلاستوم
 • میلاد روحی، اقدس تسلیمی، زهرا سرلک، رضا محمدی، مهدی شادنوش، سید امیرمحمد مرتضویان *، صمد صبوری صفحات 239-249
  سابقه و هدف
  شیرکاکائو در زمره یکی از پرطرفدا رترین و پرمصرف ترین محصولات لبنی غیر تخمیری قرار دارد ولی به دلیل مقادیر زیاد ساکارز، می تواند باعث بروز دیابت، چاقی و پوسیدگی دندان در کودکان شود. بنابراین، جایگزینی قند ساکارز با D-تاگاتوز اهمیت می یابد. هم چنین در صورت استفاده از این محصول به عنوان حامل پروبیوتیک ها، می توان بر خواص فراویژه این محصول افزود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش، اثر متغیرهای نسبت قند ساکارز به تاگاتوز (100:0، 50:50 و 0:100) و نوع کشت پروبیوتیک (ل. اسیدوفیلوس، ل. کازئی، ل. رامنوسوس و ب. لاکتیس) بر ویژگی های میکروبیولوژیک (با استفاده از کشت در محیط MRS آگار)، درصد قند باقیمانده (با استفاده از HPLC) و رنگ (با استفاده از هانترلب) شیرکاکائوی سین بیوتیک طی 21 روز نگه داری سرد در (°C5) مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای بدون تلقیح پروبیوتیک به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند.
  یافته ها
  همه تیمار ها دارای قابلیت زیستی مناسبی (حداقل log cfu/ml 7) در پایان دوره نگه داری سرد بودند. با این وجود، بیش ترین قابلیت زیستی در پایان دوره نگه داری سرد مربوط به تیمارهای T-R (تیمار دارای قند D-تاگاتوز و ل. رامنوسوس) و T-C (تیمار دارای قند D-تاگاتوز و ل. کازئی) بود. هر دو باکتری ل. اسیدوفیلوس و ل. کازئی به ترتیب تمایل بیش تری به مصرف قندهای D-تاگاتوز، لاکتوز و ساکارز را داشتند. با این وجود، ل. رامنوسوس به ترتیب، D-تاگاتوز، ساکارز و لاکتوز را بیش تر تخمیر کرد و این ترتیب برای ب. لاکتیس به ترتیب ساکارز، لاکتوز و D-تاگاتوز بود و حتی باعث کاهش معناداری در مقدار قند تاگاتوز نشد. تیمارهای دارای ل. اسیدوفیلوس، ل. کازئی، ل. رامنوسوس و ب. لاکتیس به ترتیب تغییرات رنگ بیش تری نسبت به تیمارهای غیر پروبیوتیک طی نگه داری سرد داشتند.
  نتیجه گیری
  D-تاگاتوز به عنوان یک قند طبیعی با خواص عمل کردی برای شیرکاکائوی پروبیوتیک، سلامت بخشی این فرآورده را افزایش می دهد. اما نسبت قند ساکارز و تاگاتوز و نوع سوش پروبیوتیک مورد استفاده اهمیت زیادی در قابلیت زیستی پروبیوتیک ها و هم چنین کیفیت نهایی محصول دارند
  کلیدواژگان: پروبیوتیک ها، تاگاتوز، تخمیر، ساکارز، شیر، محدودیت کالری
 • زهره شاهپوری، احمد بیطرفان رجبی *، علیرضا کمالی اصل، هادی حسن زاده صفحات 250-254
  سابقه و هدف
  به تحقیق، ارزیابی کینتیک بافت، تکنیک تشخیصی مناسبی برای بررسی هم زمان اطلاعات فضایی و زمانی عمل کرد قلب فراهم می کند. شبیه سازی این فرایند نیازمند فانتومی است که بتواند تغییرات دینامیکی اکتیویته با گذر زمان را به ناحیه مورد نظر اعمال کند. هدف از این مطالعه، بررسی صحت داده های فانتوم دیجیتالی دینامیکی در اعمال اکتیویته ی متغیر با زمان، توسط فانتوم 4D-NCAT می باشد.
  مواد و روش ها
  صحت خروجی های متفاوت اکتیویته-زمان با شیب ثابت، کند شونده سریع و تند شونده سریع در بافت ماهیچه قلبی و خون در هنگام تزریق رادیوداروی تبوروکسایم بررسی و هم چنین، صحت خروجی فانتوم در رزولوشن های زمانی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  پاسخ فانتوم دینامیکی 4D-NCAT برای منحنی های ثابت بدون خطا و اختلاف نسبی میانگین بین داده های ورودی و خروجی منحنی های با شیب تندتر در هر دو مورد کند و تند شونده دارای مقادیری کوچک بود. نتایج نشان می دهند که با افزایش نمونه برداری های زمانی، مقدار میانگین اختلاف نسبی داده های ورودی و خروجی کاهش می یابد. به طور کلی، تنها در حدود 6/ 0% از نمونه های مورد بررسی اختلاف نسبی بیش از 1/ 0% در اکتیویته اعمال شده داشتند.
  نتیجه گیری
  مطالعات اولیه با فانتوم 4D-NCAT در دسترس بیانگر ایراداتی در اعمال اکتیویته درخواستی متغیر با زمان بود که متعاقبا با اطلاع رسانی به سازنده نرم افزار جناب دکتر پاول سگارز 1 در نسخه ویرایش شده اصلاحات لازم لحاظ گردید. اطلاعات درج شده در این مقاله، با استفاده از نسخه به روز شده نرم افزار به دست آمدند. در این مقاله نشان داده شده است که به طور کلی، فانتوم 4D-NCAT اصلاح شده نسخه 2012 قادر به انجام شبیه سازی های صحیح و دقیق از دینامیک ارگان می باشد
  کلیدواژگان: تصویربرداری دینامیکی قلبی، منحنی اکتیویته، زمان، فانتوم 4D، NCATT، تبوروکسایم
 • حسین خسروی، بیژن هاشمی *، سید ربیع مهدوی، پیمان حجازی صفحات 255-261
  سابقه و هدف
  بررسی تاثیر ابعاد مختلف نانوذرات طلا بر ضریب افزایش دز جذبی هدف هنگام پرتودرمانی خارجی با باریکه های فوتونی در بازه ای از انرژی های کیلوولت تا مگاولت با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو.
  مواد و روش ها
  برای شبیه سازی برهمکنش پرتوهای فوتونی در انرژی های مختلف با محلول آب حاوی نانو ذرات طلا واقع در یک ناحیه ی در بردارنده تومور، از کد MCNPX استفاده شد. ابتدا، فانتوم آبی که در آن توموری به ابعاد 3cm 1×1×1 به عنوان هدف تعریف شده و حاوی نانوذرات طلا بود شبیه سازی شد. سپس ضریب افزایش دز ماکروسکوپیک ناشی از نانوذرات طلا به ابعاد مختلف، شامل 15، 50 و 100 نانومتر، در ناحیه هدف با غلظت ثابت 7 میلی گرم بر گرم هنگام پرتودرمانی خارجی آن با باریکه های فوتونی تک انرژی در بازه ای از کیلوولت تا مگاولت محاسبه شد.
  یافته ها
  ضریب افزایش دز تومور در حضور نانو ذرات طلا برای پرتوهای کیلوولتی از 69 /1 تا 66 /2 و برای پرتوهای مگاولتی از 08/ 1 تا 10/ 1 به دست آمد. بالاترین ضریب افزایش دز برای فوتون ها در انرژی 50 کیلوولت حاصل شد. با افزایش اندازه نانو ذرات طلا، ضریب افزایش دز تومور افزایش بیش تری پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  ضرایب محاسبه شده برای افزایش دز هدف ناشی از نانوذرات طلا برای فوتون ها در انرژی های کیلوولتی توافق خوبی با مطالعات قبلی داشت. برای فوتون های با انرژی مگاولت، بعد از یک کاهش در مرز بین دو ناحیه (آب و محلول آب حاوی نانوذرات طلا)، ضریب افزایش دز تومور به بیش ترین مقدارش در عمق های 2/ 6 و 5/ 6 سانتی متری به ترتیب برای باریکه های فوتونی 2 و 6 مگاولت رسید
  کلیدواژگان: پرتودرمانی، نانو ذرات طلا، ضریب افزایش دز، روش مونت کارلو، دزیمتری پرتوی، پرتوسنجی
 • مهرآور رفعتی، امیر افتخاری مقدم، غزل مهری کاکاوند، هادی حسن زاده *، افسانه مفتون صفحات 262-266
  سابقه و هدف
  ارتوپانتوموگرافی یک تکنیک متداول تصویربرداری از فک می باشد. اگر چه میزان پرتوگیری افراد از این آزمون در مقایسه با سایر روش های رادیولوژی تشخیصی نسبتا کم است، هنوز جزء شایع ترین روش های رادیولوژی تشخیصی می باشد. بنابراین برآورد دوز رسیده به ارگان های حساس در این آزمون ضروری است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به منظور تعیین دوز سطحی رسیده به چشم ها، پاروتید، تیروئید و غدد بزاقی زیر فکی با استفاده از فیلم گف کرومیک در بیماران مراجعه کننده (20 فرد) به دو مرکز تصویربرداری (دیجیتال و آنالوگ) صورت پذیرفت. برای افزایش تکرارپذیری، هر اندازه گیری سه بار تکرار شده و نتایج به صورت میانگین (انحراف معیار) ارائه شد.
  یافته ها
  متوسط دوز سطحی رسیده به غدد زیرفکی (چپ، راست و میانی)، تیروئید (چپ و راست)، پاروتید (چپ و راست) و چشم (چپ و راست) برای سیستم دیجیتال به ترتیب برابر با 17/ 4، 65/ 4، 08/ 5 و 74/ 4 میلی گری و برای سیستم آنالوگ به ترتیب برابر با 33/ 10، 12/ 10، 28/ 10 و 73/ 10 میلی گری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بررسی نتایج این تحقیق نشان دهنده عدم تفاوت در دوزهای سطحی چشم چپ و راست، تیروئید چپ و راست، پاروتید چپ و راست و غدد زیرفکی چپ، راست و میانی در هر یک از سیستم های دیجیتال و آنالوگ مورد بررسی می باشد (05/0 ≥ P-value). به علاوه دوز سطحی ارگان های مورد بررسی در دستگاه دیجیتال به طور قابل توجهی پایین تر از دستگاه آنالوگ بود (05/0 ≥ P-value).
  کلیدواژگان: پرتونگاری پانورامیک، تابش سنجی با فیلم، ارگان های حساس، دوز تابش
 • نعمت ستوده، راهب قربانی *، علی رشیدی پور صفحات 267-276
  سابقه و هدف
  مانوس کردن دانشجویان با پژوهش در فرآیند فراگیری دانش و افزایش مشارکت آنان در فعالیت های پژوهشی، پلی مطمئن به سوی پرورش استعدادهای خلاق آن ها در تولید علم و مشارکت در توسعه کشور خواهد بود. این پژوهش با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در زمینه ی عوامل بازدارنده ی موثر بر پژوهش های دانشجویی در سال 1393 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 293 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان که حداقل یک سال از شروع به تحصیل آنان گذشته بود، به طور تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه جمعیت شناختی و پرسش نامه ی محقق ساخته ی عوامل بازدارنده موثر بر پژوهش های دانشجویی بود که مشتمل بر 25 گویه (سوال) چهار گزینه ای در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بوده است که از موافقت خیلی کم تا موافقت خیلی زیاد تنظیم شده بود. به پاسخ های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد هر یک از گویه ها، به ترتیب نمرات 1 تا 5 داده شد. این گویه ها در چهار حیطه عوامل فردی (5 سئوال)، انگیزشی (7 سئوال)، نحوه ارائه خدمات پژوهشی (8 سئوال) و عوامل ساختاری و اداری (5 سئوال) دسته بندی شده بود.
  یافته ها
  نظرات دانشجویان در چهار حیطه تفاوت معنی دار داشت (033/ 0=p). به طوری که حیطه فردی را مانع تر می دانستند. در حیطه عوامل فردی مانع ترین مساله موثر بر فعالیت های پژوهشی دانشجویان «عدم آگاهی از موضوعات قابل تحقیق»، در حیطه عوامل انگیزشی، مهم ترین موانع «عدم ترغیب و تشویق دانشجویان به انجام تحقیق در دانشگاه» و «تاکید بر آموزش محوری در دانشگاه»، در حیطه نحوه ارائه خدمات پژوهشی، مهم ترین موانع، «کمبود نشریات علمی و پژوهشی و منابع مرجع تخصصی رشته تحصیلی در دانشگاه» و «عدم برگزاری کارگاه های مناسب روش تحقیق برای دانشجویان» و در حیطه اداری و ساختاری مهم ترین مانع، «طولانی بودن فرایند فعالیت های اجرایی پژوهش های دانشجویی» می باشد. در هیچ یک از حیطه های مورد بررسی بین دانشجویان دختر و پسر، بین دانشجویان عضو و غیرعضو کمیته تحقیقات دانشجویی و نیز بین دانشجویان با معدل های مختلف در دو ترم اخیر، تفاوت معنی داری در پاسخ به گویه ها مشاهده نشد (P >0.05). اما در حیطه نحوه ارائه خدمات پژوهشی، تفاوت معنی داری بین نظرات دانشجویان دانشکده های مختلف وجود داشت (p<0.001). به طوری که دانشجویان دانشکده پزشکی نسبت به سایر دانشکده، این حیطه را مانع تر می دانند.
  نتیجه گیری
  ایجاد انگیزه به دانشجویان به ایفای نقش پژوهشی خود، آموزش روش های تحقیق به آنان، به هم راه کوتاه نمودن فرایند تصویب طرح های پژوهشی، می تواند در روی آوردن دانشجویان به پژوهش کمک کننده بوده و زمینه ساز شکوفایی استعدادهای خلاق دانشجویان در تولید علم و ارتقای سطح پژوهش در کشور خواهد شد
  کلیدواژگان: تحقیق، موانع تحقیق، دانشجو، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
|
 • Reza Shiri, Nejat Mahdieh* Pages 1-17
  Thalassemia, is one of the most common genetic diseases in many countries. There are two common types of thalassemia, alpha and beta. Prevalence of thalassemia-causing mutations is different among various parts of the world and even within different ethnic groups living in our country. In addition to clinical, biochemical and hematologic diagnostic methods, some molecular techniques are used for prenatal diagnosis of thalassemia. On the basis of the present study, the following mutations are common in our country: IVS I-5(G>C), IVS II-1(G>A), FSC36/37(-T), IVS I-110(G>A), FSC 8/9(+G), IVS I-1(G>A), FSC8(-AA), IVSI-25 bp, CD30(G>C) and FSC44(-C). These mutations are about 80% of all mutations. Mutation IVS II-1 (G> A) is common across the country but other mutations may be common among other specific ethnic groups. In this study, those publications related to research over the prevalency of beta thalasemia mutation were studied and analyzed and the common mutations in different provinces of the country are presented. Understanding the molecular mechanism underlying the disease would improve identifying the clinical features of disease and facilitate application of preventing programs and treatment for the disease.
  Keywords: Thalassemia, Globin, Iran, Population
 • Mohammad Mehdi Ranjbar, Nayeb Ali Ahmadi, Khodayar Ghorban *, Arash Ghalyanchi Langeroudi, Maryam Dadmanesh, Hamid, Reza Amini, Bijan Sedighi Moghaddam Pages 18-26
  Immunoinformatics or computational immunology has recently emerged as an important role player in the field of analytic sciences, remodelling and prediction of immune function, novel vaccine designing, allergenicitic analysis and drug discovery. Immunoinformatics has an important role in improving the immunological studies and its rapid development after human Genome sequencing project, as well as other organisms, has led to a great opportunity of access to huge immunological relevant information. This field of science acts as a connection between laboratory experiments and computational sciences. These achievements extensively have vital strategic value from the perspective of global health and besides, it is less time and cost consuming. This article, reviews different general and specific immunological databases, predicts approaches to both B and T cell epitopes and principle of vaccine bioinformatics and finally describes applications of Immnoinformatics. In fact the main aim of this review was to introduce this technique to Iranian researchers who are less familiar with this immunological analytic tool, hoping this would provide them with new and up to date approach toward their immunological studies.
  Keywords: Immunoinformatics, Computational immunology, Factual databases, Epitopes, Immunologic prediction
 • Abbas Ali Keshtkar, Mehdi Ranjbaran, Hamid Soori *, Koorosh Etemad, Patricia Khashayar, Mahboubeh Dini, Bagher Larijani Pages 27-36
  Introduction
  There are various reporting on the relationship between socio-economic status, SES, and bone density. However, since most of bone fractures occur among low-income social groups, SES appears to be an important factor determining the status of individual bone health. The purpose of this study was to determine the relationship between the individual and household levels of SES with osteoporosis.
  Materials And Methods
  Data from the third stage of IMOS (Iranian Multi-center Osteoporosis Study) including 2617 subjects aged 20 years and older, from the cities of Sanandaj and Arak was collected in the form of one-stage cluster sampling. To build the individual-and family-levels of SES index, Principal Component Analysis (PCA) model was employed. Individual-and family-levels of SES were addressed as independent variables in univariate and multivariate logistic regression models to investigate their role in the prevalence of osteoporosis as the dependent variable.
  Results
  Both individual and household levels of SES, independently and with controlling the main risk factors showed a significant effect on osteoporosis. At the individual level, the odds ratios and 95% confidence intervals for the SES in "low", "lower-middle", and "upper-middle" levels, compared with "high" level, were: 3.2 (2.96-3.46), 6.08 (5.65-6.55), 4.95 (4.60-5.32), respectively. At the household level, the same valuables were: 1.88(1.80-1.95), 1.38 (1.33-1.44), 1.98 (1.90-2.06), respectively.
  Conclusion
  The results showed that in addition to individual-level of SES, household-level is also important to be considered for intervening and preventing care.
  Keywords: Social class, Osteoporosis, Principal component analysis, Iran
 • Mohammad Mehdi Hazavehei, Saeed Dashti *, Babak Moeini, Javad Faradmal, Reza Shahrabadi, Amir Hossain Yazdi Pages 37-44
  Introduction
  Hypertension is a chronic asymptomatic disease that one out of three adults is infected worldwide. This study was performed to determine the factors related to self-care behaviors in hypertensive individuals based on Health Belief Model (HBM). The disease is not curable، though it is necessary to be managed. The study was performed to determine the factors related to self-care behaviors in hypertensive individuals based on HBM.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic study (cross-sectional) was carried out for 298 hypertensive patients over 30 years of age residing at rural villages of Hamadan province. Sampling was conducted by a multi-stage method. The patients were selected by simple random method. Questionnaires were filled by self-report and interviews. Data gathering tool was questionnaire based on HBM، knowledge of self-care behaviors and demographic variables questions.
  Results
  Regression test showed statistically significant relationship between perceived barriers، self-efficacy and cues to action with self-care behaviors (P <0. 001). Among regulating variables، only age was significantly associated with the self-care behavior. There was no significant relationship between knowledge، education، economic status and self-care behavior (P >0. 05).
  Conclusion
  According to the relationship between perceived barriers، cues to action and self-efficacy with self-care behaviors، it would be warranted to perform educational plans based on health belief model، emphasizing on factors influencing self-care behaviors.
  Keywords: Hypertension, Self, care, Models educational
 • Narjes Bahri, Barat Ali Arabnejad, Nasrin Bahri, Fariba Eshaghi, Tahereh Fathi Najafi, Mona Larki* Pages 45-53
  Introduction
  According to the World Health Organization statement the key to prevent maternal mortality is high quality health care. Assessment the quality of maternal care is the first step to improve the caring practice. This study was aimed to assess the quality of preconception, prenatal and postnatal care by health practitioners, using objective structured clinical evaluation (OSCE) tests.
  Material And Methods
  105 physicians and midwives, who were members of health center number three in Mashhad (IRAN), were entered this cross-sectional study by census method. Data gathering tools included: demographic questionnaire and three Objective Structured Clinical Evaluation (OSCE) tests for preconception, prenatal and postnatal cares. All participants filled out the demographic data questionnaire and then passed the stations of Objective Structured Clinical Evaluation tests, which were designed for imaginary clients.
  Results
  Data showed that the best practice performed during the preconception (98.1%) and the weakest during the postnatal cares (49.52%). In the subject of prenatal care, recording the medical history (100%) and immunization (65.7%), in the subject of prenatal care, recording the medical history (100%) and supplement prescription (24.76%) and in the subject of postnatal care, the evaluation of parturient mother (98.09%) and providing health advice (57%), obtained the highest and lowest scores, respectively. There were significant differences between age (P=0.04) and working experience (P=0.006) with quality of preconception care, and between the educational degree with quality of prenatal care.
  Conclusion
  Our study showed that the quality of care during postnatal has been weak and unsatisfactory. However, since the quality of postnatal care has an important impact on maternal and neonatal mortality rate, appropriate training for educating the health care providers is strongly suggested.
  Keywords: Quality of health care, Preconception care, Prenatal care, Postnatal care, Process assessment
 • Sanam Moradan *, Mojghan Rahmanian, Raheb Ghorbani Pages 54-59
  Introduction
  Preeclampsia is one of the most important complications during pregnancy and the gold standard for its diagnosis is 24 hours urine protein assay. In relation to that, the aim of the present study was to determine the possibility of replacing 6-hours with 24-hours urine protein assay.
  Materials And Methods
  A descriptive analytic study was performed on 30 pregnant women over 20 weeks of gestation, hospitalized with probable diagnosis of preeclampsia with at least a positive urinary strip test or (1+) for protein and blood presure ≥140/90. First a random urine sample was obtained for measuring protein/ creatinine ratio. Then 2 distinctive sets of urine samples were collected: first for 6-hours and then for 18-hours. Protein was measured in the 6 hour sample, then two samples were mixed and after the protein assay the concentration was counted as the protein content in 24-hours sample. Data was analyzed by Spearman correlation with considering P-value (<0.05) as meaningful.
  Results
  There was significant positive correlation between the 6-hour and 24-hour urine proteins (P=0.018, r=0.429). There was not any correlation between protein /creatinine ratio of 6-hour (p=0.366, r=0.171) and 24-hour (p=0.794, r=0.050) urine samples.
  Conclusion
  This study suggests that a 6-hour urine sample protein assay can be substituted with a 24-hour urine collection for diagnosis of preeclampsia.There is no correlation between the protein /creatinine ratio of 6 and 24 hours urine samples.
  Keywords: preeclampsia, proteinuria, Pregnant Women, Pregnancy Complications
 • Maryam Mokhlesin, Hourieh Ahadi, Jalal Bakhtiari, Zahra Ahmadizadeh, Fatemeh Kasbi* Pages 60-76
  Introduction
  Some studies, which are engaging with the mechanisms of word procession in the brain, are interested in the brain activity responses to the emotional content of the words. There are also some studies which have focused on how lexico-semantic features affect word processing by controlling the affective dimensions. To perform such studies we need a list of affective words in Farsi language and culture. The present study aims to make a list of such words to be used in probable future neural processing studies of Persian words.
  Materials and Methods
  In this study 150 Farsi speaking college students, with the average of 22 years of age, scored 300 Farsi words based on their valence, being evocable, familiarity, age of acquisition and being imaginable, by using Likert scale. Information about the frequency, objectivity and class of words were also added to each word by researchers.
  Results
  Within 294 studied words with clear valence, there were 237 nouns, 47 adjectives and 10 verbs. There were also 158 positive, 79 negative and 63 neutral words in this study. Data gathered for each word based on scores were recorded in tables for future references.
  Conclusion
  The provided list of words and related scores in this study can be useful in order to control or study the factors contributing to word processing in Persian youth for future studies. The reason for different scoring paradigm in this study with other patterns was the difference in culture and sociolinguistic backgrounds with other cultures and languages.
  Keywords: Arousal, Emotion, Farsi language
 • Safieh Soufian, Shabnam Sadoogh Abbasian, Ali Reza Japoni Nejad, Hamid Abtahi* Pages 77-83
  Introduction
  One of the main difficulties facing the production of recombinan Streptococcus pyrogenesisa hyaluronidase enzyme is its high molecular weight. The aim of this study was to predict the antigenic regions of hyaluronidase protein, the structure of fragment and evaluating the possibility of cloning the fragment in pTZ57R/T vector by the aid of bioinformatic’s software.
  Materials And Methods
  Multiple hyaluronidase amino acid sequences were aligned, using Clustal W method and MegAlign software, followed by BLASTP analysis. Antigenic regions and important epitopes in consensus sequences were determined by using online softwares ABCpred, BcePred and Emboss. The tertiary structure of determined antigenic regions was predicted by using TASERI and specified model was evaluated by using Swiss-PDB Viewer Software. Finally, intended fragment was inserted in pTZ57R/T vector.
  Results
  The consensus sequence had 868 amino acids, which the residues 279 to 773 were selected as prominent antigenic region in order to shorten the sequence by using online software. Finally, the result was shown as the proper recombination of antigenic region of hyaluronidase gene with pTZ57R/T.
  Conclusion
  The utilization of bio informatics tools to predict or determine the prominent antigenepitopic fragments, facilitated the recombinant process due to using the shorter fragments and generating more effective and specific immune response by the enzyme protein.
  Keywords: Hyaluronidase enzyme, Antigenic regions, Cloning
 • Hamid Staji *, Mohammad Reza Salimi Bejestani, Emad Changizi, Abbas Javaheri Vayeghan Pages 84-91
  Introduction
  Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains are human pathogens linked to hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome. Shiga toxins (Stx1 and Stx2) are the major virulent factors of these strains. The aim of this study was to investigate the prevalence and distribution of stx1 and stx2 gene in E. coli strains isolated from Sangesari lambs domesticated in Semnan suburb, Iran.
  Materials And Methods
  During a 3-monthes survey in 2014, 160 samples of recto-anal mucosal swabs were collected from lambs with diarrhea. They were examined for the E. coli in cultural medium and biochemical tests as the causative agent of gastrointestinal tract (GI) infection and investigated the presence of stx1 and stx2 genes by using multiplex-PCR.
  Results
  Fifty one Escherichia coli strains were isolated from 160 fecal samples. Twelve of them were (24%) positive for at least one type of STX genes (STEC strain). Of the 12 STEC isolates, 5 (10%) harbored stx1, 4 (8%) stx2, and 3 (6%) carried both stx1 and stx2.
  Conclusion
  The frequency of stx1 and stx2 distribution in Sangesari lambs and their relation to human GI diseases is not well understood yet. According to the popularity of lamb meat in Iran, specially breeding these animals in Semnan suburbs, it is warrant to consider precise regulations to restrict and prevent the prevalence of this life-threatening and foodborne diseases in Iran.
  Keywords: Shigatoxigenic Escherichia coli, Shigatoxin 1, Shigatoxin 2, Sheep diarrhea, Semnan
 • Majid Akbari, Bita Bakhshi *, Shahin Najarpeerayeh Pages 92-98
  Introduction
  Enterobacter spp. belongs to the family of Enterobacteriaceae and has a variety of phenotypic and genotypic profiles. Within Enterobacter cloacae complex, six genetically related and phenotypically similar species have been merged and strains belonging to these species are encountered among the most common strains able to cause severe opportunistic infections in hospitalized patients. Sequence analyzing a segment of hsp60 gene belong to this complex have demonstrated 13other genetic clusters. Since this complex is rarely identified in Iran, therefore, we aimed to evaluate the efficiency of phenotypic (commercial routine kit) and molecular methods for detecting this complex in urinary isolates.
  Materials And Methods
  In this study 74 Enterobacter cloacae urinary isolates, collected from 6 large hospitals in Tehran, were characterized by API20E kit and for final approval of diagnosis, hsp60 gene sequencing was performed.
  Results
  Using API20E kit for detecting Enterobacter cloacae in comparison to hsp60 sequencing, as gold standard for determining the species, sub-species and genotypes in Enterobacter cloacae complex, have demonstrated sensitivity and specialty about 88% and 60%, respectively in bacteria detection.
  Discussion
  Considering the importance and particular role of Enterobacter cloacae complex in causing hospital-acquired and opportunist infections and according to limited capability of API20E kit in providing precise analytic data, performance of complimentary tests or molecular methods, such as hsp60 sequencing, with high accuracy and validity, are highly suggested.
  Keywords: Enterobacter cloacae, Chaperonin 60, genetics, Sensitivity, specificity, Cross Infection
 • Ahmad Abadi Ahmad Abadi, Seyed Mohsen Avandi, Atefeh Aminian, Far* Pages 99-110
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the acute effects of different warm-up protocols on static and dynamic balance indices and balance the vault in skilled female gymnast.
  Materials And Methods
  Twenty four skilled female gymnasts (mean age 9.66­±­1.43 years(were selected. Subjects have been randomly divided into three groups: general warm-up (control), general warm-up and static stretching and general warm-up and dynamic stretching. The first protocol included a 10 minute general warming up, the second protocol involved general warm-up followed by the use of static stretching and the third protocol included general warm-up followed by dynamic stretching the muscles involved in performing the balance whip. Before and after the activity, the indicators of the equilibrium of anterior-posterior and internal-external pressure fluctuations range, and track length of the anterior-posterior and internal-external pressure center in four static and dynamic situations (both with one leg, and with two legs) were investigated using a dynamometer system equipped with 7 cameras and Kistler force plate.
  Results
  The whip balance performance with dynamic warm-up protocol was significantly higher than general warm-up protocol (P=0.001) and static warm-up protocol (P=0.01). Also the whip balance performance significantly decreased after the static warm-up protocol (P=0.005), but no significant differences were observed in the control group (P ≥0.05). Static balance with both feet in the dynamic warm-up protocol showed no significant difference in compare to general warm-up (P=0.07) and static warm-up protocols (P=0.06) (P ≥0.05). Also between the static warm-up protocol and the control group no significant difference was observed (P ≥0.05). On the other hand, no significant difference was observed between the static balance with one foot, dynamic balance with two feet and dynamic balance with one foot (P ≥0.05).
  Conclusion
  Our study showed that dynamic warm-up resulted in further improvement in whip balance in compare to static and general warm-ups. Also, in clinical point of view, dynamic warm-up, in comparison with static and general warm-ups, leaded to further improvement in dynamic and static balance indices; although, these findings were not statically significant.
  Keywords: Warm up exercise, Postural balance, Gymnastics
 • Karim Azali Alamdari Pages 111-122
  Introduction
  Little is known about the impact of previous physical activity on metabolic risks and continuous attention factors in the course of aging. Furthermore, there is a discrepancy in the existing evidences due to multi componential nature of these factors. Therefore, this study was conducted to determine whether the previous physical activity history can synchronously modify the changes in overall performance in sustained attention and total metabolic risk in midlife and elderly men. Moreover, the modulating effects of other individual variables on the impact of physical activity history on aforementioned factors were investigated.
  Materials And Methods
  27 male subjects in midlife group including; 13 active and 14 sedentary and 28 male subjects in elderly group including; 15 active and 13 sedentary underwent Continuous Performance Test (CPT) and measurements of waist circumference and blood pressure prior to fasting blood sampling. In order to provide a quantitative index for performance in both continuous attention and total metabolic risk groups, we calculated the overall CPT Z score (Zcpt) using individual subject data at three components of CPT (Target Acc Rate, Foil Acc Rate and Mean Reaction Time) and the total metabolic risk Z score (Zmets) of five components of metabolic risk factors, including; waist circumference, arterial blood pressure and blood glucose, triglyceride and high density lipoprotein levels.
  Results
  There was significant correlation between the age and number of metabolic risk indices with continuous attention components (P<0.05), regarding three components of CPT for all the subjects. Educational level was determined as the most dominant predictor of Zcpt (P<0.05). All three components of CPT showed significant differences between two age groups and also between two life styles (P<0.05). Significant difference was observed between two life styles for Zcpt and two age groups for Zmets (P<0.05).
  Conclusion
  Sedentary life style in aging men increases the metabolic risks along with reduction of sustained attention. Physical fitness and cognitive challenge are important factors in improving vigilance and/or reducing hazards of confusion in aged male individuals
  Keywords: Aging, Attention, Exercise, Risk factors
 • Jabbar Bashiri *, Abbasali Gaeini, Hamdollah Hadi Pages 123-132
  Introduction
  Endurance training as a component of an effective exercise plan, may lead to increase in heart strength and bodily resistance. One of the most common adaptations that occur in this type of training is creating new vessels (angiogenesis) and increase in growth factor promoting angiogenesis. The aim of this study was to investigate the effect of endurance training on muscular capillary density and serum vascular endothelial growth factor, VEGF, concentration in diabetic rats.
  Material And Methods
  Forty rats divided into two groups of diabetic and non-diabetics. Each group divided to endurance trained and non-trained sub groups. Endurance trained group received training for 8 weeks. Immunohistochemistry for alkaline phosphates activity was done to measure capillary density and angiogenesis in cardiac muscle. For data analysis, One Way Anova and tukey post-hoc test were performed.
  Results
  Study showed diabetes significantly decreased capillary density in cardiac muscle and VEGF serum level (P=0.001). Also, 8 weeks of endurance training significantly increased capillary density in cardiac muscle and VEGF serum level in healthy and diabetic rats (P=0.001).
  Conclusion
  It seems likely that endurance training improved cardiac performance in diabetes via angiogenesis. Evidence of increase in VEGF serum level and angiogenesis caused by this type of exercise, may suggest an effective way for developing a new therapeutic strategy for improving cardiac insufficiency conditions in diabetic patients in future.
  Keywords: Vascular Endothelial Growth Factor A, Capillaries, Diabetes mellitus, Rats
 • Gholamali Ali Sholi, Mohsen Ghanbarzadeh *, Abdolhamid Habibi, Rohellah Ranjbar Pages 133-141
  Introduction
  By increasing the intensity of physical exercises the energy consumption is also increased, which may cause possible alterations in serum leptin levels, independent of fat cells. Hence, the aim of this study was to investigate the effects of various intensities of aerobic-resistance (concurrent) exercises on the levels of serum leptin,lactate, glucose and net protein in active men.
  Materials And Methods
  In a semi-experimental study plan, ten healthy young active men, aged 21.5±1.4 years, BMI 21.88±1.2 kg/m2, performed concurrent (aerobic and resistance exercise) exercise at the three levels of low, moderate and high intensities. Different intensities of aerobic exercise included running on treadmill at the speed of 8, 9.6 and 11.2 km/hr. The resistance exercises were composed of 45, 65 and 85% of 1- repeated maximum intensity in six motions. The data for aerobic and resistance exercises were all justified to a same level. Blood samples were taken before and immediately and 24 hours after exercise.
  Results
  The results show that the plasma lactate concentration increased immediately after exercise in compareto prior and 24 hours after exercise at all levels of intensity (P<0.05). An acute bout of concurrent exercise at different levels of intensity did not result in significant alterations in plasma leptin (P>0.05). Our findings also indicated that plasma glucose and total protein levels of participants did not significantly change immediately and 24 hours after exercise in compare to pre-exercise levels at different intensities of physical activity.
  Conclusion
  This study suggests that the different intensities of concurrent exercise does not change effectively the leptin levels in young active men.
  Keywords: Exercise, Lactates, Glucose, Leptin, Men
 • Rozita Hedayati *, Sedighe Kahrizi, Mohammad Parnianpour, Fariba Bahrami, Anushiravan Kazem Nejad, Bahram Mobini Pages 142-151
  Introduction
  Therapeutic exercises are regarded as one of most important therapeutic interventions for patients with chronic low back pain. Stabilization exercises are among the most practical ones for these patients. Effects of these exercises on psychological factors associated with pain and consequential functional disabilities are still remained unknown. The purpose of this study was to assess the effect of stabilization exercises on fear of pain, movement and disability in patients with low back pain.
  Materials And Methods
  Twenty one patients with recurrent non-specific low back pain (14 in experimental, 7 in control group) were participated in this study. The scores for fear of pain, fear of movement and disability were recorded in the questionnaires. The experimental group performed isolated abdominal hollowing and bracing exercises in three sets of ten for each with two minutes rest between each repeat. Patients performed exercises with the use of pressure biofeedback and under the supervision of a physiotherapist in different positions including supine, sitting on a chair, standing still and standing with rapid arm raises with maximum acceleration once a day and for 20 sessions. The variables studied in this research were evaluated in both experimental and control groups after training sessions.
  Results
  Performing the stabilization exercises did not affect the fear-avoidance belief (P >0.05), while decreased the disability associated with back pain (P=0.01).
  Conclusion
  This study showed that the psychological fears associated with pain in patients with recurrent non-specific low back pain, which also leads to continuity of back pain cannot be alleviated by performing stabilization exercises.
  Keywords: Fear of Pain, Fear of Movement, Disability, Stability Exercises, Low Back Pain
 • Mehrzad Moghadasi *, Mohammad Amin Edalat Manesh, Aida Moeini, Mohadeseh Namatollahzadeh Pages 152-159
  Introduction
  Neurotrophins like (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) is thought to play an important role in neuronal repair. Recent experimental evidence noted that BDNF decrease in patients with multiple sclerosis (MS) and exercise may increases the level of this protein. The purpose of this study was to evaluate the effect of eight weeks resistance training on BDNF in female patients with MS.
  Materials And Methods
  Twenty seven female MS patients with 32.4 ± 5.5 years of old, and expanded disability status scale (EDSS) 1-5, participated in this study. The subjects were randomly assigned to control group (n=13) or training group (n=14). Subjects in training group performed selected upper and lower extremities resistance training with weight-training equipment and rubber bands 3 days a week for 8 weeks.
  Results
  The results showed that body weight, body mass index, body fat mass and EDSS were decreased 2.5, 3.4, 5.1 and 27.7 percentage respectively after eight weeks in training group compared to control group (P<0.05). BDNF also, increased significantly (27.5 percentage) in the training group compared to control group after eight weeks (1068.4 vs. 1362.7 pg.ml-1; P<0.05).
  Conclusion
  The results suggest resistance training with specific intensity and duration utilized in this study improves EDSS and increases BDNF levels in female patients with MS.
  Keywords: Resistance training, Multiple sclerosis, Brain, Derived Neurotrophic Factor
 • Fateme Kasbi, Mozhgan Asadi *, Majid Mirmohammadkhani Pages 160-169
  Introduction
  Voice problem is a condition among primary school teachers, which may not only affect their social and emotional relationship with students, also the quality of their education and occupation. Therefore, in this study we aimed to assess the risk factors causing voice problems in primary school teachers, those with or without voice problems.
  Materials And Methods
  243 questionnaires were distributed among primary school teachers. Based on their vocal complaints, they were divided into two groups of with and without voice problems. Risk factors for vocal problems related to occupation and medical profiles and life style were statistically compared between two groups, using Chi-square and Fisher tests and uni-variate and multi-variate logistic regressions.
  Results
  The results showed that sex, marital status, employment history, loudness of voice, dust in class, drug use, esophageal reflux, anxiety, allergies, hormonal disorders and larynx surgery were possible causes of suffering from vocal disorders in teachers (P<0.05). Multiple logistic regression also showed that the habit of speaking loud, anxiety and allergies were the most potent risk factors (with the order of 4.3 and 3 times) in developing voice problems.
  Discussion
  Based on this study, since the habit of speaking loud, anxiety and allergies are the most important risk factors in developing the voice problems among primary school teachers, it seems essential that the education providing authorities and speech therapists to be aware of these hazards and provide a proper management plan to control and minimize the environmental and personal risk factors causing vocal problems in school teachers.
  Keywords: Schools, manpower, Teachers, Voice disorders, Risk factors, Speech therapy
 • Masoud Baqeri, Gholamreza Kaka *, Homayoon Sadraie, Mahmood Mofid, Saeed Rezaei, Mohammad Reza Naghii Pages 170-178
  Introduction
  Osteoarthritis is the most common joint disorder in modern societies. Elemental boron supplementation can support the influential effect of calcium, magnesium and vitamin D in the body. In that regard, the purpose of this study was to investigate the effect of boron on damaged knee joint cartilage in rats.
  Materials And Methods
  In this study 30 adult Sprague Dawley male rats were randomly divided into five groups: Control group with no intervention, Sham group with 50 ml saline (vehicle) injection into the right knee joint space, Mono- sodium acetate (MIA) group with 3 mg MIA injection into articular space, prophylactic group with 3 mg MIA injection into articular space and 15 mg/kg boron in drinking water, receiving daily from the first day of injection and therapeutic group with 3 mg MIA injection into articular space and 15 mg/kg boron in drinking water, receiving daily from the third week after injection. Seven weeks after injections, the animals were killed, right knee joint were fixated, decalcified and processed. Five micrometer articular slides were stained with Safranin O + Fast Green. Articular cartilage injuries were assessed in accordance with the Modified Mankin's grading system based on the rate of articular cartilage staining and the number of chondrocyte colonies in the articular cartilage.
  Results
  Articular cartilage staining, mean number of chondrocyte colonies and cartilage chondrocytes in MIA, therapeutic and prophylactic groups significantly reduced in compare to control. On the other hand, the degree of articular cartilage staining, mean number of chondrocyte colonies and cartilage chondrocytes were significantly increased in both therapeutic and prophylactic groups in compare to MIA group (P<0.05).
  Conclusion
  In the present study, boron could greatly reduce the effects of MIA and prevent cartilage damage. It also showed a good therapeutic effect in preventing the destruction of cartilage in this osteoarthritis model.
  Keywords: Osteoarthritis, Boron, Articular cartilage, Rats
 • Javad Ahmadi, Saeid Kaviani Gebelli *, Amir Atashi Pages 179-186
  Introduction
  Recently, several long non-coding RNAs (lncRNAs) have been identified as being cancer-specific, namely metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (MALAT1), HOTAIR, and ANRIL. Studies have revealed that MALAT1, is up-regulated in many solid tumors and it have important regulatory roles in cancer biology, metastasis and recurrence. Acute myeloid leukemia (AML) and Acute lymphoblastic leukemia (ALL) are cancers of the myeloid and lymphoid blood cells lines, characterized by the rapid growth of abnormal white blood cells that accumulate in the bone marrow and interfere with the production of normal blood cells.
  Materials And Methods
  KG1 and Jurkat cell lines cultured in IMDM and RPMI-1640 mediums respectively. Total RNA extracted from the cell lines and normal bone marrow cells and MALAT1 gene expression was measured by qRT-PCR.
  Results
  MALAT1 gene expression was significantly increased in the KG1cell line (P <0.05), while decreased in Jurkat cell line in compare to normal bone marrow cells (P <0.05).
  Conclusion
  Our findings suggest that MALAT1 may function as novel biomarker for diagnosis, prognosis, metastasis, and predicting the response to therapy for the aforementioned types of cancers.
  Keywords: Jurkat cells, Leukemia myeloid acute, Precursor cell lymphoblastic Leukemia?lymphoma, MALAT1 long non, coding RNA, human
 • Mohammad Mehdi Khani *, Mohammad Tafazzoli Shadpour Pages 187-195
  Introduction
  Human mesenchymal stem cells (hMSCs) have shown a great potential in the field of regenerative medicine as well as vascular tissue engineering. Mechanical properties of the cell substrate provides an environment that influences physiological activity of cells such as proliferation, differentiation and cell cytoskeleton developments and consequently modulates functionality of in vitro engineered cells.
  Materials And Methods
  hMSCs were cultured under two groups of control and growth factor-induced differentiation within two types of substrates with different stiffness. We used Micropipette aspiration technique to evaluate mechanical behavior of cultured cells (effective Young’s modulus (E) and creep compliance value) during their differentiation into smooth muscle cells phenotype.
  Results
  hMSC with growth factor-induced differentiation showed significant decrease in E value in relation to both substrates in compare to control group, within 2 days of cell culture, whereas the creep compliance of these cells sharply increased. Consequently, by increasing the cultivation time to 4 to 6 days, the E values of induced-differentiation cells significantly increased in compare to control samples, with a decrease in the creep compliance of these cells. Furthermore, the state of increase or decrease in creep compliance was depended on substrate stiffness in which the cells were seeded on. Cells cultured on soft substrates showed high tendency for preserving their viscoelastic properties.
  Discussion
  Our results provides groundwork for stem cell-based tissue engineering in order to optimize culture conditions due to effective usage of external physical cues as well as substrate properties as the regulatory mechanisms of differentiation to functional target cells.
  Keywords: Tissue engineering, Stem cells, Cell differentiation, Mechanics cell
 • Azam Rahimpour, Azita Najaei, Fereidoun Mahboudi* Pages 196-202
  Introduction
  Chinese hamster ovary (CHO) cells are the most commonly used host system for the expression of high quality recombinant proteins. Different strategies such as generation of more efficient expression vectors and establishment of genetically engineered host cells have been employed to improve recombinant protein expression in this system. Here the cell line engineering strategy based on the phosphorylation resistant variants of eukaryotic initiation factor 2 alpha(eIF2α) and ceramide transfer protein(CERT), key mediators of protein translation and secretion, have been used to develop improved CHO host cells.
  Materials And Methods
  The CERT S132A, peIF2α S51A and tissue plasminogen activator (t-PA) were cloned in suitable expression vectors. CERT S132A and peIF2α S51A stable cell pools were generated and the efficacy of the cells for transient expression of t-PA was evaluated in comparison to un-modified CHO cells.
  Results
  Integration of CERT S132A and peIF2α S51A expression vectors in CHO cell genome confirmed by PCR analysis of genomic DNA from stable cells. Moreover, the specific bands for CERT S132A and peIF2α S51A proteins were observed in Western blot analysis. Expression of CERT S132A gene increased expression of t-PA by 50%. However no positive effect on t-PA expression was observed in the peIF2α S51A stable cell pools.
  Conclusion
  This study showed the efficiency of CERT S132Abased cell line engineering approach for the development of optimized CHO host cells.
  Keywords: CHO, Eukaryotic initiation factor 2, Ceramides, Tissue plasminogen activator
 • Samira Gholizadeh, Seyed Mohammad Moazzeni *, Salehnia Pages 203-213
  Introduction
  Macrophages play a crucial role in appropriate embryo implantation and maintenance of pregnancy. This study was done to evaluate the frequency and distribution of uterine (local changes) and spleen (systemic changes) macrophages on days 4.5 and 7 of NMRI mouse pregnancy which are simultaneous with beginning of implantation and complete establishment of embryo in the uterus.
  Materials And Methods
  The precise day of pregnancy was determined through vaginal plug detection. Blood was collected from pregnant mice on days 4.5 and 7 of gestation and serum 17- β estradiol and progesterone concentrations were measured using the ELISA method. The frequency and localization of macrophages in different regions of uterus and spleen were also investigated by immunohistochemistry staining using anti F4/80 antibody.
  Results
  The results of this study showed that frequency of uterine macrophages has decreased on day 7 in comparison to day 4.5 of gestation. Macrophages are distributed throughout the whole uterus on day 4.5 while their distribution was restricted to myometrium and stroma beneath the circular muscles on day 7 of pregnancy. The frequency of spleen macrophages as a representative of their systemic changes was not different in studied groups. Serum 17-β estradiol and progesterone concentrations increased significantly on day 7 compared to day 4.5 of pregnancy.
  Conclusion
  Considering the changes in 17-β estradiol and progesterone concentrations and their indirect effects on macrophages recruitment through regulation of M-CSF and GM-CSF secretion by uterine stromal cells, the differences in frequency and distribution of macrophages in different stages of pregnancy could be explained. While the macrophages chemotactic factors and homing receptors and their sources in spleen are different from uterus and don’t response to ovarian hormones variations. Regarding the role of macrophages in embryo implantation and regulation of feto-maternal immune responses, it seems that the changes in their frequency and localization can be helpful for a successful pregnancy.
  Keywords: Macrophage, Uterus, Embryo implantation, Estradiol, Progesterone
 • Samad Vajdihokm Abad, Sadegh Alijani, Hossein Daghigh Kia, Hakimeh Zali*, Soheyla Khoda Karim, Mohsen Bigdeli Pashaie Pages 214-223
  Introduction
  Mastitis is the inflammation of the mammary gland. One of its major pathogens is Escherichia coli. In order to develop new strategies for prevention of E. coli causing mastitis, it is necessary to have a clear understanding of the details and molecular mechanisms involved in host immunological responses to the pathogen. In this study by using available transcriptomic data, bioinformatics analysis of the diseases was performed.
  Materials And Methods
  The data in this study was extracted from GEO web site, based on Gilbert’s microarray study on the mammary tissue transcriptome. Protein-protein interactions (PPIs) were identified by using String database and PPI networks generated by using Cytoscape software. In order to recognize and cluster the hubs based on GO, the network analysis was carried out by using ClueGO-Clue-Pedia.
  Results
  The PPI network resulted from differentially expressed genes (DEGs) in contaminated mammary tissue with E. coli crude lipo-polysaccharide (LPS) were determined after 3 and 6 hours. PPI network was performed from common segments of the two PPI networks. Analysis of this new network showed that genes (IL6, IFIH1, PARP14, IL1B, ISG15, GRO1IFIT3, CCL5, ICAM1, IRF9 and NOS2) had the greatest degree and function as hubs. The most significant biological processes (BP), molecular functions (MF), cellular compartments (CC), immunological system and dominant pathways based on KEGG database were identified through GO-based cluster analysis of the network.
  Conclusion
  This study suggests that expansion of pathogen presence in the host tissue would lead to the increase in the number of interactions in the hub proteins. So these proteins can be introduced as drug targets.
  Keywords: Escherichia coli, Mastitis bovine, Protein interaction maps, Microarray analysis, Transcriptome
 • Manochehr Safari, Majid Jadidi, Hamid Reza Sameni, Sam Zarbakhsh, Ahmad Reza Bandegi, Abbas Ali Vafaei, Saeed Moghadas Biat* Pages 224-232
  Introduction
  The use of stem cells is one of the ideal methods in treatment of Parkinson's disease (PD). Recently, low-frequency magnetic fields have been used for differentiation and reproduction of stem cells. In this study, we used electromagnetic fields (EMF) impact on bone marrow stem cells and evaluated its effect on the serum levels of brain derived neurotrophic factor (BDNF), a neurotrophic factor with decreased expression in PD.
  Materials And Methods
  Thirty six male wistar rats were randomly divided into 6 groups: control, PD, PD implanted with stem cells exposed to 40 or 400 microtesla EMFs, implanted with stem cells without EMF exposure and vehicle. Parkinson model was induced by injection of 4 µg neurotoxin 6- OHDA into the left striatum. Stem cells were injected in left lateral ventricle.
  Results
  Injection of mesenchymal stem cells exposed to 40 and 400 microtesla EMFs significantly reduced amphetamine-induced rotation activity and increased serum BDNF levels in rats. The effect of 400 microtesla EMF was considerably higher than that of 40 microtesla EMF. There was not any significant difference between the effects of mesenchymal cells with 40 microtesla exposure and those without any exposure on the rotation test and serum BDNF levels.
  Conclusion
  Bone marrow stem cells exposed to 400 microtesla EMF considerably reduced amphetamine-induced rotation activity and increased the serum levels of BDNF in rat.
  Keywords: Parkinson disease, Mesenchymal stem cells, Magnetic field, Bone marrow cells, Brain, derived neurotrophic factor
 • Hadi Hasanzadeh, Mostafa Rezaie, Tavirani *, Samaneh Seyyedi, Alireza Emadi Pages 233-238
  Introduction
  Extremely low frequency electromagnetic field (ELF-EMF) is one of common environmental factors in today’s modern life. In recent years, a special interest has been directed toward the possible effects of ELF-EMFs on biological systems. Since the mechanism underlying the ELF-EMFs’ biological effects are still unknown, we decided to conduct an in vitro study to understand the possible mechanisms.
  Material And Methods
  SH-SY5Y- human neuroblastoma cell line were placed in the EL-EM Field with the intensity of 1 mT and frequency of 50 Hz and for a period of 4 hours/day, in 2 days period. The cell morphology and protein expression were measured by using proteomic methods. Statistical analysis was performed by using Non Linear Spot Progenesis Same software.
  Results
  Our results showed that ELF-EMF could likely change the cell morphology and proliferation.
  Conclusion
  Statistical analysis in our study showed that ELF-EMF with a frequency of 50Hz and intensity of 1mT could significantly change the protein expression (P ≤ 0.05).
  Keywords: Electromagnetic fields, Proteomics, Neuroblastoma
 • Milad Rouhi, Aghdas Taslimi, Zahra Sarlak, Reza Mohammadi, Mahdi Shadnoosh, Amir Mohammad Mortazavian *, Samad Sabouri Pages 239-249
  Introduction
  Chocolate milk is one of the most popular non-fermented dairy products, while, due to its higher sugar content than white milk, it has been lately criticized for its contribution to diabetes, child obesity and tooth decay. Therefore, our aim in this study was to investigate the substitution of D-tagatose with sucrose in chocolate milk product and if it can be also a probiotic carrier.
  Materials And Methods
  We studied the effects of different ratios of the sucrose/D-tagatose (100:0, 0:100 or 50:50) as well as the type of probiotic culture (L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus or B. lactis) on the microbiological characteristics (by MRS agar medium) of the chocolate milk. Also, the percentage of the sugar residue (by HPLC) and color properties (by Hunter Lab colorimeter) of the synbiotic chocolate milk were studied at (5°C) during 21 days. The control samples were not incubated with probiotics.
  Results
  The greatest vitality rate at the end of storage was related to the treatment of L. rhamnosus (T-R) and L. casei (T-C) with D-tagatose. Both L. acidophilus and L. casei showed high inclination for D-tagatose, lactose and sucrose fermentation, respectively. However, L. rhamnosus mostly fermented D-tagatose, sucrose and lactose, respectively, while, this order for B. lacti was sucrose, lactose and D-tagatose. B. lactis did not significantly consumed D-tagatose. The treatments inoculated with L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus and B. lactis, orderly showed significant higher color changes in compare to non-probiotic ones.
  Discussion
  D-tagatose as a natural sugar may make a suitable substitute for sucrose in chocolate milk, while preserving the functional probiotic properties; enhances the health benefits of dairy chocolate milk products. Nevertheless, the right selection of sucrose/D-tagatose ratio and type of probiotic strain has high importance in probiotic biological sustainability and the quality of the final product
  Keywords: Fermentation, Low, calorie, Milk, Probiotics, Sucrose, Tagatose
 • Zohreh Shahpouri, Ahmad Bitarafan, Rajabi *, Alireza Kamali Asl, Hadi Hasanzadeh Pages 250-254
  Introduction
  Studying the heart tissue kinetics can lead to expedient diagnostic technique to study the spatial and temporal cardiac activity simultaneously. Simulations of this process requires phantom, which applies dynamic activity changes gradually to the regions of interest. The objective of this study was to validate the efficiency of 4D-NCAT phantom data in the dynamic activity changes in course of the time.
  Materials And Methods
  The accuracy of constant, ascending and descending steep Time activity Curves (TACs) in blood and myocardial tissue were measured after i99m-Tc teboroxime injection. Also, the accuracy of phantom output data was measured in different resolution.
  Results
  Our study showed that the response of the dynamic 4D NCAT phantom for constant curves had just some slight errors. The average relative differences between input and output data for steeper TACs were noteworthy in both ascending and descending mode.The results showed that by increasing the temporal data sampling, the average difference between input and outputs were decreased. Overall, only 0.6% of the assessed samples depicted relative errors larger than 0.1%.
  Conclusion
  The primary studies with available 4D NCAT software, version 2012, revealed some challenges in applying intended activity with TACs, which referred to and were subsequently resolved by Dr. Paul Segars revisions. Overall, the modified 4D NCAT phantom software is able to accurately simulate the organ dynamics.
  Keywords: Dynamic Cardiac SPECT Imaging, Time, activity curve, 4D NCAT phantom, Teboroxime
 • Hossein Khosravi, Bijan Hashemi *, Seyed Rabie Mahdavi, Payman Hejazi Pages 255-261
  Introduction
  To study the effects of various sizes of gold nanoparticles (GNPs) on the target tissue dose enhancement factor at the time of external radiotherapy with various photon beam energies ranged from kilovolts (kVs) to Megavolts (MVs) by using Monte Carlo (MC) method.
  Materials And Methods
  MCNPX code was used for simulating the interaction of photon beams with various levels of energy with water solution including various sizes of GNPs at a presumptive region including a tumor. Initially, a water phantom including GNPs, which consisted a tumor with a size of 1×1×1 cm3 was simulated. The phantom was irradiated with various external monoenergetic photon beam ranged from kVs to MVs. The macroscopic dose enhancement factor (DEF) of the tumor due to the presence of various sizes of GNPs (15, 50, and 100 nm) at a concentration of 7 mg/g was calculated.
  Results
  The tumor (target) DEF at the presence of the GNPs was obtained within the range of 1.69 to 2.66 kV and 1.08 to 1.10 MV photon beam. The highest DEF was found at 50 kV photon beam. The target DEF was increased with the increase in GNPs size.
  Conclusion
  The calculated target DEFs at the presence of GNPs for photon beam energies in kV were similar to the previous studies. For the photon beam energies in MV, after a decrease at the interface of two regions of pure water and solution including the GNPs, DEF the tumor was increased and with 2 and 6 MV energies reached to its maximum at the depths 6.2 and 6.5 cm, respectively.
  Keywords: Radiotherapy, Gold nanoparticles (GNPs), Dose enhancement factor (DEF), Monte Carlo method, radiation dosimetry, radiometry
 • Mehravar Rafati, Amir Eftekhari, Moghadam, Ghazal Mehri, Kakavand, Hadi Hasanzadeh *, Afsaneh Maftoon Pages 262-266
  Introduction
  Orthopantomography is a common imaging technique of the jaw. Although in compare to other diagnostic radiology methods, the dose of radiation received by the patient is relatively low in orthopantomography, still is remained as the most common method in diagnostic radiology. Therefore, because of the commonalty of this method, it seemed rational to estimate the dose received by the Organ At Risks (OARs).
  Materials And Methods
  This study has been designed to determine the surface dose received by the eyes, parotids, thyroid and submandibular salivary glands using Gafchromic films in 20 patients referred to imaging centers (digital and analog). To increase the repeatability of the technique, each measurement was triplicated and the results were presented as mean (SD).
  Results
  The mean measured surface dose received by the submandibular glands (left, right and center), thyroid (left and right), parotid (left and right) and eye (left and right) for the digital system were 4.17, 4.65, 5.08 and 4.74 and for the analog system were 10.33, 10.12, 10.28 and 10.73, respectively.
  Conclusion
  This study showed no difference in surface dose received by the left and right eyes, left and right thyroid, left and right parotid, left, right and center submandibular glands in any of the digital or analog systems studied (P ≤0.05). In addition, the surface dose received by the selected organs in digital system was significantly lower than that by the analog system (P ≤0.05).
  Keywords: Panoramic radiography, Film dosimetry, Organs at risk, Radiation dosage
 • Nemat Sotodeh Asl, Raheb Ghorbani *, Ali Rashidy, Pour Pages 267-276
  Introduction
  Acquiring knowledge by university students and increasing their participation in research activities can provide a safe pathway for promotion of creative talents in productivity in science and at higher levels, the development of the country. This study was conducted with the aim of determining the preventive factors toward student’s interest in research in the field of medical sciences at the Medical Sciences University of Semnan in 2014.
  Materials And Methods
  In this cross - sectional study, 293 students who were at their second year or above, were randomly chosen. The research tools were a questionnaire with the topic of demography and a researcher-made 4-choices test containing 25 questions comparable with 5-choices scale test of Likret to determine the confining factors affecting the students’ interest and enthusiasm in medical research. Each question had 5 options arranged from a “weakly agreeable” to “highly agreeable” scale. They were scored from 1 to 5 with the order of: very low, low, medium, high and very high. The items were classified in four areas of: personal factors (5 questions), motivational (7 questions), research facilities (8 questions) and structural factors and utilities (5 questions).
  Results
  The student’s point of view were significantly different in the severity of barriers within the four areas (P=0.033), So that the personal obstacles seemed to be more important. The most important barrier factor affecting student research activities in the personal area was" lack of enough knowledge about the research topics "; in the area of motivational factors was" not being encouraged to do the research by the university "and" emphasizing on the pivotal training instead of research-based studies"; in the area of research facilities was," not quite enough access to the scientific journals and references and also research specialists at the University", also " lack of appropriate research methodology workshops for students " and finally in the administrative area was the “long process of student research project approval process ".There was not any significant differences in response to questions in any of the areas, between male or female, member and non-members at the research committee and also between students with different score averages in the two last semesters (P >0.05). But within the area of research facilities, students’ point of view were significantly different (p<0.001). This area was specifically considered to be more of an obstacle for medical students than the others.
  Discussion
  In order to make medical sciences students more interested in the research area it is important to motivate them by giving them a role in the research projects, teaching them research methodology and to shorten the project approval process for student research projects. This way may lead to flourishing their creative talents in science and promote the proper scientific research in the country.
  Keywords: Research, Research barriers, Student, Medical Sciences, Semnan University of Medical Sciences