فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود مهرداد شکریه*، افشین زین الدینی صفحه 1
  در این تحقیق، تورق موجود در نمونه تیر یکسرگیردار دو لبه نامتقارن (ADCB) مطالعه شده است. یک رابطه نیمه تجربی برای محاسبه مقدار کلی نرخ رهایی انرژی کرنشی و مقادیر مودهای اول و دوم این پارامتر توسعه داده شده است. لازم بذکر است که از روش بسته شدن مجازی ترک (VCCT) برای محاسبه نرخ رهایی انرژی کرنشی کامپوزیت های لایه ای استفاده شده است. با استفاده از این روش می توان چقرمگی شکست (نرخ رهایی انرژی کرنشی بحرانی) نمونه ADCB و مودهای آن را بدون استفاده از آزمایش تجربی نمونه ADCB و فقط با استفاده از یک آزمایش نمونه تک جهته DCB محاسبه نمود. همچنین برای بررسی صحت نتایج بدست آمده برای مقدار کلی نرخ رهایی انرژی کرنشی براساس رابطه نیمه تجربی از سه روش تجربی، مدل سازی و تحلیلی استفاده شده است. با استفاده از مدل سازی نمونه مذکور در نرم افزار ABAQUS می توان مقادیر مودهای اول و دوم نرخ رهایی انرژی کرنشی را محاسبه و از این روش برای اعتبارسنجی نتایج رابطه نیمه تجربی استفاده نمود. در پایان مشاهده شد که نتایج بدست آمده با استفاده از رابطه نیمه تجربی مطابقت خوبی با نتایج تجربی، تحلیلی و مدل سازی عددی دارد. روش ارایه شده در تحقیق حاضر، حجم محاسبات عددی و نیز هزینه مطالعات آزمایشگاهی را به مقدار چشم گیری کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: تورق، چقرمگی شکست، روش بسته شدن مجازی ترک، کامپوزیت شیشه، اپوکسی، مود ترکیبی
 • سمیه خراسانی*، فرهنگ هنرور صفحه 13
  روش زمان پرواز پراش (ToFD) یک روش بازرسی غیر مخرب فراصوتی است که به منظور تشخیص، اندازه گیری و تعیین موقعیت عیوب در قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش نسبت به سایر تکنیک های بازرسی غیر مخرب از قابلیت ها و مزایای بهتری برخوردار است. از مزایای این روش می توان صرف زمان و هزینه کم تر، ارزیابی بهتر عیوب بدون وابستگی به جهت قرارگیری آن ها و دقت بالا در اندازه گیری عیوب را نام برد این روش معمولا برای مقاطع ضخیم (mm 15<) به کار می رود، برای استفاده از آن در مقاطع نازکی هم چون مخازن تحت فشار و لوله ها نیازمند به شبیه سازی این روش خواهیم بود. همچنین انجام آزمایشات عملی برای تعیین پارامترهای مناسب بسیار وقت گیر و پرهزینه است. با استفاده از شبیه سازی، با صرف وقت و هزینه بسیار کم تر از انجام عملی آزمایشات، می توان به صورت مجازی آزمایشات مورد نظر را به انجام رساند. در این مقاله، روش بازرسی فراصوتی زمان پرواز پراش (ToFD) با استفاده از تکنیک اجزاء محدود در دو قطعه مختلف مدل سازی شده است. برای مدل سازی از نرم افزار ABAQUS و روش صریح برای حل مسئله ی انتشار امواج فراصوتی استفاده شده است. مدل سازی اجزاء محدود تکنیک ToFD و به طور کلی شبیه سازی انتشار امواج فراصوتی، درک بهتری از نحوه ی انتشار امواج فراصوتی و تعامل امواج با ناپیوستگی های مختلف به دست داده است.
  کلیدواژگان: بازرسی فراصوتی، زمان پرواز پراش (ToFD)، مدل سازی انتشار امواج، روش اجزاء محدود
 • بابک امیدوار، محمد اسکندری*، مهرداد نعیمی نصفی صفحه 27
  شبکه خطوط لوله مدفون انتقال سوخت یکی از مهمترین شریان ها در زندگی شهری محسوب می شوند و نقش کلیدی در افزایش و کاهش خسارت های ناشی از زلزله دارند. شهر کرمانشاه دارای سه خط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی به پالایشگاه اصلی این شهر از مراکز انتقال خارج از شهر (نفت شهر و تنگه فنی) می-باشد، که از آنجا فرآورده های نفتی به پایانه نفتی شهر سنندج منتقل می شود. به منظور انجام برآورد خسارت لرزه ای خطوط لوله مدفون سوخت شهر کرمانشاه، از طریق مشخصات و اطلاعات اجزای مختلف شبکه، ابتدا از طریق روابط کاهندگی مربوط به این منطقه، پارامترهای لرزه خیزی منطقه (PGA و PGV)، بر اساس دو سناریوی زلزله محتمل تعیین می شود. سپس با استفاده از روابط نرخ تعمیر (Repair Rate)، به تخمین خسارت خطوط لوله پرداخته می شود. پس از آن به آنالیز پیامد رهایش مواد نفتی موجود در خطوط لوله پرداخته می شود. در این تحقیق توزیع احتمال برای مساحت منطقه تحت تاثیر آتش و انفجار، تعداد جمعیت در معرض آتش و انفجار و تعداد واحدهای در معرض آتش و انفجار پس از زلزله از طریق روش شبیه سازی مونته - کارلو مشخص شده است. تمام مراحل تحلیل خسارت خطوط لوله مدفون شهر، در زبان برنامه نویسی محیط GIS نوشته شده است. برای توصیف بهتر نتایج خروجی به ترسیم نمودارهای فراوانی تجمعی و توابع توزیع احتمال هر یک از خروجی ها پرداخته شده است. به طور خلاصه آسیب وارده بر خطوط لوله سوخت شهر کرمانشاه در این تحقیق برای سناریو اول، 17 نشت، 4 شکست و 21 اشتعال و برای سناریو دوم، 4 نشت، یک شکست و دو اشتعال می باشد. هدف از این مقاله ارائه الگوریتم کارا برای تحلیل خسارت لرزه ای خطوط لوله مدفون و شروع آتش سوزی در اثر خسارت وارده به این زیرساخت می باشد. الگوریتم پیشنهادی برای شهر کرمانشاه به عنوان مطالعه موردی به کار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: خطوط لوله، نشت، شکست، اشتعال، شبیه سازی مونت کارلو
 • روح الله رفعی*، کامیار کمانی صفحه 47
  در این مقاله با استفاده از حل عددی معادلات حاکم بر جریان سیال و انتقال حرارت آن، تاثیر افزودن کسر حجمی نانوذرات بر عملکرد یک مبدل حرارتی جریان مخالف از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک بررسی شده است. از مدل تکفاز برای مخلوط سیال پایه و نانوذرات استفاده شده است. برای محاسبه چگالی، ظرفیت گرمایی ویژهی نانوسیال، لزجت و ضریب رسانش از فرمول های تحلیلی و تجربی موجود استفاده شده است. برای حل عددی معادلات حاکم از روش حجم محدود (FVM) استفاده شده است. برای ارتباط بین میدان سرعت وفشار از الگوریتم سیمپل (SIMPLE) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با اضافه کردن نانوذرات در قسمت حلقوی مبدل، آنتروپی تولید شدهی کل به میزان بسیار اندکی افزایش می یابد که قابل چشم پوشی است. با افزایش کسر حجمی نانوذرات ضریب انتقال حرارت (U) و انتقال حرارت کل(Q) میزان قابل توجهی افزایش می یابد و همچنین نسبت بازگشت ناپذیری به گرمای مبادله شده (عدد آنتروپی (Ns)) کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: مبدل حرارتی، نانو سیال، عدد آنتروپی، جریان آرام
 • طاهره علی حیدری بیوکی، حسن خادمی زارع صفحه 59
  رقابت بین مدیران سازمان های صنعتی و خدماتی برای تامین نیازهای مالی و اعتباری خود از طریق دریافت تسهیلات بانکی به صورت روزانه در حال افزایش است. از طرف دیگر منابع مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان محدود می باشد. بر این اساس تخصیص بهینه منابع محدود مالی با هدف حداکثر نمودن ارزش سرمایه گذاری برای آنها یک ضرورت می-باشد. در این تحقیق پس از شناسایی معیارهای اعتباردهی به متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات بانکی، با استفاده از تکنیک بهبود یافته تحلیل پوششی داده ها1 (DEA)، یک روش کارآمد برای دسته بندی مشتریان حقوقی ارائه شده است. تکنیک بهبود یافته تحلیل پوششی داده ها با تعریف یک سازمان ایده آل در هر بار اجرا، ضمن کاهش محاسبات و افزایش سرعت عملیات تصمیم گیری باعث بهبود روش موجود می گردد. همچنین مدل DEA بهبود یافته یک مسیر حرکت مستقیم، کوتاه و پویا برای دستیابی به کارایی بیشتر در هر یک از شرکت ها، کارا و ناکارا ارائه می دهد. اولویت-بندی ارائه شده توسط روش DEA بهبود یافته در تمام موارد مطالعه شده، با اولویت بندی به روش DEA موجود منطبق بوده است.
 • عزیز شکوهی، فرید وکیلی تهامی، محمد زهساز، اکبر شکوهی صفحه 75
  در این تحقیق، رفتار هیدرواستاتیکی و هیدرو دینامیکی شیر پروانه ای قطر بزرگ و توزیع تنش و تغییر مکان در حالت کاملا بسته و همچنین گشتاور هیدرودینامیکی وارد بر دیسک تحت شرایط مختلف و همچنین در زاویه های مختلف دیسک شیر بررسی شده است. به این منظور از روش کوپلینگ حل سیالاتی (CFD) و حل جامداتی(FEM) استفاده شده است. به منظور صحه گذاری حل عددی، تغییر مکان نقاط بحرانی دیسک شیر اندازه گیری شده و با نتایج عددی مقایسه شده است. همچنین، گشتاورهیدرودینامیکی مدل کوچکتر شیر به صورت تجربی تعیین و با نتایج عددی مقایسه شده که تطبیق خوبی را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که بیشترین تنش به محور شیر در حالت کاملا بسته شیر وارد می شود و گشتاور هیدرودینامیکی وارد بر دیسک شیر در زاویه های نزدیک به حالت کاملا باز به ماکزیمم مقدار خود می رسد. علاوه بر این، تاثیر عوامل مختلف از جمله خروج از مرکز دیسک، جهت جریان و شکل دیسک شیر بر گشتاور هیدرودینامیکی بر روی مدل واقعی بررسی شده است. به این ترتیب الگوی مناسبی برای تحلیل عددی شیر های پروانه ای قطر بزرگ تدوین شده که در طراحی تمامی شیر های مشابه، می تواند مورد استفاده سازندگان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شیر پروانه ای قطر بزرگ، رفتار هیدرو استاتیک، گشتاور هیدرو دینامیک، روش حل کوپلینگ سیال و جامد
 • روح الله زنگانه *، علیرضا کرامت، احمد احمدی صفحه 93
  استفاده از مواد ویسکوالاستیک در تکیه گاه به منظور میرایی نیروهای دینامیکی و استهلاک انرژی سازه در این مقاله بررسی شده است. مشخصات مصالح ویسکوالاستیک به کار رفته، در کیفیت و کمیت میرایی تاثیر گذار می باشد. در این مطالعه مواد ویسکوالاستیک توسط مدل مکانیکی جامع کلوین – ویت توصیف و معادلات حاکم به روش اجزای محدود و در حوزه زمان حل شدند. جهت بررسی تاثیر مشخصات مواد ویسکوالاستیک تکیه گاه بر ارتعاش محوری، تحلیل دینامیکی و شبه پایدار میله ای تحت نیروی ثابت پله ای صورت گرفت. در نهایت معیارهایی جهت شناخت و انتخاب مناسب این مواد و بهبود عملکرد آنها در میرایی و استهلاک انرژی ارائه گردید. سپس ارتعاش محوری میله ای با مصالح الاستیک و همچنین ویسکوالاستیک، با وجود تکیه گاه مرزی و میانی ساخته شده از مواد ویسکوالاستیک تحت بار محرک هارمونیک در فرکانس های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که استفاده از تکیه گاه ویسکوالاستیک در کاهش و میرایی ارتعاشات میله به ویژه در فرکانس های کم بسیار موثر است. در فرکانس های بالا عملکرد این مواد در استهلاک انرژی بسیار وابسته به زمان تاخیر المانهای کلوین- ویت می باشد.
  کلیدواژگان: استهلاک انرژی، ارتعاش محوری، روش اجزای محدود، تکیه گاه ویسکوالاستیک، مدل جامع کلوین- ویت
 • محمود فلاح*، محمدهاشم واجد سمیعی صفحه 113
  در این مقاله از فرمول های تحلیلی جهت تخمین پاسخ فرکانسی برای آرایه متناوب، با سلول پچ و استریپ فلزی مربعی استفاده شده است. روابط تحلیلی برای پاسخ فرکانسی بوسیله شبیه سازی تمام موج تایید شده اند. سپس از این فرمول ها برای طراحی FSS میان گذر مرتبه 1 بر پایه مدل مداری استفاده شده است. اینFSS میان گذر از یک آرایه پچ مربعی به همراه گپ هوایی بین آن ها و یک آرایه استریپی مربعی تشکیل شده است. پاسخ های فرکانسی برای ضخامت ها و ثابت های دی الکتریک مختلف زیرلایه بدست آمده است. شبیه سازی ها با استفاده از دو روش تمام موج و تحلیلی انجام و نتایج جهت درک محدودیت های روش طراحی پیشنهادی مقایسه شده است. در این مقاله بر روی اساس عملکرد ساختار، دستورالعمل سنتز آن و راهنمای مراحل طراحی برای این نوع FSS بحث شده است.
  کلیدواژگان: رادوم، سطوح انتخاب گر فرکانس، فیلتر فضایی الکترومغناطیسی
 • زهرا مروج، جواد آذرخش صفحه 137
  امروزه استفاده ی روز افزون از تجهیزات الکترونیکی و بارهای غیر خطی در سیستم قدرت، مسئله کیفیت توان را به یک موضوع مهم تبدیل کرده است. در این مقاله برای شبیه سازی وقایع کیفیت توان به طور همزمان از دو روش مدل سازی ریاضی و داده های حاصل از شبیه سازی با نرم افزار Pscad استفاده شده است. با توجه به عملکرد بسیار خوب شبکه های عصبی در کارهای تشخیص الگو و طبقه بندی، شبکه عصبی چند لایه برای طبقه بندی وقایع مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله استخراج ویژگی ها از دو تبدیل STFT و تبدیل موجک گسسته استفاده شده است. پس از طبقه بندی وقایع با استفاده از شبکه عصبی، مقاومت شبکه عصبی در برابر نویز در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در شرایطی که نویز وجود ندارد شبکه عصبی وقایع را با دقت 98.22 درصد طبقه بندی می کند. در پایان نتایج به دست آمده در این مقاله با نتایج تحقیقات دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است
  کلیدواژگان: کیفیت توان، شبکه ی عصبی M LP، STFT، تبدیل موجک گسسته، نویز
 • زهرا تبریزیان، مرتضی حسینعلی بیگی، غلامرضا قدرتی امیری* صفحه 147
  تشخیص زود هنگام محل و شدت آسیب های رخداده در سازه ها با کمک روش های غیر مخرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به تشخیص آسیب در سازه ها با استفاده از اطلاعات استاتیکی پرداخته شده است. مدل سازی آسیب، به صورت کاهش در پارامترهای سازه ای انجام شده است. ابتدا نیروهای استاتیکی به برخی درجات آزادی سازه اعمال شده و پاسخ استاتیکی همان درجات ثبت گردیده است. نهایتا، تابع هدفی بر اساس اختلاف بین بردارهای جابجایی در حالت سازه سالم و آسیب دیده تعریف شده است، بطوریکه جواب بهینه این تابع، مبین آسیب های بوجود آمده در سازه می باشد. برای حل مسئله ی بهینه یابی، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور بررسی کارآیی روش ارائه شده، مدلی از پل قوسی فلزی و همچنین پل خرپایی در نظر گرفته شده و سناریو های آسیب مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم ژنیتک با تابع هدف ارائه شده، قادر است تا با دقت قابل قبولی، حتی در حضور نوفه های تصادفی، مکان و مقدار آسیب های احتمالی را شناسایی کند.
  کلیدواژگان: پل قوسی فلزی، پل خرپایی، اطلاعات استاتیکی، الگوریتم بهینه یابی ژنتیک، تشخیص آسیب
 • عاصفه موسوی مقدم، محسن وفایی سفتی، مهسا باغبان صالحی، حسن نادری، احمد دادوند کوهی صفحه 159
  امروزه استفاده از سامانه های ژل های پلیمری برای جلوگیری از تولید آب اضافی از چاه های تولیدی نفت، به طور گسترده ای در جهان به کار گرفته می شود. کارآمدی این مواد در محیط متخلخل در گرو پارامترهای متعددی از جمله ترکیب مواد سازنده و شرایط محیطی ژل پلیمر است. از این رو بررسی جامع پارامترهای تاثیر گذار و شناسایی اثر متقابل آنها به منظور افزایش بهره وری سامانه ژل پلیمر، امری لازم الاجراست. لذا در این تحقیق از روش آماری و جامع فاکتوریل جزئی در دو سطح، به منظور بررسی پارامترهای موثر بر زمان بندش ژل پلیمری متشکل از پلی اکریل آمید سولفونه و عامل شبکه کننده استات کروم III استفاده شد تا علاوه بر انجام تعداد آزمایش های بهینه با کمترین هزینه و درکوتاهترین زمان، موثرترین عوامل از میان هشت پارامتر pH، غلظت کلرید کلسیم، نسبت عامل شبکه کننده به کوپلیمر، غلظت کلرید سدیم، غلظت کوپلیمر، سدیم لاکتیت، نانو رس و تیوریا، در کنترل زمان بندش ژل های پلیمری با انجام 32 آزمایش بطری، شناسایی شده و با مدلسازی فرآیند، شرایط بهینه در جهت بهبود فرآیند ایجاد گردد. مدل ارائه شده در این تحقیق با قابلیت پیش بینی زمان بندش ژل بر اساس پارامترهای مورد بررسی، دارای درجه اطمینان 99% است. نتایج نشان داد سدیم لاکتیت، غلظت کوپلیمر، نانو رس، تیوریا و نسبت غلظت عامل شبکه کننده به کوپلیمر به ترتیب پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر زمان بندش ژل بوده و همچنین در میان تمامی اثرات متقابل بین پارامترها، اثر متقابل سدیم لاکتیت و نسبت غلظت عامل شبکه کننده به کوپلیمر بیشترین سهم را در کنترل زمان بندش ژل دارد.
  کلیدواژگان: ژل پلیمر، مدلسازی، زمان بندش ژل، روش فاکتوریل جزئی، پارامتر اصلی، اثر متقابل بین پارامترها
|
 • Dr. Mahmood M. Shokrieh*, Afshin Zeinedini Page 1
  In this research, delamination in an asymmetric double cantilever beam (ADCB) has been studied. The ADCB specimen is one the most proper samples for testing and calculating the mixed mode I/II fracture. First, a semi-empirical relation for calculating the total strain energy release rate (SERR) and the values of mode I and II of this parameter has been extended. Moreover, the total SERR of a laminated composite is determined using the virtual crack closure technique (VCCT). Furthermore, by the use of this method fracture toughness of ADCB specimen and its modes can be calculated by testing of a unidirectional DCB specimen. Therefore, testing of ADCB samples is not required. Also, for verifying results obtained by the semi-empirical relation of the total SERR, experimental, analytical and numerical methods are used. By modeling of the mentioned specimen in ABAQUS/Standard, values of mode I and II SERR are calculated. This method can be used for assessment of the semi-empirical relation. Finally, it was observed that results of the semi-empirical relation are in very good agreements with the experimental, analytical and numerical results. This method reduces the volume of calculations of numerical methods and costs of experimental tests significantly.
  Keywords: Delamination, fracture toughness, virtual crack closure technique, glass, epoxy composites, mixed mode
 • Somayeh Khorasani, Dr Farhang Honarvar Page 13
  Time-of-flight diffraction (ToFD) is an ultrasonic nondestructive testing technique used for detection, sizing and location of defects in industrial parts. This method has better abilities and benefits than other nondestructive testing techniques. The advantages of this method are fast speed, low cost, better evaluation of defects without depending on their orientation and high accuracy in measuring defects. This technique is usually applied for thick sections (>15 mm), the application of the ToFD technique to thin sections like pressure vessels and piping requires simulation of this technique. Also doing practical experiments for specification appropriate parameters is very time consuming and expensive. Using simulation, one can perform the experiments with low cost and fast speed. In this paper, the ultrasonic time-of-flight diffraction (ToFD) technique has been modeled in two different parts by using the finite element method (FEM). The explicit solution method of the finite element package ABAQUS is used for solving the propagation problem of ultrasonic waves. Finite element modeling of ToFD technique and in general simulation of ultrasonic wave propagation, has provided a better understanding of the propagation of ultrasonic waves and their interaction with different discontinuities.
  Keywords: ultrasonic testing, time of flight (ToFD), modeling of wave propagation, finite element method
 • Babak Omidvar, Mohammad Eskandari*, Mehrdad Naeimi Page 27
  Fuel pipeline systems are one of the most important lifelines in city and have a key role in increase and decrease of damages and vulnerability to earthquake. Kermanshah has three lines for transferring oil products and crude oil into the main refinery of the city from two transfer centers out of the city, Naftshahr and Tange Fanni, from which oil products are transferred to the terminal facilities in Sanandaj. This paper, In order to assess the seismic damage to buried fuel pipelines of Kermanshah with the help of characteristics and information of network components, PGA and PGV values are initially determined for two probable scenario earthquakes in the study area, using the attenuation relations of the same area. Then, using the repair rate relations, damage to pipelines is estimated. The probability distribution function for the area, the population and the number of houses exposed to fire and explosion after the earthquake are calculated using the Monte Carlo simulation method through numerous repetitions All the steps of damage assessment for buried pipelines were written in a GIS environment. In order to give a better description of the output results, the probability distribution functions for each output are provided. In summary, the damage inflicted on the fuel pipelines of Kermanshah is equal to 17 leaks, 4 breaks and 21 ignitions for scenario 1 and 4 leaks, 1 break and 1 ignition for scenario 2. The purpose of this paper, an efficient algorithm present is for seismic damage analyze of buried fuel pipelines and simulating fire ignition and explosion in urban areas. The proposed algorithm for the city of Kermanshah has been used as a case study.
  Keywords: Pipeline, Leak, Break, Ignition, Monte Carlo simulation
 • Roohollah Rafee*, Kamyar Kamani Page 47
  In this paper the results of numerical simulations for heat transfer of a nanofluid flow inside a counter flow heat exchanger is presented. Effects of addition oftheAl2O3 nanoparticles on the entropy generation ofthesystem are investigated. Single fluid model is used for simulation of the nanofluid flow. Analytical and experimental formulations are used for density, specific heat, viscosity and conductivity of nanofluid. Finite volume method (FVM) has been used for numrerical simulation and SIMPLE algorithm is applied for pressure velocity coupling. It is found that adding nano particles in annulus, causes a little incerement in entropy generation which can be overlooked. On the other hand, the increasing of volume fraction of nanoparticles leads to ascend heat transfer coefficient (U) and total heat transfer (Q) significantly, and it results in decreased entropy number (Ns).
  Keywords: Heat Exchangers, Nanofluid, Entropy Generation Number, Laminar Flow
 • Tahereh Aliheidari Bioki *, Dr. Hassan Khademizare Page 59
  Competition between the managers of industrial and service organizations to provide their financial needs and credit facilities via the bank's loan is growing daily. Other hand, financial resources and credit of banks and financial institutions to provide accommodations to applicants is limit. Accordingly the optimal allocation of limit financial resources with the aim of making the maximum value for their investment is a necessity. In this study, the validation criteria to identify applicants receive legal facilities; using improved techniques of data envelopment analysis (DEA), an efficient method for legal clients of categories is presented. Improved techniques of DEA by defining a perfect organization in each time of runs that cause to reduce of computing and operation speed of decision-making and improved available DEA method. The improved DEA model also offers a short, direct and dynamic route to achieve more efficiency in each of efficient and inefficient the companies. Prioritizations provided by the improved DEA method in all case studies, were equal with priorities of the available DEA approach.
  Keywords: Data Envelopment Analysis, Financial Resource Allocation, Efficiency, Decision Support system, Banking
 • Aziz Shokuhi, Farid Vakili, Tahami, Mohammad Zehsaz, Akbar Shokuhi Page 75
  In this paper, c. For this purpose, stress distribution and deformation of the major parts of the valve; and also, the hydrodynamic torque, which is applied to the valve-disk, have been calculated at different opening angles of the disk. To carry out the numerical analysis, coupled Computational Fluid Dynamics (CFD) and Finite Element based solid mechanics solution methods have been used. To validate the numerical results, the displacements of some critical points on the valve-disk have been measured and the results are compared with those obtained using numerical solution. Also, the hydrodynamic torque of a model valve has been measured using an experimental rig and the data are compared with the numerical results. Both comparisons show good agreement and approve the accuracy of the numerical solution method. The results show that maximum stress occurs at the valve shaft when it is fully closed; and, hydrodynamic torque exerted on the disk becomes maximum when the valve is at almost fully open angle. The effect of different parameters such as disk-off set, flow direction and shape of the valve-disk on the hydrodynamic torque of the valve has been investigated. In this process, a modeling method to study the hydro dynamic behaviour of large size butterfly valves has been developed which can be implemented in other case studies by the manufacturers.
  Keywords: Large size butterfly valves, Hydrodynamic behaviour, Hydrodynamic torque, Coupled Computational Fluid Dynamics
 • Roohollah Zanganeh*, Dr Alireza Keramat, Dr Ahmad Ahmadi Page 93
  The application of Viscoelastic (VE) supports in order to dampening dynamic forces and energy dissipation has been investigated herein. Properties of viscoelastic substances are important in the quality and quantity of the dissipation. The viscoelastic materials were described using the generalized Kelvin-Voigt mechanical model and the resulting governing equations were solved using the finite element method in time domain. To investigate the effects of the viscoelastic characteristics of supprots on axial vibration, dynamic and quasi-steady analysis of a rod subject to axial step excitations was carried out. Finally, some important criteria were presented to improve the performance of these substances in energy dissipation. In addition, axial vibration of an elastic and a viscoelastic rod with end and middle VE supports subject to harmonic excitations were investigated. It reveals that the use of VE supports considerably damps out structural vibrations, especially at low frequencies. Whereas in high frequencies, the amount of the energy dissipation depends on the retardation times of the Kelvin-Voigt elements.
  Keywords: Axial vibration, Energy dissipation, Finite element method, Generalized Kelvin, Voigt model, Viscoelastic support
 • Mahmoud Fallah* Page 113
  This paper uses an analytical formulas to estimate frequency response for the Square metal patch and strip periodic cells. Analytical expressions for frequency response are verified by fullwave simulations. The analytical formulas used in design of one-order, bandpass FSS based on circuit model. This bandpass FSS is made up of periodic array of metallic patches separated by thin air-gaps backed by a wire mesh having the same periodicity. The frequency responses are obtained for different thickness and dielectric constants substrate. The simulations are carried out using ful-wave and analytical methode, and results are compared to understand limitations of proposed designing method. Principles of operation, detailed synthesis procedure, and designing guideline for this type of FSS are presented and discussed in this paper.
  Keywords: Radome, Frequency selective surfaces, FSS, Electromagnetic spatial filter
 • Dr Mohsen Shafiei Nikabadi, Ali Azimi Page 127
  the purpose of this paper is to compare two artificial intelligence algorithms for forecasting supply chain demand. In first step data are prepared for entering into forecasting models. In next step, the modeling step, an artificial neural network and support vector machine is presented. The structure of artificial neural network is selected based on previous researcher's results. For measuring errors we use Mean squared error and we use another index for time which is used running the algorithms. The results show that artificial neural network can forecast more accurate meanwhile support vector machine is faster.
  Keywords: Artificial Neural Networks (ANN), bullwhip effect, demand forecasting, Support Vector Machine (SVM)
 • Page 137
  Nowadays, increasing use of electronic instruments and nonlinear loads in Power systems, make the power quality problem as one of the most important issues. In this article, the produced data from mathematical equations and PSCAD software simultaneously have been used to simulate power quality disturbances. Because of super performance of neural networks in pattern recognition and classification, the MLP neural network for classification of power quality disturbances is used in this paper. The neural networks have been developed by simulation of nonlinear terms, and they indicated their priority for pattern recognition and classification. STFT and DWT transform to extract signal's features have been used. After classification of disturbances using MLP, the neural network robustness has been examined in different levels in presence of the noise. With presence of noise, neural network classifies all the events with 98.22 percent of accuracy. Finally, results of this article are compared with other researcher's works.
  Keywords: Power Quality, MLP Neural Network, Discrete Wavelet Transform, STFT, Noise
 • Dr. Zahra Tabrizian, Dr. Morteza Hossein Ali Beigy, Dr. Gholamreza Ghodrati Amiri* Page 147
  Structural damage detection technique helps to locate and detect damage that occurred in a structure by using the observed changes of its dynamic and static characteristics. The existing approaches proposed in this area can be divided into two main groups: the dynamic damage detection methods using dynamic data and the static damage detection methods using static data (static displacement, static strain etc.). As the static equilibrium equation is only related to the structural stiffness, accurate static displacement and strain data, it can be obtained rapidly and cheaply. For the reasons stated, the static damage detection methods have attracted more attention in recent years This paper presents a non-destructive global structural damage detection and assessment algorithm using static data. A set of static forces is applied to a set of degrees of freedom and the static responses (displacements) are measured at another set of DOFs. Some simultaneous equations characterized from Changes in the static response which structural damage caused. The method is determined damage as a change in the structural stiffness parameter. Genetic Algorithms are powerful tools for solving large optimization problems. Optimization is considered to minimize objective function involve difference between the load vector of damaged and healthy structure. As mentioned above the static damage identification methods have many advantages, but some difficulties still exist. The main problems the first of all is, the information used in the static damage identification methods is less than in the dynamic identification, which makes it more difficult to get the ideal identification result. For example, the angular displacement or rotational freedom is difficult to determine. Second, the effects of the damage may be concealed due to the limited load paths. Lastly, the static data provide only the local structural damage information, and the measured static data are very limited. So it is important to achieve the best damage identification and if the best result is obtained it means that the method is Reliable. Damage defined by several scenarios included single scenario and multiple scenarios. For example in plane truss scenario two means: 40% damage in element No. 2 and 60% damage in element No. 10. Numerical results in this paper for a plane arch bridge and a plane truss show the ability of this method in detecting damage in given structures. Also Figures show damage detections in multiple damage scenarios have really nice answer. Even existence of noise in the measurements doesn’t reduce the accuracy of damage detections method in these structures.
  Keywords: structural damage detection
 • Asefe Mousavi Moghadam, Mohsen Vafaie Sefti, Mahsa Baghban Salehi, Hasan Naderi, Dr. Ahmad Dadvand Koohi Page 159
  A system of Polymer gel is widely used in oil production wells in order to reduce unwanted water production. The efficiency of these systems in porous media depended on various parameters such as the composition concentration and the media condition of the polymer gels performance. So it is necessary to study the effective parameters and their interactions in order to increase the efficiency of systems of polymer gels. Therefore، in this research، two-level factorial design as a statistical method was used to study the effective parameters on the gelation time of polymer gel containing sulfonated polyacrylamide copolymer and chromium triacetate as crosslinker to not only reduce the number of experiments in the lowest time and cost، but also present the most effective parameters among the eight studied parameters (pH، CaCl2 concentration، crosslinker/co-polymer ratio، NaCl concentration، co-polymer concentration، sodium lactate، nanoclay and thiouria) on gelation time of polymer gels using 32 bottle testing experiment and finally by modeling the process، the optimum condition is presented. The presented model in 99% significant to predict the gelation time of the polymer gel based on the effective parameters. The results showed that sodium lactate، co-polymer concentration، nanoclay، thiouria and crosslinker/co-polymer ratio are the main effects respectively. Also، among the interactions between parameters، the interaction of sodium lactate and crosslinker/co-polymer ratio has the most effect on the gelation time of the hydrogel.
  Keywords: Polymer gels, Modeling, Gelation time, Two, level factorial design, Main effect, Interaction