فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 18، تابستان 1394)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 18، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مجتبی پیری، محمدصالح صادقی * صفحات 155-158
  سندرمی ناشایع، خودمحدود شونده و بدون اتیولوژی مشخص است که با درد شدید و بدون سابقه ی تروما توصیف می شود. به علت شیوع پایین این سندرم و علائم غیراختصاصی آن تشخیص درست این بیماری اغلب به تاخیر می افتد و تشدید درد استخوان، عملکرد و کیفیت زندگی بیمار را مختل می کند. در این مقاله ما یک مورد بیمار مبتلا به سندرم ادم مغز استخوان مچ پای راست را که تقریبا 4 ماه از درد این ناحیه رنج می برد و از درمان های NSAID، فیزیوتراپی و استرویید درمانی سودی نبرده بود به طور موفقیت آمیزی تحت درمان با داروی ایلوپروست قرار دادیم.
  کلیدواژگان: ایلوپروست، سندرم ادم مغز استخوان، فیزیوتراپی
 • فاطمه عبدی، زهرا عظاردی کاشانی، پروین میرمیران *، ترانه استکی صفحات 159-167
  الگوی مصرف غذایی در بیشتر کشورها، نژادها، طبقات اجتماعی و فرهنگ های مختلف با هم متفاوت است. تعیین الگوی مصرف غذایی راهنمای مفیدی برای آموزش افراد، ارتقاء سواد غذایی و سیاست گذاری های تغذیه ای می باشد. در مطالعه مروری حاضر به بررسی الگوی مصرف غذایی مردم ایران و مقایسه آن با الگوی مصرف جهانی پرداخته شده است. جستجو در منابع انگلیسی و فارسی زبان در پایگاه های اطلاعاتی بر روی الگوهای مصرف غذایی ایران و جهان با کلید واژه های مرتبط و به نتایج منتشر شده تا سال 2014 محدود شد. همچنین جستجوی دستی بر روی طرح های تحقیقاتی ملی و محلی در ایران انجام شد. در نهایت از میان 65 مطالعه که الگوهای غذایی متفاوتی را بررسی کرده بودند، 39 مطالعه در این مقاله گنجانده شد. به طور کلی یافته ها حاکی از آن بود که میزان مصرف سرانه کالری در ایران بیش از میزان توصیه شده روزانه است و سرانه مصرف نان و برنج 5%، روغن 20% و قند و شکر 38% بیش از مقادیر توصیه شده در سبد غذایی مطلوب می باشد. همچنین مصرف شیر و لبنیات 25%، تخم مرغ 20%، سبزی و میوه 25% کمتر از مقادیر توصیه شده می باشد. تغییرات در الگوی مصرف مواد غذایی بازگو کننده گذار تغذیه ای در جهان است که باعث تغییرات بسیار جدی نامطلوب در الگوی مصرف غذایی و سلامت افراد جامعه می شود. بنابراین لازم است برنامه ریزی و سیاستگذاری های تغذیه ای مبتنی بر کاهش گذار تغذیه مد نظر باشد و بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی مصرف مواد غذایی توجه شود.
  کلیدواژگان: الگوی مصرف غذایی، سبد غذایی، ایران
 • سعیده هژبریان، پدیده عبادی *، مختار مختاری صفحات 168-184
  زمینه و هدف
  دیابت یک بیماری هتروژن متابولیکی در انسان است که در نتیجه هایپر گلیسمی، گلیکوزیلاسیون غشا گلبول های قرمز و آسیب به سلول های بنیادی مغز استخوان رخ می دهد. در این پژوهش تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه جاشیر به دلیل دارا بودن فلاونوئیدهای ضد اکسیداسیون بر شاخص های هماتولوژیک در موش صحرایی نر دیابتی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از 60 سر موش صحرایی نر باوزن تقریبی 20±200 گرم استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به 6 گروه10 تایی شامل: گروه کنترل، گروه شاهد، گروه تجربی 1 تحت درمان با مقدار mg/kg300 وزن بدن عصاره گیاه جاشیر، گروه تجربی 2 موش دیابتی بدون دریافت عصاره گیاهی، گروه تجربی 3 و 4 دیابتی تحت درمان با mg/kg 300 و 600 وزن بدن عصاره گیاه جاشیر تقسیم شدند. تجویز عصاره به صورت گاواژ به مدت 28 روز انجام شد. در پایان، شاخص های هماتولوژیک در تمامی گروه ها اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند (05/0>P).
  نتایج
  براساس نتایج آماری به دست آمده از این تحقیق گروه تجربی 2، تعداد گلبول قرمز و مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت، MCH، نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش معنی داری داشته است. گروه های تجربی 3 و 4 نسبت به گروه تجربی2، تعدادگلبول قرمز و مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت، MCV افزایش معنی داری نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این تحقیق، عصاره آبی- الکلی گیاه جاشیر توانسته شاخص های هماتولوژیک شامل گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت را در موش های دیابتی بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: گیاه جاشیر، دیابت ملیتوس، شاخص های هماتولوژیک
 • فروزان اسماعیل زاده، لاله حامدی، داود مهربانی *، عالم بیدشهری، نادر تنیده صفحات 185-195
  زمینه و هدف
  امروزه محققین به دنبال روش های مناسبی برای نگهداری گامت و جنین هستند. در این مطالعه اثر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی رده های مختلف فولیکولی تخمدان بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  80 تخمدان از 40 سر رت به 25 تخمدان در گروه شاهد، 25 تخمدان در گروه انجماد و 30 تخمدان در گروه آزمون سمیت تقسیم شدند. جهت انجماد از محیط تعادل، اتیلن گلیکول و دی متیل سولفوکسید استفاده شد. در ذوب از محلول های دارای شیب غلظتی مختلف ساکاروز و در ارزیابی مرفولوژی، از رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین استفاده گردید. درصد انواع فولیکول های سالم و تحلیل یافته پس از 24 ساعت، یک هفته و یک ماه از گذشت انجماد مقایسه شدند.
  نتایج
  پس از انجماد، ناهنجاری مرفولوژیک فولیکولی مشاهده نشد. درصد فولیکول های بدوی، اولیه، ثانویه، آنترال و تکامل یافته به ترتیب 5/34، 7/17، 4/17، 2/15 و 3/50 درصد بوده است. درصد فولیکول های سالم و تحلیل یافته در گروه انجمادی و آزمون سمیت به ترتیب 5/47 و 9/11 درصد بود. این ارقام در گروه کنترل به ترتیب 6/59 و 9/16 درصد و در روش انجماد شیشه ای، 91 درصد بوده و 81 درصد دارای تقسیم سلولی و 50 درصد دارای بلاستوسیست بودند.
  نتیجه گیری
  چون در انجماد تخمدان در مقایسه با تخمک، از تعداد زیادی فولیکول در مراحل مختلف تکوینی و در سیکل های متوالی می توان استفاده نمود و این که انجماد شیشه ای باعث ناهنجاری مرفولوژیک و ساختاری فولیکولی نشده، انجماد شیشه ای می تواند روش مطلوبی در نگهداری و انجماد رده های مختلف فولیکولی تخمدان باشد.
  کلیدواژگان: انجماد شیشه ای، مورفولوژی، فولیکول، تخمک، تخمدان، رات
 • مرضیه جمالی دوست، ماندانا نماینده، مریم زارع، مازیار ضیاییان * صفحات 196-201
  زمینه و هدف
  هرچند که میزان انتقال عفونت ویروسی هپاتیت C (HCV) از مادر به جنین به ندرت روی می دهد، ولی این راه مهمترین دلیل عفونت در دوران نوزادی و کودکی می باشد. احتمال انتقال عفونت HCV از مادر به جنین در مادران HIV مثبت نسبت به مادران HIV منفی بیشتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی کمی ژنوم ویروس هپاتیت C در نوزادانی که از نظر وجود HCV-Ab مثبت بوده اند و نیز روش الیزا برای پرو تئین هسته ای (Core-Ag) ویروس می باشد.
  مواد و روش ها
  برای 29 نوزاد که مشکوک به عفونتHCV بودند و در شیرخوارگاه نگهداری می شوند (سن 7-2ماه)، تست های تشخیصی شامل: تشخیص آنتی بادی های ضدHCV، آنتی بادی های ضد HCV- RNA-HIV در پلاسما و سلول های تک هسته ای خون محیطی توسط تست کمی Real-Time PCR و در نهایت تشخیص آنتی ژن های هسته ای HCV یا (HCV-Core Ag) به کار برده شد.
  نتایج
  آنتی بادی های ضد HCV در تمام نوزادان تشخیص داده شد اما HCV-RNA در پلاسما و سلول های تک هسته ای خون محیطی غیر قابل تشخیص بود. همچنین آنتی بادی های ضد 2 و 1 HIV در خون نوزادان وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  تعداد مطالعات کمی در زمینه انتقال عفونت HCV از مادر به نوزادان بی سرپرست انجام شده است. با توجه به مطالعه حاضر، استفاده از تست آنتی ژن هسته ای همراه با ارزیابی کمی ژنوم HCV در خون می تواند در پیش بینی و در نهایت ممانعت از انتقال این ویروس از مادر به جنین کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: عفونت هپاتیت سی، Real، Time PCR، HCV Core، Ag Elisa، کودکان بی سرپرست
 • فرهاد جعفری *، حوریه فرح روز، زینب آییار، بهزاد تدین، فاطمه اعظمی صفحات 202-209
  زمینه و هدف
  شیر مادر بهترین غذا برای شیرخوار محسوب می شود و تمام نیازهای غذایی را برای تامین سلامت کودک فراهم می کند. درباره عوامل موثر در شیردهی، نقش عواملی همچون بیماری های مادران و توصیه غلط اطرافیان مشخص شده است؛ اما هنوز عوامل بسیاری وجود دارند که به تاثیر آن ها در شیردهی توجه درخوری نشده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، مطالعه ای مقطعی، با جنبه های توصیفی و تحلیلی است. حجم نمونه 355 نفر بوده است، اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار spss و آزمون های آماری، تجزیه و تحلیل گردید. معنی داری در سطح 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین سن، وزن و قد افراد، به ترتیب 09/42 سال، 2/67 کیلوگرم و 3/160 سانتی متر بود. میانگین BMI (شاخص توده بدنی) نیز 15/26 بود. 5/59% مادران، اضافه وزن داشتند یا چاق بودند. 5/55% نیز تحصیلات بالاتر از دیپلم داشتند. 4/45% مادران دارای 2 فرزند بودند. میانگین سن اولین و آخرین زایمان، به ترتیب 22/24 و 86/30 سال بود. 7/58% مادران نیز سابقه مصرف ocp داشتند. 9/11% از مادران، هرگز به فرزند خود شیر ندادند. میانگین مدت زمان شیردهی مادران 75/11 ماه بود. نتایج نشان داد بین مدت زمان شیردهی مادران، با سن، قد، میزان تحصیلات، محل خدمت، مصرف ocp، ورزش و وضعیت روحی مادر رابطه معنی داری وجود نداشته است (05/0< p)؛ اما با وزن و BMI بیشتر و سن کمتر هنگام اولین زایمان، مرتبط است و با آن ها افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  مادران مطالعه شده، حدود یک سال به فرزند خود شیر دادند و مدت شیردهی، با شاخص توده بدنی و سن هنگام اولین زایمان مرتبط است.
  کلیدواژگان: شیردهی، BMI، فاکتورهای مادری
 • راضیه کریمیان *، نادر رهنما، مریم کریمیان، اعظم جان بزرگی صفحات 210-218
  زمینه و هدف
  در نگرش ارگونومیک جهت کاهش اختلالات عضلانی- اسکلتی در محیط کار می بایست تمام مواردی که در وقوع آسیب ها نقش دارند، مورد ارزیابی قرار گیرند. این نگرش می تواند زمینه ساز دستیابی به راه حل بهینه جهت حذف یا کاهش شیوع اختلالات عضلانی-اسکلتی در محیط کار شود. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات عضلانی- اسکلتی پرستاران به روش QEC و بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی منتخب و مداخلات ارگونومی شغلی بر میزان مواجهه آن ها بود.
  مواد و روش ها
  بدین منظور از پرسشنامه نوردیک و روش ارزیابی سریع مواجهه (QEC) در 6 وظیفه کاری پرستاران استفاده شد.
  نتایج
  7/85% از پرستاران، کار در محیط شغلی را عامل اصلی ایجاد اختلالات عضلانی- اسکلتی گزارش کردند و 89% از وظایف مورد مطالعه پرستاران در سطح بالا یا خیلی بالای ریسک قرار داشتند. همچنین تفاوت معنی داری در تکنیک های مختلف مشاهده شد (P<0.05)، به طوری که جا به جا کردن بیمار (7/87%) بیشترین امتیاز ریسک را به خود اختصاص داد و پس از آن دارو دادن (2/66%)، رگ گیری (1/65%)، پانسمان کردن (5/64%)، شرکت در ویزیت بیماران (9/59%) و گزارش نویسی (1/51%) در مراتب بعدی ریسک قرار گرفتند. پس از 8 هفته تمرینات اصلاحی و مداخلات ارگونومی در میزان خطر ابتلا به اختلالات عضلانی– اسکلتی کاهش معنی داری مشاهده شد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بالا بودن سطح ریسک خطر، نشانه آسیب زا بودن شرایط و محیط کار در بیمارستان بود که اصلاح تکنیک جا به جا کردن بیماران و بهبود شرایط بلند کردن بیماران و اصلاح سایر تکنیک های مراقبتی و همچنین حرکات اصلاحی منتخب موجب کاهش سطح ریسک خطر شد.
  کلیدواژگان: اختلالات عضلانی - اسکلتی مرتبط با کار، QEC، ارگونومی شغلی، تمرینات اصلاحی
 • فرانک نجاتی، شیوا خضری *، حمیرا حاتمی، علیرضا علی همتی صفحات 219-228
  زمینه و هدف
  دمیلیناسیون توسط اتیدیوم بروماید (EB) یکی از روش هایی است که به طور معمول برای القای مدل های تجربی MS استفاده می شود. تیمار با استروژن، الیگودندروسیت ها را از مسمومیت سلولی محافظت کرده و پراکسیداسیون لیپید را مهار می کند. هدف از این پروژه بررسی تاثیر استروژن بر رفتارهای شبه اضطراب و پارامترهای استرس اکسیداتیو پس از القای دمیلیناسیون در قشر مخچه موش صحرایی توسط اتیدیوم بروماید است.
  مواد و روش ها
  القای MS با تزریق مستقیم اتیدیوم بروماید (01/0%) به قشر مخچه انجام گرفت. گروه های تیمار یک هفته پس از القای MS، استروژن را به صورت ریزتزریق و به مدت 3 روز و با دو دوزμlμg/ 2 وμlμg/4 دریافت نمودند. پس از اتمام دوره تیمار، از حیوانات تمامی گروه ها آزمون ماز مرتفع بعلاوه شکل به عمل آمد و پارامترهای استرس اکسیداتیو پس از پایان دوره آزمایشات سنجیده شد. داده های آماری با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه مقایسه شدند.
  نتایج
  نتایج این بررسی نشان داد که درصد ورود به بازوی باز و مدت زمان سپری شده در بازوی باز (شاخص های اضطراب) در گروهی که استروژن دریافت کرده بودند نسبت به گروه اتیدیوم بروماید افزایش معنی دار یافت (01/0P<). همچنین میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در گروه تحت درمان با استروژن نسبت به گروه اتیدیوم بروماید افزایش معنی داری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  ریزتزریق استروژن می تواند میزان اضطراب را کاهش داده و اثر آنتی اکسیدانی اعمال کند.
  کلیدواژگان: اتیدیوم بروماید، استروژن، مخچه، اضطراب، استرس اکسیداتیو، موش صحرایی
 • مجید احمدی *، نگین رضاوند، علیرضا قربانی، امیر رضایی صفحات 229-236
  زمینه و هدف
  در این مطالعه با استفاده از ترکیبات دارویی به همراه داروی مخدر در پمپ بی دردی داخل وریدی، تاثیر این روش بر نوزادان و میزان شکایات و عوارض بعد از عمل جراحی سزارین مادران را مورد بررسی قرار داده ایم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سویه است که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بر روی 100 بیمار کاندید عمل جراحی سزارین انتخابی مراجعه کننده به بیمارستان سجاد کرمانشاه در سال 1393 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفره کنترل درد با تزریق توسط پمپ (مداخله) و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (کنترل) تقسیم شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل چک لیست مشخصات دموگرافیک، عوامل مادری و رفلکس های نوزادی هنگام ترخیص و یک هفته پس از سزارین بود. جهت مقایسه متغیرهای کمی از آزمون t-student و جهت مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون نسبت استفاده گردید. مقادیر P کمتر 05/0 معنی دار تلقی شد.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد که در عوارض مادری بین گروه مداخله و کنترل هنگام ترخیص تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0/001). اما در عوارض کلی بین گروه مداخله و کنترل طی یک هفته پس از سزارین برای مادر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. همچنین در مورد رفلکس های نوزادی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با افزودن ترکیبات دارویی مختلف به پمپ های داخل وریدی شاید بتوان شرایط استفاده بیشتر از این روش بی دردی در مادرانی که تحت عمل سزارین قرار گرفته اند را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: پپمپ بی دردی داخل وریدی، سزارین، کارآزمایی بالینی شاهددار
 • ندا امیدپناه *، نجمه صالحی فر صفحات 237-247
  زمینه و هدف
  ضایعات دهانی از اولین تظاهرات عفونت HIV می باشد. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی دندان پزشکان عمومی نسبت به تظاهرات دهانی بیماری ایدز بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته، دندان پزشکان عمومی در شهر کرمانشاه در سال 1393 ارزیابی شدند. پرسشنامه شامل بخش متغیرهای دموگرافی و بخش سنجش آگاهی بود. درصد پاسخ های صحیح به عنوان سطح آگاهی در نظر گرفته شد و به سطوح ضعیف، متوسط، خوب و بسیار خوب طبقه بندی گردید. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ برابر با 79/0 تایید شد. داده ها توسط SPSS 17 با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمون های tukey و t-test تجزیه و تحلیل شد (05/0 > P).
  نتایج
  تعداد 120 دندان پزشک شامل 76 مرد (3/63%) و 44 زن (7/36%) با میانگین سنی 3/9±4/36 سال پرسشنامه را تکمیل کردند. از نظر آگاهی کلی در مورد AIDS/HIV، 7/1% از دندان پزشکان آگاهی بسیار خوب، 3/23% خوب، 3/48% متوسط و 7/26% آگاهی ضعیف داشتند. در ارتباط با ضایعات دهانی ایدز، تنها 5/7% از دندان پزشکان آگاهی بسیار خوب و 2/9% آگاهی خوب داشتند و 35% در سطح متوسط و 3/48% در سطح ضعیف بودند. سطح آگاهی دندان پزشکان از ضایعات دهانی ایدز با عوامل سن، جنسیت، سابقه کار و سابقه شرکت در دوره های بازآموزی ارتباط معنادار آماری نشان نداد (05/0
  نتیجه گیری
  آگاهی دندان پزشکان مورد بررسی از ضایعات دهانی ایدز در سطح مطلوب قرار نداشت و بهبود دانش آن ها درباره AIDS/HIV و ضایعات دهانی ایدز پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ایدز، ضایعات دهانی، آگاهی، دندان پزشکان عمومی
 • محمدسعید غلامی، رضا علیپور، طیبه زارعی، فاطمه رضاییان، آروین هدایتی * صفحات 248-256
  زمینه و هدف
  سوء مصرف مواد مخدر باعث عوارض گوارشی، عصبی و وابستگی مشترک می شود. به منظور درمان نگهدارنده اعتیاد به اپیوئیدها، از اپیوئیدهای طولانی اثر مثل متادون استفاده می شود. نظر به این که مصرف غیر صحیح متادون منجر به عوارض خطرناکی می شود، این پژوهش به منظور بررسی فراوانی عوارض مصرف متادون انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی با حجم نمونه 151 نفر در مرکز ترک اعتیاد بیمارستان شریعتی فسا، در مدت 6 ماه انجام شد. پس از بررسی پرونده های بیماران در حال مصرف متادون جهت ترک اعتیاد و تکمیل اطلاعات دموگرافیک آنان، چک لیستی حاوی سوالاتی پیرامون عوارض مختلف مصرف متادون برای هر بیمار تکمیل شد. در نهایت داده ها با آزمون من-ویتنی مورد آنالیز آماری قرارگرفت.
  نتایج
  میانگین سن افراد شرکت کننده در طرح 71/31 سال بود. طبق نتایج مشاهده شد که شایع ترین عوارض مصرف متادون، عوارض گوارشی (5/77 درصد) است که بین این عوارض و مدت زمان مصرف متادون ارتباط معناداری وجود دارد. اما سایر عوارض با مدت زمان مصرف ارتباطی نداشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، لزوم پیگیری مستمر بیماران تحت درمان متادون از نظر عوارض دارویی ضروری می باشد و حتی می توان با انتقال چنین یافته هایی به مسوولان ذیربط، در جهت افزودن فرم ارزیابی عوارض دارویی به پرونده های تعریف شده درمانی اقدام نمود. چرا که خود بیماران به علت نیاز به مصرف دارو ممکن است در صدد تحمل علایم آزاردهنده باشند. در حالی که این مساله می تواند کیفیت زندگی ایشان را تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: درمان نگهدارنده، متادون تراپی، اعتیاد، عوارض، فسا
 • محمد ابراهیم آستانه *، مینا تجلی، مهناز طاهریانفرد صفحات 257-268
  زمینه و هدف
  سویا محتوی مقدار زیادی ایزوفلاون می باشد که از خانواده فیتواستروژن ها است. آن ها دارای شباهت های ساختاری با استروژن پستانداران هستند. این تحقیق با هدف اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تعداد 30 سر موش صحرایی ماده یک روزه نژاد Sprague- Dawley در شرایط استاندارد آزمایشگاهی نگهداری شدند. سپس به طور تصادفی به شش گروه 5تایی تقسیم شدند (گروه کنترل، شم و چهار گروه تجربی). در سن یک هفتگی تخمدان موش های تجربی برداشته شد (Ovariectomized Rat OVX). در گروه های تجربی 2، 3 و 4 با استفاده از گاواژ به ترتیب 75/0، 5/1و3 ml/kg دو بار در روز، از روز چهاردهم تا پایان دو ماهگی شیر سویا دریافت کردند. در پایان دو ماهگی پس از بیهوشی و خونگیری جهت اندازه گیری هورمون استروژن، پیاز بویایی تمام موش ها جهت بررسی هیستومورفومتریک شامل ضخامت لایه ها وتعداد سلول ها در لایه های مختلف پیاز بویایی جدا گردید. در پایان نتایج توسط تست آنالیز واریانس یک طرفه و تست تشخیصی Tukey در سطح 05/0P < مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  با استناد به پژوهش حاضر می توان گفت که کم شدن استروژن موجب کاهش ضخامت لایه ی گرانولار خارجی، لایه ی سلول میترال و لایه ی شبکه ی داخلی و تعداد سلول ها دربیشتر لایه های یاز بویایی می گردد که با استفاده از شیر سویا به میزان بالا باعث افزایش غلظت سرمی 17- β استرادیول در خون شده که متعاقبا باعث افزایش تعداد سلول های لایه ی گلومرولی، لایه گرانولار خارجی و داخلی می گردد در حالی که در تعداد سلول های میترال بی تاثیراست.
  نتیجه گیری
  بنابراین شیر سویا می تواند به عنوان منبع فیتواستروژن جانشین هورمون های مصنوعی شود.
  کلیدواژگان: شیر سویا، یاز بویایی، موش صحرایی، تخمدان حذف شده
 • عبدالوهاب البرزی، طیبه هاشمپور *، محبوبه میرحسینی، نسیم ادیم، جواد مویدی، زهرا موسوی، شاهین مرآت، غلامرضا پولادفر، مهرداد حلاجی، فرزانه قصابی، ارغوان حاج شیخ الاسلامی صفحات 269-277
  زمینه و هدف
  ویروس هپاتیت C (HCV) یکی از مهم ترین عوامل خطر در ایجاد سیروز کبد و هپاتوسلولار کارسینوما است. بعضی از عوامل ژنتیکی میزبان می تواند روی میزان پاسخ به درمان ضد ویروسی اثر بگذارد که از این عوامل می توان به اینترلوکین 28B اشاره کرد. اینترلوکین 28B عضوی از خانواده اینترفرون ها بوده که در ایجاد پاسخ های ضد ویروسی اثر گذار است. مطالعات قبلی نشان داده اند که پلی مورفیسم نقطه rs12979860 ژن اینترلوکین 28B می تواند در ایجاد پاسخ ویروسی پایدار موثر باشد. در این مطالعه فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه rs12979860 در دو گروه افراد ایرانی سالم و آلوده به HCV بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از تکنیک PCR-RFLP، فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه rs12979860 در 105 فرد سالم و 105 فرد آلوده به HCV مزمن بررسی شده است.
  نتایج
  فراوانی ژنوتیپی نقطه پلی مورفیسم rs12979860 در افراد سالم CC: 5/50، CT: 7/45 و TT:8/3 درصد و در افراد آلوده به HCV نیز CC: 9/22، CT: 8/63 و TT:3/13 درصد است. فراوانی ژنوتیپی نقطه پلی مورفیسم rs12979860 بین دو گروه از اختلاف معنی داری برخوردار است ولی با جنسیت افراد ارتباط معنی داری ندارد.
  نتیجه گیری
  فراوانی ژنوتیپ های حاصل از پلی مورفیسم نقطه rs12979860 بین دو گروه افراد سالم و آلوده به HCV از اختلاف معنی داری برخوردار بوده است و الل مطلوب CC در افراد سالم و الل نامطلوب TT در افراد آلوده به هپاتیت C بیشتر مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت C، اینترلوکین 28، PCR، RFLP
 • سارا حجتی، فرزاد ناظم *، فرهاد دریانوش، سلمان وجدانی صفحات 278-287
  زمینه و هدف
  روش های مختلفی جهت پیشگیری از پوکی استخوان استفاده می شود. در این میان روش های غیر دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر در اولویت قرار دارند. این مطالعه اثر تمرین دویدن روی نوارگردان را بر استئوپروز در موش های صحرایی اورکتومی شده بررسی کرده است.
  مواد و روش ها
  30 سر موش صحرایی به صورت تصادفی در سه گروه کنترل، تجربی1 و تجربی2 تقسیم شدند. گروه های کنترل و تجربی1 (اورکتومی شده) در طول مطالعه در شرایط کنترل شده قرار گرفتند. گروه تجربی2، 12 هفته پس از انجام عمل به مدت 10 هفته تحت تمرین دویدن روی نوارگردان قرار گرفتند. موش ها در تمامی مراحل وزن کشی شدند. در پایان موش ها قربانی و استخوان های فمور آن ها از نظر ریزساختارها و استحکام استخوان با استفاده از آنالیز آماری تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه با اندازه گیری تکراری تغییرات وزن آن ها بررسی شد.
  نتایج
  وزن آزمودنی ها پس از 12 و 22 هفته از انجام عمل به صورت قابل توجهی افزایش یافت (001/0 >P). اورکتومی ضخامت استخوان های کورتیکال و ترابکولار را به طور معناداری کاهش داد (001/0>P) و منجر به کاهش استحکام استخوان فمور گردید (003/0=P). ضخامت استخوان های ترابکولار، کورتیکال و استحکام استخوان فمور در گروه تجربی2 نسبت به 1 افزایش و فاصله ترابکولارها کاهش یافت (001/0>P).
  نتیجه گیری
  فعالیت های ورزشی با تحمل وزن که با شدت متوسط اجرا می شوند، اثر محافظتی در برابر پوکی استخوان دارند.
  کلیدواژگان: استئوپروز، تمرین ورزشی با تحمل وزن، اورکتومی، پوکی استخوان، تمرین دویدن با شدت متوسط
 • نسترن حقیقی، زهرا طهماسبی فرد *، ناهید نفیسی صفحات 289-295
  زمینه و هدف
  گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی (SHBG) یک گلیکوپروتئین پلاسمایی است که در چندین سطح عمل هورمون های استروئیدی را تنظیم می کند. از آنجا که SHBG یکی از تنظیم کننده های رشد سلول های سرطان پستان می باشد بنابر این هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین پلی مورفیسم E326K و میزان ابتلا به سرطان پستان است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت موردی – شاهدی بر روی 79 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان و 79 زن سالم که به بیمارستان شهدای تجریش تهران مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. متوسط سن افراد بیمار 48±8 سال و افراد کنترل 6 43± بود. پس از خونگیری و استخراج DNA، ژنوتایپ تمامی نمونه ها با روش PCR-RFLP تعیین شد و نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSS 19 از لحاظ آماری مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  پس از شمارش ژنوتایپ ها، درصد آن ها در نمونه های سرطانی AA (56.9%)، GG (35.4%)، AG/GA (7.6%) و در بین افراد کنترل AA (12.6%)، GG (77.2%)، AG/GA (10.1%) تعیین شد. همچنین بر اساس تعادل هاردی واینبرگ، فراوانی الل A در بیماران سرطانی 60.7 % و فراوانی الل G 39.2% بود و در افراد کنترل نیز فراوانی الل A حدود 21.5% و فراوانی الل G برابر با 82.3% محاسبه شد. از نظر آماری نیز رابطه معنی دار بین هموزیگوت های دو گروه مشاهده شد (P-Value ˂0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که پلی مورفیسم در اگزون 8 ژن SHBG با خطر ابتلا به سرطان پستان مرتبط است و احتمالا م‍ی تواند یکی از فاکتورهای دخیل در آن باشد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم E326K، سرطان پستان، ژن SHBG
|
 • Mojtaba Piri, Mohammadsaleh Sadeghi * Pages 155-158
  Bone Marrow Edema Syndrome (BMES) is an uncommon، self-limited and with unknown etiology characterized by severe pain with no history of trauma. Due to low prevalence of BMES and its non-specific signs، correct diagnosis is often delayed intensifying bone pain and impairing patients’ function and quality of life. In this study we treated a patient with bone marrow edema syndrome in right ankle with Iloprost successfully that suffered pain in this region almost 4 months and NSAID، physiotherapy and steroid treatments was not benefited.
  Keywords: Iloprost, Bone marrow edema syndrome, Physiotherapy
 • Fatemeh Abdi, Zahra Atarodi, Parvin Mirmiran *, Taraneh Esteki Pages 159-167
  Identifying global and regional food consumption patterns، which vary in different countries، races، social classes، and cultures will be beneficial in training individuals، promoting food literacy، and nutrition policy making. In order to compare Iranian and global food consumption patterns، a number of relevant key terms were selected and the existing quality literature databases (both in English and in Persian) were queried for manuscripts related to the subject. The articles were published until the current time (2014). Manual searches were also performed on regional and national projects in Iran. Finally، out of 65 studies on various food patterns، 39 were recruited. Our findings indicated that per capita calorie consumption in Iran is higher than the recommended daily values. In fact، per capita intakes of bread and rice، oil، and sugar were respectively 5%، 20%، and 38% higher than the rates in the standard food basket. In addition، consumption of milk and dairy products، eggs، and fruits and vegetables was 25%، 20%، and 25% lower than the recommended values، respectively. Changes in global food consumption patterns suggested a nutrition transition leading to serious undesirable effects on people’s health. Therefore، nutrition policy making and planning is needed to focus on controlling the nutrition transition while bearing sociocultural aspects of food consumption in mind.
  Keywords: Food consumption pattern, Food basket, Iran
 • Saeedeh Hojabrian, Padideh Ebadi *, Mokhtar Mokhtari Pages 168-184
  Background and Objective
  Diabetes mellitus is a heterogenic metabolic disease in which hyperglycemia leads to glycosylation of RBC membrane and damage of bone marrow stem cells. Because of high flavonoid content of Prangos Ferulacea lindl، the effects of its aqueous- alcoholic extracts on hematologic incidences of diabetic male rats have been studied.
  Materials and Methods
  In this study، 60 adult male rats of Wistar race، (body weight 200±20 g) were divided randomly into 6 groups of 10 members. The control group did not receive any medication or herbal extract، while the blank group received the solvent alone. Test group 1 was administered by 300 mg/kg. bw prangos Ferulacea extract as gavages. Test group 2 received only 60 mg/kg. bw intraperitoneal strptozotocin. Test group 3 and 4 were administered by 300 mg/kg. bw and 600 mg/kg. bw Prangos Ferulacea extract، respectively. After 28 days of administration، the serum of all groups were collected and the hematologic parameters were assessed. The data were statistically analyzed by ANOVA test. In all tests، we normally worked with significance value of 0. 05.
  Result
  According to the statistical results، Test group 2 showed a significant decrease in RBC، HCT، Hb، and MCH in comparison with control group، while test groups 3 and 4 showed an enhancement in RBC، HCT، Hb، and MCV parameters comparing the test group 2.
  Conclusion
  It is concluded that aqueous-alcoholic extract prangos ferulacea L. can improve some hematologic incidences including red blood cells، hemoglobin، and hematocrit.
  Keywords: Prangos Ferulacea Lindle, Diabetes mellitus, Hematologic Parameters
 • Foroozan Esmaeilzadeh, Laleh Hamedi, Davood Mehrabani *, Aalamtaj Bidshahri, Nader Tanideh Pages 185-195
  Background and Objective
  Some efforts have been made for keeping cryopreservation of gametes and embryos safe، including new vitrification methods of the ovary. This study evaluates the effect of ethylene glycole vitrification on follicular morphology of ovarian rat.
  Materials and Methods
  Eighty ovaries belonging to 40 rats are divided into 2 groups. Twenty five ovaries are control group، 25 the vitrification، and30 toxicologic effects. For freezing، equilibrium solution، ethylene glycole and methyl sulfoxide are used. For defreezeing، different concentrations of saccharose and for morphological evaluation، H&E staining are undertaken. The number of healthy and atretic follicles are determined after 24 hours، 1 week and one month after vitrification.
  Results
  No morphological changes are observed in all follicular cells. The percent of primordial، primary، secondary، anthral and developed follicles in the vitrification group are 34. 5%، 17. 7%، 17. 4%، 15. 2% and 50. 3%. In vitrification and toxicological groups، the percent of both normal and atretic follicles is 47. 5% and 11. 9%. These figures for the control group were 59. 7% and 16. 9%. In vitrification method، 91% of oocytes are viable، 81% have mitosis، and 50% enters blastocyst stage.
  Conclusion
  Because in vitrification of ovary in comparison with the follicles، many types of follicles in different cycles can be recovered with no morphological and structural changes، vitrification of ovary can be a safe method for cryopreservation of the oocytes
  Keywords: Vitrification, Follicle, Oocyte, Ovary, Morphology, Rat
 • Marzieh Jamalidoust, Mandana Namayandeh, Maryam Zare, Mazyar Ziyaeyan * Pages 196-201
  Background and Objective
  HCV infection may be transmitted from an infected mother to her fetus in a low percentage; however، it is the most important route of infancy HCV infection. The chance of HCV transmission in HIV/HCV co-infected mothers is higher than that in HCV mono-infected ones. The aim of this study is to assess HCV infection status in orphan newborns in Shiraz، Iran by quantitative PCR assay and HCV core-Ag Elisa.
  Materials and Methods
  Twenty nine HCV suspected infants، 2-7 months old، were evaluated for HCV and HIV antibodies، HCV core antigen and quantitative genome viral load.
  Results
  Although HCV-Ab was detected in all the studied infants، HCV-RNA was not detected in plasma or Peripheral Blood Mono-Nuclear Cells (PBMCs). HIV 1، 2 Abs were not detected in none of them، either.
  Conclusion
  A few studies have been conducted on the HCV transmission from infected mothers to their infants. According to the present results، assessment of HCV viral load and HCV core-Ag can serve as reliable tests for the prediction or exclusion of HCV infection from mothers to infants.
  Keywords: HCV infection, Orphan newborn, Quantitative PCR, HCV, core Ag
 • Farhad Jafari *, Houriyeh Farahrooz, Zeinab Abyar, Behzad Tadayyon, Fateme Azami Pages 202-209
  Background and Objective
  Breast milk is the best food for infants and provides all nutritional needs for child health. Some studies have been done on the factors affecting breastfeeding، and partly، the role of factors such as maternal diseases and wrong recommendations are known.
  Materials and Methods
  This is a cross sectional study with descriptive and analytical aspects. The sample includes 355 people from Tehran. Data were collected through questionnaires and were analyzed with SPSS software and statistical test. Significant level was considered at the 0. 05.
  Results
  The average of age، weight، and height of the subjects were 42. 09 years، 67. 2 kg and 160. 3 cm respectively. The mean body mass index (BMI) was 26. 15. More than half of mothers (59. 5%) were overweight or obese. In addition، 55. 5% had higher education. 45. 4% of mothers had 2 children. The average age at first birth، and last was، 24. 22 and 30. 86 years، respectively. 58. 7% of mothers were taking Oral Contraceptives Pills (OCPs). 11. 9% of mothers had never breastfed their children. The average duration of breast-feeding was 11. 75 months. This study suggests that there is no statistically significant relationship between the duration of breast feeding and age، height، educational level، place of work، taking OCP، exercise and emotional status of the mother (P>0. 05). However، it is associated with gaining weight and increase of BMI and age at first birth and increases with them.
  Conclusion
  Mothers breastfed their children about a year and duration of breastfeeding were associated with body mass index and age at first birth.
  Keywords: breastfeeding, BMI, maternal factors
 • Raziye Karimian *, Nader Rahnama, Maryam Karimian, Azam Janbozorgi Pages 210-218
  Background and Objective
  In order to reduce work-related musculoskeletal disorders in ergonomic approach، all effective factors in occurrence of disorders، should be evaluated. This approach can provide an optimal solution for the omission or reduction of work-related musculoskeletal disorders. The aim of the present study is ergonomic evaluation of nurses’ risk of suffering from musculoskeletal disorders with Quick Exposure Check (QEC) and the effect of 8-week selected corrective exercises and ergonomic occupational interventions on their exposure rate.
  Materials and Methods
  Therefore، Nordic questionnaire and Quick Exposure Check of the factor risk were applied for 6 tasks of nurses.
  Results
  85. 7% of nurses reported occupation as the major factor for musculoskeletal disorders and 89% of nurses’ tasks studied were in high or very high risk. There was a significant difference in care techniques used by nurses (P<0. 05). Moving up patients (87. 7%) had the highest risk and giving drugs (66. 2%)، determining the vein (65. 1%)، dressing a wound، participation in visiting patients (59. 9%)، and reporting (51. 1%) were in the following risk orders. After 8 week corrective exercises and ergonomic interventions there was a significant reduction in the risk rate of suffering from musculoskeletal disorders in 6 tasks by nurses (P<0. 05).
  Conclusions
  The results show that high risk level was a sign for susceptible conditions and workplaces in the hospital and corrective technique of moving up patients and improved conditions for moving up patients، improved other care techniques and selected corrective exercises reduced the risk level.
  Keywords: Musculoskeletal Disorder, Occupational Ergonomic, QEC, Corrective Exercises
 • Faranak Nejati, Shiva Khezri *, Homeira Hatami, Ali Reza Ali Hemmati Pages 219-228
  Background and Objectives
  Demyelination by Ethidium bromide is one of the ways that is usually used for preparing experimental models of MS. Treatment with estrogen protects oligodendrocyts from cell poisoning and stops lipidic peroxidation. The aim of this study is the evaluation of the effects of estrogen on anxiety like behavior and stress oxidative parameters after inducing demyelination by ethidium bromide to the cortex of cerebellum in rats.
  Materials and Methods
  Induction of demyelination was carried out in cerebellum cortex by direct injection of Ethidium Bromide (EB) (0. 01%). One week after injection of EB، animals were treated with two doses of estrogen (2µg/μl and 4µg/μl) for 3 days. After the treatment stage، characteristics of anxiety were assessed by using Elevated plus Maze; moreover، the parameters of stress oxidative were evaluated. One-way Analysis of Variance (ANOVA) was performed.
  Results
  The results of this study showed that Open Arm Entry percentage and open arm time (anxiety index) in rats with estrogen treatment was significant relative to Ethidium Bromide group (p<0. 01); in addition، activity value of glutathione peroxidase and catalase showed significant increase compared to Ethidium Bromide group.
  Conclusion
  Microinjection of estrogen can decrease anxiety as well as oxidative stress.
  Keywords: Ethidium Bromide, Estrogen, Anxiety, Cerebellum, Oxidative stress, Rat
 • Majid Ahmadi *, Negin Rezavand, Ali Reza Ghorbani, Amir Rezaei Pages 229-236
  Background and Objective
  In this study the effects of this method on neonatal and the complaints and complications of mothers after Cesarean section by using pharmaceutical composition with opioids in intravenous analgesia pump are examined.
  Materials and Methods
  This study is an unidirectional clinical trial with a purposive sampling method on100 patients undergoing elective cesarean section in 2014 were admitted to the Sadjad hospital in Kermanshah. The patients were divided into two groups of 50 people، namely، pain control by using intravenous injection pump (intervention group) and pain control by using non-steroidal anti-inflammatory drugs (control group). Data collection tools، including check list of demographic، maternal and neonatal reflexes of discharge and a week after Cesarean. T-student test was used to compare quantitative variables and ratio test was used to compare qualitative variables. P values ​​less than 0. 05 were considered significant.
  Results
  Test results showed statistically significant differences in maternal complications between the intervention and control group at discharge (p<0/001). However، no significant difference in overall complications for the mothers between the intervention and control group during the first week after cesarean were showed. Also، in the case of neonatal reflexes no significant differences between the two groups were observed.
  Conclusion
  By adding pharmaceutical compounds to the intravenous pumps، it is possible to provide further use of this method of analgesia in women who have undergone Cesarean.
  Keywords: Intravenous analgesia pump, Cesarean Section, Controlled clinical trial
 • Neda Omidpanah *, Najmeh Salehifar Pages 237-247
  Background and Objective
  Oral lesions are the primary manifestations of HIV infections. The aim of this study is to evaluate the knowledge towards oral manifestations of AIDS among general dentists.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study has been conducted by a self-administrated questionnaire on general dentists in Kermanshah city، 2014. The questionnaire contained demographic information and the part assessing knowledge. The correct answers in percent was considered as the knowledge level، that was classified by poor، intermediate، good، and excellent levels. The questionnaire reliability was confirmed by Cronbach alpha=0. 79. Data were analyzed by SPSS 17 by using ANOVA، tukey and t-test (P< 0. 05).
  Results
  A total of 120 general dentists including 76 males (63. 3%) and 44 females (36. 7%) with mean age of 36. 4±9. 3 years completed the questionnaires. Of the dentists، 1. 7% presented excellent، 23. 3% good، 48. 3% intermediate، and 26. 7% poor level regarding to total knowledge about AIDS/HIV. With respect to AIDS-related oral lesions، only 7. 5% had excellent and 9. 2% displayed good knowledge. Among dentists، intermediate and poor levels were observed in 35% and 48. 3%، respectively. The dentists’ knowledge of AIDS-related oral manifestations revealed no significant relationship to age، gender، work experience، or attendance in educational workshops (P>0. 05).
  Conclusion
  The dentists’ knowledge about oral lesions of AIDS was not in an acceptable level، suggesting improvement of their awareness about AIDS/HIV and its oral lesions.
  Keywords: AIDS, Oral Lesions, Knowledge, General Dentists
 • Mohammad Saied Gholami, Reza Alipoor, Tayebeh Zareie, Fatemeh Rezaieyan, Arvin Hedayati * Pages 248-256
  Background and Objective
  Drug abuse causes severe gastrointestinal، neurological problems and dependency. For maintenance therapy of opiate addiction، long-acting opioids like methadone are used. Since incorrect use of methadone، leads to serious complications، this study aimed to evaluate the prevalence of methadone.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was done with a sample size of 151 patients in addiction treatment centers Fasa Shariati Hospital، during 6 months. After reviewing the cases of patients who were taking methadone for addiction and completed their demographic information، check list of questions about the different effects of methadone was completed for each patient. The data was statistically analyzed by Mann-Whitney test.
  Results
  The average age of participants in the scheme was 31/71. The results showed that the most common side effects of methadone، is gastrointestinal complications (77/5 percent). In addition، between the effects and duration of methadone there is a significant relationship. However، other effects were not associated with duration of use.
  Conclusion
  According to the results، the need for continuous follow-up of patients undergoing methadone treatment for drug complications and such findings can even be transferred to the relevant authorities، in order to add assessment side effects of treatment is necessary in the case of defined. The patients’ need to medication may cause endurance of bothersome symptoms. While it can affect their quality of life.
  Keywords: Maintenance treatment, Methadone Maintenance Therapy, Addiction, Symptoms, Fasa
 • Mohammad Ebrahim Astaneh *, Mina Tadjalli, Mahnaz Taherianfard Pages 257-268
  Background and Objective
  Soy milk contains isoflavones that comprises the phytoestrogens families. They have structural similarities with mammalian estrogen. This study was done to investigate the effects of soy milk on histomorphometric changes of olfactory bulb in neonatal ovariectomized rats.
  Materials and Methods
  Thirty female rats Sprague- Dawley strain (one-day old) were kept in a standard laboratory condition. Afterwards، they were randomly divided into six groups with 5rats (a control، a sham and four experimental groups). The ovaries of one-week old experimental groups were removed by surgery. In experimental groups of 2،3and 4، the rats received soy milk twice a day from the 14th day to the end of 2 month 0. 75، 1. 5 and 3 ml/kg respectively by gavage. At the end of two month and after anesthesia and blood sampling to measure estrogen hormone، the olfactory bulb of all rats to investigate the thickness of layers and the number of cells in different layers of olfactory bulb histomorphometric was divided. Finally the results were analyzed through One-way variance and Tukey Test considering p<0. 05.
  Results
  According to this study، the following results were obtained. Low estrogen level due to ovariectomized infant rats has reduced the thickness of external granular layer. Mitral cell layer and internal plexiform layer as well as cell number in most layers of the olfactory bulb through feeding high level of soy milk to ovariectomized infants leading to high serum concentrations of 17-β estradiol that subsequently increased thickness and cell numbers of olfactory bulb.
  Conclusions
  The soy milk can be used as a source of synthetic hormone replacement.
  Keywords: Soy milk, Olfactory bulb, Ovariectized Rat
 • Abdolvahab Alborzi, Tayebeh Hashempour *, Mahboobe Mirhoseini, Nasim Adim, Javad Moayedi, Zahra Musavi, Shahin Merat, Gholam Reza Pouladfar, Mehrdad Hallaji, Farzaneh Ghassabi, Arghavan Haj-Sheykholeslami Pages 269-277
  Background and Objective
  Hepatitis C Virus (HCV) is one of the important risk factors for liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Some of the host genetic factors such as interleukin 28B (IL-28B) may influence the response to the antiviral therapy. IL28B is a member of the interferon (IFN) family which causes an antiviral response. Previous studies indicated that rs12979860 polymorphisms of the IL-28B gene can influence persistent antiviral response. Therefore، in this study، the frequency of genotypes of rs12979860 polymorphisms in two groups of healthy and HCV infected Iranian individuals were evaluated.
  Materials and Methods
  In this cross sectional study، PCR-RFLP method was used to evaluate the frequency of genotypes of rs12979860 polymorphisms in 105 healthy individuals and 105 chronic HCV infected patients.
  Results
  The frequency of rs12979860 genotypes in healthy individuals was CC: 50. 5%، CT: 45. 7%، and TT: 3. 8%. In HCV infected patients it was CC: 22. 9%، CT: 63. 8%، and TT: 13. 3%. The frequency of rs12979860 genotypes had significant difference between two groups; however it is not associated with sex.
  Conclusion
  A significant difference was observed between healthy individuals and HCV infected patients in the frequency of rs12979860 genotypes. The favorable CC genotypes and unfavorable TT genotypes was more detected in healthy individuals and HCV infected patients، respectively.
  Keywords: Hepatitis C Virus_Interlukin_28_PCR_RFLP
 • Sarah Hojjati, Farzad Nazem *, Farhad Daryanoosh, Salman Vojdani Pages 278-287
  Background and Objective
  One of the most serious health problems is osteoporosis and it is mandatory to find preventive methods to confront this difficulty. Non-pharmacological methods are in priority due to less side effects. This study investigated the effect of treadmill running exercise on bone microarchitectures in female osteoporotic rats induced by ovariectomy.
  Materials and Methods
  30 rats were randomly divided into three groups of control، experimental one، and experimental two. Control and Experimental one (Ovariectomized) groups were kept in control conditions. The Experimental group two was subjected to 10 weeks treadmill running exercise from the 12th- post operative week. The animals were weighted in all the stages of the protocol. Finally، all rats were sacrificed and their femoral bones were removed for bone strength and bone microarchitectures analysis by using One-Way ANOVA test. The Repeated Measure was used to analyze the weight changes during the study.
  Results
  The results showed that despite the same initial weight among groups (P=0. 31)، weight increased significantly in 12th and 22th postoperative weeks (P<0. 001). Ovariectomy induced a significant decrease in Trabecular Thickness (TT) and Cortical Thickness (CT) (P<0. 001). It also induced a weakened femoral bone strength (P=0. 003). The levels of TT، CT، and bone strength increased in experimental group two compared to experimental group one and Trabecular Separation (TS) decreased، either (P<0. 001).
  Conclusion
  The results indicated that a moderate intensity treadmill running exercise has a protective effect on osteoporotic bones.
  Keywords: Osteoporosis, Weight, Bearing Exercise, Ovariectomy, Bone Loss, Moderate Intensity Running Exercise
 • Nastaran Haghighi, Nahid Nafisi Pages 289-295
  Background and Objective
  Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) is a plasma glycoprotein that regulates the action of steroid hormones on several levels. Since SHBG is one of the growth regulators of breast cancer cells، the aim of this study was to evaluate the association between polymorphisms E326K and the risk of breast cancer.
  Materials and Methods
  This study was done as a case-control study on 79 patients with breast cancer and on 79 healthy women who had gone to Shohada-e Tajrish Hospital in Tehran. The average age of patients and control subjects were 48 -+ 8 and 43 -+ 6 years، respectively. After blood sampling and DNA extraction، genotyping of all samples were determined by PCR-RFLP method and the results were statistically analyzed using SPSS 19 software.
  Results
  After counting the genotypes، their percentages in the cancerous specimens and control group were AA (56. 9%)، GG (35. 4%)، AG / GA (7. 6%) and AA (12. 6%)، GG (77. 2%)، AG / GA (10. 1%)، respectively. In addition، according to Hardy-Weinberg equilibrium، in cancer patients، the frequency of allele A was 60. 7% and the frequency of allele G was 39. 2% and in control group the frequency of allele A was approximately 21. 5% and the frequency of allele G was calculated 82. 3%. Statistically، a significant correlation was observed between the homozygotes of the two groups (P-Value ˂0. 05).
  Conclusion
  The results showed that the E326K polymorphism in exon 8 of SHBG gene is associated with the risk of breast cancer and it may be a factor involved in it.
  Keywords: Polymorphism E326K, Breast cancer, Sex Hormone, Binding Globulin (SHBG), Gene