فهرست مطالب

دنیای میکروب ها - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباس دوستی، فاطمه علایی، فروزان خدری صفحات 103-111
  سابقه و هدف
  لژیونلا نموفیلا باکتری گرم منفی، هوازی و ایجاد کننده بیماری لژیونر می باشد. ژن های ralF و lepA از اجزای سیستم ترشحی تیپ IV هستند و برای تکثیر درون سلولی و بقا ضروری می باشند. هدف از این مطالعه جداسازی لژیونلا نموفیلا از نمونه های برونکوآلوئولار و بررسی فراوانی ژن های ralF و lepA می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 100 نمونه برونکوآلوئولار از بیماران مبتلا به عفونت تنفسی در چهارمحال و بختیاری انجام شد. در ابتدا جداسازی لژیونلا نموفیلا با استفاده از محیط کشت اختصاصی BCYE صورت گرفت. سپس تمامی نمونه ها با روش PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن 16S rRNA لژیونلا نموفیلا مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین فراوانی ژن های ralF و lepA در نمونه ها، با روش PCR ارزیابی گردید.
  یافته ها
  از بین 100 نمونه کشت داده شده، 9% از نظر لژیونلا نموفیلا مثبت تشخیص داده شدند. همچنین از بین 100 نمونه، 12 مورد آلوده به این باکتری با استفاده از روش مولکولی شناسایی گردید. فراوانی ژن های ralF و lepA در نمونه ها به ترتیب 41.66 و 25 درصد تعیین شد. 8.33 درصد از نمونه ها نیز به طور هم زمان هر دو ژن را دارا بودند.
  نتیجه گیری
  دو ژن ralF و lepA در لژیونلا نموفیلا های جدا شده از فراوانی نسبتا بالایی برخوردارند. با استفاده از تکنیک PCR می توان عفونت ایجاد شده توسط لژیونلا نموفیلا را در نمونه های تازه بدون نیاز به کشت تعیین نمود. همچنین روشPCR نسبت به کشت از دقت و سرعت بیشتری برای تشخیص لژیونلا نموفیلا در نمونه های برونکوآلوئولار برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: لژیونلا نموفیلا، برونکوآلوئولار، ژن ralF، ژن lepA
 • شهرزاد قاسمی صابری، هایده مبین، ژینوس بیات ماکو، صنم صادقی محمدی صفحات 112-119
  سابقه و هدف
  گلیکوپپتیدهایی مانند ونکومایسین و تیکوپلانین، معمولا به عنوان آنتی بیوتیک های انتخابی در درمان عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مورد استفاده قرار می گیرند. با گزارش اولین سویه مقاوم به ونکومایسین، کنترل دایمی در مراکز مصرف کننده این داروها از نظر مقاومت دارویی در اولویت های مطالعات بالینی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف مقایسه مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان شهدای تبریز در مدت سه سال انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی بر روی 182 باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از محل زخم های بیماران مبتلا به مشکلات استخوانی در طول سه سال انجام شد. با روش دیسک آگار دیفیوژن، مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها، لینزولید و سیپروفلوکساسین مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین مقاومت نسبت به ونکومایسین از روش غربالگری در پلیت (حاوی μg/ml ونکومایسین) استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع 182 جدایه مورد بررسی تنها 2 مورد (1.09 درصد) به عنوان سویه VISA (استافیلوکوکوس اورئوس با مقاومت حدواسط نسبت ونکومایسین) شناخته شدند. در بین جدایه های سال آخر نمونه برداری از بیمارستان مورد مطالعه، این مقاومت تحت کنترل در آمده بود. در مجموع 31 جدایه (17 درصد) نسبت به تیکوپلانین واکنش نیمه حساس نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با وجود گزارش دو سویه VISA در مطالعه حاضر، مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها اختلاف معنی داری در بین سویه های جدا شده از سال های مختلف را نشان داد. این امر نشان دهنده کنترل مقاومت توسط مسئولین امر می باشد.
  کلیدواژگان: گلیکوپپتید، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین، غربالگری ونکومایسین در پلیت، دیسک آگار دیفیوژن
 • وحید امیرسرداری، مصطفی درویش نیا، حسین میرزایی صفحات 120-129
  سابقه و هدف
  بیماری شانکر پوستی گردو توسط باکتری برنریا نیگری فلوئنس ایجاد می گردد. این بیماری در سال های اخیر افزایش داشته است و در شرایط مناسب تهدید جدی برای درختان گردو محسوب می شود. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری شانکر پوستی گردو در استان لرستان و بررسی بیماری زایی باکتری روی میوه نارس گردو انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی تنه و شاخه های 105 درخت گردو دارای علایم شانکر پوستی در استان لرستان انجام شد. پس از خالص سازی و جداسازی، خصوصیات فنوتیپی جدایه ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج این خصوصیات توسط نرم افزار Ntsys-pc version 2.02 آنالیز شد. به منظور شناسایی دقیق تر سویه باکتریایی، از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز استفاده گردید. همچنین 5 جدایه باکتری به عنوان نماینده انتخاب و بیماری زایی آن ها بر روی میوه نارس و نهال گردو بررسی شد.
  یافته ها
  بر اساس خصوصیات فنوتیپی جدایه ها به عنوان برنریا نیگری فلوئنس تشخیص داده شدند. همچنین آنالیز عددی خصوصیات فنوتیپی در سطح تشابه 94 درصد، جدایه ها را به چهار گروه تقسیم نمود. در واکنش PCR، قطعه 255 جفت بازی در تمامی جدایه ها تکثیر گردید. در آزمون بیماری زایی، علایم به صورت نقاط سیاه رنگ همراه با ترشح شیرابه روی میوه ظاهر شدند.
  نتیجه گیری
  آزمون های فنوتیپی افتراقی، آزمون بیماری زایی بر روی میوه نارس گردو و استفاده از آغازگرهای اختصاصی، سریع ترین و مطمئن ترین روش برای تشخیص عامل بیماری است. مطالعه حاضر اولین گزارش وقوع این بیماری در استان لرستان و از اثبات بیماری زایی باکتری برنریا نیگری فلوئنس روی میوه گردو در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: شانکر باکتریایی، گردو، برنریا نیگری فلوئنس
 • معصومه محمدی، احمدعلی پوربابایی، علی جوادی صفحات 130-138
  سابقه و هدف
  یکی از منابع تولید کننده رنگدانه های کاروتنوییدی آرکیاهای هالوفیلیک می باشند. ویژگی های آنتی اکسیدانی، ضد توموری و رنگدهی کاروتنوییدها موجب به کارگیری آنها در صنایع داروسازی، غذایی و شیلات شده است. این مطالعه با هدف بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی آرکیای هالوفیل، هالوآرکیا لیپولیتیکال انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت تجربی بر روی هالوآرکیا لیپولیتیکال جداسازی شده در پژوهش های قبلی از آب های بندر بوشهر انجام گرفت. به منظور دست یابی به شرایط بهینه تولید رنگدانه و رشد در هالوآرکیا لیپولیتیکال، عواملی مانند: دما، pH، منابع کربن، منابع نیتروژن، غلظت کلرید سدیم، تاثیر یون ها و فلزات سنگین و مقایسه آن ها با منحنی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  آنالیزهای آماری نشان داد که شرایط بهینه تولید رنگدانه کاروتنویید: دمای 35 درجه سیلیسیوس در ساعت 88 به وزن 39.3 میکروگرم، 8 pH در ساعت 120 به وزن 15.77 میکروگرم، منبع نیتروژنی کازیین پپتون همراه با عصاره مخمر در ساعت 72 به وزن 13.38 میکروگرم، غلظت نمک 16 درصد در ساعت 96 به وزن 15.77 میکروگرم، منبع کربن نشاسته در ساعت 96 به وزن 44.4 میکروگرم و حضور سولفات منگنز در ساعت 120 به وزن 56 میکروگرم می باشد.
  نتیجه گیری
  به دلیل غیر بیماری زا بودن آرکیا، در دسترس بودن منابع رشد و میزان غلظت نمک بالا در محیط کشت، استفاده از این سویه در تولید محصولات کاروتنوییدی در صنایع مختلف پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کاروتنویید، آرکیاهای هالوفیلیک، بهینه سازی
 • شهلا سلطانی نژاد، محمد ربانی خوراسگانی، گیتی امتیازی صفحات 139-147
  سابقه و هدف
  آلودگی محیط با فلزات سنگین سمی مشکل جهانی می باشد. میکروارگانیسم ها مکانیسم های مختلفی را به منظور کاهش غلظت درون سلولی فلزات و سایر آلوده کننده های سمی محیطی دارند. این مطالعه با هدف بررسی ژن مقاومت به روی در سودوموناس استوتزری مقاوم به روی و نانوذرات اکسید روی جداسازی شده از خاک انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی سویه سودوموناس استوتزری جدا شده از خاک غنی شده با MTBE) Methyl Tertiary Butyl Ether) در پژوهش های قبلی انجام شد. بالاترین غلظت قابل تحمل این سویه در حضور یون های روی، نانو ذرات اکسید روی و آنتی بیوتیک های مختلف بررسی گردید. از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز برای بررسی ژن czcC استفاده شد. توالی نوکلئوتیدی به توالی پروتئینی ترجمه شد و با توالی های جزئی پروتئین CzcC در دیگر باکتری های مقاوم به روی هم تراز گردید.
  یافته ها
  بالاترین غلظت قابل تحمل نشان داد که این سویه توانایی رشد در غلظت های بالای یون های روی (تا mM4) و نانوذرات اکسید روی (تا μg ml-1 600) را دارا می باشد. پرایمرهای استفاده شده برای تکثیر ژن مقاوم به روی czcC تقریبا یک باند 250 جفت بازی ایجاد نمودند. مقایسه czcC با توالی های دیگر در بانک ژن شباهت 100 درصدی با ژن czcC در باکتری سودوموناس استوتزری 1501 را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که خاک های آلوده به فلزات سنگین منابع بالقوه ای برای جداسازی سویه های مقاوم به فلزات سنگین و نانواکسیدهای فلزی می باشند. درک اساس ژنتیکی مقاومت به فلزات سنگین در باکتری ها می تواند به استفاده بهتر از این مکانیسم های طبیعی برای بهبود محیط زیست همه موجودات زنده منجر گردد.
  کلیدواژگان: سودوموناس استوتزری، ژن czcC، یون روی، نانو ذرات اکسید روی
 • صفا هاشمی جیردهی، صبا امیری کجوری، زهیر حشمتی پور صفحات 148-156
  سابقه و هدف
  فرمالدئید ترکیبی سمی و خطرناک است و به عنوان یکی از عوامل سرطان زا و جهش زا در موجودات مطرح می باشد. از میان روش های حذف آلودگی، زیست پالایی به کمک فرآیندهای میکروبی با کمترین مقدار انرژی، ماده شیمیایی و زمان قادر به تبدیل آلاینده ها به مواد غیر سمی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی تجزیه بیولوژیکی فرمالدئید توسط باکتری جدا شده از پساب کارخانه تولید رنگ پارس نگین نما انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی، نمونه برداری از پساب کارخانه تولید رنگ انجام شد. برای جداسازی باکتری ها از محیط های کشت MSM و CM استفاده گردید. وبژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی باکتری مورد بررسی قرار گرفت. توانایی تجزیه بیولوژیکی در محیط MSM حاوی فرمالدئید با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در جذب نوری 600 نانومتر بررسی شد. سویه جداسازی شده با بیشترین قابلیت تجزیه زیستی، با روش مولکولی بر اساس تعیین توالی ژن 16S rRNA مورد شناسایی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بهترین جدایه تجزیه کننده فرمالدئید یک سویه جدید با نام باسیلوس اس پی. صفا تنکا است که می تواند در مدت 48 ساعت 1500 ppm فرمالدئید را در محیط MSM agar و 2000 ppm فرمالدئید را در MSM broth تجزیه نماید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه تایید کننده اهمیت و کارایی باکتری ها در راستای پالایش آلودگی فرمالدئید از محیط های آلوده به این ترکیب می باشد.
  کلیدواژگان: تجزیه بیولوژیکی، فرمالدئید، پساب کارخانه، اسپکتروفتومتر
 • مائده شاه سنایی گنیرانی، علی محمد احدی، منیر دودی صفحات 158-167
  سابقه و هدف
  تشخیص میکروارگانیسم های مقاوم به فلزات سمی اولین گام در فرآیند پاکسازی زیستی است. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های مقاوم به فلز نقره و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد آنها (MIC) و سپس بررسی جذب زیستی فلز نقره در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
  مواد و روش ها
  نمونه گیری از پساب دو کارگاه نقره کاری در اصفهان و ورودی فاز 2 تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان انجام شد. برای جداسازی باکتری های مقاوم به فلز و تعیین حداقل میزان غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) آن ها از روش رقت در آگار و محیط کشت PHG II آگار حاوی غلظت‍های 0.5، 1، 2، 4، 8، 16 و 32 میلی مول بر لیتر از نیترات نقره [Ag[No3 استفاده شد. شناسایی مولکولی سویه های مقاوم با استفاده از روش ریبوتایپینگ انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 7 جدایه باکتریایی مقاوم به نقره جداسازی شدند که در بین آن ها جدایه 5Ag بیشترین میزان مقاومت را نسبت به نقره (MIC=6 میلی مولار) نشان داد. بر اساس بررسی مولکولی جدایه 5Ag دارای توالی جدیدی بود و به عنوان استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه MS8 با شماره دسترسی KP742984 در بانک جهانی ژن (NCBI) به ثبت رسید. این سویه پس از زمان 120 دقیقه قادر به جذب 11/ 39 درصد نقره از محیط در شرایط آزمایشگاهی بود و رشد مناسبی را در حضور فلز از خود نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می‍رسد که سویه جداسازی شده گزینه مناسبی برای جذب زیستی نقره از پساب های آلوده در آینده باشد.
  کلیدواژگان: باکتری مقاوم به نقره، پساب، حداقل غلظت ممانعت کننده رشد، جذب زیستی
 • زهرا لرکی، رضا فرخی نژاد صفحات 168-172
  قارچ فوزاریوم یکی از مهمترین عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه کلزا از نقاط مختلف جهان است. هدف از این پژوهش مطالعه گونه های فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه کلزا در استان خوزستان و بررسی بیماریزایی گونه های غالب در سطح منطقه بود. پس از جداسازی و خالص سازی نمونه ها به منظور شناسایی جدایه ها از محیط های کشت اختصتاصی استفاده شد. به منظور اثبات بیماری زایی، آزمون هایی با استفاده از کشت گلدانی و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در این پژوهش در مجموع 73 جدایه فوزاریوم جداسازی گردید. بیشترین فراوانی مربوط به جدایه های فوزاریوم سولانی (23 مورد) و کمترین آن مربوط به جدایه های فوزاریوم اکسی اسپوروم (2 مورد) و فوزاریوم ورتیسیلوئیدس (2 مورد) بودند. در این مطالعه 3 گونه فوزاریوم نیگامایی، فوزاریوم ورتیسیلوئیدس و فوزاریوم کلامیدوسپوروم برای اولین بار در ایران از گیاه کلزا جداسازی شدند. آزمون بیماری زایی برای دو گونه فوزاریوم سولانی و فوزاریوم اکوئی ستی که فراوانی بیشتری داشتند نشان داد که جدایه های فوزاریوم سولانی نسبت به فوزاریوم اکوئی ستی شدت بیماریزایی بیشتری دارند. با توجه به یافته های این پژوهش و آشکار شدن آلودگی زیاد ریشه و طوقه کلزا به گونه های فوزاریوم پیشنهاد می گردد که تحقیقات بعدی در زمینه تعیین میزان خسارت و کنترل بیماری های ناشی از قارچ فوزاریوم در مزارع کلزا صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: فوزاریوم، ریشه، کلزا، بیماری زایی
|
 • Abbas Doosti, Fatemeh Alaei, Forouzan Khedri Pages 103-111
  Background and Objectives
  Legionella pneumophila is an aerobic gram-negative bacterium and etiology of legionnaires disease. The ralF and lepA genes belong to the members of type IV secretion system are essential for intracellular growth and survival of bacteria. The aim of this study was to isolate L. pneumophila from bronchoalveolar lavage (BAL) fluid samples and the frequency of lepA and ralF genes.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was carried out on100 BAL fluid samples collected from the patients suffering of respiratory infections who visited Charmahal-O-Bakhtiri health centers. Isolation of L. pneumophila was performed using a specific medium (BCYE). Then, all the samples were evaluated using PCR and specific primers designed for 16S rRNA gene. Furthermore, the frequency of lepA and ralF genes was determined using PCR method.
  Results
  Overall, 9% of the total 100 samples were infected to L. pneumophila. Furthermore, molecular tests showed that 12 cases out of these samples were positive for this bacterium. The frequency of the ralF and lepA genes in these samples were measured 41.66 and 25%, respectively. In addition, 8.33% of the samples carried both genes.
  Conclusion
  Our studies indicated high frequency of the ralF and lepA genes in L. pneumophila isolated from this area. It is possible to determine L. pneumophila in fresh samples based on PCR technique without using in media. Furthermore, PCR technique is faster and more accurate for detection of L. pneumophila in bronchoalveolar samples in comparison to culture method.
  Keywords: Legionella pneumophila, Bronchoalveolar, ralF gene, lepA gene
 • Shahrzad Ghasemi Saberi, Haiedeh Mobaiyen, Jeinus Bayat Makoo, Sanam Sadeghi Mohammadi Pages 112-119
  Background and Objectives
  Glycopeptides such as vancomycin and ticoplanin are commonly used as antibiotic of choice for treatment of infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Following first reports of vancomycin resistant strains, the presence and distribution of these bacteria have been continuously investigated in the clinic centers. This study was aimed to investigate the distribution of glycopeptide resistant S. aureus isolated from Shohada hospital during a period of three years.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was carried out on 182 S. aureus strains isolated from wound orthopedic patients in three years. Resistance against glycopeptides, linezolid and ciprofloxacin were examined by disk agar diffusion method. Screening plate method containing 6µg / ml of vancomycin was used for resistance against vancomycin.
  Results
  Among the 182 isolates, only 2 cases (1.09%) were confirmed as vancomycin-resistant S. aureus, VISA strains. In isolates from the last year of sampling, the resistance was controlled. Among total isolates, in 31 isolates (17%) demonstrated intermediate reaction against ticoplanin.
  Conclusion
  Significant differences are indicated between glycopeptide resistances isolated from different years, despite a report of two VISA isolates in our center, which showed that the resistance controlled by the authorities.
  Keywords: Glycopeptide, Vancomycin, resistant Staphylococcus aureus, Vancomycin screening plate method, Disk agar diffusion method
 • Vahid Amirsardari, Mostafa Darvishniya, Hossein Mirzaei Pages 120-129
  Background and Objectives
  Bacterial canker in walnut is caused by Brenneria nigrifluens. The prevalence of this disease has been increasing in recent years and it is a serious threat to walnut tree in the appropriate conditions. The aim of this study was to isolate and identify the prevalence bacterial walnut canker in Lorestan and to determine their pathogenesis in the raw walnut.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was carried out on 105 branches and trunk bark walnut trees suffering of the symptoms of shallow bark canker. After purification and isolation of the disease agents, the bacteria were identified based on phenotypic characteristics. Next, the results were analyze by Ntsys-pc version 2.02 software. The PCR reactions were performed for more accurate identification of the isolates. Overall, five bacterial isolates were selected to study their pathogenesis on the walnut fruits and trunks.
  Results
  According to the results of phenotypic characteristics of isolates, these strains were classified as B. nigrifluens. Furthermore, based on numerical analysis of the strains with 94% similarity, these isolates were classified into four groups. All isolates produced an expected 255 bp band in the PCR reaction. These strains caused necrotic area on fruit with reddish brown ooze.
  Conclusion
  The differential phenotypic tests, the pathogenicity test on the raw fruits and specific primers are reliable methods for diagnosis of the etiology of this disease. In our knowledge, the present study is the first report regarding the occurrence of this disease in Lorestan province and also first report of the pathogenicity of B. nigrifluens on fruit in Iran.
  Keywords: Bacterial canker, Walnut, Brenneria nigrifluens
 • Masoumeh Mohammadi, Ahmad Ali Porbabaei, Ali Javadi Pages 130-138
  Background and Objectives
  The halophilic Archaea are strong sources of carotenoid pigments. These compounds are used in the pharmaceutical industries and fisheries due to their antioxidant, anti-tumor and pigmentation properties. This study was aimed to increase the production of pigment Carotenoids by the strains Haloarchaea lipolitical.
  Materials and Methods
  This experimental study was performed on H. lipolitical, isolated previously from water sources located at Bushehr. Effects of several factors, temperature, pH, carbon sources, nitrogen sources, different percentages of sodium chloride ions and the impact of heavy metals were compared with the standard curve to optimize the pigment production in H. lipolitical.
  Results
  Statistical analyzes showed the optimal amount of carotenoid pigment production conditions at a temperature 35℃ for 88 hours (39.3 µg), pH 8 for 120 hours (15.77 µg), casein peptone nitrogen source and yeast extract for 72 hours (13.28 µg), NaCl 16% for 96 hours (15.77 µg), starch carbon source for 96 hours (4.44µg) and the presence of manganese sulfate for 120 hours (59 µg).
  Conclusion
  Due to non-pathogenicity of Archaea, the availability of suitable sources for their growth and high levels of salt in the culture, this strain can be used for the production of carotenoids in various industries.
  Keywords: Carotenoied, Halophilic archaea, optimization
 • Shahla Soltani Nezhad, Mohammad Rabbani Khorasgani, Giti Emtiazi Pages 139-147
  Background and Objectives
  Environmental pollution to toxic heavy metals is one of global environmental problems. Microorganisms perform several mechanisms to reduce the intracellular concentration of toxic pollutants. The objective of this study was to identify zinc resistance determinant (czcC gene) in zinc resistant Pseudomonas stutzeri SEE-1 isolated from soil.
  Materials and Methods
  The strain was performed on a P. stutzeri strain isolated previously from soil by culture on MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether). The maximum tolerable concentrations of zinc ions and zinc oxide nanoparticles were determined. PCR amplification was used to investigate the czcC gene. The nucleotide sequence was translated into protein sequence and its sequence was compared with other similar sequences in other zinc resistant bacteria.
  Results
  The highest tolerable concentrations of zinc ion and zinc nanooxide was measured at 4mM and 600 µg ml-1, respectively. The primers used for the amplification of the Zn-resistance gene (czcC) yielded a approximately 250 bp band. The comparison of czcC with other sequences in the gene bank database demonstrated 100% similarities with czcC gene in P. stutzeri 1501.
  Conclusion
  The results of this study showed that soils contaminated with heavy metals are potential sources for the isolation of resistant strains to heavy metals and metal oxide nanoparticles. Understanding the genetic basis of bacterial resistance to heavy metals can improve application of these natural mechanisms to provide a safer environment for all living things.
  Keywords: Pseudomonas stutzeri, czcC gene, Zinc ion, Zinc oxide nanoparticles
 • Safa Hashemi Jirdehi, Saba Amiri Kojuri, Zoheir Heshmatipur Pages 148-156
  Background and Objectives
  Formaldehyde is a toxic and hazardous compound and s known as one of the mutagenic and carcinogenic agents in living creatures. Among a variety of procedures designed for the elimination of contamination, biological removal is capable of converting pollutants to innocuous and nontoxic substances using less amount of energy and chemicals. This study was aimed biodegradation of formaldehyde by the bacteria isolated from Wastewater of Paint Production (Pars Negin Nama).
  Materials and Methods
  In this analytical study, samples were taken from paint production factory effluent. The samples were added to CM and MSM media to isolate bacteria. The bacteria were analyze based on morphological and biochemical characteristics. The bioregdaration ability of bacteria in MSM containing formaldehyde media was evaluated in absorbance at 600 nm using a spectrophotometer. The identity of bacteria was determined based on sequencing of 16SrRNA.
  Results
  The result showed that the best formaldehyde degrading bacteria belonged to a new strain referred to as Bacillus sp. Safa. Toneka. This strain was able to degrade formaldehyde 1500 ppm formaldehyde in MSM agar and 2000 ppm formaldehyde in MSM broth after 48 hour.
  Conclusion
  The results of the present research showed the ability of bacteria in the terms of the elimination of formaldehyde in contaminated areas.
  Keywords: Biological degradation, Formaldehyde, Spectrophotometer
 • Maedeh Shahsanaei Goneirani, Ali Mohammad Ahadi, Monir Doudi Pages 158-167
  Background and Objectives
  Detection of the microorganisms resistant to toxic metals is the first step in the process of bioremediation. The purpose of this study was isolation of silver-resistant bacteria, determination of their minimum inhibitory concentration (MIC) and investigation on the biosorption in vitro.
  Materials and Methods
  Sampling was carried out from the wastewater of two Silversmith’s workshop in Isfahan and effluent of the wastewater treatment plant phase 2 input in Shahinshahr. The agar dilution method and PHG II culture medium containing concentrations of 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 mM of Ag (NO3)was used to separate the metal-resistant bacteria and determine the minimum inhibitory concentration (MIC). Finally, the ribotyping method was used to identify the silver-resistant bacteria.
  Results
  In this study seven silver-resistant bacteria were isolated, among them Ag5 showed the highest resistance to silver (MIC = 6mM). Based on the molecular analysis, this isolate belonged to a new strain, called as Stenotrophomonas maltophilia strain MS8, and its formation was deposited as KP742984 in Gene Bank (NCBI). This strain was able to absorb 11.39% of silver from medium in vitro after 120 minute and could growth well in the presence of silver.
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that this isolate is a good candidate for biological removal of silver from contaminated wastewater in the future.
  Keywords: Silver, resistant bacteria, Wastewater, Minimum inhibitory concentration, Biosorption
 • Zahra Larki, Reza Farrokhi Nejad Pages 168-172
  Fusarium sp. is one of the most important agents that infect the root and crown of canola in worldwide. The aim this survey was to identify Fusarium species associated with crown and root of canola grown in Khuzestan province and pathogenicity of dominant species in this area. Following isolation and purification of the samples, specific media were used to identify the isolates. The isolates were used for infection of the trees in an accidental manner. In this study, a total of 73 isolates of Fusarium were isolated. F. solani, with 23 isolates was the most dominant fungi in these samples while F. oxysporum and F. verticillioides showed the lowest number of isolates. In this study, F. nigamai, F. verticillioides and F. clamidosporas were isolated for first time from crown trees grown in Iran. The pathogenesis tests showed that F. solani and F. equiseti showed the highest pathogenesis. Based on the severe infection in the roots in these samples, it is recommended to investigate the volume of damages and appropriate strategies for control of pathogenesis of Fusarium in farms.
  Keywords: Fusarium, Root, Canola, Virulence