فهرست مطالب

افق دانش - سال بیست و یکم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جهانشیر توکلی زاده، مجتبی کیان مهر، مهدی بصیری مقدم، مهدی پهلوان * صفحات 147-153
  اهداف
  اضطراب در بیماری قلبی پدیده ای شایع و کنترل آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1393، 50 بیمار مبتلا به سندروم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان 22بهمن شهر گناباد با نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. ابتدا تمامی نمونه ها پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر و مقیاس دیداری اضطراب را تکمیل کردند. گروه آزمون علاوه بر مراقبت های معمول روزی 2بار صبح و شب به مدت 16دقیقه به سی دی تجسم هدایت شده گوش دادند و گروه شاهد فقط مراقبت های معمول را دریافت نمودند. در انتها مجددا آزمون های یادشده اجرا شد و داده ها با نرم افزار SPSS 14.5 و آزمون های T مستقل، مجذور کای و فیشر دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون اضطراب کل و اضطراب پنهان در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (05/0p<)، ولی کاهش میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون اضطراب آشکار در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد معنی دار نبود (05/0p>).
  نتیجه گیری
  تجسم هدایت شده می تواند اضطراب کل و اضطراب پنهان بیماران قلبی مبتلا به سندروم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تجسم هدایت شده، اضطراب، سندروم حاد کرونری
 • مجید زارع بیدکی، مینا عرب *، محترمه خزاعی، احسان افکار، محمود زردست صفحات 155-161
  اهداف
  با شیوع مقاومت های آنتی بیوتیکی در سال های اخیر تمایل به استفاده از طب گیاهی توسعه یافته و مواد ضدباکتریایی مشتق از گیاهان کاربردهای زیادی در کنترل میکروارگانیزم ها پیدا کرده است. آویشن یکی از گیاهان دارویی است که در سال های اخیر اثرات فارماکولوژیک و آنتی بیوتیکی آن مورد بررسی و بحث است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس آویشن شیرازی بر 8 گونه باکتری پاتوژن گوارشی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، اسانس آویشن شیرازی به روش تقطیر با بخار آب توسط دستگاه کلونجر استخراج شد. سپس با استفاده از روش میکرودایلوشن براث، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس آویشن شیرازی علیه 8 گونه استاندارد باکتریایی پاتوژن تعیین شد. هر آزمایش سه بار تکرار شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین MIC اسانس آویشن شیرازی در بین باکتری های مورد آزمایش، تفاوت معنی داری داشت (001/0p<)، به طوری که بیشترین حساسیت نسبت به این اسانس در باسیلوس سرئوس و کمترین حساسیت در سودوموناس آئروژینوزا وجود داشت. MBC اسانس آویشن شیرازی در میان باکتری های مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت (073/0=p).
  نتیجه گیری
  اسانس آویشن شیرازی اثرات ضدباکتریایی قابل توجهی دارد.
  کلیدواژگان: آویشن شیرازی، اسانس، اثر ضدباکتریایی، حداقل غلظت بازدارنده، حداقل غلظت باکتری کش
 • سید علیرضا طلایی *، مژگان محمدی فر، ابوالفضل اعظمی، محمود سلامی صفحات 163-169
  اهداف
  ملاتونین نقش تعدیل کنندگی در عملکرد دستگاه عصبی داشته و ترشح آن از یک ریتم شبانه روزی و وابسته به پیام های بینایی پیروی می کند. حضور گیرنده های این هورمون در نواحی مختلف مغز نشان داده شده است. در دوره بحرانی تکامل مغز، ساختار مغز پستانداران به شدت تحت تاثیر پیام های حسی محیطی قرار می گیرد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر برهم کنش سن و محرومیت از بینایی در دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان گیرنده های ملاتونین در هیپوکامپ موش صحرایی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی روی 36 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار که در دو گروه پرورش یافته در سیکل 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی و تاریکی کامل قرار گرفتند، انجام شد. حیوانات هر گروه در سنین 2، 4 و 6هفتگی (تعداد در هر گروه=6 سر) وارد مطالعه شدند. بیان mRNA مربوط به گیرنده های ملاتونین MT1 و MT2، در هیپوکامپ با روش RT-PCR و بیان پروتئین آنها با روش وسترن بلات بررسی شد. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره یک سویه به همراه آزمون توکی آنالیز شدند.
  یافته ها
  بیان نسبی mRNA و پروتئین گیرنده های MT1 و MT2 در حیوانات LR از سن 2 تا 6هفتگی در حدود 36% افزایش داشت (001/0p<). محرومیت از بینایی باعث شد تا بیان MT1 به میزان 35% و بیان MT2 به میزان 50% از سن 2 تا 6هفتگی کاهش یابد (001/0p< برای هر دو مقایسه).
  نتیجه گیری
  همزمان با افزایش سن در دوره بحرانی تکامل مغز، بر بیان هر دو گیرنده ملاتونین در ناحیه هیپوکامپ موش صحرایی افزوده می شود و محرومیت از بینایی این روند را معکوس می نماید.
  کلیدواژگان: ملاتونین، تجربه بینایی، دوره بحرانی، هیپوکامپ، موش صحرایی
 • لعبت جعفرزاده، رویا حبیبیان، محمود رفیعیان کوهپایه *، زهره محمد زاده صفحات 169-174
  اهداف
  کرفس کوهی، گیاهی از خانواده چتریان و دارای خواص غذایی و دارویی است که در طب سنتی ایران به خاصیت ضداسپاسم آن اشاره شده است. هدف این تحقیق، بررسی اثر عصاره الکلی برگ کرفس کوهی بر انقباض های رحم موش صحرایی بالغ بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 16 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار مورد مطالعه قرار گرفتند. موش ها به صورت تصادفی به دو گروه 8تایی شامل؛ گروه دریافت کننده محلول تایرود (گروه اول) و گروه دریافت کننده محلول دیژالون (گروه دوم) تقسیم شدند. نمونه رحم به طول 15-10میلی متر در حمام بافت حاوی محلول تایرود یا دیژالون، با حجم 10میلی لیتر قرار داده شد و انقباض های ناشی از کلرورپتاسیم و اکسی توسین به روش ایزومتریک ثبت شد. عصاره الکلی کرفس کوهی با غلظت نهایی 5/0، 25/0 و 125/0میلی گرم بر میلی لیتر به حمام بافت اضافه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و توسط آزمون آنالیز واریانس به روش اندازه های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  عصاره الکلی کرفس کوهی، انقباض های رحمی ناشی از کلرورپتاسیم (001/0p<) و اکسی توسین (002/0p<) را به صورت وابسته به غلظت به طور معنی داری کاهش داد.
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی کرفس کوهی، انقباض های رحم موش صحرایی بالغ را به صورت وابسته به غلظت مهار می کند.
  کلیدواژگان: کرفس کوهی، انقباضات رحمی، موش صحرایی، کلرورپتاسیم، اکسی توسین
 • اعظم برزویی *، شهرام سهرابی صفحات 175-179
  اهداف
  امروزه شیوع چاقی نه تنها در کشورهای توسعه یافته، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز رو به افزایش است. استفاده از یک وعده غذایی جایگزین امروزه از پرطرفدارترین برنامه های غذایی به شمار می رود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان کاهش وزن با اجرای برنامه غذایی شامل غلات صبحانه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای که در بهمن ماه 1391 در افراد مراجعه کننده به خانه سلامت شهرداری تهران انجام شد، 120 بیمار چاق و دارای اضافه وزن به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای افراد گروه آزمایش مقدار 30 تا 45 گرم غلات صبحانه همراه با 1 لیوان شیر به جای وعده غذایی صبحانه و شام تجویز شد و گروه شاهد رژیم غذایی معمول خود را داشتند. پس از 14 روز رعایت رژیم غذایی تحت نظر کارشناسان تغذیه مجددا کلیه افراد توزین شدند. داده ها با آزمون های آماری T مستقل و من- ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین وزن هر دو گروه پس از مداخله کاهش یافت. این کاهش در گروه آزمایش معنی دار و در گروه کنترل غیرمعنی دار بود. اختلاف میانگین کاهش شاخص توده بدنی (005/0=p) و وزن (078/0=p) گروه آزمایش و گروه کنترل معنی دار و اختلاف میانگین کاهش اندازه دور کمر (63/0=p) و دور باسن (55/0=p) گروه آزمایش و گروه کنترل غیرمعنی دار بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از غلات صبحانه در کاهش وزن افراد چاق بدون ایجاد عوارض جانبی موثر است.
  کلیدواژگان: غلات صبحانه، رژیم غذایی، شاخص توده بدنی، وزن
 • فتاح مرادی * صفحات 181-188
  اهداف
  تمرین جسمانی اثرات ضدالتهابی دارد. اینترلوکین-18، یک سایتوکین التهابی و پروتئین واکنشگرC یک پروتئین مرحله حاد است. هدف از این مطالعه، تعیین پاسخ سطوح در گردش اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشگرC با حساسیت بالا به تمرین استقامتی و مقاومتی در مردان لاغر غیرفعال بود.
  مواد و روش ها
  در کارآزمایی نیمه تجربی در سال 1390 در شهرستان های بوکان و سقز، 28 مرد لاغر غیرفعال به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی به 3 گروه تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. قد، وزن، نمایه توده بدن، درصد چربی بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی، سطوح سرمی اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشگرC با حساسیت بالا (متعاقب 12 ساعت ناشتایی)، پیش و پس از دوره تمرین ارزیابی شد. تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی به مدت 12 هفته به اجرا درآمد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  سطوح سرمی اینترلوکین-18 (098/0=p) و پروتئین واکنشگرC با حساسیت بالا (11/0=p) سه گروه، قبل از دوره تمرین مشابه بود. همچنین تفاوت معنی داری بین سطوح سرمی اینترلوکین-18 (159/0=p) و پروتئین واکنشگرC با حساسیت بالا (19/0=p) گروه ها بعد از دوره تمرین مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  سطوح در گردش اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشگرC با حساسیت بالا در مردان لاغر غیرفعال به دنبال 12 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی تغییری نمی کند.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی، اینترلوکین، 18، لاغر، غیرفعال
 • اکرم باقری، فریبرز فائقی *، مسعود ربانی، کیوان جباری صفحات 189-196
  اهداف
  ونوگرافی تشدید مغناطیسی براساس تصویربرداری پذیرفتاری مغناطیسی از دی اکسی هموگلوبین وریدها به عنوان ماده کنتراست ذاتی استفاده می کند. اختلاف پذیرفتاری مغناطیسی بین دی اکسی هموگلوبین، اکسی هموگلوبین و پارانشیم، کنتراست وریدی بی نظیری می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی سکانس های مختلف تصویربرداری تشدید مغناطیسی و تصویربرداری پذیرفتاری مغناطیسی برای نمایش ترومبوز سینوس های وریدی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی، در مرکز تصویربرداری پزشکی شفا در شهر اصفهان از مرداد 1392 تا شهریور 1393 انجام شد و 12 بیمار مبتلا به ترومبوز سینوس های وریدی با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، تصویربرداری پذیرفتاری مغناطیسی و ونوگرافی تشدید مغناطیسی با کنتراست فازی آنالیز شدند.
  یافته ها
  در همه بیماران، ترومبوز سینوس ساژیتال فوقانی، سینوس های عرضی و سیگموئید تحت حاد به طور موفقیت آمیزی در تصویر برداری پذیرفتاری مغناطیسی نمایش داده شد. فقط در یک مورد، ترومبوز سینوس های عرضی و سیگموئید چپ و ورید ژوگولار چپ در مرحله زمانی تحت حاد در تصاویر وزنی T1 قابل تشخیص بود. ترومبوز سینوس های وریدی تحت حاد در تصاویر وزنی T2 در 6 بیمار قابل تشخیص بود. ونوگرافی تشدید مغناطیسی با کنتراست فازی ترومبوز سینوس های وریدی حاد و تحت حاد را در همه بیماران نشان داد.
  نتیجه گیری
  تصویربرداری پذیرفتاری مغناطیسی، ارزش تشخیصی بالایی در نمایش ترومبوز سینوس ساژیتال فوقانی، سینوس های عرضی و سیگموئید تحت حاد دارد.
  کلیدواژگان: تصویربرداری پذیرفتاری مغناطیسی، تصویربرداری تشدید معناطیسی، ترومبوز سینوس های وریدی
 • مجید میری *، هایده هاشمی زاده، علی محمد پور، حمید ظاهری صفحات 197-203
  اهداف
  گردن درد یکی از اختلالات شایع در کاربران رایانه است که می تواند باعث کاهش کارآیی فرد شود، بنابراین پیشگیری از آن در بین کاربران رایانه حایز اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر یک دوره تمرین درمانی و مداخله ارگونومیک بر میزان درد و ناتوانی مزمن گردن در کاربران رایانه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی مقطعی در سال 1391، 30 کاربر رایانه زن شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان که حداقل 6 ماه سابقه گردن درد داشتند، به وسیله پرسش نامه اطلاعات فردی به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو گروه 15نفره تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی تمرینات درمانی و مداخلات ارگونومیک را برای مدت دو ماه دریافت کردند و روی گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی انجام نگرفت. میزان درد و ناتوانی گردن در پیش آزمون و پس آزمون توسط پرسش نامه شاخص درد و ناتوانی مزمن گردن اندازه گیری شد. داده ها از طریق آزمون T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین میانگین اختلاف پیش آزمون و پس آزمون نمرات درد و ناتوانی مزمن گردن در دو گروه، اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0p<). اما بین شدت درد و ناتوانی گردن و سابقه کار آزمودنی ها رابطه معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  تمرین درمانی همراه با مداخلات ارگونومیک برای درمان گردن درد مزمن مفید است.
  کلیدواژگان: تمرین درمانی، درد مزمن، مداخله ارگونومی
 • سید علیرضا توکلی خورمیزی، محمدرضا حامدی نیا، طیبه امیری پارسا، میترا خادم الشریعه، مرضیه سادات آذرنیوه * صفحات 205-212
  اهداف
  دیابت نوع 2 اختلالی متابولیسمی است که کیفیت زندگی و سلامت روان افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد. در مورد انجام ورزش موثر برای این بیماران توصیه های مختلفی وجود دارد. هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر دو دوره برنامه تمرین هوازی و یک دوره بی تمرینی بر کیفیت زندگی و سلامت روان در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه تجربی در سال 1390 در شهرستان سبزوار، 33 زن مبتلا به دیابت نوع 2 با دامنه سنی 60-40 سال به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به سه گروه 11نفره کنترل، تمرین هوازی روزانه 5هفته ای و تمرین هوازی یک روز در میان 10هفته ای تقسیم شدند. تمرینات هوازی با شدت 70-60% ضربان قلب بیشینه و 60-30دقیقه در هر جلسه انجام شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه های کیفیت زندگی و سلامت روان بود. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 18 و آزمون های آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام پذیرفت.
  یافته ها
  بین میانگین نمرات کیفیت زندگی (002/0=p) و سلامت روان (04/0=p) گروه های تمرینی و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت، اما دو گروه تمرینی با هم تفاوت معنی داری نداشتند. همچنین در ابعاد جسمانی (004/0=p) و روانی- اجتماعی (004/0=p) کیفیت زندگی نیز بین سه گروه تمرینی در مراحل 5 و 10 هفته پس از آغاز تمرین تفاوت معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  اجرای تمرینات ورزشی 5 و 10هفته ای موجب بهبود سلامت روانی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 می شود، اما مزایای کسب شده پس از 2 ماه بی تمرینی حفظ نمی شود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، تمرین، کیفیت زندگی، سلامت روان
 • سید کمال میرکریمی *، محمدرضا هنرور، محمد آریایی، رحمان بردی اوزونی دوجی، عزیز کامران صفحات 213-220
  اهداف
  پرفشاری خون یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در جهان است و بسیاری از بیماران مبتلا به فشار خون به دلیل عدم پای بندی به درمان از مشکلات فشار خون رنج می برند. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر پای بندی به درمان بیماران مبتلا به فشار خون و مقایسه آن با مراقبت های استاندارد بود.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی تصادفی شده از بهمن 1392 تا آبان 1393 انجام شد. در مجموع 140 فرد مبتلا به فشار خون، از دو مرکز بهداشتی درمانی واقع در شهر گرگان با توجه به معیارهای ورود به مطالعه به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مصاحبه انگیزشی (70 نفر) و گروه کنترل (70 نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه جمعیت شناختی (اطلاعات فردی، شاخص های آزمایشگاهی و علایم بالینی)، پرسش نامه عمومی خودکارآمدی و پرسش نامه پای بندی به درمان در بیماران مبتلا به فشار خون بود. اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS 18 و با استفاده از آزمون های آماری استنباطی T وابسته و T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  اجرای مصاحبه انگیزشی باعث افزایش نمره کل و میانگین نمره تمام ابعاد پرسش نامه پای بندی به درمان (به جز کنترل وزن و کاهش استرس) شد (05/0 p<). همچنین بعد از 6 ماه فشار خون سیستولی و دیاستولی در گروه مصاحبه انگیزشی به طور معنی داری کاهش یافته بود (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  اجرای مصاحبه انگیزشی به منظور بهبود و ارتقای تعهد به اجرای مداخلات درمانی و کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون مناسب و اثربخش است.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، فشارخون، پایبندی به درمان
|
 • Jahanshir Tavakolizadeh, Mojtaba Kianmehr, Mehdi Basiri Moghadam, Mehdi Pahlavan Pages 147-153
  Aims
  Anxiety is a common phenomenon in cardiovascular diseases and its control is very important. This study aimed to investigate the effect of guided imagery on anxiety in hospitalized patients with acute coronary syndrome in the cardiac intensive care unit.
  Materials and Methods
  In this clinical trial in 2014, 50 patients with acute coronary syndrome in the cardiac intensive care unit of 22 Bahman Hospital in Gonabad City, Iran, were selected by convenience sampling method and were randomly divided into two control and experimental groups. At first, all the samples completed the Spielberger State Anxiety Inventory questionnaire and Visual Analog Scale of anxiety. In addition to usual care, experimental group listened to the CD of guided imagery 2 times a day, morning and night for 16 minutes and the control group received only routine care. At the end, the mentioned questionnaires were filled again and the data were analyzed in SPSS 14.5 software by independent T-test, Chi-square and Fisher exact tests.
  Findings
  The mean of pretest and posttest scores of total anxiety and hidden anxiety in the experimental group decreased significantly compare with the control group (p<0.05), but mean score decreasing of the pretest and posttest of clear anxiety in the experimental group was not significant compare with the control group (p>0.05).
  Conclusion
  Guided imagery can reduce the total anxiety and hidden anxiety of heart patients with acute coronary syndrome hospitalized in cardiac intensive care unit.
  Keywords: Imagery (Psychotherapy) [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68019018], Anxiety [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68001007], Acute Coronary Syndrome [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68054058]
 • Majid Zare Bidaki, Mina Arab *, Mohtarame Khazaei, Ehsan Afkar, Mahmood Zardast Pages 155-161
  Aims
  According to the worldwide development of antibiotic resistance in recent years, the tendency of using herbal medicine has grown and plants derived antibacterial substances have found many applications in controlling microorganisms. Thyme (Zataria multiflora Boiss.) is one of the medicinal herbs which its pharmaceutical and antibacterial effects have been a matter of research and debate in recent years. This research aimed to study antibacterial effects of Zataria multiflora Boiss. essence against 8 standard pathogenic bacterial species.
  Materials and Methods
  In this experimental study, the essential oil was extracted by steam distillation using Clevenger apparatus. Using broth micro-dilution testing, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of thyme essential oil were determined against 8 standard pathogenic bacterial species. Each exam was repeated three times. The results were analyzed by SPSS 16 software using one-way ANOVA and Tukey statistical tests.
  Findings
  The average of MIC for Zataria multiflora Boiss. essential oil showed a significant difference among 8 different bacterial species (p<0.001). The highest growth inhibitory effect was found against Bacillus cereus and the least one was against Pseudomonas aeruginosa. There was no significant difference among the averages of MBCs (p=0.073).
  Conclusion
  Zataria multiflora Boiss. essential oil has significant antibacterial effect.
  Keywords: taria multiflora Boiss, Oils, Volatile [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68009822], Anti, Bacterial Agents [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68000900], Microbial Sensitivity Tests [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68008826
 • Sayyed Alireza Talaei *, Mojgan Mohammadifar, Abolfazl Azami, Mahmoud Salami Pages 163-169
  Aims
  Melatonin modulates the function of nervous system and its secretion is dependent to circadian rhythms and visual signals. The melatonin receptors are founded in many areas of the brain. During critical period of the brain development, the structure of mammals’ brain is intensely affected by peripheral sensory signals. The aim of this study was to evaluate the effect of interaction of age and visual deprivation during critical period of brain development on melatonin receptors expression in rats’ hippocampus.
  Materials and Methods
  This experimental study was carried on 2 groups (n=36) of male Wistar rats kept in standard 12 hour light/dark condition (Light Reared-LR) or in complete darkness (Dark Reared-DR). The rats of each groups, were introduced into the experiments at 2, 4 and 6 weeks old of age. Expression of mRNA of both melatonin receptors, MT1 and MT2, in the hippocampus was evaluated by RT-PCR and using Western Blot technique, protein expression of those receptors was investigated. Data were analyzed by one-way ANOVA with Tukey post hoc tests.
  Findings
  The relative expression of mRNA and protein of MT1 and MT2 receptors increased about 36% in the LR animals from 2 to 6 weeks old of age (p<0.001). The visual deprivation caused a decrease of 35% and 50% in expression of MT1 and MT2 from 2 to 6 weeks old of age, respectively (p<0.001 for both comparison).
  Conclusion
  The relative expression of both melatonin receptors in rats’ hippocampus increases across aging during critical period of brain development and visual deprivation reverses the pattern of melatonin receptors expression.
  Keywords: Melatonin [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68008550], Receptor, Melatonin, MT2 [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68044123], Receptor, Melatonin, MT1 [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68044122], Critical Period (Psychology) [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh
 • Lobat Jafarzadeh, Roya Habibian, Mahmood Rafieian Kopaei *, Zohre Mohammadzade Pages 169-174
  Aims
  Kelussia odoratissima is a plant from Umbelliferae family that has nutritional and pharmacological properties. The antispasmodic effect of this plant has been mentioned in Iranian traditional medicine. The aim of study was to assess the effect of alcoholic extract of Kelussia odoratissima on uterus contractions of adult rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 16 adult female Wistar rats were studied and were randomly divided into two groups (each consisted of 8 rats); receiver of Tyrod solution (first group) and receiver of Dejalon solution (second group) groups. A 10-15mm sample of uterus smooth muscle were placed in an organ bath containing Tyrod or Dejalon solution (10ml), and contractions were recorded with Isometric method after inducing with KCl and Oxytocin. The 0.125, 0.25 and 0.5mg/ml final concentrations of the alcoholic extract of Kelussia odoratissima was added to the organ bath. Data were statistically analyzed by SPSS 17 software using repeated measures ANOVA.
  Findings
  The alcoholic extract of Kelussia odoratissima significantly decreased the KCl-induced (p<0.001) and Oxytocin-induced (p<0.002) contractions in a concentration dependent manner.
  Conclusion
  The alcoholic extract of Kelussia odoratissima inhibits the contractions of adult rat uterus in a concentration dependent manner.
  Keywords: Kelussia odoratissima], Uterine Contraction [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68014590], Rats [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68051381], Potassium Chloride [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68011189]Oxytocin [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68010121]
 • Azam Borzoei *, Shahram Sohrabi Pages 175-179
  Aims
  Nowadays, the prevalence of obesity is increasing, not only in developed but also in developing countries. Using an alternative meal in a day is one of the most popular diets. The objective of the current research was to investigate the level of weight loss by using a cereal diet for breakfast.
  Materials and Methods
  In this interventional study which was done in February 2013, 120 obese and overweight patients, who were referred to the Tehran Municipal Health House, randomly assigned to control and experimental groups. 30 to 45 grams of cereal with one glass of milk were prescribed for experimental group for breakfast and dinner and the control group had their regular diet. All samples were weighed, after 14 days period of study under the control of nutrition experts. The obtained data were analyzed by Mann-Whitney U and independent T tests.
  Findings
  Mean weight of both groups was decreased after the intervention. The decreasing was significant in experimental and non-significant in control group. Mean difference of decreasing in Body Mass Index (p=0.005) and weight (p=0.078) parameters was significant and in waist (p=0.63) and hips (p=0.55) sizes was non-significant between two groups.
  Conclusion
  Using breakfast cereals is effective in reducing weight in obese patients without any side effects.
  Keywords: Cereals [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68002523], Diet [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68004032], Body Mass Index [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68015992], Body Weight [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68001835]
 • Fatah Moradi Pages 181-188
  Aims
  Physical exercise has anti-inflammatory effects. Interleukin-18 is an inflammatory cytokine and C-reactive protein is an acute phase protein. The purpose of this study was to determine the response of circulating levels of Interleukin-18 and high-sensitivity C-reactive protein to endurance and resistance training in inactive lean men.
  Materials and Methods
  In a semi-expetrimental trial study in 2011 in Boukan and Saghez Cities, Iran, 28 sedentary lean men were purposefully chosen and randomly placed at 3 groups; endurance training, resistance training and control. Height, weight, body mass index, body fat percent, maximal oxygen consumption, serum levels of Interleukin-18, and high-sensitivity C-reactive protein (after12h fasting) were assessed prior to and after the training. Endurance training and resistance training were accomplished for 12 weeks. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey ad hoc tests.
  Findings
  Serum levels of Interleukin-18 (p=0.098) and high-sensitivity C-reactive protein (p=0.11) were similar in three groups before the training. Also, no significant differences were observed in serum levels of Interleukin-18 (p=0.159) and high-sensitivity C-reactive protein (p=0.19) among the groups after the training.
  Conclusion
  The circulating levels of Interleukin-18 and high-sensitivity C-reactive protein do not change following 12 weeks of endurance and resistance training in inactive lean men.
  Keywords: Exercise [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68015444], Resistance Training [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68055070], Interleukin, 18 [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68020382], Wasting Syndrome [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68019282], Sedentary Life
 • Akram Bagheri, Fariborz Faeghi *, Masood Rabbani, Keyvan Jabari Pages 189-196
  Aims
  Magnetic resonance venography based on susceptibility weighted imaging (SWI) utilizes deoxygenated hemoglobin in veins as an intrinsic contrast medium. Magnetic susceptibility difference between deoxygenated hemoglobin, oxygenated hemoglobin and parenchyma lead to an excellent venous contrast. The purpose of this study was to evaluate the different magnetic resonance imaging sequences and susceptibility weighted imaging in the visualization of sinus venous thrombosis.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed in Shafa Medical Imaging Center in Isfahan City, Iran, from August 2013 to September 2014 and 12 patients with sinus venous thrombosis were analyzed using MRI, SWI, and Phase contrast-magnetic resonance venography (PC-MRV).
  Findings
  In all patients, sub-acute superior sagittal sinus, transverse and sigmoid sinuses thrombosis was most successfully detected during the susceptibility weighted imaging. In only one case, the sub-acute left transverse and sigmoid sinuses and left jugular vein of thrombosis was discernible with T1W. In 6 patients, sinus venous thrombosis was discernible with T2W in the sub-acute stage. PC-MRV showed the acute and sub-acute sinus venous thrombosis in all patients.
  Conclusion
  Susceptibility weighted imaging has a high diagnostic value for detecting sub-acute superior sagittal sinus, transverse and sigmoid sinuses thrombosis.
  Keywords: Susceptibility Weighted Imaging [Not In MeSH]Magnetic Resonance Imaging [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68008279], Venous Thrombosis [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68020246]
 • Majid Miri *, Haide Hashemizade, Ali Mohammadpour, Hamid Zaheri Pages 197-203
  Aims
  Neck pain is a common disorder among computer users that can reduce the personal yield. So the prevention of it is an important matter in computer users. The purpose of this study was to evaluate the effect of a period of exercise therapy and an ergonomic intervention on chronic neck pain and disability among computer users.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental cross-sectional study in 2012, 30 female computer users of Lorestan University of Medical Sciences with at least 6 months experience of neck pain were selected purposefully by a demographic questionnaire. Subjects were located in experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group received therapeutic exercises and ergonomic intervention for two months but control group received no therapeutic intervention. The rate of neck pain and disability was measured by chronic neck pain and disability index questionnaire before and after of exercise therapy and ergonomic intervention. Data were analyzed by independent T test and Pearson correlation coefficient in SPSS 16 software.
  Findings
  There were significant differences between mean of chronic neck pain and disability scores of the two groups (p<0.05). But there were no significant relationships between neck pain, disability and the subjects’ work experience.
  Conclusion
  Exercise therapy along with ergonomic intervention is useful for treatment of chronic neck pain.
  Keywords: [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68005081], Chronic Pain [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68059350], Neck Pain [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68019547], Ergonomic Intervention [Not in MeSH]
 • Pages 205-212
  Aims
  Type 2 diabetes is a metabolic disorder that affects the quality of life and mental health of the patients. There are different recommendations about doing effective exercise for diabetic patients. The aim of this study was to evaluate the effect of two aerobic trainings and a detraining periods on quality of life and mental health in women with type 2 diabetes.
  Materials and Methods
  In this Semi-experimental research in 2011 in Sabzevar City, Iran, 33 women with type 2 diabetes in 40-60 years age range were selected purposefully and were divided into 3 groups each contain 11 samples; control, daily 5-week aerobic exercise and every other day 10-week aerobic exercise. Aerobic training was conduct with an intensity of 60-70% of maximum heart rate for 30-60min per session. The research instruments were the Quality of Life and Mental Health questionnaires. Data analyses were done in SPSS 18 software by repeated measures ANOVA, one-way ANOVA and Tukey post hoc tests.
  Findings
  There were significant differences between quality of life (p=0.002) and mental health (p=0.04) of training groups and control group, but two training groups were not significantly different. There were also significant differences in physical (p=0.004) and psychosocial (p=0.004) domains of quality of life between the three groups at 5- and 10-weeks after the start of the exercises.
  Conclusion
  Daily 5-week and every other day 10-week aerobic exercises improves mental health and quality of life in women with type 2 diabetes, but the benefits are not maintained after 2 months of detraining.
  Keywords: Diabetes Mellitus Type 2 [http:_www.ncbi.nlm.nih.gov_mesh_68003924]_Exercise [http:_www.ncbi.nlm.nih.gov_mesh_68015444Quality of Life [http:_www.ncbi.nlm.nih.gov_mesh_68011788]_Mental Health [http:_www.ncbi.nlm.nih.gov_mesh_68008603]
 • Kamal Mirkarimi *, Mohammadreza Honarvar, Mohammad Ariaie, Rahman Bordi, Aziz Kamran Pages 213-220
  Aims
  Hypertension is one of the most common chronic diseases all around the world and majority of hypertensive patients suffer from hypertension problems due to lack of treatment adherence. The current study aimed to investigate the effect of motivational interviewing on adherence to treatment in patients with hypertension and its comparison with standard cares.
  Materials and Methods
  This randomized clinical trial was done during February to October 2014. In total, 140 of hypertensive patients were selected using multi-stage cluster sampling method from two urban health centers located in Gorgan City, Iran, with regards to the inclusion criteria and allocated randomly into two groups; motivational interviewing (70 participants) and control (70 participants). Data collecting instruments were demographic questionnaire (personal information, laboratory indices and clinical symptoms), general self-efficacy scale and treatment adherence questionnaire of patients with hypertension. Data were analyzed in SPSS 18 software using paired T and Independent T tests.
  Findings
  Motivational interviewing increased total score and the mean score of all dimensions of the adherence questionnaire (except for weight control and stress reduction) (p<0.05). After 6 month, systolic blood pressure and diastolic blood pressure also decreased significantly in the motivational interviewing group (p<0.05).
  Conclusion
  Motivational interviewing is likely beneficial to improve and promote medication adherence and blood pressure control in patients with hypertension.
  Keywords: Motivational Interviewing [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68062405], Hypertension [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68006973], Medication Adherence [http:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68055118]