فهرست مطالب

نظام ها و خدمات اطلاعاتی - سال سوم شماره 1 (زمستان 1392)
 • سال سوم شماره 1 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم ابراهیم پور، مهدی سبحانی نژاد، اقدس شایسته صفحات 1-14
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اهمیت توسعه توانایی سواد اطلاعاتی در دانش آموزان با تاکید بر ملاحظات اجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور بوده است.
  روش شناسی: روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل اسنادی می باشد. جامعه پژوهش اسناد و مدارک موجود (کتاب ها، طرح های پژوهشی، مقالات، سایت های معتبر) در حوزه مورد مطالعه بوده است.
  یافته ها
  در این پژوهش به بررسی جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه سواد اطلاعاتی پرداخته شده است. در این راستا، پژوهش حاضر اسناد پشتیبان آموزش و پرورش را در زمینه فناوری اطلاعات بررسی و سپس به اقدامات این نهاد در پیاده سازی فناوری اطلاعات در مدارس اشاره نموده، و در نهایت عمده ترین موانع اجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات را در نظام آموزشی کشور بر شمرده است.
  نتیجه گیری
  بررسی اسناد و آمار و پژوهش های پیشین نشان می دهد که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای آموزش سواد اطلاعاتی در مدارس، سواد اطلاعاتی در بین دانش آموزان ایرانی از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشد و باید اقدامات اساسی در جهت بهبود جایگاه سواد اطلاعاتی در مدارس صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانش آموزان، نظام آموزشی
 • عبدالرسول خسروی، زهرا پوش، شعله ارسطوپور صفحات 15-24
  هدف
  بسط جستجو با هدف بهبود بازیابی مدارک مرتبط از طریق افزایش میزان دقت و ربط است و بیشتر زمانی رخ می دهد که کاربران از نتایج جستجوی خود راضی نیستند یا نتایج کافی به دست نیاورده اند. در این راستا، پاب مد کلیدواژه ها و عبارت های جستجوی پیشنهادی را به رابط کاربری خود افزوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت های جستجوی پیشنهادی پاب مد و منابع بازیابی شده از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی است.
  روش شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز آن از طریق پرسش نامه در هنگام جستجوی کاربران در پایگاه اطلاعاتی پاب مد گردآوری شده است. 40 نفر به عنوان جامعه پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشجویان پزشکی حرفه ای و اعضای هیئت علمی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از «SPSS 16.0» انجام گردید. همچنین به این دلیل که داده های پژوهش حاضر بر حسب مقیاس رتبه ای طبقه بندی شده اند، فرضیه های پژوهش با استفاده از آماره ناپارامتری ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که هر چه کلیدواژه های پیشنهادی در رتبه های پایین تری قرار می گیرند از دیدگاه کاربران ارتباط کمتری با نیازشان دارد. پس کلیدواژه های پیشنهادی پاب مد تا حد زیادی می تواند به کاربران در انتخاب درست عبارت جستجو کمک کند؛ همچنین پاب مد در قرار دادن کلیدواژه های پیشنهادی بر اساس مرتبط بودن از دیدگاه کاربران موفق عمل کرده است. همچنین تفاوت معناداری بین بازیافت های اصل از کلیدواژه کاربر و کلیدواژه ها و عبارت های جستجوی پیشنهادی پاب مد وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که کلیدواژه ها و عبارت های جستجوی پیشنهادی راهبردی مناسب جهت دستیابی به مدارک مرتبط با نیاز کاربران است.
  کلیدواژگان: عبارت جستجوی پیشنهادی، پایگاه اطلاعاتی پاب مد، بسط جستجو، قضاوت ربط، کاربران، حوزه پزشکی
 • فرشید دانش، علیرضا اسفندیاری مقدم، ابوالفضل طاهری، مرضیه سعیدی زاده صفحات 25-36
  هدف
  هدف این مقاله تعیین معتبرترین مجلات انگلیسی زبان الکترونیکی رایگان حوزه های کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر معماری در سال 2013 موجود در پایگاه دوج می باشد.
  روش
  پس از شناسایی مجلات الکترونیکی انگلیسی زبان رایگان در حوزه های کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر معماری از پایگاه راهنمای مجلات الکترونیکی دوج، با استفاده از سیاهه وارسی و با رویکرد کیفی تمامی 1141 مجله این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دیگر با استفاده از روش وب سنجی و با رویکردکمی، نشانی های اینترنتی 819 مجله منتخب به منظور تعیین پیوندهای دریافتی از طریق سایت «Majestic SEO» بررسی گردید و عامل تاثیرگذار تجدید نظرشده وبی آنها محاسبه شد. با توجه به تعداد بالای مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان، تنها 10 مجله بر تر در هر حوزه معرفی می گردند.
  یافته ها
  برخی از یافته های پژوهش گویای این امر است که 77/71 درصد از مجلات الکترونیکی در حوزه های کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر معماری از دیدگاه معیار های کیفی از وضعیت مطلوبی برخوردارند. پرپیوندترین مجله در حوزه کشاورزی عبارت است از: «Nutrition Journal»، در حوزه فنی و مهندسی: «The International Arab Journal of Information Technology»، همچنین، در حوزه هنر و معماری عبارت است از: «International Journal of Design». رتبه بندی مجلات بر اساس عامل تاثیرگذار تجدیدنظرشده وبی نیز نشان داد که مجله «EFSA Journal» در حوزه کشاورزی؛ مجله «International Journal of Communications، Network and System Sciences» در حوزه فنی و مهندسی؛ و مجله«The Irish Journal of Gothic and Horror Studies» در حوزه هنر و معماری؛ برترین مجلات می باشند. همچنین، نتایج نشان داد که بین میزان پیوندهای دریافتی و عامل تاثیرگذار تجدید نظرشده وبی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش می تواند پژوهشگران و مسئولان پژوهشی دانشگاه های کشور را در راستای شناسایی مجلات معتبر الکترونیکی رایگان حوزه های کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر معماری یاری نماید. همچنین، کتابخانه ها با مدیریت مجلات الکترونیکی رایگان می توانند در وقت و هزینه کاربران صرفه جویی نمایند.
  کلیدواژگان: مجلات الکترونیکی، پیوندهای دریافتی، عامل تاثیرگذار تجدیدنظرشده وبی، وب سنجی، کشاورزی، فنی و مهندسی، هنر معماری، دسترسی آزاد
 • محمدحسن زاده، علیرضا اسفندیاری مقدم، سمانه مهدیان رئوف صفحات 37-48
  هدف
  امروزه فناوری های اطلاعاتی به صورت گسترده در کتابخانه های دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. فهم دقیق میزان تاثیر این فناوری ها بر بخش های مختلف می تواند زمینه مناسبی برای سیاستگذاری های دقیق تر فراهم آورد. این پژوهش با هدف شناسایی میزان تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی بر بخش های مختلف کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تهران از نظر کتابداران انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش کتابداران و مسئولان شاغل در بخشهای مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. از پرسشنامه 56 سوالی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. بعد از جمع آوری و کدگذاری پرسشنامه ها، جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون t تک گروهی و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی بر بخشهای مجموعه سازی، سازماندهی منابع، ارائه خدمات، ارتباطات سازمانی کتابخانه ای، همکاری های بین کتابخانه ای و ارتباط با مراجعان تاثیر مثبت می گذارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش همچنین نشان داد که در بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی به صورت معناداری متفاوت بوده است و مقایسه رتبه میانگین نمرات در بین بخشها موید آن است که بالاترین و بیشترین تاثیر بر سازماندهی منابع و پایین ترین و کمترین تاثیر نیز بر ارتباطات سازمانی کتابخانه بوده است.
  کلیدواژگان: فناوری های نوین اطلاعاتی، کتابخانه های دانشگاهی دولتی، تهران، مجموعه سازی
 • فاطمه علیزاده، محمدحسن زاده، عصمت مومنی صفحات 49-60
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانه های شهر تهران انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر به روش پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، کتابداران و مدیران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مرکز اسناد و اطلاع رسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می باشد که با توجه به حجم جامعه، 219 نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، یک پرسشنامه 3 بخشی محقق ساخته (تسهیم دانش؛ گرایش به تسهیم دانش؛ و سبک مدیریت، بنابر نظریه لیکرت) بوده است که از میان پرسشنامه های توزیع شده، 209 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که سبک مدیریت حاکم بر کتابخانه ها، سبک آمرانه- خیرخواهانه لیکرت بوده است. میزان تسهیم دانش در بین کارکنان کتابخانه ها، در سطح نسبتا نامطلوبی و میزان گرایش کارکنان به تسهیم دانش در حد نسبتا مطلوبی قرار دارد و نیز بین کلیه مولفه های سبک مدیریت با تسهیم دانش ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  کتابداران و مدیران به یکدیگر اعتماد دارند و احساس مسئولیت برای تحقق اهداف سازمان دیده می شود و نیز دانش و تجربه بین آنان توزیع و جذب شده است. به نظر می رسد برای افزایش تسهیم دانش بین کارکنان نیاز به ارتقای سبک مدیریت ضروری است.
  کلیدواژگان: اشتراک دانش، سبک های مدیریت، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، کتابداران
 • مرضیه آتشکار، مهدی علیپور حافظی، یعقوب نوروزی صفحات 61-78
  هدف
  این پژوهش با هدف شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با سرویس گوگل اسکالر انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه این پژوهش تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران هستند. نموگیری به صورت، نمونه گیری در دسترس است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که اکثریت دانشجویان می دانستند موتور جستجوی گوگل اسکالر یک موتور رایگان است. اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از مزایای مختلف خدمات گوگل اسکالر و نیز معایب آن آشنایی کمی دارند. در مجموع، این نتیجه حاصل شد که میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با سرویس گوگل اسکالر در حد کم است.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نخستین پژوهش درباره چگونگی استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از پایگاه گوگل اسکالر است. گوگل اسکالر می تواند جست وجوی علمی در بین مقالات دانشگاهی، رساله های علمی، گزارش های فنی و وب سایت های دانشگاهی فراهم نماید
  کلیدواژگان: پایگاه های اطلاعاتی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه تهران، گوگل اسکالر
 • فائزه فرهودی صفحات 79-90
  هدف
  هدف این پژوهش، مقایسه کیفیت زندگی کتابداران کتابخانه های عمومی ایران و مالزی طی سال های 1385-1390 است.
  روش
  از روش پیمایشی- تحلیلی استفاده شد. نمونه آماری مورد نظر، 100 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی ایران و 100 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی مالزی بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (فرم کوتاه 26 سوالی این ابزار)، مورد استفاده قرار گرفت و از طریق ایمیل به کتابداران کتابخانه های عمومی موردنظر در ایران و مالزی ارسال شد (نسخه انگلیسی زبان آن جهت ارسال به کتابداران مالزی در نظر گرفته شد). سوالات این ابزار در یک حیطه کلی از کیفیت زندگی و 24 حیطه مختلف دیگر خلاصه شد که این حیطه ها در 6 بعد فیزیکی، روانی، سطوح استقلال، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات محیطی و علائق معنوی جای گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آماره های توصیفی میانگین و انحراف معیار و آماره های تحلیلی همبستگی پیرسون و آزمون تی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که پائین ترین بعد کیفیت زندگی در ایران، سطوح استقلال (با میانگین 35/6) و در مالزی علائق معنوی (با میانگین 22/5) است و بالاترین بعد کیفیت زندگی در ایران، علائق معنوی (با میانگین 65/17) و در مالزی سلامت روانی (با میانگین 47/33) است. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر مبین این مطلب است که به جز دو بعد علائق معنوی و ارتباطات اجتماعی که در نمونه موردبررسی در مالزی (به ترتیب با میانگین 22/5 و 32/5) کمتر از نمونه موردنظر در ایران (به ترتیب با میانگین 65/17 و 30/8) است؛ در سایر ابعاد کیفیت زندگی، کتابداران موردبررسی در مالزی نسبت به ایران میانگین بالاتری را به خود اختصاص دادند و تفاوت معناداری در این زمینه بین دو کشور وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که به طور کلی کیفیت زندگی در کتابداران کتابخانه های عمومی در مالزی نسبت به ایران طی سال های 85-90 بالاتر است. نتایج پژوهش موید آن است که نامطلوب ترین زیرمولفه های کیفیت زندگی در نمونه مورد بررسی در ایران، احساس امنیت، تامین مالی، دسترسی به اطلاعات و حمایت اجتماعی است و کمترین میزان همبستگی میان مولفه ها هم در ایران و هم در مالزی، مربوط به مولفه ارتباطات اجتماعی و سلامت جسمانی است.
  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی ایران، کتابخانه های عمومی مالزی، کتابداران، کیفیت زندگی
 • حمید رحیمی، علی یزدخواستی، زهرا فیضی صفحات 91-102
  هدف
  هدف تحقیق، بررسی وضعیت استانداردهای سواد اطلاعاتی دبیران دبیرستان های عادی و هوشمند است.
  روش
  نوع پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران شهرکاشان به تعداد 511 نفر بودند که 112 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه 35 سوالی بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ 89/0 برآورد شد. تحلیل داده ها در سطح استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 18 صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین هر یک از مولفه های سواد اطلاعاتی از میانگین فرضی بیشتر بود. بالاترین میانگین مربوط به مولفه توانایی ارزیابی نقادانه اطلاعات به میزان 23/4 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد، میزان سواد اطلاعاتی معلمان مدارس عادی و هوشمند بالاتر از حد متوسط است و لازم است معلمان و دست اندر کاران امر آموزش به عوامل موثر در افزایش سواد اطلاعاتی به عنوان یک قابلیت اساسی توجه ویژه نمایند.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دبیران مدارس
|
 • Maryam Ebrahimpour, Mehdi Sobhaninejad, Aghdas Shayesteh Pages 1-14
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the importance of information literacy skills development between students with emphasis on considerations of implementation of information and communication technology in the educational system of the country.
  Methodology
  The research method is citation analysis. The research population includes the available documents (books، research projects، papers، the creditable sites) which is in the field of information and communication technology in the educational system.
  Findings
  The study has examined the role of information technology in the development of information literacy. In this research، supporting documents of education in the field of information technology has been investigated and then the implementation of information technology in schools، and finally the major obstacles to the implementation of information and communication technology in education system of the country has been considered.
  Results
  Review of the documents، statistics and previous research shows that due to the lack of infrastructure for providing information literacy education in schools، information literacy among Iranian students is not in appropriate position and major work must be done to improve information literacy in the schools.
  Keywords: Information literacy, information, communication technology, students, Educational system
 • Abdolrasoul Khosravi, Zahra Poosh, Shole Arastoopoor Pages 15-24
  Purpose
  Medical users face some difficulties in formulating a correct search query while they want to quest in an information retrieval system. To solve this problem، PubMed has added some suggested keywords and queries to its own interface. This research studies the efficiency of these suggested keywords and queries among the retrieved sources in PubMed database from the viewpoint of medical users in Bushehr University of Medical Sciences.
  Methodology
  The populations of this study include MSc students، professional medical students، and faculty members who have had an approved proposal. According to the purpose of the study and using a systematic non probability sampling 40 users selected as the sample study.
  Findings
  The results show that 53 percent of suggested keywords and queries in PubMed have a complete relevancy with initial queries of users. Furthermore، there is not a significant difference between the users’ keywords and the suggested keywords in PubMed.
  Results
  Suggested keywords and queries are an appropriate strategy to access relevant sources which can satisfy users’ need.
  Keywords: suggested keywords, user keywords, PubMed database, search expansion, relevancy judgment, medical users, Bushehr University of Medical Sciences
 • Farshid Danesh, Alireza Isfandyari Moghaddam, Abolfazl Taheri, Marzieh Saeedizadeh Pages 25-36
  Purpose
  this study aims to determine the most valid free e-journals in English for disciplines in Agriculture، Engineering sciences and Art & Architecture in 2013.
  Methodology
  After determination of free e-journals for disciplines in Agriculture، Engineering sciences and Art & Architecture in English from DOAJ، by using a checklist and a qualitative approach all this 1141 journals were evaluated. Then، internet address of selected 819 journals was Survey in order to determine backlinks (in-links) by «Majestic SEO». Also، the revised web impact factor was calculated.
  Findings
  The findings of this study showed that 71. 77 percent of English e-journals are qualified. Backlinks analysis indicates that the core journal of Agriculture is «Nutrition Journal». Core journal in engineering sciences include: «The International Arab Journal of Information Technology»; core journals in Art & Architecture include: «International Journal of Design». Base on revised web impact factor، «EFSA Journal» is top journal in Agriculture; «International Journal of Communications، Network and System Sciences» is top journal in in Engineering; «The Irish Journal of Gothic and Horror Studies» is the best journal in Art & Architecture. Also، the results showed that there is positive correlation between revised web impact factor and in-links.
  Results
  The results of this research can assist researchers and research administrators in universities in order to identify the most valid free e-journals in English for disciplines in Agriculture، Engineering sciences and Art & Architecture. Also، libraries through managing free e-journal، can save user’s time and cost.
  Keywords: Electronic journals, backlinks (in, links), Revised web impact factor, webometrics, Agriculture, Engineering sciences, Art, Architecture, Open Access
 • Mohammad Hasanzadeh, Alireza Isfandyari Moghaddam, Samaneh Mahdian Rauf Pages 37-48
  Purpose
  Today، information technologies are widely been used in the academic libraries. Sound understanding of influence of these technologies and various sections may provide much more appropriate policy making. The aim of this study is to recognize the level of modern technologies influence on various sections of government academic libraries of Tehran from the librarians’ viewpoints.
  Methodology
  The research is survey and the statistical population consist the librarians and managers working on various central government academic libraries throughout Tehran city. For gathering the information needed for the research a combination of documentary and field studies were benefited. The questionnaire consisted 56 questions and the data was analyzed though descriptive and inferential statistics.
  Findings
  The finding indicated that modern information technologies use can help influence positively on different sections such as: acquisition، organization of materials، service organization library relations، inter-library cooperation and relations with clienteles.
  Results
  The results showed that in various sections of central government academic libraries of Tehran، modern information technologies had significant difference. Also، comparison of mean rates of scores indicated that most influence was on organization of resources and the least influence was organizational library relations.
  Keywords: Modern information technologies, Government academic libraries, Tehran, Acquisition of materials
 • Fatemeh Alizadeh, Mohammad Hasanzadeh, Esmat Momeni Pages 49-60
  Purpose
  The Purpose of this research was to investigate relationship between management style and knowledge sharing in Tehran libraries.
  Methodology
  This research used survey method. Data were collected through a researcher-made questionnaire that was including 3 sections (Knowledge sharing; tendency to knowledge sharing; and Management styles، according to Likert theory). The population of this study is 495 librarians and managers from 7 libraries including; National Library of I. R. of Iran، Library، Document and Information Center of Research and Educational Planning Organization، and centeral libraries of Sharif University of Technology، Tehran University of Medical Siences and Health Services، Tarbiat Modares University، University of Tehran، Science and Research Branch of the Islamic Azad University. Proportional sampling was used to determine the sample size which formulated using Cochran formula. Finally 209 out of 219 questionnaires were returned. Descriptive and analytical methods (ANOVA، and Pearson correlation (were used to answer questions and examine the hypothesis.
  Findings
  Findings indicated that benevolent authoritative style well describes the managerial style of libraries. In other hand، the amount of knowledge sharing in libraries was very low، but librarians will to share knowledge with their colleagues was relatively good. Findings also indicated that there is significant relationship between all indicators of the management style and knowledge sharing in libraries.
  Results
  Librarians and administrators trust each other and feeling of responsibility for achieving the goals of the organization can be seen. Also knowledge and experience between them is distributed and absorbed. It seems to enhance the knowledge sharing among the staff، improving the management style is to need.
  Keywords: Knowledge sharing, Librarians, Libraries, information centers, Management styles
 • Marzieh Atashkar, Mehdi Alipour Hafezi, Yaghoub Norouzi Pages 61-78
  Purpose
  The main purpose of this research was to identify the rate of familiarity of Tehran University graduate students from Google Scholar database.
  Methodology
  This research is applied one that has done through analytical survey research method. Researcher made questionnaire is used for data gathering. All of Tehran university graduate students form research community are included in this study. Sampling method is used to determine the sample group، due to the high number of students.
  Findings
  Findings showed that the majority of students are aware of being free of Google Scholar search engine. However، the majority of graduate students at Tehran University are much less familiar with the advantages and disadvantages of various Google Scholar services. Overall، it was concluded that the level of familiarity of graduate students at Tehran University with Google scholar services was low.
  Results
  This research is the first one that concentrated on the level of familiarity of graduate students at Tehran University with Google Scholar database.
  Keywords: Databases, Google Scholar, Graduate students, Tehran University
 • Faezeh Farhoodi Pages 79-90
  Purpose
  the purpose of this study is comparative study quality of life for public librarians in Iran and Malaysia during the years 1385-1390.
  Methodology
  Survey-analytics method has been used. 100 public librarians Malaysia and 100 public librarians Iran has been selected by Random Sampling. World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL) (summarized form with 26 questions) has been used and sent to librarians in Iran and Malaysia by Email (English version for librarians Malaysia). Questions were summarized to general area quality of life and 24 slight areas that include 6 factors: physically، psychologically، independent levels، social communications، environmental communications and intellectual interests. The data were analyzed by descriptive statistics average and standard deviation and analytical statistics، Pearson correlation test and T test by SPSS.
  Findings
  findings showed that the lowest factor quality of life in Iran is “independent levels” (average 6/35)، in Malaysia is “intellectual interests” (average 5/22) and the highest factor quality of life in Iran is “intellectual interests” (average 17/65) and in Malaysia is “psychologically” (average 33/47). Total factors quality of life have high average in Malaysia''s librarians except factors «intellectual interests» and «social communications» (average in Malaysia respectively 5/22 and 5/32)، (average in Malaysia respectively 17/65 and 8/30). conclusions of this research showed that generally quality of life during the years 1385-1390 in public librarians Malaysia is higher than public librarians Iran. The lowest subsets quality of life in Iran were “feeling of security”، “financing”، “accessing to information” and “social protection”. There were the Lowest correlation between 2 factors “social communications” and “physically” in Iran and Malaysia.
  Keywords: Librarians, Public library of Iran, Public library of Malaysia, Quality of life
 • Hamid Rahimi, Ali Yazdkhasty, Zahra Feizi Pages 91-102
  Purpose
  The purpose of this research was to study the status of information literacy among normal and smart school teachers.
  Methodology
  Research type was descriptive survey. The statistical population consisted of 511 teachers of Kashan city, out of which 112 were chosen. The information gathering tools was a questionnaire with 35 items on the base of 5 Likert scales.The questionnaires validity confirmed by the experts. Through Cronbach alpha, coefficient reliability were obtained equal to 0.89. the data were analyzed in inferential level statistics through Spss 18 version software.
  Findings
  Findings showed the mean of information literacy components are higher than the average. The highest average was related to the item of ability to critically evaluate information which measured 4.23.
  Results
  The results showed that the mean of information literacy among teachers were higher than average thus, all teachers and education practitioners should pay special attention to the factors affecting the improving media and information literacy as a main capability.
  Keywords: Information literacy, Information technology, School teachers