فهرست مطالب

شخصیت و تفاوت های فردی - سال چهارم شماره 7 (بهار 1394)

فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
سال چهارم شماره 7 (بهار 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/07/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فخری تاجیک زاده، ایرج زارع، قاسم نظیری، رامین افشاری صفحات 1-23
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر طرحواره های ناسازگار اولیه در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بود. این پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در پژوهش کلیه مردان وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز دولتی ترک اعتیاد شیراز بود. از ده مرکز دولتی در شهر شیراز، یک مرکز به طور تصادفی اتخاب شد و نمونه 30 نفر از افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل، گمارده شدند. اما پنج نفر از آزمایش انصراف دادند و در نهایت 10 نفر در هر گروه باقی ماندند. مداخله به شیوه ی گروهی، طی 15 جلسه برگروه آزمایش اجرا شد. ابزار، پرسشنامه کوتاه طرحواره های ناسازگار یانگ (1988) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ طرحواره های ناسازگار اولیه در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (001/ 0>P). بنابراین، طرحواره درمانی گروهی، درمان مناسبی در طرحواره های ناسازگار اولیه افراد وابسته به مواد است.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی گروهی، طرحواره ناسازگار اولیه، درمان نگهدارنده با متادون
 • کیومرث ارجمند قجور، علی اقبالی صفحات 25-45
  پژوهشگران نقش هر یک از عوامل شخصیتی، راهبردهای مقابله ای و سبک های اسنادی را در شروع و تداوم مصرف مواد افیونی در بیماران وابسته به مواد، بررسی کرده اند. پژوهش حاضر، به مقایسه این عوامل بین افراد وابسته به مواد افیونی و ترک کرده پرداخته است. روش پژوهش، از نوع پس رویدادی و مقطعی- مقایسه ای بود. در پژوهش حاضر، 85 نفر از افراد وابسته به مواد افیونی و 85 نفر از افراد ترک کرده که به مراکز ترک اعتیاد و انجمن معتادان گمنام شهرستان های تکاب و شاهین دژ مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجدیدنظر شده آیزنک (آیزنک و آیزنک)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای کارور، پرسش نامه سبک های اسنادی (پترسون، سلیگمن، سمل بایر، آبرامسون و متالسکی) و پرسش نامه محقق ساخته (ارجمند) بوده است. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد در اکثر زیرمقیاس های الگوهای شخصیتی، سبک های اسنادی و راهبردهای مقابله با استرس بین دو گروه وابسته به مواد و ترک کرده تفاوت معناداری وجود دارد. افراد وابسته به مواد افیونی در مقایسه با ترک کرده در هنگام مواجه با استرس، بیش تر از روش های غیرموثر (تفکر خرافی، آرزومندانه، انکار ، استفاده از دارو و...) استفاده می کنند. به لحاظ شخصیتی هم از نظر روان نژند ی گرایی، روان پریشی گرایی و درون گرایی بالاتر از ترک کرده بودند و در رویارویی با رخ دادهای منفی سبک های اسنادی بدبینانه تری اتخاذ می کردند.
  کلیدواژگان: الگوهای شخصیتی، راهبردهای مقابله ای، سبک های اسنادی، مواد افیونی
 • نوش آفرین علی اکبری، عباس ابوالقاسمی، اکبر عطادخت، بهنام نیرومند صومعه صفحات 47-63
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی رابطه والد – کودک بر کاهش علایم نقص توجه – بیش فعالی و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی مشغول به تحصیل شهر اردبیل در سال 92-1391 بود (6000=N). روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون به همراه گروه گواه می باشد. ابتدا از میان کودکان پیش دبستانی مشغول به تحصیل در 10 مهد کودک زیر نظر سازمان بهزیستی، کودکانی که مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی بودند شناسایی و از بین آنها 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 10 نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند. سپس گروه آزمایشی، گروه درمانی رابطه والد – کودک بر اساس مدل براتون و لندرث را در 10 جلسه 2 ساعته دریافت نمودند، آزمودنی های گروه گواه نیز برنامه عادی روزانه خود را گذراندند. داده ها با استفاده از مقیاس نقص توجه – بیش فعالی (محمدی، مسگر پور، سهیمی و محمدی، 1385) و مقیاس مهارتهای اجتماعی (گرشام و الیوت، 1990) جمع آوری شده و با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد گروه درمانی رابطه والد – کودک بر کاهش علایم اختلال نقص توجه – بیش فعالی تاثیر معنی داری دارد اما بر افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی بی تاثیر است. این یافته ها بیان می کند که از گروه درمانی رابطه والد – کودک می توان برای کاهش علایم اختلال ADHD استفاده نمود اما این مداخله برای افزایش مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی اثربخش نیست.
  کلیدواژگان: گروه درمانی رابطه والد، کودک، اختلال نقص توجه- بیش فعالی، مهارت اجتماعی
 • آناهیتا مهرپور، نورالله محمدی صفحات 65-90
  خودمختاری هیجانی، یک ویژگی روان شناختی است که از نیازهای روان شناختی ریشه می گیرد؛ نیاز به خودمختاری، یکی از نیازهای اساسی روان شناختی است. این نیاز به ویژه باید در آستانه ورود به دوره بزرگ سالی مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی و پایایی مقیاس خودمختاری هیجانی (استینبرگ و سیلوربرگ؛ بیرز، گوسنس، کلاستر و دوریز) بود. در این راستا، مدل های چهار عاملی و دو عاملی ارائه شده برای مقیاس یادشده با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی شد؛ هم چنین، پایایی مقیاس ها به وسیله نرم افزار SPSS برآورد شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، 348 دانشجوی دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز (213 دختر و 134 پسر) بودند که به روش خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور اجرای تحلیل عاملی، نخست شاخص های مربوط به کفایت نمونه و ماتریس همبستگی متغیرها محاسبه شد؛ سپس با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی کل مقیاس و زیرمقیاس ها محاسبه شد. در حین محاسبه پایایی، بعضی سوالات به دلیل کاستن از پایایی مقیاس حذف شدند. در ادامه، با استفاده از الگوی تحلیل عاملی تاییدی، دو مدل مختلف ارائه شده برای مقیاس بررسی شد که مدل دو عاملی (کناره گیری - تفرد) در قیاس با مدل چهار عاملی (ایده آل زدایی، ناوابستگی، پدر و مادر به عنوان مردم عادی، نفوذ) شاخص های برازش مناسب تری را به دست داد. در نهایت، در راستای فراهم آوردن پشتوانه نظری برای روایی سازه مقیاس خودمختاری هیجانی، همبستگی گویه ها با نمره کل محاسبه شد که نشانگر رابطه معنادار بین نمره کل و گویه ها بود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که مدل دو عاملی با داده های حاصل از جامعه دانشجویی ایران هماهنگی بیش تری دارد.
  کلیدواژگان: مقیاس خودمختاری هیجانی، تحلیل عاملی تاییدی، پایایی
 • محسن گل پرور، زهرا جعفرپور صفحات 91-121
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده سرمایه روان شناختی در رابطه تعارض کار- خانواده با فرسودگی هیجانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان بودند که از میان آن ها 309 نفر به شیوه سهمیه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نیت میر و هم کاران)، پرسشنامه فرسودگی هیجانی (مولکی و هم کاران) و پرسشنامه سرمایه روان شناختی (مک گی) بودند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بررسی شد. نتایج نشان داد که تعارض کار-خانواده با خوش بینی دارای رابطه منفی و معنادار و تعارض خانواده- کار نیز با خودکارآمدی، امیدواری و خوش بینی دارای رابطه منفی و معنادار بود. هم چنین تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار با فرسودگی هیجانی دارای رابطه مثبت و معنادار بودند. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که امیدواری و خوش بینی قادر به تعدیل رابطه تعارض خانواده-کار با فرسودگی هیجانی و تاب آوری قادر به تعدیل رابطه تعارض خانواده-کار و تعارض کار-خانواده با فرسودگی هیجانی است. درباره تلویحات نظری نقش تعدیل کنندگی مولفه های سرمایه روان شناختی در رابطه تعارض کار- خانواده با فرسودگی هیجانی در پایان بحث شده است.
  کلیدواژگان: تعارض، کار، خانواده، فرسودگی، توانایی های مثبت
 • شهرزاد دامانژاد صفحات 123-148
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خرید اجباری (ECBS) در زنان شهر اصفهان است. این مطالعه بر 273 نفر از زنان شهر اصفهان با دامنه سنی 18 تا 60 سال اجرا و از پرسشنامه های خرید اجباری (ادواردز) و افسردگی (بک) برای تعیین روایی همزمان استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ، دونیمه کردن گاتمن، اسپیرمن-براون و تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین مقیاس های خرید اجباری و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد که از روایی همزمان این مقیاس ها حکایت دارد. هم چنین، پایایی مقیاس خرید اجباری با استفاده از روش آلفای کرونباخ 83/ 0 و پایایی آن با استفاده از دو نیمه کردن گاتمن 79/ 0 به دست آمد. با استفاده از روش تحلیل عامل برای مقیاس خرید اجباری، پنج عامل استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پرسشنامه خرید اجباری ابزاری پایا و معتبر است و درمانگران و مشاوران می توانند آن را برای سنجش و کمک به درمان جویان به کار ببرند
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، مقیاس خرید اجباری
 • کیومرث بشلیده، علی زکی یی، زینب صحرایی، نادر رجبی گیلان، امید محمدی عسکرآبادی صفحات 149-166
  با توجه به اهمیت موضوع سلامت روان دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه الکسی تیمیا و استرس ادراک شده با سلامت روان دانشجویان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود؛ جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بوده، در فاصله سنی 18 تا 31 قرار داشتند. از بین آنان نمونه ای به روش تصادفی طبقه ای به حجم 591 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه های آلکسی تیمیا تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور)، استرس ادراک شده کوهن (کوهن و همکاران) و سلامت روان 28–GHQ (گلدبرگ) بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و همبستگی کانونی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین آلکسی تیمیا و استرس ادراک شده با افسردگی، اضطراب، شکایات جسمانی، کارکرد اجتماعی و نمره کل سلامت روان ضریب همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که سلامت روان توسط آلکسی تیمیا و استرس ادراک شده تبیین می شود. بر این اساس، خرده مقیاس دشواری در شناسایی احساسات و استرس ادراک شده توان پیش بینی نمره کل سلامت روان را دارند. نتایج هم چنین نشان داد که برای پیش بینی متغیر ترکیبی حاصل از مولفه های سلامت روان، وزن استرس ادراک شده بیشتر است و این، یعنی توان استرس ادراک شده برای پیش بینی سلامت روان از آلکسی تیمیا بیشتر است. بنابراین برای درمان اختلال های روانی باید این نکته را در نظر داشت.
  کلیدواژگان: آلکسی تیمیا، استرس ادراک شده، سلامت روان
 • پروین کارخانه، رضوان سادات جزایری، فاطمه بهرامی، مریم سادات فاتحی زاده صفحات 167-183
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره مبتنی بر خودمتمایزسازی بوئن بر جرات ورزی زنان متاهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، همه زنان متاهل شهر اصفهان در سال 1393 بودند که به صورت فراخوان، از طریق نصب آگهی در شهر 60 نفر از کسانی که نمره پایین تری در پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریجی کسب کردند، به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند (هر گروه 30 نفر). یافته ها حاکی از تفاوت معنا دار گروه آزمایش از نظر میزان ابراز وجود در مقایسه با گروه کنترل بود. با توجه به این یافته ها می توان گفت با بالا رفتن سطح تمایز یافتگی در زنان، میزان بروز رفتار های جرات مندانه آن ها نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: جرات ورزی، خودمتمایزسازی، زنان متاهل
|
 • Tajikzadef., Zarei., Naziri, Gh., Afshari, R Pages 1-23
  The present study aimed to investigate the effectiveness of group schema therapy approach on improvement of early maladaptive schemas among patients undergoing methadone maintenance treatment (MMT). This study is an experimental pretest–posttest with control group. The present study was performed on MMT patients of Shiraz public centers. One center out of 10 Shiraz public centers was selected randomly, and then using random sampling, 30 patients were selected and divided into two groups. The participants in the experimental group took part in a 15-session group schema. The data were collected using Young schema Questionnaire- short form (1988) and analyzed using Covariance analysis. The results showed significant differences in early maladaptive schema scores between participants in the experimental and control group. Group Schema therapy can be considered as an appropriate therapy method for improving, adjusting and decreasing early maladaptive.
  Keywords: Group Schema Therapy, early maladaptive schemas, methadone maintenance treatment
 • K. Arjmand Ghujur., A. Eghbali Pages 25-45
  The main purpose of the current study was to investigate the role of personal factors, coping strategies and attribution styles of substance addicts at the start point and on the continuum of drug abuse. The research method was post facto and sectional-comparative. In this project, 85 substance addicts and 85 rehabilitators who had attended addiction treatment centers and Narcotics Anonymous Association in Takab and Shahindej were selected by convenience sampling. The research tools included Eysenck personality inventory (Eysenck And Eysenck 1975), Carver's coping strategies inventory (1989) and attributional style questionnaire (Peterson, Seligman, Baeyer, Abramson and Metalsky 1984) and the researcher made questionnaire (Arjmand, 1390). The data was analyzed by independent t-test and logistic regression. The results showed that there is a significant difference between the two groups of substance addicts and rehabilitators regarding most of subscales such as personality patterns, attributional styles, and stress coping strategies (p<0.001). The results also revealed that, while facing with stress, substance addicts conducted significantly more ineffective methods (superstitious thinking, wishful thinking, denial, drug taking, etc) than the rehabilitators. They also conducted more pessimistic attribution styles while encountering negative events, and showed higher level of personality traits such as neurosis, psychosis, and introversion, than the rehabilitators.
  Keywords: personal patterns, coping strategies, attribution styles, opiate materials
 • Aliakbarin., Abolqasemia., Atadokhta., Niroomand Someh, B Pages 47-63
  The present study aims at the investigation of the effectiveness of child-parent relationship therapy on decreasing the symptoms of the attention-deficit–hyperactivity disorder and enhancing social skills of the children suffering from this illness. The research population consists of all preschool children studying in Ardabil, Iran in 2013 (N = 6000). To conduct this experimental study, 20 children among all pre-school students in Ardabil, who were suffering from attention-deficit–hyperactivity disorder, were selected randomly and using random assignment were divided into two experimental and control groups.The experimental group received 10 sessions (each lasting for two hours) of group therapy of the child-parent relationship based on the Braton and Landreth model. The control group received the routine of their daily spending. The data were collected with preschool children’s attention-deficit-hyperactivity Mohammadi, Mesgarpor, Sahimi and Mohammadi, 2006) and social skills index (Gresham,Elliot,1990) and were analyzed with multivariate analysis of the variance (MANOVA). The results showed that the child-parent relationship group therapy has a significant impact on reducing the symptoms of ADHD; however, it had no effects on the preschool children’s social skills. The findings show that group therapy can be used to decrease ADHD disorder symptoms in a child-parent relationship, but it's not effective to enhance their social skills.
  Keywords: Children, Parent Relationship Therapy (CPRT), Attention, Deficit, Hyperactivity, Social Skill
 • Mehrpoura., Mohammadi, N Pages 65-90
  Emotional autonomy is a psychological phenomenon which arising from basic psychological needs. It is needed to pay much attention to emotional autonomy during the transition to adulthood. The aim of the present study was to investigate psychometric properties of the Emotional Autonomy Scale (EAS; Steinberg & Silverberg, 1986; Beyers, Goossens, Van claster, & Duriez, 2005). Participants were 348 students of Shiraz University & Shiraz University of medical sciences and health services (213 girls & 134 boys). They were selected based on stratified-cluster sampling and completed the EAS. To investigate the construct validity of the questionnaire, measures of sampling adequacy were checked and those measures were satisfying. Then using chronbach’s alpha reliability of the whole scale & it’s subscales was assessed & it showed satisfying reliability. Some questions were omitted due to reliability reduction. In order to check the construct validity, CFA using AMOS version 20 and the maximum likelihood pattern was performed. Then, two theoretical models of emotional autonomy were compared. Finally, the results revealed that the two factor model, showed better goodness of fit indexes. At least, for better theoretical backgrounds, correlations between questions and the general scores was assessed. Almost all correlations were significant. Results revealed that the two-factor model is more accordant with Iranian undergraduate student sample. This article is finished with conclusion and discussion of the findings and some suggestions for the future research.
  Keywords: Psychometric properties, emotional autonomy, undergraduate students, CFA, Reliability analysis
 • Golparvarm., Jafarpour, Z Pages 91-121
  This research was conducted with the aim of studying the moderating role of psychological capital on the relationship between work-family conflict and emotional exhaustion. Research statistical population were the employees of social security insurance organization in Isfahan province, among them, 309 persons were selected using quota sampling. Research instruments were work-family conflict questionnaire (Netemeyer et al, 1996), emotional exhaustion questionnaire (Mulki et al, 1999) and psychological capital questionnaire (Mac Gee, 2011). Data were analyzed with the use of hierarchical regression analysis. Results indicated that there was a negative significant relationship between work-family conflict and optimism, and there was a negative significant relationship between family-work conflict and self-efficacy, hope and optimism. Also the results revealed that there was a positive significant relationship between work-family conflict and family-work conflict with emotional exhaustion. The results of hierarchical regression analysis indicated that hope and optimism moderates the relationship between family-work conflict and emotional exhaustion, and resiliency moderates the relationship between work-family conflict and family-work conflict with emotional exhaustion. Theoretical implications about the moderating role of psychological capital components on the relationship between work-family conflict and emotional exhaustion finally have been discussed.
  Keywords: conflict, work, family, exhaustion, moderation
 • Damadnejad, Sh Pages 123-148
  This paper aims to evaluate the validity and reliability of compulsive buying scale (ECBS) in women in the City of Esfahan. To conduct the study, 273 women (aged 18 and 60 years) in Esfahan city were selected and were asked to complete Edwards’s compulsive buying scale (1993) and Beck’s Depression Inventory (1970). The data were analyzed using Pearson correlation coefficient, Cronbach’s alpha, Guttmann’s split-half method, and Spearman-Brown and factorial analysis. The results revealed that there is a significant relationship between compulsive buying scales and depression (r=0.267) indicating the concurrent validity of these scales. Moreover, the reliability of compulsive buying scale was 0.83% using Cronbach’s alpha method and its reliability using Guttmann’s split-half method was 0.79%. Using the factorial analysis method, five factors were extracted for compulsive buying scale. The results also showed that the compulsive buying scale questionnaire is a reliable and valid instrument; hence, therapists and counselors can employ it to evaluate the case and help those seeking assistance.
  Keywords: Reliability, Validity, Compulsive Buying Scale
 • Beshlidehk., Zakieia., Sahraeiz., Rajabigilann., Mohammadi, O Pages 149-166
  Given the importance of mental health among students, the present study was conducted to investigate the relationship between alexithymia and perceived stress with mental health. This study was a descriptive correlation, and Statistical population included all students in Medical Sciences University of Kermanshah at the academic year 2013-2014. Using Stratified sampling 591 students were selected and were asked to complete Toronto alexithymia scale (Bagbi, Parker & Taylor, 1994), Cohen’s perceived stress (Cohen, and et al, 1983), and Mental Health GHQ-28 (Goldberg, 1972). Pearson correlation, regression and focal correlation were performed. The results showed that mental health and perceived stress is explained by alexithymia. Results showed that there is significant positive relationship between alexithymia and perceived stress with depression, anxiety, physical complaints, social function, and the total score of mental health. The results Indicated that mental health is explained by alexithymia and perceived stress, and the total score of mental health could be predicted by the subscales difficulty in identifying feelings and perceived stress. The results also indicated that perceived stress is the best inverse predictor of mental health, so this fact should be considered for treatment of Mental Disorders.
  Keywords: alexithymia, perceived stress, mental health
 • Karkhanep., Jazayeri, R.S., Bahramif., Fatehizadeh Pages 167-183
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Bowen Self-differentiation on assertiveness behaviors among married women in Isfahan.
  Method
  The research method was quasi-experimental pre-test - post-test with control group. Statistical population was all married women in Isfahan. The participants were 60 married women who were selected randomly among the people with low score on Gambrill and Richy (1975) assertiveness questionnaire. Then they randomly assigned into two experimental and control groups (N=30). The experimental group received eight sessions of Bowen Self-differentiation group counseling. The control group received no intervention. The data were analyzed using covariance analysis. The results showed that Bowen self-differentiation counseling had significant effecti on assertiveness behaviors among married women.
  Keywords: assertiveness behaviors, Self, differentiation, married Women