فهرست مطالب

حسابدار - سال هجدهم شماره 5 (پیاپی 160، شهریور 1383)
 • سال هجدهم شماره 5 (پیاپی 160، شهریور 1383)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/06/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • حسابرسی عملیاتی
  دکتر یحیی حساس یگانه صفحه 3
 • پول شویی یا سرمایه گذاری جنایی
  غلامحسین دوانی صفحه 6
 • استانداردهای حسابداری خدمات مالی اسلامی
  یونس بادآور نهندی ترجمه: یونس بادآور نهندی صفحه 10
 • کنکاشی پیرامون چارچوب مفهومی
  دکتر محسن دستگیر، امیر پوریا نسب صفحه 14
 • تغییر امتیازنامه متوازن ارزیابی
  دکتر کیهان مهام، حمیدرضا شیرزاد ترجمه: دکتر کیهان مهام ، حمیدرضا شیرزاد صفحه 19
 • جستجوی ساختار مطلوب سرمایه
  علی اسماعیل زاده مقری صفحه 26
 • انواع تحقیقات حسابداری
  غلامرضا زارعی ترجمه: غلامرضا زارعی صفحه 30
 • حسابداری: فن، علم یا هنر؟
  محمد شبانی صفحه 34
 • اخبار آیفک
  صفحه 45
 • اخبار حرفه
  صفحه 55
 • قوانین و مقررات
  صفحه 71
 • گزارشگری مالی بین المللی
  دکتر محسن خوش طینت صفحه 85
 • سخنی با دانشجو
  صفحه 90