فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 16، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زینت احمدزاده*، بیژن حاتمی صفحه 113
  پتانسیل تغذیه ای و بقا مراحل مختلف زیستی شکارگر بالتوری سبز Chrysoperla carnea روی مخلوطی از سنین پورگی سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporarium در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میزان مصرف روزانه لاروهای سنین مختلف بالتوری سبز از پوره های آفت، برای سنین اول، دوم و سوم به ترتیب 74/ 1±04/ 16، 56/ 2±5/ 21 و 92/ 1±3/ 22 پوره بود و شکارگر در طول دوره لاروی خود، مجموعا به طور متوسط 215 پوره از سنین مختلف سفید بالک گلخانه را مصرف نمود. درصد بقا مراحل مختلف زیستی شکارگر از تخم (85 درصد) تا سن سوم لاروی تخم ها (4 درصد) کاهش یافت به طوری که هیچ یک از لاروهای سن سوم به شفیره تبدیل نشده و از بین رفتند. لذا با وجود جمعیت نسبتا کافی آفت، شکارگر نتوانست رشد و نمو خود را تکمیل کند.
  کلیدواژگان: بالتوری سبز، سفید بالک گلخانه، پتانسیل تغذیه ای، درصد بقا
 • علیرضا احمدی*، زهرا تنها معافی، توفیق عبیات صفحه 123
  نماتدهای سیستی غلات از مهم ترین نماتدهای خاکزی خسارت زای گندم و جو در جهان می باشند. گونه Heterodera filipjevi به طور وسیعی در مزارع گندم کشور گسترش دارد. در این مطالعه تاثیر گونه فوق بر روی تعدادی از ارقام متداول غلات در خوزستان، آزمایشی با چهار رقم گندم (چمران، ویریناک، یاواروس و بهرنگ)، یک رقم جو (زهک) و یک رقم تریتیکاله (ژانیلو) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار (شامل یک قطعه سمپاشی شده با نماتدکش آلدیکارب و یک قطعه سمپاشی نشده) در چهار تکرار در یک مزرعه با سابقه آلودگی به این گونه نماتد واقع در شهرستان رامشیر استان خوزستان درسال زراعی 88-1387 انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از نماتدکش موجب افزایش شاخص های عملکرد دانه به میزان 73-31 درصد، وزن خشک ساقه به میزان 47-6 درصد، ارتفاع ساقه به میزان 21- 1 درصد و تعداد پنجه به میزان 40-11 درصد در رقم های آزمایشی در مقایسه با شاهد بدون سم گردید. گونه H. filipjevi روی کلیه گیاهان آزمایشی تکثیر یافت ولی رقم های گندم دوروم نسبت به گندم های نان در مقابل نماتد میزبان مناسب تری بودند.
  کلیدواژگان: Heterodera filipjevi، تریتیکاله، جو، خسارت، گندم
 • سمانه جوانمردی، ساسان قاسمی*، نوح شهرآیین صفحه 133
  ویروس موزاییک معمولی لوبیا (Bean Common Mosaic Virus) دارای گسترش جهانی وسیعی بوده، باعث کاهش عملکرد و همچنین نقصان در کیفیت محصول می گردد. بکارگیری ژنوتیپ های متحمل و مقاوم از راهکارهای اصلی مدیریت این بیماری می باشد. بیست ژنوتیپ لوبیا چشم بلبلی در دو آزمایش مجزا با اعمال متغیرهای آلودگی و عدم آلودگی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. آلودگی در مرحله دو برگی به صورت مکانیکی و ارزیابی ظاهری 21 روز بعد از آلودگی انجام شد. جهت تعیین میزان آلودگی ژنوتیپ ها از آزمون الایزا استفاده گردید. آلودگی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی به وسیله آزمون RT-PCR و با استفاده از آغازگر های اختصاصی BCMV، نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر تکثیر قطعه ای به طول 373 جفت باز، در گیاهان آلوده بود. ژنوتیپ های مورد بررسی از 66/ 6 تا 80 درصد آلودگی به BCMV را نشان دادند. با توجه به علائم ایجاد شده در اثر مایه زنی مکانیکی با BCMV به ژنوتیپ های مختلف لوبیا چشم بلبلی نمره دهی (4-0) برای به دست آوردن شدت آلودگی صورت پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده ژنوتیپ ها به گروه های خیلی حساس، حساس، نیمه مقاوم و مقاوم تقسیم بندی شدند.
  کلیدواژگان: لوبیا چشم بلبلی، ویروس موزاییک معمولی لوبیا، ژنوتیپ
 • وحیده حسبی*، حسین عسکری، سید مهدی علوی، مسعود سلطانی نجف آبادی، حمیدرضا زمانی زاده صفحه 149
  شانکر باکتریایی مرکبات با عامل Xanthomonas citri subsp. citri، یکی از مهم ترین بیماری های مرکبات در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر محسوب می شود. تجمع پروتئین های مرتبط با بیماری زایی مانند بتا 1و 3 گلوکاناز در اثر حمله عوامل بیمارگر گیاهی، از جمله مکانیسم های دفاعی گیاهان علیه عوامل بیماری زا به شمار می رود. به منظور بررسی بیان ژن PR-2 مرتبط با آنزیم بتا 1و 3 گلوکاناز و نیز فعالیت آنزیم های موثر در القای مقاومت به بیماری شانکر مرکبات، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. در این مطالعه از اسید آمینه متیونین در غلظت 25 میلی مولار و آب مقطر به عنوان کنترل استفاده گردید. گیاهان تیمار شده، پس از 48 ساعت با 5 میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری (با غلظت 108 پرگنه در میلی لیتر) به روش تلقیح توسط سرنگ بدون سوزن مایه زنی شده و تحت شرایط گلخانه ای قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمایش فنوتیپی، بین گیاهان تیمار شده با اسید آمینه متیونین و گیاهان شاهد تیمار شده با آب مقطر سترون، اختلاف معنی داری در سطح احتمال 05/ 0 وجود داشت. همچنین نتایج آزمون مولکولی نشان دهنده افزایش بیان ژن PR-2 در 24، 48 و 72 ساعت بعد از مایه زنی در گیاهان تیمار شده بود. بر اساس نتایج حاصل از بررسی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاهان تحت تنش، تیمار گیاهان با اسید آمینه متیونین به طور معنی داری سبب افزایش فعالیت آنزیم های پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیولیاز گردید در حالی که در میزان فعالیت آنزیم کاتالاز تاثیر چندانی نداشت.
  کلیدواژگان: شانکر باکتریایی مرکبات، القای مقاومت، بتا 1و، 3 گلوکانا، Xanthomonas citri subsp، citri
 • کبیر عیدوزهی*، سلطان رون، عباس خانی، سلیمان خرمالی صفحه 163
  سوسک (Rhizopertha dominica (Col.:Bostrychidae، دارای انتشار جهانی بوده و خسارت زیادی به محصولات انباری خصوصا گندم انبارشده وارد می کند. غالبا خسارت این آفت منجر به کاهش وزن دانه و قوه نامیه می شود. میزان خسارت و تغذیه این آفت در هشت رقم و ژنوتیپ: کوهدشت، زاگرس، مروارید، دریا، پاستور، لاین17، لاینA و 19-80- N، در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و در شرایط انبار بررسی شد. مقدار 100 گرم بذر گندم در ظرف شیشه ای ریخته و سپس در هر ظرف 10 عدد حشره کامل قرار داده و درب آن با توری ململ پوشانده شد. وزن دانه، قوه نامیه و خلوص ارقام در دو مرحله، قبل از رهاسازی آفات و در انتهای آزمایش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که همه صفات بررسی شده ارقام گندم به خسارت و تغذیه سوسک کشیش واکنش مشابهی نشان داده و اختلاف معنی داری نداشتند. مقایسه میانگین های ارقام مورد بررسی نشان داد که قوه تنژگی وزن دانه قبل از آزمایش اختلاف معنی داری نداشتند ولی در اثر تغذیه و خسارت سوسک کشیش، قوه تنژگی ارقام گندم دچار کاهش شده و به جزء رقم مروارید، قوه تنژگی بقیه ارقام کمتر از استاندارد بود. مروارید دارای کمترین درصد کاهش قوه تنژگی (39/ 10)، کمترین درصد ناخالصی بذر (84 /12) و کمترین درصد کاهش وزن دانه (07/ 13) بود. رقم مروارید همچنین وزن هکتولیتر (50/ 66) بالای داشت. اگرچه رقم دریا دارای بیشترین درصد کاهش وزن (97/ 21) و بیشترین درصد ناخالصی (63/ 21) بود ولی دارای بالاترین وزن هکتولیتر (32/ 67) پس از آزمایش بود. بیشترین درصد کاهش قوه تنژگی (33/ 27) متعلق به رقم پاستور بود. بنابراین، تغذیه و خسارت سوسک کشیش کمترین تاثیر را بر قوه تنژگی و صفات فیزیکی بذر مروارید گذاشته و مقاوم ترین و ارقام دریا و پاستور که بیشتر تحت تاثیر تغذیه آفت قرار گرفته اند، حساس ترین رقم در بین ارقام مورد بررسی بودند.
  کلیدواژگان: ارقام گندم، صفات فیزیکی بذر، قوه تنژگی، سوسک کشیش
 • لیلا قنبری*، صدیقه محمدی، لاله نراقی صفحه 173
  بیماری پاخوره گندم ناشی از Gaeumannomyces graminis var. tritici در سال های اخیر در نقاط مختلف ایران مشاهده شده است. در این تحقیق، به منظور بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیمارگر هفت جدایه تریکودرما T. harzianum، T. harzianum A، T. harzianum M، T. harzianum، T. koningii، T. longibrachiatum و T. virens و چهار جدایه تالارومیسس، Talaromyces flavus 134، Talaromyces flavus 136، Talaromyces flavus 75 و Talaromyces flavus 60 علیه قارچ عامل بیماری در شرایط آزمایشگاه با شیوه ترشحات مایع خارج سلولی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. در بررسی تاثیر ترشحات مایع خارج سلولی جدایه های آنتاگونیست از رشد میسلیوم Ggt مشخص شد که ترشحات مایع جدایه های Talaromyces flavus 136، T. harzianum و T. harzianum S به میزان 5 میلی لیتر به ترتیب پس از گذشت 72 ساعت به میزان 51 /41، 40 /88 و 37 /73 درصد و جدایه T. longibrachiatum به میزان 10 میلی لیتر در دو نوبت یادداشت برداری به میزان 83/ 52 و 52/ 38 درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسلیوم بیمارگر داشته است. این تحقیق نخستین تحقیق در ارتباط با تاثیر بیوکنترلی جدایه های Talaromyces flavus روی بیماری پاخوره گندم بوده است.
  کلیدواژگان: تریکودرما، Talaromyces flavus، ترشحات مایع خارج سلولی، پاخوره گندم
 • مقاله انگلیسی
 • حسام الدین رمضانی* صفحه 183
  اثر تعدادی از اصلاح کننده های آلی خاک محلی مانند نیم کیک، کستر کیک، پون گام کیک و ورمی کامپوست به نسبت 400 و 500 کیلوگرم در هکتار بر علیه Meloidogyne incognita بر گیاه آویشن (Thymus vulgaris) در شرایط کنترل شده و مزرعه مورد تحقیق قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از تحقیق، تمامی اصلاح کننده های آلی استفاده شده موجب کاهش جمعیت نماتد و همچنین افزایش تولید گیاه مورد مطالعه شدند. در میان تمامی تیمارها، نیم کیک بیشترین اثر را در کاهش جمعیت نماتدی و همچنین افزایش تولید آویشن نشان داد. نماتد مورد مطالعه دارای جمعیتی حدود 2/ 31 – 6/ 28 درصد و 3/3- 0/ 4 درصد گره گزارش گردید. افزایش تولید در اثر استفاده از نیم کیک در شرایط کنترل شده بین 8/ 38 – 4 /42 و در شرایط مزرعه 9 درصد گزارش گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت، Meloidogyne incognita، اصلاح کننده ای آلی خاک، آویشن، Thymus vulgaris
 • حسام الدین رمضانی*، ساسان قاسمی صفحه 191
  تحقیقات مزرعه ای جهت تعیین اثر چریش (عصاره آبی بذر چریش به نسبت 40 میلی لیتر در لیتر و وانگارد به نسبت 5 میلی لیتر در لیتر) در مقایسه با قارچ کش باوستین به نسبت 5/ 1 گرم در لیتر علیه قارچ پژمردگی نخود (Fusarium oxysporum f.sp. ciceri) صورت پذیرفت. قارچ کش باوستین در این تحقیق بیشترین تاثیر را در کنترل قارچ پژمردگی مورد مطالعه داشت. بیشترین ارتفاع گیاه مورد مطالعه به ترتیب مربوط به تیمارهای وانگارد و عصاره آبی چریش گزارش گردید. همچنین، بیشترین پیله های جمع آوری شده از گیاهان تیمار یافته توسط وانگارد به دست آمد. بالاترین مقدار تولید از تیمارهای باوستین که در زمان های 30، 50 و 70 روز بعد از کشت تیمار شده بودند، گزارش گردید، اما بیشترین نسبت سود به هزینه، زمانی گزارش شد که از عصاره آبی بذر چریش 70 روز بعد از کشت استفاده گردید که در مقایسه با بقیه تیمارها از نظر اقتصادی حائز اهمیت بود.
  کلیدواژگان: باوستین، نخود، پژمردگی فوزاریومی، مدیریت، چریش
|
 • Zinat Ahmadzadeh*, Bijan Hatami Page 113
  Feeding potential and survival of predator, Chrysoperla carnea on nymphal population of greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporarium were studied in lab conditions. Daily consumption rate of larval different stages of green lacewing on pest nymphs was 16.04±1.74, 21.5±2.56 & 22.3±1.92 for 1st instar, 2nd instar and 3rd instar respectively and predator consumpted 215 different stsge nymphs of greenhouse whitefly totally. Survival percent reduced from egg(85%) to 3rd instar(4%) so that not convert to pupariom stage anyone and died. So in spite of enough population of pest, the predator could not complete it, s development.
  Keywords: green lacewing, greenhouse whitefly, feeding potential, survival percent
 • Ali Reza Ahmadi*, Zahra Tanha Maafi, Tofigh Abeyat Page 123
  Cereal cyst nematodes are one of the most important damaging nematodes of wheat and barley in the world. Heterodera filipjevi is widely distributed on wheat in Iran. In this study, an experiment was conducted with four wheat cultivars (Cvs. Chamran,Virinak,Yavarus and Behrang), barley (Cv. Zehak) and triticale (Cv. Janilo) in a randomized complete block design with 6 treatments (1 plot not sprayed and 1 plot sprayed with a nematicide as control) and four replications in a nematode infested wheat field in Ramshir region of Khuzestan province during growing season 2008-2009. The results indicated that usage of nematicide reduced grain yield, shoot dry weight, shoot height and tillering by 31-73, 6-47, 1- 21 and 11-40 percent respectively as was compared to control. H. filipjevi was multiplied on the all plants in the test, but durum wheat cultivars were better than bread wheat cultivars to the nematode.
  Keywords: Barley, Heterodera filipjevi, Reaction, Triticale, Wheat
 • Samaneh Javanmardi, Sasan Ghasemi*, Nooh Shahraeen Page 133
  Bean common mosaic virus is widely spread in the world, and also causes functional impairment in the quality of the product. Using tolerant and resistant genotypes is one of the main approaches to the management of this disease. For this purpose, the present study was conducted in two separate sections. 20 cowpea genotypes were studied in two separate experiments, with and without infection in a randomized complete block design, with three replications in greenhouse. The infection was conducted in 2-leaf phase by mechanical inoculation and morphological evaluation was recorded 21 days after infection. ELISA test was used to determine the infection rate of genotypes. Infection of cowpea genotypes were also checked by RT-PCR test using specific BCMV primers. Results suggest amplified fragment with length of 373 bp in the infected plants. The infection rate of different genotypes was 66.6 to 80%. According to the symptoms caused by mechanical inoculation with BCMV to cowpea genotypes was scored between 0-4 which used to obtain disease severity. According the all results, the genotypes divided to hypersensitive, sensitive, semi-resistant and resistant group.
  Keywords: Cowpea, Bean common mosaic virus, Genotype
 • Vahideh Hasabi*, Hossein Askari, Seyed Mehdi Alavi, Masood Soltani Najafabadi, Hamidreza Zamanizadeh Page 149
  Citrus bacterial canker, caused by Xanthomonas citri subsp. citri, is one of the most important diseases of citrus in tropical and subtropical regions. Accumulation of pathogenesis-related proteins such as β -1, 3 glucanase against plant pathogen attack, as plant defense mechanisms against plant pathogens is considered. To investigate the expression of PR-2 genes related β -1, 3 glucanase and the effective enzymes in induced resistance to citrus canker, an experiment was conducted in a completely randomized design. The amino acid methionine at a concentration of 25 mM and distilled water as control, were used for this study. After 48 hours post treatment, plants were inoculated with 5 ml of bacterial suspension (at a concentration of 108 colonies per ml) by syringe without needle and contained under greenhouse conditions. Based on phenotypic tests results, there were significant difference in the level of 0.05 between the amino acid methionine treated plants and control plants treated with sterile distilled water. The molecular test results indicated an increase in the expression of PR-2 at 24, 48 and 72 h after inoculation. Based on the results of antioxidant enzymes activity study in stressed plants, plants treated with the amino acid methionine significantly increased the enzyme activity of peroxidase and phenylalanine, however, did not affect on catalase activity.
  Keywords: Bacterial citrus canker disease, induced resistance, β, 1, 3 glucanase, Xanthomonas citri subsp. citri
 • Kabir Eyidozehi*, Sultan Ravan, Abbas Khani, Soleiman Khormali Page 163
  Lesser grain boror Rhizoperta dominica in widly distributed in the world wide. Its caused damage to stored product pests, specially on wheat. Damage of this pests, terminating to decrease seed weight and Viability The averege of damage and feeding rate of above pest was studied with eight lines and cultivar such as: Kouhdasht, Zagros, Morvarid, Darya, Pastor, Line 17 and N-80-19. Experiment was down as randomly complete black design with explications in laboratory canditions. A hundred grams of wheat plased in a crystal container and with 10 adult ware put on each container and them, bottle door will cover with net. seed weight, Viability Pure varietis in two stage, before pests at end to meas used expsmate. Analysis of variances has been shown all characteristics of wheat varietis todamege and feeding of Lesser grain boror wese not signiticant differences. comparison average of varieties of wheat Viability and seed weight before experimant, has not shown signiticant differences, but effect to feeding and damege of Lesser grain boror to Viability and wheat varietis has been decrease of except Morvarid variety. Morvarid variety least decrease Viability (10.34). and decrease un purity of seed (12.84) and less percantage decrease seed weight (13.07). Morvarid variety with weight of hectoliters (66.50). Darya variety with more percentage decrease weight (21.97) and more percentage decrease un purity was (21.94),but with more weight Hectoliter (67.32) after experimant and more percantage of decrease of Viability (27.33) belong to pastoor variety. These bore, feeding and damage of Lesser grain boror, these was lesse effect on Viability and physical characteristics of Morvarid seed variety and resistance (possible used that in programm of IPM) Darya varietys and Pastor was more effect feeding of pests, and it was mor on resistance variety in between other varietys has been investigcated.
  Keywords: Wheat varietis, Physical characteristics, Viability, Lesser grain boror Rhizoperta dominica
 • Leila Ghanbari*, Sedigheh Mohammadi, Laleh Naraghi Page 173
  Wheat take-all, caused by Gaemannomyces graminis var. tritici, has been observed in recent years in different areas of Iran. In this study, in order to investigate the possibility of biological control of pathogen, seven isolates Trichoderma include T. harzianum S, T. harzianum A, T. harzianum M, T. koningi, T. longibrachiatum and T. virens and four isolates of Talaromyces include Talaromyces flavus 134, Talaromyces flavus 136, Talaromyces flavus 75 and Talaromyces flavus 60 used against the pathogen by extracellular fluid method in vitro condition. The experiment was arranged as randomized complete design with 3 replication. The effect of extracellular fluid of antagonistic isolates on mycelia growth of Ggt indicated that the extracellular fluid of Talaromyces flavus 136، T. harzianum and T. harzianum S isolates the rate of 5 ml after 72 hours of rate (41/51, 40/88 and 37/73 %) and T. longibrachiatum isolate at rate of 10 ml at two times of measurement (52/83 and 52/38%) had the most inhibition effect on the growth of pathogen. This study has been the first study related to biological control of wheat take-all by T. flavus.
  Keywords: Trichoderma, Talaromyces flavus, Extracellular fluid, Take, all
 • Hesamedin Ramezani* Page 183
  The efficacy of locally available organic amendments such as neem cake, castor cake, pungam cake and vermicompost @ 400 and 500 kg/ha were evaluated against Meloidogyne incognita in medicinal Thymus vulgaris under glasshouse and field conditions. Results revealed that all the organic amendments were found to reduce M. incognita population and increase yield of test plant. Further, among all organic amendments, neem cake was found significantly superior in reducing the nematode population and increasing growth and yield of medicinal Thymus than pungam cake, vermicompost and caster cake. Neem cake application reduced M. incognita population 28.6 – 31.2 % in soil and neem cake amended Thymus plants recorded the gall index by 3.3 – 4.0. It increased the yield by 39.8 – 42.4 % under glasshouse condition and 9.0 % under field conditions.
  Keywords: Management, Meloidogyne incognita, Organic amendments, Thymus vulgaris
 • Hesamedin Ramezani*, Sasan Ghasemi Page 191
  A field trial was conducted to find out the efficacy of neem based [neem seed water extracts (NSWE) @ 40 ml/lit and Vanguard @ 5 ml/lit], comparison with bavistin @ 1.5 g/lit, against the Fusarium wilt of chickpea (Fusarium oxysporum f.sp. ciceri). Bavistin proved to be the most effective against the Fusarium wilt between these treatments. Maximum plant height was recorded in case of plot treated with Vanguard followed by seed water extract. Maximum number of pods was collected from plots sprayed with Vanguard. Highest grain yield was obtained due to bavistin, applied at 30, 50 and 70 days after sowing (DAS) but the benefit/cost ratio was highest (3.03:1) in one spray of NSWE, applied at 70 DAS which was more economical than other treatments.
  Keywords: Bavistin, Chickpea, Fusarium wilt, Management, Neem