فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مصطفی پارسا، ناصر ملاوردی اصفهانی، رضا توکلی مقدم، احمد کمالی صفحات 1-20
  مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) به عنوان یکی از موفق ترین روش ها در زمینه ی بهبود، یکپارچگی و ساده سازی زنجیره ی تامین شناخته شده است. با توجه به این که در مطالعات پیشین تاثیر ارزش زمانی پول در مدل های تحلیلی VMI بررسی نشده است، ازاین رو در این مقاله مدل های زنجیره ی تامین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و چند خرده فروش تحت برنامه ی VMI با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول و بدون توجه به آن توسعه داده شد. با استفاده از آزمون فرض آماری استنباط شد که خطای ناشی از درنظرنگرفتن ارزش زمانی پول در مسئله ی تحت بررسی قابل توجه است. این امر نشان دهنده ی اهمیت توجه به ارزش زمانی پول در تعیین سیاست های بهینه ی بازپرسازی تحت سیستم VMI است. درنهایت اثر پارامترهای مختلف بر خطای مذکور بررسی شد.
  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین، مدیریت موجودی توسط فروشنده، ارزش زمانی پول، آزمون فرض آماری
 • زینب صاحبی، محمدرضا شجاعی صفحات 21-40
  انتخاب تامین کننده یک مشکل چند شاخصه است که هر دو عوامل کیفی و کمی را در برمی گیرد. برای برخورد با این مشکل، تکنیک های مختلفی پیشنهاد شده است. با تکیه بر داده های محض ریاضی، این تکنیک ها، اشکالات قابل توجهی دارند. خصوصا هنگامی که بخواهیم عوامل کیفی را که در انتخاب تامین کننده بسیار مهمند و به آسانی قابل اندازه گیری نیستند را در نظر بگیریم. بعضی از رویکردهای ابتکاری، مبتنی بر تکنیک های هوش مصنوعی از قبیل منطق فازی با موقعیت های تصمیم گیری خیلی خوبی هماهنگ می شوند، به خصوص زمانی که تصمیم گیرندگان قضاوتهای ناهمگنی را بیان می نمایند. در این پژوهش با ترکیب منطق فازی و خانه کیفیت (HOQ)، معیارهای کیفی در فرایند انتخاب تامین کنندگان جلو بندی در شرکت سازه گستر سایپا در نظر گرفته می شود. سپس روش TOPSIS اتخاذ می شود تا سنجه های کمی را مورد توجه قرار دهد. نهایتا با ترکیب تکنیک هایFUZZY-QFD و TOPSIS، تامین کنندگان جلو بندی نیسان در این شرکت انتخاب و رتبه بندی خواهند شد. توجه به هر دو معیارهای کیفی و کمی، نکته مهم به کار رفته در این پژوهش است و متدولوژی مورد استفاده نیز جنبه نوآورانه آن محسوب می گردد. تعداد کارشناسان محدود مربوط به هر قطعه و در دسترس نبودن برخی معیارهای کمی، از محدودیت های موجود در راستای انجام این تحقیق بوده است.
  کلیدواژگان: معیارهای انتخاب تامین کننده، تکنیک های انتخاب تامین کننده، گسترش کیفی عملکرد (QFD)، منطق فازی، TOPSIS
 • حسن حسینی نسب، احسان ایزد پناهی صفحات 41-54
  امروزه علم تحقیق در عملیات در زمینه های گوناگون، به طور گسترده استفاده می شود. یکی از حوزه های کاربردی تحقیق در عملیات مسائل مکان یابی تسهیلات است. در این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مکان یابی و تخصیص بهینه توسعه داده شده است. این مدل شامل دو تابع هدف است. تابع هدف اول برای مینیمم سازی مجموع هزینه های حمل و نقل، به اضافه هزینه ثابت استقرار تسهیلات به کار می رود. به علت اهمیت انرژی و نقش اساسی سوخت های فسیلی در حمل و نقل، در تابع هدف دوم به مینیمم سازی مجموع هزینه های سوخت مصرفی پرداخته می شود. برای هم خوانی مدل مربوطه با شرایط واقعی، هزینه های سوخت در این مدل به شکل پلکانی در نظر گرفته می شود. در این مدل ضرایب تابع هدف به شکل غیر قطعی فرض شده اند. همچنین، بعضی از محدودیت ها نیز فازی هستند. با ارائه یک رویکرد جدید این مدل به مدلی قطعی تک هدفه تبدیل می شود. برای اثبات کاربردی بودن مدل، این مدل برای مکان یابی در شرایط واقعی به کار برده شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی چند هدفه، بهینه سازی استوار، مکانیابی تسهیلات، منطق فازی
 • اردشیر دولتی، محمود وحدانی صفحات 55-78
  در این پژوهش، مدل مساله اندازه انباشته چند سطحی [i] مورد استفاده برای تعیین اندازه انباشته تولید در محیط های صنعتی، توسعه داده شده و مساله جدیدی با عنوان مساله اندازه انباشته چند سطحی با موجودی تخریب شدنی و هزینه های دفع [ii] ارائه می گردد. در مساله ارائه شده، فرض موجودی تخریب شدنی [iii] به منظور با پوشش قرار دادن محصولاتی از قبیل الکل، گازوئیل، مواد رادیو اکتیو، مواد غذایی و سایر کالاهای تخریب شدنی به مدل مساله اندازه انباشته چند سطحی افزوده شده است. علاوه بر این، میزانی هزینه با عنوان هزینه های دفع که بیانگر هزینه دور کردن موجودی های فاسد شده از محیط انبار با مدل تعمیم یافته ترکیب شده و این مدل را کامل تر و به واقعیت نزدیکتر می نماید. این هزینه دفع، شامل هزینه هر واحد دفع و هزینه ثابت دفع (مستقل از میزان موجودی فاسدشده) است. در مساله جدید علاوه بر تعیین میزان تولید و زمان تولید هر یک از محصولات در هر یک از سطوح تولید، دوره های زمانی که در آن موجودی های فاسد شده دفع می شوند نیز تعیین می شوند و در تابع هدف مساله نیز مجموع هزینه های دفع اضافه می گردد. از آنجایی که مساله اندازه انباشته چند سطحی یک مساله NP -hard است، برای حل مساله از دو الگوریتم فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک [iv] و شبیه سازی تبرید [v] استفاده می شود. به منظور مقایسه کارایی الگوریتم های پیشنهادی با یکدیگر و همچنین، با روش های موجود در ادبیات موضوع، مسائل نمونه مطابق با پژوهش های پیشین ایجاد شده و به بررسی و تحلیل روش های حل پرداخته شده است.
  [i] - Multi-Level Lot Sizing Problem (MLLSP [ii] - Disposal costs [iii] -Deterioration Inventory [iv] -Genetic Algorithm(GA) [v] -Simulated Annealing (SA) Algorithm
  کلیدواژگان: مساله اندازه انباشته چند سطحی، موجودی تخریب شدنی، هزینه دفع، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم شبیه سازی تبرید
 • سعید پیرو، غلامرضا بردبار صفحات 79-94
  امروزه کیفیت خدمات داخلی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرایند جذب و حفظ نیروی انسانی به شمار می آید. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح کیفیت خدمات داخلی سازمان برق منطقه ای یزد و انتخاب راهبرد مناسب جهت بهبود سطح کیفیت خدمات داخلی در این سازمان است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه جهت سنجش 26 مولفه کیفیت خدمات داخلی سازمان برق منطقه ای یزد، استفاده شده است. جامعه ی تحقیق حاضر، کارمندان سازمان مورد مطالعه هستند. همچنین، حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران و توزیع پرسش نامه اولیه محاسبه شده است. به منظور تحلیل داده های تحقیق، از مدل اهمیت-رضایت و ماتریس کنترل عملکرد جهت شناسایی آن دسته از مولفه هایی که نیازمند به بهبود هستند استفاده شده و به منظور اولویت بندی اقدامات بهبود، از شاخص رضایت کارمند بهره گرفته شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ابزار یاد شده نشان می دهد؛ 8 مولفه جزء عوامل نیازمند به بهبود در سازمان برق منطقه ای یزد هستند؛ که در نهایت، این عوامل با استفاده از شاخص رضایت کارمند اولویت بندی شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات داخلی، ماتریس کنترل عملکرد، شاخص رضایت کارمند، مشتریان داخلی
 • نعمت الله تقی نژاد، سید هادی ناصری، فاطمه طالشیان جلودار، فرزانه خلیلی صفحات 95-112
  زمانبندی، تخصیص منابع در افق برنامه ریزی برای اجرای مجموعه ای از وظایف است که استفاده از منابع در دسترس را بهینه می کند. بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه زمان بندی کارگاه باز (Open Shop)، حالت ایستا و قطعی دارند، یعنی همه داده ها مشخص هستند و در افق زمانی تغییر نمی کنند، در حالی که مسائل زمان بندی واقعی به بندرت ایستا و قطعی هستند. برنامه ریزی واکنشی، زمینه پژوهش هایی است که بروز تغییرات و فرضیه ها غیرقطعی در مسائل زمان بندی جهان واقعی را بررسی می کند. از طرف دیگر، مساله کارگاه باز در دسته NP-hard قرار دارد، بنابر این، در صورت بروز رویدادهای غیرمنتظره، حل مجدد مدل اولیه از نظر هزینه محاسباتی و زمان اجرا مقرون به صرفه نیست. بنابراین، در این پژوهش ها ابتدا مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته برای تولید زمان بندی اولیه مساله کارگاه باز را ارائه می شود، در ادامه، به منظور اصلاح زمان بندی اولیه، مدل ارائه شده به برنامه ریزی واکنشی متناسب با تغییر موعد تحویل تعمیم داده می شود. در پایان، بنا به ضرورت مساله، الگوریتمی کارا به منظور اصلاح زمان بندی اولیه ارائه می شود که در کنار مدل واکنشی، در صورت بروز هر رویدادی قابلیت کنترل بالایی را برای ناظر و مدیر کارگاه فراهم کند. این الگوریتم و تمامی مدل ها در محیط نرم افزاری Aimms پیاده سازی و اجرا شده و نتیجه های به دست آمده؛ کارایی به کارگیری رویکرد زمان بندی واکنشی، در شرایط بروز اختلال در موعد تحویل کارها را تایید می کند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی واکنشی، کارگاه باز، زمانبندی، تاریخ تحویل، عدم قطعیت
 • صابررضا بهرامی، سروش آوخ، مهدی کرباسیان صفحات 113-128
  هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد پرتابه است. اولویت بندی این عوامل با استفاده از ترکیب روش فرآیند تحلیل سلسله [i] مراتبی و طراحی آزمایش های تاگوچی، کمک شایانی به طراحان در راستای بهبود عملکرد سازه های پرتابی می کند. با توجه به اینکه تاکنون با ایجاد تغییر در هریک از عوامل به شکل جداگانه، سعی در افزایش عملکرد پرتابه هاشده است، لذا در این مقاله سعی شده، با استفاده از ترکیب روش AHP [ii] و طراحی آزمایش های تاگوچی تمام عوامل موثر بر عملکرد پرتابه به طور همزمان بررسی و آنها را اولویت بندی نماییم. نحوه کار بدین شکل است که ابتدا با استفاده از تکنیک طراحی آزمایش های تاگوچی، میزان تاثیر هریک از عوامل بر روی دو معیار برد و انحراف از هدف پرتابه محاسبه و سپس با استفاده از روش AHP این عوامل اولویت بندی می شوند.با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و با در نظر گرفتن وزن مساوی برای دو معیار برد و انحراف از هدف، از بین 11 فاکتور مورد بررسی فاکتور زاویه پرتابدر رتبه اول، سرعت دهانه در رتبه دوم، زمان سوزش در رتبه سوم تاثیر گذاری بر عملکرد پرتابه قرار گرفتند. همچنین، عامل های وزن سوخت و سرعت باد به ترتیب در رتبه های دهم و یازدهم این اولویت بندی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، عملکرد پرتابه، برد، انحراف از هدف، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، طراحی آزمایش های تاگوچی
 • حسین عزیزی، اکبر جعفری، رضا فرضی پور صائن صفحات 129-144
  این مقاله مسئله ی عواملی را که در مسئله ی انتخاب تامین کننده می توانند هم به عنوان ورودی و هم به عنوان خروجی در نظر گرفته شوند، بررسی می کند. کمیت یک چنین عاملی ممکن است بر کارآیی نسبی تامین کنندگان تاثیر بگذارد. علیرغم این واقعیت که مقالات زیادی به بررسی عوامل دونقشی پرداخته اند، لیکن به نظر می رسد که ایده ی طبقه بندی کردن یک عامل به عنوان ورودی یا خروجی در یک مدل واحد نمی تواند روابط سببی بین ورودی ها و خروجی ها را در نظر بگیرد. رویکرد ساده ای برای حل این محدودیت و نیز در نظر گرفتن عوامل دارای نقش دوگانه پیشنهاد می شود. یک مثال عددی کاربرد رویکرد پیشنهادی را در زمینه ی انتخاب تامین کننده نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، انتخاب تامین کننده، عامل دارای نقش دوگانه، کارآیی های خوشبینانه و بدبینانه
 • محمود غلامی کرین، سعید عبدالمنافی، حسین عظیمی صفحات 145-164
  از راه های اساسی که سازمان ها به واسطه آن می توانند رشد اقتصادی و توان رقابتی خود را افزایش دهند، استفاده از تفکر خلاق است که بدون شناخت و مدیریت سرمایه های فکری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این پژوهش کاربردی، بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد اقتصادی شرکت های فعال در گروه خودرو سازی سایپا و همچنین، بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری با یکدیگر است. اجزای سرمایه فکری به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد اقتصادی کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده. از آزمون رگرسیون چندگانه برای بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد اقتصادی کارکنان؛ از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون الگوی حاصل، استفاده گردیده. داده های گردآوری شده از طریق 219 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار های spss و لیزرل تحلیل گردید و در نهایت روابط بین اجزای سرمایه فکری تایید و مشخص شد که سرمایه ساختاری و رابطه ای به شکل مستقیم و سرمایه انسانی به شکل غیر مستقیم از طریق سرمایه ساختاری بر رشد عملکرد اقتصادی کارکنان در گروه خودرو سازی سایپا تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، عملکرد، صنعت خودرو
 • حمیدرضا دزفولیان، پروانه سمویی صفحات 165-176
  یکی از مهم ترین موضوعات تولیدی زمان سنجی است که مبنای بسیاری از تصمیمات نظیر تعیین تعداد کارگران و ماشین آلات باشد. یکی از رایج ترین روش های زمان سنجی استفاده از کرنومتر است که در آن پس از ثبت زمان مشاهدات، از ضریب عملکرد برای محاسبه زمان نرمال و از مقادیر الوانس برای تعیین زمان استاندارد استفاده می-شود. به دلیل اهمیت زیاد ضریب عملکرد، روش های مختلفی برای تعیین آن ارائه گردیده، که رایج ترین آنها روش وستینگهاوس است. متاسفانه علیرغم اینکه زمان اغلب پدیده ها در شرایط مختلف عملکرد غیرقطعی است، این روش از اعداد قطعی برای ارزیابی بهره می گیرد. لذا ممکن است نتایج حاصل از محاسبات با نتایج دنیای واقعی متفاوت باشد که این اختلاف در تولید با حجم بالا، اثر بسیار چشم گیرتری ایجاد کند. از این رو در این مقاله، از منطق فازی به عنوان ابزار مفیدی جهت حل مسائل غیرقطعی دنیای واقعی استفاده شده و الگوریتمی برای تعیین ضریب عملکرد بر مبنای منطق فازی و روش وستینگهاوس ارائه گردیده است. همچنین مثال عددی با جزییات حل بیان شده که می تواند نتایج واقع بینانه تری نسبت به حالت قطعی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کار و زمان، زمان سنجی با کرنومتر، ضریب عملکرد، روش وستینگهاوس، منطق فازی
|
 • Mostafa Parsa, Naser Mollaverdi Esfahani, Reza Tavakkoli-Moghaddam, Ahmad Kamali Pages 1-20
  Vendor managed inventory (VMI) is a program that has been recognized as one of the most successful practices that enhances supply chain improvement، integration and simplification. Effect of the time value of money on analytical VMI models has not been investigated in any previous studies. So in this paper، two echelon single-manufacture multi-retailer supply chain models under VMI program with and without considering the time value of money were extended. Using statistical hypothesis testing was inferred that the error due to ignoring the time value of money in this problem is significant. This demonstrates the importance of the time value of money in the determination of replenishment optimal policy under VMI system.
  Keywords: Supply Chain, Vendor Managed Inventory, Time value of money, Statistical hypothesis testing
 • Pages 21-40
  Supplier selection is a typical multi-attribute problem that involves both qualitative and quantitative factors. To deal with this problem، different techniques have suggested. Being based on purely mathematical data، these techniques have significant drawbacks especially when we want to consider qualitative factors، which are very important in supplier selection and are not easy to measure. Some innovative approaches، based on artificial intelligence techniques such as Fuzzy Logic match very well with decision-making situations especially when decision makers express heterogeneous judgments. In this research، by the combination of Fuzzy logic and the House of Quality (HOQ)، qualitative criteria are considered in the forward parts of car suppliers’ selection process in Sazehgostar SAIPA Company. Then، TOPSIS technique is adopted to consider quantitative metrics. Finally، by combining of Fuzzy QFD and TOPSIS techniques، these suppliers will be selected and ranked in this Company. Concern to the both qualitative and quantitative criteria، is the important point used in this research and also methodology utilized، counts innovative aspect. Limited number of experts associated with each piece and unavailability of some quantitative criteria has been limitations across of this study’s accomplishment.
  Keywords: supplier selection criteria, supplier selection Techniques, Quality function deployment (QFD), Fuzzy logic, TOPSIS
 • Hasan Hosseini Nasab, Ehsan Izadpanahi Pages 41-54
  Operations research is a commonly used method in many subjects nowadays. One applicable domain of operation research is the problem of facility layout and location. In this paper، a new mathematical programing model is developed for an optimal facility location and assignment. The model includes two objective functions. The first one minimizes the total material handling and fixed costs of facility location. Because of the importance of energy and the main role of fossil fuel in transportation، the second objective function، minimizes the total cost of fuel consumption. To consider the real condition in the proposed model، the cost of fuel، is considered to increase stepwise gradually. In the proposed model the coefficients of objective function are considered to be probabilistic and some of constraints to be fuzzy variables. Using a new approach، this model can be changed to a robust model. To prove the applicability of the model، it is examined for a real condition of facility location.
  Keywords: Facility location, Robust optimization, fuzzy logic, multi objective planning
 • Ardeshir Dolati, Mahmood Vahdani Pages 55-78
  In this paper، the multi-level lot sizing problem which is used to determine the production lot sizes in industrial environments، has been investigated. A new problem which we refer to it as “multi-level lot sizing problem with deterioration inventory and disposal costs” is introduced. The aim of multi-level lot sizing problem is to determine the production quantity of production periods for each product in each level، such the the total cost containing production costs، holding costs and setup costs to be minimized. In the proposed model، the deterioration property of the inventory is assumed. Furthermore، disposal costs that represents the costs for removing the perishable inventories from the storage environments، is combined with the generalized model in order to make the model closer to reality. The aim of the new problem، are determining the production quantity of production periods for each product in each level، and determining the periods in which the perishable inventory to be disposed. Therefore، the disposal costs is considered in the objective function of the problem. Two meta heuristic algorithms consist of genetic algorithm and simulated annealing algorithm is used to solve the proposed problem. In order to compare the performance of the proposed algorithms with existing methods in the literature، instance problems are created، and the results are analyzed.
  Keywords: multi, level lot sizing problem, deterioration inventory, disposal costs, genetic algorithm, simulated annealing algorithm
 • Saeid Peirow, Gholamreza Bordbar Pages 79-94
  Today، the internal service quality as one of the most important factors affecting the recruitment and retention of staff is considered. The present study sought to examine the internal service quality of Yazd Regional Electric، finally، select appropriate strategies to improve the quality of local services in the organization. The application of this study is base on survey method. Data were collected from questionnaires to evaluate the 26 components of internal service quality of Yazd Regional Electric، has been used. Research community is the staff of the organisation. Also، the sample size، the initial questionnaire was distributed according to Cochran''s formula is calculated. In order to analyze research data، the model is important - satisfaction and performance control matrix to identify those components that are used need to be improved. Also، in order to prioritize measures to improve employee satisfaction index is used. Data analysis using above tools show، 8 criteria are in improvment area. So، these criteria are prioritized with ESI.
  Keywords: Internal service quality, Performance Control Matrix (PCM), Employee Satisfaction Index (ESI), Internal Customer
 • Nemat Allah Taghi-Nezhad, Seyed Hadi Nasseri, Fatemeh Taleshian Jelodar, Farzaneh Khalili Pages 95-112
  scheduling consists of assignment resources in order to perform a set of tasks in a given time horizon، that optimizes the usage of available resources. Most of researches in open shop district (area) have stationary and certain status، means the situation that all data are certain and won''t change in time horizon. Whereas real world scheduling problems are rarely stationary and certain. Reactive programming is a researching district that considers and peruses each changes and uncertain assumptions in real world scheduling problems، so in this paper، first we express a mixed integer programming model to produce initial scheduling for open shop problem، in continue we will generalize the presented model to it''s equivalent reactive programming with due date''s changing. Finally we will express an algorithm due to necessity for revise the primal scheduling. This algorithm and whole models have been implemented and ran in AIMMS software environment and the computational results have been reported.
  Keywords: Reactive programming, Open shop, Scheduling, Due date, Uncertainty
 • Saberreza Bahrami, Soroush Avakh, Mehdi Karbasian Pages 113-128
  The purpose of this research is to prioritize the effective factors in projectile performance. Prioritizing of these factors whit combination of Analytical Hierarchy Process (AHP) method and design of experiment Of Taguchi help designers to develop the performance of projectile structure. According to this that since now، researcher tried to increase the performance of projectile whit change in every factors separately، so in this paper tried whit combination of AHP method and design of experiment of Taguchi، analyzed and prioritized all the effective factors in projectile performance simultaneously. For this purpose first by design of experiment Of Taguchi the influence of every these factors on two criteria of range and drift were calculated and then by AHP method these factors were prioritized. By considering of equal weight for both range and drift، the result shows between 11 factors، Firing Angle whit value of 0. 3398، Muzzle Velocity whit value of 0. 2918 and Burning Time whit value of 0. 1257 were the most influenced factors in projectile performance respectively. Propellant Weight and Wind Velocity factors whit value of 0. 0104 and 0. 00092 were ranked in tenth and eleventh priority respectively.
  Keywords: Prioritizing, Projectile Performance, Range, Drift, Analytical Hierarchy Process (AHP), Design of Experiment of Taguchi
 • Hossein Azizi, Akbar Jafari Shaerlar, Reza Farzipoor Saen Pages 129-144
  This paper addresses the problem of a factor in supplier selection analysis which may be classified either an input or an output. The quantity of such a factor may influence the relative efficiency of the suppliers. Despite the fact that there are several publications addressing dual-role factors، it seems that their idea of classifying a factor as an input or an output within a single model cannot consider the causality relationships between inputs and outputs. A simple approach is proposed to resolve this limitation and to consider dual-role factor as well. A numerical example demonstrates the application of the proposed approach in supplier selection context.
  Keywords: Data envelopment analysis, Supplier selection, Dual, role factor, Optimistic, pessimistic efficiencies
 • Mahmoud Gholami Karin, Saeid Abdolmanafi, Hosein Azimi Pages 145-164
  Studies have shown that، knowledge is an effective source for increasing personnel economic performance. Basically، managers of companies by considering prevailing economic conditions are forced to correct and improve methods of production، marketing، and innovation and ultimately increase economic productivity. One of the main ways to improve economic growth and increase competitive advantage، for factories is the use of creative thinking that it without the recognition and management of intellectual capitals will not be possible. The main objective of present research is to study the influence of intellectual capital components on economic performance of companies working in Saipa Automotive Manufacturing Group. Also determine relation between components of intellectual capital together. Components of intellectual capital (human، structural، and relational capital) are independent variables and personnel economic performance is considered as a dependent variable. Multiple regression analysis has used for study the influence of components of intellectual capital on personnel economic performance. For test of relation between components of intellectual capital together، have used Pearson correlation analysis and for test of model has used structural equation modeling. The collected data were analyzed with the SPSS and Lisrel software، and finally the relationship between intellectual capital components were confirmed and it has been determined that relational and structural capital directly and human capital، indirectly، impress personnel economic performance in Saipa Automotive Manufacturing Group.
  Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Relational Capital, Structural Capital, Performance, Automotive Industry
 • Pages 165-176
  One of the most important subjects in the production field is time study that is the base of many decisions such as the determination of the number of operators and machines. A usual method in time study is using stopwatch method. In this method، after recording the observation times، a performance measure is allocated for it to determine the normal time and by adding the allowances to the normal time، the standard time is determined. In this process، a real performance measure has an effective role. So، some methods are developed for it. A usual method for determination the performance measure is Westinghouse method. Unfortunately، this method uses only certain data. However، in the real-world، the determination of exact and certain value for processing time is not possible. So، the results of the real-world situation specially in high volume production are different from the forecasting. In this situation، fuzzy logic can be used as an effective tool for solving this problem. So، in this paper we try to use fuzzy logic in the Westinghouse method for better time studying. Also، a numerical example is solved in details that can have the better results for these conditions.
  Keywords: Time study, stopwatch, performance measure, Westinghouse method, fuzzy logic