فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی شهابی نژاد، علیرضا غیاثی، سید جواد سعیدی شهری، اصغر کاظم علی، صدیقه حمزه نژاد صفحات 147-152
  مقدمه
  کاردیومیوپاتی حوالی زایمان از بیماری های قلبی به طور بالقوه تهدیدکننده زندگی است که در اواخر دوران بارداری یا در پنج ماه اول پس از زایمان در زنان بدون سابقه بیماری قلبی، با نارسایی قلبی و کاهش عملکرد بطن چپ ظاهر می شود.
  گزارش مورد: گزارش در مورد یک خانم 31 ساله که دارای 3 فرزند سالم بوده و در حاملگی چهارم که در طول دوره حاملگی تحت نظر هیچ متخصص زنان و زایمان یا مرکز بهداشت نبوده، جهت زایمان به بلوک زایمان مراجعه کرده است. در سوابق پزشکی ثبت شده، مادر سابقه بیماری خاصی نداشته و زایمان های قبلی وی به صورت زایمان طبیعی بوده است. با تشخیص دکولمان، فتال دیسترس و عدم پیشرفت زایمان، جهت سزارین به اتاق عمل منتقل می شود. پس از انجام سزارین، در ریکاوری دچار تنگی نفس و ادم حاد ریه شده که توسط متخصص قلب و عروق، کاردیومیوپاتی متعاقب زایمان برای وی مطرح و بهICU منتقل و در کمتر از 24 ساعت بیمار فوت می نماید.
  نتیجه گیری
  پزشکان، ماماها، پرستاران و همچنین بیماران باید آگاه باشند، امکان اینکه یک مادر باردار، باوجود عدم هر نوع مشکل قلبی در سابقه پزشکی، یک کاردیومیوپاتی جدی با شروع حاد نارسایی قلبی در کمین او باشد وجود دارد و لازم است در مراقبت های بارداری، پزشکان و ماماها به علائم تنگی نفس کوششی و کلاس عملکردی مادر باردار توجه نموده و در صورت شک به کاهش عملکرد، مادر جهت بررسی به متخصص قلب معرفی گردد.
  کلیدواژگان: کاردیومیوپاتی حوالی زایمان، نارسایی قلبی، بارداری
 • مهدی حسنی، ابراهیم بنی طالبی، سید احسان امیرحسینی، اسماعیل عظیمیان صفحات 153-160
  مقدمه
  هدف این تحقیق مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب پلیس و ترکیب با تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن و عملکرد جسمانی افسران پلیس بود.
  مواد و روش ها
  بدین منظور 34 نفر مرد سالم از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان لردگان با میانگین سنی 3/50±30/53 سال به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به گروه تمرینات پایه پلیس یا همان منتخب پلیس (17=n) و گروه تمرینات ورزشی مقاومتی به همراه تمرینات پایه پلیس (17=n) تقسیم شدند. افرادی که سابقه بیماری خاص مثل سکته قلبی، آریتمی کنترل نشده، بیماری های سندرم متابولیک و فشارخون بالا نداشتند، سیگار نمی کشیدند و از رژیم غذایی و شیوه درمانی خاصی استفاده نمی کردند و برای شروع فعالیت بدنی آمادگی لازم را داشتند وارد این تحقیق شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 الی 60 دقیقه به فعالیت های ورزشی پرداختند. برنامه تمرینات پایه شامل ترکیبی از تمرینات رایج نظامی شامل دوی استقامت و سرعت، عبور از میدان موانع، بارفیکس اصلاح شده، شنای سوئدی، بالا رفتن از نردبان متحرک، بالا رفتن از دیوار صاف و پایین آمدن از آن بود. برنامه تمرینات مقاومتی شامل استفاده از وزنه و دمبل و با حضور و نظارت مستمر مربی بدن سازی انجام گرفت. ابتدا اندازه گیری ابعاد بدنی قد، وزن و سپس آزمون های بارفیکس اصلاح شده، دوی رفت و برگشت 9×4 متر، دوی 60 متر، دراز و نشست، آزمون انعطاف پذیری ولز و دوی 2400 متر اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی در گروه های وابسته و مستقل جهت مقایسه ی میانگین های درون گروهی و بین گروهی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر استقامت عضلات شکم، استقامت کمربند شانه ای، استقامت قلبی و تنفسی، چابکی و انعطاف پذیری بین دو گروه وجود دارد (0/05p<) همچنین تفاوت معنی داری از نظر استقامت عضلات سینه و سرعت مشاهده نشد (0/05p>).
  نتیجه گیری
  به طور کلی، تمرینات ورزشی منتخب در مقایسه با تمرینات ورزشی مقاومتی با توجه به اینکه توده های عضلانی بیشتری را مورد فشار قرار می دهد اثر بیشتری بر عوامل آمادگی جسمانی دارد.
  کلیدواژگان: افسران پلیس، تمرینات پایه پلیس، تمرینات مقاومتی، آمادگی جسمانی
 • مهدی محمدی، بهناز دوران، مهدی ربیعی، سیدحسین سلیمی صفحات 161-170
  مقدمه
  هدف این مطالعه ساخت و اعتباریابی ابزار زبان زندگی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تدوین شده برای سنجش میزان مهارت استفاده از زبان زندگی می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع آزمون سازی می باشد که به منظور دستیابی به میزان استفاده افراد از مهارت زبان زندگی با استفاده از مولفه های این مهارت شامل مشاهده، احساس، نیاز، تقاضا و همدلی گویه های پرسشنامه ساخته و اعتباریابی شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی گویه ها توسط مدرسین این روش مورد داوری تخصصی قرار گرفت و اصلاحات پیشنهادی اعمال گردید. برای به دست آمدن پایایی، پرسشنامه روی 80 نفر اجرا و نتایج اولیه تحلیل شد. سوالات دارای بار عاملی کمتر از 30 درصد حذف و پس از آن پرسشنامه بین 500 نفر از کارکنان یگان ویژه اجرا گردید برای دستیابی به روایی سازه از دو پرسشنامه 1. مهارت های ارتباطی 2. پرسشنامه افسردگی که در مبانی نظری به ترتیب مشابهت (همگرا) و تفاوت (واگرا) بیشتری به مبانی نظری زبان زندگی داشت، استفاده شد.
  یافته ها
  پس از اجرای پرسشنامه روی 80 نفر و حذف گویه های دارای بار عاملی کمتر از 30 درصد، آلفای کرونباخ 0/94 به دست آمد. پس از اجرا بین 500 نفر آلفای کرونباخ 0/95 به دست آمد. پرسشنامه محقق ساخته با پرسشنامه مهارت های ارتباطی، در سطح معناداری 0/01 رابطه مثبت و معناداری دارد که نشان دهنده روایی همگرا و با پرسشنامه افسردگی بک در سطح معناداری 0/01 رابطه منفی و معناداری دارد که نشانگر روایی واگرا در این پرسشنامه است.
  نتیجه گیری
  سولات معتبری برای سنجش زبان زندگی وجود دارد و پرسشنامه ساخته شده زبان زندگی دارای روایی و پایایی مناسب برای سنجش میزان مهارت استفاده از زبان زندگی می باشد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه، مهارت زبان زندگی، مهارت های ارتباطی، پرسشنامه افسردگی بک
 • شادی باقری، اشرف باباخانلو، بهزاد شوقی صفحات 171-178
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تنظیم هیجان با عوامل استرس زا در زنان معتاد شهر کرج در سال 1394 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان معتاد شهر کرج بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی 98 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز (2004) و مقیاس استرس کودرون انجام گرفت. داده ها با روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام، بررسی و با نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که خرده مقیاس های تنظیم هیجان شامل عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری های دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری های کنترل تکانه، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان و فقدان شفافیت هیجانی همبستگی معناداری با استرس ناشی از زندگی و استرس ناشی از شخصیت دارند و این رابطه با فقدان آگاهی هیجانی معنادار نمی باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان پیش بینی کننده معنادار استرس ناشی از زندگی می باشد. و ابعاد دشواری در دست زدن به رفتار هدفمند و فقدان شفافیت هیجانی نیز به طور معناداری استرس ناشی از شخصیت را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  نارسایی ها در تنظیم هیجانات می تواند تجربه عوامل استرس زای زندگی را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: دشواریهای تنظیم هیجان، عوامل استرس زا، زنان معتاد
 • بهجت محمد نژادی، دکتر مهدی ربیعی صفحات 179-190
  مقدمه
  طلاق یکی از آسیب های اجتماعی است که گاه باعث کاهش سلامت عمومی و کیفیت زندگی در فرد می گردد. لذا مداخلات روان درمانی در فرد بخصوص زنان مطلقه به عنوان گروه آسیب پذیر جامعه می تواند مفید واقع شود. بدین منظور هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر طرح واره درمانی بر افزایش کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مطلقه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه جامعه آماری شامل 30 نفر از زنان مطلقه شهرستان ارومیه بود که از دو گروه آزمایش و کنترل به تعداد 15 نفر در هر گروه استفاده شد. روش کار از نوع کارآزمایی بالینی بود. پس از بررسی دو مولفه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) و سلامت روان(GHQ) به وسیله پرسشنامه های مربوطه، 10 جلسه مداخله ای یک ساعته برگزار شد. سپس مولفه ها دوباره ارزیابی شد و با کنترل پیش آزمون از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره، پس آزمون مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که طرح واره درمانی باعث ارتقاء میزان هر دو مولفه کیفیت زندگی و سلامت روان مورد بررسی، در مقایسه با گروه کنترل، به صورت معناداری شد (0/05P <).
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان می دهد که طرح واره درمانی می تواند به عنوان یک رویکرد موثر در جلوگیری از آسیب های روانی ناشی از طلاق در زنان بکار گیرد.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، کیفیت زندگی، سلامت روان، زنان مطلقه
 • رضا محمدی، سجاد خانجانی، مسلم رجبی صفحات 191-200
  مقدمه
  بررسی و فهم عوامل روان شناسی مرتبط با علائم شخصیت مرزی می تواند گام مهمی در جهت شناسایی علل آن باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تحمل آشفتگی و شفقت به خود در پیش بینی علائم شخصیت مرزی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و پیش بینی بود. کلیه مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی که در نیمه اول سال 1393 به بخش روان پزشکی بیمارستان امام سجاد(ع) تهران مراجعه کرده بودند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. از بین جامعه آماری فوق، تعداد 94 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و بعد از مصاحبه بالینی به پرسش نامه های مقیاس شخصیت مرزی، تحمل آشفتگی و شفقت به خود پاسخ دادند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با کاربرد نسخه 18 نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد شخصیت مرزی با نمره کلی تحمل آشفتگی (0/40-r =، 0/001 P <)، مولفه های تنظیم (0/41- r =، 0/001 P <) ارزیابی (33/0-r =، 0/001 P <)، و نمره کلی شفقت به خود (0/56-r =، 0/001 P <)، مولفه های مهربانی باخود (0/42- r=، 0/001 P <)، وجه مشترک انسانی (0/38- r =، 0/001 P <)، ذهن آگاهی (0/35- r=، 0/001 P <) رابطه منفی ولی با خودداوری(0/48r =، 0/001 P <) و انزوا (0/41r =، 0/001 P <) رابطه مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 20 درصد از کل واریانس شخصیت مرزی به وسیله تحمل آشفتگی (5/44F=، 0/001 P <) و 40 درصد آن به وسیله شفقت به خود (8/99F=، 0/001 P <) پیش بینی می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که عدم تحمل آشفتگی و شفقت به خود پایین می تواند در علائم شخصیت مرزی افراد مبتلا اختلال به شخصیت مرزی نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: تحمل آشفتگی، شفقت به خود، اختلال شخصیت مرزی
 • انوشیروان کاظم نژاد، محمد غلامی فشارکی، ساره صمدی، ندا گیلانی صفحات 201-208
  مقدمه
  گرایش به فرزندآوری در هر جامعه ای به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی مطرح بوده و شناسایی و بررسی عوامل موثر بر آن دارای اهمیت زیادی در عرصه پژوهش های اجتماعی می باشند. از این رو این مطالعه با هدف بررسی گرایش به فرزندآوری کارکنان نیروی انتظامی تهران بزرگ و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 384 نفر از کارکنان متاهل پلیس تهران در سال 1393 انجام پذیرفت. در این مطالعه افراد با استفاده از نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای، انتخاب و به دو پرسشنامه فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خودساخته انتظار، نگرش و گرایش به فرزندآوری پاسخ دادند.
  یافته ها
  این مطالعه شامل 384 نفر (181 نفر (47 درصد) زن و 203 نفر (53 درصد) مرد-185 نفر (48 درصد) کارکنان صفی و 199 نفر (52 درصد) ستادی) با میانگین سنی 34 سال و میانگین سابقه کاری 11 سال بود. در این مطالعه متغیرهایی چون کمتر بودن مدت زمان فعالیت روزانه، هم قوم بودن زن و شوهر، نوع استخدام رسمی یا پیمانی، داشتن فعالیت ستادی، افزایش انتظار و نگرش به فرزندآوری، افزایش بعد خانوار قبل از ازدواج، افزایش رتبه نظامی، سن ایدئال برای بچه دار شدن، تفاوت سنی کمتر با همسر، افزایش تعداد فرزند ایدئال نشان دهنده رابطه مثبت معنی دار با گرایش به فرزندآوری بودند. همچنین در این مطالعه متغیرهای جنسیت، سن، سابقه کار، رتبه تولد فرد در خانواده، سن ازدواج با گرایش به فرزندآوری رابطه نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، برنامه ریزی جهت تقویت موارد افزایش دهنده فرزندآوری توصیه می گردد. همچنین با توجه به وجود رابطه مثبت بین انتظار و نگرش بر گرایش به فرزندآوری، لزوم تقویت این دو عامل پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نگرش، انتظار، ازدواج، مجرد، پلیس، گرایش به فرزندآوری
 • مونا داوودبیگی، شهره زارع کاریزی، محمدتقی اکبری، مریم خلیلی اواتی صفحات 209-216
  مقدمه
  هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی آللی 15 جایگاه STR در قوم کرد ساکن استان کرمانشاه می باشد.
  مواد و روش ها
  پروفایل ژنتیکی 50 فرد کرد غیرخویشاوند از جمعیت کرمانشاه با استفاده از کیت IdentifilerTM تهیه شد. این کیت حاوی سیزده جایگاه CODIS به همراه دو جایگاه دیگر می باشد. این پانزده جایگاه عبارت اند از: D8S1179، D21S11، D7S820، CSF، D3S1358، TH01، D13S317، D16S539، D2S1338، D19S433، VWA، TPOX، D18S51، D5S818، FGA، VWA، TPOX و TH01.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که به جز دو جایگاه D7S820 و D19S433 در جمعیت موردمطالعه سایر جایگاه ها در تعادل هاردی- واینبرگ بودند. همچنین پارامترهای پزشکی قانونی شامل polymorphism information content، power of discrimination، power of exclusion و Matching probability در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بررسی این جایگاه ها در جمعیت موردمطالعه، می تواند برای آزمایش های تعیین هویت، مطالعات جمعیتی و همچنین کمک به تحقیقات پلیس در محدود کردن تعداد مظنونین یک حادثه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از مقایسه نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج حاصل از 8 جمعیت دیگر شامل 3 جمعیت با منشا ایرانی - ایرانیان مقیم آمریکا، ایرانیان مقیم دبی و داده های حاصل از جمعیت استان فارس و 5 جمعیت از کشورهای همسایه شامل آذربایجان، عراق، کردستان عراق، پاکستان و ترکیه، مشاهده شد که جمعیت کرد کرمانشاه بیشترین شباهت را با جمعیت کشور ترکیه (در 15 جایگاه) و بیشترین تفاوت را با جمعیت کشور آذربایجان (در 12 جایگاه) داشته است.
  کلیدواژگان: فراوانی آللی، ژنتیک جمعیت، CODIS، STR، قوم کرد
|
 • Mostafa Shahabi Nejad, Ali Reza Ghiasi, Sayyed Javad Saeidi Shahri, Asghar Kazem Ali, Dr Sedighe Hamzehnejad Pages 147-152
  Background
  Peripartum Cardiomyopathy (PPCM) is a life-threatening heart disease which appears with heart failure and function reduction of left ventricular in late pregnancy or in the first five months postpartum in women with no history of heart disease. Case Report: The report is about the fourth pregnancy of a 31-year-old woman who has had 3 healthy children and has not been observed by any Gynecologists and Obstetrics or health center during pregnancy and admitted to hospital for delivery. According to her medical history، the mother had no disease and had Normal Vaginal Delivery (NVD) in previous pregnancies. The patient with placental abruption، Fetal distress and failure of progression diagnosis was transferred to the Operating Room (OR) for Caesarean Section (CS). After Caesarean Section، she was involved in dyspnea and acute pulmonary edema during recovery. Having been diagnosed with postpartum cardiomyopathy by cardiologist، the patient was transferred to ICU and died less than 24 hours.
  Results
  Physicians، evaluate to the cardiologist.
  Conclusion
  Physicians، midwives، nurses، and also patients should be aware that a pregnant mother could be at the risk of a severe cardiomyopathy with acute onset heart failure، despite her clear medical history of heart problems. In Prenatal care، therefore، it is necessary for physicians and midwives to pay attention to the symptoms of dyspnea on exertion and functional class of pregnant mothers and in case of reduced performance، the mother must be referred to the cardiologist.
  Keywords: peripartum cardiomyopathy, heart failure, pregnancy
 • Mehdi Hasani, Ebrahim Banitalebi, Esmaeil Azimian Pages 153-160
  Background
  The purpose of this study was to evaluate and compare effect of the specific- police training and resistance training on physical performance of police officers.
  Materials And Methods
  In this study، 34 policemen، with a mean age of 30. 53 ± 3. 50 years old، were selected from Lordegan city and were divided into two groups randomly، including police-based training (n = 17) and resistance training plus police-based training (n = 17)، respectively. Both groups trained for eight weeks، three sessions per week which each session lasted 45 to 60 minutes. Special training program included a combination of common police exercises involving endurance، sprint، obstacle crossing، and horizontal modified pull-up، Swedish swimming، climbing a stepladder، climbing wall and smooth it down. Resistance exercise program included training by the use of weights and dumbbells with a constant presence of a bodybuilding coach. At first، height and weight measurement، and then modified pull-up test، 4× 9 agility test، 60-meter sprint test، sit-up test، Wells flexibility test، 2400-meter running test were done. Student''s t test was used to analyze the data in order to compare the mean of the dependent and of the independent groups within groups and between groups.
  Results
  The results showed a significant difference in the strength of the abdominal muscles، shoulder girdle strength، cardiovascular and respiratory endurance، agility and flexibility between the two groups (p<0. 05). Also، no significant differences were observed in terms of speed and endurance chest muscles (p<0. 05).
  Conclusion
  In general، it seems، compared with resistance training exercises، specific training exercises are more effective on physical fitness factors according to the pressure put on more muscle mass and also focuses on continuous aerobic exercises.
  Keywords: police officer, police, based training, resistance training, physical fitness
 • Mehdi Mohammadi, Behnaz Dowran, Mehdi Rabiei, Seyed Hoseyn Salimi Pages 161-170
  Background
  This descriptive survey research aims to develop the Nonviolent Communication Questionnaire (NVCQ)
  Materials And Methods
  The subscales'' items of NVC including Observation، Feelings، Needs، Demands and Empathy were validated. All items were evaluated and established by psychologist. The first draft of the questionnaire was conducted on 80 individuals and the data were analyzed. Items with less than 30% load were excluded. Then، the questionnaire was conducted on 500 Police Special Force Officers. In order to verify the construct validity، two questionnaires comprising the Beck Depression Inventory (BDI) and the Communication Skills (CSQ) were conducted along with the research questionnaire
  Results
  The first draft of the questionnaire has conducted on 80 individuals and Items with less than 30% load were excluded from the questionnaire and the results confirmed the scale validation (Cronbach''s alpha = 0. 94). Then، the questionnaire was conducted on 500 Police Special Force Officers (Cronbach''s alpha = 0. 95). The results showed significant and negative correlation between the NVCQ (the researcher-made questionnaire) and the BDI (P = 0. 01) and significant and positive correlation between the NVCQ and the CSQ (P = 0. 01).
  Conclusion
  The results show that the researcher-made questionnaire is a valid and reliable questionnaire to measure NVC.
  Keywords: chronic low back pain, disability, back school program
 • Pages 171-178
  Background
  This study was conducted with the aim of investigating the relationship between emotion regulation with stress factors in addicted women of Karaj city in 2014.
  Materials And Methods
  Research method was applied from the aspect of goal، and was descriptive-correlation from the aspect of data gathering. The population of the study consisted of all addicted women of Karaj city، 98 women of which were considered as sample by using Cochran formula and random sampling method. Data collection was carried out through 2 standard questionnaires of Difficulties in Emotion Regulation، Gratz (2004) and Coudron Stress Scale. Data analysis was carried out through SPSS 20 software in two aspects of descriptive and inferential (Pearson correlation coefficient، and Stepwise regression).
  Results
  Results showed that subscales of difficulties in emotion regulation (nonacceptance of emotional responses، difficulties engaging in goal-directed behavior، impulse control difficulties، limited access to emotion regulation strategies and lack of emotional clarity) had a significant correlation with stress of life and stress individual character (P<0. 05) and there was no significant correlation between lack of emotional awareness and stress factors. Also، regression analysis demonstrated that limited access to emotion regulation strategies predicted stress of life and difficulties engaging in goal-directed behavior and lack of emotional clarity predicted stress individual character.
  Conclusion
  It can be said the experience of stress and failures in emotion regulation can increase experience of life stressors.
  Keywords: emotion regulation, stress factors, addicted women
 • Behjat Mohammad Nezhady, Mehdi Rabiei Pages 179-190
  Background
  Divorce as a social problem sometimes leads to psychological disorders lowering quality of life. Hence، psychological interventions، especially in females as a vulnerable group، are appreciated in some cases. The purpose of this study was to examine the efficacy of schema therapy on quality of life and psychological well-being in divorced women.
  Materials And Methods
  Thirty divorced women، from Urmia، participated in this study and were randomly placed in two groups of experiment and control، 15 each. First، quality of life and psychological well-being state of participants were assessed by relevant questionnaires، (WHOQOL-BREF and GHQ، respectively). Then، intervention therapy consisted of 10 sessions of one hour was carried out for the experimental group only. Afterward، the quality of life and psychological well-being status of both groups were reassessed by questionnaires. Statistical analysis was performed using several variable covariance methods.
  Results
  According to the data، experimental group showed a significantly higher statues for evaluated factors (quality of life and psychological well-being) after schema therapy intervention compared to control group (P<0. 05).
  Conclusion
  The results of this study suggest that schema therapy can improve the psychological state and quality of life in divorced women. The data in this study supports the use of schema therapy as an effective intervention to cope with psychological distress of divorce.
  Keywords: schema therapy, quality of life, psychological well, being, divorced women
 • Anoshirvan Kazemnejad, Mohammad Gholami Fesharki, Sareh Samadi, Neda Gilani Pages 201-208
  Background
  Causes of non-childbearing tendency is an important question in social decision making in each society. According to the importance of childbearing in Iran، this study was done with the aim to consider the factors affecting childbearing tendency in Tehran police personnel.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was done on 384 married police personal in Tehran in 2014. In this study، subjects were selected by using two-stage cluster sampling and responded to both the demographical questionnaire and the expectation، attitude and childbearing tendency questionnaire whose validities and reliabilities had been confirmed. In this study، data were analyzed suing SPSS version 20 software and were reported by independent t-test، analysis of variance and Pearson correlation.
  Results
  This study consisted of 384 persons، 181 (47%) female and 203 (53%) male -185 (48%) line personnel and 199 (52%) staff personnel) with the mean age and work experience of 34 and 11 years، respectively. The positive percent of expectation، attitude and childbearing tendency were 94%، 85%، 77. 3% respectively. Results showed that variables; low work time، spouse ethnicity، official or contract employment status، active worker status، expectation and attitude toward childbearing، increasing before marriage family size and military grade، ideal age for childbearing، less spouse age difference، increasing ideal number of children showed positive significant relationship with childbearing tendency، and sex، age، work experience، family birth rank، marriage age showed no significant relationship with childbearing tendency.
  Conclusion
  According to the results، reinforcing the need for enhancing and raising children is necessary and it needs to be planned. Also، because of the positive relationship of attitude and marriage expectation with childbearing tendency، essential cultural works are emphasized to improve these two areas.
  Keywords: Attitude, Expectation, Marriage, Married, Police, Childbearing Tendency
 • Pages 209-216
  Background
  The aim of this study was to investigate allele frequency of 15 autosomal STR (short tandem repeat) loci for 50 unrelated healthy individual from Kurdish ethnic population of Kermanshah province in Iran.
  Materials And Methods
  Genetic profile prepared utilizing ABI AmpFl STR IdentifilerTM kit. These 15 STR loci included D8S1179، D21S11، D7S820، CSF1PO، D3S1358، TH01، D13S317، D16S539، D2S1338، D19S433، VWA، TPOX، D18S51، D5S818 and FGA.
  Results
  There were no deviations from Hardy–Weinberg equilibrium except for two loci of D7s820 and D19s433. Based upon the allelic frequencies، several important forensic parameters were calculated including: power of discrimination (PD)، polymorphic information content (PIC)، power of exclusion (PE) and matching probability (MP).
  Conclusion
  This study confirmed that investigation of these loci for paternity population studies and handling of criminal cases could be used. We compared the allele frequency spectrum detected in this Kurdish population from Kermanshah with allele frequencies from 8 other datasets on three populations with Iranian origin، ie. Iranians in USA، Iranians in Dubai and Fars ethnic group and 5 neighboring populations from AzerbyjanRepublic، Pakistan، Iraqi-Kurdistan، Iraq and Turkey. It was concluded that the population of present study had least similarity with Azerbyjani (12 loci) and most similarity with Turkish (15 loci) populations.
  Keywords: allele frequency, population genetics, CODIS loci, STR, kurd ethnic