فهرست مطالب

روش های عددی در مهندسی - سال سی و چهارم شماره 1 (تابستان 1394)
 • سال سی و چهارم شماره 1 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اردشیر کرمی محمدی، نسیم آل علی صفحات 1-10
  در این مقاله، یک مدل غیرخطی میکروتیر دو سر گیردار تحت اثر بار الکترواستا ت یک، اثر ات کشش درون صفح های و میرایی ترموالاستیک در نظر گرفته شده است. فرکانس ارتعاش آزاد با استفاده از گسسته سازی براساس روش تربیع دیفرانسیلی به دست آمده، که به دلیل اتلاف انرژی ناشی از میرایی ترموالاستیک، این فرکانس کمیتی مختلط است. با تفکیک مقادیر حقیقی و موهومی فرکانس می توان ضریب کیفیت میرایی ترموالاستیک را محاسبه کرد. اثرات کشش درون صفحه ای و میرایی ترموالاستیک در مقایسه با نتایج مقالات مرجع صحه گذاری شدند. تغییرات میرایی ترموالاستیک برحسب مدول الاستیسیته، ضریب انبساط گرمایی و متغیرهای هندسی شامل ضخامت، طول و فاصله خازنی بررسی شده و نتایج مدلهای خطی و غیرخطی در ولتاژهای بالا مقایسه شده اند. همچنین نشان داده شده است که در ولتاژهای بالا مدل خطی در محاسبه میرایی ترموالاستیک خطای زیادی دارد و در این ولتاژها باید از مدل غیرخطی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ارتعاشات میکروتیر، میرایی ترموالاستیک، ارتعاشات غیرخطی، روش DQ
 • محمد فلسفی، هادی کارگر شریف آباد صفحات 11-25
  در این پژوهش بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری فروسیال در داخل یک لوله مسی مدور تحت یک میدان مغناطیسی متناوب انجام شده است. جریان از یک لوله تحت شار حرارتی یکنواخت و با رژیم آرام عبور می کند. شدت بخشیدن به انتقال ذرات و آشفتگی در لایه مرزی با استفاده از اثر میدان مغناطیسی بر روی نانوذرات به منظور افزایش انتقال حرارت بیشتر، هدف اصلی بوده است. رژیم های همرفت پیچیده ناشی از فعل و انفعالات میان نانوذرات مغناطیسی تحت شرایط مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. فرآیند انتقال حرارت با غلظت ها و حجم های مختلف، تحت فرکانس های مختلف میدان مغناطیسی بررسی شدهاند. ضریب انتقال حرارت جابه جایی آب مقطر و فروسیال محاسبه و تحت شرایط مختلف با یکدیگر مقایسه شدهاند. اثر میدان مغناطیسی بر ضریب انتقال حرارت جابه جایی در درصدهای حجمی و اعداد ر ینولدز مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. افزایش فرکانس میدان مغناطیسی متناوب و کسر حجمی، به افزایش بهتر انتقال حرارت منجر شده است. میدان مغناطیسی در اعداد رینولدز کم، تاثیر بیشتری را نشان داده است. هماهنگی خوبی بین نتایج حل عددی و داده های تجربی وجود دارد و حداکثر خطای روش عددی انجام شده کمتر از 10 % بوده است.
  کلیدواژگان: فروسیال، نانو ذرات، انتقال حرارت جابه جایی، میدان مغناطیسی متناوب
 • نادر داوودی، امیر جواد مرادلو صفحات 27-44
  در تحقیق حاضر تحلیل غیرخطی دیوار های برشی بتنی مسلح با مدل عددی غیرخطی جدید براساس دیدگاه مکانیک آسیب و احتساب اندرکنش بتن و فولاد ارائه شده است. مدلسازی رفتار غیرخطی بتن با استفاده از مدل ترک پخشی چرخشی با دیدگاه مکانیک آسیب انجام شده است. مدل آسیب پیشنهادی برای مدلسازی رفتار لرزه ای بتن در برگیرنده ویژگی های یک مدل کامل برای مدلسازی رفتار غیرخطی لرزه ای بتن شامل: مدلسازی رفتار قبل از ترک خوردگی، معیار مناسب برای شروع نرم شوندگی، حفظ انرژی شکست، مدلسازی رفتار نرم شوندگی، معیاری برای باز و بسته شدن ترک (بارگذاری-باربرداری مجدد) و احتساب مدل میرائی مناسب در بارگذاری های دینامیکی است. مدل پیشنهادی بعد از صحت سنجی با مثال های نمونه معتبر، در تحلیل های این تحقیق به کار رفته است. در مدلسازی فولاد از یک مدل دوخطی با دو روش متفاوت: مدل المان فولاد خرپایی مجزا و مدل فولاد پخشی استفاده شده است. در مدل المان فولاد خرپایی مجزا، اثر پیوستگی- لغزش بین فولاد و بتن با استفاده از مدل المان پیوستگی اتصالی لحاظ شده است. براساس الگوریتمهای ارائه شده، یک کد المان محدود به زبان فرترن توسعه داده شد. در ادامه صحت کارکرد مدل و الگوریتم های عددی ارائه شده با مقایسه نتایج حاصله با نتایج تجربی موجود، مورد ارزیابی قرار در IAEA مطابق با آزمون های تجربی انجام شده بر روی میز لرزه CAMUS III و CAMUS I گرفت. درنهایت مدلسازی عددی دیوارهای بتن مسلح کشور فرانسه، صورت گرفته است. مقایسات انجام شده صحت کارکرد مدل و الگوریتم پیشنهادی را تایید می کنند. نتایج حاصله، هم در میزان جابه جایی های پیش بینی شده و هم در الگوهای ترک محاسبه شده سازه با نتایج آزمایشگاهی تطابق بسیار خوبی نشان داده اس ت. به هم ین صورت دیده می شود که استفاده از روش فولاد خرپایی منجر به افزایش دقت پاسخ بیشینه تغییرمکان تا % 7 نسبت به استفاده از روش فولاد پخشی شده است.
  کلیدواژگان: مدل رفتاری بتن، مکانیک آسیب، مدل ترک پخشی، پیوستگی، لغزش، تحلیل غیرخطی دینامیکی
 • کاظم شاکری، محتشم محبی، قربان علیزاده صفحات 45-62
  از آنجایی که جهت طراحی بهینه میراگرجرمی هماهنگ شده در سازه های غیرخطی تحت اثر زلزله روابط ریاضی مشخصی وجود ندارد؛ استفاده از روش های بهینهسازی عددی در سال های اخیر رواج یافته است. در روش های عددی، بهینهسازی پارامترهای میراگر تحت اثر یک زلزله مشخص صورت میگیرد و با تغییر مشخصات زلزله ورودی، کارائی میراگر تغییر میکند. برای رفع این مشکل، در این مقاله با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی روش جدیدی ارائه گردیده که در آن اثرات هفت زلزله سازگار با شرایط زمینساختی منطقه در بهینهسازی پارامترهای میراگر همزمان لحاظ میشود. روش پیشنهادی در یک سازه نمونه به کار رفته و نتایج حاکی از موفقیت آن در کاهش متوسط ماکزیمم پاسخ حاصل از هفت زلزله است.
  کلیدواژگان: میراگر جرمی هماهنگ شده، تحلیل دینامیکی غیرخطی، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک
 • مریم صفری، مهدی نیلی، عباس قایی، ابراهیم شیرانی صفحات 63-77
  در این پژوهش، یک روش جدید به نام الگوریتم پوسته الاستیک برای طراحی معکوس ایرفویل دو بعدی در رژیم جریان لزج ارائه شده است. در این روش که جزء روش های تکراری است، دیواره ایرفویل بهصورت یک تیر خمیده انعطاف پذیر درنظر گرفته میشود. اختلاف توزیع فشار هدف و توزیع فشار موجود در هر مرحله از محاسبات، عامل جابهجایی تیر انعطاف پذیر است که مقدار آن از حل معادلات المان محدود تیر تیموشنکو دو گرهی به دست میآید. بهمنظور ارزیابی روش ارائه شده، ایرفویلهای مختلفی در رژیمهای جریان مادونصوت و گذرصوت مورد بررسی قرار گرفتهاند و توانمندی روش را در حضور جدایش جریان و شوک عمودی نشان میدهد. سه مثال طراحی جهت اثبات کارآیی این روش ارائه شده است.
  کلیدواژگان: طراحی معکوس، ایرفویل، الگوریتم پوسته الاستیک، بهبود عملکرد آیرودینامیکی، رژیم جریان لزج
 • مهران قمشی بزرگ، مهدی کشمیری صفحات 79-95
  در این مقاله با استفاده از روش اختلالی هموتوپی 1 رفتار دینامیکی یک تیر انعطاف پذیرهمراه با جرمهای متحرک دارای حرکت متناوب مطالعه شده است. ضابطه مرز بین نواحی پایدار و ناپایدار و مکان هندسی شرایط بروز رزونانس در صفحه جرم -سرعت جرم متحرک به صورت نیمه تحلیلی تعیین شده است. نتیجه آنالیز پایداری با استفاده از تئوری فلاکه 2 تایید شده است. ملاحظه می شود که با لحاظ اثر اصطکاک بین تیر و جسم متحرک، سیستم تیر-جرم متحرک به یک سیستم غیرخطی متغیر با زمان تبدیل می شود. رفتار دینامیکی این سیستم مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج مشابهی برای شرایط ناپایداری و رزونانس ارائه شده است. مجموعه این نتایج توسط شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی سیستم مورد تایید قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: تیر، جرم متحرک، روش اختلالی هموتوپی، پایداری دینامیکی، شرایط رزونانس
 • احمدرضا رحمتی، سینا نیازی صفحات 97-118
  در این تحقیق برای اولین بار مقایسهی روش های بولتزمن شبکه ای با ضریب تخفیف منفرد، چندتایی و انتروپی بر روی شبکهبندی غیریکنواخت انجام شده و کاربرد این روش ها در شبیه سازی میکروجریانهای همدمای دو بعدی در یک حفره، یک کانال و یک کانال با انبساط ناگهانی در محدودهی رژیم لغزشی و تا حدودی رژیم گذار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این کار بهمنظور استفاده از شبکهبندی غی ر یکنواخت از روش بولتزمن شبکهای مبتنی بر حداقل مربعات و بسط سری تیلور استفاده شده است. همچنین برای در نظر گرفتن لغزش رو ی دیواره ها، از شرایط مرزی پخش مولکولی و روش ترکیبی کمانه کردن و آینهای و برای محاسبهی ضرایب تخفیف روش های بولتزمن شبکه ای، از مرتبط کردن آن به عدد نادسن استفاده گردیده است. سپس با تحلیل و بررسی نتایج شبیه سازی ها، به مقایسهی روش های بولتزمن شبکه ای مختلف در شبیه سازی میکروجریانها پرداخته شده است. با مقایسه ی نتایج شبیه سازی های عددی بهدست آمده در این کار با نتایج ارائه شده توسط سایر محققین، اعتبار و صحت برنامه های کامپیوتری و دقت جوابها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که روش های بولتزمن شبکهای با ضریب تخفیف چندتایی نسبت به سایر روش ها قابلیت شبیه سازی میکروجریانها با عدد نادسن بالاتر را دارد.
  کلیدواژگان: روش بولتزمن شبکه ای مبتنی بر حداقل مربعات و بسط سری تیلور، عدد نادسن، میکروحفره، میکروکانال، انبساط ناگهانی
 • محمدحسن بازیار، مسعود رابطی مقدم، Dong، Soo Kim، Yun Wook Choo صفحات 119-137
  در مقاله حاضر بعد از صحت سنجی یک مدل عددی با نتایج آزمایشات سانتریفیوژ انجام گرفته بر روی یک تونل مترو، اثر سازه زیرزمینی بر حداکثر شتاب سطح زمین در دو حالت رفتارخطی و غیرخطی خاک مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد در محدوده فرکانس طبیعی سیستم، مدل غیرخطی، کوچک نمایی PGA در اثر حضور سازه نسبت به میدان آزاد را نشان میدهد؛ در حالیکه در مدل خطی عکس این روند مشاهده میشود. در محدوده فرکانسهای خارج از فرکانسهای طبیعی سیستم، ضریب بزرگنمایی در مدل خطی و غیرخطی نزدیک به یکدیگر بوده و هر دو مدل در فرکانسهای پایین، بزرگنمایی و در فرکانسهای بالا، کوچکنمایی PGA نسبت به میدان آزاد را نشان میدهند.
  کلیدواژگان: _ FLAC 2D رفتار خطی و غیرخطی خاک، مطالعه پارامتری، نرم افزار، (PGA)، سازه زیرزمینی، میدان آزاد، حداکثر شتاب سطح زمین
 • غلامرضا قدرتی امیری، علی زارع حسین زاده صفحات 139-154
  در این مقاله، روشی جدید جهت تشخیص محل آسیب در قاب های برشی با کمک داده های دینامیکی، ارائه شده است. برای این منظور، اندیس جدیدی بر اساس جابجایی استاتیکی تخمین زده شده با کمک داده های مودال محدود و تئوری ارتباط خاکستری پیشنهاد شده است. برای بررسی کارآیی روش ارائه شده، الگو های آسیبی مختلفی بر روی سه نوع از قاب های برشی با تعداد طبقات متفاوت، مطالعه شده است که در آنها، تاثیرات عواملی نظیر وجود نوفه در داده های اولیه، تعداد مودهای در دسترس، الگوهای آسیبی مختلف، و نامنظمی در جرم و سختی سازه، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده، حاکی از کارآیی و دقت مناسب و قابل قبول روش ارائه شده در تعیین محل آسیب های رخداده در قابهای برشی می باشند. از مهمترین مزایای روش پیشنهادی، می توان به قابلیت شناسایی آسیب ها تنها با داده های مود اول، حساسیت بسیار کم به وجود نوفه ها و سرعت و دقت بالا در تشخیص محل آسیب ها، اشاره کرد.
  کلیدواژگان: تشخیص محل آسیب، نگره وابستگی خاکستری، داده های مودال، جابه جایی ایستایی، قاب برشی
 • رحمن سیفی، محمد فرخی صفحات 155-164
  فروپاشی در اثر کمانش یکی از فرایندهای مهم در سازه های جدار نازک تحت فشار است. این سازه ها درشرایط خاصی میتوانند تحت بار کششی بهصورت موضعی کمانش کنند. در این مقاله، کمانش پانلهای ترکدار بررسی شده است. اثر عوامل مختلف مانند طول و امتداد ترک، طول، عرض و ضخامت پانل و شرایط تکیهگاهی بر بار کمانشی فشاری و کششی تعیین شده است. ابعاد هندسی پانل، کمترین تاثیر و مشخصات ترک، بیشترین تاثیر را در کاهش استحکام کمانشی پانل ترکدار در مقایسه با پانل بدون ترک دارند.
  کلیدواژگان: کمانش، بارهای کششی و فشاری، پانل، ترک
|
 • A. Karami Mohammadi, N. Aleali Pages 1-10
  In this paper, a nonlinear model of clamped-clamped microbeam actuated by electrostatic load with stretching and thermoelastic effects is presented. Free vibration frequency is calculated by discretization based on DQ method. Frequency is a complex value due to the thermoelastic effect that dissipates the energy. By separating the real and imaginary parts of frequency, quality factor of thermoelastic damping is calculated. Both stretching and thermoelastic effects are validated against the results of the reference papers. The variations of thermoelastic damping versus elasticity modulus, coefficient of thermal expansion and geometrical parameters such as thickness, gap distance, and length are investigated and these results are compared in the linear and nonlinear models for high values of voltage. Also, this paper shows that since for high values of electrostatic voltage the linear model reveals a large error for calculating the thermoelastic damping, the nonlinear model should be used for this purpose.
  Keywords: Microbeam vibration, nonlinear vibration, thermoelastic damping, differential quadrature method
 • H. Kargarsharifabad*, M. Falsafi Pages 11-25
  This research study presents a numerical study on forced convection heat transfer of an aqueous ferrofluid passing through a circular copper tube in the presence of an alternating magnetic field. The flow passes through the tube under a uniform heat flux and laminar flow conditions. The primary objective was to intensify the particle migration and disturbance of the boundary layer by utilizing the magnetic field effect on the nanoparticles for more heat transfer enhancement. Complicated convection regimes caused by interactions between magnetic nanoparticles under various conditions were studied. The process of heat transfer was examined with different volume concentrations and under different frequencies of the applied magnetic field in detail. The convective heat transfer coefficient for distilled water and ferrofluid was measured and compared under various conditions. The results showed that applying an alternating magnetic field can enhance the convective heat transfer rate. The effects of magnetic field, volume concentration and Reynolds Number on the convective heat transfer coefficient were widely investigated, and the optimum conditions were obtained. Increasing the alternating magnetic field frequency and thevolume fraction led to better heat transfer enhancement. The effect of the magnetic field in low Reynolds numbers was higher. The results showed that the modeling data were in a very good agreement with experimental data. The maximum error was around 10%.
  Keywords: Ferrofluid, nanoparticles, convective heat transfer, alternating magnetic field
 • N. Davoodi, J. Moradloo Pages 27-44
  In this research, nonlinear dynamic analysis of concrete shear wall using a new nonlinear model based on damage mechanics approach and considering bond slip effects is presented. Nonlinear behavior of concrete is modeled by a rotational smeared crack model using damage mechanics approach. The proposed model considers major characteristics of the concrete subjected to two and three dimensional loading conditions. These characteristics are pre-softening behavior, softening initiation criteria and fracture energy conservation. The model was used in current research analysis after verification by some available numerical tests. Reinforcements are modeled by a bilinear relationship using two models: Discrete truss steel element and Smeared model. In Discrete model the effects of bond-slide between concrete and rebar is mentioned using the bond-link element model concept. Based on the presented algorithms and methodology, an FEM code is developed in FORTRAN. The validity of the proposed models and numerical algorithms has been checked using the available experimental results. Finally, numerical simulation of CAMUS I and CAMUS III reinforced concrete shear walls is carried out. Comparisons of deduced results confirmthe validity of proposed models. The obtained results, both in the expected displacements and crack profiles for the walls, show a good accuracy with respect to the experimental results. Also, using discrete truss element model with respect to the smeared steel model leads to increasing the accuracy of maximum displacement response to 7% in analysis.
  Keywords: Reinforced concrete wall, damage mechanics, smeared crack, bond, slip, nonlinear dynamic analysis
 • K. Shakeri, M. Mohebbi, G. Alizadeh Pages 45-62
  Since there is no closed-form formula for designing TMD (Tuned Mass Damper) for nonlinear structures, some researchers have proposed numerical optimization procedures such as a genetic algorithm to obtain the optimal values of TMD parameters for nonlinear structures. These methods are based on determining the optimal values of TMD parameters to minimize the maximum response (e.g. inter story drift) of the controlled structure subjected to a specific earthquake record. Therefore, the performance of TMD that has been designed using a specific record strongly depends on the characteristics of the earthquake record. By changing the characteristics of the input earthquake record, the efficiency of TMD is changed and in some cases, it is possible that the response of the controlled structure is increased. To overcome the shortcomings of the previous researches, in this paper, an efficient method for designing optimal TMD on nonlinear structures is proposed, in which the effect of different ground motion records is considered in the design procedure. In the proposed method, the optimal value of the TMD parameters are determined so that the average maximum response (e.g. inter story drift) resulting from different records in the controlled structure is minimized. To illustrate the procedure of the propose method, the method is used to design optimal TMD for a sample structure. The results of numerical simulations show that the average maximum response of controlled structure resulting from different records is reduced significantly. Hence, it can be concluded that the proposed method for designing optimal TMD underdifferent earthquakes is effective.
  Keywords: Tuned Mass Damper (TMD), nonlinear dynamic analysis, genetic algorithm, optimization
 • M. Safari, M. Nili Ahmadabadi, A. Ghaei, E. Shirani Pages 63-77
  In this research, a new method called elastic surface algorithm is presented for inverse design of 2-D airfoil in a viscous flow regime. In this method as an iterative one, airfoil walls are considered as flexible curved beams. The difference between the target and the current pressure distribution causes the flexible beams to deflect at each shape modification step. In modification shape algorithm, the finite element equations of two-node Timoshenko beam are solved to calculate the deflection of the beams. In order to validate the proposed method, various airfoils in subsonic and transonic regimes are studied, which show the robustness of the method in the viscous flow regime with separation and normal shock. Also, three design examples are presented here, which show the capability of the proposed method.
  Keywords: Inverse design, airfoil, elastic surface algorithm, aerodynamic performance improvement, viscous flow regime
 • M. Ghomeshi Bozorg*, M. Keshmiri Pages 79-95
  In this paper, considering all the linear and nonlinear inertia terms of moving masses on a flexible beam, the dynamic response and dynamic stability of the beam are studied. Homotopy perturbation method is used to perform the analysis and results are provided in a stability map for the different values of mass and velocity of the moving masses. It is concluded that there is a borderline in the diagram that separates the stable and unstable regions. For the first time, this borderline is determined semi-analytically. Results of the stability analysis are validated using the Floquet theory. In addition to this borderline, it is also concluded that the Homotopy perturbation method is capable of evaluating the new critical values for mass and velocity which cause vibration resonance in the beam. The locus of these resonant points, which is totally a new finding in dynamic analysis of beam-moving mass problem, is determined semi-analytically. Finally, the effect of the friction between the beam and the moving mass is studied on the stability of the system and resonant conditions. Accuracy of the results for this case is also evaluated with a numerical simulation.
  Keywords: Beam, moving mass, homotopy perturbation method, dynamic stability, resonant conditions
 • A. R. Rahmati, S. Niazi Pages 97-118
  In this study, for the first time, a comparison of single-relaxation-time, multi-relaxation-time and entropic lattice Boltzmann methods on non-uniform meshes is performed and application of these methods for simulation of two-dimensional cavity flows, channel flows and channel flows with sudden expansion is studied in the slip and near transition regimes. In this work, Taylor series expansion and least squares based lattice Boltzmann method is utilized in order to apply the lattice Boltzmann models on non-uniform meshes. A diffuse scattering boundary condition and a combination of bounce-back and specular boundary conditions are employed to obtain the slip at the walls. Besides, the relaxation times of lattice Boltzmann methods are computed in terms of Knudsen number. Different lattice Boltzmann methods are used to simulate lid-driven micro cavity flows and their results are compared with each other and with those obtained in the literature. Then, the best model in accuracy and stability, i.e. multi-relaxation-time lattice Boltzmann method, is applied to simulate the micro channel flow in different Knudsen numbers. Results show that the proposed method on non-uniform meshes is capable of simulating micro flows problems in the slip and the transition regimes.
  Keywords: Taylor series expansion, least squares based lattice Boltzmann method, Knudsen number, microcavity, microchannel, sudden expansion
 • M. Hassan Baziar, M. Rabeti Moghadam*, D. S. Kim, Y. W. Choo Pages 119-137
  In this paper, a numerical model was first verified against dynamic centrifuge tests results performed on an underground subway tunnel and then, the effect of underground structure on peak ground acceleration (PGA) at the ground surface investigated considering linear and nonlinear behavior for the soil. The results show that in the range of natural frequency of the system, nonlinear model shows deamplification of PGA with respected to the freefield. Whereas, linear model shows opposite trend. Out of the range of natural frequency of the system, linear and nonlinear models predict same results and for both model, underground tunnel resulted in amplification of low frequencies and deamplification of high frequencies with respected to the freefield.
  Keywords: Underground structure, freefield, Peak Ground Acceleration (PGA), linear, nonlinear behavior of soil, parametric study, FLAC 2D software
 • G. Ghodrati Amiri, A. Zare Hosseinzadeh Pages 139-154
  Center of Excellence for Fundamental Studies in Structural Engineering, School of Civil Engineering,Iran University of Science & Technology Abstract: In this paper a new vibration-based damage detection method for damage localization in shear frames is presented. For this purpose, a new damage index is proposed by means of static displacements estimated using only the first several modes data and Grey Relation Theory. The efficiency of the presented method has been demonstrated through studying several damage scenarios on three examples of shear frames with different number of stories and the effects of various situations such as the existence random noises in the recorded data, number of available modes, different damage scenarios and irregularity in the structural characteristics have been studied on the applicability of the presented method. The obtained results show the robustness and good performance of the presented method in the damage diagnosis of shear frames. Some of the most important advantages of the suggested method can be summarized as its ability in damage localization by means of only the first mode data, low sensitivity to the random noises and high speed and accuracy in estimating damage locations.
  Keywords: Damage localization, Grey Relation Theory, modal data, static displacement, shear frame
 • R. Seifi, M. Farrokhi Pages 155-164
  Buckling under compression is a common phenomenon for thin-walled structures. Under certain conditions, they can also buckle locally under tensile loads. In this paper, the buckling of cracked panels is investigated. Effects of some parameters such as the length and orientation of crack, length, width and thickness of the panel and boundary conditions on the compressive and tensile buckling loads are determined. The results show that the dimensions of panels have the least and characteristics of crack have the most effect on the buckling.
  Keywords: Buckling, tensile, compressive loads, panel, crack