فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و ششم شماره 7 (مهر 1394)
 • سال بیست و ششم شماره 7 (مهر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی کاظمی *، حسین نوروزی صفحات 542-549
  پیش زمینه و هدف
  زخم پپتیک بیماری با شیوع بالا در دنیا می باشد و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) مسئول ایجاد 25-15 درصد زخم های معده می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر ویتامین E خوراکی بر زخم معده ناشی از آسپرین از راه خوراکی و تزریقی در موش رت انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت مداخله ای (آزمایشگاهی) روی 30 سر موش صحرایی نر (رت) با وزن 20±200 انجام گردید که به صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند شامل گروه کنترل، گروه دریافت کننده mg/kg 200 آسپرین خوراکی، گروه دریافت کننده mg/kg 200 آسپرین تزریقی، گروه دریافت کننده ویتامین E با دوز mg/kg 100 نیم ساعت قبل از دریافت آسپرین خوراکی و گروه دریافت کننده ویتامین E با دوز mg/kg 100 نیم ساعت قبل از دریافت آسپرین تزریقی بودند. عدد J. Score حاصله به صورت S.E.M ± J. Score گزارش شد و مقایسه بین داده ها با استفاده از آزمون t استودنت و ANOVA صورت گرفت و P < 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  ازلحاظ میزان زخم زایی، J. Score زخم های حاصل از تجویز آسپیرین تزریقی شدیدتر و بالاتر بود (5/ 0±83/ 18)، در رتبه بعدی J. Score زخم های حاصل از تجویز آسپیرین خوراکی (6/ 0±1/ 16)، پس ازآن J. Score ویتامین E + آسپیرین تزریقی با (3/ 0±6/ 8) و J. Score گروه ویتامین E + آسپیرین خوراکی با (4/ 0±3/ 7) کمترین میزان بود.
  بحث و نتیجه گیری
  کاهش معنی داری در کاهش زخم زایی آسپیرین در گروه هایی که قبل تزریق آسپیرین، ویتامین E به صورت خوراکی به موش ها داده شده بود، مشاهده شد (P < 0.05).
  کلیدواژگان: زخم معده، آسپیرین، ویتامین E
 • احد زینالی، حسن صابری، اقدس ارجمند *، امید اثنی عشری، مهدی اقدسی صفحات 550-560
  پیش زمینه و هدف
  هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی میزان تاثیر انرژی فوتون های تابشی (6 و 15 مگاولت) و همچنین تعداد میدان های تابشی (3 و 4 میدان) بر توزیع دوز تومور و دوز دریافتی بافت های در معرض خطر در رادیوتراپی سرطان مثانه است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از اطلاعات تصاویر سی تی اسکن 12 بیمار مرد مبتلا به سرطان مثانه استفاده گردید. برای هریک از بیماران 8 سناریوی مختلف تابشی (با انرژی های 6 و 15 مگاولت و بیناب های تابشی سه میدان و چهار میدان)، طراحی و دوز کلی 6100 سانتی گری (4500 سانتی گری لگن و 1600 سانتی گری مثانه) منظور شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از انرژی های 15 مگاولت برای تابش کل لگن و مثانه با به کارگیری 3 میدان تابشی به بیشینه یکنواختی و همگنی دوز در بافت تحت تابش می انجامد. همچنین استفاده از انرژی 15 مگاولت برای تابش کل لگن و مثانه و به کارگیری 4 میدان تابشی منجر به کاهش میانگین دوز تجمعی در پروستات و سر استخوان های ران می گردد. درعین حال به منظور کاهش دوز میانگین تجمعی رکتوم در پرتودرمانی مثانه، بهتر است از 3 میدان تابشی با انرژی 15 مگاولت برای لگن و 6 مگاولت برای مثانه استفاده گردد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر قابل توجه انتخاب مناسب انرژی فوتون و تعداد میدان های تابشی بر چگونگی توزیع دوز در بافت تومورال و همچنین دوز تجمعی بافت های در معرض خطر در پرتودرمانی سرطان مثانه می باشد.
  کلیدواژگان: پرتودرمانی، انرژی فوتون، تعداد میدان تابشی، سرطان مثانه، طراحی درمان
 • علی احمد آقاپور *، سیدغلامرضا موسوی، کامیار یغماییان صفحات 561-570
  پیش زمینه و هدف
  کاتکول به عنوان یک ترکیب فنلی، سرطان زا و سمی مطرح بوده و از طریق فاضلاب های صنایع مختلف وارد محیط زیست می شود. هدف اصلی این طرح، بررسی کارایی فرایند ازنی در حذف کاتکول از آب هست.
  مواد و روش کار
  برای تعیین غلظت کاتکول از دستگاه کروماتوگرافی گازی با فشار بالا (HPLC) استفاده گردید. غلظت ازن و اکسیژن موردنیاز شیمیایی (COD) با روش های استاندارد انجام گرفت.
  یافته ها
  کارایی فرایند ازن زنی در تجزیه کاتکول تحت شرایط بهینه (10 pH، غلظت mg/L 100، دوز ازن زنی mg/min 1/2 و زمان واکنش min 20 (100% بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این فرایند تا غلظت mg/L 100 می تواند به عنوان فرایند مستقل در تصفیه آب های آلوده به کاتکول مورداستفاده قرار گیرد. همچنین به علت داشتن اثر هم افزایی فرایند ازن زنی با فرایندهای بیولوژیک، درصورتی که غلظت کاتکول از mg/L 1000 کمتر باشد، این فرایند می تواند به عنوان پیش تصفیه مورداستفاده قرار گیرد. بنابراین فرایند ازن زنی می تواند به عنوان یک فرایند تصفیه مستقل و فرایند پیش تصفیه برای تجزیه و معدنی سازی ترکیبات شیمیایی سمی و مقاوم به تجزیه بیولوژیکی مطرح باشد.
  کلیدواژگان: ازن زنی، تجزیه شیمیایی، محلول های آبی و کاتکول
 • عباس احمدی *، مصطفی مصطفوی صفحات 571-581
  پیش زمینه و هدف
  سندروم تخمدان پلی سیستیک (PCOS) شایع ترین ناهنجاری آندوکرینی با علتی ناشناخته است که 5 الی 10 درصد زنان را در سنین باروری مبتلا می سازد. قابل استنادترین نشانه برای وجود تخمدان پلی سیستیک، افزایش آندروژن های خونی (هایپرآندروژنیسم) می باشد که باعث ایجاد عوارضی مانند قاعدگی نامنظم، پرمویی، عدم تخمک گذاری، نقص در لانه گزینی و غیره می شود هدف از این مطالعه بررسی اثر شیرین بیان بر عوارض بافتی و هورمونی هایپرآندروژنیسم ایجادشده توسط PCOS تجربی می باشد.
  مواد و روش کار
  60 قطعه موش سوری به 6 گروه تقسیم شدند: گروه های کنترل، هایپرآندروژن، تیمار 1 mg/kg)150 (، تیمار 2 mg/kg)300 (، تیمار 3mg/kg)450 (و تجویز شیرین بیان تنها با دوز mg/kg450 صورت گرفت. گروه های هایپرآندروژن و تیمار 21 روز متوالی لتروزول با دوز mg/kg 2 از طریق خوراکی دریافت کردند. گروه های تیماری دو ساعت بعد عصاره را از طریق خوراکی دریافت کردند. بعد از پایان دوره درمان بعد از بی هوشی از حیوانات خون گیری و نمونه های سرمی جهت مطالعات هورمونی تهیه شد. بعد از آسان کشی نمونه های شاخ رحم جهت مطالعات بافتی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  مقایسه نتایج گروه های مختلف نشان داد که در گروه هایپرآندروژن پارامترهای بافت شناسی شاخ رحم شامل قطر، ضخامت دیواره، اپیتلیوم و آندومتر رحم به شدت افت کرده بود. همچنین نتایج حاصل از بررسی آزمایشات هورمونی نیز نشان دهنده افزایش میزان هورمون تستوسترون در گروه های دریافت کننده لتروزول بود. عصاره شیرین بیان توانسته بود اثرات محافظتی نسبی داشته باشد (05/ 0> P).
  بحث و نتیجه گیری
  به طورکلی می توان نتیجه گرفت که تجویز عصاره هیدروالکلی شیرین بیان در دوز مناسب، به دلیل مواد موثره مختلف ازجمله خاصیت آنتی اکسیدانتی خود اثرات سوء هایپرآندروژنیسم بر دستگاه تناسلی موش ماده را بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان سیستیک، هایپرآندروژنیسم، رحم، لتروزول، شیرین بیان
 • فریبا اسلامیان، فراز نطقی *، سیدکاظم شکوری، یعقوب سالک زمانی صفحات 582-593
  پیش زمینه و هدف
  پلانتار فاسئیت دردی است که در اثر التهاب محل اتصال فاسیای پلانتار به قسمت داخلی توبروزیته کالکانئوس ایجاد می شود. هدف از این مطالعه تعیین اثرات شوک درمانی رادیال با انرژی بالا بر روی بهبود سه متغیر درد، فانکشن روزانه و رضایت بیماران و مقایسه آن با تزریقات موضعی کورتیکواستروئید در درمان التهاب مزمن فاسیای کف پا بود.
  مواد و روش کار
  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی مقایسه ای در مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 40 بیمار مبتلا به پلانتار فاسئیت مزمن به طور تصادفی به دو گروه 20 نفره شوک درمانی رادیال با انرژی بالا به مدت 5 جلسه با شدت 2/ 0 میلی ژول بر میلی متر مربع و گروه تزریق موضعی شامل یک نوبت تزریق کورتیکواستروئید دپومدرول تقسیم شدند. شدت درد بر اساس مقیاس آنالوگ بصری در دو حالت صبحگاهی و در طول روز، فانکشن روزانه بر اساس پرسشنامه ایندکس عملکردی پا میزان رضایت با نظرسنجی از بیماران تعیین شد. بیماران در ابتدای مطالعه و در هفته های 4 و 8 پس از درمان موردبررسی و آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه 40 بیمار شامل 33 نفر زن و 7 نفر مرد با میانگین سنی 62/ 8 ± 42/85 مبتلا به پلانتار فاسئیت را در دو گروه درمان شوک درمانی و تزریقات موضعی کورتیکواستروئید مورد مقایسه قرار دادیم. تفاوت معنی داری بین میانگین درد صبحگاهی و روزانه و FFI بیماران در بدو مطالعه، یک و دو ماه بعد در بین دو گروه وجود نداشت.
  کاهش معنی داری در میزان درد صبحگاهی، روزانه و ایندکس عملکردی پا بیماران هر دو گروه در طول درمان وجود داشت (P<0.001). میزان کاهش درد در پایان دو ماه در گروه شوک درمانی بالای 60 درصد و در مورد بهبود فانکشن در حد 4/ 67 درصد بود و در گروه تزریق آستروئید نزدیک به 50 درصد بهبود درد و فانکشن حاصل شد. هرچند تفاوت معنی دار آماری ازنظر میزان این تغییرات بین دو گروه به دست نیامد. (P=0.068، 0.081)
  نتیجه گیری
  هر دو درمان شوک درمانی و تزریق موضعی آستروئید در درمان پلانتار فاسئیت مزمن در کاهش درد و بهبود فانکشن روزانه بیماران تا دو ماه پس از درمان موثرند بدون آنکه تفاوت واضحی در اثربخشی درمانی داشته باشند. لیکن درمان شوک درمانی به دلیل درصد بهبودی بیشتر و رضایت بالای بیماران به عنوان درمان ارجح بیشتر توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: پلانتار فاسئیت، کورتیکواستروئید، شوک درمانی رادیال
 • کاظم حاتمی، نامدار یوسف وند *، فرخنده صیادی صفحات 594-601
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی و گرانی آن ها، امروزه توجه زیادی به گیاهان دارویی می شود که شوید یکی از این گیاهان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی گیاه شوید با حضور و عدم حضور مورفین تزریقی در موش نر با استفاده از آزمون فرمالین بود.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی تعداد 28 سر موش کوچک آزمایشگاهی به 4 گروه کنترل، گروه مورفین (کنترل مثبت)، گروه شوید، گروه شوید + مورفین تقسیم و مورداستفاده قرار گرفتند. عصاره هیدروالکلی شوید با دوز 500 میلی گرم در لیتر آب آشامیدنی به مدت 30 روز به حیوانات داده شد. در گروه کنترل مثبت از مورفین با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن با تزریق تک دوز زیر جلدی استفاده شد. برای به دست آوردن نمره درد از آزمون فرمالین با تزریق 02/ 0 میلی لیتر فرمالین 5درصد به انگشت چهارم دست راست حیوان استفاده شد.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه شوید به روش خوراکی باعث کاهش معنی دار نمره درد در فاز حاد و مزمن درد در آزمون فرمالین می شود. استفاده همزمان عصاره هیدروالکلی گیاه شوید و مورفین اثرات ضد دردی چشمگیرتری داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش اثرات ضددردی شوید مربوط به ترکیبات موجود در آن را تائید می کند و همچنین عصاره این گیاه اثرات ضددردی مورفین را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: درد، آزمون فرمالین، عصاره هیدروالکلی، شوید
 • زهرا اشرفی، رویا کرامت، فرید نجفی، وحیده جلیلی، حمیدرضا خلخالی، جعفر نوروززاده* صفحات 602-608
  پیش زمینه و هدف
  تیروکسین به عنوان ترکیب حیاتی جهت تکامل مغز جنین در اوایل دوران بارداری ضروری می باشد. کمبودید در دوران بارداری می تواند منجر به هیپوتیروئیدیسم مادر و آسیب در رشد عصبی جنین شود. این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات میزانید دفعی (UIC) در طول بارداری زنان در ناحیه روستایی (زیوه) شهرستان ارومیه انجام گردید.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی کاربردی، 107 زن باردار (17 سال < سن) در سه ماهه اول بارداری (12 هفته >) وارد مطالعه و نمونه ادرار تصادفی جمع آوری شد. غلظتید ادراری بر اساس واکنش ساندل- کولتف انجام و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 22.0 SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سن جمعیت مورد مطالعه 5± 26 سال بود. میانه UIC در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری، 62، 130 وμg/L 90 بود. آزمون اندازه گیری مکرر تفاوت معنی داری، در بین میانه های UIC در سه مرحله بارداری (0.001 > P) نشان داد. فراوانی کمبود (UIC کمتر از μg/L 150) در سه ماهه اول، دوم و سوم به ترتیب 98 درصد، 67 درصد و 80 درصد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که 81 درصد زنان باردار بخش زیوه شهرستان ارومیه بر با کمبودید خفیف تا متوسط μg/L)150UIC ≤) دارند. همچنین، افزایش چشمگیری در میانه UIC سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماهه اول و سوم وجود داشت. الگوی UIC حاضر با الگوی به دست آمده از مناطق کفایتید در ایران متفاوت بود. این تفاوت ممکن است بیانگر تاثیر کل ذخایرید بدن بر روی الگوی UIC در طول دوران بارداری باشد. بنابراین، تامینید کافی مادران باردار به ویژه در سه ماهه اول برای سلامت جنین حیاتی بوده و بایستی در اولویت های برنامه کاری سازمان های بهداشتی به منظور جلوگیری از عقب ماندگی روانی، اختلال در رشد و افزایش مرگ ومیر در میان کودکان تازه متولد شده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بارداری، ید دفعی ادرار، کمبودید
 • رقیه سامانی پور، مجید تبیانیان *، نادر مصوری، سلمان احمدی اسبچین، مرتضی تقی زاده، کیومرث سلیمانی صفحات 609-616
  پیش زمینه و هدف
  علی رغم استفاده از واکسن ب.ث.ژ از سال 1921 تابه حال، هنوز بیماری سل به عنوان دومین عامل مرگ ومیر در بین بیماری های عفونی محسوب می گردد. با افزایش مقاومت عامل مولد سل (مایکوباکتریوم توبرکولوزیس) به آنتی بیوتیک های معمول و وسیع الطیف و همچنین با ظهور HIV و عفونت این ویروس با مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، مقابله با این بیماری بیشتر به چالش کشیده شده است. شناخت آنتی ژن های موثر در ایمنی زایی محافظتی می تواند به عنوان کاندیدی برای طراحی واکسن های نوین باشد. ازجمله این آنتی ژن ها Ag85B و TB10.4 می باشد که با وزن مولکولی به ترتیب 30 و 10 کیلودالتون توسط لنفوسیت های T شناخته شده و سبب القاء پاسخ قوی Th1 و درنتیجه بالا بردن تولید IF-γ می گردند. هدف از این تحقیق، ساخت کاست ژنی حاصل از تلفیق دو ژن فوق در درون وکتور pcDNA3 می باشد.
  مواد و روش ها
  DNA متعلق به مایکوباکتریوم توبرکولوزیس سویه H37Rv به روش روتین استخراج گردید. ژنوم کدکننده این دو آنتی ژن توسط پرایمرهای اختصاصی به روش PCR تکثیر و سپس تلفیق گردید و پس از هضم آنزیمی درون وکتور یوکاریوتی pcDNA3 کلون گردید. پلاسمید نوترکیب فوق در باکتری E.coli DH5α ترنسفورم گردید و پس از تخلیص، توسط آنالیز آنزیمی و توالی یابی مورد تایید واقع شد.
  یافته ها
  نتایج تعیین توالی و آنالیز آنزیمی تایید نمود که کلونینگ با موفقیت انجام شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  قطعات TB10.4 و Ag85B ترکیب گردید و در وکتور pcDNA3 با موفقیت کلون گردید. در مطالعات بعدی می توان بیان ژن را در رده سلولی ارزیابی نمود و از این کاست ژنی به عنوان واکسن DNA استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کاست ژنی، TB10.4 و Ag85B، مایکوباکتریوم توبرکولوزیس
 • حسن بسکابادی، مریم کلاته ملایی* صفحات 617-624
  پیش زمینه و هدف
  دهیدراتاسیون می تواند منجر به تشدید زردی و بروز نارسایی کلیه گردد لذا ممکن است بین نارسایی کلیه وزردی نیز ارتباط باشد یکی از این عوامل مشترک بروز نارسایی حاد کلیه و زردی، دریافت ناکافی شیر است. هدف از انجام مطالعه حاضر شناخت ارتباط احتمالی میان دهیدراتاسیون ناشی از دریافت ناکافی، سیربالینی زردی و ازتمی پیش کلیوی (Prerenal) در نوزاد می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی است که در فاصله سال های 86 تا 92 بر روی 966 نوزاد مبتلا به زردی صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل تمامی نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان قائم (عج) است که آزمون های بررسی عملکرد کلیه در آن ها صورت گرفته است. نوزادانی که سطح کراتینین (Cr) خونشان بیشتر از 1.2 میلی گرم بر دسی لیتر و سطح اوره (Urea) خونشان بیش از 40 میلی گرم بر دسی لیتر بود در گروه تجربی و کمتر از این مقادیر در گروه شاهد قرارگرفته اند. با در نظر گرفتن معیار ذکرشده 141 نوزاد در گروه کنترل و 141 نوزاد در گروه تجربی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گروه مورد پس از زردی دومین علامت شایع موقع مراجعه هیپرترمی و پس ازآن کاهش وزن، بی قراری و بی اشتهایی بوده است. در گروه شاهد زردی شایع ترین علامت بوده است. در کاهش وزن بیش از 10 درصد وزن تولد بیش از 86 درصد نوزادان گروه مورد به درستی بیمار و دچار نارسایی کلیه تشخیص داده شدند و 78 درصد نوزادان گروه شاهد نیز به طور صحیح سالم تشخیص داده شدند. در کاهش وزن بیش از 7 درصد، بیش از 75 درصد نوزادان گروه مورد به درستی بیمار و دچار نارسایی کلیه تشخیص داده شدند و 80 درصد نوزادان گروه شاهد نیز به طور صحیح سالم تشخیص داده شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  نوزادان دچار زردی ازنظر کاهش وزن و عوارض آن کنترل شوند نوزادان زرد بی قرار و یا دچار هیپرترمی حتما ازنظر درصد کاهش وزن بررسی و در صورت کاهش وزن بیشتر از 7 درصد باید ازنظر نارسایی کلیه بررسی و ارزیابی گردند.
  کلیدواژگان: نوزاد، دهیدراتاسیون، زردی، نارسایی حاد کلیه
 • محدثه لکزایی، شاکر سالاری لک *، حمیدرضا خلخالی، داوود ملکی، امید اثنی عشری صفحات 625-633
  پیش زمینه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در جوامع انسانی بوده و یک سوم سرطان ها در زنان را به خود اختصاص می دهد. گر چه نقش سن در شیوع سرطان پستان، کاملا اثبات شده است ولی در مورد اثر سن در پیش آگهی و ارتباط آن با عوامل موثر در سیر سرطان اختلاف نظر وجود دارد. سن در زمان تشخیص یک عامل مستقل در تعیین طول عمر و پیش آگهی بیماری است که باید موردتوجه قرار گیرد. در این مطالعه رابطه ی بین سن زمان تشخیص بیماری در دو گروه کمتر 40 سال و بیشتر 40 سال با بقا کلی بیماران موردبررسی قرار گرفته است.
  مواد و
  روش
  این مطالعه، یک مطالعه ی مقطعی با اهداف تحلیلی است که در آن داده های سال های 1380 تا 1392 موردبررسی قرار گرفت. نمونه موردمطالعه کلیه ی بیماران مبتلا به سرطان پستان تاییدشده که به بیمارستان امید معرفی شده بودند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و داده ها از پرونده بیماران جمع آوری و مورد پیگیری تلفنی قرار گرفت. برای محاسبه میزان بقای بیماران از روش کاپلان مایر و برای محاسبه تفاوت میانگین ها در دو گروه از روش لگ- رتبه استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 1410 بیمار مبتلا به سرطان پستان در طی 12 سال بررسی شدند. میانگین سن افراد در زمان تشخیص 47.83 با انحراف معیار 10.76 سال بوده و بقای افراد در گروه سنی کمتر از 40 سال به صورت معناداری بیشتر از گروه سنی بیشتر از 40 سال بود.
  نتیجه گیری
  بقای سرطان پستان با سن رابطه ی مستقیم دارد، به این معنی که ایجاد بیماری در سنین بالا موجب کاهش بقا و مدت زمان بدون بیماری می شود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سن، بقا، استان آذربایجان غربی
|
 • Ali Kazemi *, Hossein Nowrozi Pages 542-549
  Background and Aims
  Gastric ulcers are common worldwide that occur due to different agents such as stress، cigarettes، non-steroid anti inflammatory drugs (NSAIDs) administration، and ethanol. NSAIDs are responsible for 15- 25 % all gastric ulcers. This study was done to evaluate the effects of oral vitamin E on oral and intra peritoneal (I. P) aspirin induced-gastric ulcers in rats.
  Materials and Methods
  This experimental (interventional) study was done on 30 rats weighing 200±20 gr which randomly were divided into 5 groups including the control group، group receiving 200 mg/kg oral aspirin، group receiving 200 mg/kg aspirin as I. P، group receiving 100 mg/kg vitamin E pre oral aspirin administration، and group receiving 100 mg/kg vitamin E pre I. P administration of aspirin groups. Ulcers were evaluated by J. Score method (reported as J. Score±S. E. M. t student)، and ANOVA was used for data analysis.
  Results
  J. Score of IP administration of aspirin was 18. 83±0. 5 and then J. Score of oral administration of aspirin was 16. 1±0. 6، J. score of vitamin E ± I. P administration of aspirin was 8. 6 ± 0. 3 and finally J. score of vitamin E±oral administration of aspirin was 7. 3±0. 4. Significant decrease was considered in ulcers in groups in which oral vitamin E administrated pre aspirin administration (P< 0. 05).
  Conclusion
  Vitamin E decreased aspirin induced gastric ulcers via antioxidant effects.
  Keywords: Gastric ulcer, Aspirin, Vitamin E
 • Ahad Zeinali, Hassan Saberi, Aghdas Arjmand *, Omid Esnaashari, Mehdi Aghdasi Pages 550-560
  Background and Aims
  The main aim of this study was to evaluate the effect of the photon energies (6 and 15 MV) and the number of radiation fields (3 fields and 4 fields) on tumor dose distribution and dose received by organs at risk in radiation therapy of bladder cancer.
  Materials and Methods
  In this study, CT images of 12 patients with bladder cancer were used. And 8 different radiation treatment plans were designed for each patient (with energies of 6 and 15 MV and 3 and 4 fields), and a total dose of 6100 cGy (4500 cGy for pelvic and 1600 cGy for bladder) was used.
  Results
  The results showed that the use of 15-MV energies for radiation of the pelvic and bladder using 3 radiation fields lead to maximum uniformity and homogeneity of dose in the irradiated tumor tissue. The results also showed that the use of 15-MV energies for radiation of the pelvic and bladder and the use of 4 radiation fields in patients decrease the average integrated dose in the prostate and femur heads. However, based on the results obtained to reduce the average integrated dose of rectum in bladder radiation therapy, 3 radiation fields with energy of 15 MV for pelvic and 6 MV for bladder should be used.
  Conclusion
  The results indicate a significant effect of photon energy and the number of radiation fields on distribution of dose in the tumor tissue and also the amount of dose received by organs at risk in radiotherapy of patients with bladder cancer.
  Keywords: Radiotherapy, Photon beam energy, Radiation field, Bladder cancer, Treatment planning
 • Ali Ahmad Aghapour *, Seyed Gholamreza Moussavi, Kamyar Yaghmaeian Pages 561-570
  Background and Aims
  Catechol, a phenolic compound, is carcinogenic and toxic and enters the environment through industrial waste. The main objective of this paper was to evaluate the performance of the ozone in the removal of catechol from water.
  Materials and Methods
  Catechol concentration was determined using a high-pressure gas chromatography (HPLC). Concentration of ozone and chemical oxygen demand (COD) was measured using standard methods.
  Results
  Efficiency of ozonation process in catechol degradation at optimum conditions (pH 10, catechol concentration 100 mg/L, ozone dosage 2.1 mg/min and reaction time 20 min) was 100%.
  Conclusion
  Ozonation process can be used alone if the catechol concentration is less than 100 mg/L. Also, due to the synergistic effect of ozonation process with biological processes, this process can be used as pre-treatment if the catechol concentration is less than 1000 mg/L. The ozonation can be regarded as the only treatment and pretreatment process for the degradation of organic chemical compounds that are toxic and resistant to biodegradation.
  Keywords: Ozonation, Degradation, Aqueous solutions, catechol
 • Abbas Ahmadi *, Mostafa Mostafavi Pages 571-581
  Background and Aims
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder of unknown cause that affects 5 to10 percent of women in childbearing age. The most reliable indicator for the presence of PCOS is increasing blood androgen (hyperandrogenism) which causes symptoms such as menstrual irregularities, hirsutism, anovulatory, implantation failure and so on. This study aimed to investigate how hyperandrogenism-induced polycystic ovary syndrome (PCOS) affects histological and hormonal parameters.
  Materials and Methods
  Sixty mice were divided into six groups of control and experimental. Hyperandrogenism (HA) was induced by oral administration of 2mg/kg letrozole and protective effects of licorice root were studied in three doses: 150, 300, 450 mg/kg by gavage for 21 consecutive days. The sixth one was administrated by 450 mg/kg licorice extract alone (Each group had 10 mice). After 21 days animals were anesthetized and blood sample was taken for hormonal assay. Also histological samples of uterine horne were fixed. Histological and histomorphometrical studies were done by hematoxylin and eosin staining. The level of testosterone was measured in serum.
  Results
  Comparing the results of different groups showed that histological parameters including diameter, wall, epithelial and endometrium thickness in hyperandrogen uterine horn greatly reduced. The results of the study also indicated an increase in the hormone testosterone in the group receiving letrozole. Also licorice root extract was able to have a protective effect relatively.
  Conclusions
  Finally, it can be concluded that administration of appropriate doses of licorice root extract has improved antioxidant ingredients so that HA and its adverse effect on female reproductive system was reduced.
  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Hyper androgenism, Uterus, Letrozole, Licorice root
 • Fariba Eslamian, Faraz Notghi *, Seyed Kazem Shakoori, Yaghoob Salek Zamani Pages 582-593
  Background and Aims
  Plantar fasciitis is pain caused by inflammation of the plantar fascia at the junction of the medial calcaneal tuberosity. The aim of this study was to determine the effectiveness of high energy radial extracorporeal shock wave therapy (RSWT) versus local steroid injections in the treatment of chronic plantar fasciitis.
  Materials and Methods
  In a randomized clinical trial that was performed in the Department of Rehabilitation and Physical Medicine of Tabriz University of Medical Sciences, 40 patients with chronic plantar fasciitis were randomly divided into two gropus with 20 patients, that RSWT group underwent five step high energy radial extracorporeal shock wave therapy (RSWT) with 0.2 mj/mm2 and local injection group included injection of depomederol steroid. Pain severity at the base of visual analogue scale at moring and day length, daily function base on Foot function index questionnaire and satisfaction with polling of patients were determind.
  Results
  In this study, 40 patients including 33 female and 7 male patients with the meas age of 42.85±8.62 year with plantar fasciitis underwent high energy radial extracorporeal shock wave therapy (RSWT), and local steroid injections were evaluated. Significant difference was not found between morning and daily pain of pateints at the beginning of the study, one and two months later. Significant decrease was found in mornig and daily pain and FFI of patients in both groups during treatment (P<0.001). Pain reduction rate at the end of two months in RSWT group was above 60% and in function improvement was about 67.4% and in stroeid injection group was near 50% in pain relife and function. Although significant statistical difference was not found in this changes between two groups (P=0.068,0.081).
  Conclusion
  Both shock therapy and local steroid injection was effective in treatment of chronic plantar fasciitis in reduction of pain and improve daily function of patients up to two months after treatment without significant differences in their therapeutic efficacy. However, shock wave therapy because of more percent improvement and high patient satisfaction was more recommended as the preferred treatment.
  Keywords: Plantar Fasciitis, Corticosteroid, Extracorporeal shock wave therapy
 • Kazem Hatami, Namdar Yousofvand *, Farkhondeh Sayadi Pages 594-601
  Background and Aims
  Due to the side effects of chemical drugs and their expensive prices, nowadays medicinal plants are of great interest, and dill is one of these plants. The aim of the present study was evaluating analgesic effect of dill ethanol extract in male mice by using formalin test in the presence and absence of intravenous morphine.
  Materials and Methods
  In this study, 28 mice were used and divided into 4 groups of control, morphine (positive control), dill, and dill+ morphine. Ethanol extract of dill, 500 milligrams per liter in drinking water for 30 days was given to the animals. In positive control group, 10mg/kg of morphine was injected with a single dose subcutaneously. Pain scores obtained using formalin test with injection 0.02 ml of formalin 5% to the fourth finger of the animals’ right hand.
  Results
  The results of this study showed that dill ethanol extract by oral administration method decreased pain scores in the acute and chronic phases of formalin-induced pain. Concurrent using of ethanol extract of dill and morphine had dramatic analgesic effect.
  Conclusion
  The results of this study confirm that compounds present in dill have analgesic effects and also increase the analgesic effects of morphine.
  Keywords: Pain, Formalin test, Dill ethanol extract
 • Zahra Ashrafi, Roya Keramat, Farid Najafi, Vahideh Jalili, Hamid Reza Khalkhali, Jaffar Nouroozzadeh* Pages 602-608
  Background and Aims
  Thyroxin is important for the development of fetus brain during early pregnancy. Low body iodine stores during gestation may be present as hypothyroidism in the mother and/or dysfunction in the fetus nervous system. The aim of the present study was to evaluate the trend of urinary iodine excretion (UIC) during pregnancy in Zive District of Urmia County.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 107 pregnant women (age >17 years) at first trimester (<12 weeks) were recruited. Spot urine samples were collected. UIC was assessed by the Sandell – Kolthoff method. Data analysis was carried out by SPSS software version 22.
  Results
  The mean age of the studied population was 26±5 years. Median UIC during the first, second, and third trimester were 62 µg/L, 130 µg/L and 90 µg/L. Repeated measure analysis revealed that the differences between UIC at first trimester and those at second- and third trimester were statistically significant (P<0.001). The prevalence of iodine deficiency (UIC, 150 µg/L) during fist-, second-, and third trimester were 98%, 67%, and 80%, respectively.
  Conclusions
  This study reports that 81% of the pregnant women in Zive District of Urmia exhibited mild to moderate iodine deficiency (UIC ≤ 150 µg/L). Also, a marked elevation in median UIC was seen at the second trimester when compared to first or third trimesters. UIC pattern in the present study is different from those obtained for iodine sufficient regions in Iran. These differences may reflect the impact of whole body iodine stores on UIC pattern during gestation. Therefore, appropriate iodine store during early pregnancy is vital for the well-being of the fetus and should be considered a priority for health service authorities in order to prevent mental dysfunction, impaired growth and increases mortality among new born children.
  Keywords: urnary iodion, excretion iodion, pregnancy
 • Roghayeh Samanipour, Majid Tebianian *, Nader Mosavari, Salman Ahmady Asbchin, Morteza Taghizadeh, Kioomars Soleimani Pages 609-616
  Background and Aims
  Tuberculosis (TB), caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb), remain as a leading causes of mortality among infectious diseases. The only current vaccine, bacillus Calmette-Gue´rin (BCG), displays highly variable efficiency for preventing tuberculosis. Thus, identification of protective antigens could be mentioned for designing new vaccines. Among different Mtb antigens, TB10.4 and Ag85B have been identified as immune stimulator antigens which induce strong cellular responses and increase production of IFN-γ. In this study, we aimed to clone the fusion form of these antigens into a eukaryotic vector (pcDNA3).
  Materials and Methods
  After extraction of Mycobacterium tuberculosis H37Rv genome, the selected genes were amplified by specific primers with PCR method. The gene segments were fused and cloned into eukaryotic pcDNA3 vector. Recombinant plasmid was transformed into E.coli DH5α and after purification was confirmed with restriction enzyme analysis and sequencing.
  Results
  The results of sequencing and digestion demonstrated that TB10.4 & Ag85B genes were successfully fused and cloned into pcDNA3 vector
  Conclusion
  The recombinant plasmid was successfully constructed. In the future studies, the immunogenicity of this cassette could be assessed as a DNA vaccine.
  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, TB 10.4, Ag 85B, Fusion Gene
 • Hassan Boskabadi, Maryam Kalateh Molaee* Pages 617-624
  Background and Aims
  Dehydration can lead to exacerbation of jaundice and renal failure (ARF). One of the common causes of ARF and jaundice is inadequate breastfeeding. The purpose of this study was to evaluate the relationship between dehydration resulting from inadequate breastfeeding and clinical course of jaundice and prenatal azotemia in newborns.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytic study was conducted during the period 2006-2012 on 282 hospitalized infants with jaundice. The study population included all infants with jaundice admitted to the neonatal intensive care unit of Ghaem hospital that renal function tests were performed on them. The experimental group (141 infants) includes neonates with serum creatinine level >1.2 mg/dl and the serum urea level > 40 mg/dl and lower than this values were in the control group (141 infant). T-Test, Mann-Whitney, chi-square and ROC curve were used to analyze the data.
  Results
  Fourteen percent of neonatal jaundice had ARF. The most common symptoms at presentation after jaundice in the case group was hyperthermia, weight loss, irritability, poor feeding and in control group was jaundice. The weight loss>%10 properly diagnosed more than 86% of case group and 78% of neonates in the control group. The weight loss > 7% was properly diagnosed in over 75% of neonates with ARF and 80% healthy infants.
  Conclusion
  Neonatal jaundice must be monitored considering weight loss and its effects. Hyperbilirubinemia infants with restless or hyperthermia must be evaluated from weight loss. Evaluation of renal failure is necessary in weight loss >%7.
  Keywords: Newborn, Dehydration, Jaundice, Acute renal failure
 • Mohaddeseh Lakzaei, Shaker Salarilak *, Hamid Reza Khalkhali, Davood Maleki, Omid Esnaashari Pages 625-633
  Background and Aims
  Breast cancer is the most common cancer in the world and includes one third of cancers in women. Although the role of age in the incidence of breast cancer has been documented but the effect of age on prognosis and its association with factors in the progression of cancer is controversial. Age at diagnosis of an independent factor in determining life expectancy and prognosis of the disease should be considered. The present study aimed to investigate the relationship between age at diagnosis in patients below 40 years and above 40 years with an overall survival of the patients studied.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive cross-sectional study examined the years 2001 to 2013. The study population included patients with confirmed breast cancer were presented to the Omid Hospital. Sampling was census, and patient gathered data from their files. And for completing data telephone follow-up was done. In order to calculate differences in survival between two groups Kaplan-Meier and Log- ranking methods were used.
  Results
  In this study, 1410 patients with breast cancer were studied during 12 years. The mean age at diagnosis was 47.83 with a standard deviation of 10.76 years, and the survival of people in the age group below 40 years was significantly more than those aged over 40 years.
  Conclusions
  Breast cancer survival has direct relationship with age which means that the disease in old age reduces survival and disease-free survival time.
  Keywords: Breast cancer, Age, Survival, West Azerbaijan province