فهرست مطالب

رسانه و فرهنگ - سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عیسی پیری صفحات 1-13
  این مقاله به دنبال تبیین هرمنوتیکی (بینامتنی) از تاثیر بازنمایی های رسانه ای در دگرگونی های فضایی است بنابراین هستی های فضایی نوینی را می کاود که به نوعی مدلول این ارتباط است. در دوران پسامدرن، رسانه ها در واقع کنشگران اصلی در هویت بخشی و تفسیر موضوعات محیطی هستند و با توجه به تکثر هویت ها و چندگانگی تجربه فضایی ما با دیکته های فضایی که ریشه در انگاره های مطلق گرایانه و اقلیدسی از فضا دارند زندگی نمی کنیم. عرصه های غیرقابل کنترل رسانه ها، آشفتگی و کثرت معانی و ایماژها در هنر معاصر و خیالپردازی های ظریف و شاعرانه، حاد واقعی و شکل گیری جامعه مصرفی انبوه و بحران نشانه ها همه منتج از تبلیغات و بازنمودهای رسانه ای است که به نوعی به بحران بازنمایی نشانه شناختی در شهر معاصر منجر شده است. مقاله همچنین از منظر هستی شناسی هایدگر به گشتل تکنولوژی، پگاه فضایی – مکانی ناشی از آن در شهر را می کاود بنابراین معطوف به کارکرد و چگونگی گفتمان تکنولوژی و فضا نیست بلکه ناظر بر چیستی این گفتمان است.
  کلیدواژگان: فضای جغرافیایی، رسانه های ارتباطی انبوه، گشتل تکنولوژی، بحران نشانه شناختی، وانموده
 • محمد علی توانا، سید عبدالله هاشمی اصل صفحات 15-36
  به نظر می رسد مشخصه اصلی جهانی شدن معاصر، رسوخ پذیری مرزهای سرزمینی و تزلزل حاکمیت مطلق دولت هاست. این پدیده با انقلاب اطلاعاتی اخیر همذات است. پروژه ارتباطی اطلاعاتی (اینترنت) طی روند تکاملی خود توانسته در فضای وب سازی جهانی اتصال رایانه های شخصی را در هر نقطه ای از جهان با حداقل امکانات فراهم آورد؛ بر این اساس، مقاله حاضر این پرسش را طرح می نماید که تاثیر فضای مجازی بر هویت سوژه ها چگونه است؟ هدف این نوشتار واکاوی تاثیر فضای مجازی بر حوزه های هویتی سوژه هاست. چارچوب نظری مقاله از نظریه «خودنمایشی» گافمن اخد شده است. بر اساس این چارچوب، فضای مجازی، محیطی برای بازیگری و نمایش سوژه قلمداد می شود؛ فرضیه مقاله حاضر بدین قرار است: فضای مجازی فراقلمرویی عرصه ای برای نمایش انگاره ها و دال های معنایی فراهم آورده که خود به تقابل و تعامل انگاره های هویتی متفاوت می انجامد. روش مقاله حاضر تحلیل انتقادی است. در پایان راهکارهایی جهت برون رفت سوژه از سرگشتگی هویتی ارائه می نماییم.
  کلیدواژگان: فضای مجازی، حوزه های هویت، تحلیل انتقادی، سوژه، سیالیت
 • فاطمه رحمانی، نظام الدین فقیه فقیه صفحات 37-56
  تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها در کیفیت فعالیتهای تبلیغاتی آنها نهفته است. بدیهی است استمرار و توسعه فروش کالا و خدمات زمانی میسر است که طرح تبلیغاتی مشتری را جذب کند. براساس تبلیغات موثر اگر روانشناسی نیاز و سلیقه مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانه پیام در تبلیغ کالا و خدمات لحاظ شود در این صورت اقبال بیشتری نسبت به آن کالا و خدمات صورت خواهد گرفت. نویسنده مقاله معتقد است یکی از عوامل مهم در تبلیغ عامل اخلاق است که موارد مختلف اخلاقی در این نوشتار تبیین شده است و با استفاده از مطالعات مختلف در حوزه تبلیغات اینترنتی به بیان رموز تبلیغات موفق پرداخته که مبتنی بر الگوی ارائه شده محقق است، که این اطلاعات موجب جذب بیشتر و بازگشت مجدد مشتریان الکترونیکی خواهد بود. در انتها به وسیله پرسشنامه ای که با پاسخ توسط متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک پاسخ داده شده است، زمینه تائید و یا تغییر این الگو را فراهم خواهد آورد.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، محتوای پیام تبلیغاتی، رضایتمندی مشتری، آگهی خلاقانه، روانشناسی نیاز مشتری
 • فرزاد زیویار، احسان شهیر صفحات 55-78
  با عنایت به توسعه و پیشرفت کاربردهای جدید فضای سایبر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری در حال تحقق می باشد نمونه آن فیس بوک تبدیل به سامانه ای شده است که بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون کاربر در سراسر جهان مبتلابه آن هستند.
  موضوع امنیت از مهم ترین اهداف و ارزش های اصولی پایدار جامعه است و مهم تر از امنیت، موضوع احساس امنیت است. و بنا بر تحقیقات قبلی محقق یکی از مهم ترین علل استفاده کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی خارجی احساس امنیت می باشد.
  پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی، از حیث نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی (غیرآزمایشی) از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، بر نوعی رابطه علی دلالت دارد. روش انجام تحقیق، پیمایشی است.
  در این پژوهش ابتدا مفهوم احساس امنیت و احساس آسایش از تراکنش های الکترونیکی به عنوان مهم ترین تهدیدهای برای جذب کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی در فضای مجازی پس از تحلیل محتوای مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان و اساتید و فعالین حوزه های مرتبط و تحقیقات انجام شده قبلی محقق شناسایی، گردید و سپس به وسیله پرسش نامه الکترونیکی داده ها جمع آوری و به وسیله نرم افزارهای مرتبط، اثبات گردید، بین (جنسیت، سن و میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک (بااحساس امنیت و بااحساس آسایش کاربران شبکه های اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، فیس بوک، احساس امنیت، احساس آسایش
 • فاطمه قصابی، سید رضانقیب سادات صفحات 79-103
  این پژوهش تلاش می کند تصویری از محتوا و مضامین شبکه های اجتماعی مجازی فیس نما، کلوب، فیس بوک و گوگل+ را ارائه دهد. ضمن آن که پرسش اصلی در این پژوهش آن است که چه متغیر یا متغیرهایی در محتوا و مضامین شبکه های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی با یکدیگر تفاوت دارند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا یک شیوه تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار پیام های ارتباطی به کار می رود. درمجموع، این پژوهش نشان داد بیشتر از تصاویر واقعی، محتوای عکس خنثی، موضوع تفریح و سرگرمی، سبک مطلب یادداشت، محتوای مطلب خنثی، نثر، الگوی اغراق و بزرگ نمایی، تکنیک جلب توجه، صراحت در گفتار و بیان مصادیق، پایبندی به ارزش های انسانی و هدف تفریح و سرگرمی در محتوا و مضامین شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن مشخص شد، سبک مطلب، محتوای مطلب، جهت گیری مطلب، و اصول و قواعد با شبکه های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی رابطه معنی دار دارد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، فیس نما، کلوب، فیس بوک، گوگل+، محتوا
 • محمدساجد هاشمی، میثم فرخی صفحات 105-126
  هدف این پژوهش، سنخ شناسی نگرش های ابراز شده مردم نسبت به روحانیت در سه فیلم زیرنورماه، مارمولک، و طلا و مس می باشد. تلاش بر آن بوده تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی سه فیلم مورد نظر -که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند- مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتایج این تحلیل نشان می دهد که نگرش مردم نسبت به روحانیت در فیلمهای مذکور را می توان به سه گونه ی نگرش مثبت (مانند نگرش مثبت آمیخته با تقدس، نگرش مثبت همراه با احترام، نگرش مثبت همراه با اعتماد، نگرش مثبت کورکورانه و مقلدانه، نگرش مثبت منفعت طلبانه و ابزاری) نگرش منفی (مانند نگرش منفی به استفاده ابزاری از جایگاه روحانیت، نگرش منفی آمیخته با ترس، نگرش منفی همراه با تحقیر و تمسخر، تصورات قالبی منفی) و عناصر مرتبط با تغییر نگرش نسبت به روحانیت (مانند اقناع، ناهماهنگی شناختی) تقسیم و طبقه بندی نمود. نگرش منفی به روحانیت، در این سه فیلم، عمدتا به شکل پیشداوری و تصورات قالبی منفی بازنمایی شده است. مضامین بازنمایی شده در این حوزه عبارت از به قدرت و ثروت رسیدن روحانیون پس از انقلاب اسلامی، استفاده ابزاری روحانیون از لباس روحانیت، فاصله گرفتن روحانیت از متن جامعه، و سنتی بودن همه روحانیون می باشد.
  کلیدواژگان: سینما، روحانیت، مردم، نگرش، بازنمایی
|
 • Isa Piry Pages 1-13
  This article seeks the hermeneutical (inter-textual) explanation of media representation effect in spatial transformations. Therefore it seeks new spatial entities which are the results of this relationship. In postmodern era، the media are the main actors in identifying and interpreting environmental issues and according to plurality of identities and multiplicity of spatial experience، now we don’t live with spatial dictations rooted in absolutism of Euclidian patterns of space. Uncontrolled fields of media، turmoil and meanings diversity and images in contemporary art and poetics and elegant fantasies، hyper-reality and formation of mass consumption society and signs crisis، are all the results of advertisement and this has led to a crisis of semiotic representation in contemporary city. The article studies the results of technology Gestell from the perspective of Heidegger''s ontology. Therefore it does not refer to the function of discourse and space، but refers to the nature of this discourse.
  Keywords: geographical space, mass media, Technology Gestell, semiotic crisis
 • Mohammad Ali Tavana, Ssayed Abdullah Hashemiasl Pages 15-36
  Permeable territorial boundaries and shakable autocracies seem to be main characteristics of temporary globalization. This phenomenon is coexistent with recent information revolution; since telecommunication and information project (internet) was able to facilitate connecting every computer all over the world to others along with its evolutional trend, without necessarily being limited to any boundaries or governance of states. Therefore, the virtual space is created to provide a frame in which subjects can interact with each other free of existing social norms and structures. On this basis, the present paper addresses the question: How virtual space affects identities of subjects? This article aims to investigate how virtual space alters subjects’ characteristics in identity context. Theoretical framework of the paper is inspired by Goffman's self-presentation theory. Based on this framework, virtual space has provided the subject with an environment to act and present himself – an environment in which a subject carries various social, political and cultural masks. The hypothesis examined by the present study is: meta-territorial virtual space has provided a scene for presenting ideas and semantic characteristics which lead to interactions and contrasts between various cultural ideas. This phenomenon creates a battlefield of identity struggles amongst subjects due to high number of subjects and plethora of communicational lingual actions – however not necessarily Habermasian communicational actions – amongst them; hence causing them to be perplexed. The present paper is of critical analysis type. Also authors try to present solutions to confront identity perplexity of subjects in cyber space.
  Keywords: Cyber space, identity, critical analysis, subject, perplexity
 • Fateme Rahmani, Nezamedin Faghih Pages 37-56
  Advertisement is an important communication tool. The success and failure of many organizations and companies lies in the quality of their promotional activities. Obviously, continuity and development of selling products and services is possible when an advertising design absorbs customer. According to effective advertisement, more attention should be paid to psychological needs and taste of the customer. The appropriate and artistic content of the message in promoting goods and services can make the business more successful. The authors believe that another important factor in advertisement is ethics. In this article we represent secrets of successful advertisement based on the proposed pattern. These information absorbs more electronic customers. The proposed pattern has been validated and improved by questionnaire which is filled in by experts in the field of information technology and electronic commerce.
  Keywords: electronic commerce, advertisement message content, satisfaction of customer, creative advertisement, customer's psychological needs
 • Farzad Zivia, Ehsan Shahir Pages 55-78
  According to development of different uses of cyber space, consequential sociocultural changes are happening. Facebook is an example with more than one hundred thirty million clients. Security is one of the most important goals and values of a society. More important is the feel of security. One reason why Iranian users chose foreign social networks is the sense of security. This study, as for its objective is applied research, in terms of data collection is a descriptive (non-experimental) field study and in terms of the relationship between the variables considered, implies a causal relationship. The research method is survey type. In this research first the sense of security and comfort from electronic transactions is studied as the most important threat for social networks in cyberspace to attract users. It's done by the content analysis of interviews with experts, professors and activists of related areas. Then Electronic Data was collected by questionnaire. Benefitting from new software we found out that there was a meaningful relation between gender, age, use of social networks and user's sense of security.
  Keywords: social networks, facebook, sense of security, sense of comfort
 • Fatemeh Gasabi, Seyed Reza Naghibulsadat Pages 79-103
  This study depicts the content of social networks like Facenama, Cloob, Facebook and Google plus. The question here is what variables exist in Iranian content and themes in comparison with non-Iranian networks In this study, we used content analysis method which is an investigative method used to expand on evident content of messaging. Overall, this study indicates that the content is much about actual images, neutral images, entertainment, notifications, exaggeration and hyperbole, attention technique, clarity of speech and human values.However, we concluded that there is a meaningful relation between style and content as well as orientation of context and principles in both Iranian and non-Iranian networks.
  Keywords: social network, facenama, cloob, facebook, google plus, content
 • Mohammad Sajed Hashemi, Meysam Farokhi Pages 105-126
  With regard to the effective role of the clergy and cinema in the society, it is very important to understand and explain the relationship between them in its various dimensions. In this way, the issue of the representation of public attitudes to the clergy in Iranian cinema has been studied in this article. Hence, three related movies "Under the moon light", "Marmoulak", "Gold & Copper" were analyzed with Qualitative content analysis method. The results of this study show that there are three categories for public attitudes to the clergy in the samples: positive attitude, negative attitude, and the elements of attitude change (persuasion and Cognitive dissonance). The negative attitude to the clergy is represented frequently as prejudices and stereotypes. Main Themes represented in this field are summarized in these terms: Clergymen have achieved great power and wealth after the Islamic Revolution in Iran; instrumental usage of the cleric clothing by clergymen; Keeping out from the context of society; and clergymen are traditional.
  Keywords: Cinema, the Clergy, People, Islamic Republic