فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 97، مهر و آبان 1394)
 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 97، مهر و آبان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • قاسم صالح پور*، سید موسی کافی، ایرج صالحی، سجاد رضائی صفحه 367
  زمینه و هدف
  ارزیابی کیفیت زندگی به عنوان سنجش پیامد مولتیپل اسکلروزیس (MS) می تواند نقشی کلیدی در شناسایی اثرات نامطلوب بیماری و تاثیر درمان های مختلف در پیشرفت بهبودی بیماران داشته باشد. از این رو، هدف از مطالعه حاضر، بررسی مختصات روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه زمینه یابی سلامت (SF-36) در MS بود.
  روش بررسی
  162 بیمار به شیوه پیاپی گزینش شده و پایایی همسانی درونی، اعتبار سازه، همزمان، پیش بین و افتراقی SF-36 ارزیابی شد که برای نیل به آن از مقیاس شدت خستگی (FSS) و مقیاس 21 سوالی افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) استفاده گردید.
  یافته ها
  همسانی درونی خرده مقیاس های SF-36 به استثنای عملکرد اجتماعی و مشکلات هیجانی مطلوب بود (0/93 تا 0/42= α). تحلیل اعتبار SF-36 نشان داد که کلیه گویه های پرسش نامه از همبستگی مثبت و نیرومندی با خرده مقیاس مربوط به خود برخوردارند (0/95 تا 0/48 = r)؛ هر یک از خرده مقیاس ها همبستگی معکوس و نیرومندی با سازه های خستگی، افسردگی، اضطراب و استرس داشتند (0/001> P؛ 0/71- تا 0/27- =r)؛ مولفه جسمانی SF-36 نسبت معناداری از واریانس نمره خستگی (0/0001 > P) و مولفه روانی نیز نسبت معناداری از واریانس نمرات افسردگی، اضطراب و استرس را حتی پس از کنترل عوامل مخدوش کننده جمعیت شناختی سن، جنسیت، وضعیت تاهل و تحصیلات پیش بینی نمودند (0001 /0> P) و در نهایت، میانگین تمامی زیرمقیاس های SF-36 در دو گروه از بیماران خسته و نابهنجار نسبت به بیماران غیر خسته و بهنجار به طور معناداری کمتر بود.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی SF-36 اعتبار و پایایی مناسبی داشته و می تواند به منظور سنجش تاثیر پیامدهای MS بر روی کیفیت زندگی بیماران به کار رود.
  کلیدواژگان: اعتبار، پایایی، پرسش نامه SF، 36، مولتیپل اسکلروزیس، ایران
 • ماشاء الله خانه مسجدی*، پوران مهدوی بروجردی، محمد حسین حقیقی زاده، شیرین حافظی بیرگانی، وحید نورالهی فرد، ساناز جعفری، سمانه خانه مسجدی صفحه 385
  زمینه و هدف
  دندان های نامنظم و بیرون زده با اکلوژن نامناسب از دیرباز برای خیلی از افراد به عنوان یک مشکل مطرح بوده است، اما در ارتودنسی معاصر، تعداد افرادی که برای بهبود مشکلات در رابطه با ظاهر صورت به درمان ارتودنسی روی می آورند نسبت به گذشته بیشتر شده است. همچنین ابزارهای مختلفی برای غربالگری بیماران به این درمان ارائه شده است که یکی از آنها ایندکس پیچیدگی نتیجه و نیاز به درمان (ICON) می باشد. با توجه به مطالعات محدود انجام گرفته بر اساس این شاخص، این مطالعه با هدف تعیین نیاز به درمان ارتودنسی بر اساس ایندکس پیچیدگی نتیجه و نیاز به درمان (ICON) در گروهی از دانش آموزان 12-15 ساله شهرستان اهواز انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی بر روی 240 دانش آموز 12-15 ساله مدارس راهنمایی شهرستان اهواز صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای شامل خصوصیات دموگرافیک و معیارهای مختلف ایندکس ICONگردآوری و در نسخه 19 نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس حد آستانه 43، 17/ 19 درصد دانش آموزان طبق ICON نیاز به درمان ارتودنسی داشتند که این میزان در دختران 2/ 22 درصد، و در پسران 8/ 16 درصد بود. همچنین میانگین نمره ICON دانش آموزان در این مطالعه، 61/ 32 بود و ارتباطی بین جنس و سن دانش آموزان با میزان نیاز آنها به درمان ارتودنسی طبق ICON، نیز مشاهده نشد(0/05
  نتیجه گیری
  میانگین ICON در جامعه مورد مطالعه برای هر دو جنس از حد آستانه نیاز به درمان (43) مشخص شده، پایین تر است و لذا انجام مطالعات بیشتر بر اساس این شاخص و مقایسه آن با سایر شاخص ها، به منظور امکان استفاده گسترده تر از این ابزار، توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: نیاز به درمان ارتودنسی، مال اکلوژن، شاخص ICON، دانش آموزان شهر اهواز
 • فرامرز زکوی*، حسین تیموری، نجمه زرنقاش، نعمت الله فرخنده عقیده صفحه 393
  زمینه و هدف
  یکی از معضلات علم دندانپزشکی، در دندانپزشکی ترمیمی ریزنشت است که باعث تلاش برای یافتن ماده ای با کمترین میزان ریزنشت و راهکارهایی برای کاهش ریزنشت شده است. هدف این مطالعه مقایسه لابراتوری میزان ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی در بازسازی کامل دندانی با استفاده از (Clearfil Photo Core-Light Cure (Kuraray، ژاپن در دو روش قراردهی توده ای و قطعه ای است.
  روش بررسی
  تعداد 20 عدد دندان پرمولر انسانی بدون پوسیدگی و شکستگی انتخاب شدند در هر دندان دو باکس کلاس II جداگانه تراشیده شد و دندان ها بطور تصادفی به دوگروه تقسیم شدند، بررسی میزان ریزنشت در قسمت لینگوال و باکال هر ترمیم انجام شد. بدین ترتیب ازهر دندان 2 نمونه تهیه شد.ودرهر گروه40نمونه مورد بررسی قرار گرفت. در گروه اول دندان ها به روش قطعه ای و در گروه دوم دندان ها به روش توده ای ترمیم شدند. نمونه ها تحت 1000 سیکل حرارتی بین 5 درجه سانتی گراد تا55 درجه سانتی گراد قرار گرفتند.سپس دندان ها توسط دیسک الماسی به صورت طولی(مزیودیستالی) به دو قسمت تقسیم شدند، میزان ریزنشت با استریومیکروسکوپ اندازه گیری شد و عمق نفوذ رنگ توسط رتبه بندی از قبل تعیین شده بیان شد.
  یافته ها
  تفاوت آماری معنی داری بین دو روش وجود نداشت و به طور میانگین 76% نمونه ها ریزنشت گرید4 را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به استحکام باند پایین و میزان بالای ریزنشت کامپوزیت Clearfil Photo Core-Light Cure، استفاده از آن به عنوان کامپوزیت زیرساخت پیشنهاد نمی شود.
  کلیدواژگان: ریزنشت، کامپوزیت زیرساخت، تکنیک قراردهی
 • سید رضا سعیدیان*، مسعود زینالی، احمد دشت بزرگ، سید محمود لطیفی صفحه 403
  زمینه و هدف
  درگیری عصب مدیان در مچ دست یکی از شایع ترین نوروپاتی های فشاری بوده که موجب مراجعه بیمار به درمانگاه های بیماران جسمی و حرکتی اعم از ارتوپدی، نورولوژی یا طب فیزیکی می شود. برای تعیین میزان آسیب عصب از گزارش شدت درد توسط بیمار، معاینه، علایم کلینیکی و میزان اختلالات در بررسی های الکترودیاگنوزیس (EDX) استفاده می شود. هدف این مطالعه بررسی ارتباط میان شدت شکایت درد با علائم بالینی، مدت بیماری و یافته های الکترودیاگنوس بود.
  روش بررسی
  در طی دو سال، تمام بیمارانی که برای درد دست ها و علایم سندرم مجرای مچ دست به بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه نمودند از نظر شدت و مدت درد، علایم کلنیکی و الکترودیاگنوس بررسی و به کمک روش های آماری میان آنان ارتباط سنجی به عمل آمد.
  یافته ها
  370 بیمار شامل 234 زن و 136 مرد با میانگین سنی 6/ 12±5/ 47 سال بررسی شدند. گزارش شدت درد 02/ 2±09/ 6 بود. اختلالات EDX در 104 بیمار خیلی خفیف (Minimal CTS)؛ و 166 بیمار، خفیف (Mild CTS)؛ و 59 بیمار متوسط (Moderate CTS)؛ و در 41 بیمار گرفتاری شدید (Severe CTS) بود. بررسی های آماری نشان داد گزارش شدت درد با اختلالات الکترودیاگنوس ارتباط معنا داری ندارد، ولی مدت ابتلا با علایم الکترودیاگنوس ارتباط داشت (0/35= rو 0/001= P). لیکن میان شدت علایم بالینی با اختلالات الکترودیاگنوس ارتباط معنادار بود (0/54=r و 0/0001=P).
  نتیجه گیری
  در ارزیابی شدت گرفتاری عصب مدیان در سندرم تونل کارپال لازم غیر از درد، باید به شدت علایم کلینیکی بیمار و شدت اختلالات الکتروفیزیولوژیک توجه نمود و گزارش شدت درد توسط بیمار با شدت گرفتاری عصب تطابق ندارد.
  کلیدواژگان: سندرم مجرای مچ دستی، شدت درد، الکترودیاگتوزیس، مدت بیماری
 • آرمان فیض*، آرین غلامیان، نغمه نیرومند، نسیم شمس، ثمره عباسی دزفولی، امین بیراوند صفحه 411
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین گام ها در تضمین موفقیت درمان ایمپلنت، ارزیابی های دقیق قبل و بعد از درمان با استفاده از روش های تصویربرداری می باشد. با توجه به مطالعات محدود انجام شده در ایران در مورد روش رادیوگرافی ترجیحی دندان پزشکان در درمان ایمپلنت، این مطالعه با هدف «بررسی روش های رادیوگرافی مورد استفاده دندان پزشکان اهواز در کاشت ایمپلنت» انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن روش های رادیوگرافی انتخابی دندان پزشک عمومی و متخصص شهر اهواز در درمان ایمپلنت، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود.
  یافته ها
  بررسی ها نشان داد که از تعداد 198 شرکت کننده، 70/2 درصد مرد و 20/8 درصد زن بودند و دامنه سنی 26 تا 57 سال و 87/36 درصد سابقه کاری بین 5 تا 10 سال داشتند. روش رادیوگرافی انتخابی دندان پزشکان به ترتیب عبارت بود از: پانورامیک و CBCT به صورت توام، CBCT به تنهایی، پانورامیک به تنهایی و سایر روش ها. در این مطالعه، ارتباط معنا داری بین روش رادیوگرافی انتخابی با سن و سابقه کاری مشاهده شد، اما بین روش رادیوگرافی انتخابی با وضعیت تخصص و جنس ارتباط معنا داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  شایع ترین روش رادیوگرافی مورد استفاده دندان پزشکان شهر اهواز در این مطالعه، پانورامیک و CBCT بوده که با مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج کشور تشابه و تفاوت هایی دارد. با توجه به دقت بالای CBCT در طراحی درمان ایمپلنت، آموزش دندان پزشکان برای استفاده بیشتر از این روش توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ایمپلنت، روش های رادیوگرافی، دندان پزشکی
 • اسرافیل منصوری، آمنه حردانی*، اشرف زرگر، محمد رضا افضل زاده صفحه 429
  زمینه و هدف
  ایران دارای یک سنت غنی از دانش مبتنی بر گیاه در بهداشت و درمان می باشد. در ایران، کرفس به طور سنتی برای انواع مختلفی از بیماری ها استفاده می شود. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر عصاره آبی برگ کرفس بر فاکتورهای هماتولوژیک و هورمون تستوسترون در موش صحرایی نر بوده است.
  روش بررسی
  24 سر موش صحرایی بالغ به 3 گروه به ترتیب زیر تقسیم شدند: گروه کنترل، و گروهای دریافت کننده. عصاره آبی برگ کرفس در دو دوز 100 و 200 (mg/kg) به مدت 30 روز متوالی از طریق گاواژ داده شد. در پایان این دوره، همه حیوانات با شرایط بیهوشی کشته شدند و نمونه خون جمع آوری شد، سپس فاکتورهای هماتولوژیک و هورمون تستوسترون با استفاده از آزمایشات هماتولوژی و کیت تستوسترون اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  عصاره آبی برگ کرفس از میان فاکتورهای هماتولوژیک باعث افزایش هموگلوبین،RBC، MCH و WBC گردید (0.05> P) و همچنین افزایش معنا دار میزان هورمون تستوسترون (0.05> P) را نشان داد. در مقایسه وزن موش ها در گروه های مختلف، اختلاف معناداری مشاهده نشد (0.05< p).
  نتیجه گیری
  عصاره آبی کرفس می تواند سطح سرمی تستوسترون و برخی پارامترهای خونی را در رت های نر افزایش دهد.
  کلیدواژگان: برگ کرفس، عصاره آبی، فاکتورهای خونی، تستوسترون
 • فرزانه فلاحی* صفحه 437
  زمینه و هدف
  در میان گروه های سنی مختلف، کودکان روحیه ای آسیب پذیرتر دارند و احتمال وارد شدن لطمات جبران ناپذیر به آنها به علت قرارگیری در محیط پردرد و تنش بیمارستان زیاد است. سقف بیمارستان ها با توجه به اینکه همواره در تیررس نگاه بیمارانی هستند که زمانی طولانی از شبانه روز را بر تخت خود آرمیده اند، قابلیت بصری بالایی در تاثیرگذاری بر محیط زیرین خود دارند. لذا هدف از این پژوهش، بیان اهمیت بکارگیری قابلیت های بصری سقف بیمارستان جهت اثربخشی مفید بر کودکان بستری در این مکان است.
  روش بررسی
  این پژوهش با توجه به موضوع و هدف خود از نوع تحقیقات اسنادی و کاربردی به شمار رفته و روش تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است که از طریق منابع کتابخانه ای، مشاهده میدانی و مصاحبه، جمع آوری و تحلیل و تبیین شده و مراحل انجام آن به شرح ذیل است: 1. جمع آوری اطلاعات 2. دسته بندی اطلاعات 3. شرح و تفسیر اطلاعات 4. تجزیه و تحلیل اطلاعات 5. استنتاج و نتیجه گیری.
  یافته ها
  در بخش بستری کودکان، جزییات فضا از اهمیت بسیاری برخوردار است و خالی بودن این فضا از تدابیر زیبایی شناسانه ممکن است منجر به تبدیل بیمارستان به مکانی اضطراب آور برای کودکان بشود، لذا با تکیه بر تخیل به عنوان مشخصه روان-شناختی مشترک میان کودکان، می توان تصاویری برای سقف این مکان طراحی کرد که دارای چند ویژگی بارز از جمله: سادگی، کودکانه و ملهم از طبیعت باشند.
  نتیجه گیری
  تصویرسازی سقف بیمارستان کودکان با در نظر گرفتن برخی معیارهای ویژه مانند: تفاوت روحیات کودک بیمار با سایر کودکان، یافتن نیازها و وجوه شخصیتی مشترک میان ایشان و... می تواند موجب کاهش اضطراب و در نتیجه بهبود اوضاع روحی آنها شود.
  کلیدواژگان: تصویرسازی، سقف بیمارستان، کودکان بیمار
 • کاظم خیابانی، محمد رضا گوشه، روح الله رزمدیده، سید آرمان محققی، مجید احمدفر، محمد پوراعتضاد صفحه 447
  زمینه و هدف
  ترانگزامیک اسید به عنوان دارویی ایمن و موثر برای کاهش ریسک مرگ ناشی از اتلاف خون در موارد تروما می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر ترانگزامیک اسید بر جراحی های شکستگی دو طرفه مندیبل در مقایسه با نرمال سالین است.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1393 در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز، بر روی 36 بیمار اجرا شد. بیمارانی که بر اثر تصادفات دچار شکستگی فک تحتانی دوطرفه و بین سنین 20-40 سال بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مداخله و کنترل به صورت تصادفی و نیم ساعت قبل از عمل جراحی به ترتیب 20 میلی لیتر داروی ترانگزامیک اسید و 20 میلی لیتر نرمال سالین 9/ 0 درصد دریافت کردند. هموگلوبین و اتلاف خون از متغیرهای اصلی اندازه گیری شده هستند.
  یافته ها
  میزان هموگلوبین قبل و بعد از عمل در بیماران گروه کنترل به ترتیب 1/12±11/92 و 1/22±10/48 (بدون اختلاف معنادار آماری)، و در گروه مداخله به -ترتیب 1/09±12/05 و 1/17±11/13 (بدون اختلاف معنادار آماری) مشاهده شد. میزان اتلاف خون در بیماران تحت عمل جراحی بر اساس مقادیر هموگلوبین در دو گروه کنترل و مداخله به ترتیب برابر 248/7±506/96 میلی لیتر و 173/52±360/57 میلی لیتر محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  تزریق وریدی mg/kg 20 ترانگزامیک اسید قبل از بیهوشی در جراحی های شکستگی مندیبل دوطرفه موجب کاهش اتلاف خون می شود.
  کلیدواژگان: ترانگزامیک اسید، اتلاف خون، شکستگی
 • پروین جمشیدیان* صفحه 455
  زمینه و هدف
  اختلال موکنی ((Trichotillomania (TTM) کندن مکرر مو تا حدی است که به از دست دادن قابل توجه آن منجر می شود. TTMبا احساسات منفی و اجتناب از فعالیت های مهم اجتماعی همراه است. این پژوهش، با هدف بررسی اثربخشی ترکیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با آموزش معکوس سازی عادت (HRT) بر کاهش نشانگان اختلال موکنی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مقاله از آزمایش مورد منفرد (Single-Case Experiment) با طرح A-B به همراه پیگیری استفاده شد. با روش نمونه گیری هدفمند دو نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها علاوه بر مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-5، از چک لیست میلواکی برای انواع TTM نسخه بزرگسالان و مقیاس موکنی بیمارستان عمومی ماساچوست استفاده شد. پروتکل هفت جلسه ای درمان ترکیبی ACT و HRT برای هر شرکت کننده به طور انفرادی اجرا شد. داده های مربوط به سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری برای شرکت کننده ها به طور جداگانه، روی نمودار رسم شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل دیداری نشان داد که ترکیب درمان ACT و HRT بر کاهش علایم اختلال موکنی در هر دو بیمار موثر بود و این دستاورد درمانی تا مرحله پیگیری حفظ شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که ترکیب رویکرد رفتاری متداول با رویکردی که اجزای شناختی و هیجانی رفتار را درنظر می گیرد به طور معناداری نشانگان اختلال TTM را کاهش می دهد. در نتیجه، درمانگران می توانند برای موثرتر کردن روند درمان اختلال TTM، معکوس سازی عادت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را با هم ترکیب کنند.
  کلیدواژگان: آموزش معکوس سازی عادت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال موکنی
 • شهریار جلالیان*، متین هداوند صفحه 467
  زمینه و هدف
  هدف این پژوهش، مقایسهاستحکام باند برشی بین کامپوزیت رزین و گلاس اینومر اصلاح شده با رزین (RMGI) با استفاده از باندینگ های مختلف، در ضمن استفاده ازSandwich Technique می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، 60 بلوک از جنس RMAGI به شکل مربع cm1×1 و ارتفاع mm 5 تهیه و به 5 گروه 12 تایی تقسیم شد. استوانه های کامپوزیتی به قطر mm5/2 و ارتفاع mm5 تهیه و گروه 1 بدون باندینگ، در گروه 2 با استفاده از Scotch BondMulti Purpose، در گروه 3 باSing Bond، در گروه 4 با Clearfil SE Bond و در گروه 5 با G bond در سطح بلوک های RMGI باند شدند. جهت بررسی استحکام باند برشی از دستگاه Universal Testing Machine با سرعت استفاده گردیدو سطوح شکستگی زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی شد و آزمون یک طرفه آنووا(ANOVA) و آزمون توکی (Tukey) در سطح معناداری 05 /0 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین استحکام باند برشی (Mp) گروه های 1 تا 5 به ترتیب:95 /4، 13/40، 13/79، 21/28 و 16/73به دست آمد. آنالیز واریانس نشان داد اختلاف آماری معنادار است (0.001
  نتیجه گیری
  استحکام باند برشی بین RMGI و کامپوزیت با استفاده از سیستم های باندینگ به طور معناداری افزایش یافت و استحکام باند می تواند بسته به نوع سیستم باندینگ استفاده شده، متغیر باشد. سیستم های Self-Etch استحکام برشی بالاتری را ایجاد کردند.
  کلیدواژگان: کامپوزیت رزین، باندینگ عاجی، گلاس اینومر، استحکام برشی
 • بیتا روحانی*، نرگس قلی زاده، حسین خوئینی پورفر، سارا پورشهیدی، هومن ابراهیمی صفحه 477
  زمینه و هدف
  بدخیمی های خونی ناشی از ایجاد اختلال در تولید سلول های خون می باشند. این بیماری ها همانند برخی دیگر از بیماری های سیستمیک دارای تظاهراتی در حفره دهان هستند. هدف از این مطالعه، مروری بر مقالات در خصوص علائم و نشانه-های دهانی اختلالات هماتولوژیک بدخیم به منظور آشنا نمودن دندانپزشکان با این تظاهرات و کمک به کشف سریع این گروه از بیماری هاست.
  روش بررسی
  این مطالعه حاصل مروری بر مقالات موجود در پایگاه های معتبر علمی در خصوص تظاهرات دهانی بدخیمی های خونی است. در این مطالعه از کلمات کلیدی «Oral manifestation»، «Lymphoma»، «Leukemia» و «Multiple myeloma» (به صورت تکی یا دوتایی) استفاده شد.
  یافته ها
  مقالات متعددی در مورد تظاهرات دهانی بدخیمی های خونی (از جمله لوسمی، لنفوم و میلوم مالتیپل) در دسترس می باشد. نتایج حاصل از آنها نشان می دهد که علائم و نشانه های دهانی ناشی از این بدخیمی ها (به عنوان مثال، رنگ پریدگی مخاط، افزایش حجم لثه، خونریزی، تریسموس و تغییرات استخوانی) می تواند مدرک مهمی در شناسایی آنها و حتی در برخی از موارد، اولین علامت بروز بیماری باشد.
  نتیجه گیری
  علائم و نشانه های دهانی می توانند در انواع مختلف بدخیمی های خونی مشاهده شوند، که حتی در برخی از موارد اولین نشانه بیماری محسوب می شوند. بنابراین دندانپزشک می تواند نقش مهمی را در شناسایی زودهنگام این بیماران و ارجاع آنها به متخصصان مربوطه ایفا نماید.
  کلیدواژگان: بدخیمی های خونی، تظاهرات دهانی، لنفوم، لوسمی، میلوم مالتیپل
 • وحید بیاتی*، زینب قنواتی، الهام یونسی، مهتاب مغزی نجف آبادی صفحه 487
  تا به حال واریاسیون های متعددی در مورد روند تشکیل شبکه بازویی گزارش شده که تمام آنها از نظر بالینی اهمیت دارند. در گزارش حاضر، یک واریاسیون نادر در مورد موقیعت طناب داخلی شبکه بازویی و شاخه های آن گزارش می شود. در حین تشریح برای اهداف آموزشی در دانشکده پزشکی، یک واریاسیون نادر در شبکه بازویی در حفره آگزیلای سمت راست مشاهده شد. پس از بررسی بیشتر مشخص گردید که دو طناب داخلی و خارجی در سمت خارج شریان بازویی قرار گرفته و طناب خلفی در موقعیت طبیعی خود یعنی در خلف شریان واقع شده بود. آگاهی از این واریاسیون برای آناتومیست ها، رادیولوژیست ها، متخصصین بیهوشی و جراحان جهت تفسیر علایم بالینی و نشانه های غیر قابل توضیح، مهم بوده و می تواند از عوارض احتمالی عمل جراحی پیشگیری کند.
  کلیدواژگان: شبکه بازویی، طناب داخلی، شریان آگزیلاری، واریاسیون
|
 • Ghasem Salehpoor *, Syed Mousa Kafi, Iraj Salehi, Sajjad Rezaei Page 367
  Background And Objectives
  Quality of life assessment as an outcomes measure in multiple sclerosis (MS) can have a key role in identifying adverse effects of the disease and the impact of different treatments in the progress and improvement of patients; Hence, the aim of this study was to examine the psychometric characteristics Persian version of the health survey questionnaire (SF-36) in the MS. Subjects and
  Methods
  One hundred and sixty two patients were selected by consecutive
  Method
  SF-36 was evaluated for its internal consistency reliability, construct validity, concurrent, predictive and differentiation. In order to achieve this aim, the Fatigue Severity Scale and the 21-question (DASS-21) of depression, anxiety and stress scale were used.
  Results
  Internal consistency of SF-36 subscales except social functioning and emotional problems (α= 0.42 to 0.93) were favorable. Analysis of the validity of the SF-36 showed that all of the questionnaire items had a strong positive correlation with subscales on their own (r=0.48 to 0.95); Each subscale had a strong and inverse correlation with the constructs of fatigue, depression, anxiety and stress (r= -0.27 to -0.71; P<0.001); SF-36 physical component predicted a significant proportion of the variance in score on fatigue (P<0.0001) and mental component also showed a significant proportion of the variance in scores on depression, anxiety and stress, even after controlling demographic confounding factors of age, sex, marital status and educational level (P<0.0001). The mean of all subscales was significantly greater in both groups of abnormal and fatigued patients than normal and nonfatigued patients.
  Conclusion
  Persian version of the SF-36 has good validity and reliability and could be used to assess the impact of MS outcomes on quality of life of patients.
  Keywords: Validity, Reliability, SF, 36, Multiple Sclerosis, Iran
 • Mashalah Masjedi*, Pouran Mahdavi Boroujerdi, Mohammad Hossein Haghighizadeh, Shirin Hafezi Birgani, Vahid Nourollahifard, Sanaz Jafari, Samaneh Khaneh Masjedi Page 385
  Background And Objectives
  Protruding and irregular teeth with malocclusion has long been regarded as a problem for many people، but in modern orthodontics، the number of people who interested in improving the problems associated with orthodontict reatment on facial appearance، has been more than in the past. In addition، various tools are available for screening and treatment planning، one of which is index of complexity، outcome and need (ICON). This study aims to assess the need for orthodontic treatment based on ICON in 12-15 yrs. old students in Ahvaz. Subjects and
  Methods
  This cross sectional and descriptive- analytical study was performed on the 240 students 15-12 yrs. old in Ahvaz city schools. Data were collected using a questionnaire including demographic characteristics and different indexes of ICON. The data were analyzed using SPSS-19. The threshold for need intervention was allocated as 43 on the scale.
  Results
  Based on the allocated threshold of 43، 19. 17% of students needed orthodontic treatment with ICON values of 22. 2% for girls and 16. 8% for boys. In addition، the average of ICON score of the students in this study was 32. 61 and there were no relationship between sex and age of students and their need for orthodontic treatment (P> 0. 05).
  Conclusion
  Average ICON scores in the study population for both sexes was lower than the threshold need for treatment. Further studies based on this index and comparison with other indices is recommended in order to gain more understanding on the usefulness of this tool in screening and treatment of malocclusion teeth.
  Keywords: Need for orthodontic treatment, Malocclusion, ICON index, Students of Ahvaz
 • Faramarz Zakavi*, Hossein Teimouri, Najmeh Zarnaghash, Nematallah Farkhondeh Aghideh Page 393
  Background And Objectives
  One of the biggest problems in dentistry, either restorative dentistry or prosthesis, is microleakage. Several efforts have been undertaken to find out ways to eliminate or reduce problem. This in vitro study compares the microleakage between incremental and bulk technique in compsite build-up, using clear fil-photo core light cure. Subjects and
  Methods
  Twenty human premolar teeth with no caries and fractures were selected. For each tooth, 2 class II boxes were prepared and the teeth were divided randomly into two groups, and microleakage was evaluated on lingual and buccal sides following incremental and bulk techniques. The tooth were thermocycled (1000 cycles 5/55ºC) and immersed in 2% basic fushin for 24 hr, then sectioned mesiodistaly with a diamond disk. Dye penetration was examined using clearfil photo core light cure stereomicroscope and scored according to specific criteria.
  Result
  There was no significant difference between both groups and a mean of 76% grade IV microleakage was seen. Conclution: According to low bond strength and high microleakage, Clearfil Photo Core-Light Cure not recommended as composite core.
  Keywords: Microleakage, Composite core, Placement technique
 • Seyed Reza Saeiedian*, Masoud Zeinali, Ahmad Dashtebozorg, Seyed Mahmoud Latifi Page 403
  Background And Objectives
  Median nerve involvement in wrist is one of the most common compression neuropathy which drives patients to musculocutaneus clinics such as orthopedic, neurology, physical medicine and rehabilitation clinics. For estimating the extent of nerve injury, the level of patient's pain severity, clinical and abnormalities in electrodiagnostic (EDX) data are employed. The aim of this study was to access the correlation between degree of pain complain, clinical symptom severity and duration of disease with EDX findings. Subjects and
  Methods
  During two years period, all the patients referred to Imam Khomeini hospital with pain in wrist and symptoms of carpal tunnel syndrome were included. Correlation between the severity of clinical symptoms, disease duration and pain, with electrodiagnistic findings were analyzed statistically.
  Results
  A total of 370 patients (234 females and 136 males) were recruited in this study. Based on electrodiagnostic findings, 104 patients suffered from minimal type, 166 with mild, 59 with moderate and 41 with severe forms of the disease. The patient's report of pain severity did not show correlation with electrodiagnostic findings. But the duration of the disease was correlated with electrodiagnostic findings (P=0.0001, r= 0.35). The electrodiagnostic abnormality was correlated with the clinical symptom severity (P= 0.0001, r= 0.54).
  Conclusion
  In order to evaluate severity of median nerve involvement in carpal tunnel syndrome, severity of patients clinical symptom and the electrodiagnostic findings are more reliable than severity of pain complain reported by patients.
  Keywords: Carpal Tunnel Syndrome, Pain Severity, Electrodiagnosis, Disease Duration
 • Arman Feiz*, Arian Gholamian, Naghmeh Niroomand, Nasim Shams, Samareh Abbasi Dezfouli, Amin Biravand Page 411
  Background And Objectives
  Dental implants create a revolution in dentistry and its success has been proved. One of the important steps in guarantying its success is accurate assessment, using imaging methods, before and after treatment. Limited number of studies on the preferred radiographical method in implant treatment have been done in Iran. The objective of this study aimed to assess the selected radiography techniques used by Ahvaz Dentists in implant treatment. Subjects and
  Methods
  In this descriptive-analytical and cross sectional study, in which selected radiography method of 198 general and specialist dentist of Ahvaz in implant treatment, were examined. Analysis of data was done using SPSS.19 software.
  Results
  Results show that of 198 participants, 70.2 % were males and 20.8 % were females. Their age range was between 26 to 57 yr, and most of them (36.87%) had work experiences between 5 to 10 yr. Selected radiography methods of dentists were in the following descending order: Panoramic and CBCT together; 40.4%, CBCT alone; 30.8%, panoramic alone; 21.7%, and other
  Methods
  7.1%. There were significant correlations between selected radiography method and age and work experiences. But there were not any significant correlations between selected radiography method and specialist status and gender.
  Conclusion
  The most common radiography method selected by dentist in this study was Panoramic and CBCT, which comes in concordance with similar studies conducted in Iran and other countries. Accordingly because of its in implant treatment design, education of dentist on use of this method is recommended.
  Keywords: Implant, Radiography Methods, Dentistry
 • Ameneh Hardani, Esrafil Mansouri*, Ashraf Zargar, Mohammad Reza Afzalzadeh Page 429
  The Effects of Aqueous Extract of Celery (Apium Graveolens) on Hematological Parameters and on the Level of Serum Testosterone in Male Rat Ameneh Hardani1*, Esrafil Mansouri2, Ashraf Zargar3, Hamid Reza Afzal Zadeh4 Abstract
  Background And Objectives
  In Iran, traditionally, celery is used to treat of various diseases such as peptic ulcer. The aim of this study was to investigate the effects of the aqueous extract of celery (Apium graveolens) on hematological parameters and testosterone in male rats. Subjects and
  Methods
  Twenty four adult rats were divided into 3 groups: Control and two experimental groups, which received the aqueous extract of celery at doses 100 and 200mg/Kg for 30 consecutive days. At the end of this period, all the animals were killed and blood samples were collected and the hematologic factors (hemoglobin, RBC, MCH and WBC) and serum testosterone levels were measured. The results were analysed by one-way ANOVA test.
  Results
  Aqueous extract of celery, without affecting body weight, increased hemoglobin, MCH, WBC and as well as a significant increase of serum testosterone.
  Conclusions
  The aqueous extract of celery can increase testosterone level and some blood parameters in rat.
  Keywords: Leaf celery, Aqueous extract, Hematological parameters, Testosterone
 • Farzane Fallahi Page 437
  Background And Objectives
  Among different age groups, children are more vulnerable and very likely to be subjected to irreparable damaged due to exposing to painful and stressful hospital environment. Since the children are lying for long periods in beds they have high visual contact with the ceiling, and thus on their underside environment. The aim of this study was to describe the importance of using artistic illustrations on hospital ceilings for benefits of children admitted in hospitals in Tehran Subjects and
  Methods
  According to its object and purpose, this study is of documentary and applied researches method, and uses analytical-Descriptive methodology, which is collected and analyzed using library resources, field observations and interviews, as follows: 1. Data collection 2. Data categorization 3. Data Interpretation. 4. Data analysis. 5.
  Result
  The children hospitalization ward’s space details are very important and with no aesthetics fore sights the hospital may convert into a stressful place for children. Therefore, relying on imagination as a common psychological characteristic among children, images can be designed for this places having some obvious features such as: simplicity, childish and inspired by nature.
  Conclusion
  Ceiling illustration of children's hospital, considering some specific criteria such as: mood difference of sick child with others, finding their needs and common personality characteristics and etc. can reduce anxiety and thus would improve their mental state.
  Keywords: Illustration, Hospital ceiling, Sick children
 • Kazem Khiabani, Mohammad Reza Goosheh, Rouhollah Rzamdideh, Seyed Arman Mohagheghi, Majid Ahmadfar, Mohammad Pouretezad Page 447
  Background And Objectives
  Tranexamic acid is effective in reducing the risk of death due to blood loss in trauma cases. The aim of this study was to assess the efficacy of tranexamic acid compared to normal saline in bilateral mandible fracture due to accident.Subjects and
  Methods
  Thirty six patients (both male and female) between the ages of 20-40 yr, with bilateral mandible fractures due to accident were assessed in Imam Khomeini Hospital, Ahvaz, Iran, in 2014. Eighteen patients received intravenously 20 mg/kg tranexamic acid bolus as intervention group and 18 patients received normal saline as control group just before induction of anesthesia. Intra-operative blood loss and pre- and post-operative hemoglobin were recorded for both groups.
  Results
  Tranexamic acid significantly reduced the volume of blood loss during surgery when compared with control group (360.57±173.52 mL vs 506.96±248.07 mL). The average drop in hemoglobin was 1.08 mg/dl in the tranexamic group and 1.54mg/dl in the saline group.
  Conclusion
  Prescribing pre-operative tranexamic acid intravenously at 20 mg/kg reduces blood loss compared with placebo during the surgery.
  Keywords: Tranexamic Acid, Blood loss, Fracture
 • Parvin Jamshidian* Page 455
  Background And Objectives
  Trichotillomania disorder is a repetitive pulling of hair to the point of noticeable loss. TTM has been tied to a number of negative effects and avoidance of important activities. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of combination of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) with Habit Reversal Training (HRT) on reduction of trichotillomania symptoms. Subjects and
  Methods
  In this study single-case experiment with A-B design with follow up was used. Two patients were selected by purposeful sampling. In order to gather information and data, in addition to the diagnostic interview based on DSM-5, Milwaukee Inventory for subtypes of trichotillomania–Adult Version: MIST-A and The Massachusetts General Hospital (MGH) Hair-pulling Scale were used. Seven-session ACT plus HRT protocol was delivered for each participant individually. Data drawn in three phases of baseline, intervention and follow-up, for participants separately.
  Result
  Data were interpreted by visual analysis and result showed that the combination of ACT and HRT was effective in reducing TTM symptoms in both patients, and the treatment out come was maintained in follow-up phase.
  Conclusion
  The results showed a traditional behavioral approach (HRT) combined with an approach that addresses the cognitive and emotional components of the behaviour (ACT), significantly reduce TTM symptoms. Combined ACT with HRT is more treatment of TTM.
  Keywords: Habit Reversal Training, Acceptance, Commitment Therapy, Trichotillomania
 • Shahriar Jalalian *, Matin Hadavand Page 467
  Background And Objectives
  The aim of this study was to compare shear bond strength between composite and resin-modified glass ionomer (RMGI) by different adhesive systems using sandwich technique.Subjects and
  Methods
  In this experimental research, A total of 60 square bloc of RMGI (1×1cm) and a thickness of 5mm were divided into 5 groups.Cylinders of composite resin with a diameter of 2.5mm and the height of 5mm were bonded to RMGI with scotch bond multi purpose, single bond, clearfil SE bond and G bond.which were allocated as groups 2 to 5?. The first group was used the control. All samples were tested by a Universal testing machine with a strainrate of 1 mm/min Data was analysed with one way ANOVA and Tukey test at a significance level of <0.05 Failure mode was assessed under a stereo-microscope.
  Result
  The averages of shear bond strength values for groups 1 until 5 were 4.95, 13.40, 13.79, 21.28, 16.73 Mpa, respectively.Variance analysis showed that there were a significant statistical differences between which group and which. and Tukey test showed that there is a significant difference between different groups, except between group 2 and 3.
  Conclusion
  Shear bond strength of RMGI to composite increased significantly with the use of adhesive system. The bond strength of RMGI to composite could vary depending upon the type of adhesive system used. Self etch primer adhesives system created higher shear bond strength.
  Keywords: Comparison of Shear Bond Strength between Composite Resin, Resin Modified Glass Ionomer with Different Bondings
 • Bita Rohani, Narges Gholizadeh, Hossein Khoeini Poorfar, Sara Pourshahidi, Hooman Ebrahimi Page 477
  Background And Objectives
  Hematologic malignancies are caused by impaired proliferation of blood cells. These diseases like some other systemic disorders have some manifestations in the oral cavity. The purpose of this study is to review the literature on oral signs and symptoms of malignant hematologic disorders in order to familiarize the dentists with these manifestations and assisting in early detection of the diseases. Subjects and
  Methods
  This study is based on a review of oral manifestations of hematological malignancies on reliable scientific databases. In this study “Oral manifestation”, “Lymphoma”, “Leukemia” and “Multiple myeloma” (single or double) were employed as keywords.
  Results
  Several papers on oral manifestations of hematologic malignancies (including leukemia, lymphoma and multiple myeloma) are available. Their results show that the oral signs and symptoms caused by these malignancies (e.g. pallor of the mucosa, gingival enlargement, bleeding, trismus, and bone changes) can be important evidence in identifying them and even in some cases may be the first sign of illness.
  Conclusions
  Oral signs and symptoms can be seen in a variety of hematologic malignancies, which even in some cases are the first signs of disease. So the dentist can play an important role in early detection and referral of patients to the relevant specialists.
  Keywords: Hematologic malignancies, Leukemia, Lymphoma, Multiple myeloma, Oral manifestations
 • Vahid Bayati*, Zeinab Ghanavati, Elham Younesi, Mahtab Maghzi Najafabadi Page 487
  Up to now, several variations have been reported regarding the formation of brachial plexus and its cords; and each of these variations have importance in clinical practice. In the present report, a rare variation is reported about the situation of the medial cord and its branches. A rare variation was observed in the brachial plexus of the right axilla as the medial and lateral cords were located on the lateral side of the second part of the axillary artery and the posterior cord was in its normal position. Awareness of these variations is important to anatomists, radiologists, anesthesiologists and surgeons to interpret unexplained clinical signs and symptoms and can prevent from any post-operative complications during surgery.
  Keywords: Brachial plexus, Medial cord, Axillary artery, Variation