فهرست مطالب

Critical Care Nursing - Volume:8 Issue: 3, 2015
 • Volume:8 Issue: 3, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/07/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مارال مکینیان، طیبه میرزایی *، علی راوری صفحات 125-132
  اهداف
  اطلاعات کمی در رابطه با بهبود دلیریوم با استفاده از طب مکمل وجود دارد. این پژوهش با هدف «تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر بهبود دلیریوم زنان سالمند بستری در بخش های مراقبت های ویژه قلبی» انجام گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش کارآزمایی بالینی، زنان سالمند مبتلا به دلیریوم بستری در بیمارستان های آموزشی منتخب شهر اصفهان به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. ماساژدرمانی براون در گروه آزمون به مدت پانزده دقیقه در نواحی سر و صورت انجام گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه NEECHAM جمع آوری و با استفاده از نرم افرارSPSS18 آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین نمره ی دلیریوم در دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله به ترتیب 8/8 و 5/9 بود که آزمون آنالیز کواریانس اختلاف معناداری نشان نداد. اما میانگین نمره دلیریوم بعد از مداخله در گروه آزمون 6/17 و در گروه کنترل 7/16 محاسبه شد که آزمون آنالیز کواریانس با 03/0=p اختلاف معنا دار آماری نشان داد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه استفاده از تکنیک ماساژدرمانی می تواند باعث بهبود شدت دلیریوم بیماران شود، از این رو انجام آن در کنار دارو درمانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ماساژ، دلیریوم، سالمند، مراقبت های ویژه قلبی
 • هیوا اعظمی *، بهنام خالدی پاوه، منصور رضایی، سهیلا صمد زاده صفحات 133-142
  اهداف
  ماساژ کوتاه مدت پا اقدامی است برای تعدیل علایم حیاتی بیماران بستری در بخش های ویژه که نیاز است مدت زیادی را در این بخش ها بستری باشند. پژوهش با هدف «بررسی تاثیر ماساژ کوتاه مدت پا بر میزان متوسط فشار خون شریانی بیماران» انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی با حجم نمونه به تعداد 78 نفر، 39 نفر مداخله و 39 نفر شاهد، به روش نمونه گیری آسان اقدام به نمونه گیری بیماران جراحی اعصاب بستری در بخش های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1392 شد. جمع آوری اطلاعات با یک فرم و چک لیست و روش گرد آوری از طریق مشاهده و مصاحبه و اندازه گیری فیزیولوژیک بود. فشارخون متوسط شریانی بیماران در دقایق اول و پنجم قبل از ماساژ در هر دو گروه اندازه گیری و سپس هر دو پا در مجموع پنج دقیقه ماساژ می گرفتند و به ترتیب در دقایق اول و پنجم پس از ماساژ نیز پارامتر فوق اندازه گیری می شد. برای بررسی داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی (تی مستقل - تی زوجی) و نرم افزار آماری SPSS16 بهره گیری شد.
  یافته ها
  میزان فشار خون متوسط شریانی در گروه مداخله پس از ماساژ پا در دقایق اول و پنجم پس از ماساژ با [(93.23±14.16; p=0.005)] و [(89.76±13.66; p<0.005)] کاهش یافته بود. لازم به ذکر است که اختلاف معنی داری در متوسط فشار خون شریانی در گروه شاهد در قیاس قبل و پس از ماساژ مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  کاهش معنی دار متوسط فشار خون شریانی به عنوان نتیجه مداخله ای نظیر ماساژ پا ایجاد می شود و شاید بتوان گفت بیماران به دنبال ماساژ پا احساس آرامش بیشتری می کنند.
  کلیدواژگان: ماساژ کوتاه مدت پا، بخش مراقبت ویژه، جراحی اعصاب، متوسط فشار خون شریانی
 • وحیده کریمی، نسرین حنیفی *، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده صفحات 143-148
  اهداف
  بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه به دلیل وجود تجهیزات و رویه های ناآشنا برای بیمار و خانواده وی اضطراب زا است. این سر در گمی و نا آشنایی، احتمالا باعث ایجاد نارضایتی در بیماران می شود. لذا این مطالعه با هدف «بررسی تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور برمیزان رضایت مندی از مراقبت ها در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر در بخش مراقبت های ویژه قلبی» انجام شد.
  روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، با توجه به معیارهای ورود مطالعه، هشتاد بیمار بستری مبتلا به اختلال شریان کرونر بستری در بخش های مراقبت های ویژه قلبی با نمونه گیری در دسترس و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای گروه آزمون، برنامه آشناسازی خانواده محور اجرا شد. در روز ترخیص از بخش مراقبت های ویژه، رضایت مندی بیماران از مراقبت ها با استفاده از ابزار رضایت مندی بیماران در هر دو گروه بررسی شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS17 و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، فیشر و تی مستقل، داده ها تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  با استفاده از آزمون تی مستقل و باp<0.0001 بیماران گروه آزمون نسبت به گروه شاهد رضایت مندی بیشتری را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، برای ارتقای کیفیت مراقبت های ارایه شده و افزایش رضایت مندی بیماران، آشناسازی خانواده محوردر ابتدای بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه قلبی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: برنامه آشناسازی، آموزش خانواده محور، رضایت مندی، اختلال شریان کرونر، بخش مراقبت های ویژه قلبی
 • حشمت الله حیدری، ناصر نوین مهر، عزیز کامران* صفحات 149-156
  اهداف
  نیاز بیماران به بستری در بخش مراقبت های ویژه در حال افزایش است، لذا هدف از این مطالعه «تعیین علل بستری و پیامدهای ناشی از آندر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه» بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی مشاهده ای، تمامی بیماران بستری دربخش مراقبت ویژه بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد، از ابتدای مرداد 1389 به مدت یک سال به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات دو ابزار شامل چک لیست سوفا و پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن تایید شده بود. داده ها، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS19 و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین علت بستری (2/ 42 درصد) تصادف و 20/ 62 درصد کل نمونه های مورد پژوهش دچار عوارض بستری شده بودند، که بیشترین عارضه ایجاد شده (24 درصد) پنومونی بود و مرگ و میر کلی 13/ 29 درصد بود. بین مدت زمان بستری و عوارض به وجود آمده از نظر آماری ارتباط معنا داری مشاهده نشد (p<0/005).
  نتیجه گیری
  با پیشگیری از بروز تصادفات و سکته های مغزی می توان میزان بیماران بستری در بخش های ویژه را کاهش داد و با کم کردن طول مدت بستری بیماران در این بخش ها، می توان نسبت مرگ و میر و عوارض بستری را به حداقل رساند.
  کلیدواژگان: فراوانی مرگ و میر، علت بستری، پیامد بستری، بخش مراقبت ویژه
 • مهین معینی *، طاهره مومنی، امیر موسی رضایی، سمیه شریفی صفحات 159-166
  اهداف
  در سال های اخیر توجه به سلامت معنوی به عنوان یک بعد مهم اززندگی فردی و گروهی مورد توجه صاحب نظران درگیر امر سلامت قرار گرفته است. توانایی ارایه مراقبت معنوی با افزایش آگاهی پرستار از معنویت و سلامت معنوی خود بیشتر می شود. این پژوهش با هدف «تعیین سلامت معنوی پرستاران بخش ویژه قلبی و دیدگاه آن ها ازموانع انجام مراقبت معنوی بیماران در بخش های ویژه قلبی» انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر، یک پژوهش توصیفی همبستگی است، که تعداد کل پرستاران شاغل در بخش های ویژه ی قلبی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392که 88 نفر بودند به روش سرشماری انتخاب شدند. پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی آلیسون و پولوتزین و پرسشنامه محقق ساخته موانع انجام مراقبت های معنوی بیماران را که اعتبار و پایایی لازم را داشت، تکمیل نموده و با نرم افزار SPSS18 و استفاده از آزمون های آماری توصیفی و آزمون های پیرسون، اسپیرمن و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه بیشتر پرستاران (5/ 87 درصد) مونث و میانگین سنی نمونه ها 92/ 5±76/ 38 سال بود. بیشتر آن ها (4/ 86 درصد) شیفت در گردش بودند. میانگین نمره ی سلامت معنوی پرستاران 88/ 14±06/ 90 که سطح آن متوسط به بالا بود. بعد سلامت مذهبی پرستاران با موانع انجام مراقبت معنوی بیماران از دیدگاه پرستاران (r=0.35 and p=0.001) رابطه معکوس و معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  با شناخت بیشتر سلامت معنوی پرستاران بخش ویژه قلبی و موانعی که برای انجام مراقبت معنوی بیماران توسط پرستاران مطرح شده است، شایسته است دست اندرکاران امر بهداشت و درمان اقداماتی را برای ارتقای سلامت معنوی پرستاران و رفع موانع انجام مراقبت های معنوی در پرستاران انجام دهند.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، موانع، مراقبت معنوی، پرستار
 • فاطمه پیری نقابادی، منیژه نوریان *، اعظم شیرین آبادی فراهانی، محمد امین پورحسینقلی، فروزان آتش زاده شوریده صفحات 167-172
  اهداف
  زردی یکی از مشکلات شایع دوره نوزادی است که به دلیل اثرات سمی بیلی روبین غیرمستقیم بر مغز و عوارض جدی ناشی از آن، دارای اهمیت است. فتوتراپی شایع ترین درمان زردی نوزادی است و با انجام مراقبت های پرستاری مطابق با استانداردهای موجود، فتوتراپی به صورت موثرتر و ایمن تر انجام می شود و طول مدت درمان فتوتراپی، مشکلات ناشی از آن و طول مدت بستری نوزاد در بیمارستان کاهش می یابد. مطالعه حاضر با هدف «بررسی میزان مطابقت مراقبت های پرستاری در رابطه با فتوتراپی نوزاد با استانداردهای موجود» انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی (از نوع حسابرسی)، 120 مراقبت پرستاری در رابطه با فتوتراپی نوزاد در سال 1392، مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت. تعداد120مورد مراقبت به دوشیوه نمونه گیری از رویداد و نمونه گیری زمانی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم بازنگری حاوی اطلاعاتی مربوط به نحوه انجام مراقبت های استاندارد در ارتباط با فتوتراپی نوزاد بود که بر اساس مرور متون و استانداردهای موجود طراحی شده و روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق بررسی روایی محتوا و صوری و محاسبه ضریب توافق میان مشاهده گرها (ICC=0/78) مورد بررسی قرارگرفت. روش جمع آوری اطلاعات، مشاهده و ثبت گزینه های فرم بازنگری بود که در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد. آنالیزهای آماری با نرم افزار SPSS21 نسخه 21 انجام شد. سطح معنی داری 05 /0>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میزان مطابقت مراقبت های پرستاری مرتبط با فتوتراپی در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان با استانداردهای موجود، در حد متوسط (7/ 58 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  مراقبت های پرستاری مرتبط با فتوتراپی نوزادان فاصله زیادی با استانداردها دارند که این امر را می توان به عدم توجه مراقبت کنندگان در این خصوص، نارسایی در آموزش و عدم آگاهی پرستاران در ارتباط با اهمیت مراقبت صحیح حین فتوتراپی و پیامدهای ناشی از مراقبت نادرست، نارسایی در نظارت بالینی مدیران پرستاری و کمبود امکانات و تجهیزات نسبت داد.
  کلیدواژگان: حسابرسی پرستاری، زردی نوزادی، فتوتراپی، مراقبت استاندارد، مراقبت های ویژه نوزادان، نوزادان
 • احمدعلی اسدی نوقابی، پریسا مرادی مجد *، میترا ذوالفقاری، عباس مهران صفحات 173-178
  اهداف
  اکثر بیماران بستری دربخش های مراقبت ویژه درجاتی از بی قراری،گیجی ودلیریوم راتجربه می کنند. به نظر می رسد در شرایط مشخصی که سایر اقدامات امکان پذیرنباشد، مهار فیزیکی یکی ازمداخلات قابل قبول برای محافظت از بیمار یا کارکنان بخش است. هدف از این پژوهش «بررسی وضعیت رعایت استانداردهای مهار فیزیکی در بخش های مراقبت ویژه» بود.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی، مقطعی است. با استفاده از روش نمونه گیری آسان تعداد 120 بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران که تحت مهار فیزیکی قرار داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارمطالعه چک لیست مشاهده ای استانداردهای مهار فیزیکی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار آماری SPSS16 تحلیل شد.
  یافته ها
  65/8 درصد نمونه ها مرد بودند. 5/ 62 درصد در رده سنی پنجاه تا شصت سال قرار داشتند. بیشتر نمونه ها (چهل درصد) سطح هوشیاری کمتر از هشت داشتند. نتیجه آزمون دقیق فیشر نشان می دهد میزان رعایت استانداردهای مهار فیزیکی در بین سه مرحله (قبل از مهار، حین انجام مهار، طی مدت استفاده از مهار) و برحسب بخش بستری بیمار تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (p≤0.001) و میزان رعایت استانداردهای مهار فیزیکی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه اندک (نامطلوب) بود.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج پژوهش و تفاوت نحوه عملکرد و اجرای مهار با اصول استاندارد به نظر می رسد آموزش به پرستاران به عنوان اولین تصمیم گیرنده برای انجام مهار و آشنا کردن کارکنان با راهنماهای بالینی استفاده از مهار فیزیکی ضروری است.
  کلیدواژگان: مهار فیزیکی، ایمنی بیمار، بخش های مراقبت ویژه
 • ماجده نبویان، منیژه نوریان *، مریم رسولی، فرید زایری صفحات 179-186
  اهداف
  مراقبت های پرستاری از نوزاد مادر مبتلا به دیابت، یکی از عوامل کلیدی افزایش بقا این نوزادان است. در این زمینه پرستاران با چالش های زیادی مواجهند. هدف این مطالعه «بررسی میزان مطابقت مراقبت های پرستاری مرتبط با این نوزادان بستری در بخش های نوزادان، مراقبت های ویژه نوزادان، زایشگاه و اتاق عمل» بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی (از نوع حسابرسی) چهارصد مورد مراقبت پرستاری این نوزادان در سال 1393 مشاهده شد. جامعه پژوهش و نمونه های پژوهش شامل کلیه مراقبت های پرستاری مرتبط با این نوزادان بود که در اتاق عمل، زایشگاه، بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی بابل در سه شیفت کاری صبح، عصر و شب توسط یک مشاهده گر جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، سه فهرست وارسی مربوط به نحوه انجام مراقبت های استاندارد این نوزادان بود که بر اساس مرور متون و استانداردها طراحی و روایی آن از طریق بررسی روایی محتوا وپایایی با محاسبه ضریب توافق میان مشاهده گرها انجام شد که این ضریب در زایشگاه ICC=0.98 و در سه بخش دیگر ICC=0.95 بود. روش جمع آوری اطلاعات، مشاهده وثبت گزینه های فهرست های وارسی بود. نمونه گیری به روش نمونه گیری از رویداد و زمانی طی چهار ماه انجام شد. داده ها توسط آمار توصیفی و نرم افزار آماری SPSS16 بررسی شد.
  یافته ها
  میزان مطابقت مراقبت های پرستاری با وضعیت مطلوب در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان 1/ 85 درصد، زایشگاه 79 درصد و اتاق عمل 2/ 62 درصد بود.
  نتیجه گیری
  مراقبت های پرستاری این نوزادان در اتاق عمل و زایشگاه با وضعیت مطلوب فاصله دارند، که می تواند ناشی از عدم آشنایی پرستاران با استانداردهای مراقبتی و آموزش ناکافی آنان باشد.
  کلیدواژگان: حسابرسی، مراقبت های پرستاری، نوزاد مادر مبتلا به دیابت
|
 • Maral Makinian, Tayebeh Mirzaei *, Ali Ravari Pages 125-132
  Aims
  There are few studies in the area of managing delirium by using complementary therapies. The aim of this study was “to investigate the effects of face and head massage on delirium among elderly women hospitalized in coronary care units”.
  Methods
  This was a clinical trial study. Eighty eight elderly women with delirium were randomly allocated to either the control or the experimental groups. Women in the experimental group received fifteen-minute face and head massage therapy. Study data were collected and analyzed by using the NEECHAM confusion scale and the SPSS18، respectively.
  Results
  Before the study intervention، the means of total delirium score in the experimental and the control groups were 8. 8 and 9. 5، respectively. There was no significant difference between the study groups regarding the pretest total delirium score. However، after the study intervention، the mean total delirium score in the experimental group was significantly higher than that of the control group (17. 6 vs. 16. 7; p=0. 03).
  Conclusions
  Face and head massage therapy can reduce delirium severity; therefore، using it in adjacent to pharmacological interventions is recommended.
  Keywords: Massage therapy, Delirium, Elderly people, Coronary care
 • Hiva Azami *, Behnam Khaledi Paveh, Mansoor Rezaei, Soheila Samadzadeh Pages 133-142
  Aims
  Short term foot massage helps regulate the vital signs of patients who are hospitalized for long periods of time in intensive care units. The purpose of this study was “to examine the immediate impacts of short-term foot massage on mean arterial pressure among neurosurgical patients hospitalized in intensive care units”.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted in 2013 on 78 patients who had been conveniently recruited from the intensive care units of Imam Reza (PBUH) Hospital, Kermanshah, Iran. Patients were equally and randomly assigned to the experimental and the control groups. Study data were collected by using a demographic questionnaire and a blood pressure data sheet which were completed through observation, interviewing, and physiologic measurement. Mean arterial blood pressure was measured both five and one minutes before the intervention. Then, the feet of each patient in the experimental group were massaged for five minutes and mean arterial pressure was re-measured one and five minutes afterward. The SPSS16 was used for calculating the measures of descriptive statistics and conducting the paired- and the independent-samples t tests.
  Results
  In the experimental group, mean arterial blood pressure decreased significantly both one minute (93.23±14.16; p=0.005) and five minutes (89.76±13.66; p<0.005) after the study intervention. However, within-group comparison revealed that means arterial blood pressure did not change significantly in the control group after the intervention.
  Conclusions
  Foot massage is effective in decreasing mean arterial pressure and giving patients a sense of calmness.
  Keywords: Short, term foot massage, Intensive care unit, Neurosurgery, Mean arterial pressure
 • Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi *, Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh Pages 143-148
  Aims
  Hospitalization in critical care units is associated with anxiety for patients and family members due to encountering unfamiliar and strange equipments and procedures. Such anxiety and unfamiliarity can bring patients dissatisfaction. This study was conducted “to examine the effects of the Family-Centered Orientation Program on satisfaction with healthcare services among patients with coronary artery disease”.
  Methods
  A convenience sample of 80 patients with coronary artery disease was recruited to this clinical trial study from the coronary care unit of a teaching hospital affiliated to Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. Patients were randomly allocated to the control and the experimental groups. The Family-Centered Orientation Program was implemented for patients in the experimental group. Patient satisfaction with care services was evaluated at the time of hospital discharge by using the Patient Satisfaction Scale. Study data were analyzed by employing the SPSS17 software as well as the Kolmogorov-Smirnov, the independent-samples t, and the Fisher’s exact tests.
  Results
  After the study, the level of satisfaction with care services in the experimental group was significantly higher than the control group (p<0.0001).
  Conclusion
  Family-Centered Orientation Program is effective in enhancing patient satisfaction. Using this program for improving care quality and enhancing patient satisfaction is recommended.
  Keywords: Orientation program, Family, centered education, Patient satisfaction, Coronary artery disease, Coronary care unit
 • Heshmatolah Heydari, Naser Novinmehr, Aziz Kamran* Pages 149-156
  Aims
  The demand for hospitalization in intensive care units is increasing. The purpose of this study was “to investigate the causes and the consequences of hospitalization in the intensive care units”.
  Methods
  All patients hospitalized from July 20, 2010 to July 20, 2011 in Shohaday-e Ashayer Hospital, Khorramabad, Iran, were recruited to this observational descriptive-analytic study by using the census technique. The data collection instruments were the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) scoring and a demographic questionnaire whose validity and reliability had been confirmed. Study data were analyzed by using the SPSS v. 19.0.
  Results
  The most common cause of hospitalization in intensive care units was traffic accidents (42.2%). About 62.2% of the study participants developed hospital-acquired complications, chiefly pneumonia (24%). Mortality rate among the study participants was 29.13%. There was a significant correlation between the length of hospital stay and the rate of hospital-acquired complications.
  Conclusions
  The rate of hospitalization in intensive care units can be reduced through adopting strategies for preventing traffic accidents and brain strokes. Moreover, the rates of mortality and hospital-acquired complications can be decreased by shortening patients’ stay in intensive care units.
  Keywords: Mortality rate, Causes of hospitalization, Consequences of hospitalization, Intensive care unit
 • Mahin Moeini *, Tahereh Momeni, Somayeh Sharifi, Amir Mosa Rezaei Pages 159-166
  Aims
  Spiritual well-being has been recently considered as one of the main aspects of human life. Nurses’ competence in providing spiritual care is directly related to their spiritual well-being and their awareness of spirituality. This study sought “to assess coronary care nurses’ spiritual well-being and their perspectives on barriers to providing spiritual care”.
  Methods
  This descriptive-correlational study was conducted in 2013. The study setting was all hospitals with coronary care units affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. All 88 nurses practicing in the study setting were recruited through the census method. Participants were invited to complete the Paloutzian and Ellison’s standardized Spiritual Well-being Scale and the researcher-made valid and reliable Barriers to Spiritual Care Delivery Questionnaire. The study data were analyzed by conducting the Chi-square, the Pearson and the Spearman correlation, and the independent-samples t tests as well as regression analysis in SPSS18.
  Results
  Most of the study participants were female (87.5%) and worked in rotational shifts (86.4%). The mean of participants’ age was 38.76±5.92 years. Participants’ mean score of spiritual well-being was 90.06±14.88. This finding denotes that the level of nurses’ spiritual well-being was higher than moderate. Moreover, nurses’ spiritual well-being was negatively correlated with barriers to spiritual care delivery (r=0.35 and p=0.001).
  Conclusions
  The most important barriers to spiritual care delivery are nurses’ greater involvement in alleviating patients’ physical problems, their own preoccupations and personal problems, and lack of educational programs and workshops in the area of spiritual care. Healthcare authorities need to adopt strategies for improving nurses’ spiritual well-being and lowering barriers to spiritual care delivery.
  Keywords: Spiritual well, being, Barriers, Spiritual care, Nurse
 • Fatemeh Pirineghabadi, Manijeh Nourian *, Azam Shirinabadi Farahani, Mohammad Amin Pourhoseingholi, Foroozan Atashzadeh Shoorideh Pages 167-172
  Aims
  Jaundice is among the most prevalent problems among neonates which can have toxic effects on the brain and cause serious complications. The commonest treatment for neonatal jaundice is phototherapy. Providing phototherapy by using clinical standards can enhance its effectiveness and safety, reduce its duration, shorten hospital stay, and minimize phototherapy-related complications. The aim of this study was ‘to evaluate the accordance of phototherapy-related nursing care services with the current standards”.
  Methods
  In this descriptive study, 120 phototherapy-related care delivery episodes were selected in 2013through time and event sampling and were observed and assessed by using a checklist. The checklist had been developed based on a literature review and the current standards. The validity of the checklist was established through content validity assessment and its reliability was confirmed by an inter-rater interclass correlation coefficient of 0.78. Study data were gathered through observing and documenting phototherapy-related care services provided in the neonatal care wards and neonatal intensive care units of four hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. The data were reported by using the measures of descriptive statistics which had been calculated by using the SPSS21.
  Results
  The accordance of phototherapy-related nursing care services with the current standards in the study setting was moderate (58.7%).
  Conclusions
  Phototherapy-related care services are way below the standards. This can be related to factors such as care providers’ inattentiveness, educational shortcomings, inadequate clinical supervision, limited equipment and facilities, and nurses’ lack of knowledge about the importance and the outcomes of accurate phototherapy-related care services.
  Keywords: Auditing, Neonatal jaundice, Phototherapy, Phototherapy, Neonatal intensive care, Neonates
 • Ahmad Ali Asadi Noughabi, Parisa Moradi Majd *, Mitra Zolfaghri, Abbas Mehran Pages 173-178
  Aims
  Most patients hospitalized in intensive care units suffer from restlessness, confusion, and delirium. Physical restraint seems to be the only acceptable measure for ensuring patients’ own and others’ safety in certain cases in which other interventions are not applicable or useful. The aim of this study was “to evaluate the application of physical restraint standards in intensive care units”.
  Methods
  This was a cross-sectional descriptive study. A convenient sample of 120 physically restrained patients was recruited from the intensive care units of selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. The data collection tool was an observational checklist for physical restraint standards. The SPSS16 was used for calculating the measures of descriptive statistics and conducting statistical tests.
  Results
  Most of the participating patients were male (65.8%), aged 50–60 years (62.5%), and had a Glasgow Coma Scale score of less than 8. The Fisher’s exact test revealed a significant difference among the studied intensive care units and also among the three phases of using restraint (i.e. before, during, and after restraint use) regarding the rate of applying restraint standards (p≤0.001). Moreover, restraint standards were minimally applied in the study setting.
  Conclusions
  Educating nurses—as the first decision makers for restraint use—and familiarizing them with restraint-related clinical guidelines are crucial.
  Keywords: Physical restraint, Patient safety, Intensive care unit
 • Majedeh Nabavian, Manizhe Nourian *, Maryam Rassouli, Fareed Zayeri Pages 179-186
  Aims
  Nursing cares regarding Neonate of diabetic mother, is a key factor in increasing of chance of life of this neonates. In this field nurses have many challenges. The aim of this study was “to investigate nursing care conformity rate with existing standards, regarding neonate of diabetic mother in maternity, operation room, neonatal and neonatal intensive care”.
  Methods
  In this descriptive study (Auditing), 400 nursing care regarding to neonate of diabetic mother were observed in 2014. Research society and research samples included nursing cares regards neonate of diabetic mother that were in operation room, maternity, neonatal and neonatal intensive care units at Babol university of medical sciences selected hospitals, research samples were collected by 1 observer in day, night and evening shifts. Data collected using 3 checklists included standard cares regarding to neonate of diabetic mother, which was developed according to reviewing literatures and existing standards. Content validity and inter rater coefficient reliability (ICC=0.95 in neonatal, NICU and operation room wards, in maternity ICC=0.98) were calculated for checklists. Data collection method was observation and recording items of checklists. Sampling was in two
  Methods
  Event sampling and time sampling which last 4 months. Data were considered by descriptive methods.
  Results
  conformity rate of nursing cares regarding to neonate of diabetic mother in Neonatal and NICU wards of selected hospitals 85.1%, maternity 79% and operation room 62.6% were evaluated.
  Conclusion
  Nursing cares regarding neonate of diabetic mother in operation room and maternity are far from standards, which can attribute to lack of familiarity of health providers with standards nursing cares and lack of training.
  Keywords: Auditing, Nursing cares, infant of diabetic mother