فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اثر لوامیزول بر پاسخ ایمنی و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در تراکم بالای ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
  سعید مشکینی، علی اصغر تهرانی، ناصر آق صفحه 1
  در این تحقیق اثر لوامیزول بر پاسخ های ایمنی و تغییرات هیستوپاتولوژیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. 1500 قطعه ماهیg 50 قزل آلای رنگین کمان تهیه شده و به طور تصادفی در پنج تیمار تقسیم گردیدند و با جیره حاوی mg 0 (گروه شاهد)، mg 100، mg 250، mg 500 و mg 1000 لوامیزول در هر کیلوگرم غذا به مدت 45 روز تغذیه شدند و سپس به مدت 15 روز دیگر همه تیمارها (با تراکم دو برابر) با غذای فاقد لوامیزول تغذیه گردیدند. برای ارزیابی فاکتورهای ایمنی فعالیت کمپلمان و فعالیت لیزوزیم سرم در روزهای 15، 30، 45 و 60، نمونه سرم از تمام تیمارها تهیه گردید و پس از اندازه گیری، نتایج با نرم افزار آماری SPSS 15 مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش از بافت های آبشش، کلیه و کبد ماهیان برای بررسی اثرات آسیب شناسی بافتی لوامیزول، نمونه های بافتی تهیه گردید. نتایج بیانگر ارتقای سطح فعالیت کمپلمان و فعالیت لیزوزیم سرم در تیمار تغذیه شده با mg1000 لوامیزول در کیلوگرم غذا بود. طبق نتایج بررسی های آسیب شناسی کمترین تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت کلیه در تیمارهای تغذیه شده با مقادیر بالای لوامیزول خصوصاmg 1000 لوامیزول در هر کیلوگرم غذا و کمترین تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش در تیمارهای شاهد وmg 1000 لوامیزول در هر کیلوگرم غذا و کمترین تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت کبد در تیمار شاهد مشاهده گردید. در پایان تحقیق مقدارmg 1000 لوامیزول به عنوان بهترین تیمار برای تحریک پاسخ های ایمنی و کاهش اثرات آسیب شناسی بافتی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مشخص گردید.
  کلیدواژگان: تغییرات آسیب شناسی بافتی، لوامیزول، قزل آلای رنگین کمان، پاسخ های ایمنی
 • ارزیابی تاثیرات پروپوفول بر روی شاخص های ساختاری و عملکردی قلبی با استفاده از اکوکاردیوگرافی در مدل حیوانی
  مهرداد یادگاری صفحه 8
  داروی پروپوفول به عنوان یک داروی بیهوش کننده داخل وریدی می تواند در جراحی های کوتاه مدت و سرپایی همچنین در موارد کمبود امکانات پیشرفته تنفس مصنوعی بسیار مفید باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات دارو با استفاده از تکنیک اکوکاردیوگرافی به عنوان یک تکنیک غیر تهاجمی بر روی شاخص های عملکردی و ساختاری قلب می باشد. تعداد 12 قلاده سگ نر با وزن حدود 15 تا22 کیلوگرم با میانگین سنی 19 ماه، انتخاب شد. سلامتی سیستم قلبی عروقی آنها با استفاده از سمع قلب و ECG بررسی شد. اکوکاردیوگرافی قبل از تزریق دارو از نما ها و ره یافت های استاندارد انجام شد. سپس پروپوفول به میزان mg/kg 8 بصورت داخل وریدی تزریق شد و فاکتورهای LVDd، LVDs، IVSd، IVSs، SV، EF، FS، LVFWd، LVFWs و HR مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده اندازه دیواره آزاد بطن چپ در زمان دیاستول(LVFWd) و تعداد ضربان قلب (HR) به طور معنی داری زیاد شده بود و اندازه دیواره آزاد بطن چپ در زمان سیستول(LVFWs) به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافته بود و با توجه به شاخص های اندازه گیری شده، توانائی قلب برای پمپاژ خون کم شده است لذا تعداد ضربان قلب (HR) به طور معنی دار افزایش داشت. در حالی که تزریق دارو در در زمان های مختلف هیچ گونه تاثیری بر روی شاخص های عملکردی قلب نداشت. لذا از پروپوفول می توان به عنوان یک داروی سالم در جراحی های کوتاه مدت و در زمانهایی که تجهیزات پیشرفته جهت تنفس مصنوعی در اختیار نباشد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سگ، پروپوفول، بیهوشی، اکوکاردیوگرافی
 • ابراهیم احمدی، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، حسن نظری صفحه 15
  علیرغم آبستنی ها و تولد نوزادانی که از انتقال رویان های تولیدشده از تخمک های منجمد شده گزارش شده اند قابلیت تکاملی این تخمک ها پایین است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات تیمار تخمک های نابالغ گوسفند بر کیفیت آن ها پس از انجماد شیشه ای و ذوب می باشد. تخمک های نابالغ گوسفند که از تخمدان های جمع آوری شده از کشتارگاه به دست آمده بودند در حضور گلایسین (GLY) یا عدم حضور آن (CON) به صورت شیشه ای منجمد شدند و پس از ذوب و انجام بلوغ آزمایشگاهی ازنظر میزان بلوغ هسته و وقوع آپوپتوز با تخمک های منجمد نشده مقایسه شدند. نتایج نشان داد که میزان بقای تخمک های منجمد شده از بقای تخمک های منجمد نشده پایین تر است (05 /0>P) و گلایسین اثری در بقای تخمک های منجمد-ذوب شده ندارد. هم چنین میزان بلوغ هسته و میزان وقوع آپوپتوز در گروه گلیسین-انجماد نسبت به گروه کنترل-منجمد پایین تر بوده و با گروه کنترل غیر منجمد قابل مقایسه است (05 /0>P)؛ بنابراین گلیسین می تواند سبب بهبود کیفیت تخمک های نابالغ گوسفند پس از انجماد شیشه ای و ذوب شود.
  کلیدواژگان: بلوغ هسته، تخمک، آپوپتوز، گلیسین، انجماد شیشه ای
 • محمد رحیم حاجی حاجکلایی، مسعود رضا صیفی آباد شاپوری، فردوس چنگیزی صفحه 25
  لکوز آنزئوتیک گاوی، بیماری است که انتشار جهانی دارد و با ایجاد اختلال در تکثیر سلول های لنفاوی، می تواند موجب لنفوسیتوز پایدار، لنفومای بدخیم یا لوسمی شود. این بیماری بوسیله ویروسی از خانواده رتروویریده در جنس دلتارتروویروس ایجاد می شود. بدلیل عدم وجود واکسن و یا درمان مناسب، عفونت های ناشی از این ویروس باعث خسارات اقتصادی قابل توجه و صرف هزینه های هنگفت برای انجام برنامه های کنترل و ریشه کنی می شود. اساس کنترل این بیماری بر مبنای شناسایی حیوانات آلوده با روش های سرولوژی و حذف آن ها است. با توجه به احتمال انتقال این ویروس به گاومیش، این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع سرمی آلودگی با BLV در گاومیش های ارجاعی به کشتارگاه اهواز انجام شد. به این منظور تعدا 529 راس گاومیش شامل 261 راس گاومیش ماده و 268 راس گاومیش نر خونگیری شده و با روش الیزا موردآزمایش قرارگرفتند. براساس نتایج بدست آمده تنها دریک راس (18 /0 درصد) از حیوانات مورد آزمایش (یک گاومیش ماده 8 ساله) آنتی بادی ضد BLV نشان داده شد. نتایج این مطالعه با نتایج حاصل از برخی محققین دیگر که میزان شیوع آلودگی با BLV در گاومیش را بسیار اندک گزارش کرده اند همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: لکوز آنزئوتیک، اهواز، گاومیش، الیزا
 • میلاد عادل، رضا صفری، امین نعمت اللهی، وحیده تقدسی صفحه 33
  باکتری لاکتوکوکوس گارویه از مهم ترین عوامل عفونی ایجاد کننده خسارات اقتصادی در مزراع پرورشی قزل آلای رنگین کمان کشور است. در مطالعه حاضر، فراوانی باکتری لاکتوکوکوس گارویه در ده مزرعه پرورشی استان مازندران به وسیله آزمایش های بیوشیمیایی و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، رقت های متوالی از اسانس گیاهان درمنه، نعناع فلفلی، بومادران و زیره سیاه جهت به دست آوردن حداقل غلظت مهار رشد(MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) در برابر جدایه های باکتری لاکتوکوکوس گارویه، به روش تهیه رقت متوالی تهیه گردید. هم چنین، با استفاده از روش انتشار در دیسک، هاله مهار رشد باکتری نیز اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماهیان 7 مزرعه از 10 مزرعه مورد مطالعه، مبتلا به لاکتوکوکوزیس بودند و در مجموع 38 جدایه لاکتوکوکوس گارویه از ماهیان تشخیص داده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اسانس های زیره سیاه، نعناع فلفلی و درمنه دارای اثر ضد باکتریایی مناسب قابل مقایسه با استرپتومایسین علیه باکتری لاکتوکوکوس گارویه بودند. بنابراین اسانس های گیاهی مذکور پس از انجام مطالعات تکمیلی می توانند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های تجاری رایج برای درمان عفونت های ناشی از لاکتوکوکوزیس باشند.
  کلیدواژگان: لاکتوکوکوس گارویه، حساسیت، قزل آلای رنگین کمان، اسانس های گیاهی
 • ایمانه صدرارحامی، غلام رضا قربانی، شهریار کارگر، علی صادقی سفیدمزگی، نیما نادری صفحه 41
  به کار گیری استراتژی های تغذیه ای به منظور کم کردن سهم پروتئین خام جیره با حفظ عملکرد تولیدی و یا استفاده از منابع پروتئینی با تجزیه پذیری کم تر در شکمبه می تواند نیتروژن آمونیاکی شکمبه و نیتروژن اوره ای پلاسما را کاهش داده و از این طریق اثرات مثبتی بر عملکرد تولیدی داشته باشد. بر این اساس در این پژوهش جایگزینی دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا بر تولید شیر و نیتروژن اوره ای پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین با استفاده از چهار راس گاو شکم اول (میانگین روزهای شیردهی 20 ± 96) و چهار راس گاو شکم دوم (14± 113) در قالب طرح مربع لاتین 4 × 4 مورد ارزیابی قرار گرفت. جیره های آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیره حاوی 55 /13 درصد (بر اساس ماده خشک) کنجاله سویا؛ 2) جیره حاوی 22 /15 درصد دانه سویای برشته شده؛ 3) جیره حاوی 55 /15 درصد دانه سویای اکسترود شده؛ و 4) جیره حاوی مخلوط یکسان (69 /7 درصد) دانه سویای برشته و اکسترود شده. تولید شیر تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. اگر چه شکم زایش درصد پروتئین شیر را تحت تاثیر قرار نداد اما گاوهای شکم اول پروتئین شیر (07 /0=P) بیشتری تولید کردند. نیتروژن اوره ای پلاسما (19 /11 در مقابل 90 /14 میلی گرم بر دسی لیتر) و نیتروژن اوره ای شیر (58 /10 در مقابل 10 /13 میلی گرم بر دسی لیتر) در جیره های دارای دانه سویای فرآوری شده به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج نشان داد که جایگزینی دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا تاثیری بر درآمد خالص حاصل از فروش تولید شیر نداشت اما نیتروژن اوره ای پلاسما و شیر را کاهش داد.
  کلیدواژگان: سویای اکسترود، کنجاله سویا.، شکم زایش، سویای برشته
 • حیدر حیدری خویی، آذرنوش کریمی، حسین حسن پور، امین بیغم صادق، ایرج کریمی صفحه 51
  واریکوسل اتساع غیرطبیعی شبکه سیاهرگی بیضه ها در طناب اسپرماتیک و یکی از علت های معمول ناباروری در مردان مراجعه کننده به مراکز ناباروری است. هدف این مطالعه، ایجاد یک روش ساده و نوین به منظور القای واریکوسل در سگ و ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژی بیضه ها بر اثر آن بوده است. شش قلاده سگ جوان و بالغ مورد استفاده قرار گرفت. اتساع سیاهرگ های شبکه نیلوفری از طریق انسداد نسبی قسمت فوقانی آن بدون برش شکم به دست آمد. در پایان بررسی، سگ ها اخته شدند و بیضه ها برای بررسی های میکروسکوپی خارج و فرآیند آماده سازی را طی نمودند. درجه بندی جانسون و بررسی ناهنجاری های هیستولوژی برای هر بیضه انجام شد. ازنظر درجه بندی جانسون بین بیضه های سالم 6 /9 (10-9) و مبتلا به واریکوسل 4 (8-2) اختلاف معنی داری وجود داشت. در بیضه های مبتلا به واریکوسل ناهنجاری های هیستولوژی شدید وجود داشت و در بیضه های سالم تغییرات میکروسکوپی اندکی دیده شد. مطالعه حاضر نشان داد که انسداد نسبی شبکه نیلوفری می تواند باعث القای واریکوسل در سگ شود. همچنین واریکوسل باعث تغییر در بیضه سالم نیز می شود.
  کلیدواژگان: هیستوپاتولوژی، واریکوسل، بیضه، سگ
 • رحیم حب نقی، علیقلی رامین، سجاد امیرتیغی، علیرضا شیخیه گل زردی صفحه 61
  فراوانی، درصد و انواع تیپ های زخم شیردان براساس سن و جنس در 326 راس گاو و 569 راس گوسفند در کشتارگاه ارومیه در سال های 91-1390 مطالعه شدند. تعداد 212 راس گاو نر، 114 راس گاو ماده، 178 راس میش و 391 راس قوچ بودند. گاوها 2 /29% و گوسفندها 3 /13% زخم شیردان داشتند (P<0.01). درصد سنی زخم های شیردان از 1، 2، 3، 4 و 4> سال در گاو به ترتیب 8 /35%، 6 /11%، 8 /17%، 3 /25%، 5 /9% و در گوسفند به ترتیب 5 /3%، 8 /12%، 9 /33%، 1 /34% و1 /54% بود. با افزایش سن زخم شیردان در گاوهای ماده و میش ها افزایش یافته که زخم ها در جنس ماده بیش تر از نر بود. در مجموع گاوها در یک سالگی و گوسفندها در 3 سالگی بیشترین زخم را نشان دادند گاوهای نر و ماده به ترتیب در 1 و 4 سالگی، قوچ ها و میش ها در 3 سالگی دارای بیش ترین زخم شیردان بودند. تعدد تیپ ها در گاوها مخصوصا با افرایش سن بیشتر از گوسفند بوده (P<0.01)، تعداد 5 /24% از گاوها دارای 2 و 3 تیپ زخم بوده درصورتی که گوسفندها فقط یک نوع زخم شیردان داشتند. اکثر زخم ها در بدنه و اندکی در دریچه ها بودند. نتایج بافت شناسی نمونه های کشتارگاهی را تایید کرد. تیپ 1 زخم شیردان با کیسه ای شدن خمل های غدد همراه بود. تیپ 2 با جزیی ترشحات سروزی فیبرینی با از بین رفتن خمل همراه بود. تیپ 3 با ترشحات فراوان و از بین رفتن خمل های غدد مشخص شد. با توجه به بروز بیش از 2 برابر زخم های تحت بالینی در شیردان گاو، سن ابتلا گاوها و تعدد تیپ زخم ها در گاو...
  کلیدواژگان: تحت بالینی، سن، جنس، گوسفند، زخم شیردان، گاو
|
 • E. Ahmadi, A.Shirazi*, N.Shams, Esfandabadi, H.Nazari Page 15
  Despite the successful pregnancies and live births that have been reported from transferring embryos derived from cryopreserved oocytes in several mammalian species, developmental competence of frozen-thawed oocytes is low. The aim of this study was examining the effects of short term treating of the immature ovine oocyte with glycine and supplementation of vitrification and warming solution with glycine on post vitrification and warming quality. Abattoir-derived immature ovine oocytes vitrified with (GLY) or without (CON) treating with glycine and after In vitro maturation the nuclear maturation and the rate of apoptosis of them compared with their unvitrified (FRESH) counterparts. A difference at a level of P<0.05 was described significant. The survival rate of the oocytes in vitrified groups was significantly lower than of the FRESH group. Treating with glycine had no beneficial effect on post IVM survival rate. Apoptotic oocytes were significantly lower in the GLY group than CON group and were comparable to FRESH group. In conclusion, glycine can improve the quality of ovine immature oocytes after vitrification and warming.
  Keywords: vitrification, oocyte, nuclear maturation, apoptosis, glycine
 • M.R.Haji Hajikolaei*, M.Rseifi, Abadshapouri, F. Changizi Page 25
  Bovine enzootic leukosis is an important viral disease of cattle with a worldwide distribution. The disease is caused by a virus (Bovine leukemia virus; BLV) of the genus deltaretrovirus within the family Retroviridae. BLV can cause persistent lymphocytosis, malignant lymphoma and leukemia by impairing the proliferation of lymphoid cells. Due to lack of a proper vaccine or treatment, BLV infections cause huge economic losses and costs for the control and eradication programs. Programs to control the BLV infections are based on the screening of animals by serological methods and removing the infected animals. Due to the possibility for transmission of BLV to buffalos, the purpose of this study was to determine the prevalence of BLV infection within the slaughtered buffaloes at Ahvaz abattoir. Therefore, blood samples were collected from a total of 529 buffaloes, including 261 female and 268 male animals and assayed by ELISA. Based on the results, only one animal (0.18%), a female buffalo of 8 years old was found to be positive for BLV specific antibodies. The results of this study are in agreement with the results of other researchers reporting a low prevalence of BLV infections in buffalo.
  Keywords: Enzootic leukosis, Buffalo, ELISA, Ahvaz
 • M.Adel*, R.Safari, A.Nematolahi, V.Taghdosi Page 33
  Lactococcus garvieae is the one of the most causative agents of economic losses in fish farms in Iran. In this study, frequency of L. garvieae from 10 rainbow trout fish farms in Mazandaran Province was studied using biochemical tests and PCR. Then, Serial dilutions of essential oils of Artemisia annua L, Mentha piperita, Achillea wilhelmsii C. Koch and Bunium persicum was prepared to determine minimum bacteriocidal concentration (MBC) and minimum inhibitory concentration (MIC) of isolated bacteria. Also, the inhibition zone diameter of bacteria was determined by disc diffusion method and compared to each other. The results indicated that fish from 7 out of 10 studied farms were infected to lactococosis and 38 isolates were identified as L. garvieae from the fish. The results also represented that essential oils of B. persicum, M. piperita and A.annua L showed good antibacterial activity on L. garvieae that comparable to streptomysin. The results of the present study demonstrated that mention essential oils after more studies could be a replaced than common industrial antibiotics to treat infections caused by L. garvieae.
  Keywords: Lactococcus garvieae, Rainbow trout, Sensitivity, herbal essential oils
 • I.Sadr Arhami*, G.R.Ghorbani, Sh.Karegar, A.Sadeghi Sefidmazgi, N.Naderi Page 41
  Application of nutritional strategies to reduce dietary crude protein proportion by maintaining production performance and/or using a protein source with lower degradability in the rumen is able to reduce ruminal ammonia N and blood urea N and has a positive effect on production and reproduction performance. Accordingly, the objective of this study was to evaluate the effects of soybean processing (roasted soybean and extruded soybean and combination of roasted soybean and extruded soybean) compared with soybean meal on milk yield, NH3N concentration, and milk urea nitrogen concentration in Holstein dairy cows with four multiparous (DIM=113 ± 14) and four primiparous (DIM=96 ± 20) were used in a replicate 4 × 4 Latin square design. Treatments included: 1) 13.88% of diets dry matter (DM) as soybean meal; 2) 15.22% of diet DM as roasted soybean; 3) 15.55% of diet DM as extruded soybean; and 4) 7.69% of diet DM as extruded soybean and 7.69% of diet DM as roasted soybean. N intake was higher in soybean meal treatment than soybean processing. Milk production was similar among treatments (P>0.05). Although parity had no significant effect on percentage of milk protein, but the yield of protein (P=0. 07) was higher in PP cows than MP cows. Plasma urea N (11.19 vs. 14.90 mg/dl) and milk urea N (10.58 vs. 13.10 mg/dl) reduced significantly in the diets containing processed soybean. Results indicated that replacement of processed soybean for soybean meal did not affect feed net outcome, but decreased plasma urea N and also milk urea N.
  Keywords: Extruded soybean, Roasted soybean, Parity, Soybean meal
 • H.Heidari Khoei*, A.Karimi, H.Hassanpour, I.Karimi, A.Bigham, Sadegh Page 51
  Varicocele is a pathological dilatation of the venous pampiniform plexus, found in the male spermatic cord, and a common condition, found in men who present for infertility evaluation. The purpose of this investigation was to create a simple and new method of varicocele model in dog and to study subsequent alterations in testicular histopathology. Six young adult dogs were used. Dilation of the venous pampiniform plexus in dogs was achieved by partial occlusion of proximal part of pampiniform plexus without abdominal incision. At the end of experiment, dogs were castrated and testes were dissected and processed for microscope examinations. Johnsen scores and histological abnormalities were evaluated for each testis. There were significant different between the Johnsen scores in the normal and varicocele induced testes. There were severe histological abnormalities in the varicocele induced testes and slightly microscopic changes was showed in the normal testes. The current study demonstrated that partial occlution of proximal part of pampiniform plexus could induce varicocele in dog. Varicocele also showed changes in the normal testis.
  Keywords: Histopathology, varicocele, testis, dog
 • R.Hobe, Naghi*, A. Ramin, S.Amir, Tighi, A.Gholzardi Page 61
  Frequency, percentage and types of abomasal ulcer in different ages and genders were investigated in 326 cows and 569 sheep in Urmia abattoir in 2011-12. The males and females cows and sheep were 212, 114, 178 and 391, respectively. Overall, 29.2% of cows and 13.3% of sheep showed ulcer in the abomasum (P<0.01). The percentage of age distribution in abomasal ulcers with 1, 2, 3, 4 and >4 years in cows was 35.8%, 11.6%, 17.8%, 25.3%, 9.5% and sheep was 3.5%, 12.8%, 33.9%, 34.1% and 54.1%, respectively. Abomasal ulcers increase significantly by the age of cows and sheep (P<0.01) mainly in females more than in males. Overall, cows and sheep aged at 1 and 3 years old, respectively, revealed the highest ulcer in the abomasum. Female and male cows at 1 and 4, ewes and rams at 3 years old, respectively, have had the greatest ulcers in their abomasums. The abomasal types of ulcer in cows were greater than in sheep mainly by increase in the age of cows (P<0.01). Over 24% of cows showed 2 and 3 types of ulcer but sheep revealed only one type of ulcer. The majority of ulcers were in the fundus and the least in pylorus. The histopathological findings confirmed all macroscopic lesions in the abomasums. Type 1 was accompanied by cystic form of abomasal crypts. In type 2 a slight serofibrinos and destruction of abomasal crypt was observed. In type 3 a copious serofibrin around the ulcer and complete destruction of abomasal crypts was seen. Based on the incidence of over twice abomasal ulcer in cows, age outbreaks and various types of ulcers in comparison with sheep, it is concluded that the subclinical types of abomasal ulcers in cows is more common and serious than in sheep and prophylactic programs are recommended.
  Keywords: Abomasal ulcer, Cow, Sheep, Age, Gender, Sub, clinical