فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال پنجاه و هشتم شماره 6 (پیاپی 139، شهریور 1394)
 • سال پنجاه و هشتم شماره 6 (پیاپی 139، شهریور 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نرگس سادات زاهد، زینب کریمی محلی صفحات 289-294
  مقدمه
  وجود شرایط التهابی در بیماران ESRD باعث افزایش ریسک بیماری های قلبی عروقی و نیز افزابش مرگ و میر در این بیماران می شود. در برخی مطالعات نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت به عنوان یک مارکر التهابی در بیماران مطرح شده است. در این مطالعه ما به بررسی ارزش تشخیصی این نسبت ها با توجه به دو مارکر ثابت شده وضعیت التهابی یعنی، CRP و آلبومین پرداخته می شود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی 120 بیمار مبتلا به ESRD با توجه به کرایتریای ورود و خروج بیماران به صورت گذشته نگر از دو بیمارستان لقمان و اشرفی اصفهانی وارد مطالعه شدند. سپس متغیر های مطالعه با توجه به پرونده بالینی بیماران و آزمایشات بیماران جمع آوری شده و با نرم افزار SPSS و آزمون های اسمیرنوف کلوموگروف و من ویتنی و رک کورو مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  در گروهی از بیماران که باتوجه به CRP در وضعیت التهابی قرار داشتند، نسبت به گروهی از بیماران که در وضعیت طبیعی قرار داشتند، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت تفاوت معنی داری نشان نمی داد. در صورتی که آلبومین به عنوان مارکر التهاب در نظر گرفته می شد. بیمارانی که با توجه به سطح آلبومین در گروه التهابی قرار می گرفتند نسبت نوترفیل به لنفوسیت میزان بالاتری نسبت به گروه طبیعی داشتند(6/2 در مقایسه با 02/3) ولی اختلاف معنی دار نبود. نسبت پلاکت به لنفوسیت نیز تفاوت معنی داری نشان نمی داد.
  نتیجه گیریی: هرچند که نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با شرایط التهابی در بیماران مرتبط است ولی حساسیت، اختصاصیت این تست به عنوان یک مارکر برای شرایط التهابی پایین است.
  کلیدواژگان: التهاب، نوتروفیل، لنفوسیت، پلاکت، ESRD
 • رباب ابوترابی، شکوفه بنکداران *، سعید اسلامی، فاطمه عباسی بنازاده صفحات 295-301
  زمینه

  فاکتور رشد فیبروبلاستی 21(FGF21)به عنوان یک فاکتور جدید تنظیم کننده متابولیک شناخته شده که به نظر می رسد اثرات قوی ضد دیابتی در مدل های حیوانی داشته باشد. مطالعات انسانی موید این است که این فاکتور با ایجاد سندروم متابولیک همراه است. هدف از این مطالعه بررسیFGF21 در افراد دیابتی نوع دوو مقایسه آن با افراد گروه کنترل سالم وهمچنین رابطه آن با اجزای سندروم متابولیک است.

  روش کار

  این مطالعه مورد شاهدی در سال 1394-1393 در مشهد انجام شد. 30 بیمار دیابتی نوع دو تحت درمان با داروی مت فورمین و 40 نفر فرد سالم به عنوان گروه کنترل در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند.اطلاعات دموگرافیک بیماران ثبت شد واندازه گیری میزان گلوکز، لیپیدهای سرم،هموگلوبین گلیکوزیله،-– انسولین- آنزیمهای کبدی و سطح فاکتور FGF21در بیماران و گروه کنترل انجام شد مقاومت به انسولین با روش HOMA-IR محاسبه شد.نتایج دردو گروه با یکدیگر مقایسه و در هر گروه رابطه فاکتور FGF21با اجزای سندروم متابولیک بررسی شد. از آزمون پیرسون برای بررسی داده ها استفاده شد.

  نتایج

  تفاوت معنی داری در سطح فاکتورFGF21دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وجود نداشت. رابطه ی معنی داری بین سطح این فاکتور با اجزای سندروم متابولیک در بیماران و گروه کنترل سالم مشاهده نشد. میزانFGF21رابطه مستقیم مثبت با SGPT داشت.

  نتیجه گیری

  در جمعیت ایرانی: به نظر نمی رسد رابطه ای بین سطح فاکتور FGF21 با اجزای سندروم متابولیک وجود داشته باشد. مطالعات گسترده تری برای اثبات این موضوع ضروری است.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، سندروم متابولیک، فاکتور رشد فیبروبلاستی 21
 • محبوب پورآقایی، جعفرصادق تبریزی، سعید اصلان آبادی، پیمان محرم زاده، رویا قیامی، نوید علم دوست صفحات 302-309
  مقدمه
  مدیریت خطر یعنی پیشگیری از بروز خطر و اداره آن پس از به وجود آمدن. مدیریت خطر شامل مراحل تشخیص، ارزیابی، آنالیز، کنترل، کاهش و پیشگیری از خطر است. هدف مدیریت خطر کاهش خطرات متوجه بیماران و افزایش ایمنی کار برای کارکنان است. مطالعه حاضر با هدف تشخیص، ارزیابی و اولویت بندی خطر در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شهر تبریز انجام شده است.
  روش کار
  یک مطالعه کیفی از سال 1389-1390 در اورژانس بیمارستان امام رضا تبریز با استفاده از 3 جلسه بحث گروهی متمرکز با شرکت 26 نفر از واحدهای مختلف اورژانس برگزار شد. خطرات شناسایی شده و به روش گروهی اسم دسته بندی شدند. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از این جلسات پرسشنامه ای جهت تعیین و اولویت بندی خطرات طراحی گردید. ارزیابی و تعیین سطح خطرات شناسایی شده در اورژانس، توسط پانل خبرگان انجام شد. به طوری که شدت و احتمال وقوع هر خطر تعیین و سطح خطر محاسبه گردید. همچنین بر اساس سطح خطر، خطرات اولویت بندی شدند.
  نتایج
  در پایان جلسات FGD و بر اساس جمع بندی انجام شده، حدود 536 خطر در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شناسایی گردید و بعد از نظرات پانل خبرگان 415 خطر در 11 گروه دسته بندی شدند. از موارد فوق، سه عامل تعداد زیاد همراهان، کمبود پرسنل و کادر کمکی و حجم بالای بیماران به عنوان سه خطر اصلی تعیین شدند.
  نتیجه گیری
  خطرات از دیدگاه صاحبان فرایند و کارکنان اورژانس در واحدهای مختلف شناسایی و دسته بندی شدند که این کار فرصت مناسبی جهت مداخله و کاهش خطرات فراهم ساخت.
  کلیدواژگان: بخش اورژانس، شناسایی مخاطرات، مدیریت، ایمنی در کار
 • فرزانه محمدی، غلامرضا خادمی، منور افضل آقایی، محمد سعید ساسان صفحات 310-315
  مقدمه
  مصرف بی رویه آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف در ICU یک معضل جهانی است. هدف از انجام این طرح، راه اندازی مدیریت مصرف آنتی بیوتیکی (با تاکیید بر وانکومایسین و کارباپنم ها)دربخش مراقبت های ویژه کودکان PICU)) بیمارستان دکتر شیخ بوده است، و هدف فرعی، بررسی تاثیر این مدیریت بر میزان مصرف آنتی بیوتیک، طول مدت بستری و میزان مرگ است.
  روش کار
  این مطالعه مداخله ای کنترل شده در بیمارستان دکتر شیخمشهد از سال 1391-1392 است در دومرحله انجام گردید. در فاز پیش عملیاتی ارگانیسم های عامل عفونت خون و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها تعیین شد و بر این اساس دستورالعمل کاربرد وانکومایسین و کارباپنم ها در PICU تدوین شد. در فاز اجرایی، در طول 3 ماه پرونده بیماران(روز در میان) بررسی می شد و براساس دستورالعمل، توصیه لازم در رابطه با آنتی بیوتیک به پزشک مسئول بیمار ارائه می گردید. در انتها تاثیر سه ماه مدیریت، با(یک ماه)دوره کنترل مقایسه شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های فیشر، تی، من ویتنی بررسی و تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  در طول سه ماه اعمال مدیریت مصرف آنتی بیوتیک، 1676 روز بیمار و در طول یک ماه کنترل، 673 روز بیمار، مورد بررسی و ثبت اطلاعات قرار گرفت. با اعمال مدیریت، تعداد روزهای مصرف وانکومایسین از 294 به 178 روز به ازای 1000 روز بیمار کاهش یافت (001/0=p). تعداد روزهای مصرف کارباپنم از 433 به 193 روز به ازای 1000روز بیمار کاهش یافت (001/0=p). متوسط طول اقامت بیماران از 4/11 روز به 4/8 روز کاهش یافت (06/0=p). میزان مرگ و میر از 2/10% به %7 کاهش یافت (4/0=p).
  نتیجه گیری
  در شرایط PICU بیمارستان دکتر شیخ، مدیریت مصرف وانکو مایسین و کارباپنم ها به روش بررسی دستور های آنتی بیوتیکی و ارائه بازخوراند به پزشک مسئول، تاثیر بسیار مطلوبی در کاهش مصرف آنتی بیوتیک دارد.
 • محمدرضا رمضان پور، محمد مطبوع، سیدمحمود حجازی صفحات 316-321
  مقدمه
  مطالعات نشان می دهد میزان ال-کارنیتین سرم در بیماران دیابتی پایین است. مصرف ال-کارنیتین می تواند منجر به بهبود فرآیندهای متابولیکی بیماران دیابتی شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر پارامترهای قندی و لیپیدی در بیماران دیابتی نوع 2 می باشد.
  روش کار
  در این پژوهش نیمه تجربی، 20 بیمار دیابتی با میانگین سنی58/2±2/51 بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول تمرین هوازی همراه با مصرف روزانه 500 میلی گرم ال-کارنیتین و گروه دوم تمرین هوازی همراه با مصرف دارونما داشتند. تمرین به مدت چهار هفته (3 روز در هفته) با فشار 60 تا 80 % ضربان قلب بیشینه انجام شد. آزمایشات خون قبل و بعد از دوره تمرینی انجام و داده ها با آزمون تی در گروه های مستقل تحلیل شد.
  نتایج
  قند خون ناشتا در گروه ال-کارنیتین نسبت به گروه دارونما، کاهش معنی داری نشان داد. تغییر معنی داری در سطح سرمی تری گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد ال-کارنیتین کاهش معنی داری در قند خون ناشتا ایجاد می کند ولی تغییر معنی داری در نیمرخ لیپیدی سرم مردان دیابتی ایجاد نمی کند.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، ال، کارنیتین، دیابت، نیمرخ لیپیدی سرم
 • فاطمه رودباری، کیارش قزوینی، سمیه حیدری فورک، مهدی کوهی نقندر، سعید عامل جامه دار، مسعود یوسفی صفحات 322-329
  مقدمه
  امروزه تولید بتالاکتاماز توسط کلبسیلا پنومونیه، مشکلات زیادی در درمان این عفونت ها در دنیا ایجاد نموده است.هدف از این مطالعه شناسایی و تعیین شیوع کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتاماز های وسیع الطیفKPC در نمونه های بالینی شهر مشهد در سال 1393 می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی که در سال 1393 در بیمارستان قائم و امام رضا مشهد انجام شد، 280 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جداشده از نمونه های بیماران پس از تعیین هویت با استفاده از روش های معمول و تست های بیوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. حساسیت این سویه ها در برابر 10 آنتی بیوتیک مختلف با استفاده از روش دیسک دیفیوژن ارزیابی شد و به منظور بررسی وجود آنزیم کارباپنمازKPC از آزمون هاج تغییریافته(MHT) به روش آگار دایلوشن برای مروپنم استفاده شد.
  نتایج
  بیشترین میزان مقاومت این باکتری در مقابل آنتی بیوتیک های سفازولین(54.44%)، سفپیم (49.46%)، سفتازیدیم(45.19)، تری متوپریم سولفامتوکسازول (46.26%) می باشد. در این بررسی 136 نمونه کلبسیلا پنومونیه ESBL بود که 20 عدد از آن ها دارای تست هاج مثبت بوده، 3 نمونهMIC آن مساوی 4 می باشد. 15 نمونه MIC آن ها بیشتر یا مساوی 8 است.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقاومت آنتی بیوتیکی به خصوص مقاومت به کارباپنم ها در این باکتری به دلیل ظهور بتالاکتاماز روبه افزایش می باشد. لذا توجه جدی و پایش مستمر مقاومت جهت کنترل مقاومت ها ضرورتی انکارناپذیر است.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، کارباپنماز، تست هاج تغییر یافته
 • مریم مختاری، فرهاد دریانوش صفحات 330-337
  مقدمه
  آدیپوکین ها از بافت چربی ترشح می شوند. از جمله ی آن ها، می توان به آپلین و نسفاتین اشاره کرد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بررسی 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین -12، نسفاتین-1 و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر فشار ی بود.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی توصیفی در سال 93 در شهر شیراز، 30 زن مسن مبتلا به پرفشارخونی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. برنامه تمرینی، شامل تمرینات مقاومتی که سه جلسه در هفته و به مدت 12 هفته اجرا شد. نمونه های خونی و ضربان قلب آزمودنی ها، در قبل از تمرینات و 24 ساعت پس از آخرین جلسه جمع آوری شد. ارزیابی داده ها با استفاده از آزمون تی تست وابسته و مستقل در سطح معنی داری 05/0 p ≤ انجام شد.
  نتایج
  پس از 12 هفته در گروه آزمایش، کاهش معنی داری در سطوح آپلین (02/0=p) و ضربان قلب استراحتی (03/0=p) رخ داد؛ اما در گروه کنترل، در سطوح آپلین (50/0=p) و ضربان قلب استراحتی (12/0=p) تغییرات معنی دار نبود. همچنین در گروه آزمایش تغییرات سطح نسفاتین (15/0=p) معنی دار نبود درحالیکه در گروه کنترل، در سطح نسفاتین افزایش معنی داری(05/0=p) داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی، باعث کاهش ضربان قلب استراحتی و فشار خون می شود و در نتیجه نیاز به افزایش آپلین برطرف می گردد و کاهش آپلین مشاهده می شود (فیدبک منفی). همچنین برنامه ورزشی تحقیق حاضر نتوانسته است به عنوان یک عامل تحریکی برای کاهش نسفاتین موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: آپلین، پرفشارخونی، تمرینات مقاومتی، ضربان قلب استراحتی، نسفاتین
 • جهانبخش هاشمی، دنیا فرخ، امین بجدی، احسان خوشبخت، معین خیراللهی صفحات 338-345
  مقدمه
  این مطالعه جهت تشخیص افتراقی بیماری سل روده ای و پریتونال از بیماری کرون انجام شد. تصاویر ct شکم و لگن همراه با ترانزیت روده باریک بیماران مورد بررسی قرار گرفت و یافته های رادیولوژیک آنها به تفکیک نشان داده شد. علائم مشخصی که باعث افتراق دو بیماری از یکدیگر میگردیدند نیز در جداول مطرح شده است.
  روش کار
  داده هایاینمطالعه گذشته نگر تحلیلی مقطعی از نتایج پرونده های 26 بیمار کرون و 22 مورد سل روده ای مراجعه کننده به بیمارستان های قائم و امام رضا در 1380- 1390 حاصل شد. در این مطالعه از روش های مختلف تصویر برداری روده و مزانتر شامل سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست خوراکی و تزریقی، سی تی انتروگرافی و ترانزیت روده باریک استفاده شد. ده متغیر رادیوگرافیک قابل مشاهده این دو بیماری و ارزش تشخیص افتراقی هر کدام مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج مقایسه ی دو گروه نشان داد که ارتباط معنی داری میان سن دو گروه (013/0=p)، ضخیم شدگی جدار روده و تنگی های متعدد (01/0=p)، استریفیکاسیون مورال (015/0=P)، کلسیفیکاسیون مورال (038/0=p)، هایپر وسکولاریتی مزانتر (001/0>p)، آسیت (001/0>p)، لنفادنوپاتی (001/0>p)، پرولیفراسیون fibrofatty(015/0=p)، نکروز (001/0=p) وجود داشت. بررسی همراهی میان استریفیکاسیون مورال و هایپر وسکولاریتی مزانتر در بیماران با توبورکلوز روده ای و کرون حاکی از یک ارتباط معنی دار میان این دو متغیر بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  سی تی در مشخص کردن علایم رادیولوژیک توبرکلوز روده ای و یافتن کلسیفیکاسیون جداری در افتراق ان از بیماری کرون کمک کننده است. کلسیفیکاسیون جدار روده به عنوان عامل افتراقی کرون از سل روده ای می تواند کمک کننده باشد. نکروز غدد لنفاوی نیز به عنوان معیار قابل قبول جهت افتراق دو بیماری می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: بیماری کرون، تصویربرداری رادیولوژیک، سل روده ای
 • حمید حسینی خواه، علیرضا سپهری شاملو، مهدی وحدتی، علی اصغر معینی پور*، غلامرضا گرگیجی صفحات 346-350
  مقدمه

  فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت شایع ترین تومور خوش خیم مربوط به دریچه های قلب است که اکثرا بدون علامت بوده و تشخیص آن به صورت کاملا اتفاقی صورت می گیرد. در موارد علامتدار فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت شایع ترین تظاهرات آن حملات ایسکمیک قلبی، اریتمی های دهلیزی و بطنی و عوارض ترومبوآمبولیسم بخصوص در سیستم عصبی مرکزی است. در این مقاله به گزارش یک مورد از بیماری بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در فردی مسن مبتلا به انژین صدری پایدار پرداخته می شود.
  معرفی بیمار: بیمار معرفی شده یک خانم 60 ساله می باشدکه به علت آنژین صدری پایدار تحت بررسی قرار گرفت. در روند اقدامات تشخیصی توده ای 1*1 سانتی متر مشکوک به تومور بر روی دریچه آئورت طی اکوکاردیوگرافی داخل مری یافت شد. آنژیوگرافی کرونری بیمار طبیعی بود. با توجه به وجود ضایعه علامت دار دریچه ای بیمار با موفقیت تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. جواب نمونه آسیب شناسی بعد از عمل نشان دهنده فیبروالاستوم دریچه ائورت بود. پیگیری دو ماه بیمار انجام شد که نشان دهنده حال عمومی خوب و اکو طبیعی وی بود.

  نتیجه گیری

  اگرچه در مورد درمان فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت بدون علامت اختلاف نظر وجود دارد ولی برای توده های علامتدار، رزکسیون جراحی برای پیشگیری از عوارض بعدی قویا توصیه می شود. نتایج رزکسیون جراحی فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت معمولا بسیار خوب است و مرگ و میر و عوارض و عود تومور بسیار پائین است.

  کلیدواژگان: تومور قلبی، دریچه ائورت، درد قفسه سینه، فیبروالاستوم
|
 • Narges Sadat Zahed, Zinab Karimi Mahali Pages 289-294
  Introduction
  Inflammation can increase mortality and morbidity rate of ESRD patients. In some studies Neutrophil to lymphocyte ratio and Platelet to lymphocyte ratio were evaluated to detect inflammation. This study was conducted to evaluate the deterministic power، specificity and sensitivity of Neutrophil to lymphocyte ratio and Platelet and lymphocyte ratio in detecting inflammation indicated by Serum Albumin and C-reactive protein (CRP).
  Materials And Methods
  According to our inclusion and exclusion criteria، we recruited 120 patient with ESRD admitted to Loghman hospital and Ashrafi Esfehani hospital were examined retrospectively in our study. Data were collected from hospital documents.
  Results
  Basis on our study، Neutrophil to lymphocyte ratio and Platelet and lymphocyte ratio didn’t show a significant difference between normal patients and patients with inflammation.
  Conclusion
  Although Neutrophil to lymphocyte ratio and Platelet and lymphocyte ratio are related to inflammatory conditions، but sensitivity and specificity of these testes are low for detecting inflammation.
  Keywords: ESRD, Inflammation, Neutrophil, Lymphocyte
 • Robab Aboutorabi, Shokoufeh Bonakdaran, Saeed Islami, Fatemeh Abbasi Banazade Pages 295-301

  to have a potent antidiabetic effect in animal models. In human studies activity of this factor is associated with development of metabolic syndrome. The aim of this study was to compare the concentration of this factor in type 2 diabetic patients and healthysubjects and also relation of this factor with metabolic syndrome componentswas investigated.

  Methods

  30 type 2 diabetic patients and 40 healthy subjects were enrolled in this study. Demographic data of patients were recorded. HbA1c، FBS، lipid profiles، insulin level،liver enzymes and FGF21 were measured for all subjects. Insulin resistance was calculated by homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) formula. FGF21 level was compared between diabetic patients with healthy control group and also relation of this factor was determined with metabolic syndrome components.

  Results

  Difference of FGF21 level was not significant between type 2 diabetic patients and healthy subjects. There were not significant correlation between FGF21 level and metabolic syndrome components. FGF21 was positively associated with SGPT level.

  Conclusion

  It seems that FGF21 is not related to metabolic syndrome components in Iranian population، but this observation remains to be determined by large clinical studies.

  Keywords: Type 2 diabetes, FGF21, Metabolic syndrome
 • Mahbub Puraghaei, Jafar Sadegh Tabrizi, Saeed Aslan Abadi, Peyman Moharam Zadeh, Roya Ghiami, Navid Elmdust Pages 302-309
  Introduction
  Risk management is to prevent the risk and also manage it after occurrence and includes diagnosis، evaluation، analysis، control، reduction and prevention of the risk. The aim of risk management is to reduce the risks concerning patients and increase work safety for staffs. In this study risk management was evaluated in different steps in Imam Reza emergency department (ED).
  Methods
  In this action research study، first we performed three focus group discussions (FGD) sessions including FGD session with ED nurses، a session with emergency medicine residents and a session with the laboratory، drug store and radiology staffs. Using these sessions، a questionnaire was design to clarify risks and to priority processing. To evaluate and define risk level in ED we used experts’ panel. For each risk، risk severity، its incidence and risk level was calculated. According to the risk level، their priority was processed and intolerable risks were defined for planning an intervention.
  Results
  Based on expert panel، 11 subgroups with 415 risks were gathered. Among these، 3 risks including high volume of attendants، staff shortage and high patients load were recorded as intolerable risks in risk level 1، 2 and 3. The intervention was designed to reduce the attendants by giving 2 attendant cards for each patient.
  Conclusion
  In this study we observed that intolerable risks are high volume of attendants، staff shortage and high patients load and the intervention program was designed to reduce the risks.
  Keywords: Emergency Department, Identifying Risks, Management, Work Safety
 • Farzaneh Mohammadi, Gholamreza Khademi, Monavar Afzalaghaee, Mohammad Saeed Sasan Pages 310-315
  Introduction
  The inappropriate use of Broad- Spectrum antimicrobials in intensive care units (ICU) is a universal problem. The main goal of this study was to implement antibiotic stewardship program (ABS) concentrated on vancomycin and carbapenems، in pediatric ICU (PICU) of Sheikh hospital. As an accessory purpose we looked for the effect of ABS on the rate of antibiotic administration، length of hospital stay and mortality
  Material And Methods
  This study was performed in 2 stages، at the first phase; we determined the causes of nosocomial sepsis and their antibiotic (AB) resistance pattern in the PICU، and then according to those findings a guideline for administration of vancomycin and carbapenems was performed. In the second stage the files of PICU patients were reviewed every other day (for 3 months)، and recommendations about the compatibility of the prescriptions with the guideline were given to the responsible doctor. At the end، we compared the effects of the intervention with one month of prospective record of AB prescriptions without any recommendation.
  Results
  We recorded 1676 and 673 patient/days during 3 month of ABS and 1 month of control. During ABS period، vancomycin use decreased from 294 to 178 for 1000 patient/days (P=0. 001)، carbapenems administration changed from 433 to 193 for 1000 patient/ days (P=0. 001)، the LHS decreased from 11. 4 to 8. 4 days (P=0. 06) and mortality rate decreased from 10. 2% to 7% (P=0. 4).
  Conclusion
  In a situation like Dr Sheikh PICU، implementation of ABS for vancomycin and carbapenems hasafavorable effect on AB usage rate.
  Keywords: Antibiotic Stewardship, Vancomycin, Carbapenem, Children
 • Mohammad Ramezanpour, Mohammad Matboo, Eyed Mahmoud Hejazi Pages 316-321
  Introduction
  some researches show that the amount of L-carnitine is low in diabetic patients. L-carnitine consumption could be result in metabolic processes improvement in diabetic patients. The aim of this study is investigating the effect of four weeks aerobic training accompanied by using L-carnitine on glucose and lipid parameters in patients with diabetes type 2.
  Materials and Methods
  In this semi experimental study، 20 diabetic men at the average age of 51. 2 ± 2. 58 divided into two groups. The first group had aerobic training and using 500 mg L-carnitine and the second group had aerobic training using placebo simultaneously. Training done for four weeks (3days in week) with 60% - 80% of maximum heart rate. Blood exams done before training and after it and data compared with t- test in independent groups.
  Results
  fasting blood glucose had significant decrease in the L-carnitine group comparing the placebo group. There was no significant difference in blood level of triglyceride، cholesterol، LDL and HDL between two groups.
  Conclusion
  Finding indicate that L-carnitine cause significant decrease in fasting blood glucose but doesnt cause significant difference in lipid profile in diabetic men.
  Keywords: Aerobic Training, L, carnitine, Diabetes, Lipid profile
 • Fateme Roudbari, Kiarash Ghazvini, Somayeh Heydari Fork, Mahdi Kouhinoghondar, Saeed Amel Jamedar, Masoud Youssefi Pages 322-329
  Introduction
  Klebsiella pneumoniae producing B-Lactamase is an important medical concern. Therefore we aimed to investigate broad spectrum lactamase KPC-producing Klebsiella pneumoniae in clinical samples in Mashhad during 2014.
  Material And Method
  After identification by biochemical methods، antibiotic susceptibility of Klebsiella pneumoniae isolates against 10 different antibiotics was identified using disk diffusion technique. To evaluate the presence of carbapenemase KPC enzyme، modified Hodge test (MHT) was performed and the minimum inhibitory concentration (MIC) of Meropenem as an indicator of Carbapenem class of β-Lactam antibiotics was determined using agar dilution test.
  Results
  Among the isolated bacteria، high level of resistance against cefazolin (54. 44%)، cefepime (49. 46%)، ceftazidime (45. 19%)، trimethoprim-sulfamethoxazole (46. 26%) was observed. Modified Hodge test was performed for all 136 ESBL Klebsiella pneumoniaisolates and 20 were found to be positive for MHT. Furthered MIC test revealed that 2 isolate had MIC=4 μg/ml، 3 isolate had MIC=2، and remaining 15 isolates had MIC more than 8.
  Conclusion
  This study underscores the risk of increasing carbapenem resistant Klebsiella pneumonia specieswhich demands further attention in clinical settings.
  Keywords: Klebsiella pneumonia, carbapenemase, clinical isolates
 • Maryam Mokhtari, Farhad Daryanoosh Pages 330-337
  Introduction
  Adipokine including Apelin and Nesfatin secreted by adipose tissue and. The aim of present study was to investigate the effect of 12 weeks resistance exercise on plasma plasma levels of Apelin-12، Nesfatin-1 and resting heart rate in hypertensive elderly women
  Materials And Methods
  In this study، 30 hypertensive elderly women were chosen and randomly divided in to two groups: Control and Resistance exercises group (training، 3 times a week for 12 weeks). Blood pressure، heart rate; and also plasma Apelin and Nesfatin concenterations were measured before and at the end of study. Data evaluated by using the dependent and independent t-test significant level data p≤ 0. 05 was done.
  Results
  That was found after 12 weeks of Resistance exercise significant differences in serum levels Apelin (reduce، p=0. 02) and Resting heart rate (reduce، p=0. 03) in the experimental group was occurs but in the control group،no significant changes in serum levels Apelin (p=0. 50) and Resting heart rate (p=0. 12) was occurs. Also، after 12 weeks of Resistance exercise no significant differences in serum levels Nesfatin (p=0. 15) in the experimental group was occurs but in the control group، significant changes in serum levels Nesfatin (increase، p=0. 05) was occurs.
  Conclusion
  The 12-week resistance exercise، could reduction resting heart rate and blood pressure And thus eliminates the need to increase Apelin and decrease Apelin observed (negative feedback). The study did not exercise as an effective incentive to reduce Nesfatin.
  Keywords: Apelin, Hypertension, Nesfatin, Resistance Training, Resting rate
 • Jahanbakhsh Hashemi, Donya Farrokh, Amin Bojdi, Ehsan Khoshbakht, Moein Kheirollahi Pages 338-345
  Introduction
  we aimed to determine the best differential diagnosis between Crohn''s disease and intestinal tuberculosis. Abdominal and pelvic ct exams with oral and IV contrast and small bowel barium study findings are selected to differentiate intestinal tuberculosis from crohn’s disease.
  Methods
  This was a cross-sectional retrospective study between 2001 -2011. The data was gathered from the medical records of patients with peritoneal and intestinal tuberculosis and Crohn''s disease who were referred to Ghaem and Emam raza Hospitals. Twenty six patients with Crohn''s and 22 cases of intestinal tuberculosis were selected. The data was extracted from the bowel and mesentery imaging methods including abdominal and pelvis CT-scan with oral and IV contrast، CT enterography، and small intestinal transit. The frequency of ten visible radiographic findings of medical records of patients was assessed and diagnostic value of each variable was evaluated in differentiating the two diseases.
  Results
  There was a significant difference between the age of the patients with TB and Crohn''s (p=0. 013). Data of CT-scan showed there was a significant difference between the patients with and without thickening and multiple strictures (p=0. 01)، mural strification (p=0. 015)، mural calcification (0. 038)، mesentic hypervascularity or natural mesenteric vasculature، ascites، lymphadenopathy (all، p<0. 001)، fibrofatty proliferation (p=0. 015)، and necrosis (p=0. 001). The other data showed that there was a significant association between mural strification and mesentic hypervascularity (p<0. 001).
  Conclusion
  our study showed CT-scan is effective in proper diagnosis of TB by imaging findings and could differentiate Crohn''s disease. The mural calcification was evaluated as distinguishing factor of TB from Crohn’s disease. Necrotic lymphadenopathy in CT-scan can be assessed as a tool for differentiated TB from Crohn''s disease.
  Keywords: Crohn Disease, Tuberclosis, Radiographic Imaging
 • Hamid Hoseinikhah, Alireza Sepehri Shamloo, Mehdi Vahdati, Aliasghar Moeinipour, Gholamreza Gorgiji Pages 346-350
  Introduction

  Aortic Valve Papillary Fibroelastoma (AVPF) is the most common benign tumor of cardiac valves. Most cases of AVPF are completely asymptomatic and the diagnosis is made incidentally. However، ischemic heart attack، atrial and ventricular arrhythmia، and also thromboembolism complication especially in CNS system، are the most common presentations in symptomatic cases. Herein، we report a very rare case of AVPF in an old age patient presented with stable angina.

  Case Presentation

  A 60-year old woman was referred to our clinic with symptoms of stable angina. Transesophageal echocardiography showed a tumor suspected mass (1 X 1 cm) on aortic valve. Angiography was reported normal. Considering the presence of the symptomatic mass، patient underwent open cardiac surgery and tumor resected. Report of biopsy revealed the AVPF.

  Conclusion

  Although treatment of asymptomatic AVPF is controversial; but، for symptomatic masses، surgical resection for avoidance of its complication is recommended. Result of surgical resection of AVPF usually is excellent and mortality، morbidity، and recurrence rate are almost low

  Keywords: Aortic Valve, Cardiac Tumor, Chest Pain, Fibroelastoma