فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1394)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریدون رهنمای رودپشتی، شهرام بابالویان، مهردخت مظفری صفحات 1-20
  تئوری کئترینگ سود نقدی بر این اصل استوار است که مدیران، سیاست پرداخت سود شرکت را مطابق با تقاضای متغیر سرمایه گذاران برای سود نقدی تعدیل می کنند. در این مقاله، تئوری کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای سطوح بازاری و شرکتی برای 420 مشاهده (شرکت/سال) در دوره 1392-1387 و با استفاده از رگرسیون لجستیک دودئی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای سرمایه گذاران برای پرداخت/ عدم پرداخت سود و افزایش/کاهش سود نقدی تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم مدیران در خصوص سیاست تقسیم سود دارد. این یافته ها همراستا با جریان مالی شرکتی رفتاری بوده و عملکرد مدیران را به عنوان پاسخ عقلایی به رفتار غیرعقلایی سرمایه گذران در نظر می گیرد.
  کلیدواژگان: سیاست پرداخت سود، کئترینگ، صرف سود نقدی، مالی شرکتی رفتاری
 • راضیه رضاقره باغ، پرستو محمدی * صفحات 21-40

  پرسش بسیاری از مدیران مالی شرکت ها به ویژه در دوران رکود اقتصادی این است که چه الگویتامین مالی میتواند عملکرد مالی مناسب تری را برای شرکت رقم بزند. این موضوع در ادبیات تامین مالینیز محل اختلاف نظر است. برخی بهره گیری از بدهی بیشتر بدلیل صرفه جویی مالیاتی حاصل از آن و برخی بهره گیری از سهام بیشتر بدلیل خروج نقدینگی کمتر حاصل از پرداخت بهره، را برای عملکرد مالی شرکت مناسب می دانند. این مقاله برآن است با نمونه ای از شرکت های ساخت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس به بررسی این موضوع بپردازد. از این رو 27 شرکت بورسی در یک دوره زمانی پرنوسان (1391-1387) مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر الگوی تامین مالی بر سنجه های مالی نظیر هزینه هر واحد بدهی، سود هر واحد سهام و سود هر واحد فروش،از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سپس برای بررسی نتایج آزمون فرضیات در تک به تک شرکت ها و سال های رکود اقتصادی، شرکت ها بر مبنای دو معیار بدهی محور و سهام محور، دسته بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های سهام محور مورد بررسی، بدلیل هزینه های مالی پایین تر نسبت به میانگین صنعت، در دوره رکود اقتصادی از عملکرد مالی بهتری از نظر حفظ نقدینگی برخوردار بوده اند.

  کلیدواژگان: تامین مالی، نوسانات اقتصادی، سهام محور، بدهی محور، شرکتهای ساخت خودرو و قطعات
 • جمال جلیلیان، محسن عسگری پور صفحات 41-58
  هدف این پژوهش، طراحی نرم افزار و بررسی قابلیت اجرای استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران است. برای بررسی این استراتژی دو شرکت سرمایه گذاری [گروه توسعه ملی (و بانک) وصنعت بیمه (و بیمه) برای سال 1391] انتخاب و اطلاعات مربوط به قیمت سهام موردنظر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شدند. قبل از استفاده دو سهم فوق، قابلیت جفت شدن آن ها با استفاده از آزمون های همبستگی، پایایی و روابط بلندمدت بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که آن ها از هر لحاظ قابلیت جفت شدن را دارند. پس از طراحی نرم افزار استراتژی معاملات جفتی، قابلیت اجرایی آن برای دو شرکت موردنظر بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد این استراتژی قابل اجرا بوده و می توان از سیگنال های آن برای خرید و فروش استفاده نمود. همچنین بررسی های این پژوهش نشان می دهد جفت سهامی بیشتر قابلیت اجرای این استراتژی را دارد که حرکات قیمتی آن، مشابه نوسانات مقطعی (هفتگی و ماهیانه) بیشتر و دارای خاصیت بازگشت به میانگین می باشد. هر چه همبستگی بین قیمت جفت های معاملاتی و نوسانات مقطعی آن ها بیشتر باشد، قابلیت اجرای استراتژی و سودآوری آن نیز بیشتر می شود. لازم به ذکر است که برای طراحی نرم افزار از زبان برنامه نویسی C# استفاده شده است. این نرم افزار برای اولین بار در کشور طراحی شده است و استفاده از آن آسان و کاربر پسند است.
  کلیدواژگان: استراتژی معاملات جفتی، بازار خنثی، آربیتراژ، اسپرد
 • حسن صالح نژاد *، حسام وقفی صفحات 59-79

  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان پیش بینی سود توسط مدیریت با ریسک و ارزش شرکت ها با استفاده از داده های تاریخی سال های 1387 تا 1392 مربوط به 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انتظار می رود شرکت های دارای سیاست افشای پیش بینی سود در مقایسه با سایرشرکت ها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند و این بدلیل اطمینان بیشتر بازارسرمایه به این شرکت هاست. در این پژوهش از ضریب بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک و شاخص کیوتوبین به عنوان معیار ارزش شرکت استفاده شده است. درآزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده شده است که درآن ها پیش بینی سود مدیریت به عنوان متغیرمستقل و ارزش و ریسک شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. نتایج نشان دهنده تاثیرمعنی دارپیش بینی سود هر سهم مدیریت بر ارزش شرکت و عدم تاثیر این پیش بینی ها بر ریسک سهام شرکت های مورد مطالعه در طول دوره پژوهش می باشد.

  کلیدواژگان: پیش بینی سود هر سهم، ریسک شرکت، ارزش شرکت، شاخص کیوتوبین، ضریب بتا
 • مهدی صالحی، حمید بذرگر صفحات 81-108
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی ها و اهرم مالی برای در نظر گرفتن تاثیر سایر متغیرهای تاثیرگذار در این پژوهش استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش پس از بررسی مفروضات رگرسیون از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از مدل آلتمن برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده با ورشکستگی معنی دار و مستقیم است. زمانی که از مدل اوهلسون برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده باورشکستگی معنی دار و معکوس است.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده، ریسک ورشکستگی
 • طاهره کیانی، داریوش فرید، حجت الله صادقی صفحات 109-128
  همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های GARCH اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و می توان بیان نمود که مدل GARCH(1،1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است.
  کلیدواژگان: ریسک، ارزش در معرض ریسک (VaR)، مدل GARCH، بورس اوراق بهادارتهران
 • رضا اعطایی زاده، رویا دارابی صفحات 129-158
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش نیز از نرم افزارهای Spss20، Eviews7 و 16Minitab استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری میان شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت ها، همچنین میان عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت ها وجود دارد. ولی میان فرصت رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.
  کلیدواژگان: فرصت رشد شرکت ها، شاخص سودآوری، اندازه شرکت، نسبت تغییرات سود انباشته
|
 • Fraydoon Rahnama Roodposhti, Shahram Babalooyan, Mehrdokht Mozaffari Pages 1-20
  Catering theory of dividend is based on the idea that managers adjust dividend policy with investors’ time varying demand. In this paper، catering theory of dividend is tested in Tehran Stock Exchange (TSE) with market-level and firm-level variables for dividend premium. We run binary logistic regression for 420 firm– year observations (7 years × 60 firms) between 1386-1392 (2007-2013). We find that investors’ demand for paying or not paying dividends and for increasing or decreasing dividends has positive and significant impact on dividend decisions. These findings are in line with a stream of behavioral corporate finance and regards managers as rationally responding to irrational investors’ behavior.
  Keywords: Payout policy, Catering, Dividend premium, Behavioral corporate finance
 • Raziyeh Rezagharehbagh, Parastoo Mohammadi Pages 21-40

  The question of many financial managers، especially during depression، is that which pattern of financing can bring better financial performance for the firm. This is also a controversial field in literature. For achieving better financial performance، some believe in using more debt in financing because of its tax saving and some believe in using more equity because of less liquidity withdraw. This article is an attempt to make an example of automotive industry to address this issue، so 27-stock companies in a volatile period (1387-1391) or (2008-2012) have been studied. To evaluate the effect of financing on financial measures such as cost per unit of debt، earnings per share and earnings per sale، Pearson''s correlation coefficient is used. To evaluate the test results and the assumptions of each firm and in each recession period، companies on the basis of two criteria، debt-based and equity-based، have been classified. The results show that the studied equity-based firms، due to lower financial costs than the industry average، during the depression have had better financial performance in terms of maintaining liquidity.

  Keywords: Financing, Economic Fluctuations, Euity based financing, Debt based financing, Automotive Industry
 • Jamal Jalilian, Mohsen Asgaripor Pages 41-58
  The purpose of this research is to design software and evaluate the implementation of the pair trading strategy in the stock market of Iran. In order to review this strategy، two companies - National Development Group (Bank) and Insurance Industry (Insurance) in 2013 - were selected and their stock prices were extracted from Rahavard Novin Software. Before using those two stocks، their capability of getting paired were evaluated via usage of correlation، reliability and long-term tests to make sure that they can be paired all respects regarded. After the design of pair trading strategy software، its implementation capability for two companies، named above، were investigated. The results showed that this strategy is applicable and its signals can be used for trading. Also finding of this research proved that this strategy is more applicable for stock pairs which have similar price movements، more periodic volatilities (weekly، monthly) and the feature of mean reversion. The more the price of trading pairs and periodic volatilities are correlated، the more the implementation capability of the strategy and its profitability will be. For designing this software، we used C# programming language. This software is designed for the first time in Iran and it is easy to use and client-friendly.
  Keywords: pairs trading strategy, market neutral, arbitrage, spreads
 • Seyed Hasan Salehnejad, Seyed Hesam Vaghfi Pages 59-79

  The present research indicates investigating relationship between predicting profit by management and firm value and risk via using historical data of 110 companies listed on Tehran Stock Exchange during 2009 to 2013. It is expected that companies، which have policy of profit forecast disclosure، have higher returns and less risks in comparison with other companies. It can be said that it is the result of higher assurance of capital market to these companies. We have used Beta coefficient as the criterion of systematic risk and Q Tobins as the criterion of firm value in this research. Moreover، for examination of research assumption، we have used regression models in which predicting profit by management is considered as independent variable and firm value as dependent variable. Results of this research indicate that significant relationship exists between predicting profit per share of management on firm value، while those predictions have no impact on stock risk.

  Keywords: Predicting earnings per share, Risk, Firm's value, Q Tobins, Beta coefficient
 • Mahdi Salehi, Hamid Bazrgar Pages 81-108
  The main object of the current study is to investigate the effect of earnings quality on insolvency of the listed companies on Tehran Stock Exchange. To achieve this aim، Ohlson and Altman models were applied for evaluating insolvency as the dependent variable، also optional obligation items and adjusted optional obligation items were used to evaluate the firms'' earnings quality as the independent variable. Control variables، including firm size، return of assets، and financial leverage، were used to consider other effective variables during 2007-2012. For testing research hypotheses، multiple linear regression model were employed. The results indicate that by using Altman model for assessing insolvency، there is a direct and significant relationship between the variables of optional obligation items and adjusted optional obligation items on the one hand and insolvency on the other hand. However this very relationship is reverse and significant via using Ohlson model.
  Keywords: optional obligates times, adjusted optional obligation items, insolvency
 • Tahereh Kiani, Dariush Fareed, Hojatolah Sadeghi Pages 109-128
  All investors in the stock exchange are faced with risks. Thus، the measurement of risk is the most important matter for investors. This study deals with the measurement of risk by using Value at Risk (VaR) criteria via GARCH models. For this study the stock of the listed companies of the cement industry on Tehran Stock Exchange in period between 2010 to 2012 was considered. Results show that the GARCH models has good performance in estimating VaR in the stock of listed companies and it can be concluded that the GARCH (1،1) model with the t-student distribution is optimal for majority of the listed companies. The results of this research can lead to favorable outcomes for risk management decisions.
  Keywords: Risk, Value at Risk, GARCH Models, Tehran Stock Exchange
 • Reza Ataeizadeh, Roya Darabi Pages 129-158
  The main purpose of this study is to investigate the relationship between various measures of the company''s growth and the ratio of changes of retained earnings. This study is a library، casual-analytic one and is based on panel data analysis. In this study، financial information of 101 companies listed on Tehran Stock Exchange during the period 2008 to 2013 are reviewed. To analyze the results، Spss20، Eviews7 and Minitab16 software has been used. Findings show that there is a positive and significant relationship between corporate profitability and relative changes in retained earnings، and also there is a relationship between the size of the company and ratio of changes in retained earnings of the companies. But there is a significant negative relationship between the company''s growth opportunities and the ratio of retained earnings changes.
  Keywords: Corporate Growth Opportunities, Profitability Index, Company size, Ratio of Changes in Retained Earnings