فهرست مطالب

مطالعات تاریخ انتظامی - پیاپی 1 (تابستان 1393)

نشریه مطالعات تاریخ انتظامی
پیاپی 1 (تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/06/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • چگونگی برقراری امنیت شهرها در عصر صفویه
  جهانبخش ثواقب * صفحات 1-32

  یکی از مقوله های مهم در جوامع شهری و نظام های سیاسی برقراری امنیت همه جانبه برای آرامش و آسودگی ساکنان آن است. این دغدغه از دیرباز در دولتهای اسلامی نیز وجود داشته و برای تحقق آن، دیوانها، تشکیلات و سازمانهایی را پدید آورده و مقامات و مامورانی را عهده دار انجام این امر نمودهاند. هرچند کاستی های زیادی در این راه وجود داشت و تامین امنیت سلطان و کارگزاران او در اولویت بود اما آنان برای تداوم قدرت سیاسی خود ناچار بودند که برای تامین امنیت قلمرو حکومتی خود نیز چاره اندیشی کنند. در عصر صفویه)906- 1135 ه.ق (نیز تمهیداتی در این باره اندیشیده شده بود که امنیت را در سراسر کشور برقرار سازند. در این مقاله با تبیین چگونگی برقراری نظم و امنیت (درون و برون شهری) در عصر صفویه، وظایف و مسئولیتهای مقامات مربوطه و نحوه انجام اقدامات تامینی آن ها بررسی میشود. یافته این پژوهش نشان میدهد که مجموعهای از مقامات قضایی، دیوانی، نظامی و امنیتی در این امر دخیل بودند و اگرچه کانون آن، حول منصب داروغگی شهرها قرار داشت، اما برقراری آن به بخشهای گوناگونی از مقامات و نهادها مربوط میشد که در راستای فعالیت تشکیلاتی و سازمانی خود، هرکدام به انجام وظایف محوله می پرداختند.

  کلیدواژگان: صفویه، امنیت، مناصب امنیتی، داروغه، احداث
 • محمد نایب پور *، سیروان خسروزاده، لقمان ملکی صفحات 33-44

  پژوهشگران مطالعات تاریخ انتظامی بر این باورند که بریگاد قزاق و بعدها پلیس قزاق اولین نیروی مدرن نظامی در ایران معاصر به شمار می رود. این پلیس تقریبا در سال 1879م. و در عصر حکمرانی ناصرالدین شاه و به درخواست او در سفر دوم به روسیه پایه گذاری شد. بریگاد قزاق از بدو تاسیس تا انقلاب اکتبر که از نفوذ و کنترل روس ها خارج شد، نیرویی سرسپرده و بیگانه بود. این مقاله به فرایند تاسیس، فرماندهی، ساختار و تشکیلات، مالیه و هزینه ها، استعداد و نفرات و تجهیزات این پلیس و نیز برخی از ابعاد ناشناخته آن اختصاص دارد. مقاله ضمن اشاره به مباحث فوق، نشان می دهد این نیرو که با هزینه ایران اداره می شد، نه تنها ابزار پیشبرد سیاست روسیه در ایران بود، بلکه برخلاف امکانات و هزینه های کلانی که صرف آن می شد، در مقایسه با قوای غیر قزاق همچون نیروی ژاندارمری از کارکرد ضعیف تری برخوردار بود. روش تحقیق در این مقاله تاریخی و ابزار گردآوری، اطلاعات اسناد و مدارک شامل منابع دست اول (سفرنامه ها) و منابع دست دوم (تحقیقات گذشته، مدارک و اسناد سازمانی، آمارهای رسمی و غیر رسمی) است.

  کلیدواژگان: پلیس، قزاق، مطالعات انتظامی، ایران، ژاندارمری
 • محمدامیر احمدزاده * صفحات 45-74

  نوشتار حاضر بر آن است تا مسئله امنیت اجتماعی را به عنوان یکی از مهمترین مباحث تاریخی در پرتو تحولات دوره قاجار بررسی نماید و به تبیین این مسئله تحقیق بپردازد که چرا و تحت تاثیر چه عوامل درونی و بیرونی امنیت اجتماعی در ایران دچار قبض و بسط شده و چه عواملی در توسعه مفهومی و کارکردی آن اثرگذار بودند؟ بر اساس روش تحلیل داده های تاریخی می توان امنیت اجتماعی را به عنوان یک اصل مهم در توسعه حیات اجتماعی- اقتصادی دانست که حلقه واسطه بین امنیت فردی و ملی بوده است. در دوره قاجار مهمترین تهدیدات پیش روی امنیت اجتماعی جامعه قاجاریه به عنوان جامعهای که تلقی سنتی از امنیت بر آن حکمفرما بود را می توان به عوامل درونی(الگوی زیستی، بحران های طبیعی- اقتصادی، ساختار سیاسی قبیله ای و فرهنگ مبتنی بر آن، تقلیل وظیفه دولت ها به تامین امنیت مرزها در تصورات عمومی ایرانیان، عدم توسعه نهادهای انتظامی جهت تامین امنیت، تسلط رویکرد سنتی به تامین امنیت شهرها یعنی حصار و دروازه) و عوامل بیرونی(جنگ های ایران و روسیه تزاری، منازعات ایران و انگلیس بر سر هرات، پررنگ شدن نقش قدرت های بزرگ در مسائل سیاسی- اجتماعی ایران) سنخ شناسی کرد. بر اساس الگوی روش شناسی تحلیلی- تاریخی می توان دستاورد این تحقیق را چنین برشمرد که مفهوم امنیت اجتماعی در جامعه عصر پیشامشروطه ایران به مرور زمان و در اثر تقویت بخش های فعال حوزه عمومی و طرح مفاهیم جدیدی چون قانون گرایی، حقوق اجتماعی، تشکیل نهادی حقوقی و انتظامی جدید، رشد شهرنشینی و توسعه آموزش و درک افراد جامعه از حق شهروندی تا حدودی تقویت گردید و نخبگان جامعه جهت نیل به توسعه بیشتر در عرصه امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی درصدد تغییر در ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی و ساختار آموزش عمومی در چارچوب تشکیل نهادهای مشروطیت برآمدند. نظام نوپای مشروطه ضمن توسعه نهادهای اجتماعی شهری و تقویت حوزه عمومی کوشید تا فرایند تحول در مفهوم امنیت اجتماعی را بسترسازی و اجرایی نماید.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، فرهنگ سیاسی، دوره قاجار، جامعه سنتی، الگوی زیست اجتماعی، مشروطیت
 • رضا بیگدلو * صفحات 75-96

  حضور هیئتهای مستشاری در ایران به آغاز روند نوسازی کشور در عصر عباسمیرزا برمیگردد. از آن جایی که لزوم مقابله با تهاجمات استعماری و برقراری نظم و امنیت، دوام قدرت حاکمیت را تضمین می کرد، در بین هیئتهای مستشاری، اهمیت هیئتهای نظامی از بقیه بیشتر بوده است. بدین جهت مستشارانی از کشورهای فرانسه، انگلستان، اتریش و بعدها ایتالیا و سوئد در ایران حضور یافتند. مستشاران نظامی آمریکا در ایران بعد از جنگ جهانی دوم تا پایان دولت پهلوی حضور روزافزونی پیدا کردند. این هیئتها که از دوران اشغال ایران به دست متفقین برای نوسازی و سازماندهی نیروهای مسلح وارد ایران شدند، از بسیاری جهات با هیئتهای نظامی قبلی به لحاظ اختیارات و ماهیت حضور متفاوت بودند. این مقاله بر اساس روش اسنادی و کتابخانه ای به دنبال آن است که اهداف و ماهیت حضور و برآیند اقدامات این هیئتهای مستشاری را بررسی و تحلیل نماید. یافته های پژوهش بر آن است که حضور و ماهیت عملکرد این هیئتها را باید بر اساس نوع روابط ایران با آمریکا و سیاست های کلان خارجی ایالات متحده در ایران و جهان تحلیل کرد. سیاستهای آمریکا در جهان بر اساس مقابله با نفوذ کمونیسم، نوسازی سیستم اقتصادی، نظامی و اجتماعی این کشورها مطابق با نظریات نوسازی و در داخل ایران براساس اتکا و حمایت از شخص شاه استوار بوده است. بنابراین باید برنامه ها و اقدامات هیئت های نظامی آمریکا در ایران را هم به عنوان جزئی از این سیاست های کلان در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: مستشاران نظامی، نوسازی، ایالات متحده آمریکا، جنمیش، آرمیش
 • عملکرد امنیتی ارتش در دوره پهلوی اول
  سیده رویا بارسلطان * صفحات 97-110

  اقدامات امنیتی ارتش در عصر رضاشاه در تاریخ معاصر ایران، با دو داوری کاملا متفاوت و ناهم سو روبروست. طبق دیدگاه اول وی توانست امنیت را به ایران بازگرداند. طرفداران این دیدگاه، بیشتر بر تقویت نیروی نظامی ارتش تاکید دارند که توانست با برخی طغیان های قومی، محلی و راهزنی های پراکنده در کشور مقابله کند. در این دیدگاه، بعد دیگر قضیه کاملا نادیده گرفته می شود، زیرا عملکرد ارتش رضاشاه، خود یکی از عوامل اساسی ناامنی در جامعه بود و بسیاری از سرکوب های سیاسی رضاشاه از طریق همین قدرت نظامی ارتش جدید اعمال می شد. رژیم رضاشاه اصولا کارکرد ضدامنیتی داشت، در حقیقت تمام ابزار نظامی و ارتش مدرنی که وظیفه برقراری امنیت داخلی را بر عهده داشت، در خدمت قدرت فردی وی قرار گرفته بود و با امنیت کشور تا حدود زیادی فاصله داشت. این مقاله بر اساس روش اسنادی و کتابخانه ای درصدد است با تبیین چگونگی برقراری امنیت در دوره پهلوی اول، عملکرد مهم ترین نهاد امنیتی رضاشاه (ارتش) را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این پژوهش نشان میدهد در دوره رضاشاه، ارتش از کارکرد اصلی خود بازماند و درعمل، نقش نیروی انتظامی را ایفا می کرد و در ایفای این نقش نیز پس از رفع ناامنی ناشی از راهزنی سارقان و کشمکش های ایلی، ستمگری ها و اخاذی های گسترده فرماندهان و ماموران، سرکوب فعالیت های سیاسی- اجتماعی، باعث ناامنی عمیق تر و گسترده تری در میان اقشار مختلف جامعه شد.

  کلیدواژگان: عملکرد، ارتش، امنیت، ناامنی، پهلوی اول، رضاخان (شاه)
 • ونسا مارتین ترجمه: فرهاد پوریانژاد صفحات 111-130

  این مقاله، قتلی ناموسی را در بوشهر به سال 1844 م. (1260 ه..ق)*** بررسی می کند و سعی دارد نشان دهد مشکلات پیش روی فرآیند مدرن کردن اصلاح حقوقی این است که نمی توان یک جنبه از حقوق را بدون ایجاد تغییرات در کل نظام حقوقی اصلاح کرد. به عبارت دیگر، همان گونه که منتسکیو خاطر نشان می سازد کل روح و ماهیت حقوقی هر عصری باید تغییر کند. به علاوه این مقاله انعطاف پذیری شریعت در خصوص عرف و سنت محلی از یک سو و ذی نفع بودن جامعه و فرد را از سوی دیگر به تصویر می کشد، اما ثابت می کند که شریعت اسلامی، طبق دلائل ارائه شده با قانون انگلستان همخوانی ندارد.

  کلیدواژگان: بوشهر، قاضی، نمایندگی مقیم بریتانیا، شریعت، عرف، قتل ناموسی، دیه، شهادت عینی
|
 • Ensuring the security of cities in Safavid era
  Jahanbakhsh Savagheb* Pages 1-32

  ne of the major issues in urban societies and political systems is to provide full-scale security for citizen’s peace and well-being. Such obsession has long been a part of Islamic governments and therefore organizations and institutions are setup to achieve so, alongside with people and agents to carry the duty. although there were shortcomings along the way and securing it’s governors took precedence, they were forced to take measures to ensure the stability of their and securing their stand. In Safavid era( 906-1135 AH) measures were taken to ensure the peace and security throughout the country. In this essay, determining the know-how of establishing discipline in Safavid era, duties and responsibilities of associated officials and the way in which these are carried out will be subjected to scrutiny. The findings of this research shows that a range of judicial, military and security officials were instrumental to these changes and though the focal point revolved around the urban sheriffs, implementing those laws was exclusively on the part of organizations and institutions that carried out the duty at hand as part of their job.

  Keywords: (Safavid, Security, security positions, urban sheriffs, Ahdas ( a kind of judicial right
 • Mohamad Naieb Poor*, Sirvan Khsrvzadh, Luqman property Pages 33-44

  The researchers of the history of military studies hold the belief that the Cossacks brigade and later on the Cossacks police are regarded as the first modern military forces in the modern-day Iran. This police force in almost 1879 BC, during the reign of Nasereddin shah and at his request on his second journey to Russia was established. The Cossacks brigade right from the outset of it’s establishment, till the October’s revolution in which it was no longer under the influence of the Russians was a subservient and a strange force. This paper is dedicated to this police’s establishment, leadership, structure and organization, possessions and expenses, talents and rank and file and it’s equipments and some other unknown aspects of it. This paper apart from the aforementioned issues, points out that this military force which was financed by Iran, not only was the means of furthering the Russian diplomacy, which was vividly manifested in parliament’s shelling, and in spite of all the equipments and the money spending, and also by comparison to the non Cossacks forces like Gendarmerie didn’t exhibit a satisfactory performance. The research approach in collating data and documents include first-hand sources (itinerary) and second-hand sources (the previous researches, organizational evidence and documents, official and unofficial statistics).

  Keywords: Police, Cossacks, military studies, Iran, Gendarm
 • Mohammad Amir Ahmadzade* Pages 45-74

  The following article is to investigate the social security of Qajar era as one of the major historic issues on the grounds of developments of the aforementioned dynasty and to cast light on the external and internal reasons that have brought up such disruption and to figure out what factors have been at play to form its concept? Based on historical data analysis, social security can be held responsible for socio-economic improvement which has acted as a contributing factor linking individual security as well as the national one. In Qajar era, the most significant threat posed at social security of that period of time as a community which has been the traditional epitome of safety, takes root in internal reasons (biological pattern, Eco-economic crises, tribal political constructure and it’s associated culture, diminishing of governments responsibilities to securing the borders in the mainstream’s idea, the lack of development in military institutions for providing security, the dominance of traditional approach to security the cities i.e. gates and thresholds ) and external means (Iran & Russia ’s Tsar wars, Iran & England‘s disputes over Harat, heightened influence of big powers in Iran‘s socio-political affairs) on account of analytical-historical patterns, the findings of this research show that the concept of social security in constitutional era by the passage of time and the introduction of new concepts such as pursuit of law, social rights, the establishment of new military and judicial institutions, the growth of city dwelling and the betterment of education and it’s citizen’s understanding of urban rights was empowered to an extent and the social elites decided to change the political social and educational infrastructure with a view to a better improvement in national-individual and social security. The newborn constitutional system along with the development of urban social institutions and empowering of public setting made an attempt to facilitate the development process in the concept of social security.

  Keywords: social security, political culture, Qajar era, traditional society, eco-economic pattern
 • reza bigdelou* Pages 75-96

  the presence of the board of advisors in Iran dates back to the beginning of the country’s modernization period in Abbas Mirza’s time. Since the necessity of confronting the colonial invasions and ensuring the security and the order, guaranteed the durability of the ruling power, among the board of advisors, having military advisor’s board has been of a paramount importance. Therefore advisors from France, England, Austria and later on from Italy and Sweden made it to Iran. After the second war till the end of Pahlavi regime, American board’s presence in Iran was more conspicuous. These boards which had made it to Iran on military modernization and organization purposes right from the time Iran was occupied by the allied, differed with that of their previous ones in terms of nature and responsibilities. This paper using the library-based techniques aims to analyze the nature of the American board’s operations. The findings of this research suggests that the analysis of these board’s presence and the nature of their operations in Iran should be based on Iran and America’s relation and their foreign macroeconomic policies. The modernization of economic, military and social systems in these countries were based on modernization theories and Iran’s dependence on shah and supporting him had been the main objective. Therefore the operations and plans of the American military boards in Iran should be regarded as a part of their foreign macroeconomic policies.

  Keywords: The military advisors, Modernization, The United States of America, Genmish Armish
 • The army’s security-based function in the first period of Pahlavi
  Seyyedeh Roya Barsoltan* Pages 97-110

  The army’s security-based measures in Reza Shah’s period in the current history of Iran, is subjected to two diverse judgements. According to the first attitude, he could retrieve the security in Iran. The proponents of this attitude mostly base their judgement on the police force which could confront some of the tribal and local rebellion and the widespread banditry. having approved of this attitude, the other aspect of it will be left neglected; since Reza Shah’s army was itself one of the key factors in the country’s chaos, and most of the political suppression was applied using the very military power of the new army. Basically, Reza Shah’s regime had an antisocial approach. In fact all the military elements and the modern army which were responsible for the internal -security establishment were privately serving to his own interests. This article based on documents and librarywise attempts to scrutinize the function of the most important security agent of Reza Shah’s army by expressing the security establishment in the first Pahlavi era. The findings of this study demonstrates, In Reza Shah’s period, the army failed to fulfill it’s prime function and in reality, it functioned as a police force and in doing so, after combating the insecurities caused by bandits and the tribal conflicts, cruelties and the widespread corruption of the officers and leaders, still caused more profound and widespread insecurity among a diverse number of people in society.

  Keywords: The army, Security, insecurity, the first Pahlavi, Reza Khan (Shah), Function
 • Farhad Porianejad* Pages 111-130

  This Article discusses an honour killing in Bushehr in 1844.It seeks to demonstrate that one of the problems of modernizing legal reform is that it is very difficult to reform one aspect of the law without changing the whole. In other words, Following Montesquieu, the whole spirit of the age must change. The article further demonstrates the flexibility of the shari'a both with regard to local custom and to seeking the benefit both of the community and of a particular individual, but illustrates its in compatibility with British law on the subject of evidence.

  Keywords: Qazi, British Resident, Shari'a, Urf honour killing, diya, Wittness testimony