فهرست مطالب

ارمغان دانش - سال بیستم شماره 7 (پیاپی 102، مهر 1394)
 • سال بیستم شماره 7 (پیاپی 102، مهر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ایوب برزگرنژاد، سیدعبدالله عمادی، ابوالفضل فیروزیان *، رایکا شریفیان، مریم دانشیان، مریم منتظمی صفحات 549-557
  مقدمه و هدف
  امروزه جهت خارج کردن سنگ های ادراری از روش های نوین و مختلفی استفاده می شود که در این میان، خارج کردن سنگ با یورتروسکوپ بیشترین کاربرد را در سنگهای نواحی تحتانی حالب دارد. در این مطالعه اثر آمینوفیلین وریدی را بر اسپاسم ناشی از فاز حاد رنال کولیک و در نتیجه اثر آن بر میزان موفقیت سنگ شکنی از طریق یورتروسکوپ مورد بررسی قرار می دهیم.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور، 88 بیمار در دو گروه آمینوفیلین(A) و نرمال سالین (B) قرار گرفتند. یک ساعت قبل از انجام عمل در گروه A،آمینوفیلین 250 میلی گرم در cc 100 نرمال سالین و در گروه B،cc 100 نرمال سالین بمدت 30 دقیقه انفوزیون شد. مدت زمان و میزان موفقیت TUL، نیاز به استفاده از استنت حالبی، DJ، علائم حیاتی در حین عمل و ESWL ثبت شد. بیماران از نظر عوارض و stone free بودن 2 هفته و 3 ماه بعد از عمل تحت بررسی قرار گرفتند.داده های حاصل توسط نرم افزار spss18 مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  مدت زمان انجام TUL در گروه A و B بترتیب5.12± 1.77 و 6.59± 3.47 دقیقه بوده که از نظر آماری معنادار بود(p<0.05). درصد موفقیت TUL در گروه A و B به ترتیب 42(6/ 97 %) و 37(84%) بوده است. که از نظر آماری معنادار نبود. در مورد نیاز به استفاده از استنت حالبی، DJ و نیاز به ESWL تفاوت معنی داری در بین دو گروه مشاهده نشد. علائم حیاتی مانند فشارخون و ضربان قلب قبل از دریافت دارو و قبل و بعد از بیهوشی در دو گروه مشابه بوده است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد اگرچه زمان عمل در گروه A به طور معنی داری کاهش یافته ولی تفاوت معنی داری در میزان عوارض پس از عمل و میزان موفقیت TUL در میان دو گروه وجود نداشت، اما ظاهرا شیوع موارد عارضه دار در گروه A کمتر از گروه B بوده است. لذا میتوان نتیجه گرفت به طور کلی آمینوفیلین می تواند انجام سنگ شکنی بوسیله یورتروسکوپی را تسهیل و در پی آن از عوارض عمل بکاهد.
  کلیدواژگان: سنگ حالب، آمینوفیلین، سنگ شکنی داخل حالبی
 • سید وحید حسینی، مهدی رهنما *، محمدرضا بیگدلی صفحات 558-571
  زمینه و هدف
  سکته مغزی سومین عامل مرگ و میر در کشورهای صنعتی بعد از بیماری قلبی – عروقی و سرطان است. با توجه به محتوای بالای مواد آنتی اکسیدانی روغن دانه کتان مانند آلفا لینولنیک اسید، لیگنان و همچنین ترکیبات فنلی مانند سکوایزولاریسیرزینول (SDG) این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین روغن دانه کتان بر کاهش میزان ضایعه اسکمیک مغزی و اختلالات عصبی- حرکتی در مدل سکته مغزی موش صحرایی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 35 سر موش نر از نژاد ویستار به 5 گروه تقسیم شدند این گروه ها شامل کنترل، شم و سه گروه آزمایشی بودند که دوز های 25/ 0، 50/ 0 و 75/ 0 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن روغن دانه کتان را به صورت خوراکی از طریق گاواژ به مدت 30 روز دریافت نمودند. دو گروه کنترل و شم آب مقطر دریافت کردند. دو ساعت بعد از آخرین دوز گاواژ شده هر گروه 7 تایی به منظور اندازه گیری میزان ضایعه مغزی و اختلالات عصبی-حرکتی تحت جراحی مدل انسداد شریان میانی مغز (Middle Cerebral Artery Occlusion) قرار گرفتند. انسداد شریان میانی مغز در واقع با استفاده از این مدل، سکته مغزی ایسکمیک در حیوان ایجاد می گردد که از نوع موضعی می باشد. داده های مربوط به میزان آسیب بافتی با استفاده از نرم افزارSPSS، آزمون ANOVA و ارزیابی اختلالات عصبی- حرکتی توسط آزمون Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانه امتیازهای اختلالات عصبی- حرکتی با مصرف روغن دانه کتان در گروه دوز 5/ 0 و 75/ 0 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت (P<0.05). میزان ضایعه ایسکمیک مغزی در دوزهای 5/ 0 و 75/ 0 نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت ولی درصد کل ضایعه مغزی در گروه کنترل در مقایسه با گروه دوز 25 /0 تفاوت معنی داری را نشان نداد. درصد میزان ضایعه ایسکمیک در ناحیه پنومبرا در گروه 75/ 0 و گروه دوز 5/ 0 نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان داد، ولی درصد میزان ضایعه در ناحیه پنومبرا در گروه کنترل در مقایسه با ناحیه پنومبرا در گروه دوز 25/ 0 تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد که روغن دانه کتان به خصوص در دوزهای 50/ 0 و 75/ 0 باعث کاهش میزان ضایعه ایسکمیک مغزی و کاهش اختلالات عصبی- حرکتی در مدل جانوری سکته مغزی می شود.
  کلیدواژگان: ایسکمی مغزی، روغن دانه کتان، موش صحرایی، اختلالات عصبی، حرکتی
 • رحیم احمدی، بهروز خاکپور، ساناز پارسانیا* صفحات 585-600
  مقدمه و هدف
  گسترش استفاده از تلفن همراه، از مهم ترین عوامل خطرآفرین سلامتی انسان در عصر تکنولوژی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مواجهه با امواج تلفن همراه بر سطح سرمی هورمون کورتیزول و تغییرات سطح اضطراب در موش های صحرایی نر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی-آزمایشگاهی، موش های صحرایی نر نژاد ویستار به گروه های کنترل و مواجهه با امواج تلفن همراه روزانه به مدت 1، 3 و 6 ساعت تقسیم بندی شدند. پس از 8 هفته، از آزمایش ماز بعلاوه مرتفع جهت ارزیابی اضطراب استفاده شد. همچنین، نمونه خون به روش خون گیری از قلب تهیه شده و پس از تهیه ی سرم، میزان هورمون کورتیزول توسط روش ELFA اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که سطح سرمی هورمون کورتیزول در موش های در مواجهه با امواج تلفن همراه روزانه به مدت 6 ساعت در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشته است(P<0.05). همچنین، نتایج بدست آمده از آزمون ماز بعلاوه مرتفع نشان داد، درصد زمان گذرانده شده در بازوی باز، در تمامی گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت(P<0.001). بعلاوه، کاهش معناداری در درصد تعداد دفعات ورود به بازوی باز در تمامی گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل دیده شد(P<0.001).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان دادند که مواجهه با امواج تلفن همراه سبب افزایش سطح اضطراب می گردد که با افزایش سطح سرمی کورتیزول همراه است.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، کورتیزول، اضطراب، ماز بعلاوه شکل مرتفع، موش صحرایی
 • محبوبه موسوی، مهرزاد جعفری برمک، محسن نیک سرشت، حسین صادقی، عظیم هدایت پور، حسن عبیدی، رضا محمودی صفحات 601-610
 • حجت عنبرا، علی شالیزار جلالی *، رسول شهروز، مزدک رازی صفحات 611-622
  زمینه و هدف
  فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب اکسیدانت شناخته شده می تواند عوارض جانبی متعددی نظیر اختلالات کبدی را موجب گردد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویال با خواص آنتی اکسیدانت و ضد التهابی بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، موش های نر بالغ به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند. دو گروه از موش ها، فنیل هیدرازین را به میزان 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی هر 48 ساعت به مدت 35 روز دریافت نمودند. ژل رویال به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی به یک گروه از گروه های فوق چهار ساعت قبل از تزریق فنیل هیدرازین تجویز گردید. گروه شاهد و گروهی که تنها ژل رویال را دریافت می نمود نیز در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های سرم و کبد جمع آوری و به ترتیب جهت ارزیابی های بیوشیمیایی و هیستومورفومتریک مورد استفاده قرار گرفتند. داده های این مطالعه با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  فنیل هیدرازین به شکل معنی داری (P < 0.05) موجب افزایش مقادیر سرمی آسپارتات ترنس آمیناز، آلانین ترنس آمیناز، آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز و مالون دی آلدئید و نیز کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانت تام، سوپراکسید دیسموتاز و آلبومین سرم گردید. به علاوه، فنیل هیدرازین افزایش معنی داری (P < 0.05) را در قطر و قطر هسته هپاتوسیت ها و تعداد سلول های کوپفر سبب شد. تجویز ژل رویال به شکل قابل توجهی تغییرات مشاهده شده در فراسنجه های مذکور را بهبود بخشید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ژل رویال به سبب دارا بودن ویژگی های آنتی اکسیدانت قادر به کاهش آسیب های کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش می باشد. با این وجود، آشکار شدن مکانیسم دقیق اثرات محافظتی ژل رویال نیازمند مطالعات گسترده تری می باشد.
  کلیدواژگان: ژل رویال، فنیل هیدرازین، کبد، موش
 • الهام عنانات، حمدالله دلاویز*، رضا محمودی، امرالله روزبهی، علی میرزایی، مهرزاد جعفری برمک، پرستو راد، مهسا ثروت خواه، فروغ مریدی کیا صفحات 623-638
 • مهدی خان آبادی، نگین انباری میبدی*، فردوس مهدی زاده صفحه 639
|
 • Dr Ayyoub Barzegarnezhad, Dr Seid Abdollah Emadi, Dr Abolfazl Firouzian *, Dr Rayka Sharifian, Dr Maryam Daneshian, Dr Maryam Montazami Pages 549-557
  Background
  The third common urinary tract disease was renal stone, after the UTI and pathologic states of kidney. TUL is most useful and effective for removing the stones of inferior ureter. In other hand aminophylline can decrease urinary tract spasm. Then, combination of TUL and aminophylline help us to reduce the complication of TUL. Methods and materials: We have study on 87 case of renal colic who referred to Imam Khomeini hospital of sari and Tooba clinic. This study was a double blind systematic randomized clinical trial that patients were divided to two group as 1 and 2: group one includes patients who received aminophylline and group 2 were selected as our control samples. Our sample size was calculated by statistic analysis according to recent studies.
  Result
  The average of TUL time was 5.12± 1.77 min in group 1 and 6.59± 3.47 min in group 2(p<0.05) and the success percents of TUL was 97.6% in group 1 and 84% in group 2(p>0.05). ESWL was used in one patient of group 1 because of remaining of stone, but 7 patients of group 2 did not response to Transureter lithotripsy, then they needed ESWL. Complication were not seen in patient who received Aminophylline and mean arterial pressure and heart rate was equal in two group.
  Conclusion
  The difference of TUL Time between two groups was meaningful. As you know, aminophylline has an antispasmotic effect on urinary tract and tract with smooth muscle, and according to our finding, usage of aminophylline can reduce the complication of TUL and increase success rate of Lithotripsy in this patient. In other hand, it complications was few.
  Keywords: Kidney stone, aminophylline, lithotripsy
 • Seyed Vahid Hosseini, Mehdi Rahnema *, Mohammad Reza Bigdeli Pages 558-571
  Background and Aim
  Stroke is the third death agent (factor) in industrial countries after cardiovascular disease and cancer. With regard to high content of antioxidant materials in flax seed oil like α-linolenic acid، lignan as well as phenolic combinations like secoisolarisirsinol (SDG)، this study performed for studding relationship between of cerebral ischemic lesion and motor-nerve disorders in model of stroke in rat.
  Methods
  in the study، 35 male mice from strain Wistar divided to 5 groups. The groups included control، sham and 3 experimental groups. They received doses 0. 25، 0. 5 and 0. 75 ml/kg from flax seed oil orally. By gavage for 30 days two control and sham groups received aqua distillate (distil water). Two hours after the last gavaged dose، overly group with 7 pieces operated for measurement of the amount of cerebral lesion and motor-nerve disorders. (Middle Cerebral Artery Occlusion Model). Middle cerebral Artery Occlusion by the model resulted in local ischemic stroke in animal. Data analyzed by software SPSS، test ANOVA and disorders by test mann-Whitney.
  Findings
  Average of records of motor-nerve disorders decreased significantly in group with dose 0. 5 and 0. 75 using flax seed oil (P<0. 05). The amount of cerebral ischemic lesion in doses 0. 5 and 0. 75 than to control group is indicated meaning full different، but percent of the total cerebral lesion in control group in compared group with dose 0. 25 is not indicated meaningful different. Percent of the amount of ischemic lesion in region penumbra in group 0. 75 and 0. 5 than to control group is indicated meaningful different، but percent of the amount of lesion in region penumbra in control group in compared region penumbra in group with dose 0. 25 is not indicated meaning full different.
  Results
  Findings of the study indicated that flax seed oil، particular in doses 0. 5 and 0. 75 resulted to decrease of the amount of cerebral ischemic lesion and decrease of motor-nerve disorders in animal model of stroke.
  Keywords: Cerebral ischemia, Flaxseed oil, Rat, Motor nerve disorders
 • Hojjati S., Nazem F.*, Daryanoosh F Pages 572-584
  Background And Aim
  Exercise activities increase bone mass، however، the effect of detraining and inactivity on osteoporosis in active people who take part in regular physical activity، are still not well understood. The purpose of this study was to investigate the effect of treadmill running exercise together with detraining on osteoporosis in Oophorectomized rats.
  Methods
  Fifty female rats divided randomly into control; experimental 1 (oophorectomized rats for 12 weeks); experimental 2 (oophorectomized rats for 22 weeks); experimental 3 (oophorectomized rats undergoing treadmill running exercise); and experimental 4 (oophorectomized rats undergoing treadmill running exercise together with a period of detraining) groups. Control group sacrificed in the beginning of the study. The experimental groups of 3 and 4 exercised for 10 weeks. After the training period، The experimental groups of 1 and 3 were sacrificed، while، experimental groups 4 and 2 remained detraining. The exercise program consisted of running on a treadmill (3 days/week for 10 weeks). The speed of treadmill was adjusted constant at 12 m/min and the duration of exercise began from 10 min in the first week and reached up to 64 min in the10th week of exercise. At the end of study، all rats were sacrificed and their femurs were removed for bone micro structures (cortical and trabecular thickness، and trabecular separation) and bone strength analysis. We used One-Way ANOVA and post hoc Scheffe test to compare the groups after evaluation of Homology of variances by Shapiro wilk test. P≤ 0. 05 considered significant.
  Results
  Trabecular thickness decreased significantly in experimental groups of 1 and 2 compared with control group (P<0. 05). Bone strength and cortical thicknesses decreased significantly in experimental groups of 2 compared with control group (P<0. 01). Bone strength and femoral micro structures improved in experimental group of 3 compared with experimental group of 1 and in experimental group of 4 compared with experimental group of 2 (P<0. 001). cortical thickness decreased significantly in experimental group of 4 compared with experimental group of 3 (P<0. 025).
  Conclusion
  Moderate intensity treadmill running exercise has a prophylactic effects on osteoporosis which remain after detraining. Prevention of osteoporosis leads to reduce of pathological fractures.
  Keywords: Osteoporosis, Oophorectomy, Aerobic Exercise, Detraining, Microstructures
 • Dr Rahim Ahmadi, Dr Behrooz Khakpour, Sanaz Parsania* Pages 585-600
  Introduction
  Widespread use of cell phones is the most important risk factor f human health in the age of technology. The aim of this study was to investigate the effects of mobile phone radiation on serum level of cortisol and changes in anxiety level in male rats.
  Materials And Method
  In this laboratory-experimental study, the male Wistar rats were divided into control and exposed to cell phone radiation for 1h, 3h, and 6h/day, groups. After 8 weeks, Elevated Plus Maze was used for anxiety evaluation. Blood samples also were obtained using cardiac puncture method and after serum preparation, levels of cortisol were measured using ELFA method. The data were statistically analyzed using SPSS software version 19.
  Results
  The results indicated that serum level of cortisol significantly increased in rats exposed to cell phone radiation for 6h/day compare to control animals (P < 0.05). Also the results of the elevated plus maze test showed that the percentage of time spent in open arms significantly decreased in all experimental groups compared with control rats (P< 0.001). There was also significant decrease in the percentage of entries into open arms in all experimental groups compared to control group (P< 0.001).
  Conclusion
  The findings of this study showed that the exposure to cell phone radiation results in enhanced anxiety level accompanied by increased serum level of cortisol.
  Keywords: Cell phone, Cortisol, Anxiety, Elevated Plus Maze, Rat
 • Mousavi M., Jafari Barmak M., Nikseresht M., Sadeghi H., Hedayatpou Ra, Abidi H., Mahmoudi R.* Pages 601-610
  Background and Aim
  Cyclophosphamide، an alkylating agent used in the treatment of cancer that has many side effects on different organs، including the gonads. The purpose of this study was to investigate the effects of an antioxidant Ellagic acid on cyclophosphamide -induced toxicity in rat fetal ovarian tissue.
  Methods
  Forty two pregnant female Wistar rats weighing 250-200 gr were randomly divided into seven groups. The first، second، third، fourth، fifth and sixth 5 mg/ kg cyclophosphamide on days 1، 13 and 18 were given intraperitoneal remote pregnancy. The fourth، fifth and sixth groups hour after receiving cyclophosphamide، Ellagic acid (10 mg/kg) has received in the course of pregnancy. Control groups and seven group (normal) during pregnancy daily orally received 0. 5 mL of saline. After postpartum، Neonatal rats were anesthetized with ether. Animals were dissects، then Ovaries were removed and transferred to 10% formalin solution. After tissue processing، tissue sections were prepared and H&E stained. Data were analyzed by SPSSsoftware and Oneway ANOVA test.
  Results
  The groups that were exposed to cyclophosphamide ovarian mean of diameter، primordial follicle diameter and number of follicular cell of primordialin control group compared to ellagic acid treatments showed a significant decrease.
  Conclusion
  The results showed that Ellagic acid due to its antioxidant properties could reduce the harmful effects caused by cyclophosphamide in the fetal ovary.
  Keywords: Cyclophosphamide, Ellagic acid, fetus, Rat, ovary
 • Hojjat Anbara, Ali Shalizar Jalali *, Rasuol Shahrooz, Mazdak Razi Pages 611-622
  Background and Aim
  Phenylhydrazine (PHZ), a recognized oxidant agent, can cause a variety of side effects including hepatic disorders. The present study aimed to explore the possible hepatoprotective effects of royal jelly (RJ) with antioxidant and anti-inflammatory activities on PHZ-induced hepatotoxicity in mice.
  Methods
  In this randomized controlled experimental study, adult male mice were categorized into four groups of eight mice each. Two groups of mice received PHZ at a dose of 60 mg/kg per 48 hours intraperitoneally for 35 days. RJ was administered to one of these groups at a dose of 100 mg/kg per day orally four hours before PHZ injection. A vehicle-treated control group and a RJ-only treated group were also included. Serum and hepatic samples were collected 24 hours after the last treatment and subjected to biochemical and histomorphometric examinations, respectively. The data were analyzed by one-way analysis of variance followed by Duncan test for post hoc comparisons.
  Results
  PHZ treatment caused a significant elevation (P < 0.05) in serum concentrations of aspartate transaminase, alanine transaminase, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase and malondealdehyde and decreased serum level of total antioxidant capacity, superoxide dismutase and albumin. Moreover, PHZ significantly increased diameters of hepatocytes and their nuclei as well as number of Kupffer cells. Notably, RJ pretreatment improved all changes in the above-mentioned parameters.
  Conclusion
  RJ by virtue of its antioxidant properties can reduce PHZ-induced hepatic damages in mice. However, the exact mechanism by which RJ cause these effects merits further studies.
  Keywords: Royal jelly, Phenylhydrazine, Liver, Mouse
 • Enanat E., Delaviz H.*, Mahmoudi R., Jafari Barmak M., Roozbehi A., Mirzaei A., Rad P., Servatkhah M., Moreidikia F Pages 623-638
  Background and Aim
  Arginine by regulating the biological activity of the brain plays an important role in reducing stress. Today''s، stress is one of the century disease that created many problem. This study conducted to determine the protective effect of arginine on nitric oxide levels in maternal fetal brain tissue under stress.
  Methods
  Twenty pregnant Wistar rats (200-250 gr) were randomly divided into four groups. With and without stress groups received arginine (200 mg/kg) intraperitoneal from 5 – 20 days of pregnancies. Control with and sham without stress received 2 ml of normal saline. The pregnant rats were anesthetized by ketamine (100 mg/kg) on the day 20 then the fetuses removed and weighed. Twenty five brain of fetal brain rat from each group were chosen for measuring of forebrain thickness and brain volume. Another 25 brain were chosen for measuring of nitric oxide. Data were analyzed by one way ANOVA.
  Results
  Nitric oxide Levels reduced in stress rats treated with arginine compared to control group (P<0. 05). The mean thickness of forebrain and hippicampal formation decreased in stress rats versus unstressed، but was not significant. The mean weight decreased significantly in stress group compared to the unstressed group (P<0. 05).
  Conclusions
  Arginine could protect the brain tissue and fetal weight by reducing the level of oxidative stress in the pregnant rats.
  Keywords: Stress, Fetal brain, Arginine, Nitric oxide, Pregnant rats
 • Khanabadi M., Anbari-Meybodi N.*, Mahdizadeh F Page 639
  Backgrounds and
  Aim
  one of the most important aspects of every marital system is the satisfaction experienced by both sides. With respect to the importance of applying integrative approaches in such an issue، this study was conducted in order to investigate the effect of mentaleducational method of interactive-cognitive analysis on marital satisfaction.
  Methods
  The present interventional study was conducted based on the method of in access sampling with random replacement (2007-2008) with ten couples in experimental group and 10 couples in control group. Examinees were randomly picked out of couples referred to consulting centers of Yazd Wellbeing Organization. Experimental group underwent education based on the integration of Transactional-cognitive analysis، while control group did not receive any treatment. Marital satisfaction was evaluated by means of Enrich Marital Satisfaction Questionnaire، beforeand after intervention.
  Results
  Mental-educational method of interactive-cognitive analysis، significantly (P<0. 05) increased marital satisfaction in terms of sub-scales of personal traits، leisure activities، and roles related to man-woman equality.
  Conclusion
  It can be concluded that Transactional-cognitive analysis with an education on relation setting، as well as verifying malfunctioning cognitions resulted from or escalated due to destructive marital relations، leads to an increase in marital satisfaction، with altering inter and intrapersonal factors.
  Keywords: Transactional, cognitive analysis, Marital Satisfaction, Couples