فهرست مطالب

طب نظامی - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 64، تابستان 1394)
 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 64، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی خوبدل صفحات 55-56
 • محمدحسن علاقه مند، مهری حجت دوست، فهیمه قهوه چی الحسینی، محمد غلامی فشارکی صفحات 57-63
  اهداف
  این پژوهش باهدف هنجاریابی و بررسی روایی و پایابی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله (عج) در راستای ایجاد ابزار مناسب برای اندازه گیری رضایت شغلی پزشکان انجام شده است.
  روش ها
  313 نفر از پزشکان بیمارستان بقیه الله طی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله (عج) پاسخ دادند. در این مطالعه پس از بررسی روایی ترجمه جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و جهت بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 18 و AMOS 18 استفاده گردید.
  یافته ها
  نمونه حاصله، متشکل از 313 نفر، 171 نفر (6/54%) زن و 142 نفر (4/45%) مرد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده شش عامل با تبین 6/53 درصد واریانس و شاخص کیسن مایر الکین 85% گردید. این عوامل نیز به وسیله تحلیل عاملی تائیدی مورد تصدیق قرار گرفت (041/0RMSEA= 92/0CFI=، 91/0=TLI، 92/0=IFI، 71/0=PGFI، 66/0=PNFI) پایایی پرسشنامه نیز توسط روش آلفای کرونباخ برابر 83/0 گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شاخص های روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله (عج) همگی در حد مطلوبی گزارش گردیدند می توان از آن به عنوان ابزاری روا و پایا در اندازه گیری رضایت شغلی پزشکان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استانداردسازی، رضایت شغلی، پایایی، روایی
 • محمدکریم بهادری، مهدی رعد آبادی، احسان تیمورزاده، مریم یعقوبی صفحات 65-71
  اهداف
  این مطالعه با هدف تایید الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ برای کارکنان بهداشت و درمان در سازمان های نظامی ایران انجام گردید.
  روش ها
  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد که 600 نفر از پرسنل رسته بهداشت و درمان با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه شرکت داشتند. عوامل انگیزشی بر اساس تئوری دو عاملی هرزبرگ مورد بررسی قرار گرفت. روش تحلیل داده ها تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزارهای مورد استفاده SPSS18.0 و Amos18.0 بود.
  یافته ها
  در بین ابعاد الگوی نهایی انگیزش، در بعد عوامل بهداشتی، حقوق و شرایط کاری (80/0) دارای بیشترین میزان تاثیر و روابط متقابل شخصی دارای کمترین میزان تاثیر (70/0) بوده است و در بین عوامل انگیزشی، ماهیت مسئولیت ها و وظایف (89/0) دارای بیشترین وزن رگرسیونی و انجام موفقیت آمیز کارها دارای کمترین وزن رگرسیونی (59/0) بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان تاثیر ابعاد در الگوی نهایی، می توان نتیجه گرفت که سازمان های نظامی برای ایجاد انگیزش، به وضعیت حقوقی و نوع وظایف و مسئولیت ها توجه ویژه ای نماید.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، سازمان سلامت نظامی، تحلیل عاملی تاییدی، ایران
 • نازنین ایزدی، خسرو صادق نیت حقیقی، مریم ملک صفحات 73-79
  اهداف
  وجود و تنوع مخاطرات شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و در نتیجه هزینه هایی که جامعه در صورت بیماری و از کارافتادگی اعضای این گروه متحمل می شود سبب افزایش اهمیت ارزیابی سلامت این کارکنان می گردد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی است که جهت کلیه کارکنان مرکز بهداشتی درمانی بیمارستان بهارلو که از فروردین ماه 91 تا اسفندماه 91 به کلینیک سلامت شغلی مراجعه می کردند، انجام گرفت. پس از بررسی مخاطرات بر اساس محل خدمت و وظیفه محوله، معاینات سلامت شغلی طبق دستورالعمل کشوری انجام شد.
  یافته ها
  از 792 نفر کارکنان بیمارستان طی سال 1391، 653 نفر (83%) تحت پوشش قرار گرفتند. 43 نفر از کارکنان (%6/6) نیاز به محدودیت طبی داشتند. بیشترین مخاطرات، به ترتیب مخاطرات ارگونومیک (%4/99) و پس ازآن مخاطرات بیولوژیک (%8/87) بودند. میزان شیوع نیدل استیک %8/18 بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج معاینات، کمتر از 10% کارکنان محدودیت طبی جهت انجام وظیفه محوله را داشتند. با توجه به شیوع بالای مخاطرات ارگونومیک، کارکنان در معرض بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار قرار دارند. همچنین جهت پیشگیری از مخاطرات بیولوژیک و آسیب های ناشی از نیدل استیک استفاده از پروتکل های حفاظت فردی مناسب، آموزش و انجام واکسیناسیون امری ضروری است. لذا بیمارستان ها با راه اندازی این مجموعه، راهکارهای مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه موثر را گردآوری می کنند.
  کلیدواژگان: کارکنان مراکز بهداشتی، درمانی، سلامت شغلی، پایش
 • مژگان میرغفوروند، اعظم محمدی، فاطمه عفتی داریانی، نعیمه خاوشی، سمیه زارعی صفحات 81-87
  اهداف
  این مطالعه باهدف بررسی وضعیت سلامت روان و ارتباط آن با مشخصات فردی- اجتماعی در سربازان خدمت وظیفه یک پادگان نظامی شهر تهران در سال 1391 انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روی 102 سرباز انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت روان GHQ (General Health Questionnaire) و پرسشنامه مشخصات فردی- اجتماعی به روش خود تکمیلی جمع آوری شد. از مدل خطی عمومی برای تعیین پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی سلامت روان استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین (± انحراف معیار) نمره کلی سلامت روان (5/14±)2/26 از محدوده نمره قابل کسب 84-0 بود. بیش از نیمی از سربازان (%9/53) وضعیت روانی نامطلوب بر اساس نقطه برش بالینی نمره 23 داشتند. زیرمقیاس اضطراب و اختلال خواب با میانگین 79/7 بدترین وضعیت و زیرمقیاس افسردگی با میانگین 5 بهترین وضعیت را از محدوده نمره قابل کسب 21- 0 داشت. در زیر مقیاس های نشانگان جسمی، اضطراب و بیخوابی، عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب 9/5، 7/15، 9/3 و 8/9 درصد از سربازان از مشکلات شدید رنج می بردند. بر اساس مدل خطی عمومی، متغیرهای وضعیت حیات والدین و داشتن نامادری از پیشگویی کننده های سلامت روان در سربازان بودند (05/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد، پرداختن به سطوح مختلف سلامت روان و ارائه کلاس های مشاوره و دادن اطلاعات کافی به سربازان لازم و ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پیشگویی کننده های فردی، اجتماعی، سلامت روان، سرباز
 • روح الله حاجی زاده، سمیه فرهنگ دهقان، احمد مهری، فریده گلبابایی*، محمدحسین بهشتی، حسن حقیقت جو صفحات 89-95
  اهداف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی استرس های گرمایی توسط شاخص های دمای تر گوی سان (WBGT) و استرس محیطی (ESI) بر اساس داده های هواشناسی در مشاغل روباز استان قم به عنوان یک منطقه گرم و کویری است.

  روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی– تحلیلی بر اساس داده های هواشناسی در چهار ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور سال 1392 انجام شد. پارامترهای محیطی در هر 10 دقیقه از ساعت 7 تا 19 اندازه گیری و ثبت شد. شاخص WBGT بر اساس فرمول ارائه شده توسط سازمان هواشناسی استرالیا و دانشگاه آمریکایی پزشکی ورزش و شاخص ESI بر اساس فرمول پیشنهادی توسط موران محاسبه شد.

  یافته ها

  میانگین WBGT و ESI در کل چهار ماه به ترتیب oC 27 و oC 58/25 به دست آمد. بیشترین مقدار WBGT (oC 59/28) بین ساعت 15 تا 16 و بیشترین مقدار ESI (oC 49/27) بین ساعت 14 تا 15 به دست آمد. میانگین شاخص ها در ماه تیر به طور معنی داری بیشتر از ماه های دیگر اندازه گیری بود (05/0 P <).

  نتیجه گیری

  شرایط جوی برای مشاغل روباز در فصل تابستان برای انجام کار با بار کاری بالا مساعد نیست و باید تدابیر کنترلی و مدیریتی اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: مشاغل روباز، استرس گرمایی، شاخص WBGT، شاخص ESI
 • مریم ایمان، بهاره اثنی عشری، اصغر داود صفحات 97-105
  اهداف
  در این مطالعه، بر روی یک دسته از مشتقات تری آزول با اثر مهارکنندگی آنزیم CYP51 مطالعات داکینگ و به دنبال آن آنالیز رابطه فعالیت و ساختار کمی (QSAR) انجام گرفت.
  روش ها
  با استفاده از برنامه ی Hyperchem ساختار مولکولی آزول های طراحی شده ساخته شد. برای انجام مطالعات داکینگ از برنامه AutoDock استفاده شد. در مطالعات QSAR، توصیف گرهای مختلفی محاسبه گردیدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات داکینگ مهم ترین پیوندهای درگیر در اتصال دارو با رسپتور کوئوردیناسیون حلقه آزول با پروتئین هم، باند هیدروژنی و اتصالات هیدروفوبیک پای-پای و پای-کاتیونیک می باشند. مدل QSAR نهایی نشان داد که افزایش اتصالات اتمی واندروالس و الکترواستاتیک در افزایش قدرت این گروه از ترکیبات موثر می باشند. همچنین این مدل نشان داد توصیف گرهای IDDE، SAA، P1s، Mor17m و DX؛ درمجموع موثرترین توصیف گرها در پاسخ های بیولوژیک این قبیل ترکیبات می باشند. مدل QSAR به دست آمده از این روش از نظر آماری به طور کامل با پارامترهای معتبرسازی مطابقت داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات داکینگ و QSAR، تمامی ترکیبات طراحی شده تاثیرات مهاری خوبی را در جایگاه فعال آنزیم از خود نشان می دهند.
  کلیدواژگان: ضد قارچ، مهارکننده CYP51، داکینگ، QSAR، تری آزول
 • مصطفی زارعی، زهرا اسدی سامانی، جلیل رئیسی صفحات 107-114
  اهداف
  هدف از این مطالعه پیش بینی آسیب های سربازان ایرانی به وسیله آزمون های غربالگری عملکرد حرکتی بود.
  روش ها
  آزمودنی های این پژوهش را 105 نفر از سربازان ایران تشکیل می دادند. تمام آزمودنی ها قبل از آغاز دوره آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون های غربالگری حرکتی عملکردی (FMS) برای ارزیابی آزمودنی ها استفاده شد. همچنین آسیب های اسکلتی عضلانی این سربازان در طول مدت 7 ماه دوره آموزشی به صورت آینده نگر ثبت گردید.
  یافته ها
  42 درصد از سربازان حداقل به یک آسیب در طول مدت مطالعه مبتلا شدند. نتایج آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد که سربازانی که نمره آزمون FMS آن ها پایین تر است در معرض ریسک بالاتری برای آسیب دیدگی قرار داشتند (001/0p=)، سربازانی که نمره آزمون FMS آن ها کمتر از 14 بوده است 6/5 برابر بیشتر نسبت به سایر سربازان مستعد بروز آسیب اندام تحتانی هستند. علاوه بر این نتایج منحنی (ROC) در نقطه برش 14 حساسیت برابر با 83/0 و ویژگی برابر با 93/0 نشان داد
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که آزمون های غربالگری حرکتی عملکردی می توانند آسیب های اندام تحتانی سربازان در معرض بروز را در طول مدت آموزش پیش بینی نماید.
  کلیدواژگان: آسیب های اندام تحتانی، نیروهای نظامی، عملکرد حرکتی
 • مرتضی ایزدی، تورج عباسیان، نعمت الله جنیدی صفحات 115-125
  اهداف
  این پژوهش به منظور طراحی و ساخت سامانه ای هوشمند جهت تشخیص خودکار مالاریا و نیز تعیین گونه پلاسمودیوم در نمونه های خونی صورت گرفت. همچنین طراحی میکروسکوپ موتوری ارزان قیمت جهت تصویربرداری خودکار از لام های خون در این پروژه به انجام رسید.
  روش ها
  به منظور استخراج ویژگی های تفکیک کننده جهت قطعه بندی گلبول های قرمز، تعیین حضور انگل مالاریا در آن و نیز تشخیص گونه انگل، روش های نوین پردازش تصویر پیشنهاد شد. سپس طبقه بندی و برچسب گذاری نمونه ها با روش های تشخیص الگو در هوش مصنوعی پیاده سازی شد. همچنین دانش مکاترونیک و الکترونیک جهت ساخت میکروسکوپی با قابلیت حرکت خودکار لام و تصویربرداری از آن به کار گرفته شد.
  یافته ها
  در این پژوهش از 15 لام خونی آلوده به گونه های مختلف مالاریا به عنوان داده های ورودی استفاده شد. از این تعداد لام، 700 تصویر به دست آمد که به منظور آموزش و ارزیابی الگوریتم های پیشنهادی تشخیص به کار گرفته شد. دقت بیش از 95% در تشخیص آلودگی و بیش از 91% در تشخیص گونه پلاسمودیوم توسط سامانه پیشنهادی به دست آمد.
  نتیجه گیری
  سامانه تشخیص خودکار گونه های انگل مالاریا دقتی در حد متخصص تشخیص انسانی و در مواردی بیش از آن ارائه می دهد. هزینه اندک تشخیص وعدم نیاز به حضور پزشک متخصص در منطقه از دیگر مزایای سامانه پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: مالاریا، تشخیص خودکار، پردازش تصویر، هوش مصنوعی
|
 • Mehdi Khoobdel Pages 55-56
 • Mohammad Hasan Alaghemand, Mehri Hojatdost, Fahimeh Ghahvehchi-Hosseini, Mohammad Gholami Fesharaki Pages 57-63
  Aims
  This study has aimed to analyze the validity and reliability of the Baqiyatallah Physician’s Satisfaction Questionnaire (BPSQ) in order to achieve suitable tools for measuring Physician’s Job Satisfaction (PJS).
  Methods
  The research sample of this study includes 313 physicians who work in the Baqiyatallah Hospital which were selected by a stratified sampling method. All subjects answered the BPSQ. After checking the translation validity the confirmatory and explanatory factor analysis and Cronbach''s alpha was used in order to examine the construct validity and reliability respectively. The SPSS and AMOS programmer version 18 were used to analyze data.
  Results
  Among the 313 studied subjects 171 (54. 6%) were women and 142 (45. 4%) were men. The explanatory factor analysis showed 4 factors with 53. 6% total variance and 0. 85 Kaser-Meyer-Olkin Index. The result were also confirmed by the confirmatory factor analysis (RMSEA=0. 041، CFI=0. 92، TLI=0. 91، IFI=0. 92، PGFI=0. 71، PNFI=0. 66). Also، the reliability was 0. 83 by using the Cronbach''s Alpha method.
  Conclusion
  As the validity and reliability indexes of the BPSQ were reported to be suitable، it can be confirmed that this questionnaire is a valid and reliable tool for measuring physician’s job satisfaction.
  Keywords: Standardization, Physician's Job Satisfaction, Reliability, Validity
 • Mohammadkarim Bahadori, Mehdi Raadabadi, Ehsan Teymourzadeh, Maryam Yaghoubi Pages 65-71
  Aims
  The goal of this study was to confirm the Herzberg Motivation Job Model for health workers in the health military organizations of Iran.
  Methods
  This study is an analytical study in which 600 health workers have participated through ratio stratified sample. The motivational factors have been investigated through the Herzberg two-factor theory. In order to analyze data، a confirmatory factor analysis approach using the SPSS version 18. 0 and the Amos Software were used.
  Results
  Finally، in hygiene dimensions، salaries and working conditions (0. 80) had the highest regression weight or effect، and personalized interactions had the lowest regression weight. Between the motivational dimension factors، the nature of responsibilities (0. 89) had the highest regression weight or effect and successful doing of duties had the lowest regression weight (0. 59).
  Conclusion
  With regards to the final models، we can conclude that in order to provide motivation، hospitals must have a particular interest to the salaries and working conditions، duties and responsibilities.
  Keywords: Job Motivation, Military Health Organization, Confirmatory Factor Analysis (CFA), Iran
 • Nazanin Izadi, Khosro Sadeghniiat Haghighi, Maryam Malek Pages 73-79
  Aims
  Health care workers are exposed to a variety of risk factors that put them among high risk groups. The existence of different health hazards in the health care industry and the costs of illnesses and the disability of this group for the society، has led to an increase in the importance of their health surveillance.
  Methods
  This descriptive study was done in the Baharloo Hospital to improve the occupational health of health care workers. The study included all the staff from April 2012 to March 2012 who were referred to the occupational health clinic. After hazard identification، an occupational health examination was conducted in accordance with state guidelines.
  Results
  In this study 653 staff out of 792 health care workers were covered during 2012. According to the final medical assessment only 6. 6% of staff had medical limitations for their employment. Most hazards were ergonomic (99. 4%) and biological hazards (87. 8%)، respectively. The prevalence of needle stick injuries was 18. 8%.
  Conclusion
  Based on our results، less than 10% of the employees received medical restriction to perform their jobs. Due to the high prevalence of ergonomic hazards، workers are susceptible to work-related musculoskeletal disorders. Also for the prevention of biological hazards and needle stick injuries، the use of appropriate personal protective protocols، training and vaccination is necessary. Finally، it can be concluded that implementing this system in hospitals، provides a safe working environment to protect workers.
  Keywords: Health Care Workers, Occupational Health, Surveillance
 • Mojgan Mirghafourvand, Azam Mohammadi, Fatemeh Effati Daryani, Naeemeh Khavoshi, Somaye Zarei Pages 81-87
  Aims
  The aim of this study was to investigate the association between mental health and socio-demographic characteristics in services duty soldiers of a military base in Tehran، 2012-2013.
  Methods
  This study was a cross-sectional study conducted on 102 soldiers. Data was collected by using the General Health (GHQ)، and Socio-demographic characteristics questionnaires completed by a self-administration method. The general linear model was used to determine the socio-demographic predictors of mental health.
  Results
  The mean (SD) total score of mental health was 26. 2 (14. 5) of the attainable score range of 0-84. In more than half of the soldiers (53. 9%) according to the cutoff score of 23، the mental status was undesirable. The soldiers were scored worst in the anxiety and insomnia subscale [7. 79 (SD)] and the best in the depression subscale [5. 00 (SD)] of the attainable range from 0 to 21. In regards to the subscales of physical symptoms، anxiety and insomnia، social dysfunction and depression، respectively 5. 9، 15. 7، 3. 9 and 9. 8 percent of soldiers suffered from severe problems. The general linear model indicated that the survival status of parents and having a stepmother are considered to be a predictor of mental health (P <0. 05).
  Conclusion
  According to the results of this study، it is necessary to address the different levels of mental health in soldiers، providing counseling sessions and giving enough information for promoting their mental health.
  Keywords: Social Factor, Mental Health, Military Personnel
 • Roohalah Hajizadeh, Somayeh Farhang Dehghan, Ahmad Mehri, Farideh Golbabaei, Mohammad Hossain Beheshti, Hasan Haghighatjou Pages 89-95
  Aims

  The aim of the present research was to assess the occupational heat stress using WBGT and ESI indexes in outdoor workplaces of the Qom province as a hot-arid climate based on meteorological data.

  Methods

  This cross-sectional study was performed based on meteorological data of the Qom meteorological stations in 2013 (from June to September). Environmental parameters including dry temperature، dry soil surface temperature، solar radiation، relative humidity and air velocity were measured every 10 minutes from 7 am to 7 pm. The WBGT index based on the formula provided by the Australian Meteorological Organization was prepared and the ESI index was calculated based on the formula proposed by Moran.

  Results

  The mean WBGT and ESI were 27oC and 25. 58oC، respectively. The maximum value of WBGT (28. 59 oC) was recorded between 15 pm to 16 pm and the maximum value of ESI (27. 49 oC) was measured between 14 and 15 pm. According to the independent sample-T-test، ESI and WBGT was significantly higher in July than its values in the other months (p<0. 05).

  Conclusion

  The weather conditions in hot seasons are not suitable for outdoor workplaces with heavy workloads; and the administrative and engineering control measures should be considered seriously.

  Keywords: Outdoor Workplaces, Heat Stress, WBGT Index, ESI Index
 • Maryam Iman, Bahare Asna Ashari, Asghar Davood Pages 97-105
  Aims
  In this research، a group of triazole derivatives with CYP51 inhibitory activity was subjected to a docking study followed by a quantitative structure-activity relationship (QSAR) analyses.
  Methods
  Desired azoles were built using the HyperChem program and conformational studies were performed through a semi-empirical method. A docking study on all of the compounds was performed using the AutoDock program. For this QSAR study، different descriptors were calculated.
  Results
  Docking results revealed the azole-heme coordination، hydrogen bond، π-π and π-cation interactions were involved in the drug-receptor interactions. The developed QSAR model indicated the importance of atomic van der Waals volumes and atomic electro statistics volume on the potency of this group of ligands. The sum of the IDDE، SAA، P1s، Mor17m and DX were identified as the most significant descriptors that affected the biological response. The developed QSAR model was statistically significant according to the validation parameters.
  Conclusion
  According to the results of the docking and QSAR studies، the entire designed compound showed a good inhibition effect on the active site of the enzyme.
  Keywords: Antifungal, CYP51 Inhibitor, Docking, QSAR, Triazole
 • Mostafa Zarei, Zahra Asady Samani, Jalil Reisi Pages 107-114
  Aims
  The aim of this study was to investigate the prediction of injuries in Iranian soldiers with the Functional Movement Screening.
  Methods
  All the subjects were evaluated before the beginning of the trainings. The FMS tests including the deep squat، hurdle step، in-line lunge، shoulder mobility، straight leg raise، trunk stability push-up and rotary stability were used for the subjects’ evaluation. They were monitored for musculoskeletal injuries resulting through a 7-month basic combat training period.
  Results
  At least one musculoskeletal injury had been suffered by 42% of the cadets during the observation period. Logistic regression modeling indicated that the subjects who had a lower FMS score demonstrated higher injury risks (p=0. 001). Also، considering the ROC curve and the Yourdon''s index، the score of 14 was considered as a cut-off point. Therefore cadets whom FMS scores were lower than 14، were considered 5. 6 time higher than the other soldiers exposed to lower extremities injury ROC curve with a cut-off point equal to 14 which shows sensitivity of 0. 83 and a specificity of 0. 93.
  Conclusion
  We can conclude from this study that functional movement screening can predict lower extremity injuries during medical in-processing.
  Keywords: Leg Injuries, Military Personnel, Functional Movement
 • Morteza Izadi, Tooraj Abbasian, Nematollah Jonaidi Pages 115-125
  Aims
  This research has aimed to design and manufacture a smart system for malaria detection and the determination of the plasmodium type in blood samples. Moreover، the design of a low-cost motorized microscope for automated imaging of blood smears has been conducted in this project.
  Methods
  Image processing novel methods have been exercised to extract suitable features for the segmentation of red blood cells، malaria parasite detection، and plasmodium type recognition. Afterwards، the pattern recognition methods of artificial intelligence were used to classify and label the extracted objects. Furthermore، the combination of mechatronics and electronics contributes to the manufacturing of a microscope with the capability of moving the blood slide automatically while taking images concurrently.
  Results
  In this research، 12 blood samples contaminated with 4 types of malaria plasmodium were used as the input data. From these slides، 700 images were obtained and used for training and testing the proposed diagnosis algorithms. The accuracy of malaria detection and plasmodium type recognition were achieved more than 95% and 91% respectively by the proposed system.
  Conclusion
  The automated plasmodium type recognition system offers an accuracy almost equal to the level of human experts or even more than human experts in some cases. The low charges of this system and eliminating the need for an expert physician of malaria detection in the endemic regions are the other advantages of this system.
  Keywords: Malaria, Automated Diagnosis, Image Processing, Artificial Intelligence