فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 17 (بهار 1394)
 • پیاپی 17 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ارغوان شریعت، مختار ملک پور، امیر قمرانی صفحات 1-25
  تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر عملکرد خانواده های دارای فرزندان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی بود. 60 نفر از والدین که فرزندان آنها دارای علائم اختلال نقص توجه- بیش فعالی بودند، به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای خوشه ایانتخاب شدند، سپس نمونه ها بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 7 جلسه مداخلات آموزش الگوی ارتباطی زوجین را دریافت کردند. در هر دو گروه آزمایش و کنترل از دو پرسشنامه ی عملکرد خانواده و علایم مرضی کودک در مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته ها نشان داد که برنامه ی آموزش الگوی ارتباطی زوجین منجر به افزایش عملکرد خانواده و زیر مقیاس های آن شامل ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، حل مشکل، همراهی عاطفی،کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده می گردد(05/0p<). در نتیجه علایم اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی در کودکان این خانواده ها کاهش یافت(05/0p<). پژوهش حاضر نشان می دهد آموزش الگوی ارتباطی زوجین به والدین می تواند عملکرد خانواده و زیر مقیاس های عملکرد خانواده شامل ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، حل مشکل، همراهی عاطفی،کنترل رفتار وعملکرد کلی آن را به صورت معنی داری افزایش دهد.
  کلیدواژگان: الگوی ارتباطی زوجین، عملکردخانواده، اختلال نقص توجه وبیش فعالی
 • شهروز نعمتی، باقر غباری بناب صفحات 27-40
  پژوهش حاضر تجربه های زیستی و عواملی که مادران ایرانی دارای فرزند کم توان ذهنی برای بخشیدن دیگران به کار می گیرند را مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به این هدف، روش کیفی و نظریه برخاسته از داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 20 نفر از مادران دارای فرزند کم توان ذهنی که برای تکمیل پرونده فرزند خود به سازمان آموزش پرورش رجوع کرده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و سئوال های نیمه ساختار یافته در مورد بخشش دیگران و عواملی که آن ها در این مورد استفاده کرده اند تا رسیدن به مرحله اشباع مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها از طریق کد های باز و مشخص شدن گزاره های اصلی و فرعی، نشان داد که در ایران مادران این گروه از کودکان به ترتیب از منابع معنوی، منابع درونی و منابع و علایق اجتماعی برای بخشیدن دیگران استفاده می کنند. این یافته ها نشان می دهد که غنی بودن محتوا و متون مربوط به بخشایش گری در فرهنگ ایرانی – اسلامی به مادران دارای فرزند کم توان ذهنی برای بخشیدن دیگران کمک کرده است.
  کلیدواژگان: تجربه های زندگی، مادران، دانش آموزان کم توان ذهنی، بخشایش گری
 • منصور حرفه دوست، اسماعیل خیرجو، مجتبی سلم آبادی، زهرا فیض الهی، نورعلی فرخی صفحات 65-86
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی متغیرهای محیطی (ارتباط والد-کودک)، منبع کنترل و عملکرد تحصیلی به منظور تبیین افسردگی کودکان با اختلالنارسایی توجه - بیش فعالی بود. بعد از غربالگری کودکان مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی مقیاس های مدیریت رفتاری و تنیدگی والدگری به عنوان نشان گرهای مربوط به رابطه والد-کودک و مقیاس اختلالنارسایی توجه - بیش فعالی توسط مادران و آزمون عملکرد تحصیلی محقق ساخته و پرسش نامه افسردگی و منبع کنترل بر روی کودکان اجرا شد. تحلیل ضرایب همبستگی نشان گر ارتباط مثبت و معنی دار بین اختلال بعد نارسایی توجه و افسردگی بود؛ همچنین بین سه متغیر واسطه با افسردگی و بعد نارسایی توجه ارتباط معنی داری وجود داشت. تحلیل معادلات ساختاری نشان گر اهمیت متغیر ارتباط والد-کودک به عنوان متغیر میانجی گر رابطه بین اختلالنارسایی توجه و افسردگی بود. دو متغیر عملکرد تحصیلی و مکان کنترل نتوانستند به عنوان متغیر میانجی در الگو عمل کنند. یافته های این پژوهش تایید کننده اهمیت ارتباط والد-کودک و والدگری در اختلال افسردگی کودکان با اختلالنارسایی توجه- بیش فعالیاست که باید در درمان و مشاوره این گروه از کودکان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: افسردگی کودکان، اختلالنارسایی توجه، بیش فعالی، ارتباط والد، کودک، عملکرد تحصیلی، منبع کنترل
 • زهره درویشی، شهریار شهیدی، محمود حیدری، شهلا پاکدامن صفحات 87-111
  پژوهش حاضر با هدف شناخت اثر بخشی آموزش هنرهای تجسمی با استفاده از بسته آموزشی محقق ساخته«آموزش هنر، حامی کودک نوآور» بر افزایش خلاقیت کودکان دبستانی انجام گرفت.80 دانش آموز(40دخترو40 پسر)از میان دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی ناحیه 3 شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 15 جلسه یک ساعته مداخله آموزشیدریافت کرد وپس از 6 هفته پیگیری به انجام رسید. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته هانشان دادکه مداخله آموزشی در پس آزمون و پیگیری در افزایشنمره کلی خلاقیت(005/0p=، 001/0p=) و دومولفه ابتکار(008/0p=،005/0p=) وبسطخلاقیت(001/0p=،001/0p=) تاثیر معنی دارداشته است.تفاوت معنی داری میان نمره هایگروه های کنترل و آزمایش در دو مولفهسیالی و انعطاف پذیری یافت نشد. بر ایناساس، می توان نتیجه گرفت که بسته آموزشی «آموزش هنر، حامی کودک نوآور» می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی مناسب در پرورش خلاقیت کودکان دبستانی مورد استفاده قرارگیرد[1].
  5. بنیاد ملی نخبگان و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی، بخشی از حمایت مالی انجام این پژوهش را عهده دار بوده اند که جا دارد از این دو نهاد محترم صمیمانه سپاسگزاری شود.
  کلیدواژگان: خلاقیت، کودکان دبستانی، هنرهای تجسمی
 • مسلم اصلی آزاد، احمد عابدی، احمد یارمحمدیان صفحات 113-131
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش درک روابط فضایی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضیانجام شد. روش پژوهش، آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه سوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری ریاضی شهر اصفهان در سال تحصیلی91-1390 بود. به منظور انجام این پژوهش، 30 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس هوش کودکان وکسلر4، آزمون تشخیص حساب نارسایی،و آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی بود. از میان دانش آموزان پسری که بر اساس این ابزارها دارای ناتوانی یادگیری ریاضی تشخیص داده شدند، 30 نفر به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. داده های به دست آمده با تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که که بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0>P). بدین ترتیب متغیر مستقل تفاوت معناداری در گروه آزمایش ایجاد کرده، و توانسته به بهبود عملکرد تحصیلی ریاضی کودکان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی در دوره دبستان در مرحله پس آزمون بینجامد. بنابراین پیشنهاد می شود که از آموزش درک روابط فضایی در آموختن ریاضی به دانش آموزان استفاده شود.
  کلیدواژگان: ناتوانی یادگیری ریاضی، درک روابط فضایی، عملکرد ریاضی
 • نسترن سیداسماعیلی قمی، فرنگیس کاظمی، شهلا پزشک صفحات 133-148
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان فشار روانی مادران کودکان کم توان ذهنی بود. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی مادران کودکان کم توان ذهنی دوره ی آمادگی شهر مارلیک در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 24 نفر از مادرانی که نمره های فشار روانی شان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه بود، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش داده شد. برای جمع آوری داده ها از فرم 52 سوالی پرسشنامه ی منابع فشار روانی فردریک استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان فشار روانی مادران کودکان کم توان ذهنی مورد تایید قرار گرفته است و مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه کنترل در پس آزمون، به طور معناداری فشار روانی کمتری داشتند (01/0>p). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش فشار روانی مادران کودکان کم توان ذهنی تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، فشار روانی، مادران، کودکان کم توان ذهنی
 • اکبر عطادخت، علی شیخ الاسلامی، سیده طیبه حسینی کیاسری، نجمه جوکار صفحات 151-168
  این پژوهش با هدف بررسی نقش باورهای فراشناختی و هوش هیجانی در پیش بینی سازگاری اجتماعی افراد نابینا و مقایسه آن با افراد عادی انجام شد. روش پژوهش، از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه ی آماری آن همه ی نابینایانی بودند که در 6 ماهه ی اول سال 1392، عضو انجمن نابینایان اردبیل بوده و همچنین افراد عادی که در دامنه ی سنی 20 تا 40 سال قرار داشته و مشکل نابینایی نداشتند. از بین جامعه ی نابینایان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 40 نفر؛ و از بین جامعه ی افراد عادی نیز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 40 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پرسش نامه ی فراشناخت، مقیاس هوش هیجانی و مقیاس سازگاری استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری خی دو، تحلیل واریانس تک عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه نابینا و افراد عادی از لحاظ متغیرهایی مانند خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و خودآگاهی شناختی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P) و هوش هیجانی نابینایان بیشتر از افراد عادی بود (05/0p<). همچنین نتایج نشان داد که مدل پیش بینی سازگاری اجتماعی از روی متغیرهای هوش هیجانی و باورهای فراشناخت در افراد نابینا، معنادار بوده (01/0p<)، ولی در افراد عادی معنادار نبود (05/0p>). 20 درصد از واریانس سازگاری اجتماعی نابینایان به وسیله ی هوش هیجانی و باورهای فراشناخت قابل تبیین بود. این نتایج کاربردهایی را در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روان شناختی و همچنین استفاده از نتایج در توانبخشی افراد نابینا به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، هوش هیجانی، سازگاری اجتماعی، نابینایان
 • اثربخشی آموزش معنویت برفشارر وانی وسلامت عمومی مادران کودکان کم توان ذهنی
  فاطمه اکبری، فریبا یزدخواستی*، فرحناز شاکه نیا صفحات 169-186
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش معنویتبرمیزانفشارروانیوسلامتعمومیمادرانکودکانکم توان ذهنی انجام شده است. پژوهش از نوع آزمایشیبا گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل همه مادرانکودکانکم توانذهنی شهرستان الیگودرز در سال 1391 بود. نمونه مورد بررسی در این پژوهش، 30 نفر از مادران کودکان کم توان ذهنی بود که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس آموزش معنویت در 8 جلسه و به مدت 2 ماه بر روی گروه آزمایش اجرا گردید.ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه فشار روانی ملک پور و پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-28) بود. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که اثربخشی آموزش معنویت بر کاهش فشار روانی مادران کودکان کم توان ذهنی معنی دار بوده است (05/0P<). همچنین اثربخشی آموزش بر بهبود سلامت عمومی، کاهش میزان نشانه های جسمی و نشانه های افسردگینیز معنی دار بود (05/0P<)، اما اثر معنی داری بر میزان اختلال در کارکرد اجتماعی و اضطراب نداشت (05/0
  کلیدواژگان: آموزش معنویت، فشار روانی، سلامت عمومی، کودکان کم توان ذهنی
|
 • Arghavan Shariat, Mokhtar Malekpour, Amir Ghamarani Pages 1-25
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of couple communication patterns training on the performance of families with ADHD children. 60 parents whose children were suffering from attention deficit hyperactivity disorder were chosen randomly. Then، the samples wererandomly divided into two groups: control group (30 participants) and experimental group (30 participants). The experimental group received 7 treatment sessions. Both groups filled out the Family Performance Questionnaire in thepretest and the posttest. The data were analyzed by statistical methods (covariance analysis). The results showed that the couple communication patterns training leaded to enhancement of family performance and its subtitles such as، emotional involvement، role playing، problem solving، emotional support، behavioral control، and the overall performance (P<0. 05). The present study showed that the couple communication patterns training to parents could significantly enhance the performance of families such as emotional involvement، role playing، problem solving، emotional support، behavioral control، and the overall performance.
  Keywords: Couple Communication Patterns, FamilyPerformance, Attention Deficit HyperactivityDisorder
 • Shahrooz Nemati, Bagher Ghobaribonab Pages 27-40
  This study examined the life experiences and the factors that mothers of children with intellectual disabilities used to forgive others. For this purpose، a qualitative method was used. 20 mothers of children with intellectual disabilities، who referred to the Department of Education to complete their children''s assessment data، were selected randomly. To gather data،semi-structure interview was used. These mothers were interviewed up to the saturation point. Dataanalysisthroughopencodeanddeterminingthemajor and minorpropositionsshowedthat mothers of children with intellectual disabilities used spiritual resources، internal resources، and social interests and resources to forgive others. These findings indicate that the rich content in the Iranian-Islamic culture help the mothers of children with intellectual disabilities to forgive others.
  Keywords: Mothers of Children with Intellectual Disabilities, Forgiveness, Life Experience, Iranian Culture
 • Alireza Moghadas Pages 41-64
  Computed Tomography Scan (CT Scan) was the first neurological imaging equipment used on a large scale which allowed the assessment of structural lesions of the brain such as tumors and stroke. Magnetic Resonance Imaging (MRI) enabled the more precise investigation of smaller lesions of the brain as well as abnormalities of the white matter. In addition to neurostructural imaging by means of CT Scan and MRI which occurred in neurofunctional imaging، it enabled clinical scientists to gain a unique knowledge of the human brain by using Positron Emission Tomography (PET) and Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT). The literature discussed specifically with regard to ADHD is the result of the latest studies and investigations achieved via modern neurological imaging techniques. By using the library method، the latest papers published in the PubMed website، American Journal of Psychiatry (AJP)، British Journal of Psychiatry (BJP)، and Neuroscience website in this area during a specific period of time from 2007 to 2014 were investigated. The findings of the investigation of damaged areas by means of imaging showed that none of the studies discussed a specific region or part of the brain as the main site of likely damages responsible for ADHD، neither did they make any definite emphasis or have consensus. Each study mentioned a different area or region of the brain as being responsible for such disorder. Despite the willingness and aim of all researchers involved in the areas of psychiatry and other neurological sciences، none of the functions or disorders of the brain has been attributed to a specific part or structure of the brain so far، because the brain functions as a very complex system consisting of billions of intertwined neurons and synaptic structures thus making it impossible to segregate and determine the duties of each part of the brain without investigating the other parts of the brain and their relationships with one another. That is why the general term of ‘minimal brain damage’ was used to explain the cerebral pathology of this disorder in the past، and it has not lost its application despite all the advancements made in this area.
  Keywords: ADHD, Brain Imaging, MRI, CT Scan
 • Mansour Herfedoost, Esmaeel Kheirjo, Mojtaba Salmabadi, Zahra Fezolahi, Nourali Farokhi Pages 65-86
  The aim of this study was to investigate the mediating role of environmental variables (parent-child relationship)، locus of control، and academic performance to explain the depression of the children with ADHD. After screening the fifth grade elementary school students by Conner''s teacher rating scale، throughDiagnostic Interview Schedule for Children (according to DSM-IV)، 113 children were selected as the clinical group. Behavioral management and parenting stress scales as ADHD symptoms indicators were given to mothers، and academic performance test، parent-child relationship questionnaire،locus of control and depression scale were administrated on the children. Pearson correlation coefficientsindicated positive relationships between depression with inattention dimension. There was also a significant relationship between the three mediating variables with depression and inattention dimension of ADHD. Structural equation modeling indicated the importance of parent-child relationship as a mediator variable for inattention-depression relationship. Academic achievement and locus of control couldn’t beeffective mediators in this model. Results of the current study implied the importance of parent-child relationship in ADHD children''s depression. This result should be more considered in counselingwith these children.
  Keywords: Children Depression, ADHD Symptoms, Parent, Child Relationship, Academic Achievement, Locus of Control
 • Zohre Darvishi, Shahriar Shahidi, Mahmood Heidari, Shahla Pakdaman Pages 87-111
  This research was conducted to investigate the effectiveness of visual arts training using «ArtsEducation، Advocator of Innovator Child». The researcher made an educational package for creativity in elementary school children. 80 students (40 girls and 40 boys) were selected among the fourth grade students in the cityof Tehran، district3، through multistage cluster sampling and they were randomly assigned into two experimental and control groups. The instruments of the research included TorranceTestof Creative Thinkingimageand the researcher made educational package. The experimental groupreceived 15 one-hour sessions of educational interventionand the follow up was done after 6 weeks. The obtained data were analyzed throughcovariance analysis. The findings showed that educational intervention hadasignificant influence on the total creativity score (p=0. 00،p=0. 005) as well as on two components of creativity، originality (p=0. 005، p=0. 008) andelaboration (p=0. 00،p=0. 001). There were no significant differences in fluency scores and flexibility scores between experimental and control groups. It can be concluded that the «Arts Education، Advocator of Innovator Child» educational package، can be used as an appropriate educational tool for developing creativity in elementary school children.
  Keywords: Creativity, ElementarySchool Children, Visual Arts
 • Moslem Asliazad, Ahmad Abedi, Ahmad Iarmohammadian Pages 113-131
  The present study was to investigate the effectiveness of spatial relations perception training on the mathematics performance of boy students with math learning disability. The research method was experimental with pretest-posttest control group design. The statistical population of the study included elementary students in grade three with mathematics learning disability in the city of Isfahan in year 2011-12. In order to do the study 30 students were selected through cluster random sampling method. The applied instruments included WexlerIntelligence Scale for Children4، dyscalculia diagnosis test، math academic performance test. 30 students were randomly selected and they were put into experimental and control groups among the boy students who had been diagnosed to have math learning disability. The data were analyzed through Covariance method. The results showed that there was a significant difference between groups (P<0. 0001). Therefore، the independent variable had made a significant difference in the experimental group and it leaded to the improvement of math academicperformance in male children with math learning disability in elementary school. It is suggested to apply spatial relations perception training in teaching mathematics to students.
  Keywords: Mathematics Learning Disability, Spatial Relation Comprehension Training, Mathematical Function
 • Nastaran Seiedesmseeli Ghomi, Farangis Kazemi, Shahla Pezeshk Pages 133-148
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of stress reduction program training based onmindfulness on stress levels of mothers with intellectually disabled children. Research method was quasi-experimental design with pretest-posttest and control group. The statistical population of this study was all the mothers of intellectually disabled preschool children of ShohadaSchool in the city of Marlikin year 2012-2013. Among these mothers، 24 mothers whose stress scores were one standard deviation above the mean were selected using simple random sampling and they were assigned randomly into experimental (12) and control (12) groups. The experimental group received 8 sessions of stress reduction program training based on mindfulness. To collect data،the 52-item Frederick Stress Resources Questionnaire (QRS-F) was used. Data were analyzed by ANCOVA statistical method. The results showed that the research hypothesis has been approved and the mothers in the experimental group had significantly lower stress than the mothers in the control group in posttest. It can be concluded that stress reduction program training based on mindfulness has a significant impact on reducing stress in mothers with intellectually disabled children.
  Keywords: Mindfulness, Stress Reduction Program, stress, Mothers, Intellectually Disabled children
 • Akbar Atadokht, Ali Sheikholeslami, Seiedetaiebe Hoseini, Najmeh Jokar Pages 151-168
  This study aimed to investigate the role of meta-cognitive beliefs and emotional intelligence in predicting social adjustment in blind peopleand its comparison with normal individuals. The research method was causal comparative and the statistical populations were all the blind persons who were the members of Ardabil Blindness Association in the first 6 months of 2013 and the ordinary people in the age range 20 to40that had no disabilities. 80 subjects (50 percent blind persons and 50 percent normal people) were chosen with available sampling method and the data were gathered using Meta-Cognition Questionnaire، Emotional Intelligence Index and Adjustment Index، and they were analyzed by chi-square، ANOVA and multivariate regression. The results showed that there were significant differences between blind persons and normal people with respect to some variables such as self-awareness، self-management، social awareness and cognitive self-awareness. The emotional intelligence of the blind subjects was higher than normal subjects (p<0. 05). Regression analysis showed that the related models about the prediction of social adjustment based on emotional intelligence components and meta-cognitive components were significant in the blind persons (p<0. 01)، but they were not significant in normal subjects (p>0. 05). 20percent of the total variance of social adjustment in the blind persons was explained by emotional intelligence and meta-cognitive beliefs. These results have applications for the prevention of social and psychological dysfunctions and are usable in rehabilitation for blind people.
  Keywords: Meta, Cognitive Beliefs, Emotional Intelligence, Social Adjustment, Blindness
 • Effectiveness of spirituality training on stress and general health of mothers of children with mental retardation
  Fateme Akbari, Fariba Iazdkhasti*, Farahnaz Shakehnia Pages 169-186
  The present research was done with the aim of spiritual training effectiveness on the amount of stress and general health of mothers of children with mental retardation. The research type was experimental with control and experimental groups. Population included all mothers ofmental retarded children in Aligoodarz city in 2012. The sample under study here were 30 mothers of children with mental retardation chosen by random sampling who were assigned randomly into 15-person experimental and control groups. Then was done the spiritualitytraining on experimental group in 8 sessions for two months. Reseachinstruments were Male­k­­­­poor Stress Questionnaireand General Health Questionnaire (GHQ-28). The results of analysis of covariance showed، that effectiveness of spirituality training on the stress reduction of mothers has significanted (P<0. 05(. Effectiveness of training on generalhealth improvement، reduction of physical symptoms and depression symptoms was also significant (P<0. 05(، But was no significant effect on social dysfunction and anxiety (P>0. 05). According to the effectiveness of spirituality training on stress reduction and general health improvement، it can be used in order to educational and therapeutic planning asa supplement together withotherinterventions related tothe problems of stress and general health threatening.
  Keywords: spirituality training, stress, general health, children with mental retardation