فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرزانه بزرگ قلاتی، مهدی هدایتی، زهرا نزهت، فریدون عزیزی صفحات 11-43
  در حال حاضر، دانش ملاحظات دقیق اخلاقی مرتبط با تغییرات ژنتیکی، در دسترس نیست. رسیدگی به مسائل اخلاقی ناشی از این تغییرات، مورد اندیشه و قضاوت متخصصین و افراد صاحب نظر قرار گرفته است. سلول های زایا در انسان، به اسپرم، تخمک و سلول های قبل از تمایز و مراحل اولیه دوره رویانی اطلاق می شود. انتقال ژن به سلول های زایای انسان به منظور تصحیح نقایص ژنتیکی و درمان بیماری مورد نظر، در نسل های بعدی فرد بیمار انجام می شود. همچنین می تواند به قصد اصلاح و یا به نژادی، به سازی و تقویت ژنتیکی و توان افزایی انجام شود. پیروان ادیان مختلف از جمله مسیحیان، یهودیان و مسلمانان بر اساس مبانی و دستورات دینی خود عقایدمتفاوتی مبنی بر انتقال ژن به سلول های زایای انسان دارند. انتقال ژن به سلول های انسان به ویژه سلول های زایا، با هدف تقویت ژنتیکی در نسل های آینده، ملاحظات اخلاقی مهم و متعددی را می طلبد. در این مقاله مروری ملاحظات اخلاقی مرتبط با انتقال ژن به سلول های زایای انسان به طور مختصر بیان شده است.
 • غلامرضا محمدی، فرشته میرشاهی، علی موحدی، محمدرضاتقوی، اعظم مقدم پاشا، محمد مردانی، علی کاوسی صفحات 45-63
  مقدمه
  انسان موجوی چندبعدی است که بعد معنوی در مرکز این ابعاد قرار دارد. در حقیقت معنویت یک مفهوم شناخته شده در مراقبت کل نگر است، لذا پژوهش حاضر با هدف «تعیین نگرش کارشناسان پرستاری و مامایی بیمارستان های شهر نیشابور درباره معنویت و مراقبت معنوی در سال 1393» انجام شده است.
  روش
  در این پژوهش توصیفی، تعداد 30 نفر کارشناس مامایی به صورت سرشماری و 200 نفر پرستار از بیمارستان های شهر نیشابور در سال 1393 به صورت نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مقیاس سنجش معنویت و مراقبت معنوی متشکل از دو بخش اطلاعات دموگرافیگ و سوالات معنویت و مراقبت معنوی بود. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار آماری SPSS 19 آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی تست، واریانس یک طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری مطالعه (P<0/05) در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره نگرش پرستاران به معنویت و مراقبت معنوی 47/0±55/3 و کارشناسان مامایی 72/0±55/3 به دست آمد. همچنین آزمون آماری تی تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات پرستاران و ماماها نشان نداد (P>0/05). بین نگرش کارشناسان و اطلاعات دموگرافیک آنان رابطه معناداری مشاهده نشد (P>0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نگرش مثبت و متوسط کارشناسان پرستاری و مامایی شرکت کننده به معنویت و مراقبت معنوی، لازم است مدیران و برنامه ریزان گنجانیدن مراقبت معنوی را در برنامه آموزشی و مراقبتی در نظر بگیرند.
 • فرحناز عبدالله زاده، مژگان لطفی، احمد میرزاآقازاده، زهرا اعتباری اصل صفحات 65-84
  مقدمه
  جو اخلاقی از فاکتورهای مهم در محیط کاری بیمارستان است. با توجه به تفاوت جو اخلاقی در بخش های مختلف بیمارستان و اهمیت جو اخلاقی اتاق عمل، پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه های کارکنان و دانشجویان درباره جو اخلاقی حاکم بر اتاق های عمل، بیمارستان های آموزشی تبریز از دیدگاه کارکنان و دانشجویان این رشته در سال 1393 صورت گرفته است.
  روش
  در مطالعه توصیفی حاضر، تمامی دانشجویان (120 نفر) و کارکنان اتاق عمل (197 نفر)، بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز وارد مطالعه شدند. علاوه بر فرم مشخصات فردی اجتماعی، به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون استفاده شد.
  یافته ها
  اکثریت کارکنان (1/58 درصد) و دانشجویان اتاق عمل (9/64 درصد) هر دو، دیدگاه منفی نسبت به جو اخلاقی حاکم در اتاق های عمل داشتند. هر دو گروه، ارتباطات همکاران در اتاق عمل را مثبت ترین حیطه جو اخلاقی ارزیابی کردند. در حالی که منفی ترین حیطه از نظر کارکنان اتاق عمل، حیطه مربوط به بیمارستان و از نظر دانشجویان اتاق عمل، حیطه مربوط به پزشکان بود
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود جو اخلاقی منفی در اتاق های عمل، بیمارستان های مورد مطالعه، توجه به علل این امر و برنامه ریزی به منظور بهبود جو اخلاقی موجود ضروری به نظر می رسد.
 • سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده صفحات 85-102
  مقدمه
  مواجه مکرر پرستاران با شرایط دردناک و رنج آور بیماران باعث نوعی خستگی از شفقت به بیماران می شود که می تواند علاوه بر آسیب های روانی، پیامدهای نامطلوبی همچون افت کیفیت و برآیند مراقبت از بیماران را به همراه داشته باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان خستگی از شفقت به بیماران در پرستاران بخش های مراقبت ویژه صورت گرفته است.
  روش
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی مقطعی بوده که بر روی 260 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه شهر کرمان صورت گرفته است. واحدهای پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه 30 سوالی فیگلی بوده که روایی و پایایی آن توسط محقق تایید شد. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار 16 SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین خستگی از شفقت به بیماران در پرستاران بخش های مراقبت ویژه 7/0±35/3 (کل 5-0) بود. ارتباط آماری معنی داری بین خستگی از شفقت به بیماران و متغیرهای سن، جنس، تعداد سال های خدمت، و نوع بخش مشاهده شد (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  سطح متوسط این پدیده و تاثیرات منفی که می تواند بر روی پرستاران داشته باشد، بر لزوم اقدامات و راه کارهایی همانند آموزش پرستاران، و بررسی و رفع علل آن با توجه به شرایط خاص بخش های ویژه دلالت دارد.
 • اشرف کریمی راهجردی، بهاره نصیری، احمدرضا شمشیری، مرجان آقانوه سی، محمدحسن اسدی طاری صفحات 103-120
  مقدمه
  انتقال اخبار ناگوار، یک بخش اجتناب ناپذیر حرفه پزشکی است. دیدگاه های متفاوتی در مورد حقیقت گویی و انتقال خبر بد به بیمار در فرهنگ ها و جوامع مختلف وجود دارد. هدف کلی این پژوهش شناخت دیدگاه بیماران در مورد شیوه های انتقال اخبار ناگوار به مبتلایان به بیماری سرطان می باشد.
  روش
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که بر روی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های شهدای تجریش و طالقانی در سال 1393 انجام شده است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 20 SPSS و آزمون های رگرسیون و فیشر استفاده شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه دیدگاه های 160 بیمار بررسی شد. (5/37 درصد مرد و 5/62 درصد زن، 18 تا 77 سال) نتایج این مطالعه نشان داد که 5/57 درصد از بیماران موافق با شیوه اطلاع رسانی تاریخی (انتقال خبر همراه با مقدمه چینی)، 8/78 درصد بیماران موافق شاخص منبع مستقیم (انتقال خبر توسط پزشک) و 4/94 درصد موافق شاخص اطلاع رسانی به صورت غیر رسمی (ارتباط دوستانه پزشک با بیمار) بودند. 1/18 درصد از بیماران با در جریان قرارگرفتن همراهان شان مخالف بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از آن است که بهتر است، شیوه انتقال اخبار ناگوار بیماری سرطان همراه با یک مقدمه چینی یا در اصطلاح علمی، به سبک تاریخی باشد و به صورت مستقیم توسط پزشک، به خود بیمار انتقال یابد.
 • محسن گل محمدیان، ناصر بهروزی، پریسا یاسمی نژاد صفحات 121-142
  یکی از متغیرهای مورد بحث در حوزه روانشناسی، هوش اخلاقی است. هوش اخلاقی ظرفیت و توانایی درک درست از غلط، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن ها است. در این مقاله مروری ضمن معرفی هوش اخلاقی و اهمیت آن در زندگی روزمره، ابعاد آن به بحث گذاشته می شود. مولفه های هوش اخلاقی شامل درست کاری، مهربانی، مسوولیت پذیری، بخشش، خدمت، احترام، قدرشناسی، آرامش و صلح است. مطالعه پیشینه نشان می دهد که پرداختن به مولفه های هوش اخلاقی در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است و کیفیت ابعاد هوش اخلاقی می تواند به عنوان سازه اساسی و تاثیرگذار در تقویت جامعه سالم و اخلاقی مد نظر واقع شود.
 • مرجان وجدانی، سمیرا فوجی، اکبر بابایی حیدرآبادی، نازنین حقیقی ثانی، عارفه پورطالب، معصومه ایمان زاد، اصغر اشرفی حافظ، فاطمه اهتمام صفحات 143-167
  مقدمه
  شناخت و رعایت حقوق بیماران در ارتقای کیفیت مراقبت ها و افزایش اعتماد و رضایت بیماران حائز اهمیت است، لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی دانشجویان دوره کارآموزی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران از حقوق بیمار در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد.
  روش
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1393 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شد. 70 نفر از دانشجویان دوره کارآموزی بالینی، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شامل دو بخش، مشخصات دموگرافیک و منشور حقوق بیمار استفاده شد. داده ها با آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و نرم افزار SPSS 18 تحلیل شد.
  یافته ها
  5/8 درصد از دانشجویان از سطح آگاهی ضعیف، 90 % از سطح آگاهی متوسط و 4/1 درصد از سطح آگاهی خوب نسبت به منشور حقوق بیمار برخوردار بودند. در زمینه میزان آگاهی دانشجویان از حقوق بیمار در هر یک از پنج حیطه اصلی، بیشترین آگاهی مربوط به حیطه دسترسی به خدمات (07/61 درصد) و کم ترین آگاهی مربوط به آزادی فردی (7/44 درصد) بود.
  بحث: در مطالعه عجمی قلعه رشیدی و همکاران که به بررسی رابطه آگاهی از حقوق بیمار با میزان رعایت آن در کارشناسان توانبخشی مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران نشان دادند، میزان آگاهی از حقوق بیمار در 7/59 درصد از کارشناسان در سطح خیلی خوب قرار داشت در مطالعه رنجبر و همکاران بر روی دانشجویان رشته های مختلف پزشکی یزد، سطح آگاهی دانشجویان متوسط ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه سطح آگاهی دانشجویان از منشور حقوق بیمار در سطح متوسط قرار داشت. با توجه به اهمیت ارتباط دانشجویان دوره کارورزی با بیمار به خصوص دانشجویانی که با افراد دچار معلولیت در ارتباط هستند، برنامه ریزی جهت بالابردن آگاهی آنان از حقوق بیماران ضروری به نظر می رسد.
 • حاتم ملکی، خلیل زندی، حامد سیف پناهی، محمد جعفری صفحات 167-189
  هدف از این پژوهش بررسی همبستگی رهبری معنوی با فضای اخلاقی سازمان و سلامت عمومی پرستاران بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در شهر سنندج بودند. نمونه ای به حجم 111 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه بسته پاسخ بود که با اقتباس از پرسشنامه های رهبری معنوی فرای، (2005 م.) فضای اخلاقی ویکتور و کالن (1998 م.) و نسخه دوازده سوالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12) بود که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. میانگین و انحراف معیار نمره رهبری معنوی پرستاران 95/2±700/0، فضای اخلاقی 35/2±654/0 و سلامت عمومی برابر با 61/2±836/0 بود. بین رهبری معنوی و سلامت عمومی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (p<.01). بین رهبری معنوی و فضای اخلاقی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (p<.01). همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین فضای اخلاقی و سلامت عمومی پرستاران معنادار نبود. بر مبنای یافته های پژوهش، کاربست رفتارهای بیانگر رهبری معنوی می تواند فضایی اخلاقی را فراهم آورد و سلامت عمومی پرستاران را ارتقا دهد.
|
 • Farzaneh.Bozorg Ghalati, Mehdi.Hedayati, Zahra.Nozhat, Fereidoun.Azizi Pages 11-43
  Now the knowledge of ethical considerations related to genetic modifications is not available. Pondering on these ethical issues is concern of experts and professionals in this field. Human germ-line cells includs sperm, ovum and embryonic cells befor the 8th week of gestation. Rectifying of genetic deficiency and treatment of the related disease in the next generation, eugenics and genetic amplification are the main aims of genetic transferring into the human germ-line. There are different and controversial believes in different religions about genetic transferring. Gene transfer into human cells, especially targeted gene delivery into the germ-line cells in order to gene amplification requires significant ethical considerations. In this review, different opinions and ethical considerations related to gene transferring into human germ-line have been described, in summary.
  Keywords: Gene Transfer, Germ Cells, Ethical Considerations
 • Gholamreza.Mohammadi, Fereshteh.Mirshahi, Ali.Movahedi, Mohammadreza.Taghavi, Azam.Moghadam Pasha, Mohammad.Mardani, Ali.Kavosi Pages 45-63
  Background
  Human being is a multidimensional creature that the spiritual dimension as the central dimension is effective in achieving health and feeling of satisfaction. In fact, spirituality is a well-known concept of holistic care provided in a holistic focus on spiritual and religious. Therefore, the aim of this study is assessment of nurses and midwives’ attitude about spirituality and spiritual care in hospitals of Neyshabur city in 2014.
  Methods
  In this descriptive and analytical study, 30 midwives with using Census and 200 nurses were recruited to study, randomly. Data were collected using questionnaire of Spirituality & Spiritual Care Rating Scale (SSCRS) consisted of two parts, demographic information and questions related to the research objectives. Data were collected and analyzed using SPSS19 software and by descriptive (Frequency, mean, standard deviation) and analytic statistics (T-Test, Anova) with considering levels of significance (P<0.05).
  Results
  The results show that Mean and standard deviation is nurses attitude to spirituality and spiritual care (3.55 ± 0.47) and midwifery (3.55±0.72). The T-test, did not show any significant differences between mean scores of nurses and midwives (p>0.05). The result did not show significant differences between attitude to spirituality and spiritual care and Demographic data in nurses and midwifery (p>0.05).
  Conclusions
  Midwives and nurses have positive attitude to spirituality and spiritual care. Therefore, providing the perfect platform to provide this care and implement at the maternity is recommended.
  Keywords: Attitude, Nursing, Midwifery, Spirituality, Spiritual Care
 • Farahnaz.Abdollah Zadeh, Mojgan.Lotfi, Ahmad.Mirza Aqazadeh, Zahra.Etebari Asl Pages 65-84
  Introduction
  Ethical climate is an important factor in hospitals. Because of stressful conditions and necessity of people collaboration in the operating room, it seems that ethical climate of this part differs from other sections of the hospital. Due to lack of researches at this context, present study was performed with the aim of evaluating operating rooms ethical climate in the view of staff and students of this field in teaching hospitals of Tabriz University of medical sciences.
  Method
  All of operating room students and staff in teaching hospitals of Tabriz University of medical sciences were entered into this descriptive study. In addition to demographic characteristics form, the Olson hospital ethical climate survey was used to collect information.
  Results
  At this study 78% of staff and 61.4% of students were female. Mean score of age in operating room staff was 34.54 and in students was 20.87. Also, most of the students (64.9%) and staff (58.1%) had negative viewpoint to the ethical climate of operating rooms in teaching hospitals of Tabriz University of medical sciences. While both groups evaluated communication of colleagues in the operating rooms as the most positive dimension.
  Conclusion
  Regarding to negative ethical climate of operating rooms in studied hospitals, it seems essential adverting the causes of this case and planning to improve the situation and resolve ethical problems.
  Keywords: Ethical Climate, Operating Room, Students, Staff, Teaching Hospital
 • Somayeh Mohammadi, Fariba Borhani, Mostafa Roshanzadeh Pages 85-102
  Background
  Nurses frequently encounter to patients suffering and painful conditions caused some frustration and exhaustion in the care of patients that in addition to the psychological damage can have important implications as to the quality and outcome of patient care. This study aimed determination the compassion fatigue in nurses of intensive care unit to care of patients.
  Method
  This study is a cross - sectional study that had taken on 260 intensive care nurse has been done in Kerman. Sampling were convenience in this study. Data collection was Figly 30 questions that reliability and validity have been used by researchers and Cronbach's alpha was calculated to be 80 percent. Data collected by SPSS16 software using descriptive and analytical statistics were analyzed.
  Results
  The results of this study suggest that total mean of Compassion fatigue in nurses of intensive care unit provide care to patients in domain (0-5) is 3/35±0/7. The relationship between Compassion fatigue and age, number of years of service, type of unit care and sex whit compassion fatigue have a positive and significant correlation (P<0/05).Discussion &
  Conclusion
  The average level of the phenomenon and the negative effects that could be on nurse’s necessary measures and strategies as well as training and orientation for nurses with this phenomenon and as well as measures to evaluate the reasons for considering the specific circumstances may require different parts.
  Keywords: Compassion Fatigue of Patient Care, Quality of Care, Intensive Care Unit, Nurses
 • Ashraf Karimi Rahjerdi, Bahareh Nasiri, Ahmad Reza Shamshiri, Marjan Aghanavesi, Mohammad Hasan Asadi Tari Pages 103-120
  Background
  Giving bad news is an inevitable part of medicine proffession. There are different viewpoints in various cultures and communities about telling the truth and bad news to patients. The aim of this study is the cognition of the cancer patients attitude about how giving bad news and the way of informing patients.
  Method
  This research is a discriptive cross -sectional study on cancer patients refered to Taleghani and Shohada Tajrish hospitals, was conducted in 2014. Data gathering was doen by Researcher counstructed questionnaire and used SPSS software,, and regresion and Fisher tests to analyse data.
  Findings
  In this study investegated 160 patien point of view. 37.5% of participants were men and 62.5 of them were women (18-77 years). The results show that 57.7 % of patients agreed with historical approach, 78.8% of them agreed with direct source style and 94.4% agreed with informal style of giving information. 18.1% of patients disagree with the flow of the companions of patients of the disease.Discussion &
  Conclusion
  findings indicates on better transfer of the bad news to the patients with a historical approach and telling to the patient by physician, directly.
  Keywords: Bad News, Cancer, Disclosuer
 • Mohsen Golmohammadian, Naser Behrozi, Parisa Yaseminejad Pages 121-142
  One of the discussed variables in psychology area is moral intelligence. Moral intelligence is the capacity to understand right from wrong and to behave based on the value that is believed to be right. There are seven main points that build someone's moral intelligence, Rectitude, kindness, responsibility, forgiveness, attendance, respect, appreciation & peace. Furthermore the essentiality of moral intelligence by literature review has been mentioned. In whole quality of intelligence dimensions can be considered as influential and fundamental construct in improving and reinforcing healthy society.
  Keywords: Ethics, Moral Intelligence
 • Marjan Vejdani, Samira Foji, Akbar Babaei Heydarabadi, Nazanin Haghighi Sani, Arefeh Pourtaleb, Masoumeh Imanzad, Asghar Ashrafi Hafez, Fatemeh Ehtemam Pages 143-167
  Introduction
  Recognize and respect the rights of patients is important in improving quality of care and increased reliability and Patient satisfaction. The aim study was Clinical training student's awareness from patient's rights in Welfare and Rehabilitation Sciences University, Tehran (2013-14).
  Method
  In this descriptive cross-sectional study, 70 Clinical training students in Welfare and Rehabilitation Sciences University were selected using Stratified random sampling method. Data were gatherers using a Questionnaire which analyzed by descriptive statistics and SPSS 16.
  Results
  Student awareness of patient's rights was 8.5% weak, 90% moderate and 1.4% good. Highest awareness was Access to services (61.07%) and the lowest awareness was personal liberty (44.7%).Discution: In study Ajami Ghaleh Rashidi and Colleagues That examines the relationship between knowledge of patient's rights with respect in rehabilitation experts of Rehabilitation centers in Tehran showed Knowledge of patient's rights in 7/59 percent of the experts were in very good, Ranjbar study and collaborate on different fields of Medical Students student's knowledge was assessed Average
  Conclusion
  Clinical training students communicate with patients (particularly students who communicate with disabilities) is importance, so Planning to improve student awareness about the patient's rights is necessary. To compensate for the lack of information in the field,offering a course Introduction to the patient's rights, workshops, informing through educational journals and introduce the book to students by teachers can be effective.
  Keywords: Awareness, Patient's Rights, Student
 • Khalil Zandi, Hamed Saifpanahi, Mohammad Ja Afari Pages 167-189
  The purpose of this study was to analyze the relationship of Spiritual Leadership with, ethical climate and General Health among nurses. Concerning its purpose, the study was practical and considerate the data collection procedure it was a descriptive correlation study. Statistical population included public hospitals nurses in Sanandaj city. Samples of 111 subjects were chosen through simple random sampling procedure. The data collection tools were a Spiritual Leadership questionnaire, ethical climate questionnaire (Victor and Cullen, 1998), General Health questionnaire (GHQ-12) that their validity and reliability were allowable. Data analyzed using test of Pearson correlation. Results showed that Between Spiritual Leadership and ethical climate was a significant relationship. It was also found that component Between Spiritual Leadership and General Health was a significant relationship. But Between ethical climate and General Health wasnt a significant relationship.
  Keywords: Spiritual Leadership, Ethical Climate, General Health