فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 43، مرداد و شهریور 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید امینی، رضا دهنویه صفحات 273-275
  مقدمه
  متولیان بهداشت و درمان کشور به طور روزمره با تهدیدهای سلامتی متعددی در سطوح مختلف محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مواجهه هستند. بیماری های نوپدید و باز پدید، تغییر سبک زندگی، تغییرات آب و هوایی و سایر مسائل، سلامتی انسانها را تهدید می کنند. برای برخورد مناسب با این تهدیدها لازم است از طریق بررسی روند پیدایش، شکل گیری و توسعه آنها به شناسایی تاثیرات بالقوه اشان در حوزه سلامتی پرداخت و با مدیریت درست، از آن به عنوان فرصتی برای ارتقای سلامتی مردم استفاده کرد.
  پژوهش های آینده نگاری از طریق روی هم نهادن افکار و دیدگاه ها می توانند در این زمینه بسیار راهگشا باشند. روش های آینده نگاری را می توان به روش های تعمیم یابنده(تحلیل روند، سری های زمانی، رگرسیون، اقتصاد سنجی و شبیه سازی)، روش های اکتشافی(تحلیل ریخت شناختی، درخت ارتباط، نقشه برداری ذهنی و چرخه های آینده)، روش های الگوسازی(تحلیل شباهت، تحلیل توالی های فنآوری، تحلیل ذی نفعان و تحلیل ساختاری)، روش های مشارکتی(دلفی، تحلیل تاثیر متقاطع، گروه های متمرکز)، روش های هنجاری و سناریونویسی تقسیم بندی نمود(1).
 • مهرداد فرزندی پور، مریم علیپور، مریم نزادی صفحات 276-286
  مقدمه
  رضایت نامه یک سند قانونی است که به موجب آن بیماران، خویشاوندان(بیمار) یا نمایندگان قانونی وی، موافقت کتبی خود را برای درمان اعلام می کنند. وجود رضایت قبل از درمان از حقوق بدیهی و قانونی بیماران محسوب می گردد. این پژوهش با هدف تعیین میزان اعتبار قانونی رضایتنامه های اخذ شده از بیماران بستری، در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه کاربردی، یک بررسی از نوع تحلیلی- مقطعی بود. جامعه پژوهش را بیماران بستری و پرونده پزشکی بیمارانی که فرایند اخذ رضایت آن ها در واحد پذیرش انجام گرفته بود، از فروردین تا تیر ماه 1391خورشیدی در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان تشکیل می داد. به روش تصادفی سیستماتیک تعداد 266 بیمار و پرونده پزشکی انتخاب شد. داده ها بوسیله 3 چک لیست در ارتباط با هر یک از رضایتنامه های معالجه و عمل جراحی، ترخیص با میل شخصی و استفاده از اطلاعات پزشکی، به روش مصاحبه و مشاهده جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرها و سطح معنی داری از آزمون آماری2 K و آزمون دقیق Fisher استفاده شد.
  یافته ها
  میزان اعتبار قانونی رضایت نامه معالجه و عمل جراحی 60 درصد و رضایت نامه ترخیص با میل شخصی 1/76 درصد بود. همچنین در بخش رضایت نامه استفاده از اطلاعات پزشکی، فقط 30 رضایت نامه از 89 رضایت نامه مورد بررسی تکمیل شده بود که میزان اعتبار آن ها 70 درصد بود.
  نتیجه گیری
  بعضی از رضایتنامه های اخذ شده اعتبار پایینی داشتند و لازم است جهت بهبود کیفیت اخذ رضایت نامه از بیماران، تدابیر لازم به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: رضایت آگاهانه، اعتبارقانونی رضایت نامه، حقوق بیمار، پرونده پزشکی
 • محمد محمودی میمند، طاهره یعقوبی، پرناز نقدی سده صفحات 287-296
  مقدمه
  سیستم های اطلاعات بیمارستانی یکی از مهم ترین سیستم ها در جهت ارتقای کیفیت مراقبات سلامت می باشند. با توجه به هزینه های هنگفتی که صرف نصب و اجرای سیستم های اطلاعات سلامت می شود، ارزیابی این سیستم ها بسیار مهم است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تطبیق عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی بخش آزمایشگاه، بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان با اصول استاندارد بین المللی ایزو 110/9241 می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران آزمایشگاه بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان(شامل مسئولین و کارکنان آزمایشگاه) بود که این سیستم در بیمارستان آن ها پیاده سازی شده بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، در سطح اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد، معادل 141 کاربر در بخش آزمایشگاه به دست آمد.
  گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ایزومتریک 110-9241، درجه بندی شده در مقیاس لایکرت 5 گزینه ای و توزیع آن میان کاربران آزمایشگاه بیمارستان های موردمطالعه انجام شد. پرسشنامه مورداستفاده در 7 بخش کلی تنظیم شده و دارای 35 پرسش بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 952/0 به تایید رسید. درنهایت داده ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و نمودارهای مرتبط و در سطح آمار استنباطی با استفاده از آزمون های تی تک متغیره، تی مستقل و آنووا و به کمک نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  کلیه سیستم های اطلاعات بیمارستانی موردمطالعه (کوثر با میانگین تطابق 3.65، رایاوران توسعه با میانگین تطابق 3.47، سایان رایان اکباتان با میانگین تطابق 3.25 و پویا سامانه دیوا با میانگین تطابق 3.09) بر اساس اصول هفتگانه استاندارد ایزو 110-9241، در حد متوسط رو به بالا و به عبارتی مطلوب گزارش شده اند. میزان تطابق نرم افزارهای مورد مطالعه با اصول هفتگانه ایزو 9241 از نظر کلیه کاربران به ترتیب مناسب بودن برای انجام وظایف 81/3، قابلیت خود توصیف کنندگی 68/3، سازگاری با نیاز کاربر47/3، خطاپذیری 45/3، قابلیت کنترل 44/3، امکان آموزش مطلوب کاربر 42/3 و شخصی سازی جهت کاربر 05/3 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  لازم است طراحان سیستم ضمن توجه به ارتقای اصول هفتگانه، توجه خاصی به ارتقای قابلیت آموزش و امکان پذیر کردن اعمال تغییرات شخصی در نرم افزار توسط کاربران نمایند.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، آزمایشگاه، بیمارستان، ارزیابی، استاندارد، ایزو 9241
 • محسن شفیعی نیکابادی، گلایول صفوی جهرمی صفحات 297-305
  مقدمه
  دوراپزشکی استفاده از فن آوری اطلاعات برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و روش های درمان از راه دور در حوزه پزشکی می باشد، اما این فن آوری هنوز جایگاه مناسبی در ایران ندارد. هدف این تحقیق این بود که موانع موجود برای اجرای دوراپزشکی در ایران را مورد تحلیل قرار دهد.
  روش بررسی
  این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و هم چنین جزء پژوهش های توصیفی بود. جامعه آماری این تحقیق پزشکان سراسر ایران بودند که با برآورد انجام شده از نظام پزشکی حدود صدهزار نفر هستند و این تحقیق در اواخر سال 1392 خورشیدی و اوایل سال 1393 خورشیدی انجام گردید. نمونه گیری به صورت هدفمند و قضاوتی انجام شد و تعداد اعضای نمونه 384 نفر برآورد گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای محقق ساخته و مبتنی بر طیف لیکرت بود که بین پزشکان دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های سراسر کشور توزیع گردید. روایی و پایایی این پرسش نامه به ترتیب توسط نظر خبرگان و ضریب Chronbach’s alpha که در این تحقیق برابر با 86/0 است، تایید شد. تحلیل های آماری این تحقیق تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم و هم چنین ضریب کفایت نمونه گیری بودند که توسط نرم افزارهای LISREL و SPSS انجام شد.
  یافته ها
  بار عاملی همه شاخص ها بیش تر از 3/0 بودند و بنابراین همه شاخص ها به عنوان موانع اجرای دوراپزشکی در ایران تایید شدند. ابعاد معرفی شده نیز در نتیجه تحلیل عاملی مرتبه دوم مورد تایید قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  با وجود موانع ذکر شده اجرای این طرح در ایران بدون فراهم آمدن زیرساختارهای لازم امکان پذیر نمی باشد و در این راستا محققین بعدی می توانند با به کارگیری موانع معرفی شده در این تحقیق، به رفع این موانع اهتمام ورزند.
  واژه های کلیدی: فن آوری اطلاعات سلامت؛ ارتباطات از راه دور؛ مدیریت خدمات بهداشتی.
  کلیدواژگان: دوراپزشکی، مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تحلیل عاملی تاییدی، سیستم های اطلاعاتی
 • روح الله شیخ ابو مسعودی، سحر کوهی حبیبی، مریم عطایی، نازیلا اسماعیلی صفحات 306-316
  مقدمه
  با توجه به خطرات تهدیدکننده ی اطلاعات و نیاز مبرم به رویه های ایجاد و تقویت امنیت و محرمانگی، سازمان بین المللی استاندارد (ISO: International Organization for Standardization) اقدام به تدوین استانداردی در زمینه ی امنیت اطلاعات تحت عنوان ISO/IEC 27001 نموده است. کسب تاییده ی ممیزی این استاندارد دارای منافع بسیار زیادی برای سازمان بوده و علاوه بر شناسایی عیوب موجود در بخش ها و فرآیندهای اطلاعاتی، باعث افزایش اعتبار سازمان در محیط رقابتی و ایجاد مزیت رقابتی می گردد. هدف از این پژوهش ارزیابی سیستم های مدیریت اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از استاندارد ISO/IEC 27001 در سال 1390 خورشیدی بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی-کیفی است. جامعه ی پژوهش کلیه ی بخش های فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شامل مراکز کامپیوتر دانشکده ها (9 مرکز)، بیمارستان ها (13 مرکز) و مرکز آمار و اطلاع رسانی (جمعا 23 مرکز) در سال 1390 خورشیدی، می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش استاندارد ISO/IEC 27001: 2005 می باشد که در قالب چک لیست بین المللی ارائه شده است. چک لیست مورد استفاده دارای 11 بخش اصلی است، که هر کدام در برگیرنده ی چندین بخش فرعی و سوال می باشد. داده ها از طریق مصاحبه و همچنین مشاهده و مستندات پژوهشگران، گردآوری و به کمک نرم افزار2010 Excel تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج ممیزی مرکز آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان می دهد که این سازمان در حیطه های اصلی استاندارد که عبارتند از سیاست امنیتی، تشکیلات امنیت اطلاعات، مدیریت سرمایه، امنیت منابع انسانی، امنیت محیطی و فیزیکی، مدیریت عملیات ها و ارتباطات، کنترل دسترسی، بکارگیری، توسعه و نگهداری از سیستم های اطلاعاتی، مدیریت رویداد امنیت اطلاعات، مدیریت استمرار کسب و کار و تطابق توانسته است به ترتیب 31، 40، 28، 65، 73، 54، 54، 44، 58، 38 و 54 درصد از موارد مورد نظر را اجرایی نماید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت استاندارد جهانی ISO/IEC 27001 در استقرار فرآیندهای مبتنی بر امنیت اطلاعات و حفظ محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری، سازمان می بایستی تلاش بیشتری را نسبت به بکارگیری آن در فرآیندهای خود معطوف دارد. نتایج نشان دهنده ی این موضوع هستند که جز در حیطه های امنیت منابع انسانی و همچنین امنیت محیطی و فیزیکی، سازمان عملکرد خوبی در قبال مدیریت امنیت اطلاعات در فرآیندهای داخلی خود نداشته است.
  کلیدواژگان: ایزو 27001، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، بهبود مستمر، امنیت
 • سعیده کتابی، علی شیخ ابومسعودی صفحات 317-327
  مقدمه
  در ارزیابی و رتبه بندی مجلات علمی با توجه به تفاوت های بسیار موجود میان آن ها، شاخص های تک بعدی علم سنجی، با وجود اهمیت بالای خود نمی توانند دقیقا کیفیت مقالات را منعکس نمایند. از این رو تجزیه و تحلیل نه تنها باید روی تفاوتهای میان مجلات، بلکه براساس دلایل پیش زمینه آنها نیز صورت گیرد. بعلاوه مناسب است که برای بهبود استانداردهای علمی مجلاتی که رتبه پایین تری دارند، الگو یا معیاری را از میان مجلات طبقات بالاتر درنظر گرفت. به همین منظور در مقاله حاضر از مدل DEA (تحلیل پوششی داده ها: Data Envelopment Analyses) که الگویی چندمعیاره را ارائه می نماید در ارزیابی کارایی مجلات معتبر علمی حوزه مدیریت، استفاده شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، پژوهشی کاربردی است که در سال 2014 میلادی صورت گرفته و داده های موردنیاز با مراجعه به سایت Web Of Knowledge و اخذ مشخصات 174 مجله معتبر علمی در حوزه مدیریت استخراج گردید، که از میان این تعداد مجله 115 عدد از آن ها دارایIF (ضریب تاثیر: Impact Factor) 5 ساله بودند که نشان از سابقه حداقل 5 ساله آن ها دارد. سپس، 22 مجله، که میانگین IF 5 ساله آن ها میان 5/0 تا 2 بود، بعنوان نمونه برای مطالعه درنظر گرفته شد. همچنین از مدل CCR (Charnes،Cooper،Rohdes) ورودی محور و خروجی محور و مدل جمعیSBM (مدل جمعی =Slack-Based Model)در دو حالت بازده ثابت به مقیاس و بازده متغیر به مقیاس، با استفاده از نرم افزار QSB، برای سنجش کارایی مجلات استفاده شده است و سپس واحدهای کارا براساس مدل AP (اندرسون-پترسون = Anderson، Peterson) رتبه بندی گردید.
  یافته ها
  با توجه به ورودی ها و خروجی های تعریف شده، 11 مجله کارا و 11مجله دیگر ناکارا، ارزیابی گردید. مجلاتی که از یک طرف ورودی های کمتر و از طرفی خروجی های آن ها بالا است در رتبه بندی واحدهای کارا، در جایگاه بالاتری قرار گرفته اند. مجلاتی هم که کارایی آن ها کمتر از یک ارزیابی گردید، برای هریک به صورت مجزا الگوهای بهبود تعیین شد.
  نتیجه گیری
  علی رغم کاربرد وسیع عامل تاثیر در ارزیابی مجلات، این ابزار کاستی ها و محدودیت های آشکاری نیز دارد. که با توجه به اینکه تکنیک DEA قادر است چندین شاخص یا بعد را به طور همزمان برای محاسبه کارایی مجلات، مورد توجه قرار دهد می تواند بسیاری از محدودیت ها و عیوبی را که از بکارگیری تنها یک عامل برای ارزیابی ناشی می شود کاهش دهد و ملاک مطمئن تری را برای رتبه بندی مجلات فراهم آورد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، نشریات ادواری
 • نوشین زارعی، علی یاراحمدی، نسرین معتضدیان صفحات 328-337
  مقدمه
  توانایی های ذاتی وسایل ارتباط جمعی در جریان سازی های فرهنگی، تاثیر آن ها بر شیوه های رفتاری و سلیقه های عمومی و جایگاه آن ها به عنوان منبعی مسلط برای ارائه تصاویر ذهنی از نمودهای فرهنگی، غیرقابل انکار است. رسانه های فراملی به عنوان نمودی عینی از جهانی شدن چالش جدیدی را در زمینه های مختلف، پیش روی سیاستگذاران سلامت قرار داده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش رسانه های فراملی در سلامت تغذیه ای زنان انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی است. ابزار سنجش پرسشنامه است. مطالعه در سال 92 خورشیدی در میان دختران 15 تا 34 ساله و مادران 35 تا 59 ساله آن ها در شهر شیراز انجام شد. حجم نمونه 618 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره عادت غذایی دختران 54/11 و برای مادران 86/8 است که موید گرایش بیشتر نسل دختران به عادت غذایی مدرن و ناسالم است. میانگین روزانه استفاده از اینترنت و ماهواره، به ترتیب 95/1 و 4/2 ساعت در نسل دختران و 17/0 و 66/2 ساعت در روز در نسل مادران است.
  نتیجه گیری
  نتایج تفاوت معنی دار عادات غذایی نسل دختران و مادرانشان را نشان می دهد. علاوه بر آن، موید تاثیر مستقیم مصرف رسانه های فراملی بر تغذیه ناسالم است (05/0< P value). از این رو زنان و دخترانی که بیشتر از رسانه های فراملی استفاده می کنند، بیشتر از سایرین تحت تاثیر غربی شدن و آمریکایی شدن قرار می گیرند و لذا فرهنگ و از جمله تغذیه به عنوان یکی از مصادیق عینی فرهنگ در میان آن ها انعطاف بیشتری برای تغییر دارد.
  کلیدواژگان: رسانه های فراملی، تغذیه سالم، تغذیه ناسالم، جهانی شدن، مطالعه بین نسلی
 • مینا عزیززاده، منصوره ناعم اصفهانی، مرضیه جوادی صفحات 338-346
  مقدمه
  محیط های بیمارستانی از جمله محیط های کاری می باشند که ریسک وقوع اتفاقات با آثار منفی در آنها بالا می باشد. در مورد سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) نیز باوجود ضرورت این سیستم و تمامی مزایا آن،تحقیقاتی وجود دارد که اثرات منفی کاربردهای تکنولوژی اطلاعات را در بخش مراقبت سلامت بر روی بیماران وکارکنان نشان می دهد. بنابراین، روش هایی برای پیش بینی ریسک تکنولوژی اطلاعات مراقبت سلامت از جمله HIS، به منظور کاهش نتایج ناخواسته، ضروری می باشد. جهت ارزیابی ریسک روش های مختلفی وجود دارد، که معتبرترین آنها متد FMEA - تحلیل حالات بالقوه خطا وتاثیرات آن - است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر توصیفی- چند مرحله ای و از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. به کمک متدولوژی FMEA، 12حالت خطا در 9 فعالیت فهرست شده مربوط به بخش نرم افزار و سخت افزار HIS که به ترتیب شامل؛ برخی از فرایندهای موجود در HIS در بخش های پرستاری و همچنین حالات خطای موجود در خود واحد IT بیمارستان الزهرا(س) اصفهان شناسایی و فهرست شد.
  یافته ها
  از مجموع 12 حالت خطای مهم یافته شده 9 مورد مربوط به بخش نرم افزاری(6 خطا مربوط به درخواست آزمایش، 2 خطا در مورد درخواست دارویی و 1 خطا در مورد درخواست تجهیزات) و 3 خطا در مورد بخش سخت افزار این واحد بود. در فرایند درخواست آزمایش بیشترین عدد اولویت ریسک مربوط به فعالیت وارد کردن تشخیص اشتباه با امتیاز 245 است و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط به اشتباه وارد کردن نام پرستار با امتیاز 24 می باشد. در فرایند درخواست دارو، اعداد اولویت ریسک مربوط به فعالیت های درخواست اضافه دارو و درخواست مجدد دارو (بطور مازاد) توسط افراد مختلف در شیفت های جداگانه، در امتیاز 36 برابر بود. در فرایند درخواست تجهیزات نیز مهم ترین خطای یافته شده درخواست اضافه تجهیزات بود که دارای عدد اولویت ریسک 300 بود.در بخش کامپیوتر، بیشترین عدد اولویت ریسک مربوط به آتش سوزی با امتیاز 60 بود و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط به از دست رفتن اطلاعات با امتیاز 1 بود.
  نتیجه گیری
  مطابق با یافته های این پژوهش، روش آینده نگر FMEA برای شناسایی و اولویت بندی نقاط قابل بهبود فرآیندهای در حال اجرا در بخش HIS بیمارستان، از کارآیی و اثربخشی بالایی برخوردار است. با به کاربستن اقدامات پیشنهادی مناسب حاصل از به کارگیری این تکنیک، می توان تا حد زیادی ریسک های موجود در این بخش را کاهش داد و به بهبود عملکرد بیمارستان کمک کرد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، تحلیل حالات و اثرات خطا، ریسک
 • علی کاظمی، علی اسدی، جواد خزایی پول صفحات 347-355
  مقدمه
  قیمت منصفانه ادراک شده بیماران از خدمات درمانی ارائه شده یکی از عناصر مهم بازاریابی در بیمارستان ها و سازمان های ارایه دهنده ی خدمات درمانی هستند که جهت استقرار نظام عادلانه پرداخت، داشتن عملکرد بهتر در بازار سلامت، درآمد پایدار و افزایش عملکرد این مراکز ضروری می باشد. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر قیمت منصفانه ادراک شده از طریق وفاداری و رضایت بر پذیرش قیمت خدمات درمانی ارائه شده در مراکز درمانی خصوصی شهر اصفهان بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران (مشتریان) مراکز درمانی خصوصی در شهر اصفهان در سال 1392 خورشیدی بود که پرسشنامه ها میان345 نفر از این مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. ابزار جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن بر اساس نظر خبرگان و پایایی ابزار بر اساس Cronbach’s alphaمورد تایید قرار گرفت. روش جمع آوری داده ها تصادفی طبقه ای و نوع تحلیل یافته ها بر اساس مقدار بحرانی و شاخص های برازش بود. همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و AMOS 20 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش از تاثیر قیمت منصفانه ادراک شده بر رضایت (48/0=β) و وفاداری مشتری(34/0=β) حمایت می کند.همچنین تجزیه و تحلیل داده نشان داد که رضایت(39/0=β) و وفاداری مشتری (42/0=β) دو مولفه پیش بینی کننده برای پذیرش قیمت می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر قیمت منصفانه ادراک شده بر رضایت، وفاداری و پذیرش قیمت خدمات درمانی ارائه شده توسط مراکز، توصیه می شود که مدیریت این مراکز توجه لازم و همه جانبه به قیمت خدمات درمانی ارائه شده داشته باشند و تاحد امکان با ارائه راهکارهای بازاریابی احساس پذیرش قیمت را برای بیماران از طریق رضایت و وفاداری فراهم آورند.
  کلیدواژگان: هزینه ها، رضایت، بیماران، خدمات بهداشتی
 • سعید کریمی، کمال قلی پور، پیمان متقی، محمدحسین یارمحمدیان، آزاد شکری صفحات 356-366
  مقدمه
  کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران به طور روز افزونی به عنوان یکی از بخش های مهم مدیریت جامع بیماری مزمن و وسیله ای برای ارزیابی کیفیت سنجیده می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت مراقبت ارائه شده به بیماران آرتریت روماتوید از طریق مدل جامع اندازه گیری جامع کیفیت در مراقبت بهداشتی و درمانی انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود که در بین 170 فرد مبتلا به آرتریت روماتوئید که درسال 92-1391 خورشیدی از کلینیک های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراقبت دریافت کرده اند، انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه از طریق 8 متخصص در زمینه طراحی پرسشنامه و روماتولوژیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تبریز بررسی شد و پایایی آن با توجه به شاخص Cronbach alpha (SQ; α = 0.721، TQ; α = 0.766، CQ; α = 0.803) بدست آمد. در نهایت هر یک از ابعاد کیفیت به درجه بندی از 100 تبدیل شدند که ارزش بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتر بود. و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-19 صورت گرفت. از آزمون t مستقل، تست ANOVA برای مقایسه CQ، SQ، TQ و نمره QI بین متغیرهای انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کیفیت کل70/72 و میانگین نمرات SQ، TQ و CQ به ترتیب 09/79، 29/65 و 25/70 بدست آمد. برای CQ تنها 8/19درصداز شرکت کنندگان امتیاز لازم برای مرحله چهارم یعنی توانایی استمرار مراقبت ها در شرایط سخت و تحت استرس را کسب کرده بودند. برای TQ شکاف قابل توجهی بین آنچه که بیماران (RA) Rheumatoid Arthritis دریافت می کردند و آنچه که در دستورالعمل ها توصیه شده است، وجود داشت و ابعاد کیفیت خدمت در اکثریت موارد به ویژه«گروه های حمایتی» ضعیف بودند.
  نتیجه گیری
  براساس مطالعه حاضر نمره کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران پایین بود و نیاز به توجه به تمام ابعاد کیفیت است بنابراین باید توجه بیشتری به مشارکت بیماران و توانمندسازی آنها برای مدیریت وضعیت خود داشت و همچنین نیاز به ترویج رعایت استاندارد های مراقبتی از بیماران و تشکیل انجمن های بیماران روماتولوژی است.
  کلیدواژگان: ارزیابی، کیفیت مراقبت های بهداشتی، بیماران، آرتریت روماتوئید
 • مهدی علیپور حافظی، مهشید کریمی، شهرام توفیقی صفحات 367-378
  مقدمه
  ارزیابی درگاه ها یکی از مباحث مهم در توسعه خدمات به کاربران است. بر این اساس هدف از مقاله حاضر پیشنهاد سیاهه ارزیابی درگاه های بیمارستانی بوده است.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر ابتدا از روش مطالعه کتابخانه ای و سپس از روش ارزش گذاری نظام مند استفاده شده است. بر این اساس ابتدا اقدام به مطالعه منابع و مستندات مرتبط با ارزیابی درگاه ها و وب سایت ها و نیز سیاهه های ارزیابی متعدد موجود شده است. بنابراین جامعه پژوهش حاضر در این بخش تمامی مستندات، وب سایت های ارزیابی درگاه ها و سیاهه های ارزیابی درگاه های موجود منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر مانند (Science direct)، (Emerald insight)، (Google scholar) هستند که تا سال 1392 منتشر شده و یا در دسترس قرار داشتند. برای کسب روایی معیارها و مولفه ها نیز از نظر متخصصان استفاده شده است. سپس برای ارزش گذاری معیارها و مولفه ها از روش AHP[A1] (Analytic Hierarchy Process)[u2] استفاده شده است. در تحلیل یافته ها نیز از روش مقایسه یک به یک معیارها و مولفه های شناسایی شده با استفاده از نرم افزار (Excel) استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که در ارزیابی درگاه های بیمارستانی 14 معیار اصلی باید مد نظر قرار گیرند. معیارهای مورد نظر به همراه ارزش وزنی آنها به شرح زیر در این پژوهش محقق شدند: اطلاعات تماس (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ ویژگی صفحات درگاه (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ طراحی صفحات (با ارزش وزنی 4 امتیاز)؛ روزآمدسازی صفحات (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ اطلاعات عمومی، راه های دسترسی (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ خدمات عمومی (با ارزش وزنی 20 امتیاز)، خدمات به بیماران (با ارزش وزنی 3 امتیاز)؛ اطلاعات مورد نیاز بیماران (با ارزش وزنی 7 امتیاز)؛ پژوهش و آموزش (با ارزش وزنی 3 امتیاز)؛ روابط عمومی (با ارزش وزنی 7 امتیاز)؛ ویژگی های فنی صفحات (با ارزش وزنی 4 امتیاز)؛ پزشکی از دور (با ارزش وزنی 15 امتیاز)؛ خدمات داروئی (با ارزش وزنی 3 امتیاز)؛ و خدمات مالی (با ارزش وزنی 15 امتیاز) و 77 مولفه فرعی برای ارزیابی درگاه های بیمارستانی
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، سیاهه وارسی ارزیابی درگاه های بیمارستانی به همراه ارزش وزنی هر یک از معیارها و مولفه های آنها تهیه و پیشنهاد شد.
  [A1]اصلاح شد.
  کلیدواژگان: درگاه های بیمارستانی، ارزشیابی، سیاهه وارسی
 • لیلا شاهمرادی، محمد حسینی روندی، نسیم اصلانی، مهرناز شهیدزاده صفحات 379-389
  دسترسی به اطلاعات درست در زمان درست یک اصل اساسی در مراقبت سلامت امروزی است. امروزه از طریق کیوسک های سلامت می توان در مکان های عمومی به اطلاعات سلامت دسترسی پیدا کرد. واژه کیوسک به کامپیوترهایی با صفحه لمسی که معمولا به صورت ایستاده در مکان های عمومی قرار می گیرند، اطلاق می شود. کیوسک سلامت سیستمی چند منظوره با قابلیت های مختلف می باشد. در این مقاله که از نوع مروری بوده است با مطالعه مقالات فراوان در زمینه کیوسک های سلامت از پایگاه های مختلف که به زبان انگلیسی از سال 1995 تا 2014 میلادی و همچنین مشاهده شخصی و مصاحبه شفاهی با متصدیان کیوسک سلامت در شهر تهران انجام گرفته است. کیوسک های سلامت باعث مدیریت بیماری های مزمن، کاهش اختلاف دسترسی به اطلاعات سلامت، دسترسی بهتر به خدمات مراقبت سلامت می شود و روش مقرون به صرفه ای برای ارائه و دریافت خدمات مراقبت سلامت می باشد. در تحقیقات انجام شده بر روی کیوسک های شهر تهران فاصله قابل توجهی در ساختار و روش استفاده از کیوسک سلامت با فرم جهانی آن مشاهده شد. می توان از علت های اصلی این موضوع عدم هر گونه مسئولیت سازمان های وابسته به وزارت بهداشت در قبال این کیوسک ها دانست. متغیرهای زیادی مثل سواد اطلاعاتی سلامت، کمبود اطلاعات سلامت منطبق با فرهنگ و دسترسی محدود به ابزارهای مناسب، بعضی موانع موجود برای تطبیق پذیری بهتر با فن آوری های سلامت و اثربخشی آن در خروجی های سلامت هستند.
  کلیدواژگان: پزشکی از راه دور، ارتباطات از راه دور، مدیریت مراقبت از بیمار
|
 • Saeed Amini, Reza Dehnavieh Pages 273-275
  nowadays، Health authorities are faced with different environmental، social، cultural، economical and political threats. Emerging and re-emerging diseases، changing life style، changing weather and other problems threat people’s health. The correct way to overcome these problems is to study their emerging trend، formation and development and also identifying their potential effects on society’s health. These measures convert health problems to an opportunity to promote people’s health (1). Futures studies through build on ideas and views can be very helpful. Futures studies are divided into Extrapolative methods (i. e. trend analysis، time series، regression، econometrics and simulation modeling)، Exploratory methods (i. e. morphological analysis، relevance trees، mind mapping and futures wheels)، Modeling (i. e. analogy analysis، technological sequence analysis، stakeholder analysis and structural analysis)، Scenarios، Participatory methods (i. e. Delphi technique، crossimpact analysis and scanning and focus groups) and Normative methods (i. e. backcasting) (1).
 • Mehrdad Farzandipour, Maryam Alipour, Maryam Nazadi Pages 276-286
  Introduction
  Informed consent is a legal document whereby patients'' relatives (patients) or his legal representatives، their written consent for treatment to be announced. Consent before treatment is legal rights of patients. This study aims to examine the legal validity of consent obtained from hospitalized patients was conducted at the University Hospitals.
  Methods
  This study was a applied and cross - sectional. The research community and inpatient medical records of patients who consent process was conducted in compliance unit، From April to July 1391 were a teaching hospital of Kashan. Systematic sampling and medical records of 266 patients were selected. 3 check lists associated with each treatment and surgery consent، Discharge with personal taste and use of medical information was collected through interviews and observation. Data from the SPSS software and were analyzed using descriptive and inferential statistics. To examine the relationship between variables and the significance level of the chi-square test and Fisher exact tests were used.
  Results
  Legal validity of consent for treatment and surgery، 60 percent، and discharge with of personal taste was 76/1%. Also in consent of Use of medical information from 89 consents، only 30 had been completed and 70 percent of the amount was the credit.
  Conclusion
  The results of this study showed that some consents were obtained from the low credibility And the need to improve the quality of patient consent necessary measures to be taken.
  Keywords: Consent Forms, Patient Rights, Medical Records
 • Mohammad Mahmoudi Maymand, Tahere Yaghoobi, Parnaz Naghdi Sede Pages 287-296
  Introduction
  Hospital information systems are one of the most important systems in improving the quality of health care. Because of the enormous costs that would be spent for installation and implementation of health information systems، it is important to evaluate these systems. The purpose of this study was to evaluate the performance of Hospital Information Systems in the Laboratory module of University Hospitals of Isfahan based on the International standard ISO 9241-110.
  Methods
  This was an applied، descriptive study and was performed in 2013-2014. The Statistical population included 225 laboratory users in hospitals affiliated to Isfahan university of Medical Sciences. Sampling method was random stratified sampling and the Sample size was calculated based on Cochran formula as 141 subjects. Data were collected by using a standardized Isometric questionnaire 9241-110. The questionnaire contains 35 questions in seven sections. Its validity and reliability were confirmed by Information Technology specialists and Chronbach''s alpha (r=0. 95) respectively. Data were analyzed by descriptive (measures of frequency، frequency percentage، mean، standard deviation) and inferential statistics (Independent T-test and ANOVA) by using the SPSS software.
  Results
  Findings showed that all hospital information systems (KOSAR compliance averaging 3. 65، RAYAVARAN TOSEE compliance averaging 3. 47، SAYAN RAYAN EKBATAN compliance averaging 3. 25، POOYA SAMANEH DIVA compliance averaging 3. 09) based on the principles of ISO 110-9241 was upper than average. Data analysis suggested the following percentages concerning the software: Suitability for the task 3. 81، Self-descriptiveness 3. 68، Conformity with user expectations 3. 67، Error tolerance 3. 45، Controllability 3. 44، Suitability for learning 3. 42، Suitability for individualization 3. 05.
  Conclusion
  System designers should consider to promoting the Seven Principles of Iso 9241-110 and specially paying attention to improving the ability of self-learning and Suitability for individualization principles.
  Keywords: Hospital Information Systems, Laboratories, Hospitals, Standards
 • Mohsen Shafiei Nikabadi, Gelayol Safavi Jahromi Pages 297-305
  Introduction
  Telemedicine is defined as using telecommunication and information technology for sharing information and medical care from distant places in medical scopes. However، it seems that this technology does not have a strong position in Iran yet. Therefore، the main goal of this research is to identify and analyze barriers to implementation.
  Methods
  This research which is an applied research is in the category of descriptive researches. The population of this research is all doctors throughout Iran which is about 100،000 doctors. The research has been done in the end of 2013and the beginning of 2014 in Iranian date. The sample has been chosen judgmental and the sample size has been estimated about 384. A Likert scale questionnaire asking for the views of doctors teaching in medical sciences universities and those who work in hospitals throughout Iran was the main research instrument in the study. Validity and reliability of this research has been confirmed by the idea of experts and Chronbach’s alpha respectively (alpha=0. 86).
  Results
  Findings of this study showed that all of the indices were key barriers to implementing telemedicine in Iran because their loading factor was more than 0. 3. The categories have also been confirmed by the second order factor analysis.
  Conclusion
  As long as these barriers exist، telemedicine can’t be implemented effectively، so future studies should be focused on finding solutions for these barriers.
  Keywords: Health Information Technology, Telecommunications, Health Services Administration
 • Rouhollah Sheikh Abumasoudi, Sahar Koohi Habibi, Maryam Ataei, Nazila Esmaeili Pages 306-316
  Introduction
  considering the information threats and the need to procedures for develop and improve security and confidentiality، international standard organization (ISO) established information security standard ISO/IEC 27001. Getting ISO/IEC 27001 standard certificate helps the organization to identify the problems and defeats in its departments and processes، in addition to promoting organization’s competitive position and giving the organization the competitive advantage that it needs. The goal of this study is to evaluate information management systems in Isfahan University of Medical Science using ISO/IEC 27001 standard.
  Methods
  This applied research is a descriptive study. Research community is all departments of information technology at Isfahan University of Medical Science، computer centers of faculties and hospitals، in 2011. In this research we used ISO/IEC 27001:2005 international checklist as a tool for collecting the information. The checklist includes 11 primary parts and each part includes several additional parts and questions. The information was gathered through interviewing، observation and documents of researchers and was analyzed by Excel 2010.
  Results
  the assessment results indicates that in standard main parts including security policy، organization of information security، asset management، human resources security، physical and environmental security، communications and operations management، access control، information system acquisitions، development and maintenance، information security incident management، business continuity management and compliance، the organizations implemented 31، 40، 28، 65، 73، 54، 54، 44، 58، 38 and 54 percent of the requirements.
  Conclusion
  considering the importance of developing information security management in organizations that deliver information technology services and also the importance of international standard ISO/IEC 27001 in establishing the organization’s processes based on information security and confidentiality protection، integrity and accessibility، the organization should put more effort into implementing this standard in its processes. The results indicate that except for the human resources security and physical and environmental security areas، the organization didn’t develop information security management requirements properly in its internal processes.
  Keywords: Evaluation, Management Information Systems, Standards
 • Saeedeh Ketabi, Ali Sheikh Aboumasoudi Pages 317-327
  Introduction
  The evaluation and ranking of scientific journals is according to differences between them، a single indicator of assessment، despite its high importance can not exactly reflect the quality of the articles. The analysis not only on differences between the journals، but they also occur on the background reasons. In addition، it is useful to improve the academic standards of the journals that rank lower are considered a pattern or a measure from the floor up magazines. For this purpose، in this paper، the model of DEA provides Multi Criteria model will be used.
  Methods
  This research is applied research، which was conducted in 2014، and data required by referring to the site of “Web of Knowledge” and obtaining characteristics of 174 scientific journal in the management field Was extracted. Among this number، 115 of them have had Journal Impact Factor 5-year-old Showing that it is at least 5 years. Then، 22 Journal Impact Factor 5-year average was between 0. 5 to 2، Which was used as a model to study، The input-oriented and output-oriented CCR model and the collective model SBM in both cases constant returns to scale and variable returns to scale، by Using QSB software، for a efficiency measure used magazines and efficient units were ranked according to the AP.
  Results
  According to the evaluating of defined inputs and outputs، 11 Journals was non-efficient And other 11 Journals was efficient. The Journals those entries from a lower side and the output side of the high Located in a higher position، in ranking efficient units. Journals that their efficiency was evaluated under an one، Improvement patterns were determined for each individual.
  Conclusion
  Despite widespread use of impact factors in evaluating the journals، the tool also has obvious shortcomings and limitations. According to the DEA technique is able to consider several performance indicators or dimensions simultaneously for calculate magazines efficiency، it can reduce take many limitations and drawbacks of using only one factor to assessment is caused، and a more reliable criteria to rank journals provide.
  Keywords: Evaluation, Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Periodicals
 • Nooshin Zarei, Aliyar Ahmadi, Nasrin Motazedian Pages 328-337
  Introduction
  Inherent capabilities of the mass media in cultural changes، and their effect on behavior and public taste and its position as the dominant source for providing subjective images of cultural expression is undeniable. International media as the new challenges of globalization in various fields، has been involved many health policymakers. Therefore، this study aimed to investigate the role of transnational media in nutrition health among women.
  Methods
  The study is a cross-sectional survey. The sample of study includes 618 women in Shiraz city which were selected through Simple random sampling. Data analysis is carried out using the SPSS 21 software.
  Results
  The findings show a significant difference in dietary habits of girls in comparison with their mothers. The mean score of dietary habits of girls is 11. 54 while of moders is 8. 86، Which is a confirmation of the girls'' tendency towards more modern food habits. The mean score of daily use of the Internet and satellite among girls is 1. 99 and 2. 4 hours، respectively، while of mothers is 0. 17 and 2. 66 hours a day.
  Conclusion
  The use of mass media، especially internet and satellite as an indicator of globalization can encourage the consumption of unhealthy food.
  Keywords: Mass Media, Diet, Nutrition, Women
 • Mansoureh Naem Esfahani, Marzieh Javadi, Mina Azizzadeh Pages 338-346
  Introduction
  Hospital environments are workplaces that have high risks with negative effects. About Health Information System (HIS)، there are researches that show the negative effects of information technology applications in health care on patients and workers. There are several methods for risk assessment، which the most reliable methods are FMEA - Failure Modes and Effects Analysis -. In this article we apply this technique to examine Failure Modes and Effects in the HIS system.
  Methods
  This study is a descriptive - multi-step and applicable research. The researchers review processes by interviewing with staff of IT (Information Technology) and Nursing departments in 2013. And they identify potential fault modes and effects by brainstorming techniques. To this end، researchers use the standard worksheet (Effects Analysis & Failure Mode: FMEA) that used by several researchers in the many fields of health in other countries، and its reliability has been confirmed، and professional professors has confirmed its validity.
  Results
  of 12 founded failure modes، 9 items were related to software section and 3 failures were related to hardware section. In test order process، the greatest risk priority number is related to entering of misdiagnose with 245 points. In drug order process، the priority numbers of additional drug order and reorder (by different people on different shifts)، are equal in 36 points. The most significant failure in equipment order process is additional equipment order with 300points. In hardware section the greatest risk priority number is related to fire risk with 60points.
  Conclusion
  According to this study، a prospective method as FMEA has high efficiency and effectiveness for identifying and prioritizing failure modes of running processes of «HIS». Risks associated with the use of the most important parts of the system were identified and provided useful suggestions. By applying the proposed measures appropriated in this study by applying this technique، we can reduce the risks of «HIS» greatly and help to improve hospital performance.
  Keywords: Risk Assessment, Risk, Hospital Information System
 • Ali Kazemi, Ali Asadi, Javad Khazaei Pool Pages 347-355
  Introduction
  Patients perceived price fairness for the service provided an important element of marketing hospitals or health care provider organizations. To establish a fair system of pay for performance in a healthy market، a stable income and high performance centers is essential. The aim of this study was to determine the effect of perceived price fairness on satisfaction and loyalty through the services offered price acceptance the city''s private hospitals.
  Methods
  This research according to purpose is the application and the descriptive – survey based on structural equation model. The study population consisted of patients (customers) of the private medical centers in the Isfahan city that questionnaires are randomly distributed among the 345 people of these customers. Tool for data collection was based on standard questionnaire these validity and reliability were confirm based at expert and Cronbach’s alph. Method for data collecting was randomly classified and kind of result analysis was based on critical value and fitness index. In addition، the data were analyzed using SPSS18 and Amos 20.
  Results
  The results is supporting of the effect of perceived price fairness on customer satisfaction (β= 0. 48) and loyalty (β= 0. 34). The data analysis showed that customer satisfaction (β= 0. 39) and loyalty (β= 0. 42) are two factors to predicting for price acceptance.
  Conclusion
  Regarding the effect of perceived price fairness on satisfaction، loyalty and acceptance price of medical services provided by the centers، it is recommended that the management of this center have required considering and comprehensive the price health care provided and as possible by providing marketing guidelines providing feel the price acceptance for patients through Satisfaction and loyalty.
  Keywords: Cost, Satisfaction, Patients, Health Services
 • Saeed Karimi, Kamal Gholipour, Peyman Mottaghi, Mohammad Hossein Yarmohammadian, Azad Shokri Pages 356-366
  Introduction
  Quality of care from the perspective of patients is increasingly considered an important component of comprehensive chronic disease management and as instrument that use for evaluation of quality. This study aimed to assess of quality of delivered care among patients with rheumatoid arthritis based on a model of Comprehensive Quality Measurement in Health care (CQMH).
  Methods
  A cross-sectional study was conducted with 170 people with rheumatoid arthritis who were received care from specialist clinics of Isfahan University of medical sciences in 2013. Validity of The study questionnaires were reviewed and confirmed by 8 specialist in rheumatology and research and there reliability was confirmed according to Cronbach''s alpha index (Service Quality (SQ); α = 0. 721، Technical Quality (TQ); α = 0. 766، Costumer Quality (CQ); α = 0. 803). Final scores for each dimension were referred on a 0-100 scale with high values indicating better quality. Data analyzed using the SPSS-19 statistical package. Independent Samples Test، ANOVA Tests were conducted to compare CQ، SQ، TQ and QI score between categorical variables.
  Results
  The average Quality Index was 72. 70 of a 0-100 scale and average SQ، TQ، CQ score were 79. 09، 68. 54، and 70. 25 respectively. For CQ only 19. 8% of participations staying the course of action even under stress and financial constraints، there was a significant gap between what Rheumatoid Arthritis (RA) care they received and what was recommended in the guideline for TQ and the concept of service quality was poorly developed in many cases، specifically «availability of support group» that was the lowest scores.
  Conclusion
  According to the present study quality of care the patient’s perspective was low، thus its need to pay attention to patient partnership and empowering them to manage their condition. Also there are need to Promote compliance and establish association of rheumatology patients.
  Keywords: Evaluation, Quality of Health Care, Patients, Arthritis, Rheumatoid
 • Mehdi Alipour-Hafezi, Mahshid Karimi, Shahram Tofighi Pages 367-378
  Introduction
  Portal assessment is one of major issues in developing services to users. This article is going to suggest a checklist in order to evaluate hospital portals.
  Methods
  In this study library research method is used to study literature and evaluation checklists. In fact specialist viewpoints are used to get reliability of the assessment tool. Afterwards AHP method is used to valuation criteria and components.
  Results
  In this study 14 criteria and 77 components were identified and proposed. The criteria and their score were gained as follow: contact information (with 5 score); features of portal pages (with 5 score); pages design (with 4 score); updating pages (with 5 score); Information، access roads (with 5 score); Public services (with 20 score); Services to Patients (with 3 score); Patient data (with 7 score); Research and education (with 3 score); Public relationship (with 7 score); Technical features of screens (with 4 score); Telemedicine (with 15 score); Pharmaceutical Services (with 3 score); Financial Services (with 15 score).
  Conclusion
  According to finding a checklist for assessment of hospital portals is suggested.
  Keywords: Checklist, Evaluation, Hospital Portals
 • Leila Shahmoradi, Mohammad Hossieni Ravandi, Nasim Aslani, Mehrnaz Shahidzade Pages 379-389
  Access to the right information at the right time is a crucial ingredient of modern healthcare. Today، within health kiosks، health information can be accessed in public places. The term kiosk tends to be used for touch screen computer that is normally used standing up in public places. Health kiosk is a system with various capabilities. This is an overview article. Different scientific databases were searched to identify articles published during the period of 1995 to 2013. The information is also gathered from personal observation and oral interview in Tehran. Health kiosks can be utilized for self-management of chronic diseases، reduce health disparities، better outreach of healthcare services and can be a cost effective way to improve delivery of healthcare services. A search performed on health kiosks in Tehran shows a significant difference in a structure and use of it with global ones. One of the main reason is that theses kiosk are independent from ministry of health and medical education. Several variables such as health literacy، lack of culturally adaptive health information and limited availability of tailored health material are some of the existing barriers to greater adoption of health technologies and their impact in the improvement of health outcomes.
  Keywords: Telemedicine, Telecommunications, Patient Care Management