فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 6 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم یعقوبی، علی نویدیان، انعام الحق چرخت گرگیج، فرشاد چاکر زهی، حمید صالحی نیا * صفحات 5-11
  مقدمه
  خطاهای دارویی دانشجویان پرستاری از شایع ترین خطاهای تهدیدکننده ی سلامت بیماران بوده که می تواند باعث مرگ و میر بیماران و افزایش هزینه های بیمارستانی گردد و از طرفی میزان گزارش دهی این خطاها پایین می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وقوع خطاهای دارویی در دانشجویان پرستاری و علل عدم گزارش آن از دیدگاه آنان انجام گردید.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی- تحلیلی می باشد که روی دانشجویان ترم آخر پرستاری دانشکده پرستاری شهر زاهدان در سال 1392انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه حاوی مشخصات فردی دانشجویان و 17 عبارت در رابطه با علل گزارش نکردن خطاهای دارویی در سه حیطه ی ترس از پیامدهای گزارش دهی، عوامل مدیریتی و عوامل گزارش دهی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون تی مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 20 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که 1/58 درصد دانشجویان مورد مطالعه مرتکب خطاهای دارویی شده که از این میان فقط 7/16 درصد از آنان خطاهای خود را به مربی مربوطه گزارش نموده بودند. در میان حیطه های مورد بررسی بیشترین امتیاز به حیطه عوامل گزارش دهی(99/0±09/3) تعلق گرفت، که در این میان فراموش نمودن گزارش خطای دارویی توسط دانشجویان بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد (26/1±40/3). همچنین هیچ گونه تفاوت آماری معناداری میان وقوع اشتباه دارویی و جنسیت دانشجویان مشاهده نگردید (57/0=p).
  نتیجه گیری
  خطاهای دارویی یکی از موضوعات مهم در کارآموزی دانشجویان پرستاری مطرح می باشد. لذا طراحی برنامه هایی به منظور کاهش و کنترل خطاها و افزایش میزان گزارش دهی آنها توسط دانشجویان ضروری به نظر می رسد. برای این منظور برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و بازآموزی می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: عدم گزارش خطا، دانشجویان پرستاری، خطاهای دارویی
 • سلمان خزایی، قدرت الله روشنایی *، محمد ظهیری، علی ساعتچی، جلال بطحایی، حمید صالحی نیا، عبدالله محمدیان هفشجانی صفحات 12-19
  مقدمه
  سل، بیماری عفونی نکروز دهنده حاد یا مزمنی است که باعث گرفتاری ارگان های مختلف بدن به ویژه ریه ها می شود. سل می تواند تقریبا تمام اعضای بدن را مبتلا سازد، ولی سل ریوی،شایع ترینشکل بیماری است و با توجه به این که امروزه این بیماری یکی از مسائل بهداشتی است لذا بررسی اپیدمیولوژی بروز آن می تواند در شناسایی و کاهش علل و عوامل مرتبط با آنموثر باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل ریوی در استان همدان است.
  روش کار
  این مطالعه بر روی557 بیمار مبتلا به سل ریوی که طی سال های 1384-1390 شناسایی شده بود انجام شد. اطلاعات بیماران از روی پرونده آن ها جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای دو و تی استیودنت و با نرم افزار SPSS16انجام شد.
  یافته ها
  279 نفر (1/50 درصد) مرد بودند. 324 نفر (2/58 درصد) ساکن در مناطق شهری بودند. 305 نفر (8/54 درصد) از مبتلایان در سنین بالای 60 سال شناسایی شده بودند. میانگین (±انحراف معیار) سن بیماران 1/57 (3/21±) سال با دامنه 99-2 سال بود. محل سکونت و جنسیت بر میزان بروز تاثیر نداشت (05/0p>)،ولی سن در بروز سل موثر بود (05/0p<). همچنین نوع اسمیر با سن و سال بروز بیماری رابطه آماری معنی داری نشان داد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به این که بروز بیماری در سنین بالا بیشتر بوده لذا با آموزش در خصوص عوامل خطر و همچنین بیماریابی دقیق تر در گروه های سنی بالا به عنوان یک گروه سنی آسیب پذیر، می توان بروز آن را کاهش داد.
  کلیدواژگان: سل، میزان بروز، سل ریوی، اسمیر خلط، همدان
 • لیلا نصیری پور، حمید صالحی نیا، حسینعلی آدینه، محمد کوگانی، سیده زینب الماسی * صفحات 19-25
  مقدمه
  بیماری ایدز یکی از مهلک ترین عفونت های ویروسی و از مهم ترین عفونت های منتقله از راه خون می باشد. احتمال انتقال ایدز و فرآورده های خونی آلوده، حدود90-100% است. اطلاع از شیوع ایدز در اهداکنندگان خون جهت اقدامات پیشگیری ضروری می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع ایدز در اهداکنندگان خون در ایران صورت گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت مرور سیستماتیک می باشد. برای جمع آوری داده ها از منابع و بانک های الکترونیکی و غیر الکترونیکی داخلی و خارجی استفاده شد. بدین منظور پایگاه های SID، PUBMED، IRANMEDEX، magi ran، GOOGL SCHOLAR و مجلات پزشکی مقالات مورد بررسی قرار گرفتند و مقالات پس از ارزیابی وارد مطالعه گردیدند.
  یافته ها
  در 15 مقاله مورد بررسی، میزان شیوع ایدز در اهداکنندگان خون در ایران در مجموع، 021/0درصد (با فاصله اطمینان95%: (0.02074_0.02126 برآورد شد. بیشترین میزان شیوع HIV مربوط به مطالعه انجام شده در کرمانشاه با میزان 05/0 درصد و کمترین میزان شیوع، مربوط به مطالعات انجام شده در اردبیل، اصفهان، اراک، جهرم، زنجان و مطالعه بوشهر میزان شیوع صفر درصد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود تفاوت در شیوع ایدز در نقاط مختلف ایران، پیشنهاد می شود جهت بررسی علل این تفاوت ها بررسی های لازم انجام گیرد و نیز به علت عدم انجام بررسی در کلیه استان های کشور، توصیه می شود در سایر استان های کشور نیز بررسی انجام گیرد و با برنامه ریزی های مناسب و اتخاذ سیاست های بهداشتی مناسب از افزایش میزان شیوع ایدز جلوگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: ایدز، شیوع، اهداکنندگان خون، ایران، عوامل خطر
 • شیما هاشمی، فیروزه غضنفری *، وحید دنیوی، رامین سپهوند صفحات 26-31
  مقدمه
  از پرسش های اساسی روان شناسان این است که آیا ویژگی های شخصیتی، معتادان را از افراد عادی متمایز می سازد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های پایدار شخصیتی افراد مستعد سوء مصرف مواد با افراد عادی صورت گرفته است.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع پژوهش های علی مقایسه ای بوده که به صورت مقطعی در سال 1393 اجرا گردید. 300 نفر از ساکنین 18 تا 40 ساله شهرستان خرم آباد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و با آزمون استعداد سوءمصرف مواد (APS)، به دو گروه عادی و مستعد سوءمصرف مواد تقسیم شدند. سپس پرسشنامه های آزمون شخصیتی 16 عاملی کتل (PF16) بین آنها توزیع گردید. از آزمون تی برای گروه های مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که دو گروه در شاخص های حس جویی، پایداری هیجانی و درون گرایی- برونگایی تفاوت معناداری داشته (p<0.001) و در شاخص های تنیدگی عصبی و ادواری خویی – گسسته خویی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  به طورکلی نتایج این بررسی نشان داد که ویژگی های شخصیتی نقش قابل توجهی در آسیب پذیری افراد نسبت به اعتیاد به مواد مخدر دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، اعتیاد، مواد مخدر
 • سیدعلی دوستدار طوسی *، پرویز دباغی صفحات 32-39
  مقدمه
  امروزه الگوی حاکم بر بیماری، الگوی زیستی- روانی و اجتماعی است. در این الگو انسان به عنوان موجودی چند بعدی است و هر یک از ابعاد زیستی-روانی و اجتماعی او به صورت نظام های تعاملی عمل می کنند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند. این پژوهش به بررسی تاثیر سبک های مقابله با استرس و همودینامیک بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی می پردازد.
  روش کار
  روش تحقیق پس رویدادی (علی–مقایسه ای) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه بیماران قلبی- عروقی بیمارستان های فاطمه الزهرا و نیمه شعبان و افراد سالم شهرستان ساری تشکیل می دادند. نمونه این تحقیق 232 نفر شامل تعداد 87 نفر افراد سالم، 77 نفر از بیمار قلبی- عروقی سکته ای بستری و 68 نفر بیماران قلبی غیر سکته ای بودند.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی در بیماران قلبی، پایین تر از افراد سالم و در بیماران قلبی سکته ای، پایین تر از بیماران قلبی غیر سکته ای قرار دارد. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که متغیر همودینامیک از جمله تغییرات فشار خون و ضربان قلب در بیماران قلبی و سکته ای، قبل و بعد از آزمون یکسان نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که در تمامی مولفه های کیفیت زندگی در بین گروه های مختلف سبک های مقابله ای تفاوت معنادار مشاهده شد. همچنین در برخی از مولفه های همودینامیک، قبل و بعد از آزمون، تفاوت معناداری بین گروه های آزمودنی وجود داشت.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی، عروقی، سبک های مقابله، کیفیت زندگی، همودینامیک
 • حامده خادم جهرمی، جلیل رجبی، رحیم رئوفی جهرمی * صفحات 40-48
  مقدمه
  اعتیاد و سوء مصرف مواد یکی از ریشه دارترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی جوامع امروز می باشد که گستره ای جهانی پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی قدمهای دوازده گانه گروه NA با اصول و تعالیم اسلامی با روش پژوهش اسنادی صورت گرفته است.
  روش کار
  این تحقیق، در رده تحقیقات کاربردی به حساب آمده؛ وبه عبارت دیگر به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. از نظر نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر در زمره تحقیقات اسنادی قرار می گیرد.
  یافته ها
  بر این اساس با بررسی و مطالعه اطلاعات موجود در خصوص گروه NA و قدمهای دوازده گانه آن و تحلیل و تطبیق آنها با اصول و تعالیم اسلامی، نتایج بیانگر این امر بود که محور های اصلی در این قدمها خودشناسی، توبه، توکل، تسلیم، اقرار به گناه، وفای به عهد، جبران خسارت و... است و هر چند انجمن معتادان گمنام یک سازمان مذهبی نیست و نماینده مکتب اعتقادی خاصی نمی باشد اما با این وجود خواسته یا ناخواسته منطبق بر تعالیم دین مبین اسلام است. همچنین با بررسی سایر ادیان بزرگ جهان همچون زرتشت، یهود و مسیحیت عملا با مجموعه ای از عناصر مشترک مواجه شدیم که می توانیم آنها را اصول عمومی دینداری بنامیم و NA بی آنکه نامی از دین ببرد، به نوعی سراغ این اصول عمومی دینداری می رود و با تاکید بر این اصول معتاد بی اراده را دارای اراده می سازد.
  نتیجه گیری
  بدین ترتیب چه در NA نامی از دین برده شود و چه نامی از دین نباشد محور قدمها، اصول اساسی و عمومی دینداری است ودر نتیجه NAبا این اصول حیات دینی را محقق می سازد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، NA، قدم های دوازده گانه، دین، اسلام
 • هرمز سنایی نسب، احمد عامریون *، شهرام توفیقی، علی اکبر کریمی زارچی، محمد کشتدار، محمدرضا سلطانی زرندی صفحات 49-54
  مقدمه
  هدف از این تحقیق تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش مدیران بهداری از وظایف مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل) در یک مرکز نظامی در ایران بود.
  روش ها
  نوع مطالعه، نیمه تجربی از نوع قبل و بعد بود که روی 60 نفر از مدیران بهداری شاغل در یک مرکز نظامی در ایران انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج این بررسی نشان داد که میانگین آگاهی و نگرش مدیران از وظایف مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی و کنترل در بعد از آموزش افزایش پیدا کرده است و بیشترین میزان افزایش در بعد آگاهی مربوط به سازمان دهی (از 38/2 به 11/6) و در بعد نگرش مربوط به هماهنگی (از 9/18 به 9/21) بود (p≤0.000).
  نتیجه گیری
  آموزش مدیران بهداری می تواند در ارتقاء آگاهی و نگرش آنها نسبت به وظایف مدیریت موثر باشد. بنابراین پیشنهاد می شود در مراکز نظامی، آموزش مدیران به صورت دوره ای در زمینه وظایف مدیریت انجام شود.
  کلیدواژگان: آموزش، آگاهی، نگرش، وظایف مدیریت، مرکز نظامی
|
 • Pages 5-11
  Background
  Medical errors are the most common errors in nursing students that threatening the health and increased mortality and hospital costs. On the other hand reporting rate the error is low. Therefore، this study aimed to investigate the occurrence and causes of not reporting medication errors in nursing students from their perspective.
  Methods
  This cross - sectional analytic study performed on last term nursing students in Zahedan. In order to collect data used questionnaire contain demographic question and 17 items about reasons for not reporting medical errors (in three areas: fear of the consequences of reporting، management and reporting of the factors). Data analysis by descriptive statistics (mean and standard deviation) and t- test in Spss v. 16 software.
  Results
  Results showed that 58/1% of students who commit medical errors are the only 16/7% of them has reported their mistakes to the coach. Among the areas of highest rated areas is factor related to reporting (3/09 ± 0/99) was given، in which the forgetting medication error reporting by students accounted for most points (3/40 ± 1 / 26). Also، no significant difference was observed between student gender of medication errors and p = 0/57).
  Conclusion
  Medication error is important in nursing students practical. Therefore، planning of program for medication errors reduction and control and records in nursing students is necessary.
  Keywords: error concealment, nursing students, medication errors
 • Pages 12-19
  Background
  uberculosis (TB) is an acute or chronic infectious disease that causes involvement of different body organs especially the lungs. Although TB can affect on all organs، pulmonary tuberculosis is the most common type of disease. Given that the TB is the main problem in health، the aim of this study is epidemiology of pulmonary TB incidence and its effected risk factors in Hamadan province.
  Methods
  this study is an epidemiology studies on 557 patients with pulmonary tuberculosis in Hamadan province. Information of age، sex، location، patient condition، treatment and outcome is collected and analyzed. The chi-square and t-student test is used for analysis of data by using of SPSS-16 software.
  Results
  279 patients (50. 1 percent) were male. 324 persons (58. 2 percent) were living in urban areas. 305 (54. 8%) patients were over 60years old when they were identified. Mean (± SD) age of patients was 57. 1 (±21. 3) years (range 99-2 years). Trend of TB incidence in the study were no differences. The location and gender had no effect on incidence (p>0. 05)، but age has significant effect on the incidence of tuberculosis (p <0. 05).
  Conclusion
  the result showed that the incidence was in high level of age، so for decreasing of incidence، it is recommended that education about risk factors and symptoms of TB and more accurate screening of high age is necessary.
  Keywords: tuberculosis, incidence, pulmonary tuberculosis, sputum smear, Hamadan
 • Pages 19-25
  Background
  AIDS is one of the most deadly viral infections andis important blood-borne infections. Risk of transmitting HIV virus in infected blood and blood products، is about 90-100%. Knowledge about prevalence of HIV among blood donors is essential for prevention program. So this study aimed to assess the prevalence of HIV among blood donors in Iran.
  Methods
  This studyis asystematic review. Required data collected from electronic data basesandno electro nicresources. For this purpose، SID، PUBMED، IRANMEDEX، MAGIRAN، GOOGL SCHOLAR databaseandmedicaljournalarticleswere reviewedand articleswereexcluded in our study after evaluation.
  Results
  Of the15articlesreviewed، the overall prevalence of HIVamong blood donorswas0. 021% (with 95% confidence intervals (0. 02074_0. 02126). HighestHIV prevalencerate observed in Kermanshah (prevalence rate: 0. 05%) andthe lowest prevalencerate observed in Ardabil، Isfahan، Arak، jahrom، Zanjanandbohshehr (prevalence rate: 0 %.).
  Conclusion
  Due todifferencesin the prevalence ofAIDS in different parts of Iran، suggested toinvestigate the reasons forthese differencesandalso due tolack ofstudyinall provinces، recommended theinvestigationbe madeinother provinces. Withproper planningandappropriate healthpoliciesis prevented from risingAIDSprevalence.
  Keywords: AIDS, HIV, prevalence, blood donors, Iran, Risk Factors
 • Pages 26-31
  Introduction
  One of the main questions of Psychologists is that weather personality characteristics، separate addicted and normal people. This study was aimed to compare the stable personality characteristics in vulnerable to drug abusers compared to normal people.
  Methods
  This is a causal – comparative case study. 300 individuals from 18 to 40 years living in this city of Khorramabad، chosen by cluster random sampling and were divided into two groups with the ability to test for substance abuse risk and normal group. Then the scale factor Cattell 16 Personality tests were performed. t-test for independent groups was used to analyze the data.
  Results
  Results showed that the two groups on measures of sensation seeking، emotional stability and extraversion had significant differences (p<0. 001) and in measures of stress and nervous and temperamental there was no significant differences.
  Keywords: personality characteristics, addiction, narcotics
 • Pages 32-39
  Background
  Nowadays، the disease pattern has adopted a biological – psychosocial and social pattern، in which humans are seen as multi-dimensional beings and all these biological – psychosocial and social patterns act as interactive systems influencing each other. As a result، this study sought to examine coping styles and hemodynamic effect on the life quality in patients with cardiovascular symptoms and changes in their psychophysiology functioning and their mental status. Cardiovascular diseases are considered as the major stress factors that often lead to changes in patient's mental status.
  Methods
  The study adopted a post event approach (causal – comparative design). The population of the study included all patients with cardiovascular diseases in Nime-e-Shaban and Al-Zahra hospital and healthy individuals (students and employees) in Sari. The sample consisted of 232 people 87 of whom were healthy subjects، 77 patients were admitted as the coronary heart attack and stroke patients and 68 non-stroke patients who were grouped through available sampling. It should be noted that the data for this study was obtained through a questionnaire.
  Results
  the findings of this study showed that the quality of life among cardiovascular patients was lower than that of healthy people. Besides، the quality of life among patients with heart stroke was lower than those without any heart stroke. As these results show، regarding the hemodynamic variable such as blood pressure changes and heart beat variations in cardiovascular patients and those with stroke showed significant differences before and after the test.
  Conclusion
  The results show that in all components of quality of life among different coping styles groups significant differences have existed. In addition، these results indicate that some hemodynamic parameters (such as changes in heart beat، blood pressure، percentage changes in heart beat، systolic blood pressure and increased sympathetic and regular night sleep) showed significant differences among groups of subjects before and after the test، and the stroke patients had higher scores، thus، were more vulnerable.
  Keywords: cardiovascular disease, coping strategies, quality of life, hemodynamic
 • Pages 40-48
  This article is to compare 12 steps of NA Group and commandments of Islam in a documentary approach. Thus، this comparative survey was executed by studying available information's concerning NA and its 12 steps on one hand، and religious observation on the other hand. The result showed that fundamental steps are self-perception، repentance، trusting and submission to God، profession to one’s sin، keeping vow، redress، etc. Although unknown addict association is neither a religious institute nor representative of a particular belief school، ideally or accidentally is compatible with commandments of Islam. If we study another religion، like Zoroastrianism، Judaism and Christianity، we will actually face with some common elements which can be named as common principles in religiousness. NA directly deals with this common principle without mentioning any religion and changes a passive person to an active one. Therefore، whether religion is mentioned or not، the axis of these steps is basic principles of religiousness. Hence، NA provides religious life by means of these principles.
  Keywords: NA Group, Islam, addiction, addict
 • Pages 49-54
  Background
  Purpose of this study was determined knowledge and attitudes of health managers in one of the Military Center's tasks management (planning، organizing، coordination and control).
  Methods
  This study was a quasi-experimental، before and after the 60 health managers working in a military facility in Iran. Valid and reliable questionnaire was completed before and after training. Data collected using SPSS software and were analyzed using paired t-test.
  Results
  Results showed that the mean knowledge and attitude of the managers of the management functions of planning، organizing، coordination and control of education has increased. The maximum increased in knowledge related to the organization (from 2/38 to 6/11) and in attitude related to the organization (from 18/9 to 21/9) (p≤0. 000).
  Conclusion
  Training managers can promote health awareness and attitudes toward management tasks effectively. Therefore، the training of military leaders in the field of management tasks to be performed periodically.
  Keywords: training, knowledge, attitudes, management tasks, Military Center