فهرست مطالب

پژوهش های راهبردی سیاست - پیاپی 13 (تابستان 1394)
 • پیاپی 13 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نورالله فیصری*، دانیال طاهری فدافن، مهدی باقری فارسانی صفحات 9-34
  انتخابات ازجمله ضابطه های تمایز نظامهای مردمسالار از دیگر نظامها و از شاخص های مهم ارزیابی و کیفیت عملکرد اینگونه نظامها است. ازاینرو انتخابات از جهات مختلف و ازجمله از نظر کیفیت برگزاری، نهاد مجری، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجرا و نظارت، همواره موردتوجه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان قانون و شهروندان بوده است. در برگزاری انتخابات عناصر و عوامل متعددی نقشآفرینی میکنند که نقش و اهمیت هر عنصر و عامل تابع مقتضیات و ماهیت نظام انتخابات است. مدیریت انتخابات از متغیرهای موثر و مغفول در تحلیل و علتیابی چالش های انتخابات و از جمله چالش های انتخابات در ایران است. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت مدیریت انتخابات در ایران و آسیبشناسی آن با رویکردی مقایسهای با تجربیات جهانی و داخلی اجرای انتخابات، الگوی بدیل وضعیت کنونی در مدیریت بررسی شود. تاسیس نهادی فراقوهای همانند کمیسیون ملی انتخابات که میتواند از بروز برخی از چالش های کنونی انتخابات ایران در اجرا و عمل پیشگیری کند.
  کلیدواژگان: انتخابات، نظام انتخاباتی، مدیریت انتخابات، کمیسیون ملی انتخابات
 • حسن بشیر، سید حمیدطاهری* صفحات 35-63
  در این تحقیق، متن فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بررسی شد تا ضمن تعیین محورهای مهم گفتمانی هر یک از چهار نامزد حاضر در این انتخابات، دالهای مرکزی گفتمانی فیلم های تبلیغاتی آنان مشخص شود. برای دستیابی به این اهداف، از که پنج سطحی و صورت تکمیلی شیوه تحلیل گفتمانی (PDAM) الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف است، استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، هشت فیلم تبلیغاتی پخش شده از شبکه اول سیما (هر نامزد دو فیلم) و واحد تحلیل نیز گزاره های اساسی مطرح شده توسط هر نامزد در آنها است. بخشی از نتایج حاصله از جمع بندی محورهای گفتمانی فیلم ها که هرکدام به طور جداگانه بررسی شده اند حاکی از آن است که دالهای مرکزی گفتمان فیلم های احمدی نژاد و «بی کفایتی احمدی نژاد» فیلم های انتخاباتی موسوی، «خدمت گزاری» و «عدالت محوری» و «نخبه گرایی» فیلم های انتخاباتی کروبی، «کارآمدی و اعتدال سیاسی و فرهنگی موسوی» توانمندی و برنامه ریزی» و فیلم های انتخاباتی رضایی «ناکارآمدی سیستم مدیریتی موجود» است.
  کلیدواژگان: گفتمان، تحلیل گفتمان، فیلمهای تبلیغاتی، انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای انتخابات
 • غلامرضا خواجه سروی، احمدرضا بردبار* صفحات 65-93
  پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979، روابط خارجی و سیاست خارجی ایران، دچار استحاله اساسی شد و هرگونه وابستگی به قدرتهای غربی و شرقی را در نظر (قانون اساسی) و در عمل نفی شد. از سویی دیگر، با وقوع انقلاب اسلامی، منافع قدرت های بزرگ در ایران نیز ازدسترفت. در این میان، انگلستان، از نخستین معاند ان نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. در راستی آزمایی فرضیه فوق، پژوهشگران نوشتار کنونی، حما یت های وسیع بریتانیا از رژیم بعث عراق در خلال سال های جنگ تحمیلی، حمایت از نیروهای گر یز از مرکز داخل همچون سازمان مجاهدین خلق، ترغیب و تحریک اعراب حاشیه خلیج فارس علیه ایران و اعمال تحریمهای وسیع اقتصادی و فناورانه علیه کشورمان را مدنظر خود قرار داده اند. در بحران های سیاسی متعدد در ایران، نقش موثر انگلستان در التهابات سیاسی منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و با هجمه به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در کانون نوشتار کنونی است. به دیگر سخن، بررسی و تبیینی علمی و جامع از نقش انگلستان در بحران مذکور، رویکردها و ابزارهای بریتانیا به منظور نیل به هدف (که همان ایجاد بحران مشروعیت است) هدف نوشتار کنونی است که با استفاده از روشی تاریخی- تحلیلی و استفاده از نظریه بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز و نیز بهره گیری از منابع مکتوب و مجازی صورت گرفته است
  کلیدواژگان: بحران سیاسی، مشروعیت، انگلستان، جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ریاست جمهوری
 • محمدحسین پناهی، سمیه شالچی* صفحات 95-118
  این پژوهش بهمنظور مطالعه میزان گرایش به دموکراسی و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آن به روش پیمایش انجام شده است. جمعیت نمونه پژوهش را 643 نفر از شهروندان 20 سال به بالای شهر تهران تشکیل میدهند. گرایش به دموکراسی با توجه به مبانی نظری، با دو بعد نگرشی و رفتاری تعریف شده است. بعد نگرشی آن با مولفه های مدارای سیاسی، اثربخشی سیاسی و مخالفت با اقتدارگرایی و بعد رفتاری با مولفه های مشارکت سیاسی و اعتراض به اقتدارگرایی تعریف شده است. یافته های توصیفی پژوهش بیانگر آن است که میزان گرایش به دموکراسی در بین پاسخگویان چشمگیر نیست، بهطوریکه تنها حدود 4 درصد جمعیت، به میزان زیادی و حدود نیمی از جمعیت نیز به میزان کمی به دموکراسی گرایش دارند. یافته های تبیینی پژوهش نشانگر آن است که بین گرایش به دموکراسی و عوامل طبقاتی، نظیر سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی و همچنین گرایش به دموکراسی و عوامل فرهنگی مانند تجربه اجتماعی دموکراتیک (مدارای اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نگرشهای خانوادگی دموکرات) رابطه ای معنادار وجود دارد؛ بهطوریکه این متغیرها 34 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند؛ همچنین در بین متغیرهای مستقل، سرمایه فرهنگی بیشترین تاثیر را بر میزان گرایش به دموکراسی دارد
  کلیدواژگان: دموکراسی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی
 • سید محمد طباطبایی، میلاد توپچی* صفحات 119-146
  مبانی فکری و اصول جناحی در روند سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهطوریکه میتوان تاثیر این مبانی را در سیاستهای اجرایی و در صحنه عمل مشاهده کرد. هر یک از دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا اصول عقیدتی و فکری خود را به عنوان نهاده وارد سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کردند و پس از تجزیه و تحلیل در این سیستم که دارای یکسری اصول و قواعد خاص خود است، در قبال برنامه هسته ای سیاست هایی را به اجرا گذاشتند. با مقایسه نهاده هایی که این دو جناح سیاسی وارد سیستم کردهاند و همچنین داده ها یی که بهصورت سیاست اجرایی از سیستم خارج شده است، میتوان دریافت که روش هریک از این دو جناح در قبال برنامه هستهای متفاوت بوده است؛ اما با توجه به ماهیت و اصول کلی سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلاحطلبان و اصولگرایان در دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای مشترک بوده است؛ بنابراین در این مقاله هدف، بررسی و واکاوی روش های متفاوت دو جناح سیاسی حاکم در اجرای سیاست واحد دستیابی به انرژی هستهای بر اساس نظریه سیستم ها است
  کلیدواژگان: اصلاح طلبان، اصولگرایان، سیاست هستهای ایران، نظریه سیستم ها
 • فرزاد جهان بین*، فتح الله پرتو صفحات 147-168
  پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، نظام بین الملل جدید با نوعی ابهام در تبیین سامان نظم جدید روبرو شد. این ابهام موجد سناریو سازی های متعددی در راه تبیین نظم آینده جهان و تشریح نظام بین الملل شد که نظریه نظامهای تکقطبی،چندقطبی، تک- چندقطبی و سلسله مراتبی ازجمله سناریوهایی هستندکه نظام بین الملل آینده را تفسیر کردند. طرح این پرسش ها که محتملترین سناریوی آینده نظام بین الملل کدام است و اینکه جایگاه جهان اسلام در سناریوی آینده نظام بین الملل چگونه است؟ ازجمله مسائل مهم و پیشرو هستند که پاسخ به آن ها هدف این پژوهش و موجد تبیین بسیاری از روندهای موجود و آینده بین المللی است؛ لذا می توان گفت: نظم فعلی بین الملل وضعیت در حال گذاری است که در بین دو سناریوی تک - چندقطب ی و چندقطبی، جهت کلی آن حکایت از میل به چندقطب ی دارد. قدرت های نوظهور چین، اتحادیه اروپا، روس، هند، ژاپن و جهان اسلام عمده ترین قطب های آینده جهان به شمار می روند که در کنار آمریکا به ایفای نقش جهانی خواهند پرداخت. دراینبین جهان اسلام به مدد ظرفیت های ژئوپلیتیکی، فرهنگی، منابع و انرژی، جمعیت و کشورهای قدرتمندش از توانایی مهمی برای ایفای نقش یک قطب در نظام بین الملل آینده برخوردار است. در این تحقیق روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای است
  کلیدواژگان: نظام بین الملل آینده، ایالات متحده آمریکا، جهان اسلام، چندقطبی
 • مجید عباسی، جبار خدادوست صفحات 169-196
  در دوره پسا جنگ سردو فروپاشی نظام دوقطبی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی آلمان تحولات مهمی به وجود آمد و این کشور خود را برای نقش آفرینی و حضوری موثر در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همکاری با سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد مهیا کرد که ازجمله مهمترین این موارد حضور نیروهای نظامی آلمان در افغانستان بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 و سقوط طالبان، با هدف صلح سازی و کمک به سازمان ملل متحد برای تحقق ایجاد صلح و امنیت است. این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که آلمان در راستای برقراری و حفظ صلح و امنیت بین المللی چه نقشی در افغانستان ایفا کرده است؟ یافته های این پژوهش نشان میدهند، هرچند حضور و مشارکت فعال آلمان در افغانستان در چارچوب اهداف و منافع سازمان ناتو و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (ایساف) به از بین بردن کامل تروریسم منجر نشده، با این همه توانسته است به توانمندساز ی دولت افغانستان، بازسازی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و برقراری آرامش نسبی در این کشور کمک کند و آلمان را به یکی از کشورهای مهم جهان در کمک به سازمان های بین المللی برای تحقق اهداف انسان دوستانه مبدل سازد
  کلیدواژگان: سازمان های بین المللی، تروریسم، القاعده، صلح و امنیت بین المللی، ایساف
|
 • Noorollah Gheisari*, Danyal Taheri Fadafan, Mahdi Bagheri Farsani Pages 9-34
  Election is among the criteria for distinguishing democratic system from other systems and the important parameters to evaluating and performance of these systems. Therefore the elections held in many different ways، including in terms of implementation quality، enforcer agencies، executives، supervisors، and quality of monitor and enforce، always of interest lawmakers، law enforcers and the citizens. Many factors play a role in the election that the roles and importance of each element depend to nature of the electoral system. In the electoral system of the Islamic Republic of Iran، the mechanisms of administrating of elections، is embedded on the basis of monitoring and enforcement، that each of which has been undertaken by different institutions. Continuous changes in the electoral laws and issues related to the legal election commission In the legal sphere of country''s show that despite numerous elections And continuous changes in election laws and gain useful experience in this field isn’t yet rightly specified desirable mechanism and pattern for election And hence the need to review the structure and procedures of the election is essential. This paper introduces a model for administrating election turning to Pathology of run elections in Iran. This study addressed the Election Commission and the role of the Election Administration from interior ministry to Commission In the context of the existing legal system، refers an alternative model of Iran''s elections administrator.
  Keywords: Elections, Electoral System, Election Administration, Election Commission
 • Hassan Bashir, Seyd Hamid Taheri* Pages 35-63
  In this research، the contents of the Campaign teasers of the candidates of the 10th presidential election were reviewed and analyzed. For achieving this goal، the Practical Discourse Analysis Method (PDAM) was used. Research statistical society included all the eighth teasers broadcasted from Channel one of the national TV and the analysis index was also the main performers of candidates in their campaign teasers. The results had shown that candidates focused on specific issues in their teasers: Ahmadi Nejad on «justice basis” and “Service”، Mousavi on “incapability of Ahmadi Nejad “and “efficiency and political and cultural equality of himself”، Karoubi on “tendency to intelligence” and “inefficiency of the management system” and on Rezaie on “principals ability and programming “and “disability of Ahmadinejad government».
  Keywords: Discussion, Discussion Analysis, Campaign teasers, 10th, Presidential Election
 • Gholam Reza Khajeh Sarvi, Ahamad Reza Bordbar* Pages 65-93
 • Mohammad Hossein Panahi, Somayyeh Shalchi* Pages 95-118
  This study has investigated the effects of social factors on tendency towards democracy. Data for this analysis were collected from a sample of 643 citizens of Tehran aged 20 years and older. The theoretical framework was formulated using theories of Bourdiou، Inglehart، Habermas and Giddens. Social factors included social class، cultural capital، media usage، and religiosity. Descriptive findings reveal that majority of the Tehrani citizens have low tendency towards democracy. Only 4 percent of them have high level of tendency towards democracy. These citizens were more democratic in their attitudes than in their conducts. Explanatory findings show that there is significant relation among various dimensions of social class (i. e.، cultural capital، economic capital and social status) with the tendency towards democracy. In addition، there is also significant correlation between cultural factors (i. e.، social tolerance، social participation، democratic attitudes towards family) with the tendency towards democracy. Findings demonstrated that cultural capital was the most significant predictor of the dependent variable
  Keywords: Democracy, Cultural Capital, Economic Capital
 • Seyd Mohammad Tabatabaei, Milad Toopchi* Pages 119-146
  Intellectual foundations and theoretical principles of the parties in the process of policy-making are of particular importance. So that,the effects of these principles could be seen during operational policies and observed in practices. Both reformists and fundamentalists parties inserted their ideological and intellectual principles as inputs in the foreign policy system of the Islamic Republic of Iran. After analysis in the system, which has its own set of principles and rules certain policies are carried out. By comparing the inputs that two parties inserted to the system and outputs that appeared we understand methods of two parties were different about the nuclear program but according to the general foreign policy principles of the system of Islamic Republic of Iran, their goal was identical. The purpose of this article is to review and analyze reformists and fundamentalists methods to achieve Peaceful nuclear program according to the system theory.
  Keywords: Nuclear Policy, System Theory, Reformism, Fundamentalism
 • Farzad Jahan Bin*, Fathollah Partow Pages 147-168
  After collapsing the bipolar system، nature of the new international system was complicated. Due to this ambiguity، many Scenarios have been brought forward to explain future of the world system. In this regard، many scenarios such as unipolar، multi polar and uni- multi polar have been mentioned to clarify the future of the world system. This article tries to explain these questions: what is the most probable kind of world system and what is the role of Islamic world in such a system? To answer these questions the authors believe that the nature of current international system is in transitional mode from unipolar and uni-multi polar to multi-polar one. The main players of such a system beside the United States are rising powers like china، India، EU، Japan and the Islamic world. In this situation، the Islamic world because of its geopolitical، cultural، resources، great population، have the main role as a pole in future international system. This article has been written through analyticaldescriptive methods according to library resources.
  Keywords: future of international system, Islamic world, unipolar, uni, multi polar, multipolar, hierarchical
 • Majid Abbasi, Jabbar Khoda Doost Pages 169-196
  After the end of the cold war and collapsing of the bipolar system، Germany has made significant changes in its foreign and security policy and has made itself ready to have an influential presence for international peace and security Preservation. This includes presence of German troops in Afghanistan after 11th of September 2001attacks and the overthrow of Taliban. Now the question is that what role Germany has played for establishing and Preservation of peace and security in Afghanistan? The results in this study indicate، despite the fact that the presence and active engagement of German troops in Afghanistan under NATO and ISAF has not succeeded in eradicating terrorism، but has enabled Afghan government in good governance، in reconstructing socio- economic structures as well as bringing partial peace in this Country.
  Keywords: Terrorism, Security, International Peace, ISAF