فهرست مطالب

پژوهش هنر - پیاپی 9 (بهار و تابستان 1394)
 • پیاپی 9 (بهار و تابستان 1394)
 • 116 صفحه، بهای روی جلد: 120,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/08/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهین سهرابی، عفت آقاباباییان صفحه 1
  چاپ سنگی مصور و نقاشی قهوه خانه ای، از گونه های هنری عصر قاجار هستند که حاصل تحولات سیاسی و اجتماعی و خروج هنرمندان از انحصار دربار و ورود هنر و آثار هنری بین عامه مردم است. مصورسازی اینبار مطابق با شیوه و امکانات هنری جدید و همچون همیشه در پیوند با ادبیات کلاسیک فارسی رخ نموده است. درونمایه آنها مضامین مذهبی، حماسی و گاه داستانهای عاشقانه بوده که ذوق و اعتقادات عامه مردم را به شکل تصویری به نمایش گذارده است.
  نوشتار پیشرو به منظور شناخت ویژگی های تصویری چاپ سنگی مصور و نقاشی قهوه خانهای و درک رابطه آنها، به روش مقایسه تطبیقی و رویکردی تحلیلی، مضامین و فضای تصویری نمونه هایی از آثار موجود را بررسی کرده است. همچنین، به دنبال پاسخدهی به این پرسشها است: وجوه افتراق و اشتراک بین این دو نوع تصویرگری و جنبه های تاثیر و تاثری میان آنها چیست.
  تلاش این مقاله برای مطالعه تطبیقی مضامین و تصاویر منقوش در چاپ سنگی و نقاشی قهوه خانه ای دوره قاجار و چگونگی تاثیرپذیری نقاشی های قهوه خانه ای از آثار چاپ سنگی، بدانجا رسیده که منابع الهام نقاشان قهوه خانه ای و چاپ سنگی در دوره قاجار مشترک است و رواج و گسترش نسخ چاپ سنگی ازجمله عواملی است که موجب گسترش هنرهای تصویری در نیمه حکومت قاجار شده است. زیرا آثار چاپ سنگی بهآسانی دراختیار سایر هنرمندان قرار میگرفته و بسیاری از هنرها همچون هنر نقاشی قهوهخانهای را باوجود متفاوتبودن سبک، شیوه اجرا و ابزار تکنیکیشان، بهلحاظ قرابت محتوایی موضوعات و درنتیجه عناصر تصویری مشترک، تحت تاثیر خود قرار داده است. تصاویر نسخ چاپ سنگی و نقاشی های موردمقایسه، نمونه های بارزی هستند که آشکارا تاثیرپذیری های نقاشی قهوهخانهای را از روش های تصویرسازی آثار چاپ سنگی اثبات میکند. این پژوهش ازلحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانهای- اسنادی (تصویری) و مشاهدهای بوده است.
  کلیدواژگان: مضامین و فضای تصویری، چاپ سنگی مصور، نقاشی قهوهخانهای، هنر قاجار
 • زهرا بانکی زاده، کورس سامانیان صفحه 15
  در این مقاله، سعی بر آن است که به بررسی تاثیر احتمالی ارواح صخرهایی بومیان استرالیا بر هنرمندان مدرن اروپا در اوائل قرن بیستم و دیوارنگاره های شهری استرالیا در اوائل قرن بیستویکم پرداخته شود. هدف اصلی، بررسی شباهتها و تفاوتهایی است که بین این نقوش صخرهای و هنر مدرن وجود دارد. در اینجا، با مروری بر پژوهشهای انجامگرفته روی هنر صخرهایی بومیان، این سوالها مطرح می شود که این صخرهنگاری ها تاثیری بر خلاقیت و نوآوری هنرمندان مدرن و دیوارنگاران شهری معاصر در استرالیا گذاشتهاند و آیا این هنرمندان قادر به درک و شناخت محتوای آئینی و مذهبی چنین آثاری بودهاند. بدینمنظور، به بررسی نقوش صخرهای بومیان استرالیا و بررسی تطبیقی آن با دیوارنگاره های شهری معاصر استرالیا و آثار هنرمندان مدرن اروپا، پرداخته شد. نقوش صخرهایی بومیان استرالیا، براساس باورهای اساطیری و رسوم آئینی- مذهبی عصر رویاها پدید آمده است. عصر رویاها، به زمانی اشاره مینماید که دنیا بهوسیله ارواح نیایی و با انفجار انرژی پدید آمد. نیاکان حین آفرینش جهان، تصویر ارواح صخرهایی را در دل صخره ها پدید آوردند. بومیان، در زمانهای مختلف با انجام مراسم آئینی به احیای مجدد انرژی اولیه نیاکان صخرهایی خود میپردازند. هنرمندان دیوارنگار شهری، ارتباط عمیقی بین خود و هنرمندان گمنامی یافتند که هزاران سال پیش روی صخره ها، ارواح نیایی خود را بهتصویر میکشیدند. ارواح صخرهایی ونجینا، یکی از موضوعات اصلی آنها بود. آنان علاوهبر برداشتهای کلی و صوری، دست به خلاقیت و نوآوری زده و ارواح صخرهایی را بهگونهایی نوین ارائه نمودند. آثار هنرمندان مدرن اروپا نیز، شباهتهای صوری آشکاری با نقوش صخرهای بومیان استرالیا دارد. برای نمونه، ارواح صخرهای ماآم و نقاشی های اشعهایکسی در آثار هنرمندانی مانند پیکاسو، کله، ویفردو لام و میرو دیده می شود هرچند شواهد قاطع و محکمی بر اثبات این ادعا وجود ندارد. بنابر شواهد متعدد، هنرمندان مدرن اروپایی که در نیمه اول سده بیستم از الگوهای کهن کلاسیک خسته شده بودند در جستجوی راهی تازه و بیانی نو به احیای الگوهای هنری کهن پرداختند. اینچنین برمیآید که نقوش صخرهای بومیان استرالیا، میتوانسته یکی از زمینه های بروز خلاقیت برای آنها باشد. درباره یافته ها و نتایج این پژوهش، نقوش صخرهای بومیان، دیوارنگاره های شهری استرالیا و آثار هنرمندان مدرن اروپا هرچند شباهتهای صوری متعددی با یکدیگر دارند اما به دلیل اختلاف زمانی، مکانی و دیدگاه های متفاوت آئینی- مذهبی با یکدیگر کاملا متفاوتاند. روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است.
  کلیدواژگان: بومیان استرالیا، ارواح صخرهایی، هنرمندان مدرن، دیوارنگاره های شهری
 • مهرنوش شفیعی سرارودی، نورالدین کرمی صفحه 27
  میرعمادالحسنی از بزرگان خط و خوشنویسی ایران است که توانسته خط نستعلیق ایران را به اوج و کمال برساند، بهنحویکه او را بزرگترین نستعلیقنویس تاریخ خوشنویسی میدانند. محمداسعدالیساری خوشنویس معروف ترک، یکی از بسیار هنرمندانی است که تحت تاثیر این هنرمند ایرانی بوده؛ آثاری که خلق کرده قرابت بسیار نزدیکی به آثار وی دارد بهطوریکه گاه، در تشخیص آثار آنان اشتباه رخ میدهد. در بررسی برخی از آثار محمداسعدالیساری بهنظر میرسد که کپی کاملی از آثار میرعماد صورت گرفته باشد. ازاینرو در این مقاله، دو اثر چلیپا از این هنرمندان را موردبررسی قرار میدهیم که شباهت بسیاری بههم دارند؛ سعی برآن است که قواعد بهکاررفته در نگارش این دو اثر باتوجهبه شواهد ظاهری استخراج و وجوه افتراق و اشتراک آنها مشخص شود. ازآنجاییکه در یک اثر چلیپا قواعد و نکات مهمی در ساختار و هندسه آن نهفته است، شناخت این هندسه میتواند استخراج اطلاعات صحیح از خط نستعلیق و چلیپا را بر ما میسر سازد. در این روند، با مقایسه این دو اثر به نحوه نگارش دو استاد پرداخته و باتوجهبه اختلاف زمانی دو اثر و شیوه اجرا، به تفاوتها و شباهتهای موجود بین آنها اشاره میگردد. نکات بهدستآمده در مرحله نتیجهگیری، میتواند برای هنرمندان خوشنویس راهگشا و سودمند باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با روش توصیفی انجام پذیرفته است. یافتهاندوزی به شیوه کتابخانهای و تجزیه و تحلیل آن کیفی و غیرنقلی است.
  کلیدواژگان: خوشنویسی، چلیپا، ساختار خط، ترکیب، هندسه خط، میرعمادالحسنی سیفی قزوینی، محمداسعدالیساری
 • محمد جواد صافیان، مریم طالبی صفحه 37
  فلسفه اگزیستانس، به فلسفه هایی اطلاق می شود که موضوع آنها هستی خاص انسانی و مسائلشان دغدغه های انسانی بهخصوص انسان مدرن است. مباحثی ازقبیل رنج، بیخانمانی، تنهایی، مرگ و اختیار از اساسیترین مطالب موردتامل فیلسوفان اگزیستانس است. این فلسفه، بهتدریج به حوزه فیلم و سینما نفوذ پیدا کرد و منجر به ساخت فیلمهایی با محتوای فلسفی شد که میتوان به آثار برگمان فیلمساز سوئدی اشاره نمود. براین اساس، پرسش مطرح پژوهش حاضر این است که برگمان چگونه در آثارش از اندیشه فیلسوفان اگزیستانس تاثیر پذیرفته است. هدف، اثبات حضور مضامین اگزیستانسیالیستی در آثار برگمان و شرح و تفسیر این مضامین در پرتوی اندیشه فیلسوفان اگزیستانس است. روش بهکاررفته هم، تحلیلی- تطبیقی و شیوه گردآوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانهای است. نتایج این مقاله بیانگر این است که مضامینی اگزیستانسیالیستی مانند شک و ایمان، سکوت خدا، ارتباط با دیگری، مرگ و ترسآگاهی، نقد کلیسا و مسئولیت، در آثار برگمان مشهود است که نمایانگر تاثیرپذیری برگمان از اندیشه فیلسوفان اگزیستانس است.
  کلیدواژگان: فلسفه، فیلم، اگزیستانس، اینگمار برگمان، ترس گاهی
 • مرضیه عروتی عزیز صفحه 47
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر پایدار موسیقی بر سلامت روان و ارزیابی استفاده همزمان از موسیقی و سایر روش های درمانی برای افزایش سلامت روان است. پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای علی- مقایسهای قرار میگیرد که برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری t مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و همبستگی پیرسون استفاده شد. جامعه آماری آن، شامل هنرمندان عرصه موسیقی (خوانندگان، نوازندگان و آهنگسازان) و مردم عادی بود. بدینمنظور، به روش تصادفی ساده از بین هنرستانهای موسیقی دختران و پسران تهران و واحد موسیقی صداوسیما، 78 هنرمند و 07 نفر از بین افراد عادی، نمونه مردم عادی از بین اقشار مختلف جامعه، انتخاب شدند. بهمنظور گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه سلامت روان (GHQ) و شادمانی (آکسفورد و آرگایل) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد، موسیقی و سبک موسیقی بر میزان شادمانی تاثیر دارد. بین شادمانی و سلامت روان همبستگی و رابطه وجود داشت اما موسیقی و سبک آن بر میزان سلامت روان تاثیر معناداری نداشت. بنابراین، موسیقی میتواند علاوهبر تاثیر کوتاهمدت، آثار بلندمدت هم داشته باشد و باعث افزایش میزان شادمانی بین مردم و پیرو آن، باعث افزایش سلامت روان آنها شود.
  کلیدواژگان: شادکامی، سلامت روان، موسیقی
 • رضا پاسیان خمری، حسن رجبعلی، محمدرضا رونده صفحه 59
  مفهوم رضایتمندی به دامنه گستردهای از تمایلات و مطلوبیتها برای رفع نیازهای پایه یا متعالی انسان اشاره مینماید. این مطالعه، با هدف سنجش رضایتمندی استفادهکنندگان از بهکارگیری نقوش ایرانی در مبلمان منازل صورت گرفته است تا بتوان نظرات شهروندان و ترجیحات آنان را در مقبولیت مبلمان نقشدار تحلیل کرد. بدینسان، پرسشهای این پژوهش بدینقرار است: رضایتمندی مخاطبین از بهکارگیری نقوش ایرانی در مبلمان منزل به چه میزان است، تاثیر عوامل مختلف بر میزان رضایتمندی مخاطبین از اینگونه مبلمان چگونه است. برای این منظور، برمبنای الگوواره تحقیق تفسیری که حوزه های سنجش رضایت را پوشش میدهد، از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده گردید تا هر دو جنبه کمی و کیفی موضوع بررسی گردد. بدینسان پس از مطالعات اولیه، با تشکیل گروه های کانونی، داده های کیفی موردنظر جمعآوری گردید و نتایج، مبنای تدوین پرسشنامه قرار گرفت. همچنین، مدل کانسی بهعنوان مدل مطلوب تعیین ترجیحات و احساسات کاربران انتخاب شد. به دلیل وجود جامعه آماری باز و نامشخص، با توزیع پرسشنامه اولیه و تعیین میزان انحراف از معیار آن و تعیین ضریب خطای 05/0 درصد با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 482 مورد بهدست آمد که در دو گروه کارشناسان و شهروندان عادی طبقهبندی شدند. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS19 صورت پذیرفت. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که میانگین میزان رضایتمندی شهروندان از بهکارگیری نقوش ایرانی در مبلمان (33/3 درصد) یعنی بیش از حد متوسط است. علاوهبر این، میزان وابستگی متغیرهای موردنظر در رضایتمندی براساس تحلیل آماری رگرسیون نشان میدهد که عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی بهترتیب: ایجاد روحیه ملیگرایی، احترام برانگیزی نقوش، تاثیر بر تنوع موجود بازار و زیبایی است. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ آزمون گردید که بیانگر حد متوسط پایایی (67/0) است. بدینترتیب، پرسش اصلی تحقیق یعنی میزان رضایتداشتن شهروندان از بهکارگیری نقوش ایرانی در مبلمان پاسخ یافت و تاثیر عوامل مختلف بر میزان رضایتمندی هم تعیین شد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، مبلمان، نقوش ایرانی، مدل کانسی
 • سیدهاشم حسینی، یونس یوسفوند، فرشاد میری صفحه 71
  شهر سیمره، نزدیکترین منطقه ایران کنونی به تیسفون، پایتخت دوران ساسانی در بینالنهرین، یکی از مهمترین شهرهای صدر اسلام در منطقه جنوب غرب ایران محسوب می شود که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. براساس متون تاریخی و نتایج کاوشهای باستانشناسی، این شهر حیات کوتاه مدتی داشته است. از مهمترین یافته های باستانشناسی در آن، تزئینات گچبری این شهر است که بهلحاظ زیبایی بصری، ترکیببندی نقوش و کاربرد نقوش گیاهی و هندسی، از نمونه های کمنظیر این هنر در زمان صدر اسلام بهحساب میآیند. لزوم پرداختن به این موضوع، با نظر به اهمیت این گچبری ها در زمینه انتقال دستاوردهای هنری دوران ساسانی به دوران اسلامی قابل توجیه است؛ بهخصوص در زمینه نقوش تزئینی مورداستفاده در این هنر و همچنین تعیین دقیقتر تاریخ ساخت شهر سیمره که از اهداف اصلی این پژوهش نیز بهشمار میرود.
  کلیه مطالب ارائهشده در این مقاله، بر پایه مطالعات کتابخانهای و مشاهده و بررسی دقیق آثار گچبری مکشوفه از بنای موسوم به مسجد سیمره و مقایسه آن با گچبری های مسجد جامع نائین که از نمونه های شاخص گچبری قرون اولیه اسلامی در ایران است، صورت گرفته است. در راستای اهداف مذکور و پاسخگویی به این سوالات بوده است: میزان تاثیرپذیری نقوش اجراشده در گچبری های سیمره از محیط زیست منطقه و هنر ادوار پیشین ازلحاظ کمی و کیفی به چه صورت بوده است. تقدم و تاخر ساخت گچبری های دو بنای مسجد جامع نائین و مسجد سیمره چگونه بوده است. ضمن معرفی گچبری های بهدستآمده از سیمره، به مقایسه دقیق نقوش آنها با نمونه های موجود در مسجد جامع نائین نیز پرداخته شده است. این مطالعه نشان میدهد که گچبری های این دو محوطه، دارای نکات مشترک بسیاری در زمینه نقشمایه ها و ترکیببندی نقوش هندسی و گیاهی است. بنابراین، نظر به تقدم تاریخی نمونه های مکشوفه از شهر سیمره، احتمال تاثیرگذاری آنها بر گچبری های بناهای دیگر در ایران ازجمله مسجد جامع نائین دور از ذهن نیست.
 • رعنا غفوری ساربانقلی، عباس اکبری صفحه 87
  کشمکش بین دنیای هنر و فنآوری، طی چند دهه اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بهنظر میرسد دلیل آن، افزایش بیوقفه سرعت و قدرت دنیای علم و فنآوری نسبت به دنیای هنر باشد. سپردن تصاویر و آثار هنری به دنیای صفرویکهای ریاضی تاحدودی ماهیت هنر را زیر سوال برده است. از سویی دیگر، نمیتوان قدرت فنآوری را در پروبالدادن به هنر و هنرمند نادیده گرفت. قضاوت در این وادی سخت است، بهویژه با پیدایش هنر دیجیتال که با درخدمتگرفتن سختافزارها و نرمافزارها بهآسانی دنیایی از افکتها و عناصر زیبا را دراختیار تکنسینها قرار میدهد. دنیایی که دستیافتن به آن نیازمند تسلط بر علم و دانش آن فنآوری است. بههرحال، دنیای دیجیتال بهعنوان یکهتاز دنیای مدرن با جذابیتهای مختص خود، رقیب سرسخت هنر سنتی قرار گرفته است. در این نوشتار برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات مبتنیبر روش کتابخانهای، به بررسی تاثیر فنآوری در خلق آثار هنری دیجیتال با تکیه بر رابطه و تعاملات هنر و فنآوری طی چند دهه اخیر بپردازیم. یافته های تحقیق مبین آن است، باوجود آنکه تکنیکها و زمینه های هنری متنوعی به یاری فنآوری دیجیتال بهوجود آمده که هنرمندان را در رسیدن به اثر هنری بدیع و اصیل همیاری میکنند ولی هنرمندان بایستی بهنحوی از آنها در آثارشان استفاده کنند که ایده و هدف اصلی آنها قربانی قابلیتهای فنآوری نشود
  کلیدواژگان: فنآوری، هنر دیجیتال، هنر رایانه، فن و هنر
|
 • Mahin Sohrabi, Efat Aghababaeian Page 1
  Illustrated lithography and cafe painting are the artistic genres related to the Qajar time which resulted from political and social developments and egression of artists from court monopoly and entering of art and artistic works in the public. This time, visualization was carried out according to the new method and artistic facilities and, as always, in connection with Persian classic literature. Their themes were religious and epic themes and, sometimes, romances that showed the taste and beliefs of the public. Using comparative-analytical method, this paper investigates the themes and visual conventions of a number of samples of available artworks in order to understand the visual characteristics of illustrated lithography and the cafe painting and their relationship. Moreover, it tries to answer the following questions: What similarities and differences are there between these two types of painting and how did they influence each other?The attempts of this paper to study comparatively the themes and images in lithography and cafe painting of Qajar time and how cafe painting affected lithography works led to the conclusion that inspiration source of both kinds of painters in Qajar time was the same and the distribution and prevalence of lithography works is one of the factors which triggered the development of visual arts in the middle of Qajar reign because other artists could access such works easily and they influenced many arts like café painting in spite of different style, manner of implementation and technical tools via content proximity and, consequently, common visual elements.The pictures of lithography works and compared paintings are outstanding samples that obviously prove the influence of lithography works’ visualization methods on cafe painting. This study is descriptive-analytical regarding nature and method, and data gathering has been done via library, documental (visual) and observational methods.
  Keywords: themes, visual conventions, illustrated lithography, cafe painting, Qajar art
 • Zahra Bankizadeh* Kouros Samanian Page 15
  This article explores the probable influences of rock spirits of Australian Aborigines on modern European artists in early 20th century and urban graffiti style in early 21st century. The main aim is to reveal the similarities and differences between such petroglyphs and modern art. Thus, reviewing the studies on rock art of Australian Aborigines, we ask if these rock spirits have any influence on the creativity of modern European artists and contemporary Australian urban grafitties and if they are aware of religious characteristics of these paintings. Attempts have been made to examine Australian Aborigine’s rock art and compare such art with contemporary Australian urban graffities and the works of modern European artists. Rock art of Australian Aborigines were formed according to the mythological believes and ritual-religious ceremonies of the Dream Time. Dream Time refers to the time when the world was created by the souls of ancestors. When ancestors were creating the world they drew pictures of the spirits on the rocks. Aborigines restored the first creative energy of their ancestors through rituals. Urban graffiti artists also found a very deep connection between themselves and unknown artists who painted their ancestor spirits on the rocks thousands years ago. Rock spirits of Wandjina was one of the main issues in this regard. In addition to formal effects, they represented these rock spirits in a creative way. Works of modern European artists show evidently some similarities with Australian rock spirits; for example, Moam rock spirits and X-ray painting can be observed in the works of Picasso, Klee, Vifredo Lam and Mirro, although there is no decisive evidence for it. According to different evidence, in early 20th century modern European artists who got tired of old fashioned patterns of classic art revived ancient arts in order to find new ways of creativity. Rock art of Australian Aborigines can be considered as one of the new bases for their creativity. The findings of the research show that although Australian rock arts, Australian urban graffiti and works of modern European artists have some formal similarities, they are different due to differences in time, place and cultural views. This paper is a library research and employs an analytic-descriptive method.
  Keywords: Australian Aborigines, rock spirits, modern artists, urban graffiti
 • Mehrnoush Shafiei Sararudi, Nourodin Karami Page 27
  Mir Emad Alhassani is one of the greatest calligraphers in Iran who elevated Iranian Nastaliq calligraphy to such a high degree that he is considered as the most remarkable Nastaliq calligrapher in the history of this art. Mohammad Assad Alyassari is a well-known Turkish calligrapher who has been mostly under the influence of this Iranian artist and his works enjoy a close similarity to the works of the Iranian artist so that one may sometimes be confused in distinguishing their works. Investigating several works of Mohammad Assad Alyassari, it seems that complete copy has been made from the works of Mir Emad. In this article, two chalipa works of these artists which have a close similarity are studied. It is attempted that the applied rules in creating these two works are extracted according to seemingly evidence. This research is an applied one which has been done descriptively. Data collection has been done via library method and its analysis is qualitative. Since, in a chalipa work, important points and rules are hidden in the structure, the identification of this structure can help to extract correct information from Chalipa and Nastaliq calligraphy. In this regard, by comparing these two works, the writing methods of these two masters are identified and, due to chronological differences between the two works and their performance, the present similarities and differences between them can be considered.
  Keywords: calligraphy, chalipa, structure of calligraphy, composition, geometry in calligraphy, Mir Emad Alhasani Qazvini, Mohammad Asad Alyassari
 • Mohamadjavad Safian, Maryam Talebi Page 37
  Existence philosophy refers to those philosophies the subjects of which are humanistic special existence and their problems are humanistic concerns, especially modern human. The issues like suffering, homelessness, loneliness, death, authority, etc are the most fundamental subjects worth thinking on the part of existence philosophers.Existence philosophy entered into the field of movies gradually and it led to the production of some movies with philosophic content among which the works of Bergman, a Swedish film maker, can be mentioned.Accordingly, the main question of this research is how Bergman has been affected in his works by the thoughts of existence philosophers.The objective of this study is to prove the presence of existentialist themes in Bergman works and explain and interpret such themes in the light of existence philosophers’ thoughts. The applied method in this study is analytical-comparative and data collection has been done via library sources. The results of this study imply that several existentialist themes such as suspicion and faith, god’s silence, relationship with the other, death and fear awareness, church criticism and responsibility are evident in Bergman’s works which indicates the influence of existence philosophers on him.
  Keywords: philosophy, movie, existence, Ingmar Bergman, fear awareness
 • Marzieh Orvaty Aziz Page 47
  The aim of this study is to investigate the stable effect of music on mental health and evaluate simultaneous usage of music and other therapeutic methods for enhancing mental health. This research is amongst causal-comparative researches which employs Independent T, ANOVA and Pearson’s correlation for analyzing data. The statistical population of this study includes artists in the area of music (singers, players and composers) and common people. Thus, using simple random sampling, from among music art schools for girls and boys in Tehran and music unit of IRIB, 78 artists and, from common people, 70 persons were selected. For gathering data Mental Health and Happiness questionnaires were used. The results of this study show that music and style of music have significant effect on happiness and there is correlation between happiness and mental health but music and style of music have no significant effect on mental health. Therefore, in addition to short-term effect, music can have long-term effect and lead to more happiness in people and increase their mental health.
  Keywords: happiness, mental health, music
 • Reza Pasian Kamari, Hasan Rajabali, Mohammadreza Ravande Page 59
  The concept of satisfaction points to a wide range of tendencies and desires for satisfying basic and transcendental needs of human. The aim of this paper is to assess users’ satisfaction with employing Iranian motifs in home furniture in order to analyze the ideas and preferences of citizens in acceptability of designed furniture. Therefore, this study raises the following questions: how much is the satisfaction of users with using Iranian motifs in home furniture and how do different factors affect users’ satisfaction? Due to this aim, current research uses mixed method of research (qualitative and quantitative) based on the interpretive system of inquiry that covers different areas of satisfaction assessment. Thus, after primary study, qualitative data was gathered through focus groups and then questionnaire was developed based on the results of gathered information. Also, Kanasei model was selected as the suitable model for determining users’ preferences and feelings. The statistical population which is divided into experts and citizens comprises 284 cases calculated by Cochran formula and 0.05 error rate. The data was analyzed by SPSS19 software. The results of this study show that the average of citizens’ satisfaction with Iranian motifs is 3.33 which is upper than medium. Furthermore, correlations of satisfaction’s factors based on regression analysis indicate that effective factors on satisfaction are respectively 1) nationalism morale, 2) respectability of motifs, 3) affecting the existent diversity of market and, 4) beauty. The reliability of the questionnaire was tested by Cronbach’s alpha which indicates moderate reliability (0.76). Hence, the main question of this research, i.e. the level of citizens’ satisfaction with using Iranian motifs in home furniture, was answered and the effect of different factors on it was determined.
  Keywords: satisfaction, furniture, Iranian motifs, Kansei model
 • Hashem Hosseini, Younes Yousefvand, Farshad Miri Page 71
  As the closest area in current Iran to Ctesiphon, the capital of Sassanids in Mesopotamia, Seymare city is considered as one of the most important cities of early Islam in the south-western region of Iran. According to historical texts and archaeological excavations, the life of this city was short. Amongst the most important archaeological findings of this city are stucco decorations as rare examples of this art in early Islamic period regarding visual aesthetics, composition of motifs, geometrical and plant designs. The necessity of considering this issue is justifiable with regard to the importance of these stuccoes in the context of transferring the artistic achievements of Sassanid period to Islamic period; especially in relation to decorative designs used in this art and also determining the more precise date of building this city which is one of the main aims of this study. This paper is based on library studies and accurate observation and investigation of discovered stuccoes from the so-called Seymare mosque and comparing them with stuccoes of Jame’ Mosque in Nain which has one of the most significant examples of stucco belonging to early centuries of Islam in Iran. This study raises the following question: how much have the designs of Seymare stucco been influenced quantitatively and qualitatively by the environment and the art of previous times? This study shows that the stuccoes of these two areas have many similarities in terms of motifs and composition of geometric and plant designs. Thus, regarding historical precedence of discovered samples in the city of Seymare, probably they have influenced other Iranian buildings like the Jame’ mosque of Nain.
  Keywords: stucco, early Islam, Seymare, Jame mosque of Nain
 • Reza Ghafouri Sarbangholi, Abbas Akbari Page 87
  Due to increasing developments and high speed in the world of technology, the conflict between art and technology has begun to increase in recent decades. The huge differences between the worlds of technology and arts have led to a great shift in the nature of art and artistic endeavors. On the other hand, we cannot ignore the positive effects of technology on artists and their products. In addition, the computerized effects and specially designing softwares for editing pictures have their own place and significance, helping technicians to a great deal that we cannot simply evaluate them negatively on this matter. With the advent of computer and its use in art, we are now looking forward to the evolution of art. Using computer, artists can create something that was not possible before. Digital art has not only expanded the definition of art but also increased the accessibility of art to the world. However, technology with its own attraction is regarded as one of the main steps in reaching expertise in artistic domains, making digital world the main opponent of traditional arts. Applying descriptive-analytical method and gathering data via library sources, this study aims to define digital arts as one of the new arts in contemporary age and explore the interaction of these two distinct fields, i.e. technology and arts, in recent decades. The findings show that digital world have suitable and unique features for art and artists. Using digital products is by no means problematic provided that the artist maintains the authenticity in his digital works of art. There is a possibility of using digital media to produce more attractive artwork.
  Keywords: technology, digital art, computerized arts, interactions between art, technology