فهرست مطالب

نشریه جاویدان خرد
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1394/04/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هاجر آویش*، قاسم کاکایی صفحات 5-32
  نظریه پلورالیسم دینی رویکرد جدیدی در عرصه دین پژوهی است و با این عنوان در زمان ابن عربی و مولوی مطرح نبوده است، با این حال می توان با تدقیق در آثار و آراء این دو عارف، نظرشان را در خصوص حقانیت ادیان مختلف به دست آورد.
  در این مقاله سعی بر آن است که با مطالعه آثار ابن عربی و مولوی و به روش توصیفی تحلیلی، رویکرد این دو عارف مسلمان را در خصوص مساله حقانیت ادیان مختلف مورد بررسی قرار داده و با نظریه پلورالیسم دینی حقانیت مقایسه کنیم.
  به نظر می رسد که آراء ابن عربی و مولوی، علی رغم داشتن مضامین کثرت گرایانه، تفاوت اساسی با آن دارد. ایشان، با وجود اینکه عقیده دارند که در همه ادیان حقایقی یافت می شود و نمی توان همگی آنان را باطل محض دانست، اما از سوی دیگر معتقدند که دین اسلام دارای بیشترین و کامل ترین حقیقت می باشد. در واقع، ایشان بر اساس مکتب وحدت وجودی خویش، حقیقت را مشکک و دارای درجات مختلف دانسته اند که بالاترین درجه آن در دین اسلام یافت می شود.
  کلیدواژگان: پلورالیسم دینی، حقانیت، تشبیه، تنزیه، ابن عربی، مولوی
 • حجت الله باقری*، سیدمحمود یوسف ثانی صفحات 33-54
  برزخیت را در تفکر ابن عربی می توان به عنوان مبنایی ترین وصف وجود شناختی برای خیال در نظر گرفت به گونه ای که دیگر احکام هستی شناختی خیال به نوعی به این اصل بنیادین برمی گردند. از آنجا که خیال در این بینش به عنوان ساحت و حضرتی از حضرات وجود مطرح می شود جای این سوال هست که از نقطه نظر هستی شناختی، وصف برزخیت به چه نحو در حقیقت خیال ظهور کرده و منشا آن در کجاست؟ در این مقاله با طرح دو مولفه تجلی و اعیان ثابته به عنوان دو رکن از ارکان مابعد الطبیعه ابن عربی، ظهور این برزخیت به وضعیت وجودی اعیان ثابته و ساختار مابعدالطبیعی آنها ارجاع داده خواهد شد؛ به این نحو که چون ساختار وجودی اعیان ثابته از وضعیتی برزخ گونه برخوردار است همین وضعیت در دیگر مراتب تجلی نیز خود را آشکار می کند.
  کلیدواژگان: خیال، تجلی، اعیان ثابته، برزخیت
 • ایرج داداشی*، فرهنگ مظفر صفحات 55-82
  نام میرفندرسکی بیشتر یادآور قصیده یائیه اوست که شهره است و شارحانی، چند شرح بر آن نگاشته و شاعرانی آن را تخمیس و گاه تضمین کرده اند. به دلیل شهرت میرفندرسکی، گاهی ابیات، قطعات، قصاید و رباعیاتی به وی نسبت داده شده است، که به وضوح معلوم است از او نیست. گاهی از سر ذوق و علاقه ابیاتی از شعرای مختلف را حسب حال خود در حواشی کتب و رساله ها نگاشته و متاخرین گمان برده اند که سروده های وی است. برخی از این ابیات به طور مشخص به شعرای دیگر تعلق دارد و شاعر بعضی از این ابیات نیز ناشناخته است و انتساب این اشعار به میرفندرسکی نیاز به تحقیق دارد.
  در این پژوهش، ضمن احصای کتاب شناختی منابعی که، حاوی اشعاری به جز قصیده یائیه از میرفندرسکی، یا منسوب به اوست، کوشش شده تا با اتکای به مضامین مربوط به زندگی و اندیشه میرفندرسکی و با استقصایی ژرف در میان نسخ خطی، ابیاتی پراکنده از سروده های میرفندرسکی معرفی شود؛ که هم از حیث شعر، واجد کیفیت است و هم از حیث مضمون، و هم حالات شاعر را در هنگام سرایش آنها به ویژه در هند و ایران به خوبی بیان کند. این سروده های نویافته که برای نخستین بار است معرفی، تصحیح و تدوین می شود، بی تردید مرز دانش ما را در مطالعات درباره دوره صفویه و زندگانی حکیم میرفندرسکی گسترش می دهد.
  کلیدواژگان: میرفندرسکی، قصیده شکوائیه، قصیده کیمیایی، غزل میرفندرسکی، صفویه
 • احمد عسگری* صفحات 83-118
  طرح ارسطو در مابعدالطبیعه، تحقیق و مطالعه موجود بماهو موجود است، بر این اساس او به تفحص از علل و مبادی موجودات از آن جهت که موجودند می پردازد. او می خواهد معلوم کند چرا موجودات موجودند و موجود بودن برای هر موجودی چیست. ذات و موضوع هر یک به نحوی می تواند مبنای تحلیل وجود قرار گیرد. از طرفی ارسطو با این مشکل مواجه است که ترکیب و ثنویت ذات و موضوع، حداقل در جواهر مادی، واقعی است، از طرف دیگر جوهر که بنابر فرض اصل و مبنای وجود است مقدم و واحد است. در تحلیل و پاسخ به این مساله ارسطو از «قوه» استفاده می کند. آنچه موجود است (موضوع)، و آنچه شیء موجود به واسطه آن موجود است (ذات)، دو امر متباین نیستند، بلکه دو نحوه از وجود یک شیء اند: نحوه وجود بالقوه و نحوه وجود بالفعل. بنابراین اگرچه ترکیب ماده و صورت ترکیب دو جوهر واقعی است، اما این با وحدت جوهر منافاتی ندارد، زیرا یکی فعلیت دیگری است. آنچه در اینجا نهایتا مبنای تحلیل وجود جواهر مادی را فراهم می کند، «قوه» است.
  کلیدواژگان: موجود، جوهر، موضوع، ذات، صورت، فعل، قوه
 • لیلا کیان خواه* صفحات 119-157
  فی اغراض مابعدالطبیعه نام رساله کوچکی از فارابی است که همانند بسیاری از آثار فارابی حجم اندکی دارد؛ ولی علی رغم حجم اندکش حاوی مطالب بسیار مهمی است و نقطه عطفی در تحلیل تعریف و موضوع مابعدالطبیعه محسوب می شود. از آن جا که این رساله تاثیر بسزایی در ارائه تعریف و موضوع مابعدالطبیعه بر نظام مابعدالطبیعی ابن سینا داشته و ابن سینا نیز در زندگی نامه خود نوشتش فهم خود را از غرض کتاب مابعدالطبیعه ارسطو، مرهون مطالعه این اثر می داند، این رساله از شهرت قابل توجهی برخوردار است. شاید بتوان رساله اغراض را زیربنای مابعدالطبیعه سینوی و نیز نظام فلسفه اسلامی دانست.
  این تصحیح انتقادی برای نخستین بار، بر مبنای چهار نسخه خطی برتر موجود در کتاب خانه های ایران صورت پذیرفته که به همراه یک نسخه خطی موجود در کتابخانه راغب پاشای استانبول مبنای تصحیح انتقادی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: فی اغراض مابعدالطبیعه، فارابی، تعریف مابعدالطبیعه، موضوع مابعدالطبیعه، موجود بما هو موجود
 • سید ضیاء موحد* صفحات 159-181
  در این مقاله با طرح دلالت شناسی سول کریپکی، فیلسوف و منطق دان آمریکایی معاصر در باب اسم های خاص و اسم های داستانی، به شرح و نقد آراء اومبرتو اکو فیلسوف، نشانه شناس و داستان نویس ایتالیایی در باب دلالت شناسی اسم های داستانی (fictional names) پرداخته ایم و در این میان، ردپای بعضی از مهم ترین این مباحث یعنی اسم های خاص واقعی را در آثار ابن سینا نشان داده ایم.
  کلیدواژگان: کریپکی، اومبرتو اکو، دلالت شناسی اسم های خاص، دلالت شناسی، اسم های داستانی، جهان های ممکن، ابن سینا
 • محمد ابراهیم نتاج* صفحات 183-204
  کاربرد خیال در مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی عرفان همواره مورد توجه اهل نظر در علوم فلسفی و شهودی بوده است؛ در این میان خیال در تحقق و تبیین بخش عظیمی از مکاشفات پیش روی عارف، نقش اساسی ایفا می کند. سهروردی و ملاصدرا در تبیین این مساله، خیال را به دو قسم متصل و منفصل تقسیم می کنند. خیال متصل یکی از قوای باطنی انسان و نگهدارنده صور خیالی است و خیال منفصل عالمی مستقل است که حد فاصل میان عالم عقل و عالم حس است. از نظر ملاصدرا نفس عارف با سلوک باطنی می تواند توسط خیال متصل با خیال منفصل ارتباط و اتحاد برقرار کرده، صور مثالی را که به خیال متصل تنزل کرده است مکاشفه کند. ثمره این مکاشفه، اتحاد نفس با مشهود خود و علم حضوری به آن است. اما سهروردی گرچه برغم ملاصدرا قوه خیال را مادی می داند و سنخیت میان این قوه با عالم مثال را نمی پذیرد، ولی چون مدرک اصلی صورت های مثالی را نفس می داند، پس تبیین سهروردی از چگونگی تحقق مکاشفه صوری، منطقی خواهد بود.
  کلیدواژگان: سهروردی، ملاصدرا، خیال متصل، خیال منفصل، صور مثالی، مکاشفه صوری، ادراک خیالی
|
 • Hajar Avish*, Ghasem Kakaie Pages 5-32
  The theory of religious pluralism is a new approach in religious studies and wasn’t prevalent in the period of ibnʿArabī and Mawlana Rumī. It is, nevertheless, possible to understand their views on the truth of religions by focusing on their works.In this paper, by appeal to the works of ibnʿArabī and Mawlana Rumī in a descriptive-analytical way, we attempt to evaluate their views on the truth of religions and compare them with the theory of religious pluralism.It appears that their views have some pluralistic contents, although they have significant difference with it. Despite their belief that some truth can be found in all religions and can’t be treated as wholly false, but on the other hand they maintain that Islam includes the most complete truth. In fact according to pantheism, they consider truth as comprising various degrees which the highest degree of it can be found in Islam.
  Keywords: Religious pluralism, Truth, Analogy, Transcendence, ibnʿArabī Mawlana Rumī
 • Hojatollah Bagheri*, Seyyed Mahmoud Yosef Sani Pages 33-54
  Intermediary in ibnʿArabī’s view, is the most basic ontological attribute for imagination in a way that other ontological attributes of imagination can be reduced to this principle. Since in this view, imagination is domain and the present of existential presents of god, it might be asked from ontological point of view how intermediary has manifested in the reality of imagination and where is its origin? In this paper, by appeal to two components, i.e. eternal essences and manifestation as two basic principles of ibnʿArabī’s metaphysics, the manifestation of intermediary will be reduced to the existential status of eternal essences and the metaphysical structure of them in a manner that since the existential status of eternal essences has an intermediary-like status, the same status will be appeared in other degrees of manifestation.
  Keywords: Imagination, Manifestation, Eternal essences, Intermediary
 • Iraj Dadashi*, Farhang Mozaffar Pages 55-82
  The name of Abulqāsim Mīr Findiriskī, the Safavid philosopher, is more reminiscent of his famous ode known as Qaṣīda-ye Yā'īyya. Some authors have written commentaries on this work and again some poets have quinted it. Due to Mīr Findiriskīs's fame, some poems are attributed to him at times, but clearly we know that such attributions are incorrect. Mīr Findiriskī has written some other poems on the margin of his treatises and this has led some scholars to assume that these poems belong to him, an assumption that we shall refute. A group of these poems belong to poets whose lives and works are known to us while there are others that are composed by unknown poets. Thus, the attribution of these poems to Mīr Findiriskī requires further investigation. In this paper, we compile both the complete corpus of his poetry as well as those poems attributed to him. We attempt to introduce his scattered poems by appealing to his life and thoughts and thoroughly studying manuscripts. These poems, which are edited and introduced for the first time, can shed light on Mīr Findiriskī's life in Iran and India, inform us about his spiritual state at the time the composition of these poems and broaden our knowledge of the Safavid period.
  Keywords: Mīr Findiriskī Alchemical ode, Safavid
 • Ahmad Asgari* Pages 83-118
  Aristotle's project in Metaphysics is to investigate being, qua being. He searches the principles and the causes of beings as such. He intends to explain why the beings exist, and what does existence for each being. Both essence and substratum can provide a basis for explaining the existence in different way. The problem Aristotle has faced here is that on the one hand the combination of essence and substratum is real at least in material substances, on the other hand substance which is basis for existence is supposed to be unitary and prior. In analyzing and answering to this problem Aristotle uses potentiality. The thing which exists, i.e. substratum and the thing that a being comes into existence by it, i.e. essence are not disparate, rather they are two modes of one thing: mode of being potential and actual. Thus, although the combination (of matter and form) is real, it does not contradict with the unity of substance, since one is the actuality of the other. What provides us with the response to explain the existence of the material substances is "potentiality".
  Keywords: Being, Substance, Substratum, Essence, Form, Actuality, Potentiality
 • Leila Kiankhah* Pages 119-157
  "the Goals of Metaphysics" is a philosophical treatise of Fārābī which is short like the other works of his. Although it is a short one, it consists of prominent matters and can be deemed to be a turning point in the analysis of the definition and the subject matter of metaphysics. Since this treatise had a great influence on representing the definition and the subject matter of metaphysics in metaphysical system of Avicenna and he himself acknowledges in his autobiography his debt to it in understanding the goal of Aristotle's metaphysics, it became strikingly well-known. Perhaps this treatise can be deemed as a principle of Avicenna's metaphysics and Islamic philosophy.This critical edition has been done on the basis of 5 manuscripts. 4 of them preserved in Iranian libraries and 1 preserved in "Raghib Pasha" library in Turkey.
  Keywords: the Goals of Metaphysics, Fārābī Definition of metaphysics, The subject of metaphysics, Being qua being
 • Seyyed Zia Movahed* Pages 159-181
  My aim in this paper is to show an inconsistency in Umberto Eco's semantic of fictional names as presented in his latest book: Confessions of a Young Novelist. To prepare the ground for my intervention, I first of all give a summary of Kripke's view on proper and fictional names, then I retrieve and record Ibn-Sina's view on proper names as purely denotative and his version of so-called causal theory of proper names. At the end I show, hopefully, a way out of Eco's seemingly conflicting views.
  Keywords: Ibn, Sina, Kripke, Umberto Eco, Proper names, Fictional names, Semantics, Possible world
 • Mohammad Ebrahim Nattaj* Pages 183-204
  The application of imagination in ontological and epistemological debates of mysticism is always the center of researchers’ attention in philosophical and intuitive knowledge. Among them, imagination has a great role in realization and explanation of many unveilings of mystic. In explaining this issue, Suhrawardī and Mulla Ṣadrā have divided the imagination into conjoined and separated. Conjoined imagination is one of the human’s intrinsic force and the sustainer of imaginative forms and separated imagination is an independent world which is between the world of intellect and the world of sense. In Mulla Ṣadrā’s view, the mystic’s soul by an inner conduct can be united with the separated imagination through conjoined imagination and unveil the ideal forms which have been descended to the conjoined imagination. The outcome of this unveiling is the unity of the soul with its object of witnessing and having an immediate knowledge of it. Suhrawardī considers imagination as a material force and doesn’t embrace the cognation of this with the Idea. But since he believes soul is the main perceiver of Ideal forms, therefore his explanation of the realization of formal unveiling is logical.
  Keywords: Suhrawardī Mulla Ṣadrā Conjoined imagination, Separated imagination, Ideal forms, Formal unveiling, Imaginative perception