فهرست مطالب

فرآیند نو - پیاپی 50 (تابستان 1394)
 • پیاپی 50 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی ترویجی
 • سید امیر حسین زمزمیان، احسان ایمانی، محمد پازوکی صفحه 5
  در این مقاله یک تحقیق تجربی برای مطالعه ویژگی های انتقال حرارت توسط جریان نانوسیال در داخل لوله های بیضوی تحت شار حرارتی ثابت انجام شده است. نانوسیال با غلظتهای وزنی مختلف ذرات شامل 0.2، 0.5، 1 و 2 درصد استفاده شده است. بخش تست توسط یک کویل که با هیتر الکتریکی پیچیده شده بدور آن برای تولید شرائط شار حرارتی ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از جریان انتقال حرارت جابجائی سیالات در داخل لوله های با سطح مقطع مدور و بیضی شکل، نشان می دهد که با افزایش شار حرارتی و سرعت جریان، ضریب انتقال حرارت جابجائی افزایش می یابد. همچنین مشاهده گردید که با استفاده از جریان نانوسیالات به جای استفاده از سیال پایه یعنی روغن انتقال حرارت و استفاده از لوله های بیضی شکل به جای لوله های با سطح مقطع مدور باعث افزایش انتقال حرارت جابجائی می شود.
  کلیدواژگان: نانوسیال، انتقال حرارت، جابجایی اجباری، روغن، هدایت حرارتی
 • مسلم شهامت پور، سید مصطفی طباطبائی قمشه، مسعود نعمت الهی، محسن ملکی دوززاده صفحه 12
  در این مطالعه پس از شبیه سازی واحد تقطیر اتمسفریک 75 پالایشگاه نفت آبادان با استفاده از نرم افزاراسپن هایسیس ویرایش 3.2 عمل بهینه سازی به منظور کاهش محصول ته ماند به کمک داده های شبیه ساز و کمک از نرم افزارهای دیزاین اکسپرت و متلب انجام شده و سپس نتایج و متغیرها را آنالیز نموده و نتایج حاصل از بهینه سازی با سه مقدار متفاوت خوراک بر روی مدل مورد نظر به اجرا در آمده و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. تاثیر شش متغیر عملیاتی بر روی درصد محصول ته ماند برج به عنوان تابع هدف مورد بررسی قرار گرفته که این پارامترها با تجزیه و تحلیل سطح پاسخ با توجه به اصول طراحی مرکب مرکزی، با به حداقل رساندن تابع هدف بهینه سازی می شوند و یک مدل ریاضی برای ارتباط از درصد محصول ته ماند و پارامترهای عامل در بهینه سازی به دست آمده است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، برج تقطیر، تقطیر نفت خام، پارامترهای عملیاتی، طراحی آزمایش
 • صبا کریمی، احمد توسلی صفحه 25
  کاتالیست های مولیبدن قلیایی با درصد مولیبدن 5/2، 5، 10، 15 و 20 و نسبت مولیبدن به پتاسیم 875/1 بر روی نانو لوله کربنی جهت بررسی عملکرد کاتالیست با تغییر اندازه ذرات به روش تلقیح سنتزشدند. کاتالیست ها در oC 330و 18 بار در حضور هیدروژن و مونوکسیدکربن (نسبت 2 به1)، جهت سنتز الکل ها تست شدند. محصولات جمع آوری شده توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز شدند. کاتالیست ها با روش های BET، TPR، XRD، H2-Chemisorption و TEM ویژگی سنجی شدند. در کاتالیست با اندازه ذرات کوچک تر اکسید Mo-k بیشتری تولید شده و احیای آن براساس TPR در دمای پائین تر انجام شد با افزایش درصد وزنی مولیبدن و در نتیجه افزایش اندازه ذرات از حدود 3 به 2/9 نانومتربر اساس داده های TEM و H2-Chemisorptin، گزینش پذیری متانول از %5 به 26% افزایش یافته و گزینش پذیری اتانول از 95% به 74% کاهش می یابد و نتایج نشان دهنده تاثیر اندازه ذرات مولیبدن بر عملکرد کاتالیست است.
  کلیدواژگان: مولیبدن، اندازه ذرات، گزینش پذیری، اتانول
 • سهراب فتحی، مرتضی سهرابی، کاووس فلامکی صفحه 39
  در این مقاله تبدیل متانول به بنزین توسط اصلاح خواص کاتالیست زئولیتی ZSM-5 بررسی می گردد. به منظور افزایش اسیدیته و بالا بردن تولید محصولات در محدوده نقطه جوش بنزین، کاتالیست Na-ZSM-5 که دارای Si/Al برابر 20 می باشد، ابتدا به فرم پروتونه در آمده (H-ZSM-5) و سپس در دمای oC 75 در مجاورت محلول های Na2CO3 با غلظت های 05/0، 1/0 و 2/0 مولار قرار می گیرد. نتایج آنالیز XRF نشان می دهد که Si/Al به میزان قابل توجهی برای نمونه های اصلاحی کاهش یافته است. در کاتالیست اصلاح شده با محلول 1/0 مولار Na2CO3 نسبت Si/Al حدود 38 درصد نسبت به کاتالیست اولیه کاهش یافته است. آنالیز BET نشان می دهد سطح ویژه کاتالیست های اصلاحی اندکی نیز افزایش یافته است نتایج آزمایش های ارزیابی فعالیت کاتالیست نیز نشان می دهد که کاتالیست اصلاح شده با محلول 1/0 مولار Na2CO3 دارای بیشترین گزینش پذیری و بازدهی نسبت به هیدروکربن های در محدوده نقطه جوش بنزین (C5+) می باشد.
  کلیدواژگان: کاتالیست ZSM، 5، اصلاح کاتالیست، Si، Al، تبدیل متانول به بنزین
 • احد قائمی، شاهرخ شاه حسینی، علی اکبر خوشمرام صفحه 49
  در این تحقیق، جذب گازهای دی اکسیدکربن و سولفید هیدروژن در فرآیند شیرین سازی گاز مدلسازی و شبیه سازی شده است. در مدل ارائه شده برای محاسبه شار انتقال جرم با در نظر گرفتن تمامی واکنش ها از مدل فیلمی استفاده شده است. معادلات حاصل از مدل سازی فرآیند شامل مجموعه معادلات انتقال جرم، حرارت و هیدرودینامیک فرآیند بوده که منجر به معادلات دیفرانسیلی پاره ای و معمولی گردید. برای حل این معادلات در جهت محور برج انفصال سازی انجام گرفته و معادلات بصورت همزمان توسط روش خطوط حل شده اند. نتایج مدل با داده های تجربی واحد شیرین سازی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده به خوبی رفتار فرآیند را با دقت بالا پیش بینی می نماید. درصد متوسط خطای مدل برای فرآیند شیرین سازی 5.06 درصد با 100 مرحله غیرتعادلی بدست آمد.
  کلیدواژگان: شیرین سازی، دی اکسیدکربن، سولفید هیدروژن، مدلسازی دینامیکی، شبیه سازی
 • کیانوش شجاع، میثاق کرامتی، حسین بیکی صفحه 67
  یکی از روش های صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه ها در برج های تقطیر سه و یا چندجزئی، استفاده از برج های دیواره میانی است. برای جداسازی دی متیل اتر از آب و متانول از دو برج تقطیر استفاده می شود، که به منظور کاهش مصرف انرژی می توان بجای آنها از یک برج تقطیر دیوار میانی استفاده کرد. در این مقاله ساختار دیوارمیانی برای جداسازی دی متیل اتر از آب و اتانول شبیه سازی شد و با دو برج تقطیر معمولی مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن بود که ساختار برج دیوار میانی در میزان خلوص محصول جانبی متانول تاثیر مثبتی را به همراه دارد. در این ساختار کاهش بار حرارتی برای چگالنده ها حدود %24 و برای ریبویلرها حدود %7 مشاهده شد.
  کلیدواژگان: برج های دیواره میانی، دی متیل اتر، بار حرارتی، محصول جانبی
 • مریم السادات سیدی، منوچهر بهمئی، امیر فرشی صفحه 76
  گوگردزدایی اکسایشی از نفت سفید تصفیه نشده با مقدار گوگرد اولیه 3/0% با مخلوط آب اکسیژنه / اسید استیک یا اسید فرمیک مطالعه شده است. اثرات پارامترهای عملیاتی شامل دما و زمان واکنش،نسبت مولی: مول اکسیدان بر مول گوگرد(no/ns)، مول اسید بر مول گوگرد(nacid/ns) بر روی گوگردزدایی بررسی شده است. نتایج نشان داد در شرایط بهینه حذف گوگرد از نفت سفید با سیستم های اکسیداسیون اسید فرمیک 96 %، اسید استیک %94و مقدار گوگرد باقی مانده به ترتیب ppm114، ppm 191 بدست آمده است. بهینه سازی پارامترهای عملیاتی واکنش نتایج زیر را داشت: زمان واکنش 30 دقیقه، درجه حرارت 0C 60، نسبتهای مولی اکسنده به گوگرد 25 و نسبت مولی اسید به گوگرد 60 نتایج نشان داده که با افزایش دمای واکنش و افزایش مقدار نسبتهای مولی)-15-40 (no/ns و) 20-80، nacid/ns (گوگردزدایی افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: گوگردزدایی اکسایشی نفت سفید، اسید استیک، اسید فرمیک
 • علمی کاربردی
 • ماهرخ مختاران، رضا دهدری صفحه 91
  هدف از این پژوهش شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در شرکت ملی پالایش و پخش بوده و روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی می باشد. در این پژوهش، از مدل دنیسون استفاده شده که فرهنگ سازمانی را بر اساس 4 بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، فرهنگ سازمان بر اساس مدل دنیسون در شرکت ملی پالایش و پخش در ابعاد چهارگانه در حد متوسط و بالاتر از متوسط قرار گرفته است. با این وجود در برخی از شاخصها از جمله «تیم گرایی»، «توسعه قابلیتها»، «انسجام» و «مشتری مداری» نیازمند بهبود است. نتایج بدست آمده از نرم افزار لیزرل نشان دهنده برازش مناسب مدل تحقیق بوده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، درگیر شدن، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت
|
 • Ehsan Imani, Mohammad Pazouki Page 5
  An experimental investigation has been carried out to study the heat transfer characteristics of nanofluid flow inside elliptical tubes under constant heat flux. Nanofluids with different particle weight concentrations of 0.2, 0.5, 1 and 2% are used. The test section was heated by an electrical heating coil wrapped around it to produce constant heat flux condition. The results obtained for the convective heat transfer of flow inside round and elliptical tubes indicate that by increasing the heat flux and the flow rate, the convective heat transfer coefficient is increased. Also, it was observed that using nanofluid flow instead of heat transfer oil flow and applying elliptical tubes instead of round tube will enhance the convective heat transfer.
  Keywords: Nanofluid, Heat transfer Oil, Elliptical tubes, Constant heat flux, Viscosity
 • Moslem Shahamatpour Page 12
  In this research, after simulating the Abadan refinery׳s atmospheric distillation unit 75 by using Aspen Hysys 3. 2 software, optimization is done using simulator data and Design Expert & Matlab softwares for decreasing the residue product, then results and parameters are analyzed and results which obtained from optimization will be ran in model with three different amount of feed rate. The effects of six operating parameters on the percentage of residue production were investigated. These parameters were further optimized by response surface analysis according to the principles of central composite design (CCD), with the minimization of residue percent as the objective. and a mathematical model for the correlation of percentage of residue production and operating parameters was established in the optimization.
  Keywords: Optimization, distillation column, crude distillation, operating parameters, design of experiment
 • Saba Karimi Page 25
  Up to 20wt% of Mo is added to the CNTs by impregnation method in order to study the particle size effect on catalyst performance. The ratio of Mo/K is fixed at 1.875. The performance of the catalysts was assessed in a micro-reactor at 330oC, 18 bars and H2/CO=2. Catalysts were characterized using different methods including TEM BET, XRD, TPR and H2 chemisorption. According to TPR results smaller particles produce Mo-k oxides which reduced in lower temperature. Increasing Mo particle sizes,based on TEM and H2-Chemisorption results, ethanol selectivity decreased from about 95% to 74% and methanol selectivity increased from 5% to 26%. These results could be attributed to particle size effect on catalytic performance.
  Keywords: molybdenum, particle size, selectivity, Ethanol
 • Sohrab Fathi, Morteza Sohrabi, Cavus Falamaki Page 39
  In this study converting of methanol to gasoline was investigated over the modified ZSM-5 zeolite catalyst. The gasoline range boiling point hydrocarbons produce by increasing the catalytic acidity. For promoting the catalyst acidity, at the first Na-ZSM-5 catalyst (Si/Al=20) converted to H-ZSM-5 and after that the sample treated with 0.05, 0.1 and 0.2 molar of Na2CO3 solution at 75 ℃. XRF analysis indicated that Si/Al ratio for the modified samples were decreased noticeably. For example, Si/Al ratio for the modified catalyst with 0.1 M of Na2CO3 solution decreased about 38% relative to the parent catalyst. BET analysis results showed that in the modified samples specific surface was increased slightly. The catalytic evaluation results indicated that the sample modified with 0.1 M of Na2CO3 solution have the maximum selectivity and yield of gasoline range hydrocarbons (C5+).
  Keywords: ZSM, 5 catalyst, Modification of catalyst, Si, Al, Methanol to gasoline
 • Ahad Ghaemi Page 49
  In this work, the absorption of hydrogen sulfide and carbon dioxide was modeled and simulated in the gas sweetening process. In the model, chemical reactions were considered in the film model. Mass transfer fluxes were calculated for H2S and CO2 using steady state and unsteady state film model respectively. In the development model, effect of ionic and molecular species on mass flux was considered. The model equations including mass transfer and heat and hydrodynamic equations that are in ordinary and partial differential equations form. The equations were solved simultaneously suing finite difference and method of lines method. The simulation result was compared with experimental data of gas sweetening unit. The result showed that the model was predicted rigorously behavior of the process. The deviation average percent of the sweetening process was 5.06 with 100 nonequilibrium stages.
  Keywords: Gas sweetening, CO2, H2S, dynamic modeling, Simulation
 • Kianoosh Shoja, Misagh Keramati, Hossein Beiki Page 67
  Use of dividded wall column was one of the methods to save energy consumption and costs in multicomponents distillations. For separation of dimethyl ether from methanol and water, two distillation column were used. To reduce the energy consumption, dividded wall column can be used instead of two distillation columns. In this paper, a divided wall column was simulated and compared with a conventional distillation tower for an industrial case. The results showed that the divided wall column structure has a beneficial outcome in the product’s purity (methanol). In divided wall column structure, the heat load of the condenser and reboiler was reduced to about 24% and 7%, respectively.
  Keywords: Divided wall columns, Dimethyl ether, Heat load, By, product
 • Maryam Sadat Seyedi, Manouchehr Bahmaei, Amir Farshi Page 76
  Oxidative Desulfurization of untreated kerosene with sulfur content of 0.3% with mixture of hydrogen peroxide / acetic acid or formic acid was studied. The effects of operating parameters such as temperature, reaction time, molar ratio: of oxidant to sulfur (no / ns), and acid to sulfur (nacid / ns) on desulfurization were checked. results showed that the optimal conditions for the removal of sulfur from kerosene is 96% with formic acid oxidation systems and is 94% with acetic acid and sulfur are reminded in order of 114 ppm and 191 ppm respectively. Optimization of operating parameters on the reaction have the following
  Results
  30 min reaction time, temperature 60 0C, oxidant molar ratio to sulfur 25 and acid molar ratio to sulfur 60. The results shows that with increasing reaction temperature and increasing the value of molars ratio (no / ns,15-40) and (n acid / ns,20-80) desulfurization increased.
  Keywords: Oxidative Desulfurization of kerosene, acetic acid, formic acid
 • Mahrokh Mokhtaran, Reza Dehdari Page 91
  The aim of this study is Understanding organizational culture based on Denison Model in National Iranian Oil Refining and Distribution Company.And survey methods applied and the descriptive nature of data collection. In this study, the Denison model than newer and more complete models to be used in a corporate culture based on 4 involved in the work, consistency, adaptability and mission or the mission is evaluated. A questionnaire was used to collect data. After analyzing the data, the Denison organizational culture based on the National Refining and Distribution Company in four dimensions are average and above average. However, a number of indicators such as "team-oriented", "develop capabilities," "integrity" and "customer" needs improvement. The results of the research model was a LISREL software represents a good fit.
  Keywords: Organizational culture, involvement, consistency, adaptability, mission