فهرست مطالب

 • پیاپی 135 (شهریور 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • امیرحسین کریمی *، فرزاد ناظم، خسرو پیری صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  استفاده از فعالیت های بدنی و گیاهان دارویی برای درمان بیماری های رواشناختی از جمله اضطراب و استرس سال هاست سابقه دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین هوازی و تزریق عصاره گل سفید ختمی با استرس صوتی بر میزان اضطراب موش های صحرایی نر ویستار بود.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 35 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 57/ 20±8/ 170گرم، به طور تصادفی به پنج گروه شامل استرس صوتی (7 =n)، تمرین + استرس صوتی (7 =n)، عصاره ختمی + استرس صوتی (7 =n)، استرس صوتی +تمرین +عصاره ختمی (7 =n) و کنترل (7= n) تقسیم شدند. آزمودنی ها در معرض استرس صوتی صدای ضبط شده ترافیک 15±100 دسی بل 60 روز، روزی5 ساعت و تمرین هوازی به صورت پنج روز در هفته و به مدت 60 روز قرار گرفتند. تزریق عصاره گل سفید ختمی به میزان 500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن (IP)، سی دقیقه قبل از تست 5 دقیقه ای ماز صورت گرفت. از آزمون های تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبیLSD برای مقایسه گروه ها و بررسی معنی داری یافته ها استفاده گردید.
  یافته ها
  نشان دادکه میزان اضطراب در گروه های (تزریق عصاره گل ختمی سفید+ تمرین هوازی+ استرس صوتی) و (تمرین هوازی + استرس صوتی) کمتر و گروه استرس صوتی بیشتر از گروه کنترل (0/01>p) بود.
  نتیجه گیری
  تمرین هوازی و تزریق عصاره ختمی میزان اضطراب ناشی از استرس صوتی را جبران کرده است که در این میان نقش تمرین هوازی بیشتر از عصاره ختمی سفید بوده است.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، عصاره گیاه گل سفید ختمی، استرس صوتی، اضطراب، سروتونین
 • مهدی شاهرخی *، هیمن ابراهیمی، رامین بلوچی، رسول اسلامی صفحات 9-17
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر میزان درد و استقامت عضلات ناحیه شکم و پشت در افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک بود.
  روش کار
  30 بیمار مرد و زن مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک (16/5±3/51=سن) در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند (15= n). گروه تجربی به مدت 6 هفته تمرینات پیلاتس و گروه کنترل درمان های رایج را دریافت کردند. برای ارزیابی متغیرها از پرسشنامه درد (VAS)، آزمون استقامت فلکشنی تنه برای استقامت عضلات شکم و آزمون اصلاح شده بیرینگ سورنسون برای استقامت عضلات پشت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 6 هفته تمرینات پیلاتس باعث کاهش معنی دار میزان درد (0/001=p)و افزایش معنی دار استقامت عضلات شکم (0/001=p) و استقامت عضلات پشت (0/001=p) گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد.
  نتیجه گیری
  تمرینات پیلاتس در بهبود درد و افزایش استقامت عضلات ناحیه شکم و پشت در افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک موثر بوده است. از این رو، احتمالا تجویز با احتیاط تمرینات پیلاتس در این افراد می تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات پیلاتس، کمر درد مزمن، فتق دیسک
 • مهدیه قیاثی، محسن شیخ حسن، رضا طباطبایی قمی، ناصر کلهر* صفحات 18-28
  زمینه و هدف
  هرچند وجود سلول های پیش ساز در سطح مفصلی غضروف مشاهده شده است ولی به علت عدم دسترسی به منبع خون رسانی، این بخش توانایی ناچیزی در ترمیم دارد. در گذشته مهندسی بافت غضروف به طور عمده بر اساس جمع آوری سلول های غضروفی از سطح مفصل، کشت آن ها در محیط آزمایشگاه روی داربست های قابل جذب مثل پلی گلیکولیک اسید و پیوند اتولوگ آن بوده است. اخیرا با توجه به مشکلات در جمع آوری سلول های مذکور، استفاده از سلول های بنیادی جهت تولید سلول های غضروفی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله عوامل مهم در این موفقیت، استفاده از داربست های مناسب با خواص مکانیکی و زیستی فوق العاده جهت فراهم آوردن یک محیط رشد بهینه و شرایط مناسب تمایززایی سلول های بنیادی می باشد. در این تحقیق به ارزیابی کارایی سه داربست ((Fibrin glue(FG) و آلژینات و (poly lactic-co-glycolic acid (PLGA در ایجاد محیط مناسب جهت رشد سلول های بنیادی مزانشیمی پرداخته شد.
  روش کار
  در این مطالعه، پس از آماده سازی سه داربست FG و آلژینات و PLGA و جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی، این سلول ها به طور جداگانه بر روی این سه داربست کشت و تمایز داده شد و پس از گذشت 2 هفته از تمایز سلول ها بر روی داربست ها، بررسی بیان ژن های کندروژنیک در هر یک از داربست ها توسط Real time PCR انجام پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فیبرین گلو بالاترین بیان را در ژن های کندروژنیک نسبت به دیگر داربست ها دارا بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل، به نظر می رسد استفاده از داربست های طبیعی همچون فیبرین گلو می تواند به عنوان محافظی به منظور تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی برای توسعه استراتژی های کارا و جدید در مهندسی بافت و طب ترمیمی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهندسی بافت، FG، آلژینات، PLGA، سلول های بنیادی مزانشیمی
 • فرزانه برفه ئی، مسعود صالحی *، ایرج نجفی صفحات 29-37
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت با گسترش روزافزون و بار سنگینی که در نتیجه کنترل و درمان عوارض به مردم و کشور تحمیل می کند به یکی از چالش های مسئولین درمانی و دولتی تبدیل شده است. از این رو پیشگیری از بروز و پیشرفت آن در اولویت قرار می گیرد که این امر تنها با شناسایی عوامل موثر و کنترل آن ها امکان پذیر است. این مطالعه درصدد پیش بینی ابتلا به دیابت بر اساس برخی متغیرهای موثر با کمک روش شبکه های عصبی مصنوعی است.
  روش کار
  این مطالعه که در سال 93 و با کمک نرم افزارهای R2.14.0 و SPSS21 انجام گرفت، بر روی نمونه ای شامل 13423 نفر از شرکت کنندگان در طرح بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال 86 انجام شده است. سن افراد بالای 25 سال بوده و هیچ کدام دیابت کنترل شده نداشته اند. برای بررسی این داده ها از مدل شبکه عصبی مصنوعی سه لایه استفاده شد و برای انتخاب بهترین مدل از سطح زیر منحنی راک (AURC) و صحت پیش بینی استفاده شده است. هر دو تابع فعالیت در این مدل سیگموئید بوده است.
  یافته ها
  مدل شبکه عصبی مصنوعی سه لایه با معماری (53:20:2) با سطح زیر منحنی راک 7 /72 درصد و صحت پیش بینی آموزش 92 درصد و صحت پیش بینی آزمون 6/ 91 درصد بهترین مدل شناخته شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به عدم نیاز مدل شبکه عصبی مصنوعی به پیش فرض های معمول روش های کلاسیک آماری و صحت پیش بینی بالای مدل شبکه عصبی مصنوعی (53:20:2) پیشنهاد می شود از این مدل برای پیش بینی ابتلا به بیماری دیابت استفاده شود.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، دیابت، سطح زیر منحنی راک
 • صلاح عزیزی *، محمدرضا سمرقندی صفحات 38-52
  زمینه و هدف
  پنتاکلروفنل (Pentachlorophenol) یک ترکیب آلی و جزو آلاینده های متقدم و سرطان زا است. استفاده گسترده PCP در جهان، آلودگی های زیادی را در آب و خاک ایجاد کرده است. هدف این مطالعه بررسی کارایی حذف پنتاکلروفنل با استفاده از فرایند ZnO/UV و ارزیابی تاثیر پارامترهای موثر در حذف آن می باشد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع بنیادی-کاربردی می باشد که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. فاکتورهای مختلف شامل pH، غلظت پنتاکلروفنل و دوز نانوذرات در زمان تماس مختلف در حذف پنتاکلروفنل بررسی شدند. سنجش مقدار پنتاکلروفنل در نمونه ها با استفاده از دستگاه HPLC و بررسی گروه های عملکردی بر روی جاذب با FTIR انجام شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.16 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با کاهش pH، کاهش غلظت پنتاکلروفنل و افزایش مقدار نانوذره راندمان حذف پنتاکلروفنل افزایش می یابد (89 درصد برای 3 =pH در مقابل 60 درصد برای 9 =pH). ااز نتایج XRD و SEM مشخص شد که قطر نانوذرات اکسیدروی 20 نانومتر است. اشعه UV به تنهایی تاثیر کمی در حذف پنتاکلروفنل داشته و تابش آن بر روی نانوذرات راندمان حذف پنتاکلروفنل را تا حدود 90 درصد افزایش داد. سینتیک واکنش از مدل Langmuir- Hinshelwood و جذب پنتاکلروفنل (در 30 دقیقه اول فرایند بدون حضور UV) از مدل ایزوترم فروندلیخ تبعیت می کند. آنالیز FTIR نشان داد که گروه های عاملی OH و کربوکسیل نقش مهمی در جذب پنتاکلروفنل دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل می توان از فرایند ZnO/UV در شرایط اسیدی به عنوان روشی موثر در حذف پنتاکلروفنل از منابع آبی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تجزیه فتوکاتالیستی، پنتاکلروفنل، اکسید روی، اشعه فرا بنفش
 • محمد مهدی قلیان، رضا رضایی مکرم *، محمد امین حجازی، محمود صوتی خیابانی، حامد همیشه کار، فاطمه زنده بودی، فاطمه کیوانی صفحات 53-65
  زمینه و هدف
  برای کاهش هزینه های تولید محصولات میکروبی در صنعت، بهتر است از محصولات فرعی یا ضایعات کشاورزی استفاده کرد. فرا صوت با توان پائین می تواند نفوذپذیری غشا و سرعت انتقال مواد را بهبود بخشیده و رشد و تولید مثل سلول ها را بهینه کند. با توجه به راندمان بالای ساکارومایسس سرویزیه در صنعت تخمیر، در این پژوهش اثر امواج فراصوت و همچنین استفاده از آب پنیر به عنوان سوبسترای جایگزین سوبستراهای کربوهیدراتی، بر میزان رشد ساکارومایسس سرویزیه مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این تحقیق از مخمر ساکارومایسس سرویزیه (5269 (PTCC استفاده شد. بهینه سازی میزان رشد مخمر در محیط کشت PDB فرموله شده با آب پنیر با اعمال امواج فراصوت با سه توان (2، 6 و 10 وات) در مدت زمان های مختلف (10، 20 و 30 ثانیه) به محیط حاوی مخمر بررسی گردید. میزان توده سلولی پس از فرآیند تخمیر برای نمونه ی شاهد و تیمار شده اندازه گیری شد.
  یافته ها
  شرایط عملکرد بهینه حاصل از روش RSM، توان فراصوت 6 وات، زمان اعمال فراصوت 20 ثانیه و افزودن 10 درصد گلوکز بود. نتایج نشان داد که امواج فراصوت (با توان 6 وات و زمان 30 ثانیه) در محیط حاوی آب پنیر، سبب افزایش چشمگیری در میزان رشد مخمر (از 8/ 14 گرم به 6/ 64 گرم) شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که با اعمال امواج فراصوت با توان پایین می توان بازدهی فرآیندهای تخمیر را تا حدود 4 برابر افزایش داد، هم چنین با استفاده از ترکیبات مغذی موجود در آب پنیر، محیطی جدید جهت افزایش بازدهی محصولات تخمیری ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: محصولات تخمیری، آب پنیر، امواج فراصوت
 • اکرم جعفری* صفحات 66-74
  زمینه و هدف
  تحقیقات اخیر پیشنهاد می کنند که ممکن است آدیپونکتین در متابولیسم استخوان نقش داشته باشد. با این حال اطلاعات کمی درباره اثر انجام ورزش بر این ارتباط وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین آدیپونکتین و تراکم استخوان مردان فعال و غیرفعال 50-70 ساله است.
  روش کار
  این تحقیق یک مطالعه تحلیلی است. 30 مرد فعال و 30 مرد غیرفعال 50 تا 70 ساله در تحقیق حاضر شرکت کردند. تراکم استخوان ران و مهره های کمر به روش(DXA (Dual-energy X-ray absorptiometry و مقدار آدیپونکتین پلاسمایی به روش الایزا اندازه گیری شد. همچنین از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  مقدار تراکم استخوان ران، مهره های کمر و آدیپونکتین در گروه فعال به طور معناداری بیشتر از گروه غیرفعال بود (05/ 0>p). همچنین بین مقدار آدیپونکتین و تراکم استخوان رابطه منفی معناداری در هر دو گروه مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  شرکت منظم در تمرینات ورزشی می تواند باعث افزایش تراکم استخوان و نیز مقدار آدیپونکتین در مردان 50-70 ساله شود، اما به نظر می رسد که بر رابطه منفی بین آدیپونکتین و تراکم استخوان تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، مردان فعال و غیرفعال، ورزش، پوکی استخوان
 • محمد باقر غیور، آرش عبدالملکی، مسعود فریدونی* صفحات 75-88
  در جراحت های شدیدی که منجر به تخریب بخشی از اعصاب محیطی می شوند ترمیم خودبه خود انجام نگرفته و برای بازسازی موفق عصب آسیب دیده نیاز به مداخله پزشکی است. در این موارد روش درمانی متداول استفاده از اتوگرافت های عصبی است. لیکن از آنجا که این روش با محدودیت های بسیاری مواجه است، پژوهشگران حوزه ترمیم اعصاب به دنبال ارائه روش های جایگزین می باشند. یکی از مهم ترین روش های پیشنهاد شده تا به امروز، استفاده از داربست های زیستی به منظور ترمیم محل جراحت اعصاب محیطی است. در این میان بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده اند که با توجه به نقش مهم ماتریکس خارج سلولی در پیشبرد روند ترمیم، ساخت داربست هایی از جنس ترکیبات ماتریکس خارج سلولی می تواند از طریق شبیه سازی ساختار فیزیکی و شیمیایی ماتریکس خارج سلولی طبیعی اعصاب محیطی، بستر مناسبی را برای رشد آکسون های در حال ترمیم فراهم آورد. از این رو آشنایی با نقش ترکیبات ماتریکس خارج سلولی در روند ترمیم اعصاب محیطی از ضروریات مورد نیاز برای پژوهشگران حوزه ترمیم اعصاب و مهندسی بافت های عصبی می باشد. بنا بر همین نیاز در مقاله پیش رو، مروری بر نقش برخی از مهم ترین ترکیبات ماتریکس خارج سلولی در فرآیند ترمیم اعصاب محیطی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: اعصاب محیطی، ترمیم، اتوگرافت، ماتریکس خارج سلولی
 • مصطفی حسن زاده *، مرجان ترقی، فاطمه کیا صفحات 89-96
  زمینه و هدف
  توجه به این که استعداد ابتلا به عفونت هرپس در نوزادان مادرانی که آلودگی اولیه ناحیه تناسلی دارند بالا می باشد و از سویی هیچ مطالعه ای به تعیین شیوع هرپس تناسلی در ایران نپرداخته است، هدف اصلی انجام این مطالعه تعیین وجود آنتی بادی IgM برعلیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ دو در خانم های باردار مراجعه کننده به درمانگاه مامایی می باشد. اهمیت این بررسی به دست آوردن برآوردی از سطح آلودگی زنان باردار با هرپس تناسلی می باشد که در برنامه ریزی های بهداشتی، تعیین متد ارجح زایمان و جلوگیری از عوارض جنینی احتمالی کمک کننده خواهد بود.
  روش کار
  طی یک بررسی- مقطعی تمامی خانم های بارداری که جهت بررسی حاملگی از تاریخ 1/4/1393 الی 31/6/1393 به درمانگاه مامایی بیمارستان حضرت رسول اکرم مراجعه کرده اند، وارد مطالعه شدند و یک پرسش نامه شامل متغیرهای مورد بررسی را تکمیل کردند. سپس نمونه ی سرم جهت بررسی آنتی بادی IgM-hsv-2 گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از 151 نفر نمونه مورد پژوهش، 3/ 11 درصد (17 نفر) دارای آنتی بادی IgM برعلیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ دو بودند و 7/ 88 درصد (134 نفر) آنتی بادی مذکور را نداشتند. در مطالعه حاضر بیشترین میزان آنتی بادی مذکور در رده سنی 20-10 سال و در افراد بی سواد و با سطح اجتماعی اقتصادی ضعیف دیده شد.
  نتیجه گیری
  وجود تب خال در ناحیه تناسلی و افزایش تعداد زایمان ها به عنوان دو ریسک فاکتور مهم در میزان بروز آنتی بادی علیه هرپس سیمپلکس تیپ دو مطرح است.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: ویروس هرپس سیمپلکس، الایزا، آنتی بادی، بارداری
 • سیده یاسمین حسینی دوست *، سید صدرالدین شجاع الدین صفحات 97-107
  زمینه و هدف
  تغییر مکان استخوان کتف بر روی عملکرد عضلات اطراف کمربند شانه، به ویژه عضلات ثابت کننده کتف تاثیر می گذارد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری استخوان کتف است.
  روش کار
  24 زن نخبه بازیکن والیبال با دامنه سنی 20 تا 30 سال و سابقه 5 سال بازی در لیگ برتر به صورت غیر تصادفی و هدف دار انتخاب شدند. آزمودنی ها پس از همگن شدن از حیث قد، وزن و عرض شانه، بر اساس فاصله استخوان های کتف به دو گروه کتف نزدیک (با فاصله کتفی بین 16 تا 18 سانتی متر) و کتف دور (با فاصله کتفی بیشتر از 18 سانتی متر) تقسیم شدند. از تست حرکت جانبی استخوان کتف کیبلر برای ارزیابی موقعیت استخوان کتف و از دینامومتر MIE جهت اندازه گیری قدرت عضلات مجموعه شانه در حرکات فلکشن، اکستنشن، آبداکشن، آداکشن، چرخش داخلی، چرخش خارجی، آبداکشن افقی و پروتراکشن کتف و آداکشن افقی و ریتراکشن کتف، استفاده شد. از تی مستقل و زوجی برای بررسی تفاوت های بین دو گروه و تفاوت نسبت قدرت عضلات و مقایسه سمت غالب و غیر غالب در سطح معنی داری استفاده گردید (0/05>p).
  یافته ها
  بین دو گروه کتف دور و کتف نزدیک فقط در حرکت ریتراکشن اختلاف معنی دار وجود داشت (0/001= p) بدین معنی که گروه کتف دور از قدرت حرکت ریتراکشن بیشتری برخوردار بودند. در هر دو گروه سمت غالب قوی تر از سمت غیر غالب بود (0/05>p) و در بررسی نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست، به جز در نسبت حرکت پروتراکشن به ریتراکشن در گروه کتف نزدیک که به طور معنی داری بالاتر از گروه کتف دور بود (0/001= p)، در بقیه حرکات تفاوتی در نسبت قدرت عضلات مجموعه شانه بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که از بین حرکات به اجرا درآمده توسط دو گروه ورزشکار نخبه، فقط در حرکت ریتراکشن در گروه کتف دور و نسبت حرکت پروتراکشن به ریتراکشن در گروه کتف نزدیک، بین دو گروه اختلاف معنی دار مشاهده شد. فاصله کتف ها در مقایسه دو گروه، تاثیری بر سمت غالب و غیر غالب نداشته، چراکه در هر دو گروه، سمت غالب قدرت بیشتری از سمت غیر غالب داشت.
  کلیدواژگان: قدرت، مجموعه شانه، نخبه، موقعیت قرارگیری کتف
 • سیما چنگیز، مریم سیدمجیدی *، ثریا خفری صفحات 108-114
  زمینه و هدف
  ضایعات پوستی- مخاطی در حفره دهان نمای بالینی مشابهی دارند و بررسی هیستوپاتولوژیکی در افتراق ضایعات مذکور و رسیدن به تشخیص صحیح موثر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان همخوانی تشخیص های بالینی با هیستوپاتولوژیکی ضایعات پوستی-مخاطی در حفره دهان طی دوره 10 ساله در دانشکده دندانپزشکی بابل انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه گذشته نگر، تعداد 150 پرونده بیمار مبتلا به ضایعات پوستی مخاطی که طی دوره 10 ساله (1391 - 1382) به دانشکده دندانپزشکی بابل مراجعه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات پرونده بیماران شامل سن، جنسیت، محل بروز ضایعه، تشخیص بالینی اول، دوم و سوم در صورت ذکر شدن در پرونده بیمار و تشخیص هیستوپاتولوژیکی ثبت گردید. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری توصیفی و به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون های کاپا و مک نمار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مطالعه حاضر نشان داد که در 132 مورد (88%) از ضایعات پوستی مخاطی مورد بررسی، تطابق بین تشخیص بالینی و هیستوپاتولوژی وجود داشت. در ارتباط با لیکن پلان انطباق به میزان 4/96 درصد به دست آمد. بدون در نظر گرفتن یک مورد لوپوس که از نظر بالینی تشخیص داده نشده بود، بیشترین درصد عدم تطابق هم در رابطه با واکنش لیکنوئیدی در 3/53% موارد یافت شد.
  نتیجه گیری
  جهت نیل به تشخیص دقیق تر در ضایعات پوستی-مخاطی نیاز به بررسی نمای بالینی و هیستوپاتولوژیکی ضایعه می باشد.
  کلیدواژگان: ضایعات پوستی، مخاطی، دهان، تشخیص بالینی، یافته های هیستوپاتولوژیک
 • زهرا ربیعی، محمدرضا حجتی، عاطفه مرادی نافچی، محمود رفیعیان کوپایی* صفحات 115-121
  زمینه و هدف
  استفاده از گیاهان دارویی جهت کاهش و تسکین درد اهمیت دارد. گیاه اسطوخدوس در طب سنتی ایران به عنوان یک گیاه دارای خاصیت ضد دردی استفاده می شده است. در این مطالعه علاوه بر اندازه گیری ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فلاونولی گیاه، اثر پیش تیمار عصاره اتانولی اسطوخدوس با دوزهای مختلف بر درد حاد در موش های صحرایی نر مورد مطالعه قرار گرفت.
  روش کار
  این مطالعه تجربی بر روی 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 200-250 گرم انجام شد. برای مطالعه درد حاد از آزمون صفحه داغ با دمای 8 /52 درجه سانتی گراد و زمان قطع آزمایش 60 ثانیه استفاده شد. در این آزمایش موش های صحرایی به صورت تصادفی به 4 گروه آزمایشی تقسیم شدند. گروه کنترل آب مقطر دریافت کرد و گروه های تیمار عصاره اسطوخدوس (با دوز 100،200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) را 1 ساعت قبل از شروع آزمایش از طریق گاواژ دریافت کردند. داده ها از طریق آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز شدند.
  یافته ها
  عصاره اسطوخدوس با دوز 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت معنی داری میزان تاخیر در پاسخ به محرک گرمایی را در زمان های 5 و 15 دقیقه بعد از شروع آزمایش افزایش داد.
  نتیجه گیری
  اگرچه مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است نتایج نشان می دهد که عصاره اسطوخدوس ممکن است در بیمارانی که از درد رنج می برند اثرات سودمندی داشته باشد.
  کلیدواژگان: گیاه اسطوخدوس، صفحه داغ، درد، موش صحرایی
 • ابوالقاسم پوررضا، سلیمه گوهری نژاد، نایب فدایی ده چشمه، محمد ازمل* صفحات 122-130
  پزشکی زدگی زمانی رخ می دهد که موضوعات غیرپزشکی در حوزه پزشکی تعریف و درمان شوند. هدف این مطالعه توسعه مفهوم پزشکی زدگی و گذار مفاهیم از بیمار به مشتری، حقیقت به آرزو و درمان به سوداگری می باشد.
  مطالعه حاضر یک پژوهش مروری بوده که با بررسی منابع کتابخانه ای و الکترونیکی حوزه پزشکی زدگی انجام شده است. این پژوهش متمرکز بر یافته های پژوهش گران مطرح در خصوص علل و پیامدهای پدیده ی پزشکی زدگی است.
  یکی از پیامدهای پزشکی زدگی گذار از بیماران به مشتریان است. به علاوه امروزه تعداد فزاینده ای از مسائل مربوط به سلامتوجود دارد که می تواند در مفهوم طب برآوردنده آرزو گنجانده شود. از طرفی سوداگری بیماری نیز نتیجه تلاش شرکت های داروسازی برای توسعه مصنوعی «بازار» با متقاعد کردن افراد برای استفاده از محصولاتشان می باشد.
  تصور درمان مشکلات انسانی به عنوان مشکلات پزشکی اشتباهی است که درباره ماهیت علم مرتکب می شویم. در این راستا باید بیاموزیم که بین تن و ذهن تمییز قائل شویم و در درمان علاوه بر جسم به ذهن و مشکلات اجتماعی نیز توجه کنیم و به انسان به عنوان ماشینی که می تواند تعمیر گردد ننگریم و زمانی به درمان مبادرت ورزیم که نشانه های سوء عملکرد در رفتار مشهود باشد.
  کلیدواژگان: پزشکی زدگی، طب برآورنده آرزو، سوداگری بیماری، بیمار، مشتری
 • نسیم وهابی، مسعود صالحی *، فرید زایری، مهدی یاسری صفحات 131-139
  زمینه و هدف
  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن قرن حاضر است. پیامدهای متعددی در بیماران دیابتی رخ می دهد که از مهم ترین آن ها را می توان رتینوپاتی و ماکولاپاتی دانست. در مطالعه حاضر به بررسی عوامل خطر رخداد رتینوپاتی دیابتی با استفاده از رگرسیون لجستیک بیزی پرداخته شده است.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی-تحلیلی، تعداد 623 بیمار به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از بین تمامی بیماران دیابتی شهر تهران انتخاب شدند. متغیرهایی همچون سن، جنسیت، طول مدت ابتلا به دیابت، شاخص توده بدنی، هموگلوبین گلیکوزیله، فشار خون سیستولیک و... در این افراد اندازه گیری شده و با استفاده از معاینات چشم وجود رتینوپاتی بررسی گردید. در این مطالعه برای برازش مدل رگرسیون لجستیک بیزی از نرم افزار SAS نسخه 9.3 استفاده شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر تعداد 623 بیمار دیابتی مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان، 4/5 4% (339 نفر) نمونه را زنان و 6/ 45% (284 نفر) را مردان تشکیل داده اند. در حدود 38% (236 نفر) از این بیماران دیابتی مبتلا به رتینوپاتی بوده و میانگین(gte msEquation 12]>±! msEquation]–> انحراف معیار) سن زنان و مردان به ترتیب برابر 05 /11±5/ 59 و 65/ 11±5/ 60 سال بود. با توجه به نتایج مدل رگرسیون لجستیک بیزی، متغیرهای سن، طول مدت ابتلا به دیابت، هموگلوبین گلیکوزیله، جنسیت، نوع انسولین مصرفی، ابتلا به ادم ماکولار و فشارخون تاثیر آماری معناداری در بروز بیماری رتینوپاتی داشتند.
  نتیجه گیری
  در تعیین عوامل خطر رتینوپاتی دیابتی، نتایج رگرسیون لجستیک بیزی و مدل لجستیک کلاسیک از نظر جهت و اندازه تقریبا یکسان بوده ولی برآوردهای بیزی بازه های اطمینان کوتاه تری دارند.
  کلیدواژگان: رتینوپاتی دیابتی، عوامل خطر، رگرسیون لجستیک بیزی
 • شهناز ریماز، یوسف مرادی، جمیله ابوالقاسمی* صفحات 140-148
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه تعیین مولفه های سرمایه اجتماعی در زنان سرپرست خانوار با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی می باشد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی کلیه زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به دو منطقه شهرداری تهران انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه سرمایه اجتماعی بانک جهانی (SC-IQ) که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS (نسخه 22) جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و آزمون ها با در نظر گرفتن خطا 5 درصدی انجام گرفت.
  یافته ها
  از بین 300 زن سرپرست خانوار مورد بررسی، 181 (3 /60%) نفر بی کار و میانگین سن آن ها (9 /5±) 40/ 6 سال بود. در میان مولفه های سرمایه اجتماعی، مولفه مشارکت در کارهای گروهی، ارتباط معنی داری با تحصیلات زنان سرپرست خانوار نشان داد. درآمد، با تمام مولفه های سرمایه اجتماعی بجز توانمند سازی سیاسی، ارتباط معنی داری داشت و مولفه توانمند سازی سیاسی، ارتباط معنی داری را با هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک نشان نداد (p>0.05).
  نتیجه گیری
  متغیرهای درآمد و تحصیلات از جمله عناصر تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر تهران بودند. از این رو، با مهیا نمودن زمینه های ارتقاء این شاخص ها به خصوص در زنان سرپرست خانوار به عنوان گروه آسیب پذیر جامعه، باعث بالا رفتن سلامت جسمی، روانی و اجتماعی در این زنان و در نهایت کم شدن بار منفی حاصل از این گروه ها در جامعه باشیم.
  کلیدواژگان: مولفه های سرمایه اجتماعی، تحلیل عاملی تاییدی، زنان سرپرست خانوار
|
 • Amir Hossien Karimi*, Farzad Nazam, Ghosrow Piri Pages 1-8
  Background
  There is a long history of using physical activities and herbal medications to cure psychological diseases such as stress and anxiety. The aim of this study was to assess the effect of training، extract of Althaea kurdica flower and noise stress on the anxiety of Wistar male rats.
  Methods
  Thirty-five male rats were randomly divided into five groups: the noise group (n=7)، training+noise group (n=7)، extract+noise group (n=7)، training+noise +extract group (n=7)، and the control group (n=7). The aerobic training was performed 5 days per week، for a 60-day period. The noise stress included exposure to traffic noise 5hrs/per day over a 60-day period (range: 95±15 dB). The althaea kurdica extracts (IP) (500mg/per kg of body weight) were injected 30 min prior to the plus maze test. The control group (n=7) was not exposed to any noise or exercise، and was kept away from the sources of stress; the rats were kept under the same conditions. For the statistical data analysis، one-way ANOVA and LSD tests were used (p≤0. 05).
  Results
  The results showed that in the (noise+training+extract) and (training+extract) groups، the anxiety was less than and the noise group was higher than that of the control group (p<0. 01). It seems that aerobic training and extract injections had eliminated the effect of noise stress، and apparently the effect of aerobic training was more significant than that of the extracts.
  Keywords: Aerobic Training, Noise Traffic, Anxiety, Althaea Kurdica Extract, Elevated Plus Maze Test
 • Mehdi Shahrokhi, Himan Ebrahimi, Ramin Balouchi, Allameh Tabatabaei Pages 9-17
  Background
  The aim of this study was to investigate the effect of Pilates exercises on low back pain and abdominal and back muscle endurance in patients with chronic low back pain caused by disc herniation.
  Methods
  For this purpose, 30 male and female patients with chronic low back pain due to disc herniation (age =51.28 ± 5.16) were divided into experimental and control groups (n=15). The experimental group underwent 6-week Pilates exercises; whereas the control group received conventional treatment at the same time. Analysis of covariance test was used to analyze the data. VAS scale, trunk flexion endurance test, and modified Biering-Sorenson test were used to assess variables, abdominal muscle endurance and back muscle endurance, respectively.
  Results
  Results showed that 6-week Pilates exercises caused a significantly low back pain reduction (p=0.001) and a significant increase in abdominal muscle endurance (p=0.001) and back muscles endurance (p=0.001) in the experimental group compared to the control group.
  Conclusion
  According to the findings of the study, Pilates exercises were effective in improving low back pain, abdominal and back muscle endurance in patients with chronic low back pain caused by disc herniation. Hence, cautious prescription of Pilates exercises for these patients would be beneficial.
  Keywords: Pilates Exercises, Low Back Pain, Disc Herniation
 • Mahdieh Ghiasi, Mohsen Sheykh Hasan, Reza Tabatabaei Qomi, Mohammad Mehdizadeh, Naser Kalhor Pages 18-28
  Background
  Although the presence of articular cartilage progenitor cells is already known, but due to lack of blood supply, its ability to heal is poor. In past, tissue engineering approaches has been mainly focused on the collection and culture of chondrocyte cells on biodegradable scaffolds such as polyglycolic acid in vitro and their autologous transplantation. Recently, due to the difficulties in collecting these cells, research have shifted to stem cells to chondrocyte production. Biological scaffolds with good mechanical properties are important factors for tissue engineering and to provide a suitable environment for optimal growth and differentiation of stem cells. In this study, the efficacy of three scaffolds including alginate, poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) and fibrin glue (FG) in creation of the perfect environment for the growth and differentiation of mesenchymal stem was evaluated.
  Methods
  In this study, the alginate and PLGA and FG scaffolds were prepared and mesenchymal stem cells were isolated from adipose tissue. Then, these cells were cultured and differentiated on the three scaffolds, separately. After 2 weeks, chondrogenic gene expression analysis was performed for each scaffold by Real time PCR.
  Results
  The results of this study showed that the highest expression of chondrogenic genes was in the FG compared to other scaffolds.
  Conclusion
  It was seen that natural scaffolds have a huge potential for appropriate growth and differentiation of cells.
  Keywords: Tissue engineering, FG, Alginate, PLGA, Mesenchymal stem cells
 • Farzaneh Barfei, Masood Salehi*, Iraj Najafi Pages 29-37
  Background
  Diabetes ever-increasing prevalence and the heavy burdens of controlling and treatment of the disease on people and the country have turned to be greatest challenges for governmental and healthcare authorities. Therefore, the disease prevention takes top priority and to do so the only possible way is detecting the effective parameters and controlling them. This study is about to foresee diabetes rates on the basis of some effective factors and using the artificial neural network.
  Methods
  This study is conducted in 2014 by using R and SPSS software on 13423 participants of the study evaluation of risk factors of non-communicable diseases which was run in 2007. All the participants were older than 25 and with uncontrolled diabetes. A three-layer artificial neural network was used to evaluate the data, and to choose the best model the area under the ROC curve (AURC) and the prediction accuracy were applied. In this model both applied activation functions were Sigmoid.
  Results
  The three-layer artificial neural network with the architecture of (53:20:2) was identified as the best model as the area under the ROC curve (AURC), the training prediction accuracy, and the test prediction accuracy were 72.7%, 92%, and 91.6% efficient, respectively.
  Conclusion
  Since in artificial neural network there is no need for common assumption of classic statistical methods and its high prediction accuracy (53:20:2) it is highly recommended to apply this model in predicting diabetes.and factors affecting it, that requires a separate study and research.
  Keywords: Artificial neural network, Diabete, Under the ROC curve
 • Salah Azizi*, Mohammad Reza Samarghandi Pages 38-52
  Background
  Pentachlorophenol is an organic compound and one of the primary pollutants and is carcinogenic. Extensive use of pentachlorophenol in the world has created a lot of pollution in soil and water. The aim of this study was to evaluate the efficiency of pentachlorophenol removal process using UV/ZnO and investigate the influence of parameters is to remove pentachlorophenol.
  Methods
  This is a fundamental study, which was conducted in the laboratory scale. Factors affecting such as concentrations of pentachlorophenol, pH, time and ZnO dose in removal pentachlorophenol from aqueous solution selected and evaluated. The measurement of pentachlorophenol was done by high-performance liquid chromatography. Data analysis was performed using the SPSS v. 16 software.
  Results
  The results showed that by reducing the pentachlorophenol concentration and pH, increasing the amount of nanoparticles, pentachlorophenol removal efficiency has increased (89% for pH=3 VS 60% for pH=8). According to the results, UV radiation alone has little effect on the removal of pentachlorophenol. Ultraviolet radiation on zinc oxide nanoparticles, pentachlorophenol removal efficiency increases by about 90%. The kinetic analysis of the photoreduction showed that the removal of PCP is according to the Langmuir–Hinshelwood model (R2=0.979). The adsorption isotherm data (in the first 30 min without UV) were fitted to Freundlich isotherm model. FTIR analysis revealed that O-H and C-O-H play an important role in the sorption of pentachlorophenol.
  Conclusion
  According to the results, the photocatalytic process UV/ZnO in acidic conditions can be used as an effective method for removal of pentachlorophenol from water sources.
  Keywords: Photocatalysis, Pentachlorophenol, Zinc oxide, UV radiation
 • Mohammad Mahdi Gholian, Reza Rezaei Mokarram*, Mohammad Amin Hejazi, Mahmoud Sowti Khiabani, Hamed Hamishehkar, Fatemeh Keivani, Fatemeh Zendeboodi Pages 53-65
  Background
  It is better to use agricultural by-products or waste for microbial production to reduce costs in the industry. Whey is one of the by-products that are rich in nutrients like vitamins, proteins and essential amino acids. Low-intensity ultrasound stimulation can improve membrane permeability and also help optimize the growth and reproduction of cells. According to high efficiency of Saccharomyces cerevisiae in the fermentation industry, the purpose of this study was to investigate the effect of ultrasound and the use of whey as alternative substrate carbohydrate substrates on the growth of Saccharomyces cerevisiae.
  Methods
  PDB medium was formulated by adding a certain amount of dextrose and 1% whey. Ultrasound was applied to the medium containing yeast with three powers (2, 6 and 10 W) at different time periods (10, 20, 30 sec). The amount of cell mass was measured after fermentation process for control and treated samples.
  Results
  Optimum operating conditions obtained from RSM was the power of ultrasound 6 W, sonication time of 20 seconds and Add 10% glucose. Results showed that ultrasonic waves (with a power of 6 kW and 30 seconds) and medium containing whey increased the growth of yeast (from 8/14 to 6/64 mg).
  Conclusion
  Based on the results, the low-power ultrasound can expedite fermentation process up to 4 times, also using nutritious compounds in whey new media could be created to increase fermentation output and prevent possible pollutions. Whey is used as a novel and applied method to enhance the growth of the Saccharomyces cerevisiae, which will ultimately increase the growth efficiency of the microorganisms.
  Keywords: Fermentation product, Whey, Ultrasound
 • Akram Jafari* Pages 66-74
  Background
  Recent evidence suggests that adiponectin may play a role in bone metabolism. However, little is known about the effect of doing exercise in this relationship. The aim of this study was to determinate the relationship between the adiponectin levels and bone mineral density in 50-70 years old active and non-active men.
  Methods
  This is an analytical study. Thirty active and thirty non-active 50-70 years old men took part in this research. Bone mass density of femur and lumbar vertebras were measured by Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) and adiponectin was measured by ELISA method. Data were analyzed through independent t-test and Pearson correlation.
  Results
  Femur (p=0.02) and lumbar (p=0.03) bone mass density and adiponectin were significant higher in athlete group. There was negative significant relationship between adiponectin with bone mass density in active and non-active men.
  Conclusion
  Regular participating in exercise training can increase both bone mineral density and adiponectin in 50-70 years old men but it seems that the negative relation between bone mineral density and adiponectin is not affected by exercise.
  Keywords: Adiponectin, Active, Non, active men, Exercise, Osteoporosis
 • Mohammad Bagher Ghayour, Arash Abdolmaleki, Masood Feereidoni* Pages 75-88
  In severe injuries that led to the destruction of peripheral nerve, repair cannot be spontaneously carried out and medical intervention is required for successful regeneration of damaged nerve. In these cases, the common treatment method is use of nerve autografts, whereas this method has many limitations, nerve regeneration researchers seek to provide alternative methods. So far, one of the important methods that have been proposed to the retreatment of peripheral nerve injury is the use of biological scaffolds. In the meantime, many researchers believe that due to the important role of extracellular matrix in promoting the reconstruction, making scaffolds from the components of extracellular matrix can provide the appropriate mates for growth of axons via simulating the physical and chemical structures of the normal extracellular matrix. Therefore, understanding the role of the extracellular matrix components in the process of peripheral nerve reconstruction is necessary for researchers in the fields of nerve regeneration and tissue engineering. However, in the present study we tried to prepare an overview on the major components of extracellular matrix in peripheral nerve regeneration process.
  Keywords: Peripheral nerves, Regeneration, Autograft, Extracellular
 • Mostafa Hassanzadeh*, Marjan Taraghi, Fatemeh Kia Pages 89-96
  Background
  With regarded to the increase in predisposing of infection with herpes simplex viruses in newborns from mothers who have primary infection in genital region, and few studies done in this object, we aimed to assess the amount of IgM antibody against herpes simplex viruses type II in pregnant women admitted to obstetrician clinic of Rasoul Akram Hospital. Importance of this study underlies in estimation of infection in pregnant women, which is helpful in health management and selection of best delivery method.
  Methods
  In this cross-sectional study, the participants were pregnant women admitted to obstetrician clinic of Rasoul Akram Hospital from May 2014 to August 2014. Questionnaires were completed by 17 pregnant women. Serum samples were collected from these pregnant women for measurement of HSV-2 IgM antibody.
  Results
  In this study, of 151assessed samples, 11.3% (n=17) had IgM antibody against Herpes simplex type II, while bb.7% (n=134) had no IgM antibody. In this study IgM antibody has been more frequent in 10-20 years age group and women from poorer social and economic status and without literacy.
  Conclusion
  Genital herpes and increase in the number of deliveries are two important risk factors regarding the amount of IgM antibody against herpes simplex viruses type II.
  Keywords: Herpes simplex virus, ELISA, Antibody, Pregnancy
 • Hoseinidoust Yasmin*, Shojaedin Seyed Sadredin Pages 97-107
  Background
  Scapula displacement has a noticeable impact on the muscles’ function around the shoulder girdle and scapular stabilizer muscles in particular. Current study aims to compare the strength of shoulder’s complex muscles between elite female volleyball players with regard to the scapula positioning.
  Methods
  Twenty four elite female volleyball players who were selected randomly (ranging from 20 to 30 years old) and 5 year's experience of premier league, after matching considering hight, weight and shoulders width, divided into two groups consisted of athletes with retracted scapula and protracted scapula. Those with 16 to 18 cm scapular distance categorized as retracted scapula subjects and those with higher than 18 cm classified as subjects of protracted scapula. The lateral scapula slide test (LSST) method was applied to determine scapular positioning, and the performance of shoulder complex muscle strength was examined using an isometric myometer (MIE). Descriptive statistics were implemented and a normal distribution was confirmed. Student's paired t-test and independent t-test were used to assess the differences between the two groups and between dominant and non-dominant sides (p<0.05).
  Results
  This study indicated significant difference between the two protracted and retracted groups in retraction movement (p= 0.001). This means that the abducted scapula group had higher retraction movement than retracted scapula players. In addition, the dominant side of both groups exhibited higher strength than the non-dominate side (p<0.05). Furthermore, no significant difference was observed in relative strength of agonist to the antagonist muscles, except in the protraction to retraction movement, which implies higher strength of the retracted scapula players (p= 0.001). Comparison of scapular distance in both groups had no effect on dominant side; both groups had higher strength in dominant side.
  Conclusion
  Findings indicate that among the implemented movements by the two elite athletics groups, significant difference is observed only in the retraction movement of the protracted scapular group and the ratio of protraction to retraction in the retracted scapular group. Moreover, the distance of scapula had no significant impact on the dominant and non-dominant side, because the dominant side had more strength rather than the non-dominant side in the both groups.
  Keywords: Strength, Shoulder complex, Elite, Position of scapula
 • Sima Changiz, Maryam Seyedmajidi*, Soraya Khafri Pages 108-114
  Background
  Mucocutaneous lesions in the oral cavity have similar clinical features andhistopathological examination of the lesions is important for reaching a correct diagnosis. The aim of this study was to assess the concordance between clinical and histopathological diagnoses in mucocutaneous lesions of the oral cavity during 10 years (2003-2012) in Babol Dental School.
  Methods
  In this retrospective study, records related to 150 patients with mucocutaneous lesions were analyzed in Babol Dental School from 2003 to 2012. Patient's data including age, gender, location of lesions, first, second and third clinical diagnosis that listed and histopathological diagnosis were recorded. Data analysis was done by SPSS software and Kappa and Mac Nemars tests.
  Results
  Present study showed that in 132 cases (88%) with oral mucocutaneous lesions, there was agreement between clinical and histopathological diagnoses. This concordance was 96.4% about lichen planus. Regardless of a case of lupus that clinically was not diagnosed, the highest percentage of inconcordance was found about lichenoid reaction in 53.3% of cases.
  Conclusion
  In order to reach a more accurate diagnosis of mucocutaneous lesions, clinical and histopathological features of lesions is needed.
  Keywords: Mucocutaneous lesions, Oral cavity, Clinical diagnosis, histopathologic findings
 • Zahra Rabiei, Mohammadreza Hojjati, Atefe Moradi, Nafchi, Mahmoud Rafieian, Kopaei* Pages 115-121
  Background
  The use of medicinal plants is important in reducing pain. Extracts obtained from the leaves of Lavandula officinalis (Lamiaceae) are used in Iranian folk medicine as remedies for anti-nociceptive effects. This study was aimed to investigate the effects of pretreatment with different doses of Lavandula officinalis ethanolic extract on hot plate induced nociception in male Wistar rats.
  Methods
  This experimental study was carried out on 28 male Wistar rats weighing 200-250 g. Acute pain was investigated using a hot plate test with set point 52.8 °C and cut off time of 60 seconds. In this experiment rats were divided into 4 groups. Control group received distilled water and three treatment groups received different doses of lavender ethanolic extract (100, 200, 400 mg/kg, respectively) 1 hour prior beginning of experiment via gastric gavage. The data were compared using one way ANOVA (post hoc LSD).
  Results
  Lavender extract with 400 mg/kg dose significantly increased latency to respond to heat stimulus 5 and 15 minutes after beginning of the experiment.
  Conclusion
  Although further studies are needed, the results indicate that lavender extract might be beneficial in patients suffering pain.
  Keywords: Lavandula officinalis, Hot plate, Pain
 • Abolghasem Pourreza, Salimeh Goharinezhad, Nayeb Fadaeidehcheshmeh, Mohammad Azmal* Pages 122-130
  "Medicalization" occurs when the non-medical issues are defined and treated in the medical field. The purpose of this study was to develop the concept of medicalization and the transition of the concept from patient to the customer, truth to wishes and treatment to trading. The study is a review research conducted through reviewing the library and electronic resources to develop medicalization’s concepts. This research is focused on the prominent author's findings on causes and consequences of medicalization. One of the consequences of medicalization is that the patients become to customers. In addition, there is a growing number of health issues which may be treated based on patient's wishes not reality. On the other hand, pharmaceutical companies efforts to develop artificial market, and to convince people to use their products. Considering human problems as medical problems is a mistake we commit about the nature of the world. To this regard, we must distinguish between body and mind, and in treatment consider the mind and social problems as well. We should not consider human as a machine that can be repaired, and attempt to treat patients when symptoms of malfunctioning is observed.
  Keywords: Medicalization, Concept Development, Patient, Consumer
 • Nasim Vahabi, Masood Salehi*, Farid Zayeri, Mehdi Yaseri Pages 131-139
  Background
  Diabetes is one of the most common chronic diseases of this century. Retinopathy and makulopati are two most important implications of diabetes. In this study, Bayesian logistic regression is used to assess the factors affected on diabetic- retinopathy.
  Methods
  Study population of this cross-sectional study contains all diabetic patients in Tehran of which 623 of them were selected using multi-stage cluster sampling. Age, BMI, hemoglobin, cholesterol, hypertension, duration of diabetes, etc were measured and the status of diabetes were assessed. Bayesian logistic regression was applied using SAS 9.2 software.
  Results
  Of 623 diabetes patients, 54.4% (339 patients) were female and 45.6% (284 patients) were male. In 38% (n=236) of patients diabetic retinopathy were occurred and mean (±SD) age of females and males were 59.5±11.05 and 60.5±11.65 years, respectively. Using Bayesian logistic regression, statistically significant associations were revealed between diabetic retinopathy and age, sex, type of insulin, duration of diabetes and macular edema.
  Conclusion
  Estimates from Bayesian and classical logistic regression were almost similar in magnitude and direction, but, Bayesian model were provided shorter confidence intervals.
  Keywords: Diabetic retinopathy, Risk factors, Bayesian logistic regression
 • Shahnaz Rimaz, Yousef Moradi, Jamileh Abolghasemi* Pages 140-148
  Background
  The purpose of this study was to explore the factors affecting components of social capital in women -headed households (WHH) by using confirmation analysis.
  Methods
  This is a cross-sectional study which was carried out on all WHH. The data were collected by using the Word Bank Social Capital (SC-IQ) which its validity and reliability have been confirmed. Data was analyzed using SPSS version 22 and AMOS version 22 for confirmation analysis and a p-value <0.05 was considered significant.
  Results
  Among the 300 WHH which were investigated, 181 (60.3%) were unemployed with the average age of 40.6 (9.5 ±) years old. The results showed that among the components of social capital, participation in group work were significantly in association with education of WHH. Income had a significant association with all components of social capital, except political empowerment. The political empowerment component did not have a significant association with any of the demographic variables (p>0.05).
  Conclusion
  Income and education variables had effect on WHH’s social capital in the Tehran. Thus, by providing these indicators, especially in the WHH as a vulnerable group in society, the physical, psychological and social will be promoted.
  Keywords: Social capital components, Women, headed households, Confirmation analysis