فهرست مطالب

خانواده و پژوهش - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 23، تابستان 1393)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 23، تابستان 1393)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/05/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • قربانعلی سبکتکین ریزی، یونس اکبری صفحه 7
  هدف این پژوهش تعیین عوامل مرتبط با رضایتمندی شغلی معلمان شهرستان گیلان غرب بود. حجم نمونه 300 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تعیین شد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه ساخت یافته استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون خی دو و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که میان متغیرهای مستقل (جنسیت، وضعیت تاهل، نوع منزل مسکونی، حقوق و مزایای دریافتی و افراد تحت تکفل) و ابعاد متغیر وابسته (رضایت از شغل، رضایت از مزایا و رضایت شغلی) رابطه معنا دار وجود دارد. در این بررسی میان متغیرهای زمینه ای - اجتماعی سن و تحصیلات با رضایتمندی از شغل (به منزله متغیر وابسته) رابطه آماری معنا دار مشاهده نشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بیانگر این مطلب بود که مقدار R2 که نشانگر تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته رضایت از شغل است برابر 24/0 است. این مقدار برای متغیرهای وابسته رضایت از مزایا و رضایت شغلی به ترتیب برابر 29/0 و 27/0 است که در مجموع متغیرهای مستقل وارده شده به معادله رگرسیونی 24 درصد تغییرات متغیر وابسته رضایت از شغل را تبیین کردند. همچنین متغیرهای مستقل توان تبیین 29 درصد از تغییرات متغیر رضایت از مزایا و 34 درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی را در معادله رگرسیونی داشتند.
  کلیدواژگان: معلمان، رضایت از شغل، مزایا، رضایت از مزایا، رضایت شغلی، محیط اجتماعی
 • فهیمه جاویدمهر، نازنین هنرپروران، زهرا قادری صفحه 21
  اعتماد تقریبا پایه و اساس همه تئوری های روابط میان- فردی است. بدون اعتماد افراد برای شروع سرمایه گذاری، حفظ روابط دوستانه و روابط عاشقانه مردد هستند. در واقع اعتماد برای ظهور روابط سالم و امن بسیار مهم به نظر می رسد. اگر عوامل ساختاری و موثر بر اعتماد در روابط میان- فردی شناخته شوند، بهتر می توان مداخلاتی را ابداع کرد که موجب افزایش احساس رضایت و شادکامی از زندگی مشترک و ارتباط موثر با دیگران می شوند. هدف پژوهش حاضر سنجش پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس اعتماد در روابط میان- فردی رمپل و هولمز (1986) است. جامعه آماری کلیه متاهلین فرهنگی شیراز با جمعیت 14379 نفر بوده است. نمونه این پژوهش 270 زوج فرهنگی در شهر شیراز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی در سال تحصیلی 92-91 انتخاب شده اند. نتایج تحلیل عوامل بر مقیاس اصلی نشان داده است که مقیاس اعتماد سه عامل را می سنجد: پیش بینی پذیری (5 آیتم)، اعتماد (5 آیتم) و وفاداری (8 آیتم). نتایج نشان داد که ضریب اعتبار همسانی درونی مقیاس اعتماد 821/0 و خرده مقیاسهای آن شامل پیش بینی 322/0، اعتماد 771/0، و وفاداری 815/0 است. نتایج تایید روایی سازه ها نشان داد که ابعاد مقیاس اعتماد در زنان و مردان تفاوت معنادار دارد و در زنان میزان وفاداری و اعتماد و در مردان میزان پیش بینی بالاتر است. به علاوه مقیاس اعتماد با مدت ازدواج برای وفاداری و اعتماد رابطه منفی معنادار دارد و با پیش بینی رابطه معنادار ندارد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، مقیاس اعتماد در روابط میان، فردی
 • عسکری اصغری گنجی، شکوه نوابی نژاد صفحه 37
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر مدل روان شناسی کنترل درونی در افزایش رضایت زناشویی است. جامعه آماری پژوهش شامل 240 دانشجوی متاهل دانشگاه فرهنگیان بابل است. از این جامعه 20 زوج که دارای منبع کنترل بیرونی بودند و از نارضایتی زناشویی رنج می بردند، به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، بدین صورت که 10 زوج در گروه آزمایش و 10 زوج در گروه کنترل قرار گرفته اند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی، تست رضایت زناشویی انریچ و مقیاس منبع کنترل راتر (I-E) بود. داده ها با استفاده از آزمونهای کوواریانس و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان دادند که افزایش کنترل درونی زوجین از طریق کاربرد زوج درمانی مبتنی بر مدل روان شناسی کنترل درونی به طور معناداری سبب افزایش رضایت زناشویی آنان شده است. بنابراین، مدل زوج درمانی مبتنی بر روان شناسی کنترل درونی می تواند به منزله یکی از روش های مداخله ای برای زوج هایی که از نارضایتی زناشویی رنج می برند و به طلاق فکر می کنند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زوج درمانی، روان شناسی کنترل درونی، رضایت زناشویی
 • سحر فرهمند، سیمین حسینیان، سیده منور یزدی صفحه 51
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه میان سبک های فرزندپروری و خود-انضباطی با پیشرفت تحصیلی دانش ‫آموزان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه است که از این میان 400 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور رعایت نسبت میان دانش آموزان دختر و پسر از روش نمونه ‫گیری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شد که در نهایت 220 دختر و 180 پسر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خود- انضباطی زندکریمی (1390) و پرسشنامه ابعاد رفتاری والدین نقاشیان (1358) بود. نتایج پژوهش نشان داد که میان سبک فرزندپروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت، میان خود- انضباطی، سطوح درون سازی و هویت یابی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و میان سطح غیر اخلاقی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی وجود دارد (01/0 < p). همچنین نتایج نشان داد سهم خود- انضباطی نسبت به سبک فرزندپروری مقتدرانه در تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی بالاتر است و در کل 7/24 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می‫کند، در حالی که سبک فرزندپروری مقتدرانه چهار درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند. نتیجه گیری کلی این است که برای دستیابی به هدف پیشرفت تحصیلی بالا در دانش آموزان باید خود-انضباطی و به ویژه سطح درون‫سازی دانش آموزان تقویت شود. همچنین سبک فرزندپروری مقتدرانه به والدین آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: خود، انضباطی، سبک های فرزندپروی، پیشرفت تحصیلی
 • زهرا شعبانی صفحه 69
  هدف از این پژوهش تبیین رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان مدارس کشور بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و برآورد حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان بوده است. حجم نمونه 900 عضو انجمن بوده که به روش تصادفی –طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از آزمون سلامت سازمانی (هوی و همکاران، 1996؛ علاقه بند، 1378) با خرده آزمون هفتگانه براساس مقیاس لیکرت در 44 گویه استفاده شده است. به علاوه آزمون اثربخشی انجمن در ابعاد هفتگانه موازی با آزمون اثربخشی بال هرسی و کنت بلانچارد و دیگران ساخته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها براساس آمار استنباطی، رگرسیون چند متغیره با روش همزمان انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که عناصر سلامت سازمانی مشتمل بر نفوذ، ساخت دهی، روحیه و تاکید علمی با اثربخشی همبستگی معنادار دارد و عناصر سلامت سازمانی شامل تاکید علمی و روحیه بر اثربخشی انجمن اولیا تاثیری معنادار دارد. تاکید علمی و روحیه، بخشی از واریانس اثربخشی را تبیین کرده و میان سطوح نهادی، فنی و اداری با اثربخشی انجمن اولیا و مربیان رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. سطح فنی سلامت سازمانی با اثربخشی رابطه ای مستقیم و معنادار دارد و سطح فنی بخشی از واریانس اثربخشی را تبیین کرده است. پس سلامت سازمانی مدارس عامل پیش بین برای اثربخشی انجمن اولیا و مربیان در تمام سطوح محلی، منطقه ای و ملی بوده است و با پیشرفت مهارتهای فنی، اداری و نهادی اعضای انجمن اولیا و مربیان، آنان در فرآیند دستیابی به اهداف و مقاصد آموزشی مدارس بیشتر کمک کرده اند.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، نفوذ، ساخت دهی، روحیه، تاکید علمی، اثربخشی
 • سید محمد طباطبایی صفحه 89
  هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری مادران (قاطع و اطمینان بخش، مستبدانه و سهل گیرانه)با بهداشت روانی دختران دانش آموز سال سوم راهنمایی شهر تهران بود.از جامعه آماری پژوهش نمونهای به حجم 373 دانش آموزدختر به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شد. طرح پژوهش از نوع مطالعه زمینه یابی (پیمایشی) است. پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بورای با 30 ماده را مادران و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ را با 28 ماده دانش آموزان پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر ارائه میانگین و انحراف معیار،از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد میان شیوه تربیتی قاطع و اطمینان بخش و بهداشت روانی درسطح05/0p<رابطه معنادار وجود دارد.در این پژوهش شیوه فرزندپروری مستبدانه با بهداشت روانی فرزندان در سطح 05/0p<رابطه معکوس داشت و میان شیوه سهل گیرانه با بهداشت روانی در هیچ یک از سطوح اطمینان رابطه معنادار وجود نداشت. با توجه به عدم وجود ارتباط میان شیوه فرزندپروری سهل گیرانه با بهداشت روانی و از طرفی وجود ارتباط معکوس میان شیوه استبدادی با بهداشت روانی این نتیجه به دست آمد که شیوه سهل گیرانه نسبت به شیوه استبدادی در جهت تامین بهداشت روانی برتری دارد.
  کلیدواژگان: شیوه های فرزند پروری، قاطع و اطمینان بخش، مستبدانه، سهل گیرانه، بهداشت روانی
|
 • G. Saboktakin Rizi , Y. Akbari, M.A Page 7
  This study was undertaken to determine the factors affecting teachers’ job satisfaction in Gilan-e Gharb Iranian city. The sample of this survey was selected using multistage cluster sampling method and included 300 male and female teachers. The instrumentation comprised a self-devised structured questionnaire. For the purpose of data analysis, chi-square and multivariate regression analysis were used. Results indicated that there was a significant relationship between the independent variables (gender, marital status, homeownership status, pay and benefits, dependants) and the facets of the dependent variable (satisfaction with the work itself, satisfaction with benefits, and job satisfaction). It should be noted that no significant association was observed between age, level of education, and teachers’ job satisfaction. Results of multivariate regression showed that R2 indices for satisfaction with the work itself, satisfaction with benefits, and job satisfaction were 0.24, 0.29 and 0.27, respectively. The independent variables in the equation accounted for 24 percent of variance in satisfaction with the work itself. These indexes were 29 and 34 percent for satisfaction with benefits and job satisfaction.
  Keywords: teachers, satisfaction with the work, benefits, satisfaction with benefits, job satisfaction, social environment
 • F. Javidmehr, N. Honarparvaran , Z. Ghaderi Page 21
  This research sought to assess the validity and reliability of the Persian version of the trust in interpersonal relationships scale (Remple and Holmes, 1986). The population of the study comprised all teacher couples in Shiraz in 2012-2013 academic year (14379 teachers). The sample included 270 couples who were selected through random cluster sampling. To gather the data, trust in interpersonal relationships scale was used. Results of factor analysis showed that the trust scale assessed three factors, i.e., predictability (5 items), trust (5 items), and faith (8 items). The internal consistency coefficients for the interpersonal relationship scale and the subscales of predictability, trust, and faith were found to be 0.821, 0.322, 0.771, and 0.815, respectively. The results of the construct validity showed that there was a significant difference between men and women regarding the dimensions of the trust scale. In fact, trust and faith subscales were higher among women and the predictability subscale was higher among men. In addition, there was a significant, negative relationship between duration of marriage, faith and trust; however, no significant association was observed between duration of marriage and predictability.
  Keywords: reliability, validity, trust in interpersonal relationships scale
 • A. Asghari Ganji , S. Navabinejad Page 37
  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of the couple therapy based on internal control psychology in increasing marital satisfaction. The research design was pretest-posttest with control group. The population of the study consisted of 240 married students of Farhangiyan University of Babol. The sample which was selected through random sampling included 20 couples who possessed external locus of control and suffered from marital dissatisfaction. They were assigned to control (10 couples) and experimental (10 couples) groups. The instrumentation comprised Rotter Locus of Control Scale, ENRICH Marital Satisfaction Scale, and clinical interview. Data were analyzed by descriptive (mean, standard deviation) and inferential statistics (regression analysis and analysis of covariance). Results showed that the couple therapy based on internal control psychology was effective in increasing marital satisfaction. Thus, the couple therapy based on internal control psychology can be used as one of the intervention models for couples who suffer from marital dissatisfaction and intend to divorce.
  Keywords: couple therapy, internal control psychology, marital satisfaction
 • S. Farahmand S. Hosseinian , S. M. Yazdi Page 51
  The present research was undertaken to investigate the relationship between parenting styles, self-discipline and students’ academic achievement. The population of the study comprised the entire high school girls and boys in Kermanshah, including 29745 students in 2012-2013 academic year. From among them 400 students were selected through Morgan’s Table. For observing the appropriate proportion of girls to boys, random stratified sampling method was used which led to the selection of 180 males and 220 females. The instrumentation consisted of Zand-e Karimi’s self-discipline questionnaire (2011) and Naghashian’s Parents’ Behavioral Aspects Questionnaire (1979). Results of the study indicated that there was a positive relationship between academic achievement and authoritative parenting style. In addition, there was a positive relationship between academic achievement, self-discipline, and levels of internalizing and identification, whereas a negative relationship was observed between immoral level of self-discipline and academic achievement (p<0.01). Furthermore, the results showed that in comparison with authoritative parenting style, self-discipline could explain more variance in academic achievement (24.7% vs. 4%). Generally speaking, self-discipline, especially level of internalizing should be reinforced in order to promote students’ academic achievement and parents should receive training in authoritative parenting style.
  Keywords: self, discipline, parenting styles, academic achievement
 • Z. Shabani Page 69
  This research aimed to examine the relationship between organizational health and the effectiveness of Parents-Teachers Associations in Iran. In this correlational study the sample size was determined to be 900 according to Kjercie-Morgan Table and 200 school principals and 700 Associations members were selected through random stratified sampling. The instrumentation comprised Organizational Health Test (Hoy et al., 1996; Alagheband, 1999) with seven sub-scales as well as Parents-Teachers Associations Effectiveness Test which contained seven dimensions and was devised parallel to Hersey-Blanchard Effectiveness Test. The obtained data were analyzed via Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression. Results showed that there was a significant correlation between elements of organizational health including influence, initiating structure, morale, academic emphasis, and the effectiveness of the Associations. In addition, academic emphasis and morale had a significant effect on the effectiveness of the Associations. These two elements explained part of the variance in the Associations’ effectiveness. Furthermore, there was a positive, significant relationship between principals’ technical, institutional as well as managerial skills and the Associations’ effectiveness. In fact, principals’ skills at technical level can explain part of the variance in the effectiveness of the Associations. Generally speaking, the effectiveness of Parents-Teachers Associations can be predicted based on schools’ organizational health and improvement of technical, institutional and managerial skills can lead to the attainment of educational objectives.
  Keywords: organizational health, influence, initiating structure, morale, academic emphasis, effectiveness
 • S. M. Tabatabaee Page 89
  This research was conducted to assess the relationship between mothers’ child-rearing practices (authoritative, authoritarian and permissive) and their daughters’ mental health. To this end, 373 students of the third grade of junior high school were selected in Tehran through random cluster sampling method. The design of the study was survey. The instrumentation comprised a 28-item version of Goldberg’s General Health Questionnaire and Buri's Parental Authority Questionnaire (PAQ). For the purpose of data analysis, descriptive (mean and standard deviation) as well as inferential statistics including Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of regression were used. The results indicated that there was a significant relationship between authoritative parenting style and mental health, while there was a negative association between authoritarian parenting style and mental health (p<0.05). In addition, no relationship was observed between permissive parenting style and mental health. Hence, it can be concluded that in comparison with authoritarian style, permissive style is associated with higher levels of mental health.
  Keywords: parenting styles, authoritative, authoritarian, permissive, mental health