فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی خیراندیش، سارا بهفر، جعفر عباس پور صفحه 1
  رشد فزاینده پژوهش های انجام شده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیاز به فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص یک مسئله برای کسب درکی به نسبت جامع از آن را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان های ایرانی پرداخته است. بدین منظور با کمک روش فراتحلیل تعداد 24 مقاله در این خصوص بررسی شده است. این فراتحلیل با کمک نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) انجام شده و نتایج آن نشان می دهد رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطه ای بالاتر از حد متوسط دارد (با میانگین اندازه اثر 49 /0). همچنین از میان ابعاد رضایت شغلی، رضایت از ماهیت کار، رضایت از مدیریت و رضایت از همکاران با اندازه اثر به ترتیب41/ 0، 33/ 0، و 32/ 0از بیشترین سهم اثرگذاری بر تعهد سازمانی برخوردار بوده اند، در حالی که ابعاد رضایت از حقوق و مزایا و رضایت از ارتقاء و ترفیع با اندازه اثر به ترتیب 31/ 0 و 29/ 0 کمترین سهم را در این زمینه داشته اند.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، سازمان های ایرانی، اندازه اثر
 • مهدی زکی پور، مجتبی شبگو، شهرام میرزایی دریانی صفحه 23
  شناسایی و بهسازی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی پیش نیاز اساسی حفظ بقا و اثربخشی سازمان ها در دنیای رقابتی امروزی به شمار می رود. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمان در بانک های دولتی شهر تبریز است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس مدل عملیاتی مهندسی ارزش آیر و مدل عملیاتی عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانک های دولتی تبریز است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 215 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد بر اساس مولفه های مربوط به متغیرهای عملکرد سازمانی و مهندسی ارزش استفاده شده است. قابلیت اعتماد پرسش نامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی بانک های دولتی شهر تبریز تاثیر دارد. همچنین مهندسی ارزش بر ابعاد رضایت کارکنان، نتایج مالی/ بازار، رضایت مشتریان و اثربخشی سازمان تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. مقایسه میانگین رتبه های مربوط به هر یک از ابعاد عملکرد سازمان نشان می دهد رضایت مشتریان در رتبه اول اهیمت و رضایت کارکنان، اثربخشی سازمان و نتایج مالی/ بازار در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: مهندسی ارزش، عملکرد سازمان، بانک های دولتی
 • طلعت الشریعه فیروزجاییان، مجتبی فیروزجاییان، علی اصغر فیروزجاییان، مجتبی احمدی نوذری صفحه 41
  در دنیای پویا و رقابتی سازمان های امروزی کارآفرینی پیش نیاز حیاتی بقا و موفقیت سازمان ها به شمار می رود و شناسایی و بهسازی زیرساخت های توانمندساز آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پژوهش به تبیین میزان و چگونگی تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، یکپارچگی، سازگاری و ماموریت) بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه مازندران پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیات علمی دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه مازندران به تعداد 307 نفر تشکیل شده است که از میان آنها نمونه ای 100 نفری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و نظرسنجی شده است. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کارآفرینی دانشگاهی بوده است؛ روایی و پایایی هر دو پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه تنها معنادار بودن تاثیر مولفه سازگاری از مولفه های چهارگانه فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی در این دانشگاه معنادار بوده است. بر این اساس پیشنهادهایی کاربردی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، کارآفرینی دانشگاهی، دانشگاه مازندران
 • آرزو سهرابی، مرجان فیاضی، محمد علی شاه حسینی صفحه 61
  توسعه منابع انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور موثر فعالیت شان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. با توجه به اینکه مطالعات بسیار اندکی پیرامون شناسایی عوامل موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عمل آمده است این تحقیق با استفاده از روش تئوری داده بنیاد و مدل پارادایمی، درصدد شناسایی عوامل حیاتی و اثر گذار بر موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی، می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه بوده است و با مدیران و خبرگان حوزه استراتژیک و مدیریت استراتژیک منابع انسانی صنعت خودرو مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. نتایج تحلیل ها نشان داد از عوامل کلیدی که منجر به موفقت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در صنعت خودرو می شود، توجه به توسعه و توانمندسازی منابع انسانی است.
  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، توانمندسازی منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • نبی الله کهن، علی نصر اصفهانی صفحه 81
  سازمان های نظامی و کارکنان آن از مهم ترین عناصر هر جامعه ای محسوب می شوند. به کارگیری افراد متعهد به دفاع و همچنین تقویت مستمر روحیه دفاعی آن ها برای این سازمان ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. وجود افراد ناشایست و ترسو در میان لشکریان، روحیه سایرین را نیز تخریب می کند. عوامل مختلفی برافزایش تعهد دفاعی کارکنان نظامی تاثیر دارد که یک زمامدار برای تقویت بنیه دفاعی کشورش باید به همه این عوامل توجه خاص مبذول دارد. این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای ایجاد نیروهای نظامی قوی و متعهد به دفاع، از دیدگاه سعدی انجام گردیده است. روش گردآوری داده ها، روش کتابخانه ای است. روش مطالعه به این صورت است که با تحلیل محتوای آثار منظوم و منثور سعدی، درون مایه هایی که باعث افزایش تعهد دفاعی و اقتدار نظامی کشور می شود استخراج گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که نحوه استخدام به خصوص کارکنان نظامی، برانگیختن و روحیه دادن به آنها، ارتقاء منزلت اجتماعی آنها، برگزیدن و انتصاب فرمانده مناسب، تامین نیازهای مالی و غیرمالی آنها، افزایش ایمان و تقوای آنها، تدبیر و مدارا با دشمنان، شرکت دادن آنها در آموزش های نظامی و تمرین های ورزشی، به کارگیری و در اختیار داشتن سلاح های جنگی پیشرفته و اعتماد سازی رییس حکومت توسط انتصاب مسئولین شایسته در افزایش تعهد نظامیان به دفاع موثر است.
  کلیدواژگان: تعهد دفاعی، کارکنان نظامی، جنگ و سعدی
 • آیدا حمیدی، قاسم بخشنده صفحه 105
  امروزه منابع انسانی سرمایه ای گران بها برای سازمان به شمار می رود و از نقشی حیاتی در تحقق اهداف آن برخوردار است. کارکنان سازمان هایی که از سلامت سازمانی برخوردارند متعهد، وظیفه شناس و سودمندند و از روحیه و عملکرد زیادی برخوردارند. این پژوهش حاضر تاثیر مولفه های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری) بر مولفه های سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ساخت دهی، ملاحظه گری، روحیه، پشتیبانی منابع و تاکید علمی) را بررسی و رتبه بندی کرده است. این تحقیق از نوع کاربردی، کمی، مقطعی، توصیفی _ پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان همدان تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری تصادفی 145 نفر آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد بوده است. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و آزمون تی تک-نمونه ای با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد رابطه مستقیم و معنادار بین همه مولفه های تعهد سازمانی و سلامت سازمانی وجود داشته است. همچنین تعهد عاطفی بیشترین تاثیر و تعهد هنجاری کم ترین تاثیر را بر مولفه های سلامت سازمانی دارد. در پایان نیز با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای بهبود تعهد و سلامت سازمانی در سازمان مورد مطالعه ارائه شد.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری
 • منوچهر جفره، راضیه سادات سجادی نژاد صفحه 123
  امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در سازمان ها سپری می شود. رعایت عدالت در سازمان ها می تواند تاثیری تعیین کننده بر رفتارهای فردی کارکنان داشته باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین میزان تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران به تعداد 140 نفر تشکیل می دهند که از آن میان با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 103 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نمونه آماری انتخاب گردید. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، رگرسیون دو متغیره انجام شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی داشته است. افزون بر این، وضعیت موجود عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان مورد مطالعه به ترتیب در حد متوسط و نسبتا مناسب بوده است. بر این اساس پیشنهادهایی کاربردی به منظور ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در این شرکت ارائه شده است.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران
 • مژگان قشلاقی، محمود حقانی، یوسف محمدی مقدم صفحه 141
  اجرای اقدامات ارزش آفرین و تحول گرایانه در حوزه مدیریت منابع انسانی همراستای با دیگر راهبردها و کارکردهای سازمان شایستگی های محوری سازمان را توسعه خواهد داد. هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی گروه های شغلی قضات در میان مجتمع های قضایی استان تهران است. جامعه آماری این تحقیق را قضات مجتمع های قضایی استان تهران به تعداد 300 نفر تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری از جامعه محدود تعداد 176 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن به روش محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ که برابر با 937/ 0 بوده، تایید گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن با نرم افزار اس. پی. اس. اس. استفاده شده است. نتایج نشان داد مهارت های ادراکی، مهارت های تصمیم گیری، هوش اجتماعی، توانایی علمی، پایبندی به اصول اخلاقی و مهارت های فردی در تعیین نیازهای آموزشی گروه های شغلی قضات تاثیر دارند. همچنین یافته ها نشان داد که هوشمندی، اعتماد به نفس و رعایت عدالت بیشترین اهمیت را در میان شاخص های شناسایی شده در این تحقیق داشته اند.
  کلیدواژگان: نیازسنجی آموزشی، گروه های شغلی قضات، شایستگی، مجتمع های قضایی استان تهران
|
 • Mehdi Kheirandish, Sara Behfar, Jafar Abbas Pour Page 1
  The increasing growth of researches in the field of humanities and social sciences makes necessary the researcher-done meta-analysis of a problem for acquiring a relatively comprehensive understanding of these problems. This study combines a number of studies in the field of relationships between job satisfaction and organizational commitment in Iran's organizations. For this purpose, 24 articles related to this subject were investigated through meta-analysis. This analysis was conducted through the software of comprehensive meta-analysis (CMA2). The results showed that job satisfaction and organizational commitment relationship is above average (mean effect size 0/49). in addition, among the dimensions of job satisfaction, satisfaction with the nature of the work, approval of management and satisfaction of coworkers with effect size, respectively, 0/41, 0/33 and 0/32 have the largest share of the impact on organizational commitment. While aspects of wages and promotion satisfaction and promotion satisfaction with respectively 0/31 and 0/29 effect size had the lowest share in this area.
  Keywords: Meta, Analysis, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Iranian organizations, effect size
 • Mehdi Zakipour, Mojtaba Shabgou, Shahram Mirzaei Daryani Page 23
  Identifying and improving the factors affecting organizational performance is a basic requirement of organization's survival and effectiveness in today's competitive world. The purpose of this paper is to examine the impact of value engineering on organizational performance in Tabriz. The theoretical framework of the research is based on the operational model Ayer value engineering and Kaplan and Norton's organizational performance. The population of interest consisted of employees of state-owned banks in Tabriz. The sample of 215 persons were randomly selected. Standard questionnaires were used to collect data on factors related to organizational performance and value engineering variables. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test. The results of the analysis show that the impact of the value engineering on the performance of state banks in Tabriz. The value engineering has a direct and significant impact on employee satisfaction, financial results / market, customer satisfaction and organizational effectiveness. Comparison of the mean scores for each dimension of performance shows the importance of customer satisfaction and employee satisfaction in the first place, effectiveness and financial results / market were next in the ranking.
  Keywords: value engineering, organizational performance, state, owned banks
 • Talat Firuzjaeyan, Mojtaba Firuzjaeyan, Ali Asghar Firuzjaeyan, Mojtaba Ahmadi Nozari Page 41
  In the dynamic and competitive world, organizational entrepreneurship is a vital prerequisite for the survival and success of organizations.Therefore, it is necessary to identify and improve its enabling infrastructure. The aim of this study is evaluating the effect of organizational culture on academic entrepreneurship in university of Mazandaran. The method of this study is descriptive and is a correlation one. The Statistical Society of the research is all instructors in university of Mazandaran. Questionnaires distributed among 100 instructor selected randomly in different fields of basic science, engineering, social and human science of university of Mazandaran, and finally data’s analyzed. The research data collection tool was standard questionnaires regarding organizational culture and academic entrepreneurship. Organizational culture has been investigated through Denison’s questionnaire and academic entrepreneurship has been examined by Bernan’s standard questionnaire. The questionnaire reliability was confirmed by Cronbach's alpha. For analyzing data Kolmogorov-Smirnov test, Spearman correlation, multiple regression and analysis of variance were used. The results of multiple regression analysis showed that among the four components of organizational culture only adaptability has a meaningful significance on the development of entrepreneurship at the university.Based on findings, some practical suggestions are provided.
  Keywords: Organizational Culture, Academic Entrepreneurship, Univesity of Mazandaran
 • Arezou Sohrabi, Marjan Fayazi, Mohammad Ali Shah Hoseini Page 61
  Human resource development causes people to continue their activities effectively and increase their efficiency with organizational and environmental changes. Since very limited studies are conducted to identify HR strategic management success, present study provides the results of an empirical study as well as strategic and management elites’ experiences by using Grounded theory in order to identify vital affecting factors on HR strategic management success. To identify affecting factors on HR strategic management success, a paradigm by Stratus and Corbin is used. Finally, a model is provided to identify success factors for HR strategic management success. Data collection instrument is deep and semi-structured interviews conducted by strategic managers and elites and HR strategic management in automotive industry. Results from analyses indicate that critical factors which lead into HR strategic management success in Iranian automakers include: HR development and empowerment.
  Keywords: Human resource empowerment, Human resource development, Strategic human resource management
 • Nabi Allah Kohan, Ali Nasr Esfahani Page 81
  Military organizations and their staff are among the most important components of any society. It is very important for these organizations to employ committed employees and continually reinforce their defensive morale. Skittish and unrighteous peoples inside corps destroy morale of others. Various factors affect defensive commitment of military employees that a statesman should attend to these factors to reinforce defensive stamina of his country. The purpose of this study is to scrutiny ways to creation strong military force and committed to defense according to Saadi's teachings. To collect data, library method was used. With thematic content analysis of Saadi’s books, themes that improve defensive commitment and military power of the country extracted. Findings show that recruiting military personnel with special ways motivate and grant morale to them, improving their social altitude, choose and appointment proper commander, provide their monetary and non-monetary needs, improving their credo and virtue, enemies tolerance and meditate with enemies, implementation military training and sport for them, providing them with advanced warrior weapons and trust building from chief of state by appointment proper headman are factors that improve defensive commitment.
  Keywords: defensive commitment, military personnel, war, Saadi
 • Aida Hamidi, Ghasem Bakhshande Page 105
  Nowadays, human resource is considered a valuable capital for organizations and has a vital role in achieving their goals. Staff of health organizations are committed, conscientious and helpful and have a lot of spirit and high performance.In this study the effect of the components of organizational commitment (affective commitment, continuance commitment and normative commitment) on organizational health factors (institutional integration, manager's authority, structuring, consideration, spirit, support resources and scientific emphasis) were reviewed and prioritized. This research is an applied, quantitative, cross-sectional, descriptive and correlational survey. The population of the research composed of the staff of the organization of industry, mining and trade in Hamadan. Among which a sample of 145 person were selected by means of random sampling. Data collection tool has been a standard questionnaire. Pearson correlation test, Friedman test and one-sample t-test with SPSS software were used to investigate the hypothesis. Data analysis showed that there has been a significant relationship between all components of organizational commitment and organizational health. Furthermore, affective commitment and normative commitment have respectively the most and the least impact on organizational health factors. According to the results some suggestions for improving organizational health and commitment have been offered.
  Keywords: Organizational health, Affective Commitment, Continuous commitment, normative commitment
 • Manouchehr Jofreh, Razieh Sadat Sajjadi Nezhad Page 123
  Today, an important part of human life will be spent in the Organization. Observing justice in large organizations can have an impact on the behavior of individual employees. The main purpose of doing this research determine the amount of the impact of organizational justice on organizational citizenship behavior. The study population consisted of employees of Telecom administration 6 urban area of Tehran who are 140 person. Among which a sample of 103 person were selected as a sample by random sampling. The method of this study is a descriptive survey. Data was collected through a standard questionnaire of OCB and organizational justice. In order to analyze data and test hypotheses of the research descriptive and inferential statistics were used. Data and test hypotheses of the research Kolmogorov-Smirnov, one-sample T-test and two-variable regression was used. The Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test and two-variable regression were used for Data analysis and hypothesis. The results of data analysis showed organizational justice has a significant and positive impact on organizational citizenship behavior. Furthermore, the current status of organizational justice and organizational citizenship behavior in the studied organization has been respectively average and relatively appropriate. Accordingly, some practical recommendations for improving organizational citizenship behavior in the organization areoffered.
  Keywords: Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior, Department of Communications
 • Mozhgan Gheshlaghi, Mahmoud Haghani, Yousof Mohammadi Moghadam Page 141
  Implementing value-creating and revolutionary practices in the field of human resource management along with other organizational strategies and functions will develop organizational core competencies. The main purpose of this research is training needs assessment of judge's occupational groups in the Judicial Complex in Tehran province. The population of research is composed of Tehran province judiciary judges who are 300 persons. Among whom 176 persons were selected as samples. The research method is a descriptive survey. A researcher-made questionnaire was used for data collection. In order to analysis the data, exploratory factor analysis and Friedman test were used through SPSS software. The results showed that cognitive skills, decision making skills, social intelligence, scientific ability, ethical and interpersonal skills are among important factors in determining the training needs of judge's occupational groups. The findings also showed that intelligence, self -confidence and fairness are the most important indicators have been identified in this research.
  Keywords: needs assessment, judge's occupational groups, competency, judicial complexes in Tehran