فهرست مطالب

سلامت و بهداشت - سال ششم شماره 4 (پاییز 1394)
 • سال ششم شماره 4 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا رحمانی، جمال مهر علی پور، یوسف پور عشق، امیر شعبانلو، ایوب رستگار، نادر شعبانلو، فیروزه ظاهری صفحات 355-366
  زمینه و هدف
  فرآیند های الکتروشیمیایی به طور موثری برای حذف مواد آلی در محیط های آبی استفاده شده اند. در مطالعه حاضر کارایی فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن در حذف رنگ اسید بلک 1 از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  این مطالعه تجربی در یک راکتور منقطع انجام و تاثیر پارامترهایی نظیر pH، زمان، ولتاژ، غلظت رنگ و H2O2 و حذف COD مطالعه شد. در فرآیند الکتروفنتون H2O2 به صورت شیمیایی اضافه شد، در صورتی که از الکترود آند آهن به عنوان منبع یون فروس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در فرآیند الکتروفنتون،pH، ولتاژ و غلظت H2O2 پارامترهای اصلی بودند؛ شرایط بهینه، در pH 3، غلظت 100 mg/lH2O2 و ولتاژ 20 بدست آمد. باافزایش pH از 3 به 11 و ولتاژ از 20 به 40 کارایی حذف کاهش یافت، اما در فرآیند الکتروکواگولاسیون، حداکثر کارایی در pH 7 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  فرآیند الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آهن برای تجزیه رنگ و تصفیه فاضلاب های رنگی، فرآیندی مناسب است.
  کلیدواژگان: الکتروفنتون، الکتروکواگولاسیون، اسید بلک 1، آند آهن
 • مهدی مشکی، مهدی مجدم، امین دوستی ایرانی صفحات 367-377
  زمینه و هدف
  امروزه بیماری های قلبی و عروقی علت اصلی ناتوانی و مرگ و میر در بسیاری از کشورها به شمار می رود، به طوری که بیش از 19 درصد جمعیت کشور مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی هستند. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی و با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی طراحی و اجرا شده است.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی تعداد 92 نفر از کارکنان مرکز بهداشت استان خوزستان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از پرسشنامه طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی که به صورت خود ایفا تکمیل گردید (78/0=α)، استخراج و برای تجزیه و تحلیل از آزمون های توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS-20 استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کننده ها 17/39 سال بود، که 3/54 آنها زن بودند. 8/72 درصد متاهل بوده و اکثر آنها (1/76 درصد) دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. میانگین نمره حساسیت درک شده 7/1±54/13، شدت درک شده12/2±65/16، منافع درک شده 43/2±83/15، موانع درک شده 79/1±63/12 و رفتار پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی 21/1±56/2 بود. در بین متغیرهای الگوی مورد بررسی، تنها همبستگی معنی داری بین سازه موانع درک شده با رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی مشاهده گردید(05/0p<). در رگرسیون نیز مشخص شد که سن و موانع درک شده پیشگویی کننده مناسبی برای رفتار پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی می باشند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، با ارائه آموزش های لازم با تاکید بر کاهش موانع در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی می توان شاهد بهبود عملکرد واحدها در خصوص این رفتارها بود.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، بیماری قلبی و عروقی، مرکز بهداشت
 • محمد تقی صمدی، عباس افخمی، عبدالمطلب صید محمدی، خدیجه شمسی صفحات 378-387
  زمینه و هدف
  افزایش روزافزون آلودگی منابع آب به وسیله فلزات سنگین موجب بروز نگرانی های جدی زیست محیطی و بهداشتی در جهان گردیده است. افزایش مقدار سلنیوم، بیشتر از 100 میکروگرم در دسی لیترخون می تواند با عث بیماری سلنویس شود. متداول ترین روش شناسایی سلنیوم، استفاده از دستگاه جذب اتمی است، ولی این روش دارای معایب مختلفی مانند هزینه بالای خرید دستگاه و راهبری آن، وقت گیر بودن آزمایشات و نیاز به کنترل کیفی روش آزمایش می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه از سنتز HMS (هگزاگنال سیلیکای متخلخل) فعال شده با4-(2-pyridylazo)-resorcinol (PAR) جهت شناسایی اسپکتروفتومتری سلنیوم استفاده گردید. شناسایی کیفی از طریق مشاهده تغییر رنگ رسوب از نارنجی به صورتی در نمونه های آب و شناسایی کمی از طریق تعیین غلظت با استفاد از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام گرفت. همچنین پارامترهای مختلفی مانند pH، غلظت اولیه سلنیوم، زمان تماس و غلظت شناساگر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش زمان تماس، شناسایی کمی و کیفی سلنیوم بهتر انجام می گیرد. بهترین شرایط شناسایی سلنیوم در pH برابر 10 رخ داد. افزایش دوز شناساگر تاثیر چندانی در شناسایی فلز سنگین نداشت. با افزایش غلظت اولیه سلنیوم میزان تغییررنگ از نارنجی به صورتی افزایش یافته و در نتیجه شناسایی کیفی و کمی آن با دقت بیشتری انجام می گیرد. این مطالعه یک مطالعه کاربردی است.
  نتیجه گیری
  حسگر HMS فعال شده با 4-(2-pyridylazo)-resorcinol (PAR) از لحاظ کمی (اسپکتروفتومتری) و کیفی (تغییر رنگ) می تواند به عنوان شناساگر ارزان قیمت و سریع برای شناسایی سلنیوم در واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سلنیوم، HMS، اسپکتروفتومتری، محیط های آبی
 • عزیز کامران، حشمت الله حیدری صفحات 388-403
  زمینه و هدف
  شیوه زندگی کم تحرک و راکد به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای قابل تعدیل بیماری دیابت شناخته می شود، در حالی که سطح فعالیت بدنی بیماران دیابتی مطلوب نیست. این مطالعه با هدف تعیین توان تبیین کنندگی تئوری فرانظری فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به دیابت انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی می باشد که جامعه آماری آن شامل بیماران دیابت نوع 2 در شهرستان خرم آباد بودند و به روش نمونه گیری آسان تعداد 393 نفر از آنان انتخاب و وارد مطالعه گردیدند. داده ها از طریق پرسشنامه 5 قسمتی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-18 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کای دو، تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس و رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه اکثریت شرکت کنندگان (9/48%، 192 نفر) در مرحله پیش تفکر و تنها 15درصد افراد در مرحله نگهداری و 6/6 درصد در مرحله عمل بودند. تفاوت معنی داری از نظر مراحل تغییر رفتار در بین افراد با سطوح تحصیلاتی مختلف دیده شد. میانگین ورزش در روز در گروه نگهداری بطور معنی داری بیشتر از بقیه گروه ها بود و ارتباط معنی دار معکوسی بین میانگین ورزش در روز با منافع درک شده و ارتباط مستقیم معنی داری با فرایندهای تغییر، خودکارآمدی و تعادل تصمیم گیری وجود داشت. آزمون رگرسیون چندگانه خطی نشان داد که 8/33 درصد واریانس میانگین مدت ورزش در روز با سازه های مورد مطالعه قابل تبیین و پیشگویی می باشد.
  نتیجه گیری
  تئوری مراحل تغییر رفتار توان پیشگویی کنندگی مناسبی از سطح فعالیت بدنی در بیماران دیابتی داشت. توجه به سازه های این تئوری در ارتقاء فعالیت بدنی و ارائه آموزش های مربوط در انجمن های بیماران دیابتی و مراکز درمانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، دیابت، الگوی فرانظری، خودکارآمدی
 • کبری جعفری، ناصر حافظی مقدس، علیرضا مظلومی، اعظم قزی صفحات 404-420
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین مشکلات در مدیریت محیط زیست دفع پسماندهای شهری است. با وجود روش های مختلف دفع پسماندهای شهری، دفن بهداشتی پسماندها یکی از عناصر ضروری در سیستم مدیریت پسماندهای شهری است. انتخاب محل مناسب برای دفن پسماندها، به منظور پیشگیری از آلودگی آب و خاک، شیوع بیماری ها و تخریب محیط زیست باید با بررسی و شناخت ویژگی های زیست محیطی محدوده تحت تاثیر دفن صورت گیرد. هدف از این مطالعه انتخاب مناسب ترین محل برای دفن پسماندهای شهری اردبیل بود.
  روش کار
  طی مطالعاتی با استفاده از GIS و مدل تحلیل سلسله مراتبی مکان های مناسب جهت دفن پسماندهای شهری در اردبیل تعیین شده بود. پس از بازدیدهای صحرایی از مکان های تعیین شده و جمع آوری اطلاعات لازم از این مکان ها، چهار مکان مناسب انتخاب گردید. با استفاده از روش شبیه به گزینه ایده آل و ارزیابی اثرات زیست محیطی با ماتریس لئوپولد این چهار مکان مورد ارزیابی قرار گرفت تا مناسب ترین مکان از بین این چهار مکان منتخب انتخاب شود.
  یافته ها
  نتایج ارزیابی با دو روش نشان داد که اولویت بندی گزینه ها با روش شبیه به گزینه ایده آل معادل با اولویت بندی گزینه ها با ارزیابی اثرات زیست محیطی ماتریس لئوپولد است. گزینه اول در اولویت اول قرار گرفت و گزینه های دوم، چهارم و سوم در اولویت های بعدی قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  گزینه 1 مناسب ترین مکان برای دفن پسماندهای شهری در اردبیل بود. این مکان در 11 کیلومتری شرق شهرستان اردبیل در مختصات جغرافیایی′′90/46 ′25 °48 شرقی و ′′63/11 ′16 °38 شمالی واقع شده است.
  کلیدواژگان: محل دفن پسماند، اردبیل، روش شباهت به گزینه ایده آل، ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • ناهید نویدجوی، حسین موحدیان عطار، حسن خرسندی صفحات 421-428
  زمینه و هدف
  در روش متداول برای تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیداسیون ترکیبات آلی توسط دی کرومات پتاسیم در شرایط اسیدی و هضم در راکتور حرارتی (2 ساعت، c°150) انجام می شود. نظر به اینکه امواج مایکروویو با پلاریزاسیون یونی و چرخش سریع مولکول های قطبی، قادر به تولید گرما می باشند، در مطالعه حاضر، سنجش سریع اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، از طریق هضم با مایکروویو مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، برای مقایسه هضم با راکتور حرارتی و مایکروویو در تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، 243 نمونه استاندارد محلول پتاسیم هیدروژن فتالات و نمونه های فاضلاب خام و پساب بر اساس رنگ سنجی یون کروم احیا شده مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل نتایج، از آزمون ویلکاکسون1 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در حالت هضم با مایکروویو (360 وات و 5 دقیقه)، اختلاف معنی داری با میانگین نتایج راکتور حرارتی (2 ساعت، c°150) نداشتند. انرژی مصرفی راکتور حرارتی و مایکروویو به ازای هر بار استفاده، به ترتیب 736 و 30 وات- ساعت تعیین شدند. بر این اساس، انرژی و زمان هضم راکتور حرارتی در تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، حدود 24 برابر مایکروویو می باشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از مایکروویو به دلیل قابلیت کاتالیتیکی آن در اکسیداسیون شیمیایی، از نظر زمان و انرژی به راکتور حرارتی ترجیح داده می شود.
  کلیدواژگان: اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، مواد آلی، هضم، مایکروویو
 • سیده زهرا موسوی، سعید متصدی، علی جوزی، نعمت الله خراسانی صفحات 429-438
  زمینه و هدف
  کارخانه های سیمان یکی از منابع عمده آلودگی هستند. رسوب غبار سیمان بر روی فتوسنتز، ترشح و باروری گیاه تاثیرگذار است. افزایش غلظت غبار در هوا باعث کاهش شدید قابلیت فتوسنتز در برگ ها، بسته شدن روزنه های برگ ها و به طور عمده کاهش رشد و باروری گیاهان می شود.
  روش کار
  در این مقاله اثر ذرات گرد و غبار ناشی از کارخانه سیمان شاهرود بر تنوع و تراکم پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی تنوع گونه های گیاهی و ارزیابی تیپ غالب گیاهی از روش کوادرات استفاده شد. نوع و مقدار رسوب گرد و غبار موجود بر گیاهان و تنوع و تراکم گیاهان در فواصل و جهات مختلف از منبع انتشار اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نمونه های حاصل از آنالیز غبار موجود بر گیاهان نشان داد که مهمترین عنصر نمایش دهنده بار آلودگی اکسید کلسیم است. نتایج حاصل از ارزیابی تراکم گیاهان مرتعی، میزان ذرات رسوب یافته بر روی گیاهان و تنوع پوشش گیاهی نشان می دهد که بین تنوع و تراکم پوشش گیاهی با رسوب ذرات گرد و غبار خروجی از دودکش های کارخانه یک همبستگی معکوس برقرار است.
  نتیجه گیری
  هر قدر از منبع انتشار ذرات دورتر می شویم میزان رسوب ذرات کاهش و تنوع و تراکم پوشش گیاهی افزایش می یابد. در اطراف کارخانه میزان رسوب ذرات بیشتر و تنوع گونه ها کمتر می شود. در این منطقه تعدادی از گونه های مقاوم مثل ورک و درمنه جایگزین می شوند.
  کلیدواژگان: سیمان، گرد و غبار، پوشش گیاهی، تنوع، شاهرود
 • عبدالرحمان چرکزی صفحات 439-447
  زمینه و هدف
  وسوسه یکی از سازه های الگوی فرا نظریه ای است که می تواند باعث شکست در ترک سیگار گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی موقعیت های وسوسه انگیز مصرف سیگار و ارتباط آن با مراحل تغییر در افراد سیگاری صورت گرفت.
  روش کار
  تحلیل ثانویه بر روی 3 مطالعه جداگانه و در 1108 نفر که بصورت نمونه گیری آسان وارد مطالعه شده بودند، انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه موقعیت های وسوسه انگیز مصرف سیگار ولیسر و همکاران و پرسشنامه مراحل تغییر پروچاسکا و همکاران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS-17 به همراه آمار توصیفی و آزمون های غیر پارامتریک کروسکال والیس و من ویتنی استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین نمرات کل وسوسه افراد سیگاری 77/0±34/3 از 5 بود. میانگین و انحراف معیار نمرات موقعیت های مثبت اجتماعی برابر با 92/0±56/3، عواطف منفی بر ابر با 99/0±70/3 و موقعیت های عادتی برابر با 96/0±76/2 بود. بین مراحل تغییر مصرف سیگار و وسوسه مصرف سیگار ارتباط معنی داری وجود داشت، بطوری که میانگین نمرات وسوسه در افراد واقع در مراحل تفکر و آمادگی بطور معنی داری بیشتر از افراد واقع در مراحل عمل و نگهداری بود. بین سن شروع مصرف سیگار و نمره وسوسه ارتباط معنی داری مشاهده شد. میانگین نمرات وسوسه در افرادی که سیگار را در سن کمتر از 20 سالگی شروع کرده بودند، بطور معنی داری نسبت به افرادی که 20 سال و بالاتر از آن مبادرت به این کار کرده بودند، بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افراد سیگاری بیشتر در موقعیت ها و عواطف منفی دچار وسوسه سیگار می شوند. همچنین میزان وسوسه در افراد واقع در مراحل تفکر و آمادگی بیشتر از دیگر مراحل بود. وسوسه سیگار با سن شروع مصرف سیگار ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: الگوی فرانظریه ای، مراحل تغییر، وسوسه، سیگارکشیدن
 • محمود کیوان آرا، عابدین ثقفی پور، فاطمه رجعتی، محمد هادی عباسی، محمد مطلبی، مهدی میرحیدری، سیامک محبی صفحات 448-457
  زمینه و هدف
  خشونت علیه زنان در همه جوامع موضوعی نگران کننده و در خور توجه است. علی رغم تحقیقات فراوان در مورد پیامدهای خشونت بر سلامت روان زنان، هنوز جنبه های ناشناخته زیادی وجود دارد. این مطالعه با هدف میزان وضعیت همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان صورت گرفت.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی می باشد که جامعه پژوهش آن را کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال 1390 تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خودایفای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد محاسبه قرار گرفته بود. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS-18 با سطح اطمینان 95% تحلیل شد.
  یافته ها
  شایع ترین خشونت اعمال شده علیه زنان گروه هدف خشونت عاطفی با 82/52 درصد بود. شیوع خشونت کلامی در این مطالعه 69/47 درصد، خشونت مالی 38/35 درصد و خشونت جسمی 87/24 درصد بود. نتایج نشان داد که زنان خانه دار بیشتر در معرض خشونت های خانگی قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که انواع خشونت علیه زنان بر حسب تحصیلات یکسان نیست. مهمترین علل بروز همسرآزاری و سوء رفتار به ترتیب خستگی و بی حوصلگی همسر (38/37%)، بهانه گیری همسر (14/30%)، بدبینی شوهر (54/16%)، دوستان و آشنایان و دخالت آنان (9/9%) و حاضر جواب بودن زن (04/6%) بود.
  نتیجه گیری
  میزان خشونت خانگی بالا بوده و جای نگرانی دارد. بهترین راهکار پیشنهادی برای کاهش خشونت خانگی علیه زنان، آموزش است. آموزش مهارت های زندگی در مدارس، مراکز بهداشتی درمانی و بخصوص رسانه ها می تواند موثر باشد. استفاده از مراکز مشاوره و ترویج فرهنگ مشاوره در بین زوجین نیز اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: همسرآزاری، خشونت جسمی، خشونت عاطفی، خشونت کلامی، اصفهان
 • انوشیروان صدیق، فاطمه ناصحی، ابراهیم فتایی، مرتضی عالیقدری صفحات 458-469
  زمینه و هدف
  آب آشامیدنی علاوه بر تامین آب مورد نیاز بدن در برگیرنده املاح و عناصر معدنی و ضروری برای بدن است که کمبود یا افزایش پاره ای از آنها منجر به ایجاد مشکلات و بیماری های مختلفی می شود. این تحقیق با هدف بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در سال 92 انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود. به این منظور، 12 دستگاه تصفیه آب با خصوصیات متفاوت از لحاظ تعداد فیلترها و عمر فیلترها از نقاط مختلف که دارای منابع آب متفاوت اعم از چاه و آب سطحی بودند، انتخاب گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین کارآیی حذف نیترات، نیتریت، سولفات، کلراید و فلوراید توسط دستگاه های تصفیه آب خانگی به ترتیب 16/79، 19/24، 5/48، 48/83، 86/72 درصد می باشد و ضمنا میانگین کارآیی حذف این دستگاه ها در سختی کل 41/82، سختی کلسیم 10/87، سختی منیزیم 78/65، سدیم 05/95، پتاسیم 48/79، کدورت 98/57 و کلر باقیمانده 100 درصد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که دستگاه های تصفیه آب خانگی کارآیی بسیار بالایی در حذف پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب دارند و با توجه به اینکه اغلب پارامترهای آب شهری زیر حد استاندارد آب آشامیدنی ایران قرار دارد، استفاده از این دستگاه ها الزامی نمی باشد، چرا که اکثرا غلظت پارامترها را تا زیر حد استاندارد کاهش می دهند و به نوعی باعث کاهش طعم آب و کاهش غلظت فلوراید به زیر حد استاندارد می شوند.
  کلیدواژگان: کیفیت آب شرب، شهر اردبیل، دستگاه های تصفیه آب، کیفیت فیزیکی و شیمیایی
|
 • Pages 355-366
  Background and Objectives
  Electrochemical processes have been applied effectively to remove organic compounds from aqueous solutions. In this work، the efficiencies of Electro Fenton (EF) process and Electrocoagulation (EC) using iron electrodes were investigated for removal of Acid Black 1.
  Methods
  This experimental study was performed in a batch reactor and the effects of parameters such as pH، time، voltage، H2O2 and dye concentrations، and COD removal were investigated. In Electro Fenton process H2O2 was chemically added to the reactor while iron anode electrode was used as a ferrous ion source.
  Results
  The results showed that pH، voltage and H2O2 concentration were the main parameters in EF process. The optimum conditions in EF process were obtained at pH 3، H2O2concentration of 100 mg/l and 20 V. With increasing pH from 3 to 11 and voltage from 20 to 40 V the removal efficiency decreased، however، in the EC process the maximum efficiency was obtained at pH 7.
  Conclusion
  Electro Fenton and Electrocoagulation using iron electrodes are suitable processes for dye degradation and treatment of colored wastewater.
  Keywords: Electro, Fenton, Electrocoagulation, Acid Black 1, Iron Anode
 • Pages 367-377
  Background and Objectives
  Cardiovascular diseases are considered as the most common cause of morbidity and mortality in many countries. More than 19 percent of the population in Iran suffers from cardiovascular diseases. This study was performed to determine factors associated with preventive behaviors of cardiovascular diseases using the Health Belief Model.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 92 employees of Khuzestan province health center using convenience sampling method. Data were extracted from the questionnaire made based on the constructs of health belief model (α=078). Descriptive and analytical tests were used for data analysis by SPSS-v20.
  Results
  Participants’ mean age was 39. 17 years. 54. 3% were female، 72. 8% of them were married and most of them (76. 1%) had university qualification. Mean score of perceived severity was 13. 54±1. 7، perceived susceptibility 16. 65±2. 12، perceived barriers 12. 63±1. 79، perceived benefits 15. 83±2. 43، and preventive behaviors of cardiovascular diseases was 2. 56±1. 2. Within the variables of the studied pattern، statistically significant correlation (p<0. 05) was only observed between perceived barriers and preventive behaviors. Regression analysis showed that age and perceived barriers are suitable predictors for preventing behavior.
  Conclusion
  Based on the results، providing necessary training with emphasis on reducing barriers of the preventive behaviors of cardiovascular disease can improve function of the control units on this behavior.
  Keywords: Health Belief Model, Cardiovascular Disease, Health Center
 • Pages 378-387
  Background and Objectives
  Increasing water resources pollution by heavy metals cause serious environmental and health concerns in the world. Selenium blood levels of >100 𝜇g/dl can result in selenosis. Atomic absorption spectroscopy is the most common method for selenium detection. This technique has several disadvantages such as high equipment and operational costs، time-consuming and the need for quality control of the test method.
  Methods
  In this study، the HMS) Hexagonal mesoporous silica (activated by 4- (2-pyridylazo) -resorcinol (PAR) was used for spectrophotometric determination of selenium. The qualitative detection was done by colour change of sediment from orange to pink in water samples and the quantitative detection by a spectrophotometer. Various parameters such as pH، the initial concentration of the selenium، contact time، and the indicator doses were also examined.
  Results
  The results of this study showed that the qualitative and quantitative detection of selenium are better done with increasing the contact time. The best condition for selenium detection was observed at pH =10. Increasing the indicator doses had no significant effect on the identification process. Increasing initial concentration of selenium increased the pink colour formation and consequently enhanced accuracy of qualitative and quantitative detection. This study is a basic and applied research.
  Conclusion
  The HMS sensor activated by 4- (2-pyridylazo) -resorcinol (PAR) can be used as an inexpensive and rapid indicator for quantitative (spectrophotometry) and qualitative (colour change) detection of selenium in water and wastewater in research and administrative unites.
  Keywords: Selenium, HMS, Spectrophotometry, Aquatic Solutions
 • Pages 388-403
  Background and Objectives
  Sedentary lifestyle is one of the most important modifiable factors associated with diabetes when the level of physical activity of the diabetics is poor. This study aimed to determine the predictive power of Trans Theoretical Model (TTM) for physical activity (PA) behavior in diabetic patients.
  Methods
  In a cross sectional study 393 patients with type 2 diabetes in Khorramabad city were selected by convenience sampling method in 2013. Data were collected through a questionnaire consisted of 5 sections and analyzed by Pearson correlation coefficient، chi-square، t-test، ANOVA and multiple linear regression tests using SPSS-18 software.
  Results
  In this study the majority of the participants (48. 9%، 192 patients) were in pre contemplation stage and only 15% and 6. 6% were in the action and maintenance stages، respectively. A significant difference was seen in stages of behavior change among educational levels. Mean daily PA in maintenance group was significantly higher than the other groups. A negative significant relationship was found between the average daily PA and perceived benefits and positive significant correlations were found between the average daily PA and processes of change، self-efficacy and decision balance. Multiple regressions showed that 33. 8% of daily PA variance can be explained and predicted by TTM constructs.
  Conclusion
  Stages of change theory had appropriate predictive power for PA levels in diabetic patients. Paying attention to roles of this theory structures on promoting PA as well as the providing related educations in diabetes associations and health centers are recommended.
  Keywords: Physical Activity, Diabetes, TTM, Self, Efficacy
 • Pages 404-420
  Background and Objectives
  One of the major problems in environmental management is disposal of municipal waste. In spite of the presence of different methods for the disposal of municipal waste، landfilling is one of the essential elements in municipal solid waste management system. In order to prevent contamination of water and soil، outbreak of diseases and environmental destruction، selection of an appropriate site for solid waste landfilling have to be made through investigation of environmental properties of the surrounding area. The aim of this study was to select the most suitable site for landfilling of municipal waste in Ardebil city.
  Methods
  In a study appropriate sites for landfilling of solid waste have already been determined in Ardabil by applying GIS and analytical hierarchical process model. After field visit from the designated sites and collection of necessary information، four sites were selected. The four sites were assessed using similarity to ideal alternative method and environmental impact assessment by Leopold matrix. From these four sites the most appropriate one was selected.
  Results
  The results of assessment by two methods showed that prioritizing the sites based on the similarity to ideal alternative method is similar to the result obtained from environmental impact assessment by Leopold matrix. The first priority was given to the first option and the second، fourth، and third alternatives stand in the next priorities.
  Conclusion
  The alternative 1 is the most appropriate site for landfilling of municipal waste in Ardabil. This site is located in 11kilometer in east of Ardabil city in geographical coordinates of 48°25′46. 90″east and 38° 16′11. 63″north.
  Keywords: Landfilling Site of Waste, Ardabil, Similar to Ideal Alternative Method, Environmental Impact Assessment
 • Pages 421-428
  Background and Objectives
  In a conventional method for determination of the chemical oxygen demand (COD)، organic compounds are oxidized by potassium dichromate in acidic condition and thermal digestion (150°C، 2 hr). Whereas microwave produces heat through rapid rotation of polar molecules and ionic polarization، microwave digestion was investigated for rapid measurement of COD in present study.
  Methods
  In this experimental study، in order to compare the thermal and microwave digesters for COD determination، 243 standard samples of potassium hydrogen phthalate solution and raw wastewater and effluent samples were studied according to standard methods based on the colorimetry of reduced chromium ion. The results were analyzed by Wilcoxon test.
  Results
  The mean COD obtained from microwave digestion (360 Watt، 5 min) had no significant difference with the one determined by thermal reactor (150 °C، 2 hr.). Energy consumption of thermal reactor and microwave for determination of COD in each sample was determined as 736 and 30 W. hr، respectively. Therefore، the energy consumption and digestion time of thermal reactor in COD determination were about 24 fold higher than the microwave digestion.
  Conclusion
  Application of microwave is preferred to the thermal reactor in terms of the time and energy consumption due to its catalytic ability in chemical oxidation.
  Keywords: Chemical Oxygen Demand, Organic Matter, Digestion, Microwave
 • Pages 429-438
  Background and Objectives
  Cement industries are a major source of pollution. Cement dust deposition affects photosynthesis، plant production and reproductivity. High dust concentration in air causes a severe reduction in the photosynthetic capacity of the leaves، fertility and plant growth.
  Methods
  In this work، the effects of dust particles from Shahroud cement plant on diversity and density of the vegetation were studied. Quadrate method was used to assess type of the dominant vegetation and the diversity. The type and amount of the dust deposited on the plants، vegetation diversity and density were measured in different directions and distances from the emission source.
  Results
  Analysis of dust samples from the plants surface showed that the main component of contamination due to cement industry is calcium oxide (CaO). The results of the evaluation of plants density and diversity and the amount of particles deposited on plant surface showed that there is an inverse correlation between the amount of dust deposition and the vegetation density and diversity.
  Conclusion
  As the distance from the source of particles emission increased، the particle deposition rate decreases and the density and diversity of the vegetation increase. In this region، the plants are replaced by the resistant species such as Artemisia aucheri and Hulthemia persica.
  Keywords: Cement, Dust, Vegetation, Diversity, Shahroud
 • Pages 439-447
  Background and Objectives
  Temptation is one of the constructs of a trans theoretical model that may cause failure in smoking cessation. The aim of the current study was to investigate temptation situations and its relationships with stages of change among smokers.
  Methods
  Secondary analsis was conducted on three separate studies and 1108 subjects who were selected based on convenient sampling method. Data were compiled using velicer et al. smoking temptation situations as well as Prochaska et al. stages of change questionnaires. Gatherd data were analyzed by descriptive statistics، Kruskall Wallis and Mann-whietny tests using SPSS software version 15.
  Results
  Mean score of temptation in smokers was 3. 34±0. 77 out of 5. Mean and SD were 3. 56±0. 92، 3. 70±0. 99 and 2. 67±0. 96 for positive social situations، negative affective، and craving، respectively. There was significant relationship between temptation and stages of change so that mean score of temptation in the subjects at contemplation and prepation stages was significantly higher than those of being in action and maintenace stages. There were significant relationships between initiation age of smoking and temptation scores. Smokers who initiated smoking under 20 years old had higher temptation score compared to the subjects started at ≥20 years of age.
  Conclusion
  The results of the current study indicated that the smokers tempted more in negative affective situations. The rate of temptation was higher in contemplation and preparation stages comparing to other stages. Temptation was influenced by the earlier age smoking initiation.
  Keywords: Trans Theoretical Model, Stages of Change, Temptation, Smoking
 • Pages 448-457
  Background and Objectives
  Violence against women is a considerable concern in all communities. Although many studies have been done on mental health outcomes of the violence on women، it has still many unknown aspects. The aim of this study was to estimate the prevalence and determinants of domestic violence against women in Isfahan.
  Methods
  In a cross-sectional study all the women referred to health centers in Isfahan were studied in 2011. A self-developed questionnaire with known reliability and validity was used as a data collection tool. Data were analyzed using SPSS with 95% confidence interval.
  Results
  The most common violence against women was emotional violence with52. 82%. The prevalences of verbal، financial، and physical violence were 47. 69%، 35. 38%، 24. 87%، respectively. The results indicated that housewives are at the greatest risk for domestic violence. Moreover، the results showed that the types of violence against women are different in terms of their education. Most important reasons for abuse were husband’s impatience and fatigue (37. 38%)، husband’s fussiness (30. 14%)، husband’s pessimism (16. 54%)، relative and family interference (9. 9%) and wife’s smartass (6. 04%).
  Conclusion
  The high rate of domestic violence is a cause of concern. Education is the best proposed solution to reduce domestic violence against women. Training life skills at school، health centers، and especially through media may be useful. Using counseling services and promotion of counseling culture are very important for young couples.
  Keywords: Domestic Violence, Physical Violence, Emotional Violence, Verbal Violence, Isfahan
 • Pages 458-469
  Background and Objectives
  In addition to supplying the needed water of human body، drinking water contains salts and minerals that are essential for the human body. Deficiency or excess of some of these minerals cause different problems and diseases. This study aimed to evaluate the effectiveness of home water treatment systems on reducing or eliminating the physical and chemical parameters in 2013.
  Methods
  This was an analytical descriptive study. 12 water treatment units with different characteristics، in terms of the number of filters and filter life were selected from different locations that have different water sources including wells and surface water.
  Results
  The results showed that mean removal efficiency of nitrate، nitrite، sulfate، chloride and fluoride by home water treatment systems، respectively are 79. 16، 24. 19، 48. 5، 83. 48، 72. 86%. The average efficiency for removing of total hardness، calcium hardness، magnesium، Na، K، turbidity، and residual chlorine were respectively 82. 41، 87. 10، 65. 78، 95. 05، 79. 48، 98. 57، and 100%.
  Conclusion
  Obtained results showed that home water treatment systems have very high efficiency to remove water physicochemical parameters. Using these systems are not necessary since most of the drinking water parameters are blow the Iran drinking water standards. In most cases they reduce the parameters to lower than the standard limits and decrease the taste and fluoride concentration to less than the standard values.
  Keywords: Potable Water Quality, Ardabil City, Water Treatment Systems, Physicochemical Quality