فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 12، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن آیتی، فاطمه نادری صفحات 9-27
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان پرداختن کتب پایه های چهارم تا ششم دوره ی ابتدایی، به مقوله ی تربیت شهروندی و فرهنگ ترافیکی، به روش تحلیل محتوا ست. جامعه ی این پژوهش، تمام کتاب های پایه چهارم تا ششم دوره ابتدایی است و نمونه گیری صورت نگرفته است. ابزار گرد آوری داده ها، عبارت است از جداول مقوله بندی تحلیل محتوا بر اساس مولفه های تربیت شهروندی و فرهنگ ترافیکی. بر اساس این پژوهش، از مجموع جملات کتاب های مد نظر، 2011 جمله و 960 تصویر به تربیت شهروندی و مولفه های آن اختصاص یافته است که از میان سیزده مولفه ی تربیت شهروندی، مولفه رعایت اصول اخلاقی بیشترین جمله (426) و بیشترین تصویر را مولفه مشارکت فعال در جامعه (258) به خود اختصاص داده است و مولفه پذیرش قدرت مافوق با تعداد جمله (11) و مولفه اتخاذ تصمیم آگاهانه با تعداد تصویر(1) کم ترین توجه را داشته است. از مجموع جملات کتاب های مد نظر، 177 جمله و 235 تصویر به فرهنگ ترافیکی و مولفه های آن اختصاص یافته است که از میان سه مولفه ی فرهنگ ترافیکی، مولفه عوامل فرهنگی_ اجتماعی بیشترین جمله (59) و بیشترین تصویر (48) را به خود اختصاص داده است و به مولفه عوامل سازمانی به هیچ عنوان پرداخته نشده است.
  کلیدواژگان: تربیت شهروندی، فرهنگ ترافیکی، نیروی انتظامی، دوره ابتدایی
 • محمد اسکندری ثانی، سعید جمشیدیان صفحات 28-44
  آمایش شهری به هنر برنامه ریزی، شهرسازی، توسعه و سازمان دادن به چگونگی اشغال فضا، تعیین محل سکنی انسان ها، فعالیت ها و تجهیزات شهری اشاره دارد. از این رو برای آسایش و امنیت شهروندان، مطالعه دقیق در زمینه نحوه استقرار صحیح کاربری ها، تاسیسات و تجهیزات و غیره در مناطق مختلف یک شهر نیاز است. جهت تخصیص درست امکانات شهری، اولین نکته اساسی، انتخاب مکان بهینه با توجه به شرایط متفاوت و گاه متضاد است. این مسئله زمانی اهمیت می یابد که فاکتور های بسیار مهمی مانند نجات جان انسان ها در کمترین زمان مد نظر باشد. با توجه به این مسایل مقاله حاضر به بررسی، انتخاب بهترین مکان آتش نشانی به دلیل اهمیت جان افرادی که در معرض خطر واقع شده اند، می پردازد. هدف از انجام این تحقیق تعیین مکان مناسب و بعد از آن بهترین مکان برای احداث ایستگاه های آتش نشانی می باشد. برای این منظور از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی پراکنش ایستگاه های آتشنشانی از شهر بیرجند از وضعیت مطلوبی برخودار نیستند و فاصله زمانی رسیدن خودروهای آتش نشانی به برخی مناطق شهر بیش از بیش از حد استاندارد است. لذا در این مقاله بهترین مکان برای ایستگاه های آتشنشانی در شهر بیرحند مشخص و پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آمایش شهری، امنیت شهری، کاربری های شهری، بیرجند
 • عزیز الله رضایی، یوسف محمدی مقدم، علیرضاجزینی صفحات 45-59
  ما در عصری زندگی می کنیم که دانش به نیروی محرکه سازمان ها تبدیل شده است و مدیریت دانش یکی از کارکردهای جدای ناپذیر کسب وکار است. به منظور بهره مندی از مزایای مدیریت دانش، توجه به ان برای هر سازمانی ضرورت خواهد داشت بخصوص برای پلیس پیشگیری که فعالیت ذاتی و ماموریت اصلی آن، پرداختن به فعالیت های پیشگیری است؛ برای دستیابی به این مهم بهره جستن از کلیه علوم و دانش های روز جهان می باشد و تاثیر مدیریت دانش در بهره وری ضرورت می یابد. هدف از این تحقیق تاثیر مدیریت دانش در بهره وری کارکنان پلیس پیشگیری استان خراسان جنوبی است که جامعه آماری کارکنان پلیس پیشگیری استان خراسان (تعداد180نفر) نمونه آماری (تعداد150نفر) می باشد، ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 83% محاسبه گردیده و مبنایی این پژوهش قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی همبستگی و مدل مفهومی تحقیق با استفاده از آمار توصیفی وضریب همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید و سپس اولویت ها با استفاده از آزمون فریدمن ارائه گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهدکه نگهداری دانش در اولویت اول و اشتراک دانش در اولویت آخر قرار گرفته است. لذا پلیس پیشگیری باید به سرمایه دانشی مجهز باشد تا باگام های مجهز این راه را بپیماید و دور ماندن آن از دانش های جدید منجر به ایجاد اختلال در فرآیند برقراری امنیت عمومی و به طبع آن پیشگیری ازجرم در جامعه خواهد شد به منظور آمادگی و غلبه بر چالش هایی که سازمان پلیس پیشگیری با آن مواجه است، شناخت قابلیت اجرا و مفهوم مدیریت دانش برای این سازمان امری حیاتی است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، بهره وری، پلیس پیشگیری، خراسان جنوبی
 • مریم رضایی، علی نیکوکار صفحات 60-71
  سرقت های خرد یکی از منابع اصلی خسارت درصنعت خرده فروشی بحساب می آید که باوجود معرفی بسیاری از فناوری های جدید و پیشرفته که با هدف به حداقل رساندن آن طراحی گردیده اند، میزان و شدت آن در چند دهه گذشته کاهش نشان نداده است. تامین امنیت در محیط فروشگاه ها و مغازه ها نه تنها موجب تقویت عملکرد اقتصادی و افزایش منافع حاصله از آن است، بلکه در عین حال رضایت افراد از کسب و کار را به وجود آورده و بر فضای عمومی جامعه نیز تاثیرگذاراست. پژوهش حاضر نیز به منظور شناسایی عوامل موثر در وقوع سرقت تهیه شده است. در این راستا محقق از طریق بررسی تحقیقات پیشین و مصاحبه با مغازه داران 10 متغیر را شناسایی و آنها را در دو دسته عوامل مربوط به فضای داخلی فروشگاه و عوامل مربوط به طرز برخورد فروشنده دسته بندی نمود. سپس داده های مربوط به این متغیرها در 2 گروه به سرقت رفته و به سرقت نرفته (هر گروه شامل 100 مغازه) گردآوری گردید. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که بین نظارت مستقیم فروشنده، نفر/مساحت فروشگاه و میزان تماس چشمی با وقوع/عدم وقوع سرقت همبستگی معناداری وجود دارد (01/ 0>p). تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که متغیر نظارت مستقیم بیش از 60 درصد موارد سرقت را پیش بینی می نماید و متغیرهای نفر/مساحت و میزان تماس چشمی 8 درصد از وقوع سرقت را تبیین می نمایند.
  کلیدواژگان: سرقت خرد، دخل زنی، کش روش، محیط داخلی فروشگاه، فروشنده
 • سید حسین رئیس سادات، اکرم ناصری، رضا مطلبی پور صفحات 72-88
  در طول تاریخ ایران نقاط مرزی کشور به عنوان یکی از عوامل آسیب زای امنیت ملی مطرح بوده است. از ایران باستان تا دوران معاصر حفاظت از مناطق مرزی و کاهش آسیب های ناشی از هجوم بیگانگان به این مناطق به عنوان معضل اساسی همه حکومت های ایرانی مورد بحث بوده است. مرزها استراتژیک اند و به عنوان نمونه و حتی نماد استراتژیک بودن معرفی می شوند. به طوری که نوارهای مرزی ایران در طول تاریخ بیشترین رویارویی ها و برخورد های محسوس دولت- ملت ها را به خود دیده است. ریشه های تکوین و تبدیل منطقه سرحدی به خط مرزی، ناپایداری مرزها در طول تاریخ، کارکرد مرزها و نقش مبادلاتی آنها در استراتژیک شدن این نوارها نقش داشته است. در واقع مساله ی مرز و مرزبانی همواره از امور اساسی و مهم حکومت ها بوده و هر سلسله ای در طول تاریخ با داشتن حد و قلمروی مشخص در مسیر پاسداری از آن با دیگر سلسله ها منازعاتی بر پا کرده است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی عوامل موثر بر اهمیت نقش تاریخی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی خراسان به عنوان یکی از مناطق مهم مرزی ایران به عنوان ایالت مرزی خراسان در طول تاریخ مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خراسان، مرز، امنیت، ادوار تاریخ
 • جواد مکانیکی، الهه کاوسی، سعیده احتشام صفحات 89-102
  حضور زنان و تبیین نقش آنان در شکل دهی فضاهای شهری امروزی، مسئله ای مهم و حیاتی می باشد. فضاهای کالبدی و شهری به عنوان بستر پاسخگوی نیازها و محلی برای تعاملات اجتماعی همه کاربران آن، اعم از زنان و مردان شناخته می شوند. درحالیکه موضوع جنسیت و عدالت جنسیتی در فضاهای شهری، موضوعی است که اغلب به حاشیه رانده شده است. در پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی با هدف مشخص نمودن تاثیرات کالبد شهر برای حضور پذیری موثر زنان در مناطق 1 و 2 شهرداری بیرجند و بهبود عرصه های کالبدی جهت حضور زنان در طراحی فضاهای شهری و توجه به امنیت اجتماعی در فضا با استفاده از 381 پرسشنامه توزیع شده، نسبت به استخراج اطلاعات و آنالیز داده ها با روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری توسط نرم افزار SPSS پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت محیط شهری در منطقه 2 نسبت به منطقه 1 بیشتر بوده و حس امنیت را بیشتر افزایش می دهد. همچنین بین کیفیت محیط شهری در مناطق 1 و 2، تفاوت معنی داری وجود ندارد.کالبد شهر نیز در منطقه 2 نسبت به منطقه 1 بیشتر باعث احساس امنیت می شود و میزان حس امنیت زنان در منطقه 2 نسبت به منطقه 1 به طور معناداری بیشتر است که می تواند ناشی از تفاوت کالبد شهری و کیفیت شهری در منطقه 2 باشد.
  کلیدواژگان: زنان، فضای کالبدی، جنسیت، امنیت، شهر یبرجند