فهرست مطالب

نوید نو - پیاپی 59 (زمستان 1393)
 • پیاپی 59 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/24
 • تعداد عناوین: 5
|
 • لیلا نیک بین*، سعید ایل بیگی، محمد اسماعیل افض پور صفحات 1-14
  زمینه و هدف
  ورزش درمانی یکی از رایج ترین و در عین حال موثر ترین درمان کمردرد است که بیماران می توانند به تنهایی یا همراه با درمانهای دیگر دریافت کنند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 6 هفته تمرین درمانی بر میزان تعادل پویا در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن بود.
  روش بررسی
  تعداد 18نفر با میانگین سن (31/ 0±11/ 24) سال، قد (003/ 0 ±42/ 155)سانتی متر،وزن (50/ 4± 59/ 67) کیلوگرم از بین دانشجویان دختر مراجعه کننده در پی یک فراخوان در دانشگاه بیرجند به عنوان نمونه به طور تصادفی در دو گروه، تمرین 10نفر و شاهد 8 نفر قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان میزان تعادل پویا تعادل پویای بیماران از طریق تست ستاره (Star Excursion Balance Test) اندازه گیری شد. سپس بیماران گروه تجربی در برنامه تمرین درمانی متشکل از تمرینات ثبات دهنده طی 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه حدود 45 دقیقه شرکت کردند. اما بیماران گروه شاهد به هیچ گونه مدالیته نپرداختند. آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن گروه ها، و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل و وابسته برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که متعاقب6 هفته تمرین افزایش معناداریدرتعادل پویا این بیمارانمشاهده گردید(05/ 0 >P)، در این ارتباط تعادل پویا در محورهای قدامی (04/ 0=P)، خلفی (04/ 0=P)، خارجی (03/ 0=P) و قدامی- خارجی (04/ 0=P) بهبود معنی داری مشاهده شد، در حالی که در سایر جهت ها تفاوتی مشاهده نشد
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گیری کرد که تمرینات ثبات دهنده در کاهش درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن تاثیر قابل توجهی داشته است.نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات ثباتی مرکزی قابلیت کاهش عوارض ناشی از کمردرد را داشته و می توان از آن به عنوان یک روش درمانی برای افراد مبتلا به کمردرد در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: ثبات مرکزی، تعادل، کمردرد مزمن
 • بهزاد قاسمی، وحید رضا عسکری، امین نیک پسند، سید هادی هاشمی* صفحات 15-21
  زمینه و هدف
  مقاومت دارویی در باکتری های پاتوژن، خطری است که رونق و سودآوری صنعت دامپروری را تهدید می کند که این مشکل، شناسایی و کاربرد ترکیبات ضد باکتریایی جدید برای مهار باکتری های مقاوم ضروری کرده است. مشتقات تیازول و ایمیدازول ترکیبات ضد باکتریایی جدیدی هستند که در این مطالعه به بررسی اثر ضد باکتریی تعدادی از این مشتقات بر باکتری های رودوکوکوس اکوئی، بروسلا آبروتوس و پاستورلا مولتی سیدا پرداختیم.
  روش کار
  برای بررسی مقایسه اثر ضد باکتریایی، از روش انتشار در دیسک برای اندازه گیری قطر هاله مهار رشد و از روش رقت سازی در پلیت 96 خانه برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد(MIC) استفاده شد.
  نتایج
  نتایج تحقیق نشان داد که هیچ کدام از مشتقات اثر مهاری بر باکتری بروسلا آبروتوس نداشتند، همچنین مشتقات ایمیدازولین نیز فاقد هر گونه اثر مهاری بر باکتری ها بودند. اثر مهاری تنها از مشتق تیازول با MIC 250 و 25/ 31 میکروگرم بر میلی لیتر بر باکتری های رودوکوکوس اکوئی و پاستورلا مولتی سیدا مشاهده شد.
  بحث: اثر مهاری مشتق تیازول بر دو باکتری پاستورلا مولتی سیدا و رودوکوکوس اکوئی اثبات شد که این اثر مهاری بر باکتری پاستورلا مولتی سیدا بسیار قوی تر است.
  کلیدواژگان: اثر ضد باکتریایی، مشتقات تیازول و ایمیدازول، رودوکوکوس اکوئی، بروسلا آبروتوس و پاستورلا مولتی سیدا
 • حسین ابراهیمی پور، سید محمد هادی موسوی، هاجر حقیقی، پیام محمودیان، سیده الهه حسینی* صفحات 22-28
  زمینه و هدف
  بخش تغذیه بیمارستان در زمره مهمترین بخش های یک بیمارستان است زیرا عملکرد و فعالیت این بخش تاثیر بسیار زیادی بر میزان رضایتمندی بیماران دارد.این مطالعه با هدف بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران با استانداردهای مدون در وزارت بهداشتانجام گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی است. جامعه مورد مطالعه 7 بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. به منظور گردآوری داده ها چک لیست تایید شده معاونت درمان توسط پژوهشگر با روش مشاهده و مصاحبه تکمیل گردیده است. چک لیست دربردارنده 7 حیطه و 64 سوال است.جهت توصیف نتایج پژوهش از نرم افزار SPSS 16 استفاده شده است.
  یافته ها
  نمره بدست آمده از وضعیت مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان های مورد مطالعه برابر با 0.82 است، که به طور کلی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین نمرات بدست آمده از استانداردهای بررسی شده به ترتیب در مرکزقلب تهران 94/ 0، امیراعلم 87/ 0، مرکز طبی کودکان 86/ 0، سینا 85/ 0، دکتر شریعتی 82/ 0، امام خمینی 74/ 0 و انستیتو کانسر 67 /0 می باشد.
  نتیجه گیری
  وضعیت تغذیه، مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان های مورد پژوهش بیمارستان در وضعیت مطلوب قرار دارد با این وجود برای بهتر شدن وضعیت می توان با برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان سطح دانش آنها را نسبت بهوظایف خود افزوده و سبب بهبود کیفیت عملکرد شد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، مدیریت خدمات غذایی، استانداردهای تغذیه
 • سید اصغر هوایی*، رسول صالحی، سید علی فاضلی، حمید توکلی، پرویز مهاجری صفحات 29-35
  زمینه و هدف
  هلیکوباکترپیلوری ارگانیسم گرم منفی خمیده شکل است که در دستگاه گوارش انسان مستقر می شود و باعث بروز عوارض مختلف دستگاه گوارش از جمله زخم ا ثنی عشر، گاستریت و بدخیمی های معده مثل آدنوکارسینوما می شود.
  یکی از فاکتورهایی که توجه متخصصین را زیاد به خود معطوف کرده است امکان ارتباط ژنهای خاصی از این باکتری یعنی ژن های cagA و vacA و iceA با علانم بالینی گوناگون می باشد. در این تحقیق فراوانی ژنوتیپهای مختلف m1s1a) vacA s1b1 m1 و m2s1a و m2s1b و m1s2 و m2s2) در سوشهای جدا شده از بیماران مبتلا به گاستریت و زخمهای اثنی عشر و آدنوکارسینوما و ارتباط ان با بیماری های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش ها
  در مطالعه حاضر از 100 بیمار مبتلا به بیماری های مذکور دربخش آندوسکوپی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بیوپسی تهیه گردید. پس از جداسازی هلیکوباکترپیلوری و تائید آن توسط تستهای بیوشیمیایی، وجود آلل های مختلف ژن vacA توسط PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از یکصد بیمار باکتری H.pylori در شرایط میکروائروفیلیک جداسازی و با آزمایشهای بیوشیمیایی مورد تائید قرار گرفت. از یکصد بیمار با کشت مثبت 40 نفر مبتلا به گاستریت 40 نفر زخم اثنی عشر 20 نفر آدنوکارسینوما بودند. وجود آللهای m1s1a در بیماران مذکور به ترتیب با فراوانی 25%، 5/27%، 35% و m1s1b 20%، 25%، 25% و m2s1a 30%، 30%، 10% و m2s1b 25%، 5 /7 1 %، 30% و آلل S2 نیز در هیچکدام از باکتری های فوق مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه رابطه معنی داری بین ژنوتیپهای مختلف vacA و بیماری های مذکور دیده نشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، vacA آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر، نرمال، گاستریت، PCR
 • حسین درگاهی، سیده الهه حسینی، پیام محمودیان، حسین ابراهیمی پور، راضیه محمد خانی* صفحات 36-45
  زمینه و هدف
  برنامه اعتبار بخشی بر اساس استاندارد هایJCI به عنوان کامل ترین برنامه اعتبار بخشی در جهان شناخته شده است. اگر مدیریت داروخانه بر اساس استانداردی که هم از لحاظ ملی و هم از لحاظ بین المللی دارای اعتبار است اعمال شود می تواند باعث ارتقاء کارایی، بهره وری و اثربخشی واحد شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر میزان مطابقت با استاندارد های کمیسیون مشترک بین المللی اعتبار بخشی بود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی و مقطعی که در سال 1392 انجام شده و جامعه آماری شامل بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه، هر 5 بیمارستان امیر اعلم، سینا، بهارلو، امام خمینی و شریعتی به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از روش مشاهده و پرسش برای گردآوری داده ها استفاده شد و ابزار گردآوری داده ها چک لیست مدیریت دارویی بر اساس استاندارد های اعتباربخشی JCI 2008 بود.
  یافته ها
  بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه بالاترین امتیاز کسب شده استاندارد های ارزیابی مدیریت داروخانه مربوط به بیمارستان های سینا و بهارلو و کمترین امتیاز کسب شده مربوط به بیمارستان شریعتی می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه بین سیستم کنونی دارو درمانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پرشکی تهران و سیستمهای ملزم به رعایت استانداردهای اعتباربخشی JCI فاصله خیلی زیادی وجود ندارد ولی پر کردن همین فاصله نه چندان زیاد باعث بهره مندی بیماران از خدمات دارویی و درمانی سالم تر، موثرتر و مطلوب تر خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت داروخانه، استانداردهای اعتباربخشی JCI، ارزیابی
|
 • Leyla Nikbin*, Saied Iilbeygi, M. E Afzal Puor Pages 1-14
  Introduction
  There are general consensus about the exercise therapy, as a prevention and treatment of low back pain. But because of different methods of treatment, there is no sufficient evidence about the superiority of one method to another.
  Material And Method
  In this study, the effect of 6 weeks of exercise therapy on pain, balance, and stamina of muscles were investigated in girl’s students with chronic low back pain. A total of 18 patients were selected among all recalling student that volunteered for this study in Birjand University, and then randomly divided in two groups, as training (10 subjects), and control (8subjects) groups. The pain levels, trunk muscles endurance and dynamic balance were measured by Quebec back pain question are, Sit- up and Sorensen, test and Star Excursion Balance test respectively. The core stabilization exercises were exerted on a regular basis within six weeks of each 3 sessions a week, each session was conducted for about 45minutes.
  Results
  Although, the results showed, a significant reduction in pain levels, significant increase in trunk musclemen durance, as well as in dynamic balance (P˂0/05). Moreover, the significant correlation was indicated in between pain, trunk muscle endurance and balance in the subjects (p≤0.05).
  Conclusion
  Therefore, it can be stated that the core stabilization exercises, can be used for reduction of the pain, and also as a suitable exercise for treatment of low back pain.
  Keywords: exercise therapy, balance, trunk muscle endurance, chronic low back pain
 • Behzad Ghasemi, Vahid Reza Askari, Amin Nikpasnd, Sid, Hadi Hashmi* Pages 15-21
  Introduction
  Drug resistant in bacterial pathogen is a danger that of it ability and prosperity of live stock industry and this problem causes detection and using from new antibacterial compound are essential. Thiazole and imidazole derivatives are new antibacterial compound that in this study have examined antibacterial effect of these derivatives on Rhodoccocus equi, Brucella abortus and Pasteurella multocida.
  Materials And Methods
  for investigation and comparative antibacterial effect, Disk diffusion was used for the calculation of growth inhibition zone diameters and serial dilution method in microplates was used to assess growth inhibitory concentrations (MICs).
  Results
  results showed all of Thiazole derivatives didn’t have any inhibitory effect on Brucella abortus, also imidazoline derivatives didn’t have inhibition on any bacterial too. Inhibitory effect just showed from thiazole derivative whit MIC 250 and 31.25 μg/ml on R. equi and P. multocida, respectively.
  Conclusion
  inhibitory impact of thiazole derivatives on R. equi and P. multocida was proved that this effect is very stronger on P. multocida.
  Keywords: antibacterial effect, thiazole, imidazole derivatives, R. equi, B. abortus, P. multocida
 • H. Ebrahimpour, M. H Mosavi, H. Haghighi, P. Mahmodiyan, S. E Hoseini Pages 22-28
  Introduction
  Department of nutrition is one of the most important parts of the hospital, because the operation and activities of this sector has a huge impact on patient satisfaction. This study has done with the aim of evaluation of food service management, nutrition counseling and treatment diet in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences of Tehran with the standards of the Ministry of Health.
  Materials And Methods
  In this cross - sectional study, 7selected Hospital of Tehran University of Medical Sciences is Our Statistical population.To collect data; approved checklist of the Ministry of Health have been completed by observation and interview. The checklist contains 7 domains and 64 questions. SPSS 16 software was used to describe the results.
  Results
  The results of the food service management, nutrition counseling and treatment regimen in hospitals is equal to, 0.82 which is generally in good condition. In addition the obtained grades from reviewed standards is 0.94 in Tehran Heart Center 0.87, in Amir Alam, 0.86in Children’s Medical Center 0.85, in Sina 0.82, in Shariati 0.74, in Imam Khomeini and 0.67 in Cancer Institute.
  Conclusion
  Nutrition, foodservice management, nutrition counseling and treatment regimen in hospitals and research hospital, is located in an ideal situation. Nevertheless, to improve this situation, hospital can organize training programs for their employees to improve their knowledge and the quality of the performance.
  Keywords: Hospitals, foodservice management, nutrition standards
 • Seyed Asghar Havaei*, Rasool Salehi, Seyed Ali Fazeli, Hamid Tavakoli, Parviz Mohajeri Pages 29-35
  Introduction
  Helicobacter pylori is a gram negative curved bacilli which is colonized in the human stomach. It causes duodental ulcer, gastritis and is associated with adenocarinoma. There might be a possible relationship between cagA, vacA and ice a genes and clinical outcomes. The aim of this study was to identify the frequency od vacA genotypes of H.pylori isolated from the upper gastrointestinal.
  Methods
  In tis study, 100 H. pylori strains were isolated from patients with different gastrointestinal disease in Azahra hospital. Vac A alleles were typed using PCR with specific primers.
  Finding
  There were four Vac A mosaicsms, including 28 for s1a/ m1 (28%), 23 for s1b/m1 (23%), 26 for s1a/m2 (26%) and 23 for s1b/m2 (23%), s2 form was not found.
  Conclusion
  The results showed there is no significant relationship between fifferent genotypes of vacA and the related diseases.
  Keywords: Helicobacter pylori, vac A, Adenocarinoma., Duodental ulcer, Normal, Gastritis, PCR
 • H. Dargahi, S. E Hoseini, P. Mahmodian, H. Ebrahompour, R. Mohammad Khani* Pages 36-45
  Introduction
  Accreditation program according to JCI standards, is Known as the world’s most comprehensive accreditation program. If the pharmacy management done with standards that validated nationally and internationally, Can improve the performance, efficiency and effectiveness of the unit. The aim of this study is evaluate the Tehran University of Medical Sciences pharmacies in terms of compliance with the standards of the Joint Commission International Accreditation.
  Methods
  This is a cross- sectional study. The population is teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Due to the limitation, every 5 hospital, Amir Alam, Sina, Baharloo, Imam Khomeini and Shariati with census method were studied. In this study, observation and question method were used to collect data. The data collection tool was Pharmacy management checklist based on accreditation standards JCI 2008.
  Results
  In this study, Highest scores for evaluation hospital pharmacy management standards was for Baharloo and Sina hospitals and the lowest scores are related to Shariati hospital.
  Conclusion
  The current system of drug therapy in Tehran University of Medical Sciences hospitals and Systems bound JCI accreditation standards, there is not large gap.
  Keywords: Pharmacy management, accreditation standards for JCI, evaluation