فهرست مطالب

طب جنوب - سال هجدهم شماره 5 (آذر و دی 1394)
 • سال هجدهم شماره 5 (آذر و دی 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/21
 • تعداد عناوین: 13
|
 • منیژه میان آبادی، اسماعیل پناهی کوخدان *، عزیزاله جعفری کوخدان، هیبت الله صادقی منصورخانی صفحات 922-929
  زمینه
  امروزه از ترکیبات خالص گیاهان علیه میکروب ها و سلول های سرطانی استفاده می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری و مقایسه سمیت سلولی و خاصیت ضد سرطانی دو گونه دافنه، بتولین و بتولینیک اسید با استفاده از آزمون های کشندگی میگوی آب شور Artemia urmiana و دفع رنگ تریپان بلو بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت طرح آزمایشی انجام گرفت. تعداد106 سلول از سلول های سرطانی رده K562 وMCF-7 در سه تکرار در ظروف کشت سلولی حاوی محیط کشت ریخته و به مدت 24 ساعت انکوبه شدند و با رقت های مختلف از عصاره گیاهی و مواد خالص برای 24 ساعت تیمار گردیدند. میزان تکثیر و بقای سلولی با تست دفع رنگ تریپان بلو تعیین گردید. تفریخ لارو با استفاده از سیست خریداری شده از پژوهشکده آرتمیای ارومیه، دانشگاه ارومیه برای ارزیابی سمیت سلولی انجام گرفت. لاروهای زنده میگو در مجاورت غلظت های مختلف عصاره قرار گرفتند و تعداد لاروهای زنده و مرده پس از 24 ساعت شمارش شدند و بر اساس این داده ها میزان کشندگی 50 درصد هر عصاره تیمار ارزیابی شد.داده ها با آنالیز واریانس و پروبیت تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان مهار کنندگی 50 درصد تکثیر ترکیب بتولین و بتولینیک اسید به ترتیب در سلول های سرطانی رده (K562 (21/1±5/8 نانو مولار و (67/ 0±2/ 12 نانو مولار)، رده MCF-7 (11 /1±04/ 18 نانو مولار و 37/ 0±47 /21 نانو مولار) اندازه گیری شد. عصاره هیدرواتانولی دافنه ماکروناتا و دافنه الوئیده اثر کشندگی قوی بر میگوی آب شور داشتند به طوری که دوز کشندگی 50 درصد آن ها به ترتیب 16/ 0±01/ 2 میلی گرم وزن خشک بر میلی لیتر و 88/ 0±37/ 2 میلی گرم وزن خشک بر میلی لیتر بود. در هر دو آزمایش، میزان تاثیر مواد گیاهی رابطه مستقیمی با غلظت آن ها داشت. (05/ 0>P).
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج، در بین چهار نوع تیمار اعمال شده بتولین و دافنه ماکروناتا موثرین ترین مواد گیاهی می باشند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که گیاه دافنه ماکروناتا حاوی ترکیبات سمی و ضد سرطان بیشتری از دافنه الوئیده است.
  کلیدواژگان: دافنه الوئیده، دافنه ماکروناتا، بتولین، بتولینیک اسید، سمیت سلولی
 • سمیرا پویان مجد، عاطفه هاشمی، ولی الله دبیدی روشن* صفحات 930-943
  زمینه
  آسم یکی از علل اصلی بیماری های مزمن در کودکان است که به شدت، زندگی روزمره و مشارکت در فعالیت بدنی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین چاقی می تواند به عوارض تنفسی قابل توجهی منجر شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط اتساع برونشی با پالس اکسیژن و آستانه تهویه ای در کودکان آسمی با ترکیب بدنی متفاوت طی اجرای یک وهله فعالیت هوازی وامانده ساز بود.
  مواد و روش ها
  25 کودک چاق (چربی بدنی>30 درصد، شاخص توده بدنی >25 کیلوگرم بر متر مربع)مبتلا به آسم (10 نفر)، و گروه سالم (15 نفر) و20 کودک لاغر (چربی بدنی<20 درصد، شاخص توده بدنی<20 کیلوگرم بر متر) مبتلا به آسم (13 نفر)، و گروه سالم (7 نفر)، فعالیت هوازی پیشرونده وامانده ساز با کارسنج پایی را در محیط با درجه حرارت ثابت 2±22 درجه سانتی گراد و رطوبت (5±35 درصد) انجام دادند. در طی ورزش، مقادیرحالت پایدار پارامترهای قلبی تنفسی با استفاده از دستگاه گاز آنالیزر (K4B2) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بعد از اجرای فعالیت وامانده ساز، مقادیر اوج اکسیژن مصرفی (VO2peak)، اتساع برونشی (BDR)، پالس اکسیژن (OP) و آستانه تهویه (VT) در کودکان چاق و لاغر آسمی نسبت به کودکان چاق و لاغر سالم کمتر بود. به علاوه، کودکان لاغر آسمی در مقایسه با کودکان چاق آسم VT کمتر و مقادیر بالاتر VO2peak، OP، BDR وجود داشت. همچنین بین میزان BDR و VT در کودکان چاق و لاغر آسمی یک رابطه معکوس و بین BDR و OP در کودکان چاق آسمی یک رابطه مستقیم و در کودکان لاغر آسمی یک رابطه معکوس غیرمعنادار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  در مقایسه با کودکان لاغر آسمی، چاقی به عنوان یک بار اضافی عملکرد ریوی را تحت تاثیر قرار می دهد و فشار وارد بر کودکان آسمی را افزایش می دهد. بنابراین می توان پذیرفت که چاقی ممکن است عملکرد ورزشی کودکان آسمی را محدود نماید.
  کلیدواژگان: عملکرد قلبی تنفسی، آسم، ترکیب بدن، کودکی
 • علی اکبر بابایی، زینب بابلی *، مهدی احمدی، نعمت الله جعفرزاده، غلامرضا گودرزی، آذر مستوفی صفحات 944-959
  زمینه
  آلودگی پیکره های آبی با فلزات سنگین یک مشکل زیست محیطی جدی است.کروم یک آلاینده ی بسیار مهم در خاک، فاضلاب های صنعتی و منابع آب های سطحی و زیرزمینی است. هدف از این مطالعه، استفاده از نانو ذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دو دسیل سولفات (SDS.Mag) برای حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی و بررسی تاثیر pH محلول، مقدار جاذب، ظرفیت جذب و مدل سازی سینتیک و ایزوترم جذب کروم بود.
  مواد و روش ها
  SDS.Mag توسط روش ترسیب هم زمان تولید و خصوصیات آن توسط XRD، SEM و FTIR بررسی شد. مطالعات XRD بیانگر تولید کریستال های Fe3O4 خالص بود و تصاویر SEM نشان دهنده ی ابعاد 50 نانومتر برای SDS.Mag بود.
  یافته ها
  طبق نتایج این مطالعه بیشترین راندمان حذف کروم شش ظرفیتی 7/ 99 درصد بود که در شرایط تعادلی 4=pH، مقدار نانو ذره 2 گرم در لیتر، غلظت اولیه ی کروم 10 میلی گرم در لیتر و زمان تماس 60 دقیقه حاصل گردید. نتایج نشان داد که سینتیک جذب از مدل سینتیک درجه دوم کاذب پیروی کرد و ایزوترم جذب به خوبی با مدل ایزوترم فروندلیچ همخوانی داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان دهنده کارایی مطلوب نانو ذرات Mag.SDS برای حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی می باشد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دو دسیل سولفات، کروم شش ظرفیتی، جذب سطحی، ایزوترم، سینتیک
 • احمد اسدی محمدآبادی *، مجتبی رحیمی، لیلا جباری کوپایی صفحات 960-969
  زمینه
  گاز رادون از مهم ترین منابع رادیواکتیو طبیعی در معرض تماس انسان است که مواجهه با آن عوارض عمده ای از جمله سرطان ریه و معده به همراه دارد که هدف از این مطالعه، تعیین دوز موثر جذب شده سالانه گاز رادون ساکنان شهرستان های رفسنجان و انار بود
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بوده و بر روی 36 منبع آب شرب و کشاورزی شهرستان رفسنجان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند انجام گردیده بود. غلظت گاز رادون محلول در آب و دوز جذبی سالانه رادون بزرگسالان و کودکان توسط آشکارساز الکترونیکی رادون RAD7 اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 تحلیل آماری شد.
  یافته ها
  حداقل و حداکثر مقادیر غلظت گاز رادون منابع آب شرب 12 /0±32/ 0 و 45/ 2±90/ 13 بکرل بر لیتر و آب کشاورزی 25/ 1±68 /3 و 87/ 3±51/ 24 بکرل بر لیتر بود. بنابراین، مقادیر دوز جذبی سالیانه رادون بزرگسالان و کودکان، ناشی از مصرف آب شرب به ترتیب بین 17/ 1±16/ 3 و 01/ 24±22 /136 میکروسیورت بر سال و 61/ 1±33/ 4 و 95/ 32±95/ 186 میکروسیورت بر سال و آب کشاورزی 25/ 12±06 /36 و 93/ 37±20/ 240 میکروسیورت بر سال و 81/ 16±49 /49 و05/ 52±66/ 329 میکروسیورت بر سال می باشند. با بررسی دقیق توسط آزمون t تک نمونه ای نتیجه می گیریم که مقدار دوز جذبی سالیانه کودکان و بزرگسالان از آب کشاورزی به طور معنی داری از حد استاندارد بالا می باشد.
  نتیجه گیری
  مقدار غلظت گاز رادون محلول در آب منطقه نسبتا بالا بود که می توان با آزادسازی و کاهش سطح گاز رادون آب های مصرفی از طرق مختلف و همچنین اطلاع رسانی و آگاه بخشی مردم نسبت به خطرات این گاز تا حد زیادی پرتوگیری طبیعی افراد را کاهش داد.
  کلیدواژگان: گاز رادون، دوز جذب شده، منابع آب، رفسنجان، انار، آشکارساز RAD7
 • جلال مردانه، مجتبی انوری نژاد، امین عباسیان، پژمان عباسی، نورالدین رفعت پور، محمد علی دهیادگاری، بهمن پورعباس، غلامرضا پولادفر، مانلی امین شهیدی* صفحات 970-981
  زمینه
  ظهور سویه هایی که تولید آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs) می کنند در خانواده انتروباکتریاسیه هم اکنون به عنوان یک مشکل عمده در بیماران بستری مطرح است. هدف این مطالعه بررسی گسترش سویه های مقاوم به چنددارو تولیدکننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs) در انتروباکتریاسیه های جداشده از خون بیماران با استفاده از سیستم اتوماتیک BACTEC 9240 در جنوب ایران است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 4825 نمونه خون بیماران مشکوک به باکتریمی بستری در بیمارستان های شهر شیراز گرفته شد و وارد شیشه های محیط کشت خون سیستم اتوماتیک BACTEC گردید. نمونه های کشت خون مثبت از دستگاه خارج و بر روی محیط های معمول میکروب شناسی شامل محیط های بلاد آگار، شکلات آگار و مک کانکی آگار کشت انجام شد. با استفاده از تست های بیوشیمیایی تعبیه شده در سیستم API 20E اختصاصی انتروباکتریاسیه ها مورد شناسایی نهایی قرار گرفتند. پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن بر اساس استاندارهای CLSI انجام شد. شناسایی سویه های تولیدکننده ESBL با استفاده از تست فنوتیپی DDST بر اساس استاندارد ارائه شده توسط (2013)CLSI انجام پذیرفت.
  یافته ها
  از کل 4825 نمونه خون ارسال شده 1145 کشت خون (24 درصد) از نظر رشد میکروارگانیسم مثبت بودند که از بین موارد مثبت 248 ارگانیسم (5/ 21 درصد) متعلق به خانواده انتروباکتریاسیه بودند. در خانواده انتروباکتریاسیه به ترتیب اشریشیاکلی (5/ 46 درصد)، کلبسیلا (28 درصد) و انتروباکتر (5/ 13 درصد) شایع ترین جنس های ایزوله شده بودند. در بین انتروباکتریاسیه های جداشده بهترین پاسخ به آنتی بیوتیک آمپی سیلین در سالمونلا مشاهده شد. باکتری اشریشیاکلی شایع ترین ارگانیسم تولیدکننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در این خانواده بود به طوری که 58 درصد ایزوله های این باکتری ESBL مثبت بودند. به ترتیب داروهای پلی میکسین B، کلیستین و ایمی پنم آنتی بیوتیک هایی بودند که بیشترین کارآیی را بر علیه سویه های ESBL مثبت کلبسیلا داشتند. ایزوله های ESBL مثبت انتروباکتر کمترین مقاومت را به ایمی پنم (7/7 درصد) نشان دادند. همه ایزوله های ESBL مثبت سراشیا به کلرامفنیکل، کوتریموکسازول و ایمی پنم حساس بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد متاسفانه داروهای بتالاکتام جهت درمان بیش از 40 درصد باکتریمی های ناشی از اشریشیاکلی و کلبسیلا و 39 درصد باکتریمی های ناشی از انتروباکتر که جزء شایع ترین ارگانیسم های ایجادکننده عفونت در بیمارستان می باشند کارآیی ندارند. خطر گسترش مقاومت های چنددارویی روز به روز در حال افزایش است و هشدار جدی در درمان بیماران در ایران است.
  کلیدواژگان: باکتریمی، کشت خون، سیستم BACTEC 9240، انتروباکتریاسیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، ESBL
 • زهرا قنبری، مریم خسروی، فاطمه السادات حسینی نامور، بدری زرین احترام، ناهید سراحیان، هدایت صحرایی* صفحات 982-991
  زمینه
  کاهش کالری دریافتی می تواند به بهبود فعالیت دستگاه عصبی منجر شود. اما تاکنون اثر کاهش کالری ورودی بر فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال که مهم ترین محور مغزی- اندوکرینی پاسخ دهی به استرس است مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این تحقیق اثر کاهش کالری ورودی (تغذیه متناوب) بر علائم متابولیکی استرس را مورد بررسی قرار دادیم.
  مواد و روش ها
  موش های کوچک آزمایشگاهی ماده با میانگین وزنی 3±27 گرم به 4 گروه 7 تایی تقسیم شد. گروه کنترل آب و غذای کافی دریافت کردند و استرس ندیدند. گروه دوم به مدت یک هفته و هر روز 2 ساعت از غذا محروم شدند و سپس به مدت 4 روز تحت استرس شوک الکتریکی کف پا قرار گرفتند. گروه سوم تنها به مدت یک هفته و هر روز 2 ساعت از غذا محروم شدند و گروه چهارم تغذیه عادی داشتند اما به مدت 4 روز شوک الکتریکی دریافت کردند.در پایان آزمایش ها از تمامی حیوانات نمونه خونی جهت سنجش کورتیکوسترون گرفته شد.
  یافته ها
  استرس و تغذیه متناوب سبب افزایش سطح کورتیکوسترون پلاسما نسبت به گروه کنترل شد در حالی که تغذیه متناوب هنگامی که با استرس همراه شد غلظت کورتیکوسترون پلاسما نسبت به گروه کنترل افزایش نداشت. استرس مصرف غذا را کاهش داد اما تغذیه متناوب همراه یا بدون استرس باعث افزایش تغذیه گردید. استرس و تغذیه متناوب زمان تاخیر در غذا خوردن را کاهش داد، اما هنگامی که تغذیه متناوب با استرس همراه شد زمان تاخیر در غذا خوردن افزایش یافت. استرس و تغذیه متناوب تاثیری بر وزن حیوانات نداشتند. همچین، مواد دفعی در گروهی که استرس، تغذیه متناوب و یا گروهی که تغذیه متناوب همراه با استرس را تجربه کردند، کاهش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  تغذیه متناوب سبب شد تا اثر استرس در بروز پاسخ های متابولیکی در حیوانات مهار شوند. این مهار در کاهش کورتیکوسترون، تغذیه و افزایش وزن مشخص گردید.
  کلیدواژگان: تغذیه متناوب، استرس مزمن، کورتیکوسترون پلاسما، موش ماده
 • نجمه جداوی، سیدعلی وزیری، ایرج نبی پور، محمدرضا جعفری نصر، غلامحسین محبی* صفحات 992-1006
  زمینه
  خیار دریایی (sea cucumber) جزء شاخه خارتنان و یکی از اعضای مهم زنجیره ی غذایی در بوم سامانه مناطق معتدل و آبسنگ های مرجانی مناطق گرمسیری محسوب می شوند. استفاده های پزشکی و تغذیه ای این بی مهرگان دارای قدمت بالا و از نظر ویژگی های بوم شناختی، زیست شناختی و اقتصادی، حائز اهمیت هستند. گونه هولوتوریا اسکبرا (Holothuria Scabra) به عنوان یکی از باارزش ترین گونه های تجاری خیار دریایی در دنیا، گونه غالب در بسیاری از سواحل خلیج فارس از جمله سواحل استان بوشهر می باشد. ویژگی های بارزی چون استفاده از غذاهای ارزان قیمت در پرورش آن ها، رشد و تکثیر نسبتا سریع، آسان و کم هزینه، امکان پرورش با سایر آبزیان، کاهش بار آلی بستر استخرها، دامنه تحمل وسیع در تغییرات فاکتورهای آب از جمله شوری و دما، آن ها را برای پرورش، انتخابی می نماید. به نظر می رسد آن ها حاوی مقدار قابل توجهی از مواد مغذی به ویژه اسیدهای چرب با ارزش باشند؛ لذا از اهداف مطالعه اخیر، تعیین میزان چربی تام، بررسی کمی و کیفی برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی نظیر اندیس اسیدی (AV)، عدد پراکسید (PV)، ضریب شکست (RI) و همچین شناسایی پروفایل اسیدهای چرب موجود در روغن آن ها می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پس از جمع آوری تعداد 36 نمونه خیار دریایی از سواحل استان بوشهر، آماده سازی نمونه و استحصال چربی، پروفایل اسیدهای چرب آن ها توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله ای (GC-FID) مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان عدد پراکسید و اندیس اسیدی به ترتیب مقادیر 0435/ 0±62/ 0 و 0034/ 0±7553/ 0 بودند. ضریب شکست نوری روغن در دمای c° 26 برابر1467 و همچنین میزان چربی تام 2 درصد بود. از بین 19 گونه اسید چرب شناسایی شده به دست آمده از آنالیز گاز کروماتوگرافی روغن خیار دریایی هولوتوریا اسکبرا، اسیدهای چرب هنیکوسیلیک (هنیکوزونائیک) اسید، لینولنیک اسید، پالمیتیک اسید، استئاریک اسید، لینولئیک اسید و میریستیک اسید به ترتیب با مقادیر 81/ 40 درصد، 5/ 27 درصد، 24/ 15 درصد، 73/ 4 درصد و 38/ 2 درصد دارای بیشترین مقادیر و سایر اسیدهای چرب، دارای مقادیر ناچیزی بودند. در مطالعه اخیر، مجموع میزان اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، به ترتیب دارای مقادیر 1938/ 59 درصد، 8062/ 40 درصد بودند.
  نتیجه گیری
  بررسی روغن گونه H. Scabra نشان داد که خیار دریایی یک منبع غنی از اسیدهای چرب، به ویژه اسید چرب نامعمول و کمیابی چون هنیکوسیلیک اسید با موارد استفاده های مختلف در حوزه های دارویی، پزشکی، آرایشی و صنعتی می باشند. با توجه به اثرات بیولوژیک ارزشمندی چون مهارp53 توسط هنیکوسیلیک اسید، مطالعاتی چون اثرات ضدسرطانی آن ها پیشنهاد می گردد. همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی مناسب در بوشهر، پرورش این جانوران سودمند، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: خیاردریایی، پروفایل اسیدهای چرب، اندیس اسیدی، میزان پراکسید، ضریب شکست، کروماتوگرافی گازی، هنیکوسیلیک اسید
 • محمدامین کهن مو *، محمد مدرسی، زینب باقری کاهکش صفحات 1007-1015
  مقدمه
  اکوتیپ های گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) ارزش دارویی و تغذیه ای داشته و می توان با انتخاب و شناخت نیازهای بوم شناختی و زراعی، آن ها را کشت نمود. هدف این مطالعه مقایسه ارزش دارویی و غذایی تیپ های اکولوژیک ماریتیغال به منظور گزینش و کشت آن ها در استان بوشهر است.
  مواد و روش ها
  جمعیت های سه اکوتیپ (جمعیت انتخاب شده، بومی 1 (دشتستان) و بومی 2 (تنگستان) در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 92-91 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی (برازجان) کشت و صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی هرکدام اندازه گیری گردید. استخراج روغن دانه و تغلیظ آن به ترتیب توسط دستگاه های سوکسله و تقطیر در خلا انجام و آنالیز اسیدهای چرب به کمک کروماتوگرافی گازی صورت گرفت. عصاره متانولی پودر دانه پس از استخراج تغلیظ و سیلی مارین تام آن سنجیده شد. مشاهدات با نرم افزار SAS و توسط آزمون های آنالیز واریانس و دانکن در دو سطح احتمال 5 و 1 درصد تجزیه و تحلیل آماری گردید.
  یافته ها
  اغلب صفات ریخت شناسی و عملکردی اکوتیپ ها اختلاف آماری معنی دار داشتند. ترکیب اسیدهای چرب و بازده سیلی مارین تام آن ها نیز تفاوت زیادی نشان دادند در حالی که بازده روغن آن ها یکسان بود (P≤ 0.01). بیشینه عملکرد اندام دارویی، سیلی مارین تام (5/ 6 درصد) و مقدار روغن (5/ 24 درصد) به ترتیب از اکوتیپ 2، جمعیت انتخاب شده و اکوتیپ 1 و 2 بوشهر به دست آمد. نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع در اکوتیپ ها و جمعیت انتخاب شده به ترتیب 99 /3 و 32/ 3 بود.
  نتیجه گیری
  اختلاف معنی داری بین اغلب صفات ریخت شناسی و فیتوشیمیایی هر سه اکوتیپ مورد مطالعه وجود داشت. عملکرد دانه و روغن اکوتیپ 2 بوشهر به ترتیب با 1417 و 354 کیلوگرم در هکتار حداکثر اما درصد سیلی مارین آن حداقل بود. به طور کلی امکان انتخاب، کاشت و تولید تجاری اکوتیپ های ماریتیغال در استان بوشهر وجود دارد.
  کلیدواژگان: ماریتیغال، اکوتیپ، اسیدهای چرب، سیلی مارین
 • محمدجواد حائری نژاد، نغمه هنرمند، سعید تاج بخش، مرضیه شاهین، امید غریبی، کتایون وحدت* صفحات 1016-1025
  زمینه
  در سال های اخیر سل مقاوم به درمان یک تهدید در حال گسترش شناخته شده است. هزینه های درمان سل مقاوم بیش از 100 برابر درمان سل حساس به دارو است، عوارض درمانی بیشتری دارد و نیازمند مدیریت طولانی مدت است.
  مواد و روش ها
  نمونه های خلط از کلیه ی بیماران مبتلا به سل مواجه شده با شکست درمان یا عدم پاسخ به درمان در بین سال های 1388 و 1392 در استان بوشهر جمع آوری و به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری جهت بررسی حساسیت دارویی ارسال گردید، در این مطالعه از روش RFLP جهت جداسازی DNA و از روش PCR multiplex برای بررسی حساسیت دارویی استفاده شد.
  یافته ها
  در مجموع در سه سال انجام مطالعه 398 بیمار جدید مبتلا به سل در استان بوشهر شناسایی شدند که از این بین 39 نفر با شکست درمان مواجه شدند و در نهایت 6 مورد از آن ها به عنوان سل مقاوم به درمان (MDRTB) گزارش شدند (5/ 1 درصد).
  نتیجه گیری
  آمار به دست آمده مشابه آمار ارائه شده ی کشوری است و نزدیک به استان های فارس و خوزستان می باشد، ولی با این وجود باید از بروز بیشتر MDRTB با درمان صحیح و کامل پیشگیری شود.
  کلیدواژگان: سل، مقاومت داروئی، شکست درمان
 • مینا میرنظامی، افسانه طلایی* صفحات 1026-1033
  زمینه
  دیابت شایع ترین بیماری اندوکرین است که با هیپرگلیسمی مشخص می شود. درگیری چشمی، کلیوی، عروقی و عصبی از عوارض این بیماری محسوب می شود. علایم پوستی نیز در حدود دو سوم بیماران دیده شده و از آنجا که این ضایعات می تواند بر کیفیت زندگی فردی و اجتماعی بیماران اثرات منفی به جا گذارد هم برای بیمار و هم پزشک بسیار مسئله ساز است. پاتوژنژ دقیق آن هنوز مشخص نشده است. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی ضایعات پوستی در این بیماران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 700 بیمار دیابتی پس از کسب رضایت نامه کتبی توسط متخصص غدد به متخصص پوست ارجاع داده شدند. تمام بیماران مورد معاینه کامل پوستی قرار گرفته و در موارد مورد نیاز از ضایعات، بیوپسی پوست وکشت و آزمایش باکتری شناسی، قارچ شناسی انجام شد و پس از جمع آوری اطلاعات داده ها با استفاده از آزمون t و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه 700 بیمار (73 درصد زن و 27 درصد مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع 5/ 94 درصد بیماران دارای یک یا چند ضایعه پوستی بودند. شایع ترین ضایعات پوستی انژیوم گیلاسی (37 درصد)، تکمه پوستی (32 درصد) و اگزما (8/ 32 درصد) بود. بین درگیری پوستی با طول مدت دیابت (05/ 0=P) و سن بیمار (03/ 0=P) ارتباط آماری معنادار وجود داشت اما بین درگیری پوستی با میزان c1AbH ارتباط آماری معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که ضایعات پوستی در بیماران دیابتی شایع بوده و شیوع آن با طول مدت بیماری و سن بیماران افزایش می یابد. لذا آشنایی و توجه ویژه پرسنل گروه پزشکی و آموزش بیماران در مورد علائم شایع پوستی باید مد نظر گرفته شده و تشخیص زودهنگام و درمان این ضایعات ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دیابت، مدت بیماری، ضایعات پوستی، اگزما، تکمه پوستی
 • پوراندخت افشاری، سلماز محمدی *، شوسی کشته، سید زهرا پژوهیده، حامد تابش صفحات 1034-1044
  زمینه
  امروزه با پیشرفت های قابل توجهی که در زمینه های علمی به وجود آمده شاهد دسترسی هر چه بیشتر افراد به داروهای مختلف و مصرف خودسرانه آن هستیم که برای سیستم بهداشت و درمان مشکلاتی را به همراه داشته است بنابراین این تحقیق با هدف تعیین فراوانی و علل آن در زنان شهراهواز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی 364 زن مراجعه کننده به 7 مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز بر اساس شماره پرونده خانوار و با تخصیص متناسب به هر مرکز به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه نیمه سازماندهی شده از طریق مصاحبه تکمیل شد. جهت آنالیز داده از تست های آماری کای دو و مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد. (05/0>P) معنادار در نظر گرفته شد
  یافته ها
  خود درمانی در 1/ 70 درصد زنان وجود داشت. بیشترین فراوانی خود درمانی به گروه سنی بیشتر از 30 سال تعلق داشت. شایع ترین موارد خود درمانی، اختلالات ادراری – تناسلی (7 /58 درصد) بود. بین تحصیلات (003/ 0=P) و تعداد زایمان (003/ 0=P) با مصرف خودسرانه دارو ارتباط معنی داری وجود داشت. شایع ترین علل مصرف داروهای صناعی سابقه ابتلای قبلی (6/ 48 درصد) و گران بودن هزینه های پزشکی (6 /50 درصد)، در مورد داروهای گیاهی، گران بودن هزینه های پزشکی (1/ 41درصد) و برای گیاهان دارویی موثر بودن این محصولات (1 /38 درصد) بوده است.
  نتیجه گیری
  بالا بودن میزان خود درمانی در جامعه مورد بررسی، ضرورت بکارگیری آموزش در زمینه مصرف صحیح دارو را از طریق رسانه های جمعی ایجاب می کند.
  کلیدواژگان: خود درمانی، داروهای صناعی، داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، زنان
 • فرزانه یوسفی، ایرج نبی پور، علیرضا رییسی، مجید اسدی* صفحات 1090-1102
  موزه ی سلامت مکانی است که افراد را با علم سلامت و بهداشت و به زبان ساده تر با بدن انسان و بیماری های مختلف و هر چیز دیگری که سلامت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد، آشنا می کند. در این مکان افراد می توانند با ساز و کار و عملکرد قسمت های مختلف بدن انسان آشنا شوند و راه مراقبت بهتر و موثرتر از بدن خود را بیاموزند. آنان همچنین می توانند با بیماری های مختلف و تاثیر آن ها بر بدن انسان آشنا شوند و راه های مقابله و مبارزه با با آن ها را فرا گیرند. این موزه با افزایش سطح سواد بهداشتی جامعه می تواند قدم مفیدی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه و به دنبال آن افزایش رفاه اجتماعی می باشد. در این مقاله به بررسی ساختار و بخش های مختلف و فواید موزه ی سلامت پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: موزه ی علم، سلامتی، بهداشت
 • زهرا امینی خوئی *، زینب جان احمدی، ایرج نبی پور صفحات 1103-1114
  شاخه سنیدرایا، یک گروه بزرگ، متنوع و از نظر اکولوژیکی مهم از بی مهرگان دریایی هستند که سموم قوی تولید می کنند. تعداد بسیاری از ترکیبات طبیعی دریا شناخته شده از شاخه سنیداریا مربوط به کلاس آنتوزوا هستند. در میان آنتوزوا، راسته زوآنتایدها قرار گرفته اند که بی مهرگانی ساکن به شکل کلنی و اغلب رنگی هستند و ترکیبات متنوع سیتولیتیک، نورونوکسیک و کاردیوتوکسیک تولید می کنند. زوآنتایدها، با دارا بودن پالی توکسین ها، در میان سمی ترین موجودات دریایی شناخته شده هستند. علاوه بر این، غلظت بالایی از آلکالوئیدهای زوآنتامین از این گروه استخراج شده است. آلکالوئیدهای زوآنتامین که بیش از بیست سال از زمان شناسایی آن ها می گذرد، دامنه وسیعی از فعالیت های زیستی را از خود نشان می دهند. بهترین و شناخته شده ترین فعالیت زیستی مشتقات زوآنتامین، ممانعت از تحلیل استخوان و افزایش تشکیل توده استخوان است.
  کلیدواژگان: کلاس آنتوزوا، راسته زوآنتایدها، ترکیبات طبیعی دریا
|
 • Maneje Mianabadi, Esmaeal . Panahi Kokhdan*, Azizolah Jafari Kokhdan, Hebatollah Sadeghi Mansourkhani Pages 922-929
  Background
  Nowadays، toxic compounds derived from plants used against microbes and cancer cells. The aim of this study was to evaluate cytotoxicity and anticancer activity of two species of Daphne، Betulin and Betulinic acid by Artemia urmiana Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) and trypan blue exclusion method.
  Material And Methods
  This study was conducted as the experimental design. 106 cells of K562، MCF-7 cancerous cell line in triplicate were poured into the cultured dishes containing medium and incubated for 24 hour. Cells were treated with various concentration of the plant extract and plant compound for for 24 hour. Cell viability was assessed using trypan blue dye exclusion method. Cytotoxicity evaluation was performed using larvae hatched cysts were purchased from Artemia Research Center، Urmia University. Live shrimp larvae were treated with different concentrations of extract and the numbers of live and dead larvae were counted after 24 hours. lethal concentration %50 (LC50) of any extracts on live larvae based on the data w Was obtained. The data were analyzed using the Varience and Probit analysis.
  Results
  inhibition proliferation 50% of Betulin، and Betulinic acid in treated cells line K562 (5. 8±1. 2 1nM، 12. 2±0. 67 nM، respectively) and MCF-7 (18. 04±1. 11 nM، 21. 47±0. 37 nM) were measured. Hydro ethanol extracts of Daphne mucronata and Daphne oleoides exhibited potent brine shrimp lethality with lethal dose 50 % of them was 2. 01±0. 16 mgDW/ml، 2. 37±0. 88mgDW/ml respectively. In both tests، the effect of plant material was directly related to their concentration.
  Conclusion
  According to the results، Daphne mucronata and Betulin were the most effective herbal substance. Thus، we can conclude that Daphne mucronata contains anticancer and toxic compounds.
  Keywords: Cytotoxicity, Betulin, Betulinic acid, Daphne oleoides, Daphne mucronata
 • Samera Puyan Majd, Atefah Hashemi, Valiollah Dabidi Roshan* Pages 930-943
  Background
  Asthma is a leading cause of chronic illness in children, impacting heavily on their daily complications. The purpose of the present study was to relationship bronchodilator response (BDR) with oxygen pulse (OP) and ventilatory threshold (VT) in asthma children with various body compositions during progressive aerobic activities.
  Material And Methods
  25 obese children (BMI>25 and %fat>30)with asthma(10 subjects), and healthy children (15 subjects) and 25 lean children(BMI<20 and %fat<20) with asthma(13 subjects), and healthy children (7 subjects) performed an exercise protocol in a constant temperature environment 2 ± 22 ° C and humidity (5 ± 35%). During exercise, the steady-state levels of cardio-respiratory parameters were measured using gas analyzer (K4B2).
  Results
  The results showed that after a progressive aerobic activity, values peak oxygen consumption(vo2peak) ​​, bronchodilator(BDR), oxygen pulse(OP) and ventilatory threshold(VT) in lean and obese asthmatic children were lower than in healthy lean and obese children. In addition, lean children with asthma had lower VT and higher VO2peak, OP and BDR values​​, as compared obese asthmatic children. Between BDR and VT in lean and obese asthmatic children an inverse relationship between BDR and OP and a direct link to asthma in obese children and obese asthmatic children, there was a negative relationship non-significant.
  Conclusion
  Compared with lean children, asthma, obesity as an additional load will affect lung function and increase the pressure on childhood asthma. Therefore, we can accept that obesity may limit performance of exercise in childhood asthma.
  Keywords: Cardiovascular, asthma, body composition, childhood
 • Ali Akbar Babaei, Zeinab Baboli *, Mehdi Ahmadi, Nematollah Jaafarzadeh, Gholamreza Goudarzi, Azar Mostufi Pages 944-959
  Background
  Contamination of aquatic bodies with heavy metals is a serious environmental problem. Chromium is a common contaminant in ground and surface water, soil and wastewater. The aim of this study was to use magnetite nanoparticles modified by sodium dodecyl sulphate (SDS) for removal of hexavalent chromium from aqueous solutions and various factors affecting the uptake behavior such as pH, contact time, initial concentration of metal ions, adsorbent concentration, were studied.
  Materials and Methods
  SDS modified magnetite nanoparticles were prepared by co-precipitation, and characterized by X-ray diffraction, SEM scaning electron microscopy. The XRD diffractogram showed purity of the magnetite nanoparticles and the SEM image showed that the modified magnetite particles were 50 nm.
  Results
  The results showed that highest adsorption (99.7%) for Cr(VI) was occurred at pH=4, adsorbent dosage 2 g/L, initial concentration Cr(VI) 10 mg/L and contact time 60 min. The adsorption data was correlated to different non-linear isotherm and kinetic models and the data fitted better to the Freundlich isotherm model. The kinetics of the Cr(VI) adsorption followed Ho (Pseudo-second-order) model.
  Conclusion
  The SDS modified magnetite nanoparticles appears to be very effective at removing the Cr(VI) from aqueous solution.
  Keywords: SDS modified magnetite nanoparticles, Cr(VI), Adsorption, Isotherm, kinetic
 • Ahmad Asadi Mohammad Abadi *, Mojtaba Rahimi, Lila Jabbari Koopaei Pages 960-969
  Background
  The most important natural radioactive resource to which people are exposed is Radon gas. Radon gas produced deep in the earth enters into underground waters and dissolves in them. The Radon gas in water supplied for home uses enters the body by either drinking water or inhaling Radon gas released into the air and causes stomach and lung cancers. The purpose of this study is determination of annual effective absorbed dose of Radon gas in Rafsanjan and Anar residents.
  Material And Methods
  This study is experimental and is done on 36 randomly selected resources of drinking and agricultural water in Rafsanjan. Measuring the concentration of Radon gas dissolved in water by the electronic detector RAD7 and statistical analysis of data, the annual absorbed dose of Radon gas by adults and children continually using water of these sources is estimated.
  Results
  The minimum and maximum amount of Radon gas concentration in drinking water are 0.32±0.12 Bq/lit and 13.90±2.45 Bq/lit while the minimum and maximum amount of Radon gas in agricultural resources of water are 3.68±1.25 Bq/lit and 24.51±3.87 Bq/lit, respectively. Therefore, the annual absorbed dose of Radon gas by adults and children using drinking water is between 3.16±1.17 µSv/year and 136.22±24.01 µSv/year and 4.33±1.61 µSv/year and 186.95±32.95 µSv/year, also it is between 36.06±12.25µSv/year and 240.20±37.93µSv/year and 49.49±16.81µSv/year and 329.66±52.05 µSv/year for those using agricultural water
  Conclusion
  it has been concluded that the amount of Radon gas dissolved in the water of this region is approximately high; however, different methods of releasing the existing Radon gas of drinking water along with informing people about the dangers of this gas can decrease the natural exposure caused by Radon gas.
  Keywords: Radon Gas, Absorbed dose, Water sources, Rafsanjan, Anar, RAD7 detector
 • Jalal Mardaneh, Mojtaba Anvarinejad, Amin Abbasian, Pejman Abbasi, Nourodin Rafaatpour, Mohammadali Dehyadegari, Bahman Pourabbas, Gholamreza Pouladfar, Maneli Amin Shahidi * Pages 970-981
  Background
  Extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) have emerged as important mechanism of resistance among enterobacteriaceae family. These ESBL positive strains are major problem in hospitalized patients. The goal of this study was the survey emergence of multi-drug resistant ESBL producing strains among enterobacteriaceae members isolated from patients blood samples using BACTEC 9240 automatic system in south of Iran.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 4825 blood samples were collected from hospitalized patients, and positive samples were detected by BACTEC automatic system. Positive blood cultures removed from BACTEC and subculture was performed on microbiological media including blood agar, chocolate agar and MacConkey agar. The isolates were identified based on biochemical tests embedded in the API-20E system. Susceptibility testing (disc diffusion) was performed according clinical and laboratory standards institute (CLSI, 2013) guidelines. Phenotypic detection of extended spectrum beta-lactamase producing isolates was performed by double disk synergy test (DDST).
  Results
  Total 1145 (24%) blood cultures were positive that among them 248 (21.5%) belonged to the enterobacteriaceae family. The most common isolates in this family were Escherichia coli (46.5%), Klebsiella spp. (28%), Enterobacter spp. (13.5%). Among enterobacteriaceae family, ampicillin was most effective drug against Salmonella isolates. Escherichia coli was the most common ESBL-producing isolate (58% of isolates were ESBL positive). Respectively, polymyxin B, colistin, imipenem were the most effective drugs against ESBL-positive Klebsiella strains. The ESBL-positive Enterobacter strains showed lowest resistance to imipenem (7.7%). All ESBL positive Serratia isolates were sensitive to chloramphenicol, co-trimoxazole and imipenem.
  Conclusion
  Results showed unfortunately betalactam antibiotics are not effective against more than 40% of bacteremia caused by Escherichia coli and Klebsiella and 39% bacteremia caused by Enterobacter. Multi drug resistance strains are increasing and treatment of infections causing by this isolates are major problem in Iran.
  Keywords: Bacteremia, Blood culture, BACTEC 9240 system, Enterobacteriaceae, Antibiotic resistance, ESBL
 • Zahra Ghanbari, Maryam Khosravi, Fatemesadat Hoseini Namvar, Badri Zarrin Ehteram, Nahid Sarahian, Hedayat Sahraei* Pages 982-991
  Background
  Calorie input reduction (CIR) can improve central nervous system functions. However, there is no study dealing with the effect of CIR on the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis activity as the main neuro-endocrine system in this regard. In the present study, the effect of CIR (intermittent feeding) on metabolic responses to stress was examined.
  Material And Methods
  Female mice with an average weight of 27 ± 3 g were divided into 4 groups of 7. The control group received adequate food and water without stress. The second group was deprived from food (2 hours/day for seven consecutive days) and then electro foot-shock stress was applied to them for 4 days. The third group was deprived from food 2 hours/day for a week, and the fourth group received 4 days of electric shock without food deprivation. Blood samples were collected from all animals for plasma corticosterone evaluation.
  Results
  Stress and intermittent food increased plasma corticosterone levels while intermittent feeding when combined with stress, no increment was observed in plasma corticosterone level. Stress decreased food intake, but the intermittent feeding with or without stress increased food intake. Stress and intermittent feeding decrease delay to eating time whereas this was opposite in the group in which received both stress and intermittent feeding. Stress and intermittent feeding did not affect the animal's weight gain. In addition, fecal material was decrease in groups experience stress, intermittent feeding and stress in combination with intermittent feeding.
  Conclusion
  Intermittent feeding inhibits stress-induced metabolic responses. This inhibition in plasma corticosterone level, feeding and weight gain were observed.
  Keywords: nutrition, intermittent, chronic stress, corticosterone, mice
 • Najmeh Jadavi, Seydali Vaziri, Iraj Nabipour, Mohammadreza Jafari Nasr, Gholamhosean Mohebbi* Pages 992-1006
  Background
  Sea cucumbers are belonging to echinoderms and one of the important members of the food chain in temperate ecosystems and tropical coral reefs. The medicinal and nutritional uses of these invertebrates are primordial; and are important as ecological, biological and economic properties. Holothuria Scabra, as one of the most valuable commercial species of sea cucumber in the world, is the dominant species in many Persian Gulf coasts such as the Bushehr province coasts. Conspicuous characteristics such as the use of inexpensive foods in their culture, the rather rapid, easy and low cost growth and reproduction, the possibility of culture with other fish, reduce the organic substrate in pools, the broad tolerance in water factors changes such as salinity and temperature; it has selected them to culture.It seems they are containing the significant amounts of nutrients, especially appreciated fatty acids. Therefore, the aims of the current study are determination of total fat content, quality and quantity evaluations of some physicochemical parameters such as acid value (AV), peroxide value (PV), and refractive index (RI) as well as, identify the profile of fatty acids in the fat.
  Materials and Methods
  In this study, after collecting the 36 samples of sea cucumbers from the coasts of the bushehr province, sample preparation, and extraction of fat, their fatty acids profile were analyzed using gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID).
  Results
  The peroxide and the acid values were 0.62±0.0435 and 0.7553±0.0034. The optical refractive index of the oil was 1467 at 26°C, and total fat was also 2%. Among 19 identified fatty acids obtained from the GC analysis of Holothuria Scabra oil, fatty acids: heneicosanoic acid, linoleic acid, palimitic acid, stearic acid, linoleic acid, and Meristic acid, with respectively amounts of 40.81%, 27.5%, 15.24%, 4.73%, 4.46% and 2.38% had the highest values, and other fatty acids were negligible. In a current study, the total amount of saturated and unsaturated fatty acids, were respectively 59.194% and 40.806%.
  Conclusion
  Evaluation of H. Scabra oil revealed that the sea cucumber is a rich source of fatty acids, particularly unusual and rare fatty acids, such as heneicosanoic acid with different uses in pharmaceutical, medical, cosmetic, and industrial areas. In accordance with the valuable biological effects of heneicosanoic acid such as inhibition of p53; it is recommended some studies such as their anticancer effects; also, because of the adequate geographical conditions at Bushehr, it is proposed the culture of these advantageous animals.
  Keywords: Sea cucumber, Fatty acids profile, Acid value (AV), Peroxide value (PV), Refractive index (RI), Gas chromatography, Heneicosanoic acid
 • Mohammadamin Kohanmoo *, Mohammad Modarresi, Zeinab Bagheri Kahkesh Pages 1007-1015
  Background
  Milk thistle ecotypes have drug and nutritional value. Ecological and agronomical needs should be recognized and were selected for cultivation. The aim of this study was comparison of Milk thistle ecotypes for feeding and pharmacy value in order to selection and cultivation in Bushehr province.
  Materials And Methods
  Field study was carried out in a randomized complete design with three ecotype (in four replication) in growing season of 2012-13 at the research farm of Persian Gulf University (Borazjan campus). Morphological and phytochemical traits were measured. Oil content and methanol extract were prepared by Soxhelt extraction and maceration method respectively; Fatty acid profile and total Sylimarin were analyzed by GC and rotary evaporator devices. Data was analyzed by ANOVA and DMRT test methods.
  Results
  Morphological and yield related traits, fatty acids and total Sylimarin had statistically significant different, but oil content was not significant (P≤ 0.01). Highest seed yields, total sylimarin (6.5 %) and oil content (25.5 %), were related to Ecotype no. 2, selected population and ecotype no. 1 and 2 ecotypes respectively. Saturated fatty acid: Unsaturated Fatty acid ratio in selected population and ecotypes were measured 3.32 % and 3.99 % respectively.
  Conclusion
  Results showed significant differences between Morphological and phytochemical traits in three ecotypes. Maximum yield (1417 kg ha-1), oil percentage (354 kg ha-1) and lowest total sylimarin were related to Ecotype no. 2. These ecotypes can be selected and cultivated for commercial propose in Bushehr province.
  Keywords: Milk thistle, Ecotype, Fatty acid, Sylimarin
 • Mohammadjavad Haerinejad, Naghmeh Honarmand, Saead Tajbakhsh, Marzeah Shahin, Omid Gharibi, Katayon Vahdat* Pages 1016-1025
  Background
  MDRTB has been identified as a developing threat, in recent years. MDRTB treatment costs 100times more than sensitive TB and requires intensive long time management and it has more health complications.
  Materials and Methods
  sputum samples were collected from all new cases of TB that faced with treatment failure in bushehr province between 2009 and 2013, and sent to Dr.Masih Daneshvari hospital for drug susceptibility test. In this study RFLP method was used for DNA isolation and PCR multiplex was used to assess drug sensitivity.
  Results
  we found 398 new cases of TB in three years of study, and 39 patients faced with treatment failure, finally six of them were reported as MDRTB (1.5%).
  Conclusion
  our data are close to the national statistics, however it is necessary to prevent further spread of resistant TB.
  Keywords: Tuberculosis, Drug resistant, PCR multiplex
 • Mina Mirnezami, Afsaneh Talaei* Pages 1026-1033
  Background
  Diabetes mellitus (DM) is the most common of the endocrine disorders characterized by hyperglycemia. Diabetes mellitus affects every organ of the body including the skin. Skin lesions have negative impact on quality of life of diabetic patients and it is also very frustrating for both patients and their physicians. The pathophysiologic mechanisms of skin lesions are mainly unknown.The aim of this study was to evaluate the frequency of skin manifestations in this patients.
  Materials and Methods
  A cross sectional study was performed on 700 patients attending to the diabetes clinic. The Institute ethical clearance was obtained before the start of the study.A complete cutaneous examination was done in all cases. A detailed dermatological examination was carried out by a consultant dermatologist and cutaneous findings were recorded. Relevant microbiologic and histopathological investigations were done whenever they were necessary to diagnose the cutaneous disorders.Statistical analysis was carried out by using t- test and Chi-square test.
  Results
  Seven hundred patients(73% women and 27% men)were enrolled in the study.Diabetic skin manifestations were detected in 94.5% of diabetic patients.The most common skin lesions were cherry angioma (37%),skin tag (32%) and eczema (32.8%).Our study showed a significant difference between the involvement by skin lesions and duration of diabetes (P=0.05) and age of patients (P=0.03) but it didn,t show any significant difference between the involvement of skin lesions and HbA1C
  Conclusion
  Our study showed that the skin lesions are common in DM patients and the duration of diabetes and age are positively correlated with skin lesions. For these reasons, education and special attention to medical staff and patients and searching approach to early diagnosis and treatment of skin lesions seem to be necessary.
  Keywords: Diabetes, duration of diabetes, skin lesions, eczema, skin tag
 • Pourandoght Afshary, Solmaz Mohammadi*, Shosi Koshteh, Seyedeh Zahra Pajohideh, Hamed Tabesh Pages 1034-1044
  Background
  Today, considerable advances achieved in different scientific fields have led to an ever-increasing access of people to various medications and their unauthorized consumption, which negatively affects the healthcare and treatment system. Thus, this study was conducted to determine the Prevalence and causes of this phenomenon in the female population of Ahwaz.
  Material And Methods
  In this Cross-sectional study364 Women referring to seven health centers in Ahwaz were selected randomly and based on the family medical file number and by proportional distribution to each center and semi-structured questionnaires were completed through interviews. The data were analyzed by Chi square test and logistic regression. P<0.05 was considered significant.
  Results
  Self-medication was observed in 70.1% of women. The most frequent group was those above the age of 30. The most common self-medication case was urogenitaldisorders (58.7%). there was a significant relation between education (p<0.003) and number of births (p=0.003) and unauthorized drug consumption. The most causes for synthetic drug use were previous illness background (48.6%) and high medication costs (50.6%), and about herbal drugs were high medication costs (41.1%), and the effectiveness of these products about medicinal herbs (38.1 %).
  Conclusion
  High rate of self-medication in the studied society necessitates training on proper use of drugs through the use of social media.
  Keywords: self, medication, Synthetic Drugs, Herbal Drugs, Medicinal Herbs, women
 • Farzaneh Yousefi, Iraj I. Nabipour, Alireza Raeisi, Majid Assadi* Pages 1090-1102
  The museum of health is a place that presents health science and human body and any other subjects that can affect human health. In this museum visitors can learn the mechanisms and functions of human body and learn how to protect and take care of their bodies. They can also learn several diseases and their consequences on human body and how to fight against them. This museum is a big step for improvement of general society health level by increasing society’s health knowledge. In this article structure, departments and also benefits of the health museum are evaluated.
  Keywords: museum of science, health, well being
 • Zahra Aminikhoei *, Zeinab Janahmadi, Iraj Nabipour Pages 1103-1114
  The phylum Cnidaria is a large, diverse and ecologically important group of marine invertebrates, which produce powerful toxins and venoms. The number of marine natural product from cnidarians isolated from class Anthozoa. Among the Anthozoa, the order of zoanthids are sessile, clonal and mostly brightly colored invertebrate which produce high biodiversity of cytolitic, neurotoxic and cardiotoxic compounds. Zoanthids containing palytoxins are reportedly among the most toxic marine organisms known. In addition, a high concentration of zoanthamine alkaloids extracted from this group.The zoanthamine alkaloids were isolated over 20 years ago, exhibit a broad range of biological activities.The best studied and most well-known biological activity of zoanthamine derivative significantly suppressed bone resorption and enhanced bone formation.
  Keywords: Class Anthozoa, Order zoanthids, Marine natural product