فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 81، مهر و آبان 1394)
 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 81، مهر و آبان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/23
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مالک اباذری، رضا اباذری، قدرت الله روشنایی، مهدیا غلام نژاد، یوسف روستا، حسین محجوب صفحات 549-566
  زمینه و هدف
  عزت نفس موجب ارتقای سلامت روان می گردد. مطالعات نشان داده عزت نفس دانشجویان پرستاری، به خصوص جنس مونث در سطح مطلوبی نیست.انجام برنامه های ورزشی نقش مهمی در افزایش عزت نفس دارد. لذا،، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر عزت نفس دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید. سرطان ریه به علت شانس پایین زنده ماندن از مهم ترین و کشنده ترین نوع سرطان محسوب می شود و بیشترین میزان مرگ ومیر را در مقایسه با سرطان های سینه، پروستات و سایر سرطان های چندگانه دارد. هدف از این مطالعه، تحلیل داده های بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه در استان آذربایجان غربی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه همگروهی تاریخی اطلاعات مربوط به 355 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان های استان آذربایجان غربی در فاصله سال های 93-1386 مورد بررسی و وضعیت بقای بیماران تا پایان خرداد 1393 مورد پیگیری قرارگرفت. داده ها شامل اطلاعات دموگرافی و هیستوپاتولوژیک هستند. زمان بقای بیماران از زمان تشخیص تا مرگ یا پایان مطالعه در نظرگرفته شد. برای تحلیل داده ها و رده بندی بیماران از مدل درخت تصمیم استفاده گردید. کلیه ی تحلیل ها با استفاده از نرم افزار R صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین و میانه ی زمان بقا برای 355 بیمار مبتلا به سرطان ریه به ترتیب 13 ماه و 4/8 ماه برآوردگردید. احتمال بقای 1ساله 39 درصد بوده و تنها 7 درصد از بیماران، بقای 3 ساله را تجربه کرد بودند. مدل درخت تصمیم متغیرهای وضعیت درمان،(EasternCooperativeOncology Group (ECOG، وضعیت سیگاری بودن، سن تشخیص بیماری و مرحله ی تومور به عنوان متغیرهای مهم شناسایی کرد.
  نتیجه گیری
  استفاده از مدل درخت رده بندی، می تواند منجر به شناسایی ریسک فاکتورهای مهم و موثر بر بقای بیماران شود و شناسایی این عوامل در بیماران سرطانی می تواند باعث جلوگیری از پیشرفت بیماری شده و زمان بقای بیماران را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: سرطان ریه، ایران، درخت تصمیم، بقا
 • سید ابراهیم حسینی، سارا حمزوی، حیدر آقا بابا صفحات 557-564
  زمینه و هدف
  استرس واضطراب که از اختلالات مهم و شایع در جوامع انسانی می باشند، زمینه ساز بسیاری از بیماری های دیگر به حساب می آیند. با توجه به عوارض نسبتا زیاد داروهای آرام بخش و ضد اضطراب شیمیایی، تمایل به استفاده از داروهای گیاهی در درمان اختلالات اضطرابی رو به افزایش است و این مطالعه نیز با هدف بررسی اثر عصاره ی الکلی شقایق وحشی بر میزان اضطراب در مدل ماز صلیبی، سطح پلاسمایی کورتیکوسترون و وزن در موش های صحرایی انجام گرفت.
  موادو روش ها
  در این مطالعه ی تجربی از56سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد که به صورت تصادفی به7گروه8 تایی شامل گروه های کنترل (فاقدتیمار)،شاهد1(دریافت کننده آب مقطر)، شاهد2(قرارگیری در ماز صلیبی)و سه دسته ی تجربی دریافت کننده ی درون صفاقی دوزهای100،200 و 400 میلی گرمبرکیلوگرم عصاره ی الکلی شقایق وحشی تقسیم شدند. جهت سنجش اضطراب از تست مازصلیبی استفاده شد و تعداد دفعات حضور موش ها در بازوهای باز و بسته ی ماز،مشخص و میزان پلاسمایی و وزن حیوانات اندازه گیری گردید ونتایج با استفاده از نرم افزارSPSSنسخه ی 18 و با کمک آزمون های آماری تجزیه واریانس یکطرفه و تست پیگیری توکی و در سطح معناداری 5 صدم موردتجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  یافته ها
  داده های این بررسی نشان داد که عصاره ی الکلی در تمام دوزهای مصرفی باعث افزایش تعداددفعات ورود به بازوی باز و ماز و افزایش وزن حیوانات در سطح 5 صدم می گردد و تنها دردوزهایmg/kg 200 و 400 باعث کاهش سطح پلاسمایی کورتیکوسترون در سطح 05/ می شود.
  نتیجه گیری
  عصاره ی الکلی گیاه شقایق وحشی احتمالا باعث کاهش سطح اضطراب و کورتیکوسترون و افزایش وزن حیوانات می گردد.
  کلیدواژگان: اضطراب، کورتیکوسترون، شقایق وحشی، موش صحرایی
 • فرشته جوادیان، زهرا سپهری، منصور امرایی، زهره کیانی، مریم شهرکی مجاهد، زهرا شاهی، سپیده پورقاسمی فتیده صفحات 565-570
  زمینه و هدف
  گیاه چای ترش به طور گسترده در مناطق حاره ای کشت می شود و رنگ گلبرگ آن به عنوان نوشیدنی و رنگ غذایی کاربرد دارد. برای پیشگیری و درمان سنگ های کلیوی و مثانه در طب سنتی، هم چنین به عنوان آنتی باکتریال، ضدقارچ و ماده هیپوکلسترولمیک استفاده می شود. کلبسیلا پنومونیه یک پاتوژن فرصت طلب گرم منفی و یکی از عوامل شایع عفونت های بیمارستانی است. این باکتری، به ویژه در نوزادان باعث پنومونی، سپتی سمی، مننژیت، اسهال و باکتریمی می شود. افزایش ظهور مقاومت به چند دارو در بین ایزوله های بیمارستانی کلبسیلا پنومونیه؛ گزینه های درمانی را برای درمان عفونت های ایجادشده به وسیله این باکتری محدود کرده است.هدف از این مطالعه بررسی اثر ضدمیکروبی چای ترش (Hibiscus Sabdariffa) در برابر کلبسیلا پنومونه ای مقاوم به آنتی بیوتیک های مختلف می باشد.
  مواد و روش ها
  برای تهیه عصاره از روش ماسیراسیون (خیساندن) استفاده شد. برای خروج حلال از دستگاه روتاری استفاده شده است. 12 سویه کلبسیلا پنومونه ای از عفونت ادراری بیماران بستری در بیمارستان شهرستان زابل جداسازی شد. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره گیاه چای ترش در غلظت های مختلف با روش رقت سازی در چاهک برروی باکتری ها تعیین شد. حساسیت سویه ها به چند آنتی بیوتیک با روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی- بائر مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که کلبسیلا پنومونه ای جدا شده به ترتیب حساس به آنتی بیوتیک های اریترومایسین(6/ 16%)، سفتازیدیم (6/ 16%) و سفکسیم(3 /8%) بودند. نتایج حاصل از بررسی اثر عصاره گیاهی نشان داد که عصاره اتانولی چای ترش در غلظت های mg/ml10 و mg/ml5 بیشترین اثر مهار کنندگی(MIC) در برابر نمونه های کلبسیلا پنومونه ای داشته است و تنها یک سویه از کلبسیلا پنومونه ای در غلظت 25/ 1 میلی گرم بر میلی لیتر مهار شده است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که چای ترش دارای اثر ضدباکتریایی بالای روی کلبسیلا پنومونه ای مقاوم به آنتی بیوتیک است. البته، کاربرد بالینی این گیاه نیازمند مطالعات بیشتر و وسیع تری می باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، کلبسیلا پنومونه ای، عصاره گیاه، چای ترش
 • عبدالمطلب صیدمحمدی، قربان عسگری، محمدتقی صمدی، علی پورمحمدی، علی فرامرزی گوهر صفحات 571-580
  زمینه و هدف
  ترکیبات هیومیکی ازجمله مواد پلی الکترولیت آلی هستند که از جنبه های مختلف بر عملکرد فرایند تصفیه ی آب تاثیر می گذارند.در مطالعه ی حاضر از UV/IO4- به عنوان یک فرایند نوین اکسیداسیون پیشرفته به منظور حذف اسیدهیومیک استفاده گردید.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از یک راکتور ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی استفاده گردید. راکتور مورد استفاده با حجم مفید 5/2 لیتر از جنس استیل مجهز به لامپ بخار جیوه کم فشار بود. در این مطالعه تاثیر پارامتر ها نظیر pH، غلظت اولیه ی اسید هیومیک، غلظت پریودات و غلظت نانو ذرات آهن بررسی شد و درنهایت غلظت اسید هیومیک با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری در دامنه ی طول موج 254 نانومتر تعیین مقدارگردید.
  یافته ها
  مطابق با نتایج pH3، غلظت پریودات 125 میلی گرم بر لیتر و غلظت نانوذرات آهن صفر 5/ 12 میلی گرم بر لیتر به عنوان شرایط بهینه ی واکنش تعیین شدند. همچنین نتایج بیانگر آن است که در فرایند UV/IO4-کارایی حذف اسید هیومیک به حدود %08/ 66 رسیده و افزایش نانوذرات آهن به فرایند سبب افزایش حذف اسید هیومیک به %3/ 73 شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داده که حضور UV سبب افزایش فعال سازی پریودات و نیز حضور نانوذرات آهن سبب فعال سازی بیشتر پریودات و متعاقبا سبب اکسیداسیون بیشتر اسید هیومیک گردید.
  کلیدواژگان: اسید هیومیک، پریودات، نانوذرات آهن، اشعه فرابنفش، منابع آبی
 • عباس درجانی، حسین علی برزگر، شهریار صدر اشکوری، نرگس علیزاده، حجت افتخاری، طیبه رضا زاده طاهری، زهرا محتشم امیری صفحات 581-588
  زمینه و هدف
  زگیل های تناسلی مقعدی یکی از شکایت های شایع در مراجعان به کلینیک های پوست، اورولوژی و زنان بوده و شایعترین عفونت در گروه بیماری های منتقله ی جنسی محسوب می شوند.نکته ی بسیار مهم این است که بیماران دچار زگیل تناسلی ناشی از پاپیلوما در 20% موارد به بیماری های قابل انتقال جنسی دیگرمبتلا می باشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگیHIV،HBV HCV،وسیفلیس در بیماران دچار زگیل تناسلی مقعدی کلینیک پوست بیمارستان رازی رشت درسال1391 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مقطعی در سال 91 بوده که از میان مراجعان به کلینیک پوست بیمارستان رازی و کلینیک های زنان و ارولوژی و همچنین کلینیک بیماری های مقاربتی دانای علی شهر رشت که دارای تشخیص زگیل تناسلی-مقعدی، تعداد 62 نفر به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. کلیه ی افراد ابتدا ازنظر اطلاعات دموگرافیک و زمینه ای مورد پرسش واقع شده و سپس جهت آزمایش سرولوژیک ازنظر HBs-Ag، HIV-Ab، ،HCV-Ab، HBC- Ab VDRLارجاع شدند. برای آنالیز و بررسی داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آماری chisquareاستفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 62 بیماربا میانگین وانحراف معیار سنی 4/ 10 ± 3/ 34 سال و میانگین طول مدت ابتلا به بیماری 11 ماه، مورد مطالعه واقع شدند که 3 /82% آنان مرد و اکثریت دردهه ی چهار زندگی، 4/ 69% متاهل و در بیش از 70% موارد دارای مدرک دیپلم یا بالاتر بودند. از نظر عوامل خطر مورد بررسی، 19 نفر (6 /30%) دارای سابقه ی بیماری های مقاربتی، 3/ 11% آلوده به مصرف هرگونه مواد مخدر، 5/ 35% آلوده به مصرف الکل، 7/ 9% دارای سابقه دریافت خون، 3/ 32% موارد دارای سابقه بستری در بیمارستان، 15 نفر از بیماران(2/ 24%) خالکوبی و1 نفر (6/ 1%) نیز دارای سابقه زندانی شدن بوده اند. از کل بیماران مورد بررسی هیچ یک از موارد، دارای نتایج مثبت در آزمایش های صورت گرفته برای HIV،HBV، HCV وسیفلیس نبودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن شیوع بیماری های هپاتیت های B،C و همچنین سیفلیس وHIV در منطقه ی تحت بررسی و هزینه بالای آزمایش ها، مطالعات بیشتر درسایر نقاط جغرافیائی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: زگیل تناسلی، بیماری های منتقله ی جنسی، هپاتیت C، هپاتیت B، سیفلیس، ایدز، پاپیلوما ویروس
 • موسی الرضا تدین فر، حسین خسروجردی، مهدی آمدنی، علی تاج آبادی، یاسر تبرایی صفحات 589-595
  زمینه و هدف
  درد بعد از آپاندکتومی رایج ترین نارضایتی بیماران می باشد. شایعترین درمان آن، استفاده از مسکن های مخدر است. عوارض جانبی آن ها، محققین را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب تر بتوانند بر دردهای بعد از عمل این بیماران غالب گردند. این پژوهش با هدف مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و مورفین در بیماران آپاندکتومی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی سه سوکور در 60 بیمار تحت عمل آپاندکتومی49 -15 ساله بستری در بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی شهر سبزوار در سال 1391 انجام شد.واحدها به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شده، به گروه کنترل مسکن مخدر و به گروه مداخله پرومتازین تزریق گردید. براساس مقیاس استاندارد عددی درد، در ساعت اول پس از دریافت دارو، درد بیماران بررسی شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و کای دو توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 با سطح معنی داری 05/ 0 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  بین دو گروه در تسکین درد یک ساعت بعد از عمل، اختلاف معنی داری مشاهده شد (P = 0/001). میزان درد بعد از تزریق پرومتازین 33/ 1±30/ 3 شد که کم تر از مورفین (23/ 1±07/6) بود. در تسکین درد نیم ساعت بعد از عمل نیز اختلاف معنی دار گردید (P = 0/001) و میزان درد نیم ساعت بعد از تزریق پرومتازین 33/ 1± 96/ 3 شد که کم تر از مورفین (30/ 1±47/ 6) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، برنامه ریزی های اساسی به منظور استفاده از فنوتیازین ها مانند پرومتازین به جای مخدرها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: درد، پرومتازین، مورفین، مسکن، آپاندکتومی
 • سمیرا فوجی، مریم محسن آبادی، عزت صمدی پور، مرجان وجدانی، رحیم اکرمی صفحات 596-602
  زمینه و هدف
  عوامل مختلفی بر استحکام و دوام خانواده تاثیر می گذارند که از جمله ی آن ها رضایت بین زوجین است. مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر دریافت آموزش الکترونیکی آموزه های قرآنی بر رضایت زناشویی در کارمندان حوزه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش مداخله ای (نیمه تجربی) از نوع قبل و بعد (Before-After Study) بر روی 32 نفر از کارکنان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ی رضایت زناشویی بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار STATA نسخه ی 11 استفاده شد. در همه ی آنالیز ها سطح معنی داری 05/ 0 در نظر گرفته شد و آزمون فرضیه ها دو طرفه می باشند. جهت بررسی میزان رضایت زناشویی و اطلاعات دموگرافیک از آمار توصیفی و جهت بررسی تحلیلی از آزمون های تی جفت شده (PairedT-test) و تی مستقل (Two-sampleT-test)، آنالیز واریانس استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده 85/ 7 ± 35 سال می باشد. میانگین تعداد سال هایی که از ازدواج افراد شرکت کننده گذشته بود 2/ 9±66/ 11 سال می باشد.. میانگین رضایت زناشویی بعد از مداخله به6 /4 ± 14/ 29 به طور معنی داری افزایش یافت(001/ 0>P). همه ی ابعاد رضایت زناشویی میانگین بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش یافته بود.که در ابعاد تحریف انحرافی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، رابطه ی جنسی، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی، جهت گیری مذهبی افزایش میانگین نسبت به قبل از مداخله معنی دار بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده ی تاثیر مثبت آموزش الکترونیکی آموز های قرآنی بر رضایت زناشویی کارمندان حوزه ی آموزشی و پژوهشی زن بوده است و به نظر می رسد با توجه به افزایش استفاده از امکانات الکترونیکی و رایانه ای در جامعه ی امروزی، آموزش های الکترونیک دینی و اسلامی، می تواند تاثیرات مهمی در افزایش کیفیت زندگی و سلامت افراد داشته باشند.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیک، رضایت زناشویی، کارکنان، آموزهای قرآنی
 • علی محمد نظری، سجاد امینی منش، علیرضا مرادی، ولی الله فرزاد صفحات 603-611
  زمینه و هدف
  اعتیاد به بازی های رایانه ای ازجمله مشکلات رایج در نوجوانان است. باتوجه به نیاز پژوهشگران و متخصصان بالینی به یک ابزار سنجش پایا و معتبر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ی اعتیاد به بازی های آنلاین انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر ازنوع توصیفی است و به روش تحلیل عاملی اکتشافی و به شیوه ی تحلیل مولفه های اصلی انجام شده است. نمونه ی پژوهش شامل 360 نفر از نوجوانان پسر شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و به وسیله ی ایشان، پرسش نامه ی اعتیاد به بازی های آنلاین و خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی DASS و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تکمیل شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار SPSS-19مورد تحلیل قرارگرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به استخراج 5 مولفه منجر شد که درمجموع، 54 درصد واریانس کل را تبیین کردند. بررسی ضریب همبستگی نمره ی کل پرسش نامه با متغیرهای عزت نفس، اضطراب و افسردگی نشان دهنده ی روایی واگرا و همگرای مناسب پرسش نامه بود. ضریب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ پرسش نامه نیز به ترتیب 81/ 0 و 85/ 0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده ی ویژگی های روان سنجی مطلوب پرسش نامه ی اعتیاد به بازی های آنلاین بود. لذا می توان این ابزار را جهت مقاصد پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرارداد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به بازی های آنلاین، تحلیل عاملی، روایی، پایایی، نوجوانان
 • حسن محمدپور کنزق، مصطفی نوروزی*، رزاق محمودی، اصغر محمدپور اصل، رزا زواشی صفحات 612-621
  زمینه و هدف

  امروزه اسانس های گیاهی به دلیل دارا بودن خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی، جهت استفاده به عنوان نگهدارنده های طبیعی و سالم در مواد غذایی، مورد توجه پژوهشگران صنایع غذایی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد لیستریایی اسانس گیاه چای کوهی در پنیر سنتی اردبیل می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی،بخش های هوایی گیاه چای کوهی به صورت خشک شده تهیه و اسانس روغنی آن استخراج و شناسایی شد. غلظت های (03 /0، 06/ 0، 12/ 0) اسانس به همراه cfu/ml103 باکتری لیستریا مونوسیتوژنز به نمونه های شیر پیش ساز پنیر تلقیح شد. نمونه های پنیر به مدت 60 روز در دمای0C 7 نگهداری شدند و طی روز های45،30،15،7،1 و60 نحوه رشد باکتری لیستریا و باکتری های کلی هوازی به روش کشت سطحی بررسی شدند. داده ها با آزمون آنالیز واریانس برای داده های تکراری با سطح معنادار کم تر از 05/ 0 در SPSS22 آنالیز شد.

  یافته ها

  غلظت های استفاده شده از اسانس تاثیر معنی داری بر کاهش رشد لگاریتمی باکتری های کلی و لیستریامونوسیتوژنز نسبت به گروه کنترل داشت (p<0.001). همچنین مشاهده شد که با افزایش غلظت اسانس کاهش رشد لگاریتمی باکتری ها نیز افزایش می یابد. غلظت 12/ 0 اسانس بیشترین اثر ضد میکروبی را داشت (p<0.001).

  نتیجه گیری

  اسانس چای کوهی علیه باکتری های کلی هوازی و لیستریا دارای اثر ضد میکروبی بوده و می توان با کاربرد غلظت06/0 اسانس، امنیت و کیفیت میکروبی پنیر های سنتی را ارتقا داده و ویژگی های ارگانولپتیکی مطلوبی نیز ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: اسانس، چای کوهی، لیستریامونوسیتوژنز، پنیر سنتی اردبیل
 • اصغر حبیبی، محمد نجفی سمنانی، علی عبدالعظیم حسین بحرالعلوم صفحات 622-629
  زمینه و هدف
  از مهمترین معضلات بخش های اورژانس، تسکین درد بیماران مبتلا به رنال کولیک است. تاثیر رژیم محدودیت مایعات در کاهش درد کولیکی، ناشناخته است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر رژیم محدودیت مایعات در کاهش درد کولیکی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی از بین بیماران مبتلا به رنال کولیک کلیوی مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان بیرجند، 141 بیمار که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به تصادفی در دو گروه 71 و 70 نفره قرارگرفتند. در گروه اول، یک عدد شیاف دیکلوفناک سدیم 100میلی گرم و یک لیتر سرم نرمال سالین به مدت یک ساعت و در گروه دوم، یک عدد شیاف دیکلوفناک سدیم 100میلی گرم به تنهایی تجویز شد. شدت درد بیماران قبل از درمان، 30 و 60 دقیقه بعد از شروع درمان، با استفاده از مقیاس دیداری شدت درد(VAS) اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS15 و آزمون های آماری خی دو، t مستقل، من ویتنی یو، فریدمن و ویلکاکسیون آنالیزشد.
  یافته ها
  میانگین نمره ی شدت درد 30 و 60 دقیقه بعد از درمان در گروه دیکلوفناک با مایعات به طور معناداری بیشتر از گروه دیکلوفناک بدون مایعات بود (P<0.001). اگرچه میانگین تغییرات شدت درد 30 و 60 دقیقه بعد از درمان نسبت به قبل از درمان در گروه دیکلوفناک بدون مایعات و نسبت به گروه دیکلوفناک با مایعات، به طور معناداری بیشتربود (005/ 0=p)، ولی میانگین تغییرات شدت درد در 30 و 60 دقیقه بعد از درمان در دو گروه تفاوت معنا داری نداشت (32/ 0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، با محدودیت دریافت مایعات در بیماران، با استفاده از یک مسکن مثل شیاف دیکلوفناک، می توان تا حد زیادی از درد این بیماران کاست و از مراجعه ی مکرر بیمار به اورژانس جهت دریافت ضد درد مخدر جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: دیکلوفناک سدیم، محدودیت مایعات، رنال کولیک
 • فاطمه کوهی، حمید صالحی نیا، عبدالله محمدیان هفشجان صفحات 630-638
  زمینه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی، اصلی ترین علت مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان استو از مهمترین عوامل تهدیدکننده ی سلامت انسان ها شناخته می شود.لذا این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در ایران صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر، به صورت مقطعی و با استفاده از تحلیل داده های گزارش کشوری سیمای مرگ و میر در 29 استان کشور در طی سال های 1385 تا 1389 صورت گرفت. روند مرگ و میر به علت بیماری های قلبی عروقی در هر دو جنس، طی سال های مورد مطالعه و به تفکیک گروه های سنی در سال 89 و توزیع فراوانی آن ها ترسیم گردید. برای آنالیز روند از نرم افزار WinPepi استفاده شد.
  یافته ها
  طی سال های 89-85، 1،172،278 مورد مرگ در کشور گزارش شده که 46.04 درصد آن (539679 مورد) به علت بیماری های قلبی عروقی بوده است. از سال 85 تا 87 روند مرگ به علت بیماری های قلبی عروقی کاهشی بوده اما در سال های 88 و 89 افزایش یافته است. بیشترین تعداد مرگ به علت بیماری های قلبی عروقی، 115985 مورد در سال 1385 و کمترین آن، 104126 مورد در سال 1387 گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  بیماری قلبی عروقی، مهم ترین علت مرگ در کشور می باشد. لذا با اجرای مداخلات پیشگیری از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در دوران کودکی و نوجوانی و همچنین درمان به موقع بیماری در افراد مبتلا، می توان از مرگ و میر ناشی از آن جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی عروقی، مرگ و میر، روند، ایران
 • محمدرضا سمرقندی، امیر شعبانلو، صبا مجیدی، یوسف پورعشق، جمال مهرعلی پور صفحات 639-648
  زمینه و هدف
  فرایند الکتروازناسیوندارای توانایی مطلوبی در حذف آلاینده های آلی مقاوم می باشد. این فرایند، تلفیقی از فرایند ازن زنی و جریان الکتریسته در راستای تولید رادیکال هیدروکسیل و حذف آلاینده می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی فرایند الکتروازوناسیون درتجزیه ی دترجنت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات از محیط های آبی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی از راکتور نیمه پیوسته مجهز به چهار الکترود گرافیت با مساحت 120 سانتی متر مربع استفاده شد. تاثیر پارامترهای(pH(3-11، غلظت ازن ورودی(6-30 mM/s)، آمپر(16-85mA/cm2)، غلظت اولیه(SDBS(0/02-0/3 mM/L و دوز رباینده رادیکال (ترت بوتانول=2/ 0 mM/L) مورد بررسی قرارگرفت. اندازه گیری غلظت SDBS با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر (DR5000) و با استفاده از روش ارایه شده در کتاب استاندارد متد صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده، بیانگر کارایی مناسب این فرایند در حذف SBDS و COD است. در شرایط بهینه که شامل pH=3، جریان الکتریکی برابر mA/cm285، دبی ازن ورودی برابرmM/s30 و غلظت اولیه SDBS برابر 2 صدمmM/L درمدت زمان 50 دقیقه بود، کارایی بیش از 99 درصد به دست آمد. با تغییر پارامترها از حالت بهینه، کارایی فرایند کاهش یافت. میزان کارایی فرایند در حذف COD درمدت زمان 80 دقیقه به 77 درصد رسید. حضور ترت بوتانول به عنوان رباینده تاثیر کارایی فرایند را به 80 درصد کاهش داد.
  نتیجه گیری
  فرایند الکتروازناسیون به عنوان یکی از گزینه های فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته، دارای توانایی کاهش بار آلودگی آلی صنایع حاوی ترکیبات دترجنتی می باشد و به عنوان فرایند دوستدار محیط زیست تلقی می شود.
  کلیدواژگان: ازن زنی، جریان الکتریکی، سدیم دودسیل بنزن سولفانات، محیط های آبی
 • حمیرا مرادی چمه، سعید سمنانیان، مهیار جان احمدی، امیر شجاعی، اعظم عسگری، سیدجواد میرنجفی زاده * صفحات 649-659
  زمینه و هدف

  کیندلینگ آمیگدال با تغییر در ویژگی های الکتروفیزیولوژیک سلول های هرمی ناحیه ی CA1هیپوکمپ همراه است. اما به درستی مشخص نیست که بروز این تغییرات در طی روند کیندلینگ آمیگدال از چه زمانی و در کدام مرحله تشنجی رخ می دهد. بنابراین، در این تحقیق ویژگی های الکتروفیزیولوژیک نورون های هرمی ناحیه ی CA1 هیپوکمپ به دنبال کیندلینگ موضعی آمیگدال، بررسی و با تغییرات ایجاد شده در کیندلینگ کامل مقایسه شد.

  مواد و روش ها

  حیوانات با روش کیندلینگ سریع با اعمال پالس های مربعی 1 میلی ثانیه ای، فرکانس 50 هرتز، 12 بار در روز، به مدت 3 ثانیه و با فواصل 5 دقیقه ای تحریک می شدند. در یک گروه از حیوانات با مشاهده ی مرحله ی 2 تشنج (گروه کیندلینگ موضعی) و در گروهی دیگر با مشاهده مرحله ی 5 تشنج (کیندلینگ کامل) تحریکات متوقف و 24 ساعت بعد ویژگی های الکتروفیزیولوژیک نورون های ناحیه CA1هیپوکمپ به روشWhole-Cell Patch Clampبررسی شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از کیندلینگ آمیگدال نشان داد شاخص سازش، رئوباز، زمان تاخیری تا وقوع اولین پتانسیل عمل و دامنه ی هیپرپلاریزاسیون متعاقب در گروه کیندلینگ موضعی و کیندلینگ کامل نسبت به گروه کنترل به طور معناداری، کاهش و تعداد پتانسیل عمل افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان می دهند با وجود این که گروه کیندلینگ موضعی نسبت به گروه کیندلینگ کامل تحریکات کمتری دریافت می کند، اما همانند گروه کیندلینگ کامل، ویژگی های الکتروفیزیولوژیک نورون های هرمی ناحیه ی CA1 هیپوکمپ را تغییرداده و باعث افزایش تحریک پذیری این نورون ها می شود.

  کلیدواژگان: کیندلینگ موضعی آمیگدال، تشنج، نورونهای هرمی هیپوکمپ، ثبت Whole Cell Patch Clamp
 • محمد سیاوشی، موسی الرضا تدین فر، مهتاب خواجه، سید احسان صفاری صفحات 660-667
  زمینه و هدف
  درد شدیدی درحین شست وشو و تعویض پانسمان بیماران سوختگی ایجاد می شود. کاربرد روشی مکمل و بی عارضه برای کاهش درد بیماران سوختگی درحین تعویض پانسمان، اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب ازطریق پوست (TENS) بر شدت درد بیماران بستری در بخش سوختگی حین تعویض پانسمان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، از نوع کارآزمایی بالینی بوده که در سال 1393، بر روی 60 نفر از بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان واسعی سبزوار انجام گرفت. بیماران به روش تخصیص تصادفی به سه گروه کنترل (20 نفر)، آزمون (20 نفر) و پلاسبو (20 نفر) تقسیم شدند. در روز دوم پس از مراجعه به بیماران بستری شده، گروه کنترل قبل از تعویض پانسمان مورفین، گروه آزمون مورفین و TENS و گروه پلاسبو، مورفین و TENS پلاسبو دریافت کرده و پانسمان شدند. در انتهای پانسمان با استفاده از مقیاس عددی درد 10-0 میزان درد بیماران مورد بررسی قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون های فریدمن، من ویتنی و کروسکال والیس با نرم افزار SPSS نسخه ی 18 تجزیه و تحلیل شدند. ضمنا سطح معنا داری در آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش 5 صدم درنظرگرفته شد.
  یافته ها
  میانگین درد در روز دوم پس از مراجعه در گروه کنترل 52/ 0±45/ 5، در گروه آزمون 48/ 0±00/ 5و در گروه پلاسبو 56/ 0±00/ 7بود. درد در بین سه گروه دارای اختلاف معنا داری بود (P=0.00).
  نتیجه گیری
  به کارگیری TENS به همراه مورفین در کاهش درد بیماران سوختگی حین تعویض پانسمان موثر است.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS)، سوختگی، درد، تعویض پانسمان
 • زهرا پشت چمن، مریم جدید میلانی، فروزان آتش زاده شوریده، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 668-675
  زمینه و هدف
  ازدیاد روز افزون بیماری های قلبی، افزایش میزانبستری ناشی از این بیماری ها و هزینه بالای مراقبت و درمان، نظام سلامت را در قرن حاضر با چالش مهمی مواجهکرده است. به همین دلیل پیشگیری از عوارض بیماری های قلبی و درمان موفق آن ها ضروری بوده است. از طرفی، این امر تنها با مشارکت فعال بیماران در امور درمان و اجرای توصیه های اعضای تیم درمان میسر است؛ که از آن تحت عنوان تبعیت از درمان یاد شده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت تبعیت از درمان بیماران بعد از جراحی پیوند شریان کرونر در شهر تهران سال 1393 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده که بر روی 70 بیمار تحت جراحی پیوند شریان کرونر که در بخش های جراحی قلب بیمارستان های شهر تهران بستری بودند، انجام شد. ابزار پژوهش شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تبعیت ازدرمان بود که حدود پنج روز بعد از عمل جراحی پیوند شریان کرونر و قبل از ترخیص، توسط بیماران بستری در بخش جراحی قلب تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کای دو با استفاده از نرم افزار spss18 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میانگین امتیاز تبعیت از درمان در بیماران 08/ 8 ±36/ 59می باشد.بیشترین امتیاز حیطه ها مربوط به حیطه تلفیق درمان با زندگی 34/ 19±06/ 68و کم ترین امتیاز مربوط به حیطه تدبیر در اجرای درمان 62/ 25±52/ 44 می باشد. بین تمام حیطه های تبعیت از درمان ارتباط معنی دار وجود داشت(0001/ 0= p) جز بین حیطه اهتمام در درمان با حیطه تدبیر در اجرای درمان و حیطه تمایل به مشارکت در درمان با تعهد به درمان که ارتباط معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که در بیماران بعد از عمل جراحی پیوند شریان کرونر، هماهنگی درمان با شرایط زندگی و برخورداری از حمایت اجتماعی از جانب خانواده و دوستان با اطاعت و پایبندی بهتری به تبعیت ازدرمان همراه می باشد و پیشنهاد می گردد تبعیت از درمان به عنوان یک برنامه آموزشی در مراقبت پرستاری از این بیماران تبدیل گردد.
  کلیدواژگان: تبعیت از درمان، جراحی پیوند شریان کرونر
 • فواد علیمرادی، شبنم جلیل القدر، امیر جوادی، مریم جوادی صفحات 676-684
  زمینه و هدف
  اختلالات چربی خون در نوجوانان روبه افزایش بوده و با عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی درارتباط است. مطالعات نشان داده اند که بین شاخص های تن سنجی با سطح چربی های خون و بیماری های مرمن در نوجوانان رابطه وجوددارد. در این مطالعه به بررسی اختلالات ترکیب چربی های خون و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در نوجوانان پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که 318 نفر نوجوان 18-10 ساله به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند. ازکلیه ی افراد اطلاعات دموگرافیکی، تن سنجی و بیوشیمایی اخذشد. اطلاعات توسط آزمون های آماری تی تست، کای دو و آنالیز واریانس تجزیه وتحلیل گردید و سطح معناداری(P≤ 0.05) در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  19/5 درصد افراد کلسترول تام بالای mg/dl 170، 33/7 درصد تری گلیسرید بالاتر از mg/dl100، 12/6 درصد کلسترول LDLبالاتر از mg/dl110 و 41 درصد کلسترول HDLکمتر از mg/dl40 داشتند. افزایش نمایه ی توده ی بدن، اندازه ی دور کمر، نسبت دور کمر به باسن و نسبت دور کمر به قد با افزایش اختلالات چربی خون همراه بود.
  نتیجه گیری
  هر چند استفاده از شاخص های تن سنجی به تنهایی نمی تواند نشان دهنده ی وضعیت پروفایل چربی خون در نوجوانان باشد، اما می توان از آن به عنوان یکی از ابزارهای آسان و دردسترس استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اختلال چربی خون، شاخص های تن سنجی، بیماری قلبی عروقی، نوجوان
 • فاطمه آدمی قمصری، فرزانه حسینی، آنیتا خنافری صفحات 685-694
  زمینه و هدف
  امروزه یکی از دغدغه های زیست محیطی، ورود پساب های آلوده به ویژه صنایع شوینده و پاک کننده ی حاوی دترجنت ها وسورفکتانت ها ازجمله پلی سوربات ها به آب های سطحی و زیر زمینی می باشد. با توجه به تماس انسان و سایر موجودات زنده با این مواد، زدایش و تجزیه آن ها اهمیت فراوانی دارد. درپژوهش حاضر، تجزیه ی یک دترجنت غیریونی گروه پلی سوربات به نام تویین 80 توسط باکتری های لیپولیتیک جدا شده از پساب و لجن فعال پالایشگاه نفت تهران و تاثیردوعامل pH ودما بر روند تجزیه ی این دترجنت مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در جداسازی اولیه ی آن ها از محیط کشت تریپتون سوی آگار(TSA) حاوی تویین80 وروغن زیتون با غلظت های متفاوت به طورجداگانه استفاده شد. سپس دومحیط کشت اختصاصی تریبوتیرین آگار و تویین آگاربه ترتیب جهت بررسی تولید آنزیم لیپازوتجزیه ی تویین 80 مورداستفاده قرارگرفت. همچنین جهت تایید تجزیه ترکیب مورد نظر از دو روش دستگاهی اسپکتروفتومتری وطیف سنجی مادون قرمز (FTIR) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان می دهد، باکتری های جدا شده با تولید آنزیم لیپاز قادر به تجزیه ی پلی سوربات 80 بوده وبهترین تجزیه کنندگان به ترتیبب باسیلوس سویه 1sp، سودوموناس آئروجینوزا و باسیلوس سویه 2 spمی باشند.سویه 1sp پس از شناسایی مولکولی براساس تعیین توالی ژن SrRNA16، به عنوان (Bacillus cereus ATCC14579 (T شناخته شد.
  نتایج بررسی تاثیردوعامل pH ودما برتسریع روند تجزیه تویین 80، سویه سودوموناس را گزینه مناسب تجزیه درpH اسیدی ودوباسیل گرم مثبت را گزینه مناسب تجزیه در pH قلیایی معرفی می نماید. سه باکتری مذکور در دمای 37 بهترین تجزیه رانشان دادند.
  نتیجه گیری
  درپژوهش حاضر باکتری های لیپولیتیک جداشده از منابع محیطی، قادر به تجزیه ی دترجنت غیریونی تویین 80 از گروه پلی سوربات بودند. از بین باکتری های جدا شده، بهترین تجزیه ی توسط باسیلوس سرئوس مشاهده شد.
  کلیدواژگان: جداسازی، باکتری های لیپولیتیک (تجزیه کننده ی چربی)، منابع محیطی، دترجنت غیریونی، پلی سوربات، تویین 80، پساب صنعتی، لجن فعال، تجزیه
 • ابراهیم شیرزاده، محمدعلی جوادی، سپهر فیضی صفحات 694-698
  زمینه و هدف
  گزارش یک مورد تظاهرات متفاوت عود دیستروفی لاتیس قرنیه در بافت پیوند قرنیه های دو چشم یک بیمار است.
  معرفی بیمار:بیمار شخص 65 ساله است که با تشخیص دیستروفی لاتیس قرنیه، در طی دو بار در 2 و 18 سالگی قبل از آخرین معاینه ی چشم پزشکی تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه ی (PKP) چشم راست و یک بار هم در 16 سالگی قبل تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه ی (PKP) چشم چپ قرارگرفته است. بیمار، از کاهش بینایی هر دو چشم شاکی بود. بهترین دید اصلاح شده ی بیمار در چشم راست 5/2 متر شمارش انگشتان و در چشم چپ بود. در معاینه ی ادواری عود دیستروفی به صورت کدورت زیر اپیتلیوم و استرو مای قدامی بافت پیوند هر دو چشم و نماهای لاتیس به صورت شاخه شاخه علاوه بر قرنیه ی بیمار در بافت پیوند قرنیه ی چشم چپ نیز مشهود بود.
  نتیجه گیری
  عود دیستروفی لاتیس قرنیه در بافت پیوندهای نفوذی می تواند بسته به زمان پیگیری دارای تظاهرات متفاوت باشد.
  کلیدواژگان: دیستروفی لاتیس قرنیه، پیوند نفوذی قرنیه، عود
 • محمدتقی صمدی، منیره طرلانی آذر، حلیمه الماسی، سمانه شانه ساز، رویا هراتی صفحات 699-707
  زمینه و هدف
  غلظت فلوراید آب آشامیدنی یکی از پارامترهای موثر در سلامت است. بیش تر فلوراید مورد نیاز بدن از طریق آب آشامیدنی تامین می شود. درغلظت های بالا یک ترکیب بسیار سمی و خطرناک برای سلامتی انسان است. دراین مطالعه کارآیی خاک رس اصلاح شده و خاک مارن آهکی در جذب فلورایدازمحیط های آبی مورد بررسی قرارگرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی، در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد که با تاکید برپارامترهای موثر از جمله (pH (4،7،10، مقدار جاذب (g/l10،5،1)، غلظت اولیه فلوراید (mg/l 15، 10، 5) و زمان تماس(min 15- 120) انجام گردید. همچنین برای تعیین ویژگی های ساختاری هر دو جاذب از دستگاه پراش نگار اشعه X (XRD) و طیف سنج مادون قرمز (FTIR) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مورد مطالعه نشان داد که کارآیی جذب فلوراید با غلظت mg/l 10، با استفاده از خاک رس اصلاح شده 2/ 95% و خاک مارن آهکی حدود 7/ 28% بعداز زمان حدود 60 دقیقه می باشد.همچنینزمانتعادل برابر 60 دقیقه به دست آمد. سینتیک جذب از مدل سینتیک مرتبه دوم کاذب و داده های تعادلی از ایزوترم لانگموئر (994/ 0=R2) و (9907/ 0=R2) تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج آزمایش ها، می توان اظهار نمود که روش جذب سطحی به کمک خاک رس اصلاح شده به عنوان یک روش موثر و اقتصادی جهت حذف فلوراید از منابع آبی باشد.
  کلیدواژگان: فلوراید، خاک رس، خاک مارن آهکی، محیط های آبی
 • مهدی جمالی نیک، کاظم مسکنی، محسن کوشان، محمدحسن رخشانی صفحات 708-715
  زمینه و هدف
  یکی از شایع ترین روش های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش های آموزشی مثل آموزش گروهی سبب ایجاد احساس راحتی و آرامش بیشتر و نیز تغییر در پاسخ های روانی و فیزیولوژیکی بیماران می شود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر بیان احساسات گروهی بر میزان اضطراب بیماران در شرف آنژیوگرافی قلبی انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده در دو گروه مداخله و کنترل بر روی 80 نفر از بیمارانی که در سال 1393 و برای اولین بار در طول زندگی خود، تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرارگرفته اند، انجام شد. واحدها به روش نمونه گیری در دسترس در روزهای تصادفی انتخاب شدند. در گروه مداخله، روش بیان احساسات گروهی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ی استاندارد اضطراب اشپیل برگر بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 20، تجزیه و تحلیل و از آزمون های مجذور کای، دقیق فیشر و آنالیز کوواریانس استفاده شد. در همه ی آنالیزها، سطح معناداری 05/ 0 در منظورگردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 67/ 10±11 /54 می باشد.39 نفر از شرکت کنندگان مرد(8/ 48 درصد) و 41 نفر زن(2/ 51 درصد) بودند. میانگین اضطراب آشکار در گروه آزمون بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است(p=0.010).
  نتیجه گیری
  بیان احساسات گروهی در کاهش اضطراب بیماران در شرف آنژیوگرافی قلب موثر می باشد. پیشنهادمی شود که قبل از کاتتریزاسیون قلب، از این روش استفاده گردد.
  کلیدواژگان: احساسات گروهی، اضطراب، آنژیوگرافی عروق کرون
|
 • Malek Abazeri, Reza Abazari, Ghodratollah Roshanaee, Mahdia Gholam Nejad, Yosef Roosta, Hossein Mahjob Pages 549-566
  Background and Objectives
  Lung cancer due to low chance of survival is the most important and the most common fatal cancer and has the highest mortality rates compared to breast and prostate cancer and other multiple cancers. The purpose of this study is to analyze survival data of patients having lung cancer in the province of West Azerbaijan.
  Materials and Methods
  The information of this study is relevant to 355 patients refered to hospitals exiting in West Azerbaijan province between 1386-93. The situation of the patients was followed up until the end of the Khordad 1393. The data are compromized from Histopathologic and demographic information. For analyzing the data and classifying the patients، the model of decision tree was used. All analysis and synthesis were performed using the software of R.
  Results
  The mean and the median time of survival for 355 patients having lung cancer were estimated 13 and 4. 8 months، respectively. The probable of 1-year surviving was about 39% and only 7% of patients had experienced 3-year survival. The model of decision tree of state therapy variables، Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)، smoking status، age of diagnosis and tumor stage were identified as important variables.
  Conclusion
  The model of classification tree can identify the important and effective risk factors on the survival of the patients and identifying these factors in the cancer patients can prevent progression of the disease and increase survival time of patients.
  Keywords: Lung Neoplasm, Decision Tree, Survival, Iran
 • Seyyed Ebrahim Hosseini, Sara Hamzavi, Heidar Agh Baba Pages 557-564
  Background and
  Purpose
  Stress and anxiety as important and common disorders in humane societies can lead to many other diseases. Due to the relatively high side effects of tranquilizers and anti-anxiety chemicals, the tendency to use herbal medicines as a treatment for anxiety disorders is increasing. This study evaluated the effects of alcoholic extract of Papaver rhoeas on anxiety in elevated plus maze, weight and plasma corticosterone levels in rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 56 adult male rats were used. They were assigned to 7 groups of 8 animals including control group (no treatment), sham 1 (receiving saline), sham 2 (exposure to plus maze) and three experimental groups that received doses of 100, 200 and 400 mg/kg alcoholic extract of Papaver rhoeas via intraperitoneal injections. Elevated plus maze was used to measure anxiety. The number of ties mice were present in the open and closed arms of the maze was calculated and their plasma levels and body weight were measured. The data were analyzed using SPSS-18 via one-way ANOVA and Tukey follow-up tests.
  Results
  The results showed that the alcoholic extract of Papaver rhoeas at the given doses increased the number of entries into the open arms of elevated plus maze. It increased weight gain of animals and reduced plasma corticosterone levels at doses 200 and 400 mg/kg at p<0/05.
  Conclusion
  Probably due to its sedative properties and its morphine materials, Papaver rhoeas extract reduces anxiety levels and corticosterone and increases the weight of the animals under study.
  Keywords: corticosterone, anxiety, Papaver rhoeas, Rat
 • Fereshteh Javadian, Zahra Sepehri, Mansour Amraee, Zohreh Kiani, Maryam Shahraki Mojahed, Zahra Shahi, Sepideh Pourghasemi Fetideh Pages 565-570
  Background and
  Purpose
  The present study was carried out to determine the potential antibacterial agent of ethanolic extract of Hibiscus Sabdariffa against Klebsiella Pneumonia isolation of urinary tract infections. Methods and Materials:The leaf H. Sabdariffa was properly dried and pulverized into a coarse powder as described by Hanafy. Twenty grams of grinded powders from each plant were soaked in 60 ml of ethanol (95 %v/v) plus water, separately for one day with occasionally shaking. After one day of dissolving, materials were filtered through a Whatman no. 1 filter paper. Then the filtrates were evaporated using rotary evaporator. At last, 0.97 g of dried extract was obtained and then stored at40C in an air tight screw-cap tube. Isolation of bacteria: All 12 K. Pneumoniae were isolated from urine culture of hospitalized patients (Amir Al-Momenin Hospital, Zabol, south-eastern Iran), whom suffered from urinary tract infections during the years 2010- 2011. Isolated bacteria were identified by Gram's stain and standard biochemical tests. Sensitive strains to several antibiotics were evaluated by the disk diffusion method with standard Kirby - Bauer.
  Results
  Results showed Klebsiella Pneumoniae isolates resistant to the antibiotics Erythromycin (75%), Cefixime (3/58%) and Ceftazidime (3/33%). The results showed that the ethanol extract of Hibiscus tea with 10 ml / mg and l5 mg/m density have maximum inhibitory against Klebsiella Pneumonia samples and only one strain of K. Pneumoniae is inhibited in concentration 1/25.
  Discussion
  It seems that H.Sabdariffa extracts could inhibit the growth of all of the mentioned bacteria. We noticed that the bactericidal effect of H.Sabdariffa extract was less than its bacteriostatic effects.
  Keywords: Antibiotic resistance, Klebsiella pneumoniae, Plant extract, Hibiscus tea
 • Abdolmotalleb Seyyed Mohammadi, Ghorban Asgari, Mohammadtaghi Samadi, Ali Pour Mohammadi, Ali Faramarzi Govhar Pages 571-580
  Background And Aim
  Humic Acid (HA) is one of the polyelectrolyte compounds which cause many problems in water treatment process. In present study, UV/IO4- as a novel advance oxidation process, was used for removing HA.
  Material And Methods
  In present research, a batch reactor in lab scale was used.This reactor with useful volume of 2.5 L, made of stainless steel, which equipped with a low pressure Hg vapor lamp. In this study the effect of some parameters including pH, initial HA concentration, IO4- concentration and Fe (0) nanoparticles concentration were investigated. HA concentration was determined using Spectrophotometer at an absorbance wavelength of 254 nm.
  Results
  According to the results, pH 3, periodate concentration 125 mg/L and Fe (0) Nano particles 12.5 mg/L were determined as optimum conditions. Moreover, results indicated that in presence of UV coupled with Periodate removal efficiency of HA increased to 66.08%, and the increase of Fe (0) Nano particles can led to increase HA removal (73.3%).
  Conclusion
  Results show thatthe presence of UV letto increase in the activation of periodate, on the other hands, the presence of Fe (0) Nano particles led to further activation of periodate subsequently cause the increasing HA removal.
  Keywords: Humic Acid, Periodate, Zero, Valent Iron Nanoparticles, Ultra, violent, water resources
 • Abbas Darjani, Hosseinali Barzegar, Shahriar Sadr Ashkori, Narges Alizadeh, Hojjat Eftekhari, Tayyebeh Rezazadeh Taheri, Zahra Mohtasham Amiri Pages 581-588
  Background
  Ano-Genital Warts are one the most common complaint among patients referred to dermatology, gynecology and urology clinics and the most prevalent sexually transmitted disease. Nearby 20% of patients with Ano-Genital Wart who had infected due to papilloma virus are also infected by other sexually transmitted diseases. The aim of this study was to determine HIV, HBV, HCV and syphilis Infection among Patients with Ano-Genital Warts referred to Dermatology Clinic of Razi Hospital of Rashtin 2014.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, all 62 patients with ano-Genital Warts who referred to Razi hospital in 2014 were studied. Demographic data were gathered by interview and blood samples were collected for immunological assay. Descriptive analysis and chi square test were used for data analyzing.
  Results
  sixty two patients with mean age of 34.3 ± 10.4 years and mean duration of wart infection about 11 months were studied. 82.3% of patients were male, most of them in 4th decade, 69.4% married and more than 70% of them had diploma or higher educational levels. Regardless of risk factors, ninety patients (30.6%) had positive history of sexually transmitted diseases, 11.3% had taken drug, 35.5% used alcohol, 9.7% and 32.3% had history of blood transfusion and hospitalization, respectively, 24.2% got tattoo and one patient was imprisoned. None of patients was positive for HCV, HIV, HBV or syphilis.
  Conclusion
  According to low prevalence of HCV, HIV, HBV among patients and high price of laboratory test of these infections, more studies in other geographic area are recommended.
  Keywords: Ano, genital warts, Hepatitis C, Hepatitis B, HIV, Syphilis, Sexual transmitted diseases, papilloma virus
 • Mosareza Tadayyonfar, Hossein Khosrojerdi, Mehdi Amadani, Ali Tajabadi, Yaser Tabarraee Pages 589-595
  Background
  Pain after appendectomy surgery is the most common patient's dissatisfaction which the easiest method of treatment is opioids. Side effects of them led to using more appropriate medications instead of opioids to relieve the pain. Aim of This study was to compare the pain relief effects of morphine and promethazine in patients with appendectomy.
  Materials And Methods
  This triple blind clinical trial was carried out on 60 patients in 49 -15 years old undergoing appendectomy in Shahid Beheshti Hospital in Sabzevar, Iran, 1391.Participants were selected using by convenience method and then randomly divided into two groups of 30 ones. The control and intervention group was injected narcotic and promethazine, respectively. The level of pain was investigated according to the standard numeric pain scale, in the first hour after treatment. Data was analyzed using the Pearson and chi-square test by means of SPSS version 18 in the level of significance of 0.05.
  Results
  there was observed a significant difference between two groups in the level of postoperative pain relief, (P = 0/000), so that the level of pain after injection of promethazine 3/30 ± (1/33) was less than morphine 6/07± (1/23). Also, this difference was significant in half an hour after surgery (p = 0/000) with mean score of 3/69 ± (1/33) and 6/74± (1/30) for Promethazine and morphine, respectively.
  Conclusion
  According to these results, basic planning to use phenothiszines such as promethazine instead of opioids is suggested.
  Keywords: Pain, Promethazine, Morphine, Analgesic, Appendectomy
 • Samira Fovji, Maryam Mohsenabadi, Ezzat Samadipour, Marjan Vojdani, Rahim Akrami Pages 596-602
  Background
  the influence of various factors on the strength and durability of the family, including the couple's consent this study examined has the effect of electrical training Quranic teachings on marital satisfaction in employees has Sabzevar University Medical Sciences.
  Materials And Methods
  The study intervention (before and after) on 32 married female employees of Sabzevar University Medical Sciences in 2013 years. Information was collected regarding marital satisfaction questionnaire and for data analysis used (STATA) software of version 11.. In all analyzes considered the significance level of 0/05and assumptions test is bilaterally. Used Descriptive Statistics for assess marital satisfaction and demographic and to analytically used to ANOVA test, of paired test and two sample test.
  Results
  Participants were a mean age of 35±/85 in year.It was past Average number of years that the participants were married, 11/66±9/2 years. The average of Marital Satisfaction after intervention was increased 29/14 ±4/6. Average in all aspects of marital satisfaction was increased after the intervention than before the intervention. The distortion of diversion, marital satisfaction, personality problems, communication, conflict resolution, financial management, sex, family and friends, egalitarian roles, religious orientation, the mean was significantly than before the intervention.
  Conclusions
  The results show the positive impact of e-learning Quranic on marital satisfaction on female employees It seems due to the increasing use of electronics and computers in today's society, E-Islamic religious trainings, can significantly impact the quality of life and health.
  Keywords: electronically learning, Marital Satisfaction, employees
 • Alimohammad Nazari, Sajjad Amini Manesh, Alireza Moradi, Valiollah Farzad Pages 603-611
  Background and
  Purpose
  Online gaming addiction is a common problem among youngsters. As the researchers and experts’ needs a reliable and valid measurement, the current study was aimed at investigating the psychometric features of the online gaming addiction questionnaire.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 360 male adolescents of Tehran, were selected through randomized cluster sampling method and have completed Problematic Online Gaming Questionnaire, Rosenberg Self-Esteem Scale, and anxiety and depression subscales of DASS-21. Moreover, Pearson Correlation Coefficient and Exploratory Factor Analysis by SPSS-19 were used for statistical analysis.
  Results
  The results of Exploratory Factor Analysis indicate five factors that explained 54 % of total variance. The questionnaire convergent and divergent validity, were confirmed by calculating its correlation with self esteem, anxiety and depression. Also, Test-retest reliability coefficient and Cronbach’s alpha were obtained 0.81 and 0.85, respectively.
  Conclusion
  The obtained results of current study showed desirable psychometric features of the online gaming addiction questionnaire. Therefore this measurement can be applied for research and therapy purposes.
  Keywords: Online Gaming Addiction, Factor Analysis, Validity, Reliability, Adolescents
 • Hasan Mohammadpour Kanzagh, Mostafa Novrozi, Razzagh Mahmoodi, Asghar Mohamadpor Asl, Roza Zavvashi Pages 612-621
  Background and Objectives

  Nowadays, plant essential oils are of interest to food industry researchers and are used as natural and safe preservatives in food materials because of their antibacterial and antioxidant properties. The aim of this study was to evaluation of antibacterial activity of Stachys lavandulifolia essential oil against listeria monocytogenes growth in Ardabil traditional cheese.

  Materials and Methods

  In this experimental study, aerial parts of Stachys lavandulifolia preparation as dried plant and its essential oil was isolation and identification. Essential oil in 0.03- 0.06 and 0.12 concentration with 103cfu/ml Listeria monocytogenes was inoculated in the milk samples that were prepared for the production of cheese. The cheese samples were stored for 60 day at 7 °C and during 1, 7, 15, 30, 45 and 60 days were counted in surface culture to examine the quality growth of Listeria and total aerobic bacteria. The data were analyzed with Repeated measurement ANOVA with SPSS 22 and P-values less than 0.05 were considered significant.

  Results

  Use of essential oil concentrations have significant effect on reducing total bacteria and Listeria growth in compared to the control groups (p<0.001). Moreover, it was observed that bacterial growth declined logarithmically with increases in the concentration of the essential oil (p<0.001). Use of 0.12 concentration of essential oil has the greatest antimicrobial effect.

  Conclusion

  Essential oil of Stachys lavandulifolia has antibacterial effect on Listeria monocytogenes and total aerobic bacteria, so that use of 0.06 of essential oil can improve the microbiological and safety properties of Ardabil traditional cheese and, also, can make desirable organoleptic characteristics.

  Keywords: Essential oil, Stachys lavandulifolia, Listeria monocytogenes, Ardabil traditional cheese
 • Asghar Habibi, Mohammad Najafi Semnani, Ali Abdolazim Hossein Bahrololum Pages 622-629
  Background
  The main problem in emergency departments is relief of pain in patients with renal colic. The effect of fluid restriction diet in reducing the colic pain is unknown. The present study was performed to investigate the effect of fluid restriction diet in reducing the colic pain.
  Materials And Methods
  In this clinical trial, among patients with renal colic who had referred to Valiasser hospital of Birjand city, 141 patients who had inclusion criteria were selected and randomely divided into two groups (71 and 70 patients in each group). In the first group, diclofenac 100 mg suppositories, and a liter of normal saline solution for one hour; and in the second group, 100 mg diclofenac suppository alone was administered. Patients pain intensity, before treatment, 30 and 60 minutes after treatment, was measured using a visual analog scale pain scores (VAS). Data were analyzed using statistical software SPSS 15, and Chi-square, t-independent, Mann-Whitney U, Friedman and Wilcoxon tests.
  Results
  The mean pain score, 30 and 60 min after treatment, was significantly greater in diclofenac with fluids group than diclofenac-only group. diclofenac with no fluid group (P<0.001). Although the mean changes in pain intensity, was greater in diclofenac-only group than diclofenac with fluids group (P=0.005), but the mean changes in pain intensity, 30 and 60 min after treatment, in both groups was not statistically different (P=0.32).
  Conclusion
  The results of this study show that fluids uptake restrictions, using a suppository painkillers such as diclofenac, can greatly reduce pain in these patients; and prevents the patients frequent refers to the emergency room to get a narcotic analgesic
  Keywords: Diclofenac sodium, Fluid restriction, Renal colic
 • Fatemeh Kohi, Hamid Salehinia, Abdollah Mohammadian, Hafshejani Pages 630-638
  Background and Objectives
  Cardiovascular disease is the main cause of death and disability worldwide and is known as one of the major threats to human health. Therefore, this study was aimed to investigate the changes in mortality from cardiovascular disease in Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was done using analysis of data published in the mortality profile in Iran (29 Provinces) over the years 2006 to 2010. The trend of mortality due to cardiovascular disease in both sexes was drawn during the period of the study according to age groups in the 2010 and their frequency distributions. The WinPepi software was used for data analyses.
  Results
  Evaluation of the mortality profile in Iran (29 Provinces) over the Years 2006 to 2010 is shown that, during these years, the number of deaths from all causes in the country was 1,172,278, which 46.04 percent of them (539,679 cases) were due to cardiovascular disease. Also, according to the data on the mortality from cardiovascular disease, a decreasing trend was observed in the country during 2006 to 2008, while an increasing trend was observed the years 2009 to 2010. Highest number of deaths due to cardiovascular disease was reported in 2006, 115,985 cases, while least number was reported in 2008, 104,126 cases.
  Conclusion
  Because the risk of death from cardiovascular disease increases with ageing, medical interventions for the prevention of cardiovascular disease risk factors in childhood and adolescence and, also, in-time treatment of the patients can be used for preventing from mortality resulted from these disease.
  Keywords: Cardiovascular Disease, Mortality, Trend, Iran
 • Mohammadreza Samarghandi, Amir Shabanlou, Saba Majidi, Yosef Poureshgh, Jamal Mehralipour Pages 639-648
  Background and Objectives
  Electro-Ozonation process (EOP) has a good potential for the removal of persistent organic pollutants. This process is a combination of ozonation process and electricity for producing hydroxyl radical and removal of pollutants. The purpose of this study was to evaluate the EOP for SDBS degradation in aqueous media.
  Materials and Methods
  In this experimental study, a semi-batch reactor with four graphite electrodes of 120 cm2 area was used. The effects of pH (3-11), the inlet of ozone (6-30 mM / s), current density (16-85 mA/cm2), the initial concentration of SDBS (0.02-0.3 mM/L) and radical scavenger dose (0.2 mM/L) were studied.SDBS concentration measured by spectrophotometer (DR5000) by instructions provided in the standard method book.
  Results
  The results indicate the high efficiency of this process in the removal of SBDS and COD. In optimum conditions of pH = 3, current 85 mA/cm2, ozone flow rate 30 mM/s and initial SDBS concentration 0.02 mM/L, more than 99% removal was observed in 50 min. By changing the parameters of the optimum conditions, the process performance was decreased. High efficiency of COD removal in this process was obtained in 80 min. Influence of TBA in solution was the efficiency decrease of process to 80 %.
  Conclusion
  Electro-ozonation process as an advanced oxidation process can reduce organic pollution industry and can be considered as an environmentally friendly process.
  Keywords: Ozonation, Electrical current, SDBS, Aqueous media
 • Homeyra Moradi Chameh, Saeed Semnanian, Mahyar Jan Ahmadi, Amir Shojaee, Azam Asgari, Seyyed Javad Mirnajafizadeh Pages 649-659
  Background and Objectives

  Amygdala kindling is accompanied with alteration of the electrophysiological characteristics of pyramidal cells in CA1 area of hippocampus. However, it is not clear that when and in which seizure stage do these changes occur during kindling. In the present study, changes in the electrophysiological properties of hippocampal CA1 pyramidal neurons following partial amygdala kindling in rats were compared to full kindled state.

  Materials and Methods

  Animals were rapidly kindled by 1 ms square waves, 50 Hz, for 3 s. These stimulations were applied to the amygdala 12 times per day at 5 min intervals. Animal received kindling stimulation until achieving stage 2 (partial kindled group) and stage 5 (full kindled group). 24 hours after the last kindling stimulation electrophysiological properties of CA1 pyramidal neurons were assessed by using whole-cell patch clamp technique.

  Results

  Obtained data from amygdala kindling showed that adaptation index, Rheobase, utilization time and the amplitude of afterhyperpolarization potential in partial kindled and full kindled compare to control were significantly decreased and the numbers of action potentials were significantly increased.

  Conclusion

  The present findings showed that in spite of in partial amygdala kindling, the number of stimulations that rats will receive is lower than full kindled animal but it can change neuronal hyperexcitability through alteration of the electrophysiological characteristics.

  Keywords: Partial amygdala kindling, Seizure, Hippocampal pyramidal neurons, Whole cell patch clamp recoding
 • Mohammad Siavoshi, Mosareza Tadayonfar, Mahtab Khajeh, Seyyed Ehsan Saffari Pages 660-667
  Background and
  Purpose
  While washing and dressing burn injuries, patients suffer from the acute pain. Therefor finding complementary methods with no side effects is an important issue. Thus this study was aimed at investigating the effect of TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) in pain controlling while washing and dressing burn injuries.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 60 patients with burn injuries among those referred to Sabzevar Vasee Hospital in 2014 were studied. The patients were divided into three groups (each group 20 patients) including control group (no treatment), case group (received morphine before dressing) and placebo group (received both morphine and TENS before dressing). At the end patients were asked to scale the amount of pain which they have experienced using pain numerical scale 0-10. The Data were analyzed using Friedman,Mann-Whitney and Kruskal-wallis tests and SPSS software (18th version). Note that P value was utilized at significant level 0.05.
  Results
  Thepain average in control group was obtained about 5.45±0.52, in case group 5.00±0.48 and in placebo group 7.00±0.56. Thus a significant difference between three groups was obtained. (P=0.00).
  Conclusion
  Results showed using both TENS and morphine before washing and dressing burn injuries is effective to reduce the pain
  Keywords: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), Burn, Pain, Change dressing
 • Zahra Poshtchaman, Maryam Jadid Milani, Forozan Atashzadeh Shorideh, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 668-675
  Background And Aims
  The increasing of heart disease, high rate of hospitalization due to the disease and also the high cost of treatment and care, has caused that important challenge facing the health system in the present century. Therefore, heart disease prevention and successful treatment is essential This is possible only with the patients’ active involvement in treatment and to implement the recommendations of the health care team which this is mentioned as treatment adherence. The present study conducted to determine the status of treatment adherence in patients after coronary artery bypass graft in Tehran in 2014
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 70 patients undergoing coronary artery bypass graft in Tehran. Needed data were collected via demographic checklist and treatment adherence questionnaire that were completed by patients in five days after coronary artery bypass surgery and before discharge. For data analysis, descriptive statistics, Pearson coloration and Chi square were used.
  Results
  The mean score of treatment adherence was 59.36± 8.08. Among subscales, maximum score was for Combining treatment with life (68/06± 19/34) and minimum score was dedicated to planning in performance of treatment (44.52± 25.62). There was a significant correlation between all subscales of treatment adherence instrument (p=0/0001) except for concern to treatment and planning in performance of treatment and also participate in treatment with commitment to treatment that there was observed no significant relationship.
  Conclusion
  The results showed that Treatment coordination with living conditions and social support from family and friends is associated with better adherence in patients undergoing coronary artery bypass graft. There is suggested that adherence to treatment consider as an educational program in nursing care of these patients.
  Keywords: Treatment adherence, Coronary artery bypass graft
 • Foad Alimoradi, Shabnam Jaliloghadr, Amir Javadi, Maryam Javadi Pages 676-684
  Background And Objectives
  Lipid disorders, which are associated with the risk factors for cardiovascular diseases, are increasing in adolescents. Studies are indicative of the relationship of blood lipid level and chronic diseases with anthropometric indices in adolescents. This study aims to investigate lipid disorders and their relationship with anthropometric indices in adolescents.
  Materials And Methods
  The sample of this descriptive and analytical study included 318 adolescents aged 10-18 who were selected and analyzed using stratified random sampling. The subjects’ demographic, anthropometric and biochemical data were obtained. The data were then analyzed using t-test, chi-square and ANOVA.
  Findings
  Of the subjects, 19.5% had a total cholesterol above 170 mg/dl, 33.7% had a triglyceride level above 100 mg/dl, 12.6% had an LDL cholesterol level above 110 mg/dl, and 41% had an HDL cholesterol level below 40 mg/dl. The increase in BMI, waist circumference, waist to hip ratio, and waist to height ratio was accompanied by increased lipid disorders. Significance level was considered as 0.05.
  Conclusion
  Although the use of anthropometric indicators alone cannot indicate the condition of the blood lipid profile in adolescents, but they can be used as a simple and accessible method.
  Keywords: Lipid Disorders, Anthropometric Indices, Cardiovascular diseases, Adolescent
 • Fatemeh Adami Ghamsari, Farzaneh Hosseini, Anita Khanaferi Pages 685-694
  Background and Objectives
  Today, entrance of wastewaters, especially detergent and cleaner agent’s production industries wastewaters, to surface and underground waters is one of environmental pollution concerns. These wastewaters are containing detergents and surfactants, such as polysorbates and, because of exposure of human and other organisms, their degradation is of great important. This research analyses degradation of a non-ionic detergent in polysorbate group called Tween 80 (polysorbate 80) and studies effect of pH and temperature on degradation rate of this detergent, using lipolytic bacteria (isolated from Tehran oil refinery wastewater and activated sludge).
  Materials and Methods
  For primary isolating of lipolytic bacteria, the TSA medium containing Tween 80 and olive oil has been, separatively, used. Then specific culture Tween agar and Tributyrin agar have been used to study for lipase enzyme bacteria production. Also for confirmation degradation, instrumental methods, spectrophotometer and FTIR were used.
  Results
  The results shows that the isolated bacteria are able to depredate polysorbate 80 by lipase enzyme production. Bacillus cereus was known as the best degradator after the identification of the molecular basis of sequencing 16S rRNA. Bacillus cereus ATCC 14579 (T), Pseudomonas aeruginosa and other Bacillus sp was known.
  Conclusion
  The results showed that pH and temperature affects on the degradation of tween, and the Pseudomonas aeruginosa at acidic range of pH, two gram positive bacillus at alkali range of pH and three bacteria at 37 ˚C have the best degradation.
  Keywords: Lipolytic bacteria, Environmental resources, Non, ionic detergent, Polysorbate, Tween 80, Industrial wastewater, Activated sludge, Degradation
 • Ebrahim Shirzadeh, Mohammadali Javadi, Sepehr Feizi Pages 694-698
  Purpose
  To report different manifestations of recurrent lattice corneal dystrophy (LCD) in two penetrating keratoplasty (PKP) grafts of a patient. Case Report: A 65-year-old man diagnosed with LCD underwent PKP in both eyes which were performed twice in the right eye 18 and 2 years and once in the left eye 16 years before the recent presentation. He complained of decreased visual acuity in both eyes. Best-corrected visual acuity was 2.5 m counting finger in the right eye and 20/100 in the left eye. Follow-up examinations revealed the recurrence of dystrophy characterized by subepithelial and anterior stromal haziness in both grafts and branching stromal lattice figures in the left.
  Conclusion
  Recurrent LCD can have different manifestations in PKP grafts, depending on the follow-up period.
  Keywords: Lattice corneal dystrophy, Penetrating keratoplasty, Recurrence
 • Mohammadtaghi Samadi, Monireh Tarlani Azar, Halimeh Almasi, Samaneh Shanehsaz, Roya Harati Pages 699-707
  Background and Objectives
  Fluoride concentration in drinking water is one of the effective parameters in human health, and the majority of the body's requirement for fluoride is supplied through drinking water. Fluoride in low concentration is essential for human but in high concentration is very hazardous for human health. In the present study, the efficiency of modified-clay and lime-marl as adsorbents was investigated for the elimination of fluoride from aqueous solution.
  Material and Methods
  This experimental study was conducted at the Hamedan University of Medical Sciences in 2014. The effects of several parameters such as pH (4, 7 and 10), the adsorbent dosage (1, 5 and 10 g/L), initial concentration of fluoride (5, 10 and 15 mg/L), contact time (15-120 min) on the removal have been studied. Also, the structural characteristics of both adsorbents were evaluated using X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectra (FT-IR).
  Results
  According to the results obtained, the removal efficiency of fluoride, at concentration 10 mg/L and the approximate time of 60 min, in the case of clay-modified adsorbent is 95.23% and in the case of lime-marl adsorbent is about 28.71%. Langmuir and Freundlich coefficients were determined in the optimum conditions, and the adsorption isotherm could be described by the Langmuir model(R2=0.9907). Kinetic study showed that the equilibrium time was 60 min. The adsorption kinetics fitted well with the Ho pseudo second-order kinetic model (R2=0.994).
  Conclusion
  According to our finding, it is proposed that the adsorption process of fluoride by clay-modified is very efficient and economics for fluoride removal from aqueous solution.
  Keywords: Fluoride, Clay, modified, Lime, marl, Aqueous solution
 • Mehdi Jamali Nik, Kazem Maskani, Mohsen Koushan, Mohammadhasan Rakhshani Pages 708-715
  Background and
  Purpose
  cardiac catheterization is one of the most common diagnostic and therapeutic methods of heart disease, Teaching methods such as group training creates the feeling of comfort and make the patients more relax, as well as it changes their psychological and physiological responses. The present study was conducted to determine the effect of group emotional expressions, on stress level of patients awaiting for cardiac catheterization.
  Materials And Methods
  This interventional study (randomized trial) was carried out on 80 patients undergoing coronary angiography for the first time, in Vasee Hospital of Sabzevar in 2014. The samples were selected according to patients available on random days. In the intervention group, emotional expression method was performed. Data were collected via State Trait Anxiety Inventory (STAI), and standard anxiety questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using Chi-square, Fisher exact and analysis of covariance. (Significant level=0.05)
  Results
  The average age of participants in this study was about 54.11±10.67 years. Among all patients, 39 participants (48.8%) were male and 41 participants (51.2%) were females. In the intervention group, mean score of STAI decreased significantly in comparision to the control group (p‹0.010).
  Conclusion
  Group expression of emotions affect patient’s anxiety undergoing first time coronary angiography. Therefor it's recommended to use this method befor cardiac catheterization performance.
  Keywords: Group expressions, anxiety, coronary, angiography