فهرست مطالب

پژوهش در دین و سلامت - سال یکم شماره 4 (پاییز 1394)
 • سال یکم شماره 4 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرمقاله
 • مقاله اصیل
 • مریم قزوینی، آناهیتا خدابخشی کولایی، لادن منصور، ابوالقاسم خوش کنش صفحات 4-11
  سابقه و اهداف
  مطالعه های پیشین نشان داد، عدم تعهد اخلاقی تاثیرهای مخربی بر بعدهای مختلف سلامت رابطه ی زناشویی، چون صمیمیت و اعتماد بین زوجین، دارد. بنابراین، ضروری است تا عامل های موثر در ایجاد عدم تعهد اخلاقی بررسی شود. به نظر می رسد کمبودهای فردی و بین فردی در عامل هایی چون عدم رضایت زناشویی و هوش اخلاقی، زوج ها را در شروع رابطه ی جدید ترغیب می کند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی رضایت زناشویی و هوش اخلاقی در مردان پایبند به تعهد اخلاقی و ناپایبند به تعهد اخلاقی است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، ازنوع توصیفی- مقایسه یی است. نمونه ی پژوهش حاضر، شامل 100 مرد پیمان شکن و 100مرد غیر پیمان شکن است که از طریق نمونه گیری هدفمند در شهر تهران انتخاب شدند. آن ها به سئوال های سه ابزار پژوهشی پرسش نامه ی رضایت زناشویی، شاخص هوش اخلاقی و پرسش نامه ی پیمان شکنی پاسخ دادند. تحلیل آماری با استفاده از آزمون تی مستقل و نرم افزار Spss نسخه ی 18 انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین رضایت زناشویی در مردان ناپایبند به تعهد اخلاقی(25/101±53/14) و پایبند به تعهد اخلاقی(72/117±56/15) وجود دارد(t= 7.73، p<0.001). همچنین، هوش اخلاقی به طور معناداری در مردان ناپایبند به تعهد اخلاقی(15/138±72/13) کم تر از گروه مردان پایبند به تعهداخلاقی(28/147±80/11) است(p<0.001، t= 5.04).
  نتیجه گیری
  بر طبق نتیجه ی پژوهش حاضر، رضایت زناشویی و هوش اخلاقی، نقش مهمی در عدم پایبندی به تعهد اخلاقی مردان دارد. از این رو، این متغیرها را باید فاکتورهایی موثر در فرایند درمانی پیشگیرانه در نظر گرفت و در بازسازی رابطه درمانگران خانواده و زوج مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، هوش اخلاقی، عدم تعهد اخلاقی، مرد
 • عبدالمجید بحرینیان، حسین محمدی، محمد امین مرتضوی صفحات 12-20
  سابقه و اهداف
  توجه به آموزه های دینی، نشان می دهد که توکل به خدا، بهترین عامل در تامین سلامت روانی فرد محسوب می شود؛ و پژوهش انجام شده در این زمینه نیز، موید این واقعیت است. دانشجویان از قشرهای مهم جامعه هستند که امروزه در معرض انواع مشکل های روانی قرار دارند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه ی توکل برخدا و سلامت روان، در دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران بوده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مطالعه های توصیفی(روش میدانی) است. جامعه ی مورد مطالعه نیز، همه ی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه گیری در دسترس بوده، به این صورت که پس از مراجعه به دانشکده ی پزشکی،400 نفر از دانشجویان دانشکده ی پزشکی به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامه ی راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی و پرسش نامه ی سلامت روان(SCL – 90) بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش آماری استنباطی(همبستگی پیرسون) مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توکل به خدا و سلامت روان، رابطه ی معناداری در سطح(05/0>P) وجود دارد. همبستگی دیده شده بین پرسش نامه ی توکل به خدا و سلامت روان در زیرمقیاس های افسردگی، اضطراب، شکایت های جسمانی، حساسیت فردی و پرخاشگری به ترتیب(21/0-، 22/0-، 31/0-، 26/0- و 16/0-) بوده، که به لحاظ آماری معنی دار است و نیاز به تبیین دارد. همچنین در مقیاس های فرعی پرسش نامه ی توکل به خدا(تفویض، دیگران، خود) با سلامت روان نیز همبستگی به دست آمد(28/0-، 27/0- و 30/0-).
  نتیجه گیری
  نتیجه های این پژوهش نشان داد که همبستگی قوی بین توکل به خدا و سلامت روان وجود دارد؛ و توکل به خدا که یک عامل تقویت کننده ی روانی است، از موثرترین ساز و کارهای مقابله یی مذهبی- معنوی است که از آن می توان برای ارتقای سلامت روان افراد جامعه و بهزیستی روان شناختی آنان بهره جست.
  کلیدواژگان: توکل به خدا، سلامت روان، دانشجویان
 • هما سلیمانی، زهرا اسلامی راد، محمد رفیعی، سهیلا شمسی خانی صفحات 21-30
  سابقه و اهداف
  امروزه اعتیاد، یکی از مشکل های بزرگ خانواده ها و جامعه ها محسوب می شود. سرخوشی و تغییر حالت های روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، معاشرت با دوستان معتاد و همچنین ناهنجاری های اجتماعی، از عامل های گرایش به اعتیاد محسوب می شود. نماز، رفتاری مذهبی است که نشانه ی اصلی و واقعی دین است و می تواند انسان را به سوی عزت و عظمت انسانی سوق دهد. با توجه به نقش مهمی که نماز در تغییر و تثبیت شخصیت انسان دارد، در این مطالعه به بررسی فریضه ی نماز در میان مراجعه کنندگان به دو مرکز ترک اعتیاد در شهر اراک پرداختیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی، بر روی 205 بیمار معتاد مراجعه کننده به دو مرکز ترک اعتیاد در شهر اراک، طی شش ماه انجام شد. اطلاعات با پرسش نامه و به روش مصاحبه جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتیجه ی این مطالعه نشان داد که 30 در صد مددجویان تحت مطالعه، همیشه نماز می خوانند. همچنین میزان تقید مددجویان به انجام فریضه ی نماز در ماه های دارای مناسبت های مذهبی افزایش یافته است. نتیجه ها تاییدگر آن است که در افراد مورد مطالعه، نماز سبک شمرده می شود، زیرا فقط 42، 20 و 9/23 درصد از آنان به ترتیب مقید به درک معانی نماز، نماز اول وقت و فراهم نمودن مقدمه های نماز، پیش از اذان، هستند.
  نتیجه گیری
  اگرچه نمی توان ادعا کرد برپا نکردن نماز، علت اعتیاد است، اما می توان گفت که میزان تقید به نماز در میان گروه معتادان مراجعه کننده به دو مرکز ترک اعتیاد، پایین بود.
  کلیدواژگان: اراک، اعتیاد، مددجو، فریضه ی نماز
 • محمدرضا خدابخش، فریبا کیانی صفحات 31-37
  سابقه و اهداف
  تحقیق ها نشان می دهد هیجان های منفی با رفتار خوردن آشفته رابطه دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مشکل های تنظیم هیجان و هیجان های منفی در پیش بینی رفتار خوردن آشفته در دانشجویان بوده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری، کلیه ی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بود که 264 نفر به روش نمونه گیری خوشه یی چند مرحله یی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، مقیاس بازخورد خوردن و مقیاس تنظیم هیجان استفاده شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS نسخه ی 20، در سطح معنی داری(01/0P<) با استفاده از محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتیجه ها نشان داد که بین مشکل های تنظیم هیجان، هیجان های منفی و رفتارهای خوردن آشفته، همبستگی معنی داری وجود دارد. یافته های تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که هیجان های منفی و مشکل های تنطیم هیجان، به طور معنی داری رفتارهای خوردن آشفته را پیش بینی می کند. نتیجه ی رگرسیون نشان داد مشکل های تنظیم هیجان، رابطه ی بین هیجان های منفی و رفتارهای خوردن آشفته را تعدیل می کند.
  نتیجه گیری
  نتیجه ی پژوهش، حاکی از اهمیت مشکلات در تنظیم هیجان و هیجان های منفی در پیش بینی رفتارهای خوردن آشفته است. توجه به منابع غنی دینی که در زمینه ی اهمیت تنظیم هیجان وجود دارد، می تواند به افراد در ارتقای سلامتشان، یاری رساند.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، هیجان های منفی، رفتار خوردن آشفته، دانشجویان
 • سید رحمت الله موسوی مقدم، مهری اسمعیل چگنی، اصغر اشرفی حافظ صفحات 38-44
  سابقه و اهداف
  در رابطه های زناشویی، عامل های متعددی موجب رضایت همسران از یکدیگر می شود. در این میان، به نظر می رسد که نقش معنویت از نظر احاطه داشتن بر همه ی شئون زندگی انسان، تعیین کننده باشد. به همین منظور، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین سلامت معنوی و رضایت زناشویی و ویژگی های جمعیت شناختی(سن، مدت ازدواج و مدت اشتغال) در میان پرستاران متاهل شاغل در بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش(1394) است.
  مواد و روش ها
  جامعه ی آماری شامل همه ی پرستاران زن و مرد متاهل شاغل در بیمارستان نظام مافی شامل 50 نفر (28 زن متاهل و 22 مرد متاهل)، در سال 1394است، که از این تعداد، 19 مرد و 25 زن متاهل طبق جدول مورگان و با استفاده از نمونه گیری در دسترس، نمونه های این پژوهش انتخاب شدند. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، شامل پرسش نامه ی سلامت معنوی (پولوتزین و الیسون) و رضایت زناشویی (اینریچ) بوده است. کلیه ی دادها به روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، با روش هم زمان یا ورود (Enter)، به کمک نرم افزارspss نسخه ی 19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتیجه های این پژوهش نشان می دهد که بین سلامت معنوی و رضایت زناشویی در پرستاران متاهل، رابطه ی معناداری وجود دارد (r=0/605)، (p>0/05) همچنین نتیجه ی تحلیل رگرسیون نشان داد که جنسیت، پیش بینی کننده ی معنی داری برای سلامت معنوی و رضایت زناشویی است؛ اما سن، مدت ازدواج، مدت اشتغال، پیش بینی کننده ی معنی داری نیست.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتیجه های به دست آمده از این پژوهش، می توان گفت، پرداختن به نیازهای معنوی، جزو ضروری مراقبت کل نگر در پرستاری در نظر گرفته شده است. پرستاران نگرش مثبت به معنویت و تمایل به بهبود سطح سلامت معنوی و افزایش رضایت زناشویی دارند. از این رو فراهم آوردن بستر مناسب برای ارتقای این مولفه ها می تواند سبب رسیدن به این دو مقصود گردد.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، رضایت زناشویی، پرستاران
 • مقاله مروری
 • راحله مرادپور، نایبعلی احمدی، مسعود نخعی مقدم صفحات 45-54
  زیست فناوری، کاربردهای وسیعی در بخش های مختلف پزشکی، صنعت، کشاورزی، محیط زیست و... دارد و فناوری برتری است که تاثیر مهمی بر ترسیم آینده ی کشورهای جهان خواهد داشت. حیوان های تراریخته(Transgenic) از نظر تئوری و عملی، مشکل هایی را سبب می شوند که موجب نگرانی های اخلاقی می گردد. از نظر اخلاقی، درباره ی هویت ویژه ی هرگونه از این نوع حیوان، ابهام های زیادی مطرح است. از آنجایی که حیوان های ترانسژنیک می باید انتقال ژنی خاص را در ژنوم خود تحمل کنند، ممکن است پیامدهای شدیدی از درج تصادفی یک ژن در ژنوم حاصل شود. برخلاف حیوان هایی که طی تکامل دستخوش انتقال افقی ژن شده اند، حیوان های تراریخته با فرایندهای تکاملی از دست دادن ژن و به دست آوردن آن، حفاظت نمی شوند. بنابراین لازم است در ادامه ی استفاده از این فناوری، باید به حفظ حقوق حیوان ها و مصرف کنندگان توجه گردد. حیوان های تراریخته یی که همچون مدل های کلینیکی تولید می گردند، به نحوی طراحی می شوند که تا حد امکان تمام نشانه ها و ویژگی های مرتبط با بیماری ها را نشان دهند. بحث جدی محفل های علمی این است که آیا انسان ها مجازند تنها برای رسیدن به هدف های خودشان، ویژگی های ژنتیکی حیوان ها را دست کاری کنند؟ بحث یادشده نشان می دهد که برای جلوگیری از هرگونه انحراف و استفاده ی غیراخلاقی از این فناوری، به تدوین قانون های ویژه و نظارت بر آن ها نیاز است. در زمینه ی استفاده از محصول های تراریخته در اسلام، محققان عقیده های مختلفی ابراز داشته اند. از نظر اسلام(مذهب شیعه)، استفاده از محصول های تراریخته و نیز پژوهش و توسعه ی فناوری های مربوط به آن مجاز است، لیکن این جواز منوط به رعایت جنبه های مختلف ایمنی و اخلاقی است که لازم است تامین شود. در مطالعه ی حاضر، به کاربردهای حیوان های تراریخته، نگاه اسلام(شیعه) به فناوری محصول ها و موجودات تراریخته و همچنین لزوم رعایت مسئله های اخلاقی برای پژوهش و آزمایش بر روی این حیوان ها در چارچوب قانون های پذیرفته شده ی بین المللی و مقررات اسلامی، پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: حیوان های تراریخته، زیست فناوری، ملاحظه های اخلاقی، حقوق حیوان ها
 • مهدی فانی، مرتضی عبدالجباری، مصطفی اسماعیلی، مرضیه کرمخانی صفحات 55-62
  در مقاله حاضر به بررسی نقش اساتید معارف اسلامی درارتقاء سلامت اخلاقی دانشجویان پرداخته شده است، بدین جهت نیازمند تبیین جایگاه اساتید معارف در تفکر اسلامی بوده، ودر این راستا با مراجعه به متون دینی مشاهده می کنیم استاد وهر فردی که نقش معلمی را ایفاء می کند همانند پیامبراسلام (ص) وظیفه ی تعلیم وتربیت را در سطحی محدودتر به عهده داشته واین وظیفه زمانی معنا پیدا می کند که بین علم واخلاق یا آموزش وپرورش رابطه ای وجود داشته باشد، لذا به نقل نظرات اندیشمندان مسلمان وغیر مسلمان در جهت پیوند علم واخلاق پرداخته، واهمیت توجه به اخلاق را در دانشگاه های مختلف دنیا مورد ارزیابی قرار داده ایم، ودر پایان نتیجه گرفته که در دانشگاه های ایران علاوه بر وجود قوانین رفتاری، به محتوای اخلاقی در دروس دانشگاهی ونیز عامل انسانی برای انتقال این مفاهیم به دانشجویان ودر نهایت رسیدن به سطحی بالاتر از سلامت اخلاقی توجه ویژه ای شده است.
  کلیدواژگان: اساتید معارف اسلامی، دانشجویان، سلامت اخلاقی
|
 • Maryam Ghazvini, Anahita Khodabakhshi Koolaee *, Ladan Mansoor, Abolghasem Khosh Konesh Pages 4-11
  Background And Objectives
  Previous study indicated infidelity has a pernicious influence on diverse aspects of health’s marital relationship including intimacy, and confident couple. Therefore, it is critical to investigate the related factors may be engender it. It seems that the interpersonal and personal defects in some factors such as, marital satisfaction and moral intelligence stimulate the couple to commence new relationship. The aim of the current study is to compare the marital satisfaction and moral intelligence among infidelity and non-infidelity men.
  Materials And Methods
  This research is a descriptive -comparative research. The samples of current research include 100 infidelity men and 100 men non-infidelity that were selected through purposive sampling in Tehran city. They respond to three research instruments such as; Marital Satisfaction Inventory(MSI), Moral Intelligence Index(MI), and Infidelity Questionnaire.Statistical analysis was conducted by using the independent t-test and spss18.
  Results
  The findings revealed that there is a significant difference between marital satisfaction in infidelity(14.53±10125) and non-infidelity(15.56±117.72) men(p< 0.001, t= 7.73). Also, moral intelligence of infidelity (13.72±138.15) men is significantly lower than moral intelligence’s fidelity men (147.28±11.80) (p<0,001, t= 5.04(.
  Conclusion
  According to results of the present study, the marital satisfaction and moral intelligence play an important role in infidelity among men. Therefore, these variables should be considered as effective factors in the prevention and reconstruction relationship of the therapeutic process by family and couple therapists.
  Keywords: marital satisfaction, moral intelligence, infidelity, men
 • Seyed Abdolmajid Bahrainian, Hossein Mohammadi *, Mohammad Amin Mortazavi Pages 12-20
  Background And Objectives
  According to religious instructions, trusting God is the best reason to provide mental health, and research in this area confirms this reality. Students as the most important segments of society are now at risk of mental health problems. The purpose of this study was to evaluate the relationship between trusting God and mental health on medical students at Shahid Beheshti University of Tehran.
  Materials And Methods
  The type of this study is descriptively (field study) and sampling method is available sampling. In this study, 400 students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran were randomly selected. Data collection techniques are trusting God Questionnaire (seeking disasters and live events) & SCL- 90 (Symptom Checklist 90). Data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation).
  Results
  The findings show that a significant correlation between trusting God and mental health (P< 0.05). It was observed statistically significant correlation between trusting God and mental health in variables of depression, anxiety, somatization, interpersonal sensitivity and aggressiveness (-0.21, -0.22, - 0.31,- 0.26, and -0.16) and need to be clarified. Also there was a significant correlation between sub - scale trusting God Inventory (Assignment, Others, Self) and mental health Inventory (-0.28, -0.27, -0.30).
  Conclusion
  The results of this study showed that, there is a strong correlation between trusting God & mental health, and trusting God as a psychological reinforcement, is one of the most effective Coping mechanisms spiritual – religious that can be used to provide mental health promotion and psychological well-being of community.
  Keywords: Trust in God, mental health, students
 • Homa Soleimani *, Zahra Eslamirad, Mohammad Rafiei, Soheila Shamsikhani Pages 21-30
  Background And Objectives
  Nowadays addiction is a major problem of families and communities. Euphoria and changing of mental states due to drug use, association with addicted friends and social anomies are factors of tendency to addiction. The pray is a religious behavior and is the main symptom and true sign of religion. The pray can lead people to human dignity and grandeur. In this study, because of the important role of pray in changing and consolidation of human personality, tendency to pray was evaluated in addicts referring to Nejat and Avaye-Mehr drug rehab center in Arak city.
  Materials And Methods
  The cross sectional study included 205 patients referred to the two rehab centers during 6 months in Arak city. Data were collected by a questionnaire and interviews.
  Results
  The results showed that 30% of the patients under study always pray. In the months that religious ceremonies are held, the adherence of them to perform the ritual of pray is increased. The results suggest that in these patients, pray is considered negligible because only 42, 20 and 23.9 percent of them respectively are bound to: understand the meaning of pray, earlier pray and provide preparations of pray before the Azan.
  Conclusion
  Although it cannot be claimed that the cause of addiction is inappetence to prayer, we can say that the adherence to prayer among drug addicts who were referred to the drug rehab centers was low.
  Keywords: Arak, Addiction, Patient, Saying the prayer
 • Mohammad Reza Khodabakhsh *, Fariba Kiani Pages 31-37
  Background And Objectives
  previous research indicates negative affects especially correlate with disordered eating. The aim of this study was to investigate the role of emotion regulation difficulties and negative affects in prediction of disordered eating among student.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 264 students of Allameh Tabataba’i University who were selected by multiple cluster sampling. Participants responded to the questionnaires. Data were analyzed with SPSS V.20 using stepwise Regression and Correlation with α=0.01.
  Results
  Results showed that there was significant internal correlation among emotion regulation difficulties, negative affects and disordered eating behaviors (p<0.01). Also, stepwise regression analysis indicated that emotion regulation difficulties and negative affects significantly predicted, respectively, 57% and 43% of the variance of disordered eating behaviors (p<0.01).
  Conclusion
  This study results suggest the importance of negative affects and emotion regulation difficulties in prediction of disordered eating behaviors. Attention to religious resources existed on the importance of emotion regulation; will be able to assist to individuals in promoting their own health based on religious teachings.
  Keywords: Emotion Regulation, Negative Affects, Disordered Eating Behavior, Student
 • Seyyed Rahmatollah Mousavi Moghadam, Mehri Esmaeil Chegeni *, Asghar Ashrafi Hafez Pages 38-44
  Background And Objectives
  In marital relations, several factors cause the mutual consent of spouses. In the meantime it seems that the role of spirituality in terms of having surrounded on all facets of human life is decisive. Therefore the aim of the present study was to examine the relationship among the spiritual health, marital satisfaction and demographic characteristics(age, duration of marriage, duration of employment) in Mafi hospital nurses of Susa city in 1394.
  Materials And Methods
  Statistical population consists of all the nurses of married men and women employed in the Nezam Mafi hospital, which includes 50 people(28 married women and 22 married men) in 1394, that of this number 44 persons(19 male and 25 married female) were selected as samples of this research according to the table of Morgan and the use of an available sampling. The method of this research is descriptive and correlation. The data collection tools were spiritual health questionnaire(Paloutzian and Ellison) and marital satisfaction(ANRECH). All data were analyzed using Pearson correlation and regression analysis via simultaneous method or Enter with version 19 of SPSS software.
  Results
  The results of this study indicated there is a meaningful relationship between the spiritual health and marital satisfaction in married nurses(R = 0.605), (p<0.05), as well as the results of the regression analysis showed gender was a significant Predictor for spiritual health and marital satisfaction but age, duration of marriage, period of employment were not significant predictors
  Conclusion
  According to the results obtained from this research can be said addressing the spiritual needs has been considered as an essential component of holistic care in nursing. Nurses have positive attitude to spirituality and a desire to improve the level of spiritual health and marital satisfaction. Therefore providing a platform for the promotion of these components can lead to do them.
  Keywords: Spiritual health, Marital satisfaction, Nurses
 • Raheleh Moradpur, Mostafa Rezaei, Tavirani, Nayeb Ali Ahmadi *, Masoud Nakhaei, Moghadam Pages 45-54
  Background And Objectives
  Biotechnology has wide applications in various fields of medicine, industry, agriculture and environment and as a high technology will play an important role in the future of the world. Transgenic animals due to causing theoretically and practically problems are ethical concerns. Species identity of this type of animals is morally confusion. Since transgenic animals must endure the transfer of a specific gene in their genome, the severe consequences may be achieved from this insertion. Unlike animals have undergone horizontal gene transfer during evolution, transgenic animals are not protected by evolutionary processes of gene loss and gain. Therefore, the protection of animals and consumers rights should be considered if the use of this technology will be continued. Produced transgenic animals as clinical models are designed so that they show as much as possible all of the relevant features and symptoms of disease. Scientific debate is whether humans are allowed to manipulate genetic characteristics only for achieving their goals. As the above contents indicate special rules and supervision should be established to prevent any deviation and unethical use of biotechnology. In Islam, researchers have different opinions about using transgenic organisms. The use of genetically modified crops and consequently research and development of technologies related to them are permitted in Shia religion but this permission is subject to observe various aspects of the safety and ethics need to be provided. In the present study, we investigated the application of transgenic animals, the view of Islam(Shia) to transgenic organisms and genetically modified crops, as well as the need to comply with ethical issues in researches and experiments on animals within the framework of internationally accepted rules and Islamic regulations.
  Keywords: Transgenic animals, Biotechnology, Ethical considerations, Animals Rights
 • Mahdi Fani*, Morteza Abdoljabari, Mostafa Esmaeili, Marzieh Karamkhani Pages 55-62
  Background And Objectives
  This paper examines the role of professor of Islamic courses in the promotion of moral health of students. Therefore, it is essential to clarify the position of professors teach Islamic courses in Religious thoughts. In this context, with reference to religious texts we can perceive every person who plays the master teacher role is responsible for education as the Prophet (PBUH) at a lesser extent. This task will only become meaningful when a relationship exists between science and ethics or education and training. Hence, we have studied the comments of Muslim and non-Muslim scientists to link science and ethics and have evaluated the importance of attention to ethics in universities around the world. And in the end we concluded Iranian universities, In addition to the rules of conduct, have paid special attention to the moral content of academic courses and also human factor for transferring of these concepts to students, and ultimately achieve a higher level of moral health.
  Keywords: Islamic Education Teachers, Students, Moral Health