فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه درساره، تیمور آقاملایی، امین قنبرنژاد صفحات 1-9
  مقدمه
  فعالیت جسمی کم، از عوامل ایجاد کننده اضافه وزن و چاقی است. سبک زندگی بی تحرک با خطر ابتلا به بسیاری از بیماری های مزمن همراه است. هدف این مطالعه پیش بینی فعالیت جسمی بر اساس سازه های مدل بزنف در زنان معلم شاغل در مدارس شهر بندرعباس بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، داده های مربوط به 87 نفر معلم زن شاغل در 16 مدرسه از مدارس شهر بندرعباس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که بر اساس سازه های مدل بزنف طراحی شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 19 و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان داد هنجارهای انتزاعی (03/ 0>P و 23/ 0=B) و فاکتورهای قادرسازی (005/ 0>P و 29/ 0=B) به طور معنی داری قصد انجام فعالیت جسمی را تبیین می کنند و با افزایش نمرات هنجارهای انتزاعی و فاکتورهای قادرسازی، قصد انجام فعالیت جسمی بیشتر می شود. همچنین نتایج نشان داد قصد (001/ 0>P و 56/ 0=B) و فاکتورهای قادرسازی (01 /0>P و 21/ 0=B) به طور معنی داری فعالیت جسمی را تبیین می کنند و با افزایش نمرات قصد و فاکتورهای قادرسازی، فعالیت جسمی افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود در طراحی و اجرای مداخلات برای تشویق زنان به انجام فعالیت جسمی، برنامه های مناسب به منظور تاثیرگذاری بر هنجارهای انتزاعی و افزایش فاکتورهای قادرسازی و در نهایت ایجاد قصد برای انجام فعالیت جسمی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فعالیت جسمی، مدل بزنف، زنان معلم
 • حمزه علی جمالی، کاووس دیندارلو، احمد نیک پی صفحات 10-20
  مقدمه
  در فرآیندهای ماشین کاری فلزات، جهت کاهش گرما و روان کاری در نقطه تماس تیغه با قطعه کاری، استفاده از مایع خنک کننده، معروف به آب صابون صنعتی نیاز است. در اثر استفاده طولانی مدت از آب صابون، ساختار شیمیایی آنها تخریب شده و قابلیت مصرف خود را از دست می دهند. بنابراین بایستی با به کارگیری یک روش ایمن آنها را دفع نمود. یکی از روش های تصفیه این گونه پساب ها انعقاد و لخته سازی با استفاده از مواد منعقدکننده شیمیایی است. در این تحقیق از منعقدکننده کلرور فریک برای تصفیه این گونه پساب ها و جهت بهینه سازی فرآیند انعقاد از طرح مرکب مرکزی و روش سطح پاسخ استفاده گردید..
  روش ها
  با استفاده از کلرور فریک و به کارگیری یک دستگاه جار شش خانه ای راندمان حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، کدورت و میزان آزاد شدن روغن بدست آمد. برای بهینه سازی پارامترهای بهره برداری از فرآیند، شامل pH و مقدار مواد منعقدکننده از طرح مرکب مرکزی و روش سطح پاسخ استفاده شد. برای محاسبه سه متغیر پاسخ، شامل COD، کدورت و روغن آزاد شده از مدل درجه دوم استفاده شد.
  نتایج
  نتایج این تحقیق نشان داد، شرایط بهینه برای استفاده از کلرور فریک برابر با غلظت gr/L 3/16 و در pH 3/52 که میزان حذف COD برابر با 4/ 54%، حذف کدورت 8/ 84% و میزان روغن آزاد شده 9/ 15 میلی لیتر بود. میزان مطلوبیت در این شرایط برابر با 9/ 85% بود. مقادیر پاسخ های بدست آمده از مطالعه آزمایشگاهی و پیش بینی شده توسط مدل دارای تطابق خوبی بودند.
  نتیجه گیری
  استفاده از منعقدکننده کلرور فریک در تصفیه آب صابون صنعتی، دارای راندمان حذف خوبی در حذف شاخص های آلایندگی مورد بررسی داشته و در مقایسه با یک منعقدکننده متداول مثل آلوم، مقدار مصرف منعقدکننده تقریبا برابر اما در خصوص راندمان حذف آلاینده ها دارای راندمان بالاتری است. همین طور از طرح مرکب مرکزی و روش سطح پاسخ می توان برای بهینه سازی فرآیند انعقاد و لخته سازی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تصفیه آب صابون صنعتی، انعقاد و لخته سازی، کلرورفریک، بهینه سازی، روش سطح پاسخ
 • عباس علیمراد، عبدالحسین مدنی، زهره رادافشار، فائقه زارعی صفحات 21-28
  مقدمه
  لازمه اقدامات پیشگیری از بیماری های دهان و دندان در هر منطقه، شناخت وضعیت موجود آن منطقه است. معاینه دندانپزشکی و تعیین شاخص DMFT یکی از موثرترین راه تعیین وضعیت سلامت دهان و دندان جامعه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص دندانهای پوسیده، از دست رفته و ترمیم شده (DMFT) در دانش آموزان 7-12 ساله شهر بندرعباس در سال 1392 انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی و با استفاده از تکنیک مصاحبه، معاینه و ثبت اطلاعات در فرم های اطلاعاتی انجام شد. جامعه مورد برررسی شامل 768 (384 دختر و 384 پسر) دانش آموزان 7-12 ساله شهر بندرعباس بود که به صورت تصادفی - خوشه ای انتخاب شدند و ارتباط عوامل مختلف بر روی DMFT همچون جنس، سن مورد بررسی قرار گرفت. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون Chi- Square مورد بررسی قرار گرفتند و تفاوت ها در هر نقطه P<0/05 معنی داری تلفی گردید.
  نتایج
  میانگین DMFT کل 1/8 با انحراف معیار 1/87 بود که به تفکیک جنسیت در پسر و دختر به تربیت برابر 1/98 با انحراف معیار 1/84 و 1/61 با انحراف معیار 1/89 بود. آزمون های آماری نشان دادند که بی شاخص میانگین DMFT و سن و جنس رابطه آماری معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که اگرچه شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 7-12 ساله شهر بندرعباس نسبت به دانش آموزان دختر بیشتر بوده و این اختلاف از نظر آماری نیز معنی دار شده است. اما شیوع پوسیدگی در هر دو جنس بیشتر از حد استانداردهای جهانی می باشد.بنابراین بهبود در ارائه خدمات دندان پزشکی، برنامه ریزی و انجام مواردی از قبیل آموزش، پیشگیری و درمان به منظور سلامت دهان و دندان کودکان در آینده کاملا ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شاخص DMFT، دانش آموزان مدارس ابتدایی، شهر بندرعباس
 • محمد رضا مجنون پور، موسی سلیمانی احمدی، فاطمه پوراحمد گربندی صفحات 29-35
  مقدمه
  مالاریا یکی از مهمترین بیماریهای منتقله بوسیله پشه ها در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا محسوب می شود. در ایران نیز مالاریا به عنوان مهمترین مشکل بهداشتی در جنوب و جنوب شرقی کشور به ویژه در مناطق شرقی استان هرمزگان شناخته شده است. شهرستان سیریک جزء کانون های بیماری مالاریا در جنوب ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت پشه های آنوفل در انتقال بیماری مالاریا و کنترل ناقلین به عنوان یک استراتژی جهت برای پیشگیری از این بیماری، این مطالعه با هدف بررسی فون و وضعیت انتشار پشه های آنوفل در شهرستان سیریک انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بود که در سال 1393 انجام شد. لاروهای آنوفل با استفاده از ملاقه و به روش استاندارد جمع آوری شدند. نمونه های جمع آوری شده در لوله های آزمایش حاوی لاکتوفل، کنسرو و به آزمایشگاه منتقل شدند. لاروها بر روی لام مونته و پس از خشک شدن بر اساس ویژگی های مرفولوژیک و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر تعیین هویت شدند.
  نتایج
  در این مطالعه در مجموع 532 لارو آنوفل جمع آوری و تشخیص داده شد. آنوفل های جمع آوری شده بر اساس صفات مرفولوژیک در 6 گونه طبقه بندی شدند که عبارتند از: آنوفل دتالی (32/ 29%)، آنوفل استفنسی (31/ 23%)، آنوفل مغولنسیس (55/ 22%)، آنوفل سوپرپیکتوس (53/ 10%)، آنوفل کولیسی فاسیس (96/ 9%) و آنوفل تورخدای (33/ 4%). در این مطالعه آنوفل دتالی یکی از ناقلین اصلی مالاریا، به عنوان گونه غالب با انتشار وسیع از تمامی مناطق مورد مطالعه جمع آوری گردید. همچنین آنوفل مغولنسیس به عنوان گونه غالب از منطقه کوهستانی گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش، پشه های آنوفل ناقل مالاریا در شهرستان سیریک دارای غنای گونه ای و انتشار زیادی هستند. به طوری که از 8 گونه ناقل مالاریا در کشور، 4 گونه در این منطقه فعالیت دارند و کاهش جمعیت این گونه ها می تواند نقش مهمی در موفقیت برنامه حذف مالاریا در این شهرستان داشته باشد.
  کلیدواژگان: فون، آنوفل، سیریک، هرمزگان، ایران
 • تیمور آقاملایی، فاطمه درساره، امین قنبرنژاد صفحات 36-46
  مقدمه
  رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات به ویژه در دوران نوجوانی به دلیل رشد و تکامل سریع در این دوره و نیاز زیاد به مواد مغذی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی با مراحل تغییر رفتار مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، داده های مربوط به 345 نفر از دانش آموزان شاغل به تحصیل در هشت مدرسه از مدارس شهر بندرعباس که به روش نمونه گیری چند مرحله ای بدست آمد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه های جداگانه ای جهت سنجش هر کدام از متغیرهای مورد نظر شامل مراحل تغییر رفتار مصرف میوه و سبزی، منافع درک شده، موانع درک شده و خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه و سبزیجات طراحی گردید. موازنه تصمیم گیری با تفاضل منافع و موانع درک شده بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 19 و آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد با پیشرفت افراد در طول مراحل تغییر از مرحله پیش از قصد تا مرحله حفظ و نگهداری، موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه افزایش معنی داری یافته است (001/ 0>P). کمترین میزان موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه در مرحله پیش از قصد و بیشترین میزان موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی در مرحله حفظ و نگهداری بود. در مورد مصرف سبزیجات نیز در مجموع چنین روندی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود در طراحی مداخلات به منظور اصلاح و تغییر رفتارهای مرتبط با مصرف میوه و سبزیجات موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی مدنظر قرار گیرند و در برنامه های آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای بر افزایش منافع درک شده و خودکارآمدی و کاهش موانع درک شده نسبت به مصرف میوه جات و سبزیجات تاکید شود.
  کلیدواژگان: میوه، سبزی، موازنه تصمیم گیری، خودکارآمدی، الگوی فرانظریه ای
 • ایوب قنبری سرتنگ، احسان الله حبیبی صفحات 47-54
  مقدمه
  امروزه استفاده از کامپیوتر در هر کاری ضروری شده و کمتر شغلی را می توان یافت که در آن برای انجام وظایف از کامپیوتر استفاده نشود. بر اساس مطالعات قبلی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران کامپیوتر بالا می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران کامپیوتر به روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 96 نفر از کاربران کامپیوتر بخش اداری دانشگاه اصفهان در سال 1393 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد Nordic و چک لیست ارزیابی سریع تنش اداری بود. برای آنالیز داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از پرسشنامه Nordic مشخص نمود که شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران کامپیوتر به ترتیب در شانه (1/ 62%)، گردن (9/ 54%) و کمر (1 /53%) بیشتر از دیگر اندام های بدن بود. بر اساس سطح ریسک ROSA، 19 نفر در ناحیه سطح ریسک کم، 50 نفر در ناحیه هشدار و 27 نفر در ناحیه خطر و ضرورت انجام مداخله ارگونومی قرار داشتند. همچنین آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین جنس، سن و سابقه کار با امتیاز نهایی ROSAرابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (P<0/001).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه مشخص کرد که روش ارزیابی سریع تنش اداری برای ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی کاربران کامپیوتر مناسب می باشد و همچنین کاربران کامپیوتر با توجه به نوع کار در معرض اختلالات اسکلتی عضلانی قرار دارند و باید مداخلات ارگونومیک مانند آموزش کاربران در مورد اصول ارگونومیک کار با کامپیوتر، کاهش ساعات کار با کامپیوتر و انجام حرکات نرمشی را برای کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی انجام داد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، کاربران کامپیوتر، ارزیابی سریع تنش اداری
 • محمد علی ززولی، آسیه علیزاده، داود بلارک صفحات 55-61
  مقدمه
  بازیافت مواد، بعد از کاهش تولید دومین اولویت در استراتژی های مدیریت مواد زائد می باشد. یکی از مواد قابل بازیافت در مواد زاید، کاغذ می باشد. مراکز بهداشتی درمانی به عنوان یکی از منابع تولید کاغذهای باطله هستند. لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان پسماند تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر با تاکید بر بازیافت کاغذ می باشد.
  روش ها
  این مطالعه - مقطعی در سال 1392 در 12 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر به صورت میدانی انجام شد. پسماند و کاغذ های باطله تولیدی مراکز بهداشتی درمانی در پایان وقت اداری، تفکیک و توسط یک ترازو با دقت 1 /0± گرم، توزین شد.
  نتایج
  نشان داد که در جامعه مورد مطالعه سالانه 875/ 9 تن زباله تولید می گردد که از این مقدار 47/ 1 تن کاغذ می باشد. بیشترین و کمترین میزان کاغذ باطله تولیدی در بین مراکز بهداشتی درمانی به ترتیب مربوط به ستاد و عربخیل می باشد. از نظر سرانه تولید به ازای هر پرسنل و مراجعه کننده عزیزک و شهید فرجی به ترتیب با 80/ 34 و 71/ 10 گرم در روز حداکثر سرانه تولید و مرکز باقرتنگه و بهنمیر با 92/ 9 و 8/ 1 گرم کمترین سرانه تولید را دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش مهمی که زباله در آلودگی محیط زیست دارد، بازیافت کاغذهای باطله مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر مانع از هدر رفتن سرمایه ملی و آسیب به محیط زیست می گردد.
  کلیدواژگان: مواد زائد، بازیافت کاغذ، مراکز بهداشتی درمانی، بابلسر
 • لاله حسنی، مهدیه علی غیاث، امین قنبرنژاد، علیرضا شهاب جهانلو، زینب غلام نیا شیروانی صفحات 62-69
  مقدمه
  نوجوانی دوره مهم و حیاتی است که با تغییرات جسمی، عاطفی و تکاملی همراه بوده و انسان را برای ورود به بزرگسالی آماده می کند. بدیهی است روند این تغییرات نقش به سزایی در رفتارهای بهداشتی دوران بزرگسالی دارد. لذا تشویق نوجوانان برای ایجاد رفتارهای سالم از اولویت های بهداشت عمومی جامعه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج بود.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که در 400 دانش آموز دبیرستانی شهر کرج که به صورت تصادفی و به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. مداخله آموزشی به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمع آوری شد و با استفاده از برنامه SPSS 19 تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش میانگین نمره برخی از ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت، شامل مسئولیت سلامت، فعالیت فیزیکی، تغذیه، روابط بین فردی گردید (P<0.0001)، اما رشد معنوی و مدیریت استرس تغییر معنی داری نداشت (P>0.05). هیچ تغییر معنی داری در ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در گروه شاهد مشاهده نگردید (P>0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی می تواند موجب افزایش رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت شود. لذا پیشنهاد می شود جهت ارتقاء سلامت دانش آموزان از این نوع مداخلات آموزشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت، دانش آموزان، کرج
|
 • F. Darsareh, T. Aghamolaei, A. Ghanbarnejad Pages 1-9
  Introduction
  Low physical activity causes overweight and obesity. Sedentary lifestyle is associated with the risk of many chronic diseases. The purpose of this study was Prediction of Physical Activity based on BASNEF Model Constructs in female teachers in schools of Bandar Abbas.
  Methods
  In this cross-sectional study data of 87 female teachers working in sixteen schools of Bandar Abbas were analyzed. Data were collected by a questionnaire based on BASNEF Model Constructs and analyzed using SPSS 19 software and multivariate regression analysis.
  Results
  The results showed that subjective norms (B=0. 23، p<0. 03) and enabling factors (B=0. 29، p<0. 005) predict significantly intention for physical activity، the more subjective norms and enabling factors scores، the more intention for physical activity. Also the results showed that intention (B=0. 56، p<0. 001) and enabling factors (B=0. 21، p<0. 01) predict significantly physical activity، the more intention and enabling factors scores، the more physical activity.
  Conclusion
  It is recommended that in design and implementation of interventions to encourage women to do physical activity، appropriate programs in order to influence subjective norms and increase enabling factors and ultimately intention for physical activity should be considered.
  Keywords: Physical activity, BASNEF Model, Female teachers
 • H.A. Jamali, K. Dindarloo, A. Nikpey Pages 10-20
  Introduction
  In metal machining processes, the regulation of heat generation and lubrication at the contact point are achieved by application of a fluid referred to as metalworking fluid (MWF). MWFs inevitably become operationally exhausted with age and intensive use, which leads to compromised properties, there by necessitating their safe disposal. Disposal of this waste through Coagulation-flocculation process is an increasingly attractive option. However, successful chemical coagulation depends on optimization of process. In this study, response surface methodology was used to optimization of process.
  Methods
  The removal efficiencies for chemical oxygen demand (COD), turbidity and amount of oil released obtained using ferric chloride were compared with those was predicted using quadratic models. Central composite design (CCD) and response surface method (RSM) were applied to optimize the operating variables including coagulant dosage and pH. Quadratic models were developed for the three responses (COD, turbidity, oil released from metal working fluid).
  Results
  The results of this study indicated that the optimum conditions were ferric chloride dosage of 3.16 g/L at pH 3.52. The COD and turbidity removal efficiency and oil released from metal working fluid were 54.4%, 84.8% and 15.9 ml respectively. The experimental data and model predictions were agreed.
  Conclusion
  Coagulation - Flocculation process using ferric chloride compared with conventional coagulants such as Alum was very effective on pollution indices such as COD and turbidity in treatment of metal working fluid. Response surface methodology and central composite design is a successful method for optimization of coagulation-flocculation using ferric chloride.
  Keywords: Metal Working Fluid Treatment, Coagulation, Flocculation, Ferric Chloride, Optimization, Response Surface Methodology (RSM)
 • A. Alimorad, A. Madani, Z. Radafshar, F. Zarei Pages 21-28
  Introduction
  Recognizing tooth health condition in each region is essential in order to take prevention measures. Dental exam is the most effective way of determining tooth health condition. The aim of this study was to determine decayed, missing and filled teeth (DMFT) indices and their related factors in 7-12 year old students in the city of Bandar Abbas in 2014.
  Methods
  In this descriptive - analytical cross sectional study a total of 768 school children (384 girls and 384 boys) were randomly selected from schools. Pupils were examined clinically for dental caries according to world health organization criteria (DMFT) and dental caries prevalence. Dental examinations of students were done under artificial light, using explorer, glove, mask, flash light and dental mirrors and results were recorded in world health organization standard form. Data was analyzed by SPSS 20 Software and Chi- Square tests. The differentiations with P<0/05 were significant.
  Results
  Dental caries prevalence "overall" was 65.2, in permanent dentition. The mean DMFT index was 1.61 in girls and 1.98 in boys. The mean DMFT index (total) was 1.8. Comparing means of DMFT index showed significant differences between the gender (P=0.009) and age (P=0.001).
  Conclusion
  Dental caries prevalence among 7-12 years-old school children in Bandar Abbas is higher than the global standard of WHO. The current study has identified a very high prevalence of caries among school children with male gender status. Therefore, improving the existing dental services and performing early oral education, prevention and treatment programs for school children seems to be necessary in the future.
  Keywords: DMFT Index, School Children, Bandar Abbas, Iran
 • M. R Majnoonpour, M. Soleimani, Ahmadi, F. Poorahmad, Garbandi Pages 29-35
  Introduction
  Malaria is a major mosquito-borne disease in tropical and sub-tropical countries. It is one the most important health problem in south and southeast of Iran, especially in eastern parts of Hormozgan Province. Sirik County is one of the important malaria endemic areas in southeast of Iran. Considering the importance of anopheline mosquitoes in malaria transmission and vectors control strategy for prevention and control of disease, this study was conducted to determine the fauna and distribution of anopheleline mosquitoes in Sirik County.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2014. The anopheline larvae were collected using the standard dipping method. Specimens were preserved in test-tubes containing lacto-phenol and transferred to the laboratory. In the laboratory, each of third and fourth instar anopheline larvae were individually mounted on a microscope slide and identified to species by morphological criteria and using identification keys.
  Results
  In this study, in total 532 anopheline mosquitoes were collected and identified. They comprised of six species: Anopheles dthali (29.32%), Anopheles stephensi (23.31%), Anopheles moghulensis (22.55 %), Anopheles superpictus (10.53%), Anopheles culicifacies (9.96%), and Anopheles turkhudi (4.33%). In this study An. dthali as the main malaria vector was the most abundant species and collected from all of the study areas. Moreover, An. moghulensis was predominant species in mountainous areas.
  Conclusion
  This study showed a high anopheline species richness in Sirik so that four out of eight anopheline species which are known to be malaria vectors in Iran collected from this county and reduction of mosquito density can have a great impact on successful malaria elimination program in this county.
  Keywords: Fauna, Anopheles, Sirik, Hormozgan, Iran
 • T. Aghamolaei, F. Darsareh, A. Ghanbarnejad Pages 36-46
  Introduction
  A diet rich of fruits and vegetables, especially in adolescence due to fast growth during this period and need for a lot of nutrients, is important. The purpose of this study was to determine the relationship between decisional balance and self-efficacy with stages of change for consumption of fruits and vegetables in high school students in Bandar Abbas.
  Methods
  In this cross-sectional study data of 345 students studying in eight high schools of Bandar Abbas was analyzed. In order to collect data separate questionnaires to measure each of the variables included stages of change for consumption of fruit and vegetables, perceived benefits, perceived barriers, and self-efficacy were designed. Decisional balance was measured as perceived benefits minus perceived barriers. Data were analyzed using SPSS 19 software and One-Way ANOVA.
  Results
  The results showed that with the progress of students from precontemplation stage to maintenance stage, decisional balance and self-efficacy for consumption of fruits has significantly increased (P<0.001). The lowest level of decisional balance and self-efficacy for consumption of fruits was in students who were in precontemplation stage and the highest was in students who were in maintenance stage. Regarding consumption of vegetables the same trend was observed.
  Conclusion
  It is recommended that in designing interventions in order to modify and change behaviors related to consumption of fruits and vegetables, decisional balance and self-efficacy be considered and in educational programs based on trans-theoretical model increasing the perceived benefits and self-efficacy and decreasing the perceived barriers be emphasized.
  Keywords: Fruit, Vegetable, Decisional Balance, Self, efficacy, Trans, Theoretical Model
 • A. Ghanbary, Sartang, H. Habibi Pages 47-54
  Introduction
  Nowadays use of computers in necessary for tasks and less work can be found with no use of the computer. Based on previous studies prevalence of musculoskeletal disorders in computer users is high. The aim of this study was evaluate the risk of musculoskeletal disorders using Rapid Office Strain Assessment (ROSA) method in computer users.
  Methods
  This cross-sectional study carried out on 96 computer users in Isfahan University. Data collection tool was Nordic questionnaire and checklist of Rapid Office Strain Assessment method. Data analysis was performed with SPSS 20 and descriptive statistics and ANOVA tests were used.
  Results
  Results showed that the prevalence of musculoskeletal disorders in the shoulder (62.1%), neck (54.9%) and back (53.1%) is more than in other parts of the body of studied computer users. based on the level of risk assigned by ROSA method 19 individuals were in low risk region, 50 in warning rejoin, and 27 in danger and need for ergonomics interventions rejoin. Also ANOVA test showed that There is direct and significant correlation between gender, age, and working hours experience with a final score ROSA (P<0/001).
  Conclusion
  The results of this study indicated that ROSA method for evaluation of musculoskeletal disorders in computer users is a suitable method. It was also revealed that computer users depending on their jobs are at risk of musculoskeletal disorders and must use ergonomic interventions such as education of ergonomic principles for computer users, reduction of working hours with computers, and performing stretch exercise to reduce musculoskeletal disorders carried out.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Computer User, Rapid Office Strain Assessment
 • M.A. Zazuli, A. Alizade, D. Belark Pages 55-61
  Introduction
  Recycling after waste reduction is a second-priority strategy in waste management. One of the recyclable materials in the waste is paper. Health centers are one of the sources of waste paper. The aim of this study was to evaluate the amount of waste produced in remedial sanitary center of Babolsar city with an emphasis on paper recycling.
  Methods
  This was a descriptive analytical study in Babolsar city, which was conducted during 3 months in 12 health centers. Produced wastes of health care centers separated at the end of working hours and weighed with accuracy of ±0.1 gr.
  Results
  Results of the study showed that 9.875 tons of waste are produced annually, out of which, 1.47 tons is paper. Maximum and minimum generated waste paper in the health centers was related to Setad and Arabkhil health centers, respectively. Maximum per capita of waste production of Azizak and Setad centers were 34.80 and 10.7 grams per day, respectively and the minimum per capita for Bagher tangeh and Behnamir was 9.92 and 1.8 gr.
  Conclusion
  Regarding the role of waste in environmental pollution, recycling of health centers waste papers of Babolsar city can led to prevention of environment pollution and loss of national properties.
  Keywords: Waste, Recycling Paper, Health Centers, Babolsar
 • L. Hassani, M. Alighias, A. Ghanbarnejad, A. Shahab, Jahanlu, Z. Gholamnia, Shirvani Pages 62-69
  Introduction
  Adolescence is a critical period with changes in the physical, emotional and developmental traits which is considered as a preparation phase for adulthood. The trend of these changes will determine the health behavior of adults. Therefore, motivation of teenagers to perform healthy behaviors is a priority of community public health. The aim of this study was to evaluate the effect of the educational intervention on health promoting behaviors of high school students in the Karaj city.
  Methods
  This experimental study was performed on 400 high school students in the Karaj city. Participants were randomly selected by multi-stage sampling method. Educational intervention was performed using lecture and question and answer method. Data were collected using the demographic and health promoting behaviors (HPLP) questionnaires and analyzed by SPSS 19.
  Results
  Performing educational intervention increased the mean score of some health promoting behavior dimensions including responsibility for health, physical activity, nutrition, interpersonal relationships (P<0.0001), But spiritual growth and stress management did not change significantly(P>0.05). No significant changes were observed in the dimensions of health promoting behaviors in the control group (P>0.05)
  Conclusion
  The findings indicated that educational intervention could improve health-promoting behaviors of the studied population. Therefore it is necessary to design and implement such educational program for promoting healthy behaviors of students.
  Keywords: Educational Intervention, Health Promoting Behaviors, Students, Karaj