فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تیمور آقاملایی، فاطمه درساره، فاطمه پوراحمد گربندی، امین قنبرنژاد صفحه 1
  مقدمه
  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از بهترین راه هایی است که مردم از طریق آن می توانند سلامتی خود را حفظ و کنترل نمایند.هدف این مطالعه تعیین ارتباط کانون کنترل بر سلامت با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس بود.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی انجام شد.جهت تعیین وضعیت کانون کنترل بر سلامت از فرم A پرسشنامه والستون و جهت تعیین وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت از پرسشنامه Adolescent Health Promotion Scale استفاده شد.از تعداد 378 پرسشنامه توزیع شده بین دانش آموزان 342 پرسشنامه به صورت کامل تکمیل شد (Response rate= 90.5%). داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS19 و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین سن افراد مورد بررسی 16.1 (SD=1.1) سال بود.7/ 44 درصد آنها پسر بودند.بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون 12 درصد از تغییرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت توسط کانون کنترل بر سلامت(شامل کانون کنترل درونی، شانس و قدرت دیگران) تبیین می شود(R2 = 12%، F= 15.5، P<0.001). از بین مولفه های متغیر پیش بینی، کانون کنترل درونی (001/ 0>p و 25/ 0=B) و قدرت دیگران (01/ 0>p و 16/ 0 =B) به طور معنی داری متغیر پاسخ یعنی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را تبیین می کنند.با افزایش نمرات کانون کنترل درونی و قدرت دیگران، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نیز افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  تقویت کانون کنترل درونی و توصیه به پیروی از دستورات افرادی مانند پزشکان و متخصصان سلامت جهت افزایش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانش آموزان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کانون کنترل سلامت، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، دانش آموز، بندرعباس
 • حسین رفیع منش، نواله یاری، وجیه الله خدابخش نژاد، کوروش هلاکوئی نائینی صفحه 10
  مقدمه
  ضامن برنامه ریزی مناسب برای پیشرفت، ارتقاء و حل مشکلات یک جامعه شناخت واقعی نیازهای آن جامعه است. در غالب موارد نیز بین نیازهای تشخیص داده شده توسط متولیان دولتی و آنچه که برای مردم ملموس است، تفاوت فاحشی وجود دارد. یکی از بهترین راه های کاهش این فاصله، بکارگیری ارزیابی نیاز جامعه است، ارزیابی جامعه به معنای تشخیص، نگهداری و بسیج منابع و ظرفیت ها با هدف خلق و دستیابی به یک دیدگاه مشترک در مورد آن جامعه است.
  روش کار
  این مطالعه در دهستان آلنی شهرستان مشکین شهر از توابع استان اردبیل و بر اساس مدل 8 مرحله ای کارولینای شمالی و الگوی تدوین شده در دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  نتایج
  طیفی از مشکلات در این مطالعه شناخته شده و در نهایت به ترتیب زیر اولویت بندی شدند: بیکاری، مشکلات روحی- روانی و افسردگی، مصرف مواد مخدر و اعتیاد، ازدواج در سنین پائین، آسفالت نبودن معابر، نامناسب بودن سیستم دفع زباله و فاضلاب، فشارخون بالا، کمبود آب آشامیدنی و قطعی آب در فصول گرم سال، نبود آب برای کشاورزی – نبود سد، عدم همکاری مسئولین برای اعطاء وام در جهت ایجاد شغل. در نهایت برنامه عملیاتی برای بیکاری که بعنوان اولویت اول مشکلات روستای آلنی شناسایی شده بود، تدوین گردید.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که این جامعه با طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی دست به گریبان است و مدل ارزیابی نیاز جامعه یک روش کارآمد برای شناخت مشکلات جامعه است.
  کلیدواژگان: ارزیابی جامعه، بیکاری، آلنی
 • علیرضا صانعی دهکردی، موسی سلیمانی احمدی، عبدالحسین مدنی، هادی میرزایی صفحه 18
  مقدمه
  مایت های گرد و غبار از عوامل موثر در بروز بیماری های تنفسی همچون آسم و التهاب مجاری تنفسی در دنیا محسوب می شوند. در شهر حاجی آباد به دلیل آب و هوای معتدل شرایط زیستی بسیار مناسبی را برای رشد و تکثیر این بندپایان در اماکن عمومی فراهم می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آلودگی مهد کودک های شهر حاجی آباد به مایت های گرد و غبار انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه بصورت توصیفی- مقطعی انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل 2 باب مهد کودک شهر حاجی آباد بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. نمونه های مایت با استفاده از جارو برقی جمع آوری شد. نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس نمونه های گرد و غبار در اسید لاکتیک 85% جوشانده و شفاف سازی شدند و مایت های موجود بر سطح فوقانی سوسپانسیون با استفاده از سوزن حشره شناسی جداسازی شدند. مایت ها بر روی لام مونته و پس از خشک شدن بر اساس ویژگی های مرفولوژیک و با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند.
  نتایج
  در این مطالعه در مجموع 482 مایت جمع آوری و تشخیص داده شدند. مایت های جمع آوری شده بر اساس صفات مرفولوژیک در 5 گونه طبقه بندی شدند که عبارتند از: درماتوفاگوئیدس فارینه (23/ 34%)، درماتوفاگوئیدس پترونیسینوس (18/ 27%)، درماتوفاگوئیدس ایوانسی (27/ 21%)، کلیتئوس مالاسنسیس(24/ 12%) و اورنیتونیسوس باکوتی(98 /4%).
  در این مطالعه درماتوفاگوئیدس فارینه به عنوان گونه غالب با انتشار وسیع از تمامی اماکن مورد مطالعه جمع آوری گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش مهد کودک های شهر حاجی آباد به بیش از یک گونه مایت گرد و غبار آلوده هستند. رعایت بهداشت محیط در مهد کودک ها می تواند نقش مهمی در کنترل جمعیت مایت ها و پیشگیری از بیماری های تنفسی در این شهر داشته باشد.
  کلیدواژگان: مایت های گرد و غبار، مهد کودک، حاجی آباد
 • کاووس دیندار لو، عبدالحسین مدنی، یدالله فخری صفحه 24
  مقدمه
  رادن 222 عنصر رادیواکتیو طبیعی با نیمه عمر 8/3 روز، بی رنگ و بی بو با انحلال پذیری بالا در آب می باشد. حضور رادن 222 در آب آشامیدنی می تواند از طریق استنشاق یا خوردن باعث خطر سرطان ریه یا معده در بلند مدت در انسان کند. گروه های مختلف سنی دارای حساسیت مختلفی نسب به خطرات گاز رادن 222 می باشند.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، غلظت رادن 222 در ماه خرداد سال 1394 از 8 منطقه شهر بندر عباس در 48 نمونه آب لوله کشی توسط دستگاه پرتابل رادن سنج 222 مدل RTM1688-2 مورد اندازه گیری قرار گرفت.
  نتایج
  دز موثر دریافتی ناشی از خوردن آب آشامیدنی لوله کشی در گروه های مختلف سنی نیز توسط معادله UNSCEAR شده محاسبه شد. دامنه و میانگین غلظت رادن 222 به ترتیب 3Bq/m 384-87.6 و 3Bq/m 70±234.4 است. میانگین دز موثر دریافتی گروه های سنی مردان بالغ، زنان بالغ، کودکان و اطفال به ترتیب 0.0024±0.0007، 0.0018±0.0005، 0.0007±0.0002 و mSv/y 0.001±0.0003 می باشد. ترتیب دز موثر دریافتی در گروه های سنی مختلف؛ مردان بزرگسال> زنان بزرگسال> اطفال> کودکان می باشد.
  نتیجه گیری
  دز موثر دریافتی همه گروه های سنی به ویژه گروه سنی بزرگسالان کمتر از حد استاندارد (0.1mSv/y) از این رو نیازی به تصفیه رادن 222 آب آشامیدنی شهر بندر عباس نمی باشد.
  کلیدواژگان: غلظت رادن222، آب لوله کشی، دز موثر، گروه سنی
 • اکرم تمجیدی، کوروش هولاکویی، الهام احمدنژاد صفحه 33
  مقدمه
  بیماری های منتقله از آب و غذا یک مشکل جهانی در حال افزایش در سراسر جهان تلقی می شود. هدف این مطالعه مقایسه میزان آگاهی نگرش و رفتار ساکنین شهرهای پردیس (جامعه دچار اپیدمی) و رودهن (جامعه کنترل) متعاقب اپیدمی در زمستان سال 1392 بوده است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی بود. نمونه مورد مطالعه: 512 نفر از مردم شهرستان های پردیس و رودهن با سن بیش از 15 سال بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. که با جامعه مورد اپیدمی(پردیس)256 نفر و جامعه کنترل (شهر رودهن) 256 نفرمصاحبه گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود.
  نتایج
  میزان مشارکت در این مطالعه در جامعه مورد 94 درصد و در جامعه اپیدمی 95٪ بدست آمد. میانگین کل نمره آگاهی، نگرش وعملکرد شرکت کنندگان به ترتیب4.63 ±16.34، 5.03±81/32 و 2.66±10.51بدست آمد. مردم شهر پردیس (جامعه اپیدمی) آگاهی، نگرش و عملکرد کمتری نسبت به شهر رودهن (جامعه کنترل) در خصوص بیماری های منتقله از راه آب و غذا داشتند. همچنین میانگین نمره KAPدر میان شهرنشینان (p =0.017، p =0.014، p=0.002)، متاهلین (p =0.004، p =0.04، p=0.140)، و در میان کسانی که عمده ترین منبع کسب اطلاعات بهداشتی خود را طی 30 روز گذشته از طریق تلویزیون اعلام کرده بودند (p =0.001، p =0.015، p=0.095) بیشتر بود. رگرسیون خطی نشان داد به ازای یک نمره افزایش آگاهی، نمره عملکرد 72/ 0 و به ازای یک واحد افزایش در نمره نگرش 72/ 0نمره عملکرد افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  آگاهی، نگرش و عملکرد مطلوب می تواند یک عامل پیشگیرنده در ابتلاء به طغیان های ناشی از آب و غذا باشد. همچنین نقش موثر برخی رسانه ها نظیر تلویزیون و مراکز بهداشتی درمانی خود عامل موثر پیشگیرنده دیگر است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، بیماریهای منتقله از آب و غذا، طغیان، پردیس
 • محمد امین فقیه، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی، جواد فردمال، حیدر محمدی صفحه 44
  زمینه و هدف
  اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از مهمترین علل دریافت مرخصی استعلاجی در بسیاری از صنایع هستند که می تواند سبب کاهش تولید شده و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم زیادی را بر جامعه تحمیل نماید. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک فاکتور های مرتبط با مرخصی استعلاجی درکارگران مونتاژ صنعت خودروسازی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه تحلیلی بصورت مقطعی بر روی 234 نفر از کارگران سالن های مونتاژ شرکت ایران خودرو انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست ارزیابی ارگونومیکی و پرسشنامه مشخصات فردی جمع آوری شدند. برای آنالیز داده ها از آزمون های آماری کای- دو، مان- ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد، همچنین از مدل رگرسیون لوجستیک برای بررسی تاثیر هم ز مان عوامل فردی و فیزیکی بر مرخصی استعلاجی استفاده شد، داده ها با استفاده از نرم افزار های SPSS16 و R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بین هیچ یک از ریسک فاکتور های فیزیکی و دریافت مرخصی استعلاجی ارتباط معنی داری وجود ندارد. از بین فاکتور های فردی تنها در عادت سیگار (045 /0= p) و سن (044/ 0=p) اختلاف معنی داری یافت شد. آنالیز رگرسیون لوجستیک نشان داد که کارگران با پوسچر کمر با انحراف 60-20 درجه 104/ 1=OR) و کارگران با پوسچر کمر با انحراف بیشتر از 60 درجه 11/ 1=OR) در معرض ریسک بالاتری قرار دارند. این نسبت همچنین در کارگران با وظایف تکراری(309/ 1=OR) و کارگران با اعمال نیرو (358/ 1=OR) بیشتر از کارگرانی است که در این شرایط قرار نداشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه توجه به مسائل ارگونومیک کارگران و انجام مداخلات ارگونومیک در خصوص طراحی مجدد ایستگاه های کار کاملا ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مرخصی استعلاجی، اختلالات اسکلتی عضلانی، صنعت خودروسازی
 • ناهید مرادی، صدیقه جوادپور، مهشید وحدانی صفحه 55
  مقدمه
  سپتی سمی یا عفونت خون یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر بیماران می باشد. کشت خون رایج ترین روش شناسایی عفونت سیستمیک ناشی از باکتری ها است. عفونت ناشی از میکرواگانیسم های گرم منفی با توجه به در دسترس نبودن روش های جدید جهت تشخیص سریع و در نتیجه عدم درمان مناسب، باعث مرگ بیماران می شوند. این مطالعه با هدف بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای گرم منفی شایع در نمونه های کشت خون بیماران در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی از2845بیمار با علائم بالینی مشکوک به سپتی سمی بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس نمونه جهت کشت خون جمع آوری گردید و از نظر باکترهای پاتوژن عوامل سپتی سمی مورد مطالعه قرار گرفتند. باکتر های رشد یافته در کشت های خون جداسازی و با استفاده از روش های مرسوم باکتریولوژیک تعیین هویت شدند. تست حساسیت (آنتی بیوگرام) نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج با استفاده از روش دیسک دیفیوژن (Kirby-Bauer) و بر اساس دستور العمل انستیتوی استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی(CLSI) مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS13 و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  در این مطالعه از مجموع 2845 کشت خون انجام شده، 134مورد باکتریهای گرم منفی (71/ 4%) جدا سازی شد. بخش هایی که بیشترین باکتریهای گرم منفی از آنها جدا گردید شامل بخش اورژانس داخلی (4/ 60 %)، داخلی(2/ 17%)، آی سی یو(9 /14%) بودند. در بین باکتری های گرم منفی، شایع ترین باکتریها شاملاشریشیا کلای (1/ 26%)، سودوموناس (6/ 21%)، اسینتوباکتر(2 /7%) و کلبسیلا (6/ 12%) بودند. سویه های باکتریایی گرم منفی جدا شده در برابر اغلب آنتی بیوتیک ها مقاوم بوده و بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم(3 / 83%)، سفتریاکسون(72%) وکمترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین(5/ 32%) وایمی پنم (3/ 36%) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها در جامعه مورد مطالعه رو به افزایش است. بنابراین تشخیص سریع و صحیح عوامل بیماریزا و همچنین درمان بیماران بر اساس الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها تاثیر مهمی در کاهش میزان مرگ و میر، دوره بستری و هزینه درمان دارد
  کلیدواژگان: عفونت خون، آنتی بیوگرام، باکتری های گرم منفی، بندرعباس
 • اکرم احمدی زاده فینی، عمادالدین رفیعی زاد، محمد دشتیان، الهام احمدی زاده فینی صفحه 62
  مقدمه
  استعمال دخانیات یکی از مشکلاتی است که جهان امروز با آن مواجه است و سلامت انسان ها را تهدید می کند. در هر 10 ثانیه یک نفر در اثر عوارض و بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات می میرد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت استعمال دخانیات درجمعیت 64-15 ساله مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان انجام شد.
  روش کار
  این بررسی یک نوع مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر است که بر اساس پروتکل سازمان جهانی بهداشت تدوین گردید. اطلاعات مورد نظر از داده های نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS16و آزمونهای من- ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان داد که 1/ 11% از افراد مورد مطالعه روزانه سیگار مصرف می کردند. استعمال سیگار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8/ 13% و 10% تعیین گردید. همچنین استعمال سیگاردر مردان و زنان به ترتیب 6/ 21% و 4/ 0% بود. نتایج نشان داد که گروه های سنی 44-35 و 54-45 بیشترین مصرف کننده سیگار، بودند. همچنین 5/ 13% ازافراد مورد مطالعه روزانه قلیان مصرف می کردند. استعمال قلیان در شهرها 3/ 5% و در روستاها 4/ 18% بود. همچنین استعمال قلیان در مردان 2 /9% و در زنان 8/ 14% بود که حاکی از استعمال دو برابری زنان نسبت به مردان در منطق روستایی می باشد. در این مطالعه گروه های سنی 54-45 و 64-55 بیشترین مصرف کننده قلیان بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به استعمال بالای دخانیات در استان هرمزگان، اجرای برنامه های آموزشی در خصوص مضرات و عوارض جانبی آن بر افرا سیگاری و غیر سیگاری کاملا ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: دخانیات، هرمزگان، شهری، روستایی
|
 • T. Aghamolaei, F. Darsareh, F. Poorahmad, Garbandi, A. Ghanbarnejad Page 1
  Introduction
  Health promoting behaviors are one of the best ways that people can protect and maintain their health. The aim of this study was to determine the relationship between health locus of control with health promoting behaviors among high school students in Bandar Abbas, Iran.
  Methods
  This was a cross-sectional study. To collect data, form A of Wallston questionnaire and Adolescent Health Promotion Scale were used. Out of 378 questionnaire, 342 were completed (Response rate= 90.5%). Data were analyzed by SPSS19 software. Pearson correlation and multiple regression analysis were used to analyze and predict health promoting behaviors through health locus of control dimensions.
  Results
  The mean age of participants was 16.1 (SD=1.1) and 44.7% of them were male. Based on regression analysis, 12% of health promoting behavior changes were explained by health locus of control dimensions (R2 = 12%, F= 15.5, P<0.001). Internal locus of control (B=0.25, p<0.001) and powerful others (B=0.16, p<0.001) significantly predicted health promoting behaviors.
  Conclusion
  For increasing the health promoting behaviors in students, improvement of internal locus of control and advising to follow the instructions of physicians and health experts is recommended.
  Keywords: Health locus of control, Health promoting behaviors, Student, Bandar Abbas
 • H. Rafiemanesh, N. Yari, V. Khodabakhshi Nejad, K. Holakui Naeini Page 10
  Introduction
  understanding the real needs of a community is necessary for planning towards improvement and solving the problems of the community. In most cases, there is a gap between the needs identified by the public authorities and the needs considered by people. One of the best ways to reduce this gap is community assessment which is recognition, maintenance, and mobilization of resources for creating and achieving a shared vision of the community.
  Methods
  This study was conducted in Aliny village which is located in Meshkin-shahr city in Ardabil Province using North Carolina 8-stage model and the model which has been developed in health school of the Tehran University of Medical Sciences.
  Results
  The study identified a range of problems and which were prioritized in the following order: Unemployment, psychological disorder and depression, drug abuse and addiction, marriage at an early age, no proper roads, inadequate waste disposal and sewage systems, high blood pressure, lack of drinking water and water outage in summer, shortage of water resources for agriculture, insufficient water dams, lack of cooperation from the authorities to grant loans to create jobs. Finally, a program for decreasing the unemployment in Aliny village was developed.
  Conclusion
  This study showed that the investigated community has a wide range of social, economical, cultural and health problems and community assessment model is an efficient method for recognition of the community problems.
  Keywords: Community assessment, Unemployment, Aliny village
 • A. Sanei, Dehkordi, M. Soleimani, Ahmadi, A. Madani, H. Mirzaei Page 18
  Introduction
  House dust mites have been shown to be strongly associated with allergic respiratory diseases such as, bronchial asthma and rhinitis in the world. The climatic conditions of Hajiabbad city which have subtropical climate provide a suitable place to proliferate house dust mites in public residential places. This study was conducted to determine the house dust mite infestation in Kindergartens of Hajiabad city.
  Methods
  This was a cross-sectional study. Study populations were two Kindergartens which selected randomly in Hajabbad city. In each kindergarten dust samples were collected using vacuum clear. The samples were boiled and cleared in 85% lactic acid and the mites using an entomological needle were collected from the surface of suspension. Specimens were individually mounted on a microscope slide and identified to species by morphological criteria and using identification keys.
  Results
  In this study, in total 482 mites were collected and identified. They comprised of five species: Dermatophagoides farina (34.23%), D. pteronyssinus (27.18%), D. evansi (21.37%), Cheyletus malaccensis (12.24%) and, Ornithonyssus bacoti (4.98%). The most abundant species was D. farinae which collected from all of the kindergartens.
  Conclusion
  Results of this study show that kindergartens in Hajiabbad are contaminated by more than one species of house dust mite. Respecting environmental health principles in kindergartens can play an important role in control of mite population and prevention of children respiratory diseases in this city.
  Keywords: House dust mite, kindergarten, Hajiabbab
 • K. Dindarloo, A. Madani, Y. Fakhri Page 24
  Introduction
  Radon 222 is a colorless and odorless natural radioactive element with high solubility in water with 3.825 days half-life. The presence of Radon 222 in drinking water can lead to lung or stomach cancers through inhalation or ingestion in the long term. Different age groups have different sensitivity to the risks of Radon 222. The aim of this study was to evaluate the effective dose of Radon 222 received by tap water in different age groups in Bandar Abbas city
  Methods
  In this cross-sectional study, the concentration of Radon 222 of 8 regions of Bandar Abbas city in 48 samples of tap drinking water was measured by portable Radon meter RTM1688-2 in June 2015. The received effective dose by tap drinking water was also calculated in different age groups by UNSCEAR equation.
  Results
  The range and mean concentration of Radon 222 is 87.6-384 Bq/m3 and 234.4±70 Bq/m3, respectively. The mean of the received effective dose in the age groups of adult men, adult women and children and infants was 0.0024±0.0007, 0.0018±0.0005, 0.0007±0.0002 and 0.001±0.0003 mSv/y, respectively. The order of the received effective dose in different age groups was adult men>adult women>infants>children.
  Conclusion
  The effective received dose of all age groups particularly adults is less than the standard limit (0.1 mSv/y), therefore there is no need for treatment of water for removal of Radon 222 in the Bandar Abbas city.
  Keywords: Concentration of radon 222, Tap water, Effective dose, Age group
 • A. Tamjidi, K. Holakui Naeini, E. Ahmadnezhad Page 33
  Introduction
  This Study conducted after diarrheal outbreak that occurred in Pardis city in Iran. The aim of study was to evaluate Knowledge, attitudes and community practice toward outbreak of food borne diseases in Pardis and Rodehen.
  Methods
  A KAP survey was conducted from January to march 2013 enrolling 526 people aged over 15 years (response rate: 97%). The questionnaire included the following parts: (a) 16 questions referred to general and demographic characteristics like gender, educational level, source of health information; (b) 12 questions regarding knowledge (Min=0, Max=36); (c) 10 questions regarding attitude (Min=0, Max=50); and (d) nine questions regarding practice (Min=0, Max=27). The data were analyzed by STATA11 software.
  Results
  The mean scores of knowledge, attitude and practice were 16.34 (SD=4.63), 32.81 (SD=5.03), and 2.66 (SD=3.81) respectively. The mean scores of knowledge, attitude and practice about food-borne and water-borne outbreaks were significantly higher among community without diarrhea outbreak compared to the community with diarrhea outbreak. Also knowledge and practice scores were significantly higher among people who had obtained their health information from television in 30 days ago(p =0.001, p =0.015, p=0.095). According to adjusted linear regression analysis, one unit increase in knowledge or attitude score leads to 0.72 increase in practice score (p<0.001).
  Conclusion
  Increasing the knowledege and attitude of the community towards food and water borne diseases will improve their practice and facilitates controlling the outbreaks of communicable diseases.
  Keywords: Knowledege, Attitude, Food, borne, water, borne disease, Outbreak, Pardis
 • M.A. Faghih, M. Motamedzade, R. Golmohamadi, J. Faradmal, H. Mohammadi Page 44
  Introduction
  Work related musculo-skeletal disorders are major problems in most of industries which can affect production rate and impose direct and indirect costs. The aim of the present study was to assess risk factors causing sick leave in a car manufacturing.
  Methods
  In this cross sectional study, a total of 234 assembly workers were included. Data were recorded using the ergonomics risk assessment checklists and personal information questionnaires. Statistical analsyis was performed using SPSS ver.16 software and chi-square, Mann–Whitney and Kruskal–Wallis tests were used.
  Results
  The reults showed that the Mean (±SD) of worker’s sick leave in one year prior to the study was 7.5 (±9.5) days. Low back pain was the most prevalent cause of workers’s seak leave. No significant association was found between sick leave and some factors including body posture, manual material handling tasks, and force and power grip. Among the personal factors, age and smoking habits were singnicantly associated with sick leave (p<0.05).
  Conclusion
  This study emphasized that more attention should be paid on ergonomic proplems among assembley workers and ergonomic interventions such as work stations redesign should be considered.
  Keywords: Sick leave, Musculo, skeletal disorders, Assembly workers
 • N. Moradi, S. Javadpoor, M. Vahdani Page 55
  Introduction
  Septicemia is one of the main causes of mortality. Blood culture is the most common method for diagnosis of bacterial systemic infections. Gram negative bacterial infections cause mortality due to unavailability of new methods for rapid diagnosis and appropriate treatment. This study was conducted to investigate the Prevalence and antibiogram pattern of gram negative bacteria isolated from blood cultures in shahid mohammadi hospital in Bandar Abbas city.
  Methods
  In this cross-sectional descriptive study, blood specimens were collected from 2845 suspected to septicemia patients hospitalized in Shahid Mohammadi hospital and were studied for bacteria causing septicemia. The isolated bacteria were identified using conventional methods and susceptibility pattern to antibiotics were determined by using Kirby- Bauer method according to method of Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). Data were analyzed by SPSS13.
  Results
  In this study from 2845 patients suspected to septicemia, 134 (4.71%) cases of gram negative bacteria were isolated. Most of gram negative bacteria were isolated from medical emergency (60.4%), internal medicine (17.2%) and ICU (14.9%) wards. E.coli (26.1%),Pseudomonas spp.(21.6%), Acinetobacter spp.(17.2%), and Klebsiella spp.(12.6%) were the predominant pathogens. Results of antibiotic sensitivity test indicated high resistance to Ceftazidim (83.3%) and Ceftriaxon (72%), and low resistance to Ciprofloxacin(32.5%) and Imipenem (36.3%).
  Conclusion
  Results showed that resistance to antibiotics is increasing in the studied population. Therefore proper and rapid diagnosis of pathogenic agents and treatment of patients according to antibiogram pattern can reduce mortality rate, period of hospitalization and treatment costs.
  Keywords: Septicemia, Antibiogram, Gram negative bacteria, Bandar Abbas
 • A. Ahmadizadeh Fini, E. Rafizad, M. Dashtiyan, E. Ahmadizadeh Fini Page 62
  Introduction
  Smoking is one of the health problems in the world which threats the human life. Approximately every 10 seconds a person dies because of complications and diseases caused by tobacco. This study aimed to investigate Smoking status in population aged 15-64 in urban and rural area in Hormozgan province.
  Methods
  This retrospective cross-sectional study conducted according to the WHO protocols. Data obtained from cardiovascular risk factors surveillance system in the province of Hormozgan. Data were analyzed using SPSS ver. 16 software and Mann-Whitney، kruskal-wallis test.
  Results
  The results showed that 11. 1% of the subjects were smoking daily with 13/8 % and 10/% in urban and rural areas، respectively. The percentage of smoking in men and women was 21% and 0. 4% respectively. Most of smokers were in 35-44 and 45-54 age groups. 13. 5% of study population were using hookah daily، with 5. 3% in urban and 18. 4% in rural areas. Most of hookah users were in and 45-54 and 55-64 age groups.
  Conclusion
  Regarding the high rate of smoking in Hormozgan province it is essential to develop and implement educational programs regarding the health problems of smoking and its effects on passive smokers is necessary.
  Keywords: Smoking, Hormozgan province, urban, rural