فهرست مطالب

پژوهش در دین و سلامت - سال یکم شماره 2 (بهار 1394)
 • سال یکم شماره 2 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرمقاله
 • محمدحسن حیدری صفحه 1
 • مقاله اصیل
 • حسین ابراهیمی پور، مرجان وجدانی، علی تقی پور، علی تقی پور، اکبر بابایی حیدرآبادی، یاسمین مولوی طالقانی، آرش شیردل، محمدحسین زاده حصاری صفحه 3
  سابقه و اهداف
  به علت طبیعت تهدید کننده ی سرطان، تشخیص این بیماری سبب می شود که نیازهای معنوی بیماران به طور چشمگیری افزایش یابد. این مطالعه با هدف بررسی سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید مشهد انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی در سال 1391 در بیمارستان امید مشهد انجام گرفته است. جامعه ی پژوهش، شامل 106 نفر از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان امید است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی پالوتزین- الیسون (سال 1982) بوده است و داده ها به روش نمونه گیری آسان (در دسترس) و به صورت میدانی گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون همبستگی (سطح معنی داری 05/0) و نرم افزار SPSS نسخه ی 16 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین کل نمره ی سلامت معنوی بیماران 2/1 ± 97 و میانگین نمره ی سلامت مذهبی و وجودی آن ها به ترتیب 4/6 ± 1/52 و 4/8± 8/44 بود. بین سلامت معنوی بیماران با سن، مدت ابتلا به سرطان، سطح تحصیلات و وضعیت تاهل، ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتیجه ی این مطالعه نشان داد، بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان سلامت معنوی متوسطی داشتند. توصیه می شود ارتقای سلامت معنوی در بیماری هایی همچون سرطان که بر جسم، روان و روح افراد تاثیرگذار است، به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد، چرا که ارتقای سلامت معنوی بهبود سلامت جسمی و روحی بیمار را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، سرطان، بیمارستان
 • سارا افشار، فریبرز صدیقی ارفعی، اصغر جعفری، حسین محمدی صفحه 10
  سابقه و اهداف
  اعتیاد بیماری مزمنی است که با اختلال در عملکرد فردی، فیزیولوژیکی و اجتماعی، مشخص می شود. هوش معنوی توانایی تجربه ی حالت هایی است که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیش تر را می دهد و زمینه را برای رسیدن به کمال و ترقی در زندگی فراهم می سازد. این قابلیت در میزان گرایش افراد به رفتارهای پرخطر، از جمله اعتیاد، تاثیر دارد. پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه ی بین بعدهای هوش معنوی و میزان گرایش به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 100 دانشجو به روش نمونه گیری خوشه یی چند مرحله یی از بین دانشجویان دانشگاه کاشان انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. با استفاده از پرسش نامه های هوش معنوی و گرایش به اعتیاد، داده ها جمع آوری و با رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتیجه ها نشان داد که بین بعدهای ارتباط با سرچشمه ی هستی و درک آن؛ و زندگی معنوی، با میزان گرایش به اعتیاد، رابطه ی معناداری وجود دارد (01/0P<). این رابطه بین دانشجویان دختر و پسر متفاوت نبود. همچنین نتیجه ها نشان داد که بعدهای ارتباط با سرچشمه ی هستی، درک آن و نیز زندگی معنوی می توانند میزان گرایش دانشجویان به اعتیاد را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  نتیجه های پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که بعدهای هوش معنوی می تواند بخشی از میزان گرایش به اعتیاد را پیش بینی کند. بنابراین به منظور کاهش میزان گرایش افراد به اعتیاد، پیشنهاد می شود که با انجام برنامه های فرهنگی- آموزشی، سطح هوش معنوی افراد ارتقا داده شود.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، ارتباط با سرچشمه ی هستی، زندگی معنوی، گرایش به اعتیاد
 • فریده حسین ثابت، مریم رادی صفحه 19
  سابقه و اهداف
  رضایت از زندگی، یکی از مولفه های مهم کیفیت زندگی است. با توجه به اینکه درک از خدا می تواند نقش تعیین کننده یی در دیدگاه فرد نسبت به زندگی داشته باشد، بنابراین هدف از این مطالعه بررسی رابطه ی بین درک از خدا و رضایت از زندگی است.
  مواد و روش ها
  125نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه یی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: پرسش نامه ی «درک از خدای» لارنس (1997) و صادقی (1384)؛ و «رضایت از زندگی» داینر (1985).
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که همبستگی مثبت بین رضایت از زندگی و درک از خدا وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد که مولفه های تاثیرگذاری، مشیت الهی، حضور و چالش، رابطه ی معناداری با متغیر رضایت از زندگی دارند و متغیرهای پذیرندگی و خیرخواهی رابطه ی معناداری با متغیر رضایت از زندگی نشان نمی دهند.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت با توجه به اینکه درک از خدا می تواند تعیین کننده ی دیدگاه فرد درباره ی جنبه های مختلف زندگی و دیدگاه او درباره ی نقش خداوند در اتفاق های زندگی اش، باشد، می تواند بر رضایت از زندگی فرد، یعنی ارزیابی وی از رخدادهای زندگی اش تاثیر بگذارد. پس فرد می تواند این بودن ها و بایدها را به خداوند نسبت دهد و به همین میزان تصور مثبت یا منفی را نسبت به خدا شکل دهد.
  کلیدواژگان: درک از خدا، رضایت از زندگی، دانشجویان
 • زهرا دستغیب، کامل قبادی داشدبی، ذبیح الله قارلی پور، فاطمه حسینی، رضا وفایی صفحه 28
  سابقه و اهداف
  بیماری مولتیپل اسکلروز (MS) نوعی بیماری علاج ناپذیر مغز است که شدیدا موجب نگرانی و کاهش عزت نفس مبتلایان می شود و آن ها را مجبور به سازگاری با ناتوانی های ناشی از بیماری می سازد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه ی میان عزت نفس با نگرانی در جوانان بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروز در شهر شیراز انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه ی آماری مورد بررسی این پژوهش را تمامی جوان 20- 40 ساله ی مبتلا به مولتیپل اسکلروز استان فارس که تا پایان سال 1391 عضو انجمن بیماران MS فارس بودند، تشکیل داده اند. از بین بیماران تحت پوشش انجمن بیماری های خاص، 150 نفر (90 زن و 60 مرد)، بیمار مبتلا به ام. اس. با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ی عزت نفس و پرسش نامه ی محقق ساخته ی نگرانی بود. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 16 و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون در سطح خطای 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتیجه ی تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، بین عزت و نگرانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز در دو جنس، رابطه ی معکوس معنی داری وجود دارد و عزت نفس می تواند 66% نگرانی را در این قشر پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش برگزاری جلسه های آموزشی برای آگاهی دادن درباره ی اهمیت عزت نفس موجب می شود، بیماران و خانواده های آن ها به روش منطقی تری با مشکل های بیماری مولتیپل اسکلروز روبرو گردند و این مسئله می تواند نگرانی های آن ها را تا حدی کاهش دهد.
  کلیدواژگان: بیماری مولتیپل اسکلروز، عزت نفس، نگرانی
 • مرتضی عبدالجباری، مرضیه کرمخانی، ضیاءالدین علیانسب، محمد امین پورحسینقلی، معصومه عبادی، راضیه طبقی صفحه 36
  سابقه و اهداف
  اقامه ی نماز از اصلی ترین دستورهای دین اسلام به پیروان خود است و پیشوایان و بزرگان دین، این شکل از عبادت را، به شرط رعایت تمامی لازمه ها و آداب آن، از جمله ی مهم ترین راه های تحقق رفتار دین مدارانه در وجود انسان ها می دانند. اگر نماز به طور صحیح و کامل، با حفظ شرایط، حضور قلب و با توجه به روح اصلی و ماهیت حقیقی اش خوانده شود، هم انسان را منظم، مقید، اجتماعی و دور از غفلت و دنیازدگی می کند و هم جلو بسیاری از مفاسد اجتماعی را می گیرد. نماز، در صورت داشتن شرایط، بازدارنده ی انسان از فحشا و منکرها است؛ و این در حالی است که بعضی از نماز ها به علت نداشتن شرایط و روح نماز، کم اثر هستند. تحقیق حاضر برای اصلاح این امر است تا ان شاء الله از اقامه ی نماز ها بهره ی بیشتری برده شود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی مقطعی(Cross Sectional) است. محیط پژوهشی این تحقیق، دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است. در این مطالعه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز (سال تحصیلی 86-87) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش نامه بود.پرسش های پرسش نامه درباره ی نماز و التزام به آن و نیز درباره ی مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر بود. روایی و پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون کای دو استفاده شد. نظرهای دانشجویان بر اساس درصد و نسبت محاسبه گردید و سطح معنی دار 5 درصد در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  التزام به برپایی نماز در این دانشجویان بالا بود. سن تجربه ی نماز در دانشجویان غیرمصرف کننده، در مقایسه با دانشجویان مصرف کننده، پایین بود و گویای آن بود که درصد زیادی در سن زیر 15 سالگی نماز را تجربه و آغاز کرده اند. افرادی که مصرف نداشته بودند در مقایسه با افراد مصرف کننده ی سیگار، الکل و مواد مخدر، خواندن نماز را فقط وسیله یی برای رسیدن به خدا تصور می کردند که از نظر آماری معنی دار نبود. افرادی که مصرف نداشتند، در مقایسه با افراد مصرف کننده ی سیگار، الکل و مواد مخدر، به شکل معنی داری خداوند متعال را شایسته و محترم برای عبادت می انگاشتند. افراد غیرمصرف کننده، در مقایسه با افراد مصرف کننده به طور معنی داری اعتقاد داشتند نماز خواندن در تمام بعدهای زندگی موثر است. تعداد کمی از افراد غیرمصرف کننده، در مقایسه با افراد مصرف کننده ی سیگار، الکل و مواد مخدر، به گویه هایی چون به نماز اعتقاد نداشتن، نماز را بی نتیجه دانستن و یا برای خواندن نماز بی حوصله بودن و وقت نداشتن، پاسخ مثبت دادند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که بین سایر گویه های پرسش نامه و نماز خواندن دانشجویان، مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر رابطه ی منفی و پایدارای وجود دارد.
  کلیدواژگان: نماز، سیگار، الکل، مواد مخدر، دانشجویان
 • مقاله مروری
 • آنا میفور، علیرضا نیکوفر، مسعود نخعی مقدم صفحه 46
  اخلاق پزشکی، دانشی میان رشته یی است که موضوع آن، مسئله ها و مبحث های اخلاقی در حوزه ی علوم پزشکی است. در قرن بیستم پیشرفت های علمی بسیار وسیعی در زمینه ی علم پزشکی رخ داده است؛ همین پیشرفت ها باعث به وجود آمدن مسئله ها و پرسش هایی شده که لازمه ی پاسخ به آن ها، ایجاد تغییر و تحول های عمیق در علم اخلاق پزشکی است. امروزه مباحث بیوتکنولوژی از مباحث مهم حوزه ی اخلاق کاربردی است که توجه فیلسوفان اخلاق را به خود جلب کرده است. این موضوع ها از یک سو پیوند با نظریه های اخلاقی دارد، از سوی دیگر بخش هنجارهای اخلاقی را با مباحث حوزه ی بیوتکنولوژی درگیر نموده است. از جمله ی مسئله های پزشکی امروزی که علم اخلاقی سعی بر حل آن ها دارد، می توان به ارتباط های حرفه یی در طب، حقوق و نقش بیمار، پیوند اعضا و بافت ها، اتانازی و قتل ترحم آمیز، سقط جنین، شبیه سازی و شیوه های جدید پیشگیری و القای بارداری، اشاره کرد که در این مقاله سعی بر آن است که به این مباحث پرداخته شود.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، اتانازی، سقط جنین، پیوند اعضا
 • سمیرا گیلانچی، نایبعلی احمدی، اصغر اشرفی حافظ صفحه 53
  سال های اخیر با پیشرفت های وسیعی در حوزه ی دانش و فناوری پزشکی روی داده است. یکی از یافته های جدید علم پزشکی، شناسایی و جدا کردن سلول های بنیادی است که این سلول ها به سبب داشتن پتانسیل بالا در زمینه ی تقسیم شدن و تمایز نسبت به سلول های تخصصی بدن و نیز توانایی آن ها در ترمیم بافت و درمان، بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته اند. اما همچنان که این علم و فناوری به پیشرفت ادامه می دهد، دیدگاه های اخلاقی بیش از پیش آن را احاطه می کند. بحث و مجادله درباره ی مسئله های اخلاقی در زمینه ی سلول های بنیادی، از مباحثه درباره ی نوع سلول های بنیادی تا استفاده های پایه یی و کلینیکال آن ادامه دارد. بنابراین آموختن دانش و اکتشاف در این زمینه علاوه بر لحاظ علمی، از لحاظ اخلاقی نیز باید همسو شود و از آنجایی که کشور ما جزو نخستین کشورهایی است که به فناوری استفاده از سلول های بنیادی دست یافته و محققان کشورمان توجه بسیار زیادی به تحقیق بر روی این سلول ها نشان داده اند، بنابراین در این تحقیق، به مهم ترین مسئله های اخلاق پزشکی درباره ی سلول های بنیادی پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، سلول های بنیادی، سلول های بنیادی، سلول های بنیادی القایی
|
 • Mohammad Hasan Heidari Page 1
 • Hossein Ebrahimipour, Marjan Vejdani, Ali Taghipour, Akbar Babaei Heidarabadi, Yasamin Molavi Taleghani, Arash Shirdel, Mohammad Hosseinzadeh, Hesari Page 3
  Background And Objectives
  Due to high prevalence of cancer and its destructive impact on spiritual health of patients, this study aim to investigate Spiritual health in cancer patients at OMID hospital affiliated with Mashhad University of Medical Sciences, 2012.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, the study population was 106 cancer patients referred to hospital. Paloutzian-Ellison questionnaire (1982) and convenience sampling were used to collect data which were analyzed using SPSS 16.
  Results
  The mean scores of spiritual health, religious health and existential health were 97±1.2, 52.1±6.4 and 44.8±8.4 respectively. There was not statistical significant relationship between Spiritual health and demographic factors.
  Conclusion
  Spiritual health in cancer patients was intermediate. Promotion of spiritual health in diseases such as cancer that it is effective on the body, mind and spirit be taken into consideration specifically, because the Promotion of spiritual health leads to physical and mental health promotion.
  Keywords: Cancer, Spiritual health, Hospital
 • Sara Afshar, Fariborz Seddighi Arfaei, Asghar Jafari, Hossein Mohammadi Page 10
  Background And Objectives
  Addiction is a chronic disease characterized by individual, physiological and social dysfunction. Spiritual Intelligence is the ability to experience Situations that allow individuals to achieve greater knowledge and understanding and providing Grounds in life the to achieve perfection and progress.Spiritual intelligence effects tendency to high-risk behaviors as addiction. Present study aimed to determine the relationship of spiritual intelligence factors and tendency to addiction on girls and boys students.
  Materials And Methods
  in this study, 100 students were selected among students of Kashan university using multiple cluster sampling. Methodology was correlation. Data were collected by questionnaires of spiritual intelligence and tendency to addiction and were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and multi variable regression.
  Results
  results indicated that there was significant relationship between the factors of understanding and communication with source and spiritual life with tendency to addiction (P<0/01). This relationship wasn’t different between girls and boys students. In addition, results showed that understanding and communication with source and spiritual life can predict tendency to addiction) P<0/01(
  Conclusion
  The results provide some evidence that the factors of spiritual intelligence can predict part of changes of tendency to addiction. Therefore, in order to decrease the tendency of individuals to addiction suggested that their spiritual ability have been enhanced by doing cultural- educational packages. Keywords: spiritual intelligence, communication with source, spiritual life, tendency to addiction
 • Farideh Hosseinsabet, Maryam Rady Page 19
  Background And Objectives
  Life satisfaction is one of the important aspects of quality of life. Image of God can be a determinant role on perspective of one to his life. The purpose of this study was to investigate the relationship between the God image and life satisfaction.
  Materials And Methods
  For this purpose 125 students of Shiraz University were selected using cluster sampling. The tools that used in this study were Lawrence God image scale (1997) (Sadeghi, 1387) and Dinner life satisfaction questionnaires(1985).
  Results
  It showed a positive correlation between life satisfaction and perception of God. Also the findings show that the influence, Providence, and the challenge components, have significant relationship with life satisfaction variable, and receptivity and compassion variables did not show a significant relationship with the variable of life satisfaction.
  Conclusion
  These results show the image of God can determine one's views about various aspects of life and what role does the God plays in the events that happen to a person, can affect the person's life satisfaction (his assessment about events of life).So a person can ascribe these beings and ought to be to God, and Equally shape positive or negative Image of God.
  Keywords: God image, life satisfaction, students
 • Zahra Dastgheib, Kamel Ghobadi Dashdebi, Zabiholah Gharlipour, Fatemeh Hoseini, Reza Vafaee Page 28
  Background And Objectives
  Multiple Sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disorder of the central nervous system, which aggravates the loss of self-esteem in patients and impairs their ability to cope with the disabilities. The present study investigated the relationship between self-esteem and anxiety among MS patients in Shiraz.
  Materials And Methods
  A descriptive-analytical study was carried out on all young MS patients when the disease was not in an acute stage, aged 20-40 years old in Fars Province in 2009-10. 150 MS patients (90 males and 60 females) were selected through in-access sampling method from a pool of patients who received services from Charity Foundation for Special Diseases (CFSD). The data were collected using self-esteem questionnaire and researcher-made questionnaire of anxiety. Data were analyzed with SPSS V.16 using Regression and Correlation with α=0.05.
  Results
  Our findings indicated that there was an inverse and significant relationship between self-esteem and anxiety in MS patients of both sexes, with self-esteem predicting 0.66 anxiety of the participants.
  Conclusion
  According to our findings, holding sessions to provide insights into the importance of self-esteem would help MS patients and their families to deal with the disease problems more rationally, thus decreasing major part of their concerns.
  Keywords: Multiple Sclerosis (MS), Self, esteem, Anxiety
 • Morteza Abdoljabari, Marzieh Karamkhani, Ziaodin Olianasab, Mohammad Amin Pourhoseingholi, Masumeh Ebadi, Razieh Tabaghi Page 36
  Background And Objectives
  Prayer is the major commands of Islam to its followers. Religious leaders and elders know this form of worship is the most important aspects of the realization of religion-oriented behavior in humans. Prayer, In compliance with all terms, inhibits people from deviation while some prayers are ineffective. The purpose of this study is correction of ineffective prayers for more profit.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional research. It was performed on students (Year 86-87) of the Medical Sciences of Tabriz University. The research instrument was a questionnaire. Questions were about prayer as well as smoking, alcohol and drug consumption. Data were analyzed using SPSS software and chi-square test. Student comments were calculated based on percentage and ratio. Significance level was set at 5%.
  Results
  In these students, Commitment to the prayer was high. Prayer experience age was low in Non-consumer students compared to consumer students and a large percentage accounted for age under 15 years. In comparison with smokers and alcohol and drug consumers, Non-Consumer individuals thought pray was just device to get closer to God that was not statistically significant. Non consumer students compared with smokers, alcohol and drugs consumers significantly assumed God is worthy and honorable to worship. They believed prayer is effective in all aspects of life. Few of non-consumers responded positive to items such as lack of belief in prayer, Inconclusive about prayer, Bored and not having time for prayer.
  Conclusion
  The findings show there is a negative and stability relationship among other items of questionnaire and prayer by students and alcohol, cigarettes and drugs consumption.
  Keywords: Prayer, Cigarette, Alcohol, Drugs, Students
 • Anna Meyfour, Alireza Nikoofar, Masoud Nakhaei Moghadam Page 46
  Medical ethics is an interdisciplinary science about matters and ethical issues in the field of medical. In the twentieth century, scientific advances earn more success in the field of medicine. This development creates problems and questions that profound changes in medical ethics are required to answers them. Today, discussions of important issues in biotechnology field have attracted the attention of moral philosophers. The issues that the modern medical ethics try to resolve them are included professional Communications in medicine, law and the role of the patient in treatment, organs and tissues transplantation, euthanasia, Abortion, Simulation and new methods of contraception and Pregnancy induction. In this article, we tried to discuss about these important issues.
  Keywords: Medical ethics, Euthanasia, Abortion, Organ transplantation
 • Samira Gilanchi, Nayeb Ali Ahmadi, Asghar Ashrafi Hafez Page 53
  There are advanced improvements in medical knowledge and technology. Identification and isolating of the stem cells is one of the new findings in medical sciences. The stem cells have high potential in duplication and differentiation into specialized cells; they have high capability in tissue repairing. For that reason, they have been mattered by researchers. As the science and technology improves, ethical viewpoints surround it more. Discussion and contention on ethical problems of stem cells continues from argument about type of stem cells to their basic and clinical utilization. Thus, research and exploring about this science must be lined up ethical aspects. Since Islamic Republic of Iran is among the first countries using technology of the stem cells, and Iranian researches have focused on studying these cells, therefore, we have studied on main medical ethics of the stem cells.
  Keywords: Medical ethics, Stem cells, Inducible stem cells