فهرست مطالب

پژوهش در دین و سلامت - سال یکم شماره 1 (زمستان 1393)
 • سال یکم شماره 1 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرمقاله
 • مقاله اصیل
 • فروزان آتش زاده، طاهره اشک تراب، فریده یغمایی، حمید علوی مجد صفحه 3
  سابقه و اهداف
  امروزه پرستاران بخش های آی سی یو با دیسترس اخلاقی متعددی رو به رو هستند. دیسترس اخلاقی سبب بروز مجموعه یی از پاسخ ها در پرستاران می شود. با شناخت این پاسخ ها می توان راهبردهایی برای رویارویی بهتر پرستاران با آن ها به کار برد. این مطالعه به منظور تبیین پاسخ های مذهبی پرستاران آی سی یو به دیسترس اخلاقی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی کیفی (که بخشی از رساله ی دکترا است) با رویکرد تحلیل محتوا در راستای پاسخ های مذهبی پرستاران به دیسترس اخلاقی صورت گرفت. در این مطالعه، داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق با 18 مصاحبه ی انفرادی و دو مصاحبه ی گروهی با پرستاران بالینی شاغل در شهرهای مختلف ایران گردآوری شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و تجزیه و تحلیل داده ها با تجزیه و تحلیل محتوای قراردادی انجام شد.
  یافته ها
  در این پژوهش 26 پرستار شرکت کردند. طی فرآیند تحلیل محتوا پنج زیرطبقه و دو طبقه در رابطه با پاسخ های مذهبی پرستاران آی سی یو حاصل گردید. طبقات به دست آمده به صورت «باور های مذهبی» و «تزلزل در باورهای مذهبی» نام گذاری شدند. یافته ها نشان داد ایمان راسخ به خداوند و توکل بر او سبب بروز پاسخ مثبت می گردد و درست است ضعف و تزلزل در ایمان سبب پاسخ منفی پرستاران آی سی یو به دیسترس اخلاقی می شود. درون مایه ی اصلی این پژوهش، «پاسخ های مذهبی» بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که پرستاران آی سی یو در رویارویی با دیسترس اخلاقی، پاسخ های گوناگون مثبت و گاه منفی می دهند. مسئولان پرستاری می توانند به پرستاران برای کاهش دیسترس ها، یادگیری باورهای درست مذهبی و پیشگیری از پیامدهای مضر آن کمک نمایند. آموزش باورهای مذهبی ضمن دوران تحصیل در دانشگاه و تقویت و ارتقای توانمندی مذهبی از ضروریات مقابله با دیسترس اخلاقی است.
  کلیدواژگان: پاسخ مذهبی، پرستاران، دیسترس اخلاقی، آی سی یو، تحلیل محتوا
 • فاطمه رحمتی نجارکلایی، مرتضی حقیقی، اکبر بابایی حیدرآبادی، احمد انصاریان، مهدی مصری صفحه 13
  سابقه و اهداف
  سلامت معنوی، یکی از ابعاد مهم سلامت در انسان محسوب می شود و به عنوان رویکردی مهم در ارتقای سلامت عمومی در نظر گرفته می شود. با توجه به اهمیت سلامت معنوی و نقش آن در ارتقای سلامت روانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی در کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی، بر روی 503 نفر از کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران (دربرگیرنده ی سه بیمارستان تحت پوشش و دانشکده ها)، به روش نمونه گیری چند مرحله یی مرکب (برحسب درصد افراد شاغل در هر بخش/کارمند اداری یا درمانی)، در سال 1391 انجام شد. اطلاعات از طریق پرسش نامه های سلامت معنوی 20 سئوالی Paloutzianو Ellison بعد از تعیین روایی و پایایی آن ها به صورت خود ایفا تکمیل و جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS16 و آزمون های ANOVA و همبستگی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره ی سلامت مذهبی و وجودی در کارکنان به ترتیب 97/52 و 09/48 بود. در مجموع 4/61 درصد کارکنان از نمره ی سلامت معنوی خوبی برخوردار بودند. بین سلامت معنوی و سن، سابقه ی خدمت، سابقه ی بیماری های اعصاب و روان، متوسط فعالیت جسمانی، وضعیت مسکن و شرکت در مناسک حج، ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  برنامه ریزی برای ارتقای سلامت جسمی و به خصوص روانی، اجتماعی و حرفه یی کارکنان در اولویت قرار دارد. برای ارتقای سلامت در کارکنان توجه به ارتقای شغلی، سطح رفاه و درآمد، فعالیت جسمانی و سبک زندگی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، کارکنان، دانشگاه
 • عبدالحسین باستانی، فاطمه آزادمنش، محمدحسن حیدری، رضا حاجی حسینی بغدادآبادی صفحه 21
  سابقه و اهداف
  استرس اکسیداتیو یک عدم تعادل بین تولید ROS و توانایی سیستم های بیولوژیکی برای سم زدایی سریع با واکنش های واسطه یا تعمیر آسیب های وارد شده است. روزه داری حدس زده می شود که اثرهای مفیدی روی کاهش استرس اکسیداتیو داشته باشد.
  مواد و روش ها
  از 60 نفر (هفت مرد (11%) و 53 زن (89%)؛ میانگین سن10±37) سالم، سه بار نمونه ی خون و ادرار گرفته شد. نوبت اول چهار روز قبل از روزه داری برای کنترل؛ نوبت دوم (روز چهاردهم ماه روزه داری) و نوبت سوم (روز بیست و نهم ماه روزه داری) در ماه روزه داری نمونه گرفته شد.
  این مطالعه تغییرهای سطح پلاسمایی مالون دی آلدئید با تکنیک HPLC و سطح پلاسمایی گروه های پروتئین کربونیل، سطح ادراری 8-ایزو پروستاگلاندین F2α و 8- هیدروکسی داکسی گوانوزین را با تکنیک الایزا مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از سنجش این متغیرها با استفاده از نرم افزارSPSS t test paired samples و Independent t test مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  مطابق این پژوهش، غلظت مالون دی آلدئید پلاسما و 8- ایزو پروستاگلاندین F2α ادرار در طول روزه داری در ماه رمضان در کل افراد مورد آزمایش نسبت به کنترل و همچنین میزان این پارامترها در نوبت سوم نسبت به دوم کاهش معناداری نشان (pv<0.01) دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به کاهش قابل ملاحظه ی غلظت مالون دی آلدئید پلاسما و 8- ایزو پروستاگلاندین F2α ادرار در طول روزه داری در ماه رمضان می توان عنوان کرد که روزه داری یک ماه استرس اکسیداتیو را کاهش می دهد. می توان با تکیه بر مطالعات بیشتر، از روزه داری برای جلوگیری از بروز و پیشرفت بیماری هایی که استرس اکسیداتیو در آن ها دخیل است، بهره گرفت.
  کلیدواژگان: روزه داری، مالون دی آلدئید، 8، ایزو پروستاگلاندین F2α، 8 هیدروکسی داکسی گوانوزین و پروتئین کربونیل
 • حسین محمدی، عبدالمجید بحرینیان، محمد امین مرتضوی، سید محمدرضا موسوی، ژاله اشرف نژاد صفحه 28
  سابقه و اهداف
  سلامت روان دانش آموزان یکی از مسائل مهم در روان شناسی، روان پزشکی و جامعه شناسی است. یافتن روش های درمانی برای ارتقای سلامت روان که دارای عوارض کم تر، سود بیش تر و مقرون به صرفه تر باشد، از هدف های اصلی روان پزشکان و روان شناسان است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر آموزش هوش معنوی بر سلامت روان دانش آموزان پسر دبیرستان های منطقه ی 14 تهران است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به شیوه ی کارآزمایی بالینی است، که بر روی 60 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه (هنرستان فنی- حرفه یی شهید چمران منطقه ی 14 تهران) صورت گرفت.
  جامعه ی مورد مطالعه شامل دانش آموزان هنرستان فنی حرفه یی شهید چمران منطقه ی 14 تهران است.
  روش نمونه گیری در این پژوهش، خوشه یی چند مرحله یی بود؛ بدین صورت که از بین هنرستان ها و دبیرستان های منطقه ی 14 تهران، چند دبیرستان و هنرستان انتخاب شدند و از بین آن ها نیز هنرستان فنی- حرفه یی شهید چمران جامعه ی هدف شد و مورد مطالعه قرار گرفت. از کل دانش آموزان این مدرسه، 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (30 نفر) و گواه (28 نفر) قرارگرفتند. آزمودنی های گروه آزمایشی در هفت جلسه ی هفتگی مورد مداخله ی هوش معنوی قرار گرفتند، اما گروه کنترل، درمانی دریافت نکرد. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه ی SCL-90 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و روش آماری استنباطی (تی گرو ه های مستقل و تی وابسته) مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل آماری داده ها نشان داد که هفت جلسه ی مداخله ی هوش معنوی موجب کاهش معنی دار حساسیت در روابط متقابل، شکایت های جسمانی، وسواسی- اجباری، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون می شود و در مقایسه با گروه کنترل، هفت جلسه ی مداخله ی هوش معنوی موجب کاهش حساسیت در روابط متقابل، شکایت های جسمانی، وسواسی- اجباری، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، می توان مداخله ی هوش معنوی را برای ارتقای سلامت روان به کار برد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، سلامت روان، دانش آموزان متوسطه
 • سید رحمت الله موسوی مقدم، مهری اسمعیل چگنی صفحه 40
  سابقه و اهداف
  دین و مذهب یکی از اساسی ترین و مهم ترین نهادهایی است که جامعه ی بشری به خود دیده و مفاهیم خویشتنداری، سلامت معنوی و نگرش دینی که از مهم ترین مولفه های دینی هستند، در تربیت دینی، اجتماعی و فردی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سه مولفه ی (نگرش دینی و خویشتنداری و سلامت معنوی) در بین خواهران بسیجی شهرستان شوش است.
  مواد و روش ها
  نمونه ی مورد نظر در این پژوهش (50 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین خواهران بسیجی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس نگرش سنج دینی (براهنی)، پرسش نامه ی خویشتنداری (محقق ساخته) و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون است. این مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی رابطه ی بین نگرش مذهبی و خویشتنداری و نگرش مذهبی و سلامت معنوی و همچنین خویشتنداری و سلامت معنوی در بین خواهران بسیجی می پردازد. کلیه ی داده ها با استفاده از نرم افزار آماریspss، ورژن 21، تحلیل شدند و از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و خویشتنداری، رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد (P<0/02) همچنین مشخص شد که بین میزان نگرش مذهبی و سلامت معنوی p<0/000) (و بین خویشتنداری و سلامت معنوی p<0/02) (رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد خویشتنداری، پیش بینی کننده ی مناسبی برای سلامت معنوی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، فرضیه های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه ی معنی دار بین (نگرش مذهبی، خویشتنداری و سلامت معنوی) تایید می شوند و با در نظر داشتن نقش دین و مولفه های دینی در سلامت روانی افراد و جامعه ی اسلامی، اهمیت دادن به آن ها در حیطه های آموزش می تواند کمک زیادی به بهبود سلامت روانی و معنوی جامعه نماید.
  کلیدواژگان: نگرش مذهبی، خویشتنداری، سلامت معنوی
 • مقاله مروری
 • لطف الله موصلی، زهرا مستانه صفحه 48
  قرآن، جامع ترین منبع است که می توان از آن به شیوه یی روشمند، علوم روز مدیریت را استخراج و مدیریت جامعه ی اسلامی، سازمان ها و سیستم های آن را بر پایه ی مفاهیم قرآنی بنا کرد و پیش برد. یکی از این سیستم ها، نظام سلامت است که با توجه به نقش آن در ایجاد و حفظ سلامت جسمی و روانی افراد جامعه، مدیریتی مبتنی بر اصول اسلامی و قرآنی را برای دستیابی به این هدف متعالی می طلبد. هدف مطالعه ی مروری حاضر، بررسی آموزه های مدیریتی قرآن در محورهای لزوم وجود مدیر، ویژگی های حرفه یی و اخلاقی مدیر و نیز وظیفه های مدیریت در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل، با رویکردی به نظام سلامت است. نظام سلامت نیاز به مدیرانی دارد که علاوه بر وظایف عام مدیریت، بتوانند پاسخگوی نیازهای بهداشتی و درمانی آحاد جامعه ی اسلامی باشند. در جامعه ی اسلامی ما، ایمان، سعه ی صدر، قاطعیت و تعهد اجتماعی شرط های گزینش مدیران برای اداره ی سازمان های بهداشتی و درمانی بیان شده است. این مدیران باید بتوانند با الگوگرفتن از آموزه های مدیریتی قرآن، وظیفه های خود را متناسب با شان و منزلت انسان که برترین آفریده ی الهی است، به انجام برسانند و با مدیریت صحیح این سازمان ها، سلامت را به منزله ی یکی از حقوق پذیرفته شده به افراد جامعه هدیه کنند.
  کلیدواژگان: اعجاز، قرآن، مدیریت، نظام سلامت، ویژگی های حرفه یی و اخلاقی مدیر، وظیفه های مدیریت
 • مرتضی عبدالجباری، مرضیه کرمخانی، مهدی فانی، فاطمه دولتشاهی صفحه 56
  از رویدادهای مهم و نوظهور در علم پزشکی، پدیده ی اتانازی است که امروزه مسائل بسیاری درباره ی آن مطرح شده است. رابطه ی این موضوع با بحث های فقهی- حقوقی و نیز ارتباط آن با مباحث پزشکی، اقتضای پیدایی پژوهش در این حوزه را فراهم آورده است. این مقاله در ابتدا به تبیین موضوع اتانازی و در کنار آن به تبیین موضوع احتضار پرداخته و به این سئوال پاسخ می دهد: آیا اقداماتی که برای شخص محتضر صورت می گیرد، اتانازی محسوب می شود؟ و در نهایت این گونه به نتیجه می رسد که هر گونه اتانازی اشکال جدی دارد و در منابع دینی انجام دادن آن ممنوع و حرام شمرده شده است. اگر خود فرد یا دیگران به عمر او پایان دهند، دلیل حرمت بسیار شدید قتل نفس و اهمیت حفظ جان، از نگاه دین اسلام مورد قبول نیست. در حالی که احتضار با اتانازی تفاوت ماهوی دارد و در آن، هیچ گونه نیت انسانی برای پایان دادن به عمر فرد وجود ندارد و فراهم نمودن شرایط برای فرد محتضر نیز صرفا برای آمادگی وی برای انتقال بهتر از این دنیا به آخرت است تا محتضر مومن از دنیا برود.
  کلیدواژگان: اتانازی، احتضار، مرگ، قتل
|
 • Mostafa Rezaei, Tavirani* Page 1
  Department of Basic Sicences, School of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.Health care is one of the biggest challenges for human life so achieving it requires considerable cost. the religions try to improve human health and provide completed instructions in the field of health. Application of religious references requires doing qualified researchers. since the main part of research products publishes via the scientific journals, the journal of “journal of research on religion & health” (JRRH) is going to publish the latest findings based on religious instructions in the field of human health. Performing qualified researches about influence of religion on the spiritual, physical and social health improves life quality and protecting human health from the known and unknown threats. This journal particularly welcomes the religious theorems related to the human health and life quality and researchers that analysis the religion references for clarification of problems in the human health. We hope with god’s help and welcome researchers JRRH could be one of the most important and valid references in the field of human health sciences.
 • Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Tahereh Ashktorab, Farideh Yaghmaei, Hamid Alavi Majd Page 3
  Background And Objectives
  Nowadays, intensive care unit nurses face with numerous moral distress. Moral distress causes a series of responses in nurses. With recognizing these responses, strategies can be used for reducing them. This research was conducted to explain religious responses of ICU nurses to moral distress. Materials and
  Methods
  This qualitative study (which is part of a doctoral thesis) with content analysis approach was done in order to describe of ICU nurses’ religious responses to moral distress. In this study, the data were collected by semi-structured and deep interviews with 18 individual and two group interviews with clinical nurses whom working in different cities in Iran. A Purposive sampling and data analysis with conventional content analysis were done.
  Results
  26 nurses were participated in this study. During the process of content analysis, 5 subcategories, and 2 categories were obtained. These categories of ICU nurses ‘religious responses to moral distress’ included: "religious beliefs", and "Impairment of religious beliefs". Results of this study showed a firm faith in God and trust in him causes positive response. Weakness and insecurity in the faith cause negative response to moral distress. Main theme in this research was religious responses.
  Conclusion
  Results of this study showed that ICU nurses use various positive and negative responses in deal of moral distress. Nurse administrators can help ICU nurses to diminish moral distress, learn the correct religious beliefs, and prevent harmful outcomes. Teaching religious beliefs, during college, empowering and enhancing the religious capacity is necessary for coping with moral distress.
  Keywords: religious response, nurses, moral distress, ICU, content analysis
 • Fatemeh Rahmati Najarkolaei, Morteza Haghighi, Akbar Babaei Heydarabadi, Ahmad Ansarian, Mahdi Mesri Page 13
  Background
  Objective
  Spiritual wellbeing is considered as an important aspect of human health which provides a coordinated and integrated relation between the internal forces, and by creating meaning and purpose in life is thought as an important approach to promote general health. Thus, this study was conducted with the aim to assess the Spiritual wellbeing of the staff of one University of Medical Sciences in Tehran city.
  Material and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 503 university employees (including the three covered hospitals and the faculties’ staff) with a multi-stage sampling (based on the percentage of the employed people in each department/ administrative or medical staff), during 2012. The data were collected through Ellison and Paloutzian 20-item Spiritual wellbeing questionnaires and after determining their validity and reliability by self report, then were analyzed with SPSS software version 16, One way-ANOVA and correlation tests.
  Results
  According to the results, 57.3% of the staff were women, 61.8% were married and 26.4% had a work experience between 3 to 5 years. In this study, a total of 61.4% of the staff had a good Spiritual wellbeing score. Spiritual wellbeing had significant relationship with age, work experience, history of psychiatric disorders, moderate physical activity, housing conditions and participation in the rites of Hajj association.
  Conclusion
  Planning to promote physical, psychological, social and occupational health in staff is a top priority. Regarding the promotion of the income, welfare, physical activity and lifestyle is recommended for the employee.
  Keywords: Spiritual Health, Staff, University
 • Abdolhossein Bastani, Fatemeh Azadmanesh, Mohammad Hassan Heidari, Reza Haji Hosseini Baghdadabadi Page 21
  Background And Objectives
  Oxidative stress represents an imbalance between the production of reactive oxygen species and a biological system's ability to readily detoxify the reactive intermediates or to repair the resulting damage. Calorie restriction canreduce the damages caused by oxidative stress.
  Methods
  The subjects, who were healthy males and females able to fast for a month, were randomly selectedfrom the staff of Hippocrates and Imam Khomeini hospitals. Samples of their serum and urine were collected three times, i.e. 4 days before fasting as control, on the 14th day of fasting, and on the 29th day of fasting. Plasma malondialdehyde levels were measured using HPLC technique, while the levels of protein carbonyl groups in plasma, and the levels of 8-iso prostaglandin F2α and 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in urine were measured by ELISA technique. The data were analyzed using SPSS, t test paired samples, Independentttest the level of statistical significance was considered to be p <0.05.
  Results
  Totally, 60 subjects participated in the study, where seven participants were male (11%) and 53 subjects (89%) were female. Mean and SD of the age of the participants were 37±10 years. Concentrations of plasmamalondialdehyde and 8-iso prostaglandin F2α in urine showed a significant decrease during fasting in Ramadan in all subjects compared with the control samples; moreover, their levels in the third sampling round were significantly lower than that in the second one (p < 0.01).
  Conclusion
  Since plasma levels of MDA and urin levels of 8-isoPGF significantly were decreased during fasting in Ramadan.It seems that fasting a month decreased oxidative stress. we hope that with more study in future, we can use Ramadan fasting as a natural way to protect human against different disease which oxidative stress is involved.
  Keywords: Fasting, Malondialdehyde, 8, iso prostaglandin F2α 8, hydroxy, 2, deoxyguanosine, Protein carbonyl
 • Hossein Mohammadi, Abdolmajid Bahreinian, Mohammad Amin Mortazavi, Mohammad Reza Mousavi, Zhaleh Ashrafnezhad Page 28
  Background
  Objective
  The mental health of students is one of the major issues in psychology, psychiatry and sociology.Find treatment ways to improve mental health for the fewer complications, more profitability and affordability are the main goals of the psychiatrists and psychologists.The purpose of this study was to determine the effect of spiritual intelligence on the mental health ofthe high school students in 14th District of Tehran.
  Material and Methods
  This study is a clinical trial, which involved 60 students from secondary schools, Vocational technical Shahid Chamran school, in 14th District of Tehran. The study population included high school students of, Vocational technical Shahid Chamran school, in 14th District of Tehran. The sampling method in this study was a multi-stage clusters,That the few high schools were selected from high schools in 14th District of Tehran among them Vocational technical Shahid Chamran school was stusied as the target population.Total of 60 persons randomly were selected from students in the school and were studied in two experimental(n=30)and control groups (n = 28). Experimental group participated in seven weekly sessions of spiritual intelligence intervention, while the control group did not receive any treatment. In this study, the data collection instrument was questionnaire SCL-90.Data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (independent group-T,dependentT).
  Results
  Statistical analysis showed that seven sessions of spiritual intelligence decreased significantly interpersonal sensitivity, somatization, obsessive-compulsive, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation, and psychosis in post-test compared to before test and seven sessions of spiritual intelligence reduces interpersonal sensitivity, somatization, obsessive-compulsive, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation and psychoticism in experimental group compared with a control group.
  Conclusion
  The results of this study showed mental health interventions can be used to promote spiritual intelligence.
  Keywords: spiritual intelligence, mental health, high school students
 • Seyyed Rahmatollah Mousavi Moghadam, Mehri Esmaeil Chegeni Page 40
  Background and Objective
  Religion is one of the most fundamental and important institutions that human society has ever known, and concepts such asself-control, spiritualhealth, and religious attitudes are the most important religious components; which play an important role in religious, social, and personality education/training in the society. Therefore, the aim of the present study is to investigate the relationship between the three components of religious attitudes, self- control and spiritual health among the Basij Sisters of Shoush city.
  Material and Methods
  The sample used in this study consisted of 50 participants, who were selected by simple random sampling among the Basij Sisters. The instruments used for data collection consist of Religious Attitude Scale (Baraheni), Continence Questionnaire (self-made), and Palutzian and Ellison Spiritual health Questionnaire. In fact, this descriptive study is a correlation study which examine the relationship between (religious attitudes and self-control), (religious attitudes and spiritual health), and (self-control and spiritual health) among the Basij Sisters.All data were analyzed using statistical software (spss version 21), and Pearson correlation coefficient method and multivariate regression analysis were used to determine the relationship between the variables.
  Results
  The results showed that, there are asignificant positive relationship between religious attitude and continence. (P< 0/02). It was also noted that, there is asignificant positive relationship between religious attitude and spiritual health (p< 0.000) and between self-control and spiritual health (p<0/02)and regression analysis showed self-control is a good predictor for spiritual health.
  Conclusion
  With attentionto these results, research hypothesizesBased on the existence of the significance relation among (Religious attitude, self-control and spiritual health)are approved and according to the role of religion and Religious components in theMental health people andIslamic society,emphasize them in the field of training can lot of help to Improve the mental health and Spiritual community.
  Keywords: religion, self, discipline, spiritual health
 • Lotfollah Mouseli, Zahra Mastaneh Page 48
  Quran as a comprehensive source can be used for derivation of up to date management sciences methodologically and used them in managing of Islamic community and its organizations and systems. One of these systems is health system that given its role in developing and maintaining of communities’ physical and mental health, needs a management based on Islamic and Quran principles for achieving this goal. The aim of current study is the review of management concepts in Quran in axes of necessity of being managers, professional and ethical characteristics of manager and management duties based on planning, organizing, leadership, and controlling with approach to health system. Health system need to managers that in addition to general duties of management meet the health needs of Islamic community residents. In this community, faith, open-mindedness, certainty, and social commitment are the prerequisites of choosing managers for health care organizations managing. These managers should inspire management concepts from Quran and do their duties with considering the dignity of human being as the best creature of God, and with correct managing of these organizations give the health to the community residents as a recognized right.
  Keywords: Miracle, Quran, Management, Health System, Manager's Professional, Ethical Characteristics, Management Duties
 • Morteza Abdoljabari, Marzieh Karamkhani, Mahdi Fani, Fatemeh Dolatshahi Page 56
  Euthanasia phenomenon is one of the major and emerging events in medical sciences which today many issues have been raised about it. Its relation with theological and legal discussions and health issues caused the necessity for research in this area. This paper first explains the issue of euthanasia and assisted death then answers to this question: Are actions performed on dying person are euthanasia? Finally, it concludes that any form of euthanasia has serious drawbacks and it is forbidden in religious sources. Ending a human life by themselves or others is not acceptable from the perspective of Islam because of extreme dignity of manslaughter and importance of the self-preservation. While assisted death and euthanasia have substantive differences, there is not any intention of ending the life in assisted death. It provides proper conditions for a dying believer to better transition from this world to the Hereafter.
  Keywords: Euthanasia, Assisted death, Dying, Murder