فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1394)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/07/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن موسی پور، احمد قنبری، محمدرضا اصغری پور * صفحات 1-13

  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت های کاشت مخلوط زنیان و اسفرزه بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهی و کارایی کشت مخلوط، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا گردید. تاریخ کاشت 20 دی ماه و 20 بهمن ماه در کرت های اصلی و کشت های خالص دو گونه زنیان و اسفرزه و نسبت های کشت افزایشی (25، 50، 75 و 100% اسفرزه به همراه 100% زنیان) در کرت های فرعی قرار گرفتند. پس از استخراج اسانس بذر زنیان، ترکیب های آن با GC و GC/MS مورد شناسایی و تعداد 33 ترکیب شناسایی شد. در میان این ترکیب ها، تیمول، پاراسیمن و گاماترپینن بیشترین درصد را دارا بودند. تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر درصد، عملکرد اسانس و اجزای اسانس داشت. در تاریخ کاشت دوم درصد تیمول و درصد اسانس دانه افزایش یافت، در حالی که بیشترین عملکرد اسانس و درصد پاراسیمن و گاماترپینن از تاریخ کاشت اول به دست آمد. در بین نسبت های کاشت بیشترین درصد و عملکرد اسانس از کشت خالص زنیان به دست آمد و با افزایش تراکم گیاهی، درصد تیمول و پاراسیمن کاهش و درصد گاماترپینن افزایش داشتند. بالاترین میزان نسبت برابری زمین برای عملکرد در نسبت کاشت 50%اسفرزه + 100% زنیان (53/2LER=) به دست آمد که نشان از برتری کشت مخلوط این دو گیاه نسبت به کشت خالص می باشد.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تیمول، عملکرد اسانس، کارایی کشت مخلوط، موسیلاژ
 • اروج ولیزادگان صفحات 15-30
  به منظور بررسی تراکم، جمعیت و شاخص های تنوع زیستی حشرات و عملکرد کمی و کیفی همیشه بهار و نخود در کشت مخلوط ردیفی و نواری، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای واقع در استان آذربایجان غربی- شهرستان نقده در سال زراعی 1391- 1390 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت خالص همیشه بهار، کشت خالص نخود، کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف همیشه بهار + یک ردیف نخود) و کشت مخلوط نواری (چهار ردیف همیشه بهار + دو ردیف نخود، شش ردیف همیشه بهار + سه ردیف نخود، هشت ردیف همیشه بهار + چهار ردیف نخود) بودند. نتایج نشان داد که بیش ترین جمعیت آفات در کشت خالص نخود و بیش ترین جمعیت شکارگرهای طبیعی در کشت مخلوط ردیفی مشاهده شد. بیش ترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی نخود از تیمار کشت خالص به ترتیب برابر با 893 و 2476 کیلو گرم در هکتار حاصل شد. نتایج در مورد گیاه همیشه بهار نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی از کشت خالص به ترتیب برابر با 746 و 2030 کیلو گرم در هکتار به دست آمد. بالاترین درصد پروتئین دانه نخود (27 درصد) و درصد روغن همیشه بهار (20 درصد) از کشت مخلوط ردیفی حاصل شد.
  کلیدواژگان: درصد روغن، شکارگرهای طبیعی، کشاورزی پایدار، کنترل بیولژیک، نسبت برابری زمین
 • احمد لواسانی، احمد قنبری، محمدرضا اصغری پور صفحات 31-41
  هدف از این تحقیق تدوین شاخصی مرکب برای کمی کردن میزان پایداری بوم شناختی نظام های تولید گلخانه ای سیستان است. این شاخص ها اطلاعات در خصوص ساختار اجتماعی–اقتصادی کشاورزان، تولید محصولات زراعی و دامی، کود و مواد شیمیایی، مدیریت بقایای گیاهی، آب و آبیاری، خاکورزی و مکانیزاسیون، مدیریت علف های هرز و تنوع زیستی کشاورزی در گلخانه و مزرعه را ارزیابی می کند. داده های مورد نیاز برای این مطالعه با تکمیل پرسشنامه توسط 100 بهره بردار در سال 1391 آماده گردید. پس از راستی آزمایی پرسشنامه ها داده ها تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین امتیاز شاخص پایداری در این نظام ها 49/3است و 64/2درصد آنها به امتیاز مساوی یا کمتر از 40 دست یافته اند. نتایج رگرسیون گام به گام پس رونده نشان داد که مهم ترین عوامل تعیین کننده شاخص پایداری در نظام های گلخانه ای مورد مطالعه به ترتیب، تنوع گونه ای زراعی، تنوع علف کش و قارچ کش، مدیریت بقایای گیاهی و دسترسی به نهاده ها بودند، در حالی که مصرف کودهای شیمیایی اثر تعیین کننده ای بر شاخص پایداری نداشت. بررسی نقاط بحرانی نظام های گلخانه ای نشان داد که برای بهبود پایداری آن ها، آموزش کشاورزان، کمک به ثبات اقتصادی آنها، اصلاح مدیریت تولید محصول و مدیریت منابع آب از اولویت برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: اقتصاداکولوژی، سیستان، شاخص های پایداری، کشاورزی پایدار، محصولات گلخانه ای
 • سامان صادقی، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی صفحات 43-60
  به منظور بررسی تاثیر سیستم های مختلف حاصلخیزی بر روی برخی شاخص های رشدی دو رقم ذرت دانه ای (Zea mays)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان در سال زراعی 1390 اجرا شد. فاکتور اول شامل سطوح کود در شش سطح (T1)، کود شیمیایی نیتروژن و فسفر به صورت صد درصد (300 و 150 کیلوگرم در هکتار)، (T2) کود بیولوژیک فسفات بارور 2 (100 گرم در هکتار) و نیتروکسین (1 لیتر در هکتار)، (T3) کود مرغی به صورت صد درصد (15 تن در هکتار)، T4 50 درصد کود مرغی + کود بیولوژیک،T5 50 درصد کود شیمیایی + کود بیولوژیک + 50 درصد کود مرغی، (T6) شاهد، و فاکتور دوم شامل رقم در دو سطح (A1) سینگل کراس 704 و (A2) دابل کراس 370 بود. نتایج نشان داد که ترکیب تیماری A1T5 وزن خشک کل، شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص را در مقایسه با شاهد افزایش داد. در رقم DC370 بیشترین وزن خشک کل، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و سرعت جذب خالص مربوط به T1 بود. بیشترین سرعت رشد نسبی درهر دو رقم، 21 روز پس از کاشت از سطح کودی T5 بدست آمد. در سطوح کودی مختلف رقم دیررس SC704 از عملکرد دانه بیشتری نسبت به رقم DC370 برخوردار بود. کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی با کود بیولوژیک و آلی باعث حصول بیشترین عملکرد نسبت به مصرف تنهایی هر کدام از آنها می شود.
  کلیدواژگان: سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، عملکرد، کود بیولوژیک، کود شیمیایی، کود مرغی
 • حمیدرضا تصدیقی، امین صالحی*، محسن موحدی، یعقوب بهزادی صفحات 61-78

  بابونه آلمانی با نام علمی Matricaria chamomilla L. یکی از مهم ترین گیاهان دارویی اسانس دار است که از آن در صنایع مختلف داروسازی و آرایشی- بهداشتی استفاده فراوانی می شود. آزمایش در شرایط مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در منطقه اقلید فارس انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح ورمی کمپوست صفر، 5 و 10 تن در هکتار و پنج سطح آبیاری پس از تبخیر از تشتک (60، 90، 120، 150 و 180 میلی متر) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی ورمی کمپوست و تنش خشکی بر تعداد شاخه جانبی، تعداد ساقه اصلی و عملکرد گل معنی دار بود. مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد گل (50/441 کیلوگرم در هکتار) در پایین ترین سطح تنش خشکی (60 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) به دست آمد. برهمکنش تیمارهای آزمایش بر ارتفاع، عملکرد زیستی، درصد و عملکرد اسانس معنی دار شد. مقایسه میانگین برهمکنش تنش خشکی و ورمی کمپوست برای درصد اسانس نشان داد که در سطوح آبیاری پس از 60، 150 و 180 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر، بیشترین و کمترین درصد اسانس بترتیب مربوط به ورمی کمپوست 10 تن در هکتار و عدم استفاده از ورمی کمپوست بود. براساس نتایج بدست آمده در این آزمایش می توان بیان کرد هر چند با کاهش میزان آب مصرفی و به تبع آن بروز تنش خشکی از عملکرد گل در گیاه بابونه آلمانی کاسته می شود اما با افزایش مصرف ورمی کمپوست، میتوان از بروز اثرات سوء تنش خشکی بر عملکرد این گیاه کاست.

  کلیدواژگان: اسانس، بابونه آلمانی، تنش خشکی، عملکرد گل، ورمی کمپوست
 • مجید رجایی، محمود عطارزاده، سید حسین موسوی، مصطفی عطارزاده صفحات 79-90
  امروزه به منظور تولید محصول سالم سعی می شود که از کمپوست و سایر کو دهای آلی به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی استفاده شود، زیرا مصرف بی رویه کود های شیمیایی ممکن است خطراتی برای سلامتی انسان داشته و موجب شوری یا آلودگی زمین های کشاورزی شود. با توجه به کمبود مواد آلی در اغلب خاک های مناطق خشک و نیمه خشک ایران، مصرف کمپوست از پسماندهای آلی می تواند ظرفیت نگهداری آب خاک را افزایش دهد. به منظور بررسی تاثیر استفاده از کمپوست شیرین بیان بر کاهش تنش آبی خیار گلخانه ای (رقم نگین)، پژوهشی در گلخانه ی تحقیقاتی در شهرستان فسا در سال 1392 انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح پسماند ریشه شیرین بیان به صورت پوسیده شده (0، 10، 20 و 40 درصد وزنی خاک گلدان) و سه سطح رطوبتی خاک (50%، 75% و 100% ظرفیت زراعی) بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش میزان پسماند های شیرین بیان، سبب افزایش معنی داری در وزن خشک و تر اندام هوایی خیار گردید. با کاهش درصد رطوبت زراعی خاک و میزان پسماند شیرین بیان از تعداد گل و میوه، ارتفاع بوته و طول میانگره خیار به طور معنی داری کاسته شد. اما تیمار 100 درصد رطوبت ظرفیت زراعی و پسماند 40 درصدی شیرین بیان سبب افزایش معنی داری در وزن تک میوه و عملکرد تک بوته گردید. با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که با کاربرد پسماند شیرین بیان در خیار گلخانه ای، می توان تا حد زیادی تنش های رطوبتی وارده به خیار را کنترل نمود.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، خیار، عملکرد، کمپوست شیرین بیان، ماده خشک
 • ابوالفضل باغبانی آرایی، سید علی محمد مدرس ثانوی*، امیر کدخدایی صفحات 91-102
  مدیریت بقایای گیاهان زراعی یکی از ارکان اصلی پایدارسازی اکوسیستم های زراعی است. به منظور ارزیابی اثر بقایای گندم (Triticum aestivum L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به همراه سولفات روی ((ZnSo4در مزارع گندم بر میزان روی و آهن قابل جذب خاک، ریشه، شاخساره، دانه و پروتئین دانه گندم، آزمایشی در سال زراعی 1392-1391 در یکی از مزارع شهر اصفهان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با شش تیمار (شاهد، سولفات روی، بقایای گندم، بقایای لوبیا، بقایای گندم + سولفات روی و بقایای لوبیا + سولفات روی) در خاکی با کمبود شدید روی قابل جذب و با میزان آهن به ترتیب (3/0 و 8/4 میلی گرم در کیلوگرم) مخلوط و به اجرا در آمد. نتایج آزمایش نشان داد که با اضافه کردن بقایای گیاهی به خاک، غلظت روی و آهن در خاک، ریشه، دانه و پروتئین دانه گندم افزایش یافت و اختلاف معنی داری با شاهد داشت و این افزایش در بقایای لوبیا بیشتر بود. هم چنین کاربرد بقایای گیاهی در خاک باعث افزایش معنی دار عملکرد شاخساره و دانه گندم در سطح یک درصد در مقایسه با تیمار شاهد شد، به گونه ای که بقایای لوبیا باعث افزایش 20 درصدی در عملکرد دانه گردید ولی بیشترین عملکرد دانه گندم (8/3 تن در هکتار) موقعی حاصل شد که بقایای لوبیا + عنصر روی به خاک اضافه شد و باعث افزایش عملکرد 35 درصدی نسبت به شاهد (8/2 تن در هکتار) گردید. در مجموع نتایج نشان داد که تیمار بقایای لوبیا + سولفات روی از نظر صفات مورد بررسی برتر از سایر تیمارهای دیگر بود.
  کلیدواژگان: بقایای گیاهی، پروتئین، سولفات روی، گندم، لوبیا
 • شاهرخ جهان بین، مسعود وفاپور، علیرضا یدوی، یعقوب بهزادی صفحات 103-118
  به منظور بررسی اثر کم آبیاری و محلول پاشی پتاسیم دی هیدروژن فسفات بر برخی صفات فیزیولوژیک گندم زمستانه(Triticum aestivum L.) رقم الوند، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج اجرا شد. فاکتور اصلی شامل رژیم آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری از ابتدای ظهور ساقه تا مرحله ظهور سنبله و قطع آبیاری از مرحله ظهور سنبله تا انتهای دوره رشد گیاه) و فاکتور فرعی شامل کاربرد پنج سطح کودی پتاسیم دی هیدروژن فسفات به مقادیر صفر(محلول پاشی فقط با آب به عنوان شاهد)، 3، 6، 9 و 12 کیلوگرم در هکتار KH2PO4 به صورت محلول پاشی برگی بود. نتایج نشان داد که اثر رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی پتاسیم دی هیدروژن فسفات بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. همچنین برهمکنش رژیم آبیاری و محلول پاشی پتاسیم دی هیدروژن فسفات بر صفات شاخص های رشد و عملکرد دانه معنا دار بود. تنش خشکی سبب کاهش غلظت کلروفیل و غلظت فسفر برگ پرچم و افزایش غلظت پرولین و قندهای محلول برگ پرچم و پروتئین دانه شد. محلول پاشی پتاسیم دی هیدروژن فسفات نیز سبب افزایش غلظت فسفر، پرولین و قندهای محلول برگ پرچم و پروتئیندانه گردید. محلول پاشی پتاسیم دی هیدروژن فسفات تنها در شرایط تنش خشکی باعث بهبود شاخص های رشد و عملکرد دانه شد و در شرایط آبیاری کامل بین سطوح محلول پاشی پتاسیم دی هیدروژن فسفات تفاوت معنا دار مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: پرولین، تنش خشکی، شاخص سطح برگ، فسفات دی هیدروژن پتاسیم، محلول پاشی
 • اسماعیل قلی نژاد، رضا درویش زاده صفحات 119-135
  به منظور بررسی اثرات دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه 8 توده محلی کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل- اسپلیت پلات با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی ارومیه واقع در 12 کیلومتری شهرستان ارومیه اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سطوح مختلف آبیاری (آبیاری نرمال: آبیاری بعد از 70 میلیمتر تبخیر و تعرق گیاه یا ETc، تنش ملایم: آبیاری بعد از 90 میلیمتر ETc و تنش شدید: آبیاری بعد از 110 میلیمتر ETc)، فاکتور فرعی شامل عدم تلقیح و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزای Glomusmosseae، Glomusintraradices و فاکتور فرعی فرعی شامل 8 توده محلی کنجد (جیرفت 13، محلی طارم زنجان، محلی مغان، ناز چند شاخه، TC-25، TS-3، داراب 14 و دشتستان 5) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تاثیر سطوح مختلف آبیاری، میکوریزا و ژنوتیپ بر صفات مورد مطالعه معنی دار است. مقایسه میانگین نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی، عملکرد دانه، تعداد کپسول در هر بوته، تعداد دانه در واحد سطح، تعداد دانه در هر کپسول و عملکرد بیولوژیک به طور معنی داری کاهش می یابد. تنش شدید خشکی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را به ترتیب به میزان 63 و 52 درصد کاهش داد. استفاده از دو گونه قارچ میکوریزا نسبت به حالت عدم استفاده از قارچ باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه شد. در بین توده های محلی کنجد مورد بررسی، ژنوتیپ های محلی مغان و محلی طارم زنجان از نظر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در هر سه شرایط مختلف آبیاری، برتر از سایر توده ها بودند. این توده ها می توانند به عنوان توده های محلی برتر معرفی گردند. با توجه به نتایج این تحقیق، جهت بهبود عملکرد و اجزای عملکرد دانه استفاده از قارچ های میکوریزا به خصوص گونه G.mosseaeقابلتوصیه است.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، توده های محلی، عملکرد دانه، قارچ میکوریزا، کنجد
 • نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز
  فاطمه پاسبان، حمیدرضا بلوچی، علیرضا یدوی، امین صالحی، محمود عطارزاده صفحات 137-149
  با توجه به اهمیت سویا به عنوان یک گیاه روغنی با ارزش و سازگار با اقلیم ایران، این مطالعه با هدف ارزیابی اثر کودهای زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در بهار سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج اجرا شد. عامل های آزمایش شامل پنج سطح کود آلی (10 و 15 تن در هکتار کود گاوی، 5 و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست و شاهد بدون کود) و دو سطح کود زیستی (عدم مصرف باکتری و مصرف باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم به اضافه کود فسفات بارور 2) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمارهای 15 تن در هکتار کود گاوی (به ترتیب 449 و 102 گرم در متر مربع) و تیمار ورمی کمپوست 5 تن در هکتار (به ترتیب 400 و 6/98 گرم در متر مربع) و بدون مصرف کود زیستی حاصل شد و کمترین عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمار شاهد و بدون کود زیستی بدست آمد. کود ورمی کمپوست 10 تن در هکتار نیز باعث کاهش درصد روغن نسبت به تیمار عدم کاربرد کود آلی گردید. کاربرد کودهای آلی، تعداد غلاف در بوته، زیست توده، عملکرد دانه، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین را افزایش داد. در نهایت نتایج نشان داد که کاربرد 15 تن در هکتار کود گاوی و 5 تن در هکتار ورمی کمپوست می تواند موجب تولید بیشتر دانه سویا در یاسوج گردد.
  کلیدواژگان: برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، سویا، عملکرد روغن، کشاورزی پایدار، ورمی کمپوست
|
 • Hasan Mosapour, Ahmad Ghanbari, Mohammad Reza Asgharipour Pages 1-13

  In this study، the effect of planting date and cropping systems were examined on the quantity and quality of ingredient materials and intercropping efficiency at isabgol- ajwain intercropping. The experiment was performed on split plot with two planting date; January 10 and February 9 comprising the main treatments، and six combinations of isabgol and ajwain (sole isabgol، sole ajwain، 25% isabgol + 100% ajwain، 50% isabgol + 100% ajwain، 75% isabgol + 100% isabgol and 100% isabgol + 100% isabgol) as sub-treatments that were applied with three replications. The experiment was conducted at the Zabol University research farm in Zabol، south Iran during 2013. Chemical analysis was performed using combination of capillary GC، GC-MS after fractionation on column chromatography and detected 33 compounds. p-Cymene and Gamma terpinene was the major oils compounds. The percentage، yield and chemical composition of oil differed between planting date. Delay in planting increased thymol and percentage of oil، while the greatest yield of oil and p-CymeneandGamma terpinene was achieved in January 10. The maximum percentage and yield of essential oil was obtained at sole ajwain، and increasing of plant population decreasedthymol and p-Cymenewhile increased Gamma terpinene. Sole isabgol had the greatest yield of mucilage and decreasing of population has significant impact on this parameter. Treatment of 50% isabgol + 100% ajwain had the greatest Land Equivalent Ration (LER=2. 53)، indicated yield advantage in intercropping over monocropping.

  Keywords: Essential Oil, Intercropping Efficiency, Mucilage, Planting Date, Thymol
 • Ahmad Lavasani, Ahmad Ghanbari, Mohammad Reza Asgharipour Pages 31-41
  The aim of this study was to compile composite indicators for quantifying the ecological sustainability of greenhouse production in Sistan. These indices assesses information about the agricultural community-economically، producing crops and livestock، fertilizer and chemical materials، crop residue management، water and irrigation، tillage and mechanization، weed management and agrobiodiversity in greenhouse and farm. Data were collected from 100 farmers using a face-to-face questionnaire during 2012. After verification of the questionnaire data were analyzed. Average score of sustainability index in greenhouse system is 49. 3 and 64. 2 % of farmers have earned 40 or less scores. The results of step by step regression progressive showed that the most important factors determining the sustainability index in the systems were; crop species diversity، variety of herbicides and fungicides، crop residue management، and accessibility to inputs، respectively، while the use of chemical fertilizers، had no significant effect on sustainability index. The study of critical points revealed that to improve the greenhouse systems sustainability، training of farmers، helping them to achieve economic sustainability، improving crop and water resources management must be a priority.
  Keywords: Ecological Economics, Greenhouse Products, Sistan, Sustainable Agriculture, Sustainability Indicators
 • Saman Sadeghi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi Pages 43-60
  To study the effects of different fertilization systems on some growth indices of two maize (Zea mays) varieties، a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at Agricultural Research Station of University of Kurdistan in 2012. Factors were: different fertilizer levels including (T1) chemical fertilizers (nitrogen and phosphorus as much as 300 and 150 kg. ha-1)، (T2) biological fertilizers (Barvar-2 phosphate biofertilizer (100 g. ha-1) and Nitroxin bio-fertilizer (1 L. ha-1)، (T3) chicken manure (15 ton. ha-1)، (T4) 50% chicken manure + bio-fertilizers، (T5) 50% chemical fertilizer + bio-fertilizers + 50% chicken manure، (T6) control (without fertilizer) and maize varieties including (A1) SC704 cultivar and (A2) DC370 cultivar. Results showed that T5 significantly had the highest total dry weight، leaf area index (LAI)، crop growth rate (CGR) and net assimilation rate (NAR) in SC704. In DC370 the highest total dry weight، LAI، CGR، and NAR obtained from T1. In both cultivars the highest RGR belonged to T5، 21 days after sowing. In different fertilize levels، late maturing SC704 cultivar had more yield than that of DC370. Integrated use of organic، biological and chemical fertilizers caused to produce highest yield compared with application of fertilizers alone.
  Keywords: Bio, Chemical Fertilizers, Chicken Manure, Growth Indices, Maize Yield
 • Hamidreza Tasdighi, Amin Salehi, Mohsen Movahhede Dehnavi, Yaqoub Behzadi Pages 61-78

  German chamomile (Matricaria Chamomilla) is one of the most important essential oil bearing plants that its essential oil constituent is used in different medicinal industries. A field experiment was conducted using a split plot design with three replications in Eqlid، Fars، Iran in 2013. The treatments were included three amounts of vermicompost (0، 5 and 10 ton. ha-1) and five drought stress an irrigation after (60، 90، 120، 150 and 180 mm evaporation pan class A). Analysis of variance showed that the main effect of vermicompost and drought stress on the number of branches، number of main stem and flower yield was significant. Comparison of means showed that the maximum flower yield (441. 50) was obtained from lowest of drought stress (60 mm evaporation pan class A). Also، analysis of variance showed interaction of treatments on height، biological yield، essential oil and essential oil yield were significant. Comparison of means the interaction between drought stress and vermicompost levels for essential oil percent showed that for the irrigation levels after 60، 150 and 180 mm evaporation from evaporation pan، the highest and lowest essential oil percent was obtained from 10 tons and no application of vermicompost per hectare، respectively. Based on the results of this experiment can be expressed، however، by reducing water consumption، Consequently، the occurrence of drought stress، German chamomile flower yield decreases، but with the use of manure vermicompost (in the highest level of stress)، can partially reduce the negative effects of drought stress on plant yield.

  Keywords: Essential Oil, German Chamomile (Matricaria Chamomilla), Drought Stress, Flower Yield, Vermicompost
 • Majid Rajaie, Mahmood Attarzadeh, Seyed Hossien Mosavi, Mostafa Attarzadeh Pages 79-90
  Nowadays in order to produce healthy foods، application of compost and other organic fertilizers has received more attention as a suitable alternative for utilization of chemical fertilizers. It’s due to the fact that excess use of chemical fertilizers can cause threats to human health and lead to salinity or pollution of agriculture soils. Due to low organic-matter content in most soils in arid and semi-arid regions of Iran، application of organic-wastes’ like compost can increase water-holding capacity of the soil. In order to evaluate the effect of licorice compost application on decreasing of water stress in greenhouse cucumber (cv. Negin)، an investigation was conducted in a research greenhouse of Fasa in 2012. The experiment was factorial in a randomized completely block design with four replications. Treatments were composted root residue of licorice in four levels (0، 10، 20 and 40 percent of pot soil) and three irrigation regimes (50، 75 and 100% of field capacity moisture). Results showed that increasing in the amount of waste Licorice significantly increased shoot dry and fresh weight of cucumber. By reduction in moisture content of the soil and the amount of licorice residue، number of flower and fruit، plant height and internode length were reduced significantly. But 100% of field capacity moisture and 40 percent of licorice residue increased fruit weight and yield per plant significantly. The result of this study showed that water stress in cucumber can be controlled using licorice residue.
  Keywords: Cucumber, Drought Stress, Licorice Compost, Matter Accumulation, Yield
 • Abolfazl Baghbani Arani, Seyed Ali Mohammad Modarres Sanavy*, Amir Kadkhodaie Pages 91-102
  Crop residue management is one of the main pillars of the stabilization of agricultural ecosystems. In order to evaluate the effects of wheat (Triticum aestivum L.) and bean residues (Phaseolus vulgaris L.) with application zinc sulfate (ZnSo4) in wheat farms on zinc and iron available in soil، roots، shoots، grain and protein of grain wheat، an experiment was conducted in the growing season of 2012-2013 in research farm of Isfahan city، as complete randomized block design with three replications and six treatments (control، zinc sulfate، wheat residues، bean residues، wheat residues with zinc sulfate and bean residues with zinc sulfate) that was mixed with soil under severe available zinc deficiency and iron respectively (0. 3، 4. 8 mg per kg) then wheat plants were cultivated. The results showed that the addition of plant residues in soil increased، zinc and iron، of soil، root، shoot، grain and its protein and there was significant difference between the control and other treatments. This increase was higher in the bean residue than other treatments except control. The use of crop residue on the soil caused a significant increase in grain yield and shoot in comparison to the control (p<0. 01)، as the bean residue caused a 20% increase in grain yield but the highest grain yield 35% was obtained more than control (2/8 t/ha) when the bean residue + zinc (3/8 t/ha) was added to the soil. In general the results showed that bean residue + zinc sulfate was better than other treatments for increasing plant traits.
  Keywords: Bean, Plant Residues, Protein, Zinc Sulfate, Wheat
 • Shahrokh Jahanbin, Masoud Vafapour, Alireza Yadavi, Yaghoob Behzadi Pages 103-118
  In order to study the effect of deficit irrigation and foliar application of potassium di-hydrogen phosphate on physiological characteristics of winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivar Alvand، a split- plot experiment in a randomized complete blocks design with three replications was conducted in 2008- 2009 season at the Yasooj Agriculture Research Station and Natural Resources. Main plots consisted of three irrigation regimes (full irrigation، cut of irrigation at the beginning of stem rise to the heading and cut of irrigation of heading stage to the end of the growth period)، and subplots consisted of five level of foliar application of potassium di-hydrogen phosphate as the zero (foliar application only with water as control)، 3، 6، 9 and 12 kg. ha-1 KH2PO4 as foliar spraying. The results showed that the effects of irrigation regimes and potassium di-hydrogen phosphate treatments on all traits were significant. The interaction of irrigation and foliar application of potassium di-hydrogen phosphate on growth and yield traits were significant. Drought stress reduced leaf chlorophyll concentration and phosphorus content، and increased leaf proline and soluble sugar and protein content in grain. potassium di-hydrogen phosphate treatments increased phosphorus، proline and soluble sugars of flag leaf and protein content of seed. Foliar application of potassium di-hydrogen phosphate only under drought stress conditions improves grain yield and growth indicators and in the condition of full irrigation did not observed the significant difference between the levels of foliar application of potassium di-hydrogen phosphate.
  Keywords: Drought Stress, Foliar Application, LAI, Potassium di, hydrogen Phosphate, Proline
 • Esmaeil Gholinezhad, Reza Darvishzadeh Pages 119-135
  In order to investigate the effects of different levels of drought stress and two kinds of mycorrhizal fungi on yield and yield components of eight sesame (Sesamum indicum L.) landraces، an experimental using factorial split plot design was conducted with three replications in research field of Urmia agricultural high school. The main factor was consisted different levels of irrigation، normal irrigation (irrigation after 70 mm evaporation of crop (ETc))، moderate drought stress (irrigation after 90 mm ETc) and severe drought stress (irrigation after 110 mm ETc)، sub plots including two kinds of mycorrhizal fungi Glomus mosseae، Glomus intraradices and non-inoculated (control). Sub-sub plots consisted of eight landraces of sesame names Jiroft13، Zanjan Tarom landrace، Moghan landrace، several branches Naz، TC-25، TS-3، Darab 14 and Dashtestan 5. Results of analysis showed that the effect of different levels of irrigation، mycorrhizal fungi and genotypes on studied traits was significant. Mean comparison showed that with increasing severity of drought stress، grain yield، capsule no per plant، grains no per area، grains no per capsule and biological yield decreased significantly. Severe drought stress reduced grain yield and biological yield about 63 and 52 percent، respectively. Using two kinds of mycorrhizal fungi Glomus mosseae، Glomus intraradices in compared with non-inoculated (control) all traits such as yield and yield components increased. Among under studied sesame landraces، Moghan landrace and Zanjan Tarom landrace based on traits yield and yield components had superiority on other landraces. For improvement yield and yield components، using mycorrhizal fungi، especially G. mosseae is recommendable. Also in three different irrigation conditions، Moghan landrace and Zanjan Tarom landrace were superior landraces.
  Keywords: Drought Stress, Grain Yield, Landraces, Mycorrhizal Fungi, Sesame
 • The Role Organic and Biological Fertilizers in Qualitative and Quantitative Yield of Soybean (Glycine max L.) cv Williams
  Fatemeh Pasban, Hamidreza Balouchi, Alireza Yadavi, Amin Salehi, Mahmood Attarzadeh Pages 137-149
  Given the importance of soybean oil as a valuable oilseed crop compatible with Iranian climate، this study was conducted to evaluate the effects of biological and organic fertilizers on soybean yield and yield components. A factorial experiment based on randomized complete block design was conducted with three replications in the spring of 2011 in Yasouj، Iran. Experimental factors included five levels of organic fertilizer (10 and 15 t/ha manure، 5 and 10 t/ha vermicompost and control without organic fertilizer) and two levels of bio-fertilizer (lack of bacteria and the use of the Bradyrhizobium japanicum bacterium plus phosphate Barvar 2). The results showed that the highest grain and oil yield were obtained using 15 t/ha manure (449 and 102 g/m2، respectively) and 5 t/ha vermicompost without bio-fertilizers (400 and 98. 6 g/m2، respectively) and the lowest were obtained in the control treatment without organic fertilizer. Application of 10 t/ha vermicompost decreased oil content significantly compared to treatment without organic fertilizer. The use of organic fertilizers increased pods per plant، biological yield، grain yield، oil yield، protein percentage and protein yield. Results showed that application of 15 t/ha manure and five t/ha vermicompost can caused higher soybean grain yield in Yasouj.
  Keywords: Oil yield, Bradyrhizobium japanicum, Soybean, Sustainable Agriculture, Vermicompost